Анотації курсів

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Агентні технології


Алгоритми і структури даних
В цьому курсі розглядаються основні структури даних, поширені в алгоритмічних мовах програмування: запис, масив, множина, дані з динамічною структурою. Значна увага приділяється методам визначення складності та ефективності алгоритмів, детально аналізуються найбільш застосовані в програмуванні алгоритми розв'язку різного роду практичних задач.


Алгоритми паралельних обчислень
Моделі паралельних обчислень. Аналіз ефективності паралельних алгоритмів, паралельні алгоритми розв’язання класичних модельних задач обчислювальної математики, штучного інтелекту, мережних технологій тощо.


Алгоритми та методи інформаційного пошуку


Алгоритми та структури даних
В цьому курсі розглядаються основні структури даних, поширені в алгоритмічних мовах програмування: запис, масив, множина, дані з динамічною структурою. Значна увага приділяється методам визначення складності та ефективності алгоритмів, детально аналізуються найбільш застосовані в програмуванні алгоритми розв'язку різного роду практичних задач.


Аналіз даних
Загальна проблематика розподілених систем, методи та засоби розв’язання основних задач у цій області. Загальна класифікація операційних систем, їхня архітектура й порівняльний аналіз. Розподілена система та її основні властивості. Моделі «клієнт-сервер», «центральний координатор» і «розподілене узгодження». Використання та управління ресурсами комп’ютерів у розподілених системах. Інструментальні засоби створення багатоланкових розподілених додатків на основі таких технологій, як MIDAS, RPS, CORBA та інші. Розв’язання репрезентативних задач.


Архітектура обчислювальних систем
Курс спрямований на вивчення організації і архітектури комп'ютерних систем, починаючи зі стандартної моделі фон Неймана і закінчуючи сучасними новітніми поняттями в архітектурі ЕОМ. Передбачається ознайомлення студентів з логічними елементами комп'ютера (логічні вентилі, тригери, регістри), представленням різних типів і структур даних в пам'яті комп'ютера. Значна увага приділяється базовим основам програмування на рівні асемблера. Головним завданням курсу є набуття знань для створення ефективного програмного забезпечення, що враховує особливості архітектури та організації обчислювальних систем.


Архітектура інформаційних систем


Архітектура обчислювальних систем


Аспірантський дослідницький семінар


Багаторазове використання програмних модулів
Курс дає можливість ознайомитись з інструментами і засобами створення програмних модулів, придатних до повторного використання, зокрема з парадигмою компонентно-орієнтованого програмування, яка набула широкого поширення і визнання серед розробників комплексних багатомодульних програмних систем."


Бази даних та інформаційні системи


Бази даних та інформаційні системи


Безпека інформаційних систем
Курс надає розуміння технології блокчейн, новітніх механізмів безпеки інформаційних систем, що побудовані з використанням розподілених баз даних. Студенти отримують теоретичні і практичні навички створення ІТ продуктів на основі технології блокчейн. Також, надаються теоретичні основи ринку криптовалют, програмних продуктів для забезпечення його функціонування і механізм безпеки інформаційних систем, які забезпечують функціонування даного ринку.


Вступ до БД


ДЕК
Державна атестація, що передбачає контроль у вигляді державних іспитів та захист кваліфікаційних дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією.


ДЕК
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


ДЕК


ДЕК
Державна атестація, що передбачає контроль у вигляді державних іспитів та захист кваліфікаційних дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією.


Додаткові розділи веб-програмування
Організація веб-орієнтованих інформаційних систем на основі клієнт-серверної архітектури. Програмування на стороні клієнта: HTML, CSS, JavaScript, AJAX. Основи програмування бізнес-логіки: PHP, огляд інших мов веб-програмування. Веб-застосування та бази даних. Виконання практичного проекту, спрямованого на побудову трирівневого веб-застосування.


Еволюційне програмування


Економічна інформатика - 2 (системи обробки соціально-економічної інформації)
Використання комп’ютерних технологій у розв’язанні економічних задач. Основні типи систем обробки соціально-економічної інформації. Студенти набувають теоретичних і практичних знань з баз даних і систем керування базами даних. На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СКБД Access.


Економічна інформатика -1


Економічна інформатика -1


Економічна інформатика-2 (СОСЕІ)
Використання комп’ютерних технологій у розв’язанні економічних задач. Основні типи систем обробки соціально-економічної інформації. Студенти набувають теоретичних і практичних знань з баз даних і систем керування базами даних. На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СКБД Access.


Екстремальне програмування та гнучкі методології


Захист інформації


Інноваційні моделі і технології: теорія і практика


Інтеграція застосунків


Інтелектуальні мережі


Інтернет речей (Internet of Things)


Інтерфейси застосунків


Інформатика-1
Основні поняття інформатики та комп’ютерних технологій. Використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Персональні комп’ютери типу IBM PC та Apple Macintosh. Методи, засоби і прийоми використання відповідного програмного забезпечення.


Інформаційна безпека


Інформаційний пошук


Інформаційні і телекомуникаційні технології


Інформаційні мережі


Інформаційні системи та структури даних
Фізичні основи взаємодії електромагнітного випромінювання з твердим тілом. Міжзонні переходи, екситонні явища, домішкові переходи. Взаємодія електромагнітних хвиль з вільними носіями заряду у твердому тілі з дефектами та коливаннями кристалічної ґратки. Основні методи оптичних досліджень твердого тіла: спектроскопія поглинання та відбиття, люмінесценція, комбінаційне розсіяння, розсіяння Мандельштама–Бриллюена, мессбаурівська спектроскопія. Експериментальні засоби спектроскопічних досліджень твердого тіла: спектральні прилади, джерела світла, системи реєстрації, поляризаційні методи вимірювання.


Інформаційні технології


Інформаційні технології


Інформаційні технології проектного менеджменту


Кваліфікаційний комплексний екзамен


Комп`ютерна вірусологія
Віруси, троянські коні, черв’яки. Проявлення вірусів. Загальні рекомендації щодо запобігання вірусному зараженню. Класифікація антивірусних програм. Засоби зберігання та відновлення інформації.


Комп`ютерна графіка
Вивчення алгоритмів синтезу зображень і засобів їхнього відтворення з використанням сучасної комп’ютерної техніки.


Комп`ютерні аналітичні програми
Бізнес-аналітика (Business Intelligence) на базі засобів SQL Server 2005, OLAP-системи та Data Mining. Економічна й фінансова аналітика, моделювання економічних систем, бізнес-прогнозування програмними засобами Matlab (Mathcad), Excel, Minitab, Statistica (SPSS).


Комп`ютерні аналітичні програми


Комп`ютерні аналітичні програми
Бізнес-аналітика (Business Intelligence) на базі засобів SQL Server 2005, OLAP-системи та Data Mining. Економічна й фінансова аналітика, моделювання економічних систем, бізнес-прогнозування програмними засобами Matlab (Mathcad), Excel, Minitab, Statistica (SPSS).


Комп`ютерні архітектури


Компонентно-орієнтоване і аспектне програмування


Компонентно-орієнтоване програмування
Методологічні засади і техніка багаторазового використання програмних модулів у компонентно-модульному та збірковому програмуванні: методи нагромадження й організації повторного використання компонентів у стандартних бібліотеках функціональних модулів, бібліотеках стандартних процедур і бібліотеках класів; підтримка каркасів і багатоваріантних та вбудованих модулів; механізми перевикористання наборів компонентів і візуального програмування; моделі розширюваних програм і пакетів програм, режими макрообчислень. Найсучасніші засоби програмної інженерії щодо нагромадження і застосування програмістського досвіду та ведення проекту на всіх етапах і стадіях життєвого циклу програмного продукту.


Компонентно-орієнтоване програмування
"У курсі висвітлюються методологічні засади і техніка багаторазового використання програмних модулів у компонентно-модульному і збірковому програмуванні: методи накопичення та організації повторно використовуваних компонентів у стандартних бібліотеках функціональних модулів, бібліотеках стандартних процедур та бібліотеках класів, підтримка каркасів та багатоваріантних і вбудованих модулів, механізми перевикористання наборів компонентів та візуального програмування, моделі розширюваних програм і пакетів програм, режими макрообчислень."


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Логічне програмування
Мова Пролог. Структура програми на Пролозі, засоби представлення знань, поняття рекурсії, циклу, бектрекінгу. Представлення баз даних у Пролозі, довга арифметика, алгоритми на графах, синтаксичні перетворювачі, математичні ігри.


Логічне програмування
Мова Пролог. Структура програми на Пролозі, засоби представлення знань, поняття рекурсії, циклу, бектрекінгу. Представлення баз даних у Пролозі, довга арифметика, алгоритми на графах, синтаксичні перетворювачі, математичні ігри.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Математичне моделювання технічних об`єктів


Математичні методи обробки зображень


Машинне навчання
Самостійні дослідження з обраної тематики під керівництвом одного з викладачів кафедри.


Машинне навчання


Менеджмент проектів


Мережні інформаційні технології


Методи еволюції ПО


Методи інформаційного пошуку


Методи проектування алгоритмів


Методи розробки програмних систем


Методи розробки програмних систем (груповий прект)


Методи створення систем штучного інтелекту


Методика викладання інформатики у вищій школі


Методика викладання інформатики у вищій школі


Методика викладання математики та інформатики


Методології проектування та розробки програмних застосунків
"В курсі розглядаються поширені методології проектування та розробки комплексних програмних застосунків - системи принципів та сукупності ідей, понять, методів, способів та засобів, які визначають стиль розробки програмних застосунків. Розглядаються такі методології проектування ПЗ як SATD, DDD. Розглядаються такі методології розробки ПЗ як прогнозовані, адаптивні, SCRUM, KANBAN, DSDM, MS SF, Rational Unified Process, RAD. Розглядаються основні архітектурні шаблони розробки та інтеграції комплексних програмних застосунків."


Методологія наукових досліджень
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.


Методологія наукових досліджень в програмному забезпеченні


Мови програмування
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми " Комп’ютерні науки" , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.


Мови програмування
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми " Програмна інженерія" , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.


Мовні процесори


Моделі обчислень в програмній інженерії
Теоретичний базис програмної інженерії - моделі обчислень, що використовуються в основі ведучих мов програмування. В ході курсу студенти отримують теоретичні знання та практичні навички в роботі з наступними моделями обчислень: нормальні алгоритми Маркова, машини Тьюрінга, машини з необмеженими регістрами, системи Поста, частково-рекурсивні функції та лямбда числення. Для практичної роботи використовується інтерпретатор моделей зі зручним графічним інтерфейсом.


Моделювання інформаційних процесів


Моделювання інформаційних процесів


Надійність ПЗ


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.


Нереляційні бази даних


Об`єктно-орієнтований аналіз і дизайн


Обробка великих масивів даних (BigData)


Оглядові лекції


Оглядові лекції
Повторення та систематизація знань ,набутих студентами.


Онтологічні системи


Організація баз даних і знань
Інформаційна модель концептуального рівня. Поняття бази даних. Основні властивості. Реляційна модель бази даних. Основні мовні моделі. Логічне проектування баз даних. Бази знань, експертні системи та інші застосування.


Основи інформаційного суспільства


Основи комп`ютерних алгоритмів
Методика побудови комп’ютерних алгоритмів. Математичний апарат аналізу алгоритмів, поняття ефективності алгоритмів, базові алгоритми розв’язання типових класів задач. Основні методи розв’язання задач: «розділяй і пануй», бектрекінг, символьні обчислення, використання евристик.


Основи систем баз даних


Основи системного аналізу


Основи системного аналізу об`єктів і процесів комп`ютерізації


Основи штучного інтелекту


Паралельне обчислення


Паралельні та розподілені обчислення


Платформи корпоративних інформаційних систем


Побудова великомасштабних мереж


Пошукові системи і розподілена обробка даних


Практика (СОСЕІ:система обробки соціальної і економічної інформації)
Використання комп’ютерних технологій у розв’язанні економічних задач. Основні типи систем обробки соціально-економічної інформації. Студенти набувають практичних знань з баз даних і систем керування базами даних. На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СКБД Access.


Практика виробнича


Практика дослідницька
1. Програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, ресурсів Internet тощо. Дослідження програмних продуктів – пакету прикладних програм або мережних ресурсів, анотування і реферування вивченого програмного продукту, складання звіту, створення та проведення презентації вивченого програмного продукту. 2. Закріплення на практиці набутих теоретичних знань у такій галузі інформаційних технологій, як бази даних і знань.


Практика дослідницька
Дослідницька практика покликана забезпечити поєднання теоретичних знань і практичних навичок у дослідженні суспільно-політичних процесів, стимулювати прагнення до їхнього творчого застосування, прийняття самостійних рішень, розв’язання нагальних проблем у реальних виробничих умовах. Передбачається аналітична, експертна та прогностична робота.


Практика навчальна
Існуюча система надання послуг та аналіз діяльності організацій, які займаються соціальною роботою в м. Києві. Студенти відпрацьовують конкретні навички і методи соціальної роботи.


Практика навчальна
Існуюча система надання послуг та аналіз діяльності організацій, які займаються соціальною роботою в м. Києві. Студенти відпрацьовують конкретні навички і методи соціальної роботи.


Прикладне програмування
Сучасні системи програмування: Free Software Foundation і проект GNU. «GNU Compiler Collection». Програмні засоби для контролю породження виконавчих файлів. GDB-відладчик рівня вхідної мови для C, C++. Бібліотека C++ для статистичних обчислень, генерації випадкових чисел. GNU Pascal. GNU Prolog.


Прикладне програмування


Програмна інженерія 2


Програмне забезпечення інтелектуальних систем


Програмне забезпечення ПЄОМ
Основні поняття інформатики та комп’ютерних технологій. Використання комп’ютерів і комп’ютерних мереж. Персональні комп’ютери типу IBM PC та Apple Macintosh. Методи, засоби і прийоми використання відповідного програмного забезпечення.


Програмні агенти та їх застосування


Програмування
Основи програмування та розробки алгоритмів. Основні елементи мови Паскаль. Базова техніка програмування.


Програмування


Програмування


Програмування на C#


Проектування і розробка інтелектуальних систем


Проектування програмних систем


Проектування програмного забезпечення (ПЗ)


Промислове виробництво та експлуатація програм


Розподілені обчислення
Різні аспекти розподілення обчислень: просторовий, часовий, функціональний і сематичний. Моделі та методи, пов’язані з основними елементами розподілення: керування, зв’язок і ресурси. Шляхи досягнення основних цілей розподілених обчислень і систем: зв’язок користувачів із ресурсами, прозорість доступу, відкритість і масштабність.


Розподілені та паралельні системи


Розробка веб-застосунків


Розробка дисертаційного проекту


Розробка та експлуатація банківських комп`ютерних систем


Розробка та експлуатація банківських комп`ютерних систем
Структура банку й основні банківські операції, їхня автоматизація та інформатизація. Адаптація і подальше розширення САБ. Експлуатація автоматизованої банківської системи «СКАРБ».


Розробка та експлуатація банківських комп`ютерних систем
Структура банку й основні банківські операції, їхня автоматизація та інформатизація. Адаптація і подальше розширення САБ. Експлуатація автоматизованої банківської системи «СКАРБ».


Розробка та супровід баз знань


Семантичний веб


Сервери застосунків(aplication server) Java EE(J2)


Системи обробки соціально-економічної інформації


Системи та інструментальні засоби програмування
Ознайомлення із сучасними технологіями візуального й об’єктно-орієнтованого програмування і набуття практичних навичок створення навчальних пакетів.


Спеціфікації програм


Стандарти програмної інженерії


Сучасні інформаційні системи


Сучасні інформаційні системи


Теорії обчислень


Теорія програмування


Технології обчислювального експерименту


Технології обчислювального експерименту


Технології прикладного програмування


Управління даними


Управління програмними проектами


Управління програмними проектами
Планування проекту, оцінки вартості і планування. Засоби управління проектом. Фактори, що впливають на продуктивність і успіх. Метрики продуктивності. Аналіз можливостей і ризиків. Планування змін. Управління очікуваннями. Управління випуском продукції та конфігурацією. Стандарти процесу розроблення програмного забезпечення і реалізації процесу. Контрактні узгодження та інтелектуальна власність. Підходи до супроводу і довгострокового розроблення програмного забезпечення. Приклади реальних промислових проектів.


Формальні методи аналізу ПЗ


Функціональне програмування
Курс передбачає вивчення парадигм функціонального програмування на прикладі мови Haskell. В курсі розглядаються основні методи і засоби конструювання функцій-програм та алгебраїчних типів даних. Студенти ознайомляться з системою типів мови Haskell, кортежами, списками, деревами і іншими структурами даних, в тому числі нескінченними, отримують теоретичні знання і практичні навички в роботі з монадами: Maybe, List, State, введення-виведення та синтаксичні аналізатори


Функціональне програмування
В курсі вивчаються парадигми функціонального програмування, використовуючи мову Haskell. Розглядаються основні методи і засоби конструювання функцій-програм та структури даних, що використовуються. Для оволодіння навиками функціонального програмування студентам пропонуються тематичні завдання на обробку даних: біноміальні купи, суфіксні дерева, бінарні діаграми рішень, дерева ухвалення рішень, регулярні вирази, обробка XML-документів, синтаксичний аналіз, виведення типу і т.і.


© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна