Анотації курсів

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Агентні технології


Агентні технології


Алгоритми і структури даних
В цьому курсі розглядаються основні структури даних, поширені в алгоритмічних мовах програмування: запис, масив, множина, дані з динамічною структурою. Значна увага приділяється методам визначення складності та ефективності алгоритмів, детально аналізуються найбільш застосовані в програмуванні алгоритми розв'язку різного роду практичних задач.


Алгоритми паралельних обчислень
Моделі паралельних обчислень. Аналіз ефективності паралельних алгоритмів, паралельні алгоритми розв’язання класичних модельних задач обчислювальної математики, штучного інтелекту, мережних технологій тощо.


Алгоритми та структури даних
В цьому курсі розглядаються основні структури даних, поширені в алгоритмічних мовах програмування: запис, масив, множина, дані з динамічною структурою. Значна увага приділяється методам визначення складності та ефективності алгоритмів, детально аналізуються найбільш застосовані в програмуванні алгоритми розв'язку різного роду практичних задач.


Аналіз даних
Загальна проблематика розподілених систем, методи та засоби розв’язання основних задач у цій області. Загальна класифікація операційних систем, їхня архітектура й порівняльний аналіз. Розподілена система та її основні властивості. Моделі «клієнт-сервер», «центральний координатор» і «розподілене узгодження». Використання та управління ресурсами комп’ютерів у розподілених системах. Інструментальні засоби створення багатоланкових розподілених додатків на основі таких технологій, як MIDAS, RPS, CORBA та інші. Розв’язання репрезентативних задач.


Аналіз даних великого розміру в реальному часі


Архітектура обчислювальних систем
Курс спрямований на вивчення організації і архітектури комп'ютерних систем, починаючи зі стандартної моделі фон Неймана і закінчуючи сучасними новітніми поняттями в архітектурі ЕОМ. Передбачається ознайомлення студентів з логічними елементами комп'ютера (логічні вентилі, тригери, регістри), представленням різних типів і структур даних в пам'яті комп'ютера. Значна увага приділяється базовим основам програмування на рівні асемблера. Головним завданням курсу є набуття знань для створення ефективного програмного забезпечення, що враховує особливості архітектури та організації обчислювальних систем.


Архітектура інформаційних систем


Архітектура інформаційних систем


Аспірантський дослідницький семінар


Багаторазове використання програмних модулів
Курс дає можливість ознайомитись з інструментами і засобами створення програмних модулів, придатних до повторного використання, зокрема з парадигмою компонентно-орієнтованого програмування, яка набула широкого поширення і визнання серед розробників комплексних багатомодульних програмних систем."


Бази даних


Бази даних та інформаційні системи


Бази даних та інформаційні системи


Бази даних та інформаційні системи


Банківські комп`ютерні системи


Безпека інформаційних систем


Безпека інформаційних систем
Курс надає розуміння технології блокчейн, новітніх механізмів безпеки інформаційних систем, що побудовані з використанням розподілених баз даних. Студенти отримують теоретичні і практичні навички створення ІТ продуктів на основі технології блокчейн. Також, надаються теоретичні основи ринку криптовалют, програмних продуктів для забезпечення його функціонування і механізм безпеки інформаційних систем, які забезпечують функціонування даного ринку.


Верифікація і тестування ПЗ


ДЕК


ДЕК
Державна атестація, що передбачає контроль у вигляді державних іспитів та захист кваліфікаційних дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією.


ДЕК
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Еволюційне програмування


Еволюційне програмування


Економічна інформатика - 2 (системи обробки соціально-економічної інформації)
Використання комп’ютерних технологій у розв’язанні економічних задач. Основні типи систем обробки соціально-економічної інформації. Студенти набувають теоретичних і практичних знань з баз даних і систем керування базами даних. На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СКБД Access.


Економічна інформатика -1


Економічна інформатика -1


Економічна інформатика-2 (СОСЕІ)
Використання комп’ютерних технологій у розв’язанні економічних задач. Основні типи систем обробки соціально-економічної інформації. Студенти набувають теоретичних і практичних знань з баз даних і систем керування базами даних. На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СКБД Access.


Імітаційні моделі фінансових ринків


Інтелектуальні мережі


Інтелектуальні технології


Інтернет речей (Internet of Things)


Інформатика-1
Основні поняття інформатики та комп’ютерних технологій. Використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Персональні комп’ютери типу IBM PC та Apple Macintosh. Методи, засоби і прийоми використання відповідного програмного забезпечення.


Інформаційна безпека


Інформаційний пошук


Інформаційний пошук


Інформаційні і телекомуникаційні технології


Інформаційні технології


Інформаційні технології


Інформаційні технології проектного менеджменту


Кваліфікаційна робота


Кваліфікаційна робота


Командна розробка програмних систем


Комп`ютерна вірусологія


Комп`ютерна вірусологія


Комп`ютерна вірусологія
Віруси, троянські коні, черв’яки. Проявлення вірусів. Загальні рекомендації щодо запобігання вірусному зараженню. Класифікація антивірусних програм. Засоби зберігання та відновлення інформації.


Комп`ютерна графіка
Вивчення алгоритмів синтезу зображень і засобів їхнього відтворення з використанням сучасної комп’ютерної техніки.


Комп`ютерна графіка


Комп`ютерні аналітичні програми
Бізнес-аналітика (Business Intelligence) на базі засобів SQL Server 2005, OLAP-системи та Data Mining. Економічна й фінансова аналітика, моделювання економічних систем, бізнес-прогнозування програмними засобами Matlab (Mathcad), Excel, Minitab, Statistica (SPSS).


Комп`ютерні аналітичні програми


Комп`ютерні аналітичні програми
Бізнес-аналітика (Business Intelligence) на базі засобів SQL Server 2005, OLAP-системи та Data Mining. Економічна й фінансова аналітика, моделювання економічних систем, бізнес-прогнозування програмними засобами Matlab (Mathcad), Excel, Minitab, Statistica (SPSS).


Комп`ютерні архітектури


Комплексний кваліфікаційний іспит


Компонентно-орієнтоване і аспектне програмування


Компонентно-орієнтоване програмування
"У курсі висвітлюються методологічні засади і техніка багаторазового використання програмних модулів у компонентно-модульному і збірковому програмуванні: методи накопичення та організації повторно використовуваних компонентів у стандартних бібліотеках функціональних модулів, бібліотеках стандартних процедур та бібліотеках класів, підтримка каркасів та багатоваріантних і вбудованих модулів, механізми перевикористання наборів компонентів та візуального програмування, моделі розширюваних програм і пакетів програм, режими макрообчислень."


Компонентно-орієнтоване програмування
Методологічні засади і техніка багаторазового використання програмних модулів у компонентно-модульному та збірковому програмуванні: методи нагромадження й організації повторного використання компонентів у стандартних бібліотеках функціональних модулів, бібліотеках стандартних процедур і бібліотеках класів; підтримка каркасів і багатоваріантних та вбудованих модулів; механізми перевикористання наборів компонентів і візуального програмування; моделі розширюваних програм і пакетів програм, режими макрообчислень. Найсучасніші засоби програмної інженерії щодо нагромадження і застосування програмістського досвіду та ведення проекту на всіх етапах і стадіях життєвого циклу програмного продукту.


Комп'ютерні аналітичні програми


Криптономіка


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота


Курсова робота


Логічне програмування
Мова Пролог. Структура програми на Пролозі, засоби представлення знань, поняття рекурсії, циклу, бектрекінгу. Представлення баз даних у Пролозі, довга арифметика, алгоритми на графах, синтаксичні перетворювачі, математичні ігри.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Математичні методи обробки зображень


Математичні методи обробки зображень


Математичні моделі бізнес-процесів


Математичні моделі та інструментарії фондового ринку


Математичні моделі та інструментарії фондового ринку


Машинне навчання


Машинне навчання
Самостійні дослідження з обраної тематики під керівництвом одного з викладачів кафедри.


Менеджмент проектів


Мережні інформаційні технології


Методи інформаційного пошуку


Методи проектування алгоритмів


Методи розробки програмних систем


Методика викладання інформатики у вищій школі


Методика викладання математики та інформатики


Методології проектування та розробки програмних застосунків
"В курсі розглядаються поширені методології проектування та розробки комплексних програмних застосунків - системи принципів та сукупності ідей, понять, методів, способів та засобів, які визначають стиль розробки програмних застосунків. Розглядаються такі методології проектування ПЗ як SATD, DDD. Розглядаються такі методології розробки ПЗ як прогнозовані, адаптивні, SCRUM, KANBAN, DSDM, MS SF, Rational Unified Process, RAD. Розглядаються основні архітектурні шаблони розробки та інтеграції комплексних програмних застосунків."


Методологія наукових досліджень
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.


Методологія наукових досліджень в програмному забезпеченні


Мови програмування
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми " Програмна інженерія" , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.


Мови програмування
Курс відноситься до блоку фундаментальних дисциплін бакалаврської програми " Комп’ютерні науки" , успішне прослуховування якого закладає основу базових знань розробника ефективних алгоритмів ( програм ) розв`язку різноманітних прикладних задач.


Моделі обчислень в програмній інженерії
Теоретичний базис програмної інженерії - моделі обчислень, що використовуються в основі ведучих мов програмування. В ході курсу студенти отримують теоретичні знання та практичні навички в роботі з наступними моделями обчислень: нормальні алгоритми Маркова, машини Тьюрінга, машини з необмеженими регістрами, системи Поста, частково-рекурсивні функції та лямбда числення. Для практичної роботи використовується інтерпретатор моделей зі зручним графічним інтерфейсом.


Моделі та методи програмування економічних задач


Моделювання інформаційних процесів


Моделювання інформаційних процесів


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.


Нереляційні бази даних


Об`єктно-орієнтований аналіз і дизайн


Обробка великих масивів даних (BigData)


Оглядові лекції


Оглядові лекції
Повторення та систематизація знань ,набутих студентами.


Основи комп`ютерних алгоритмів
Методика побудови комп’ютерних алгоритмів. Математичний апарат аналізу алгоритмів, поняття ефективності алгоритмів, базові алгоритми розв’язання типових класів задач. Основні методи розв’язання задач: «розділяй і пануй», бектрекінг, символьні обчислення, використання евристик.


Основи системного аналізу


Основи системного аналізу об`єктів і процесів комп`ютерізації


Основи технології блокчейн і криптовалют


Основи штучного інтелекту


Особливості програмних рішень в хмарі


Особливості програмної розробки інтелектуальних систем


Парадигми паралельного програмування


Побудова великомасштабних мереж


Пошукові системи


Практика (СОСЕІ:система обробки соціальної і економічної інформації)
Використання комп’ютерних технологій у розв’язанні економічних задач. Основні типи систем обробки соціально-економічної інформації. Студенти набувають практичних знань з баз даних і систем керування базами даних. На практичних заняттях розглядаються питання обробки інформації за допомогою СКБД Access.


Практика виробнича


Практика дослідницька
Дослідницька практика покликана забезпечити поєднання теоретичних знань і практичних навичок у дослідженні суспільно-політичних процесів, стимулювати прагнення до їхнього творчого застосування, прийняття самостійних рішень, розв’язання нагальних проблем у реальних виробничих умовах. Передбачається аналітична, експертна та прогностична робота.


Практика дослідницька
1. Програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, ресурсів Internet тощо. Дослідження програмних продуктів – пакету прикладних програм або мережних ресурсів, анотування і реферування вивченого програмного продукту, складання звіту, створення та проведення презентації вивченого програмного продукту. 2. Закріплення на практиці набутих теоретичних знань у такій галузі інформаційних технологій, як бази даних і знань.


Практика навчальна
Існуюча система надання послуг та аналіз діяльності організацій, які займаються соціальною роботою в м. Києві. Студенти відпрацьовують конкретні навички і методи соціальної роботи.


Практика навчальна
Існуюча система надання послуг та аналіз діяльності організацій, які займаються соціальною роботою в м. Києві. Студенти відпрацьовують конкретні навички і методи соціальної роботи.


Прикладне програмування
Сучасні системи програмування: Free Software Foundation і проект GNU. «GNU Compiler Collection». Програмні засоби для контролю породження виконавчих файлів. GDB-відладчик рівня вхідної мови для C, C++. Бібліотека C++ для статистичних обчислень, генерації випадкових чисел. GNU Pascal. GNU Prolog.


Проблеми програмної інженерії


Програмне забезпечення інтелектуальних систем


Програмне забезпечення ПЄОМ
Основні поняття інформатики та комп’ютерних технологій. Використання комп’ютерів і комп’ютерних мереж. Персональні комп’ютери типу IBM PC та Apple Macintosh. Методи, засоби і прийоми використання відповідного програмного забезпечення.


Програмний інструментарій інтеграції ПЗ


Програмні агенти та їх застосування


Програмування


Програмування


Програмування
Основи програмування та розробки алгоритмів. Основні елементи мови Паскаль. Базова техніка програмування.


Програмування на C#


Проектування програмного забезпечення (ПЗ)


Рекомендаційні системи


Ризик-менеджмент в програмній інженерії


Розподілені обчислення
Різні аспекти розподілення обчислень: просторовий, часовий, функціональний і сематичний. Моделі та методи, пов’язані з основними елементами розподілення: керування, зв’язок і ресурси. Шляхи досягнення основних цілей розподілених обчислень і систем: зв’язок користувачів із ресурсами, прозорість доступу, відкритість і масштабність.


Розподілені та паралельні системи


Розробка веб-застосунків


Розробка дисертаційного проекту


Розробка та експлуатація банківських комп`ютерних систем


Розробка та супровід баз знань


Сервери застосунків(aplication server) Java EE(J2)


Системи обробки соціально-економічної інформації


Стандарти обміну даних в Інтернет


Структура програмних проектів


Структура програмних проектів


Сучасні інформаційні системи


Теорії обчислень


Технології обчислювального експерименту


Технології обчислювального експерименту


Технології прикладного програмування


Управління програмними проектами


Управління програмними проектами


Функціональне програмування


Функціональне програмування
Курс передбачає вивчення парадигм функціонального програмування на прикладі мови Haskell. В курсі розглядаються основні методи і засоби конструювання функцій-програм та алгебраїчних типів даних. Студенти ознайомляться з системою типів мови Haskell, кортежами, списками, деревами і іншими структурами даних, в тому числі нескінченними, отримують теоретичні знання і практичні навички в роботі з монадами: Maybe, List, State, введення-виведення та синтаксичні аналізатори


Функціональне програмування
В курсі вивчаються парадигми функціонального програмування, використовуючи мову Haskell. Розглядаються основні методи і засоби конструювання функцій-програм та структури даних, що використовуються. Для оволодіння навиками функціонального програмування студентам пропонуються тематичні завдання на обробку даних: біноміальні купи, суфіксні дерева, бінарні діаграми рішень, дерева ухвалення рішень, регулярні вирази, обробка XML-документів, синтаксичний аналіз, виведення типу і т.і.


© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна