Публікації

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних IT-інфраструктур : монографія / [Ю. В. Бойко, В. М. Волохов, М. М. Глибовець та ін.] ; за ред. А. В. Анісімова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 447 с.
 • Програмні засоби створення і супроводу розподіленого навчального середовища / І.В. Сергієнко, М.М. Глибовець, С.С. Гороховський, А.М. Глибовець ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – К. : [НаУКМА], 2012. - 709, [1] с. : іл., табл. - Включ. бібліогр. - Включ. покажч.
 • 2. Веб-сервіси оброблення документів / Глибовець М. М. ... [та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2012. - 212 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Автори на тит. л. : Глибовець М.М., Жигмановський А.А., Заболотний Р.І., Захоженко П.О.
 • Кирієнко О.В., Брюховецький В.С., Голубєва М.О. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 190 с.
 • Кирієнко О.В., Брюховецький В.С. Вступне тестування до "Києво-Могилянської академії", 1992-2009 рр. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2010. - 239 с.
 • Глибовець М.М. Основи математичного моделювання в екології [Електронний ресурс] / А.В. Гладкий, І.В. Сергієнко, В.В. Скопецький, М.М. Глибовець ; МОН України, НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – К., 2008. – 156 с.
 • Глибовець М.М. Основи комп'ютерних алгоритмів. - К.: Вид. дім. "КМ Академія", 2003. - 450с.
 • Пошук інформації : [монографія] / Анісімов А. В., Глибовець А. М., Глибовець М. М., Шабінський А. С. ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [НаУКМА], 2015. - 283 с. : іл. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Micтить покажчик 

Підручники, навчальні посібники

 

 • Глибовець М. М. Інтелектуальні мережі : навчальний посібник / М. М. Глибовець, А. М. Глибовець, М. В. Поляков ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Корпорація "Noosphere Ventures USA Inc." – Дніпропетровськ : [Нова ідеологія], 2014. – 462 c. : іл., табл., схеми. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить покажчик.
 • Глибовець М. М. Еволюційні алгоритми : підручник / М. М. Глибовець, Н. М. Гулаєва ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : КМА, 2013. - 826 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Включ. покажч.
 • Глибовець М.М., Глибовець А.М., Проценко В.С. Практикум з мови програмування Ci : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 209 с. : схеми.
 • Гулаєва Н.М. Програмне забеспечення інтелектуальних систем : програма курсу / Н.М. Гулаєва. – К. : [Кафедра інформатики факультету інформатики НаУКМА], 2007. – 16 с.
 • Перевозчикова О.Л. Інформаційні системи і структури даних : навч. посіб. / О.Л. Перевозчикова; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 304с.
 • Тригуб О. Методи та засоби комп’ютерних технологій : програма курсу / О. Тригуб. – К. : [Кафедра інформатики факультету інформатики НаУКМА], 2007. – 16 с.
 • Тригуб О.С. Карпенко С.Г. Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій: Навч. прогр. вивчення дисципліни / МАУП. - К.: МАУП, 2004. - 14с.
 • Тригуб О.С., Карпенко С.Г., Вакал Е.С. Практикум з операційних систем Windows: Метод. вказівки для студ. вищих навч. закл. / МАУП. - К.: МАУП, 2004. - 248с.
 • Вакал Є.С., Тригуб О.С., Ляшко В.І. Робота в середовищі операційної системи Windows 9х: Курс лекцій для студ. вищих навч. закл.: Курс лекцій / НаУКМА. - К.: Вид. дім. "КМ Академія", 2003. - 143с.
 • Ляшко В.І., Вакал Є.С., Тригуб О.С. Робота в середовищі операційної системи Windows 9х: Курс лекцій для студ. вищих навч. закл.: Курс лекцій / НаУКМА.- К.: Вид. дім. "КМ Академія", 2003. - 143с.
 • Перевозчикова О.Л. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації: Посіб. / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 432с.
 • Перевозчикова О.Л., Гладун А.Я., Пєчкурова О.Л. Укл.: Навчально-методичний посібник до лабораторних та практичних занять з курсу "Інтелектуальні мережі". Моделювання та проектування комп'ютерних мереж / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 60с.
 • ДСТУ 4249:03 Інформаційні технології. Настанова щодо POSIX- сумісних середовищ відкритих систем (POSIX-OSE) (ISO/IEC TR 14252:1996, MOD) / О.Л. Перевозчикова, О.М. Демська-Кульчицька, А.В. Гречко та ін. - К.: Держстандарт України, 2003. - 163с.
 • Тригуб О.С., Вакал Є.С., Ляшко І.В. Робота в середовищі операційної системи Windows 9х: Курс лекцій для студ. вищих навч. закл.: Курс лекцій / НаУКМА. - К.: Вид. дім. "КМ Академія", 2003. - 143с.
 • Чичкань С.М. Комп'ютерна вірусологія: Навч. посіб. / НаУКМА. Ф-т інформатики. - К.: Вид. дім. "КМ Академія", 2003. - 108с.
 • Тригуб А.С., Вакал Е.С. Основы работы на персональном компьютере: Курс лекций /- К.: МАУП, 2004. - 128с.
 • Гломозда Д. К. Проектування, системний аналіз і розробка корпоративних інформаційних систем : навчальний посібник / Гломозда Дмитро ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [НаУКМА], 2015. - 95 с. : іл., табл., схеми. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Micтить пoкaжчик.

Публікації

2017

 

Cтатті

 • Глибовець М. М. Застосування еволюційних алгоритмів для розв’язання задачі апроксимації зображень многокутниками / Глибовець М. М., Петльована М. В., Кирієнко О. В. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 21–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12538
 • Методологічні аспекти розробки платформи для залучення інвестицій в освіту на базі інструменту ICO (Initial Coin Offering) технології блокчейн – стартап НаУКМА “Knowledge Measurable Assets” / Глибовець М. М., Невмержицький Є. І., Гороховський К. С., Грабов Є. Й. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 47–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12534
 • Стецюк П. І. Властивості квадратичної задачі про максимальний k-плекс у неорієнтованому графі / Стецюк П. І., Ляшко В. І., Бардадим Т. О. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 8–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12540
 • Стецюк П. І. Квадратична задача для максимального k-плекса в неорiєнтованому графi / П. I. Стецюк, Т. О. Бардадим, В. I. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2017. – № 1 (124). – С. 80–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13250
 • Design of Grid Services for Running Virtual Machines as Computing Task Based on Transition Systems / S. L. Kryvyi, Yu. V. Boyko, ... M. M. Glibovets [et al.] // Proceedings of IAM. – 2017. – Vol. 6, no. 1. – P. 54–73. – Autors: S. L. Kryvyi, Yu. V. Boyko, S. D. Pogorilyy, O. F. Boretskyi, M. M. Glibovets. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13129
 • Design of Grid Structures on the Basis of Transition Systems with the Substantiation of the Correctness of Their Operation / S. L. Kryvyi, Y. V. Boyko, ... M. M. Glybovets [et al.] // Cybernetics and Systems Analysis. – 2017. – Vol. 53, issue 1. – P. 105–114. – Autors: S. L. Kryvyi, Y. V. Boyko, S. D. Pogorilyy, O. F. Boretskyi, M. M. Glybovets. http://dx.doi.org/10.1007/s10559-017-9911-0

 

Матеріали конференцій

 • Тригуб О. С. Система аналiзу та прийняття управлiнських рiшень SoftExpert / О. С. Тригуб // Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2017): матерiали XIV Мiжнародної науково-практичної конференцiї (Україна, Київ, 4–8 грудня 2017 року) / [редкол. Т. В. Панченко та iн.]. – Кропивницький : Авангард, 2017. – С. 178–179. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13194

2016

Cтатті

 • Гломозда Д. К. Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі із дедлоками / Д. К. Гломозда // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Інформатика, управління та обчислювальна техніка" : збірник наукових праць. - Київ : Век+, 2016. - № 64. - С. 38-46. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10870
 • Глибовець М. М. Аналіз генетичних алгоритмів розв'язання задачі двовимірної ортогональної упаковки прямокутних об'єктів у напівнескінченну смугу / М. М. Глибовець, Н. М. Гулаєва, І. О. Морозов // Проблеми програмування. - 2016. - № 4. - С. 104-116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11447
 • Гороховський С. С. Модифікації алгоритму GLoSS для розв'язання FDCSP / Гороховський С. С., Галковська Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2016. - Т. 190. - С. 4-10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11119
 • Мейтус В. Ю. Интеллектуализация систем управления предприятием / В. Ю. Мейтус // Управляющие ситемы и машины : международный научный журнал. - 2016. - № 4. - С. 37-46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11498
 • Мейтус В. Ю. Рівні інтелекту в інтелектуальних системах / Мейтус В. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2016. - Т. 190. - С. 11-15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11118
 • Norkin B. Visual Evolutionary Search for the Pareto-Optimal Data / B. Norkin // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2016. - Т. 190. - С. 36-40.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11113

 

Матеріали конференцій

 • Мейтус В. Ю. Подання знань при побудові інтелектуальних систем / Мейтус В. Ю. // Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ-2016) : праці V-ї Міжнародної науково-практичної конференції. - [Чернівці : Родовід, 2016]. - С. 162-164. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11499
 • Мейтус В. Ю. Бази знань з неповною інформацією для інтелектуальних систем / Мейтус В. Ю., Цепкова Д. П. // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки (ПІКТ-2016) : праці V-ї Міжнародної науково-практичної конференції. - [Чернівці : Родовід, 2016]. - С. 164-166. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11501
 • Мейтус В. Ю. Знания в 1-интеллектуальных системах / Мейтус В. Ю. // System analysis and information technologies : 18-th International conference SAIT 2016 Kyiv, Ukraine, May 30 - June 2, 2016 : proceedings / еd. Nataliya D. Pankratova. - [Kyiv] : Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, [2016]. - P. 229-230. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11502
 • Мейтус В. Ю. База знаний с неполной информацией представления знаний / Мейтус В. Ю., Цепкова Д. П. // System analysis and information technologies : 18-th International conference SAIT 2016 Kyiv, Ukraine, May 30 - June 2, 2016 : proceedings / еd. Nataliya D. Pankratova. - [Kyiv] : Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, [2016]. - P. 231-232. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11503

2015

 

У виданнях НаУКМА

 • Бучко О. А. Виявлення об’єктів в автоматизованих системах відеоспостереження / Бучко О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 41-43.
 • Гломозда Д. К. Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі / Гломозда Д. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 44-52.
 • Кирієнко О. В. Використання фреймворку Java Play для розробки веб-застосунків / Кирієнко О. В., Малькевич Б. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 130-136.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ренесанс використання моделі акторів до побудови паралельних та розподілених застосунків / М. М. Глибовець, С. С. Гороховський, С. О. Зінчук, М. В. Кравченко // Проблеми програмування. - 2015. - № 2. - С. 30-40 : мал.
 • Глибовець М. М. Паралельний генетичний алгоритм побудови розкладу занять / М. М. Глибовець, Н. М. Гулаєва, М. М. Пасічник // Проблеми програмування. - 2015. - № 2. - С. 76-85 : мал.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Бучко О. А. Детекція руху у стиснутому відеопотоці в реальному часі / Бучко О. А., Савченко Р. Є., Яковенко Д. Л. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 48-52.
 • Гломозда Д. К. Моделювання роботи колаборативного середовища за допомогою кольорових мереж Петрі / Гломозда Д. К. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 77-85.
 • Глибовець М. М. Використання діяльності віртуальних спільнот для покращення інформаційного пошуку / Глибовець М. М., Конюшенко О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 72-76.
 • Глибовець М. М. Теоретичний підхід до розробки та аналізу генетичних алгоритмів / Глибовець М. М., Гулаєва Н. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 9-18.
 • Кирієнко О. В. Використання технології хмарних обчислень в електронній освіті / Кирієнко О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 94-98.
 • Алгоритм глобального рівноважного пошуку розв'язання задачі про покриття / Рощин В. О., Боярчук Д. О., Ляшко В. І., Шило П. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 24-32.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Глибовець М. М. Факультет інформатики Національного університету "Києво-Могилянська академія": чи справді "Могилянка" – лише гуманітарний виш? / Микола Глибовець, Володимир Бублик, Семен Гороховський // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 109-117.
 • Глибовець М. М. Ін’єкція функціональних залежностей у контейнері інверсії керування / М. М. Глибовець, В. М. Федорченко // Проблеми програмування. – 2014. – № 4. – С. 33-39.
 • Стецюк П. И. О решении минимаксных задач размещения источников физического поля / П. И. Стецюк, В. И. Ляшко, С. И. Яремчук // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2014. – № 3. – С. 132-142.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Глибовець М. М. Грід знань / Глибовець М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 6-14.
 • Юрій Вікторович Боднарчук : 13.10.1955-12.07.2013 / Глибовець М. М., Братик М. В., Дяченко С. М., Дрінь С. С., Захарійченко Ю. О., Кашпіровський О. І., Крюкова Г. В., Митник Ю. В., Михалевич В. М., ... Пилявська О. С., Прокоф'єв П. Г., Руссєв А. В., Чорней Р. К., Щестюк Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 3-5.
 • Гороховський С. С. Порівняння ефективності застосування мов Scala, Erlang і Haskell в умовах баrатоядерних архітектур / Гороховський С. С., Кравченко М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 68-74.
 • Trygub R. Researching semistructured problems of multicriteria optimization using the software system / R. Тrygub, О. Тrygub, V. Gorborukov // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 79-88.

У виданнях НаУКМА

 • Семантическая паутина и Wiki-системы / А. Н. Глибовец, Н. Н. Глибовец, Д. Е. Прокопцев, М. О. Сидоренко // Проблеми програмування. - 2013. - № 1. - С. 45-67.
 • Глибовець М. М. Аналіз каркасів зберігання й відображення на базі аспектно-орієнтованих технологій / М. М. Глибовець, С. С. Гороховський, І. М. Луценко // Проблеми програмування. - 2013. - № 2. - С. 41-53.
 • Глибовець М. М. Еволюційне програмування / М. М. Глибовець, Н. М. Гулаєва // Проблеми програмування. - 2013. - № 4. - С. 3-13.
 • Глибовец Н. Н. Обзор генетических алгоритмов образования ниш для решения задач многоэкстремальной оптимизации / Н. Н. Глибовец, Н. М. Гулаева // Кибернетика и системный анализ. - 2013. - № 6. - С. 15-22.
 • Вавилин И. А. Разработка поискового робота на Erland / И. А. Вавилин, А. Н. Глибовец, Н. Н. Глибовец // Управляющие системы и машины. - 2013. - № 3. - С. 68-74.
 • Гулаєва Н. М. Еволюційні алгоритми / Гулаєва Н. М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2013. - № 2. - С. 141-150 : мал.

Інше

2012

У виданнях НаУКМА

 • Глибовець М. М. Методи автоматичної генерації онтологій / Глибовець М. М., Бобко О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 60-67.
 • Гороховський С. С.Діагностика упередженості та перепідгонки алгоритмів маршрутизації в опортуністичних мережах / Гороховський С. С., Мазур Р. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 39-43.
 • Гулаєва Н. М.Аналіз параметрів генетичного алгоритму розв’язку задачі ортогональної упаковки / Гулаєва Н. М., Щур О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 6-14.
 • Михайлюк В. О. Реоптимізація задачі про покриття множинами : асимптотичний поріг відношення апроксимації / Михайлюк В. О., Ляшко В. І.// Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 95-99.
 • Стеля О. Б. Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик / Стеля О. Б., Тригуб О. С., Ляшко В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 85-90.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Галковская Л. А. Гибридный алгоритм решения задачи удовлетворения ограничений / Л. А. Галковская, Н. Н. Глибовец, С. С. Гороховский// Управляющие системы и машины. - 2012. - № 6. - С. 72-80.
 • Эволюция принципов и средств веб-программирования / Н. Н. Глибовец, С. С. Гороховский, И. В. Коваль, А. Н. Корень // Управляющие системы и машины. - 2012. - № 1. - С. 49-54, 76.
 • Глибовец Н. Н. Разработка системы учебного тестирования на базе Google Docs API / Н. Н. Глибовец, Р. И. Заболотный, И. О. Завадский // Управляющие системы и машины. - 2012. - № 2. - С. 68-74.

В інших виданнях України

 • Глибовець М. М. Агентні обчислення / Глибовець М. М., Гороховський С. С.,Шаповалов А. Г. // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - 2012. - Вип. 179, т. 191 : Комп‘ютерні технології. – С. 54-62.
 • Глибовець М. М.Управління знаннями / Глибовець М. М., Сидоренко М. О. // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - 2012. - Вип. 179, т. 191 : Комп‘ютерні технології. – С. 70-71.
 • Глибовець М. М.Інструментарій розробки агентних платформ / Глибовець М. М. // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - 2012. - Вип. 179, т. 191 : Комп‘ютерні технології. – С. 50-53.
 • Глибовец Н. Н.Использование организационной модели Opera для управления рынком знаний / Глибовец Н. Н., Сидоренко М. О. // Problems of Computer Intellectualization / [ed. Vitalii Velychko, Alexey Volosyn, Krassimir Markov] ; National Academy of Sciences of Ukraine, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics. - Kyiv ; Sofia : ITHEA, 2012. - С. 299-306.
 • Глибовец Н. Н.Создание рекомендационной системы учебного типа с использованием фреймворка Windows Communication Foundation / Глибовец Н. Н., Сидоренко М. О. // Problems of Computer Intellectualization / [ed. Vitalii Velychko, Alexey Volosyn, Krassimir Markov] ; National Academy of Sciences of Ukraine, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics. - Kyiv ; Sofia : ITHEA, 2012. - С. 176-181.
 • Глибовец Н. Н.Интеллектуализация экспертных систем с помощью онтологий / Глибовец Н. Н., Красиков Д. С. // Problems of Computer Intellectualization / [ed. Vitalii Velychko, Alexey Volosyn, Krassimir Markov] ; National Academy of Sciences of Ukraine, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics. - Kyiv ; Sofia : ITHEA, 2012. - С. 84-90.
 • Глибовець М. М. Розподілене управління знаннями на основі архітектури Peer-to-Peer / М. М. Глибовець, А. А. Жигмановський // Інженерія програмного забезпечення. - 2012. - № 1 (9). - С. 59-66.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Бучко О.А. Fourier Descriptors for Share Characterization // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 55-61.
 2. Глибовець М.М., Анісімов А.В.,Марченко О.О., Кисенко В.К.Метод обчислення семантичної близькості для слів природної мови // НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 8-12.
 3. Глибовець М.М., Кирієнко О.В. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі // НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 81-90.
 4. Ляшко В.І., Шило В.П., Градинар І.П. Наближений алгоритм знаходження максимального k-plex (co-k-plex) графу // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 17-22.
 5. Тригуб О.С., Стеля О.Б., Стеля І.О. Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 41-45.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Глибовець М.М., Гороховський С.С., Михальчук В.О. Застосування інфекційних алгоритмів для побудови стереопар // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - 2011. - Вип. 148, т. 160 : Комп‘ютерні технології. – С. 99-105.
 2. Глибовець М.М. Роль стандартів у системах електронного навчання // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - 2011. - Вип. 148, т. 160 : Комп‘ютерні технології. – С. 122-129.
 3. Кирієнко О., Брюховецький В., Ковальчук В. Дослідження ефективності реорганізаційних кроків у процедурі вступу до ВНЗ України на прикладі Києво-Могилянької академії // Вища школа. - 2011. - № 7-8. - С. 38-51.
 4. Глибовець М.М., Гороховський С.С., Краткова О.В. Гібридний генетичний алгоритм вирішення задачі оптимізації структури інтегральної схеми // Інженерія програмного забезпечення. – 2011. - № 1 (5). – С. 68-74.
 5. Глибовец Н.Н., Глибовец А.Н., Шабинский А.С. Применение онтологий и методов текстового анализа при создании интеллектуальных поисковых систем // Проблемы управления и информатики. - 2011. - № 6. - С. 95-102.
 6. Глибовец Н.Н. Архитектурные и программные решения построения коллаборативного электронного учебного пространства // Управляющие системы и машины. - 2011. - № 4. - С. 51-58.
 7. Глибовец Н.Н., Коваль И.В., Корень А.Н. Создание развитых интернет-программ на примере построения виджет-программ // Проблеми програмування. - 2011. - № 4. - С. 49-55.

В інших виданнях України

 1. Глибовець М.М., Бобко О.В. Методи автоматичної генерації онтологій // Міжнародна конференція "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем" = International conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" - TAAPSD'2011 : тези доп., 19-23 верес. 2011 р., Ялта / Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т програмних систем НАН України, Республік. вищ. навч. закл. "Кримський гуманітарний університет". - Ялта : [б. в.], 2011. - С. 218-221.
 2. Глибовець М.М., Гломозда Д.К. Модульна програмна система підтримки електронної освіти для вищого навчального закладу // Сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. автомобильно-дорож. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический институт" ... [и др.]. - Харьков : [Міськдрук], 2011. - С. 328-332.
 3. Тригуб О.С., Стеля О.Б. Різницева схема методу характеристик для розв'язання рівняння переносу // Міжнародна конференція "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем" = International conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" - TAAPSD'2011 : тези доп., 19-23 верес. 2011 р., Ялта / Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т програмних систем НАН України, Республік. вищ. навч. закл. "Кримський гуманітарний університет". - Ялта : [б. в.], 2011. - С. 222-224.

2010

 • Glibovets N.N., Fedorchenko V. M. Simplified infrastructure for the transformation of XML models // Cybernetics and Systems Analysis. - 2010. - Vol. 46, no. 1. - P. 93-97.
 • Glybovets M.M., Gorohovskiy S.S., Stukalo M.S. Extension of scala language by distributed and parallel computing tools with Linda coordatation system // Cybernetics and Systems Analysis. – 2010. – Vol. 46, no. 4. - P. 624-629.
 • Глибовец Н.Н, Гороховский С.С., Стукало Н.С. Расширение языка Scala средствами параллелизма и распределенности с помощью координационной системы Linda // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – № 2. – С. 55–59.
 • Глибовец Н.Н., Гороховский С.С. Проектирование инструментария сетевого программного продукта. Современное состояние и перспективы развития // Проблеми програмування. - 2010. - № 2-3 : Спец. вип. - С. 102-106.
 • Глибовец Н.Н., Федорченко В.М. Упрощенная инфраструктура для трансформации XML-моделей // Кибернетика и системный анализ. - 2010. - Т. 46, № 1. - С. 105-110.
 • Глибовець М.М., Гороховський С.С., Стукало М.С. Проблеми координації в розподілених обчисленнях // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - 2010. – Вип. 121, т. 134 : Комп‘ютерні технології. – С. 180–185.
 • Глибовець М.М., Остапенко О.Ю. Аналіз тестових завдань на основі статистичної обробки результатів тестування // Вісник Київського університету. Серія : Фізико-математичні науки, 2010. – Вип. 2. – С. 111-115.
 • ГлибовецьМ.М., ГлибовецьА.М., Корень О.М. Адаптована модель реалізації навчальних матеріалів як компонентів повторного // Вісник Київського університету. Серія : Фізико-математичні науки. - 2010. - Вип. № 4. – С. 77-84.
 • ГлибовецьМ.М., Анісімова Л.А., Кириленко М. Аналіз тестових завдань на основі статистичної обробки результатів тестування // Вісник Київського університету. Серія : Фізико-математичні науки. - 2010. - Вип. № 4. – С. 77-87.
 • Гломозда Д.К. Про один підхід до організації взаємодії між автоматизованою системою управління навчальним закладом та системою керування навчанням // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 112 : Комп'ютерні науки. - C. 30-33.

2009

 • Бублик В.В., Глибовець М. М., Болгар Л. Е. Розробка та інтеграція автоматизованого практикуму з програмування в портал проекту JEP_26195_2005 // Наукові праці / Микол. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 106, вип. 93 : Комп‘ютерні технології. – С. 172-180.
 • Гороховський С.С., Глибовець А.М. , Рахматулов Р.Р. Розробка агентної платформи з використанням технології Windows Communication Foundation // Наукові праці / Микол. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 106, вип. 93 : Комп‘ютерні технології. – С. 87-90.
 • Моделювання та оцінка сценаріїв загроз для об’єктів критичної інфраструктури / Бірюков Д.С., Заславський В. А., Євгієнко В.В., Франчук О.В .// Наукові записки. Т. 99 : Комп'ютерні науки / [ред. кол. тем. вип. : Глибовець М. М. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. Глибовець М. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009.
 • Тригуб О.С.,Дегтярьова К.Л., Попов В.В. Побудова кривої дохідності // Наукові записки. Т. 99 : Комп'ютерні науки / [ред. кол. тем. вип. : Глибовець М. М. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. Глибовець М. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009.
 • Франчук О.В., Чечельницький О.А., Кирієнко О.В. Граничні характеристики моделі комп’ютерної мережі типу Джексона // Наукові записки. Т. 99 : Комп'ютерні науки / [ред. кол. тем. вип. : Глибовець М. М. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. Глибовець М. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009.

2008

 • Глибовец Н.Н.Сложность задачи верификации координационного механизма системы программной поддержки совместной сетевой работы / Н. Н. Глибовец, Д. К. Гломозда // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 4. – С. 15-19.

 • Глибовець М.М. Web 2.0 та E-Learning 2.0 / М.М. Глибовець // Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем – TAAPSD'2008» : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. : за підтримки Infopulse = International conference “Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008” : abstracts : ecellence in outsourcing Infopulse / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т інформатики … [та ін.]. – [Київ : Пульсари, 2008]. – Ч. 2. – С. 82-84.
 • Глибовець М.М. Алгоритм спрощення синтаксичних структур тексту природною мовою до стандартизованих речень /М.М. Глибовець, О. Ю. Остапенко // Проблеми програмування. – 2008. – № 2-3. – С. 476-482.
 • Глибовець М.М. Побудова україномовної онтології засобами СУБД / М.М. Глибовець, О. О. Марченко, А. О. Никоненко // Наукові записки. Т. 86 : Комп'ютерні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. М. Глибовець]. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 46-50.
 • Ляшко В.І. Про оптимізаційну задачу на перестановках / В. П. Шило, Д. Є. Коренкевич, В.І. Ляшко // Наукові записки. Т. 86 : Комп'ютерні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. М. Глибовець]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 21-25.
 • Михалевич В.М. До моделювання ситуації у стохастичних задачах рішення / В.М. Михалевич // Наукові записки. Т. 74 : Фізико-математичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П Моренець, В. Є. Панченко … [та ін.] ; упоряд. Б. В. Олійник, Ю. М. Бернацька]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 10-12.
 • Особливості моделювання температурних полів у задачах термопружності / Олександр Семенович Тригуб … [ та ін.] // Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем – TAAPSD'2008» : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. : за підтримки Infopulse = International conference “Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008” : abstracts : ecellence in outsourcing Infopulse / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т інформатики … [та ін.]. – [Київ : Пульсари, 2008]. – Ч. 1. – С.148-151.
 • Франчук О.В. Адаптація імовірнісних підходів до оцінки загроз ядерним матеріалам і ядерним установкам та вибору оптимальних заходів їх фізичного захисту / В. А. Заславський, О. В. Франчук, Д. С. Бірюков // Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем – TAAPSD'2008» : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. : за підтримки Infopulse = International conference “Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008” : abstracts : ecellence in outsourcing Infopulse / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т інформатики … [та ін.]. – [Київ : Пульсари, 2008]. – Ч. 2. – С. 36-40.

2007

 

 • Глибовець М.М. Архітектура колаборативного навчального простору / Микола Миколайович Глибовець, Семен Самуїлович Гороховський// The Fourth International Conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" (TAAPSD'2007) : abstracts (Ukraine, Berdyansk, 4-9 september 2007) / голова орг. комітету М.М. Глибовець – К. : Пульсари, 2007. – К. : Пульсари, 2007. – С. 21– 24.
 • Глибовець М.М.Моделі трансформації інформаційної освіти в контексті руху до інформаційного суспільства : досвід факультету інформатики НаУКМА / М.М. Глибовець, В.В. Бублик, О.В. Олецький// Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2007. – Т. 71, вип. 58. – С. 60– 65.
 • Глибовець М.М. Про необхідність інтеграції досліджень у галузі медицини, біології та комп'ютерних наук / M.М Глибовець, С.С Гороховський, Н.М. Гулаєва, О.В Кирієнко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 5–9.
 • Глибовець М.М. Складність задачі верифікації координаційного механізму системи програмної підтримки мережної співпраці / Микола Миколайович Глибовець, Дмитро Костянтинович Гломозда// The Fourth International Conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" (TAAPSD'2007) : abstracts (Ukraine, Berdyansk, 4-9 september 2007) / голова орг. комітету М.М. Глибовець. – К. : Пульсари, 2007. – С. 58– 62.
 • Глибовець М. М. Шляхи трансформації ІТ–освіти в напрямі програмної інженерії : досвід факультету інформатики НаУКМА / В.В Бублик., М.М. Глибовець, О.В. Олецький // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 9–13.
 • Glybovets M. I. Web Portal for Support of Joint European Projects / Mykola Glybovets ... [et all]. // The Fourth International Conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" (TAAPSD'2007) : abstracts (Ukraine, Berdyansk, 4-9 september 2007) / голова орг. комітету М.М. Глибовець К. : Пульсари, 2007. – К. : Пульсари, 2007. – С. 25–29.

2006

 

 • Глибовець М.М. Підтримка колаборативного навчання за допомогою порталу EMERECU – електронного медійного ресурсного центру України // New Information Technologies in Education for All: First International Conference: Proceeding, 29-31 May 2006 / Ukrainian National Academy; International Research and Training Center for Information Technologies and Systems; Ed.: V. Gritsenko, A. Manako, K. Synytsya etc. – К., 2006. – P. 22-29.
 • Глибовець М.М., Іващенко С.А., Крусь О.О.Розробка системи управління навчального закладу на прикладі НаУКМА // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Сер.: Комп’ютерні технології / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 57, вип. 44. – С. 214-219.
 • Глибовець М.М., Бублик В.В.EMERECU – темпусівський грант створення електронного мультимедійного ресурсного центру навчальних матеріалів для України // Наукові праці: Наук.-метод. журн. Сер.: Педагогічні науки / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 46, вип. 33. – С. 194-195.
 • Глибовець М.М. Формальна модель координаційно-орієнтованої мережі для колаборативної системи навчання // Матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. з програмування УкрПРОГ’2006, м. Київ, 23-25 трав. 2006 р. / НАН України. Ін-т програмних систем. – К., 2006. – С. 402-412. – (Проблеми програмування. – 2006. – № 2-3: Спец. вип.)
 • Глибовець М.М., Гломозда Д. Формальна модель функціювання колаборативного середовища // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, НАН України. Ін-т програмних систем. – К., 2006. – С. 225-230.
 • Іваненко В.І. Проблема неопределённости в задачах принятия решений и управления// XIII Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика-2006): Тези доп., м. Вінниця, 25-28 верес. 2006 р. = XIII International Conference on automatic control (Automatics-2006): Abstracts / НАН України, Вінниц. нац. техн. ун-т та ін. – Вінниця, 2006. – С. 5.
 • Іваненко В.І., MikhalevitchV. On models of Situations in Stochastic Decision Making Problems // Problems of decision making under Uncertainties (PDMU-2006): International Conference: Abstracts, Alushta, September 18-23, 2006 / Taras Shevchenko National University of Kyiv, International Institute for Applied Systems Analysis ( Austria ) etc. – Alushta, 2006. – P. 31-32.
 • Ляшко В.І., ГрищенкоО.Ю., Оноцький В.В. Про один двокроковий скінченно-різницевий алгоритм моделювання процесів переносу // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Кібернетика. – 2006. – Вип. 7. – С. 7-10.
 • Михалевич В.М. К вопросу о неопределенности, которая не описывается стохастическим распределением // XIII Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика-2006): Тези доп., м. Вінниця, 25-28 верес. 2006 р. = XIII International Conference on automatic control (Automatics-2006): Abstracts / НАН України, Вінниц. нац. техн. ун-т та ін. – Вінниця, 2006. – С. 106.
 • Михалевич В.М., IvanenkoV. On models of Situations in Stochastic Decision Making Problems // Problems of decision making under Uncertainties (PDMU-2006): International Conference: Abstracts, Alushta, September 18-23, 2006 / Taras Shevchenko National University of Kyiv, International Institute for Applied Systems Analysis ( Austria ) etc. – Alushta, 2006. – P. 31-32.
 • Тригуб О.С., Стеля О.Б., Вакал Ю.Є. Визначення коефіцієнта теплопровідності стрижня // Одинадцята міжнародна конференція імені академіка М. Кравчука, м. Київ, 18-20 трав. 2006 р. / НАН України. Ін-т математики, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. педагог. ун-т ім. М. Драгоманова, Нац. техн. ун-т України «КПІ». – К., 2006. – С. 261.

2005

 

 • Глибовець А.М. Використання мобільних пристроїв у дистанційній освіті // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 36: Комп'ютерні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 71-77.
 • Глибовець М.М., Іващенко С.А., Крусь О.О. Розробка системи управління вищого навчального закладу // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 36: Комп'ютерні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. - К., 2005. - С. 6-13.
 • Гороховський С.С., Римарчук В.К. Технологія Сітки (Grid) і використання агент них платформ для задач планування // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 36: Комп'ютерні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 26-32.
 • Тригуб О.С., Вакал Є.С., Стеля О.Б. Моделювання транспорту забруднення та визначення невідомих параметрів його джерел // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development = Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Міжнар. наук. конф. TAAPSD_2005 , м. Київ, Україна, 7-9 груд. 2005 р. / НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Київ. Нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2005. - С. 151-152.
 • Чичкань С.М. Модель автоматизованої системи перетворення документів на об'єкти інформаційних систем // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 36: Комп'ютерні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 44- 49;
 • Чичкань С.М., Ковальська Ю.І. Он-лайнова система прогнозування обмінних курсів валют // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 36: Комп'ютерні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 91-94.

2004

 

 • Глибовець М.М., Крусь О.О. Застосування технології семантичних веб сервісів для побудови розподілених систем тестування // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD'2004): Abstracts International Conference, Ukraine, Kyiv, 5-8 October, 2004 / Kyiv National Taras Shevchenko University, National University "Kyiv-Mohyla Academy"; Institute of Software Systems of National Academy of Sciences of Ukraine. = Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD'2004): Пр. Міжнар. конф., Україна, м. Київ, 5-8 жовт. 2004р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т програмних систем НАН України. - К., 2004. - С. 125-127. - ( Спец. вип. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Фіз.-мат. науки).
 • Глибовець М.М., Постніков О.С. Використання мобільного агента при пошуку в розподілених репозиторіях навчальних об'єктів // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD'2004): Abstracts International Conference, Ukraine, Kyiv, 5-8 October, 2004 / Kyiv National Taras Shevchenko University, National University "Kyiv-Mohyla Academy"; Institute of Software Systems of National Academy of Sciences of Ukraine. = Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD'2004): Пр. Міжнар. конф., Україна, м. Київ, 5-8 жовт. 2004р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т програмних систем НАН України. - К., 2004. - С. 128-130. - ( Спец. вип. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Фіз.-мат. науки).
 • Глибовець М.М., Артем'як В.В. Інструментальні засоби розробки комп'ютерних систем підтримки E-learning WEB-орієнтованого типу // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD'2004): Abstracts International Conference, Ukraine, Kyiv, 5-8 October, 2004 / Kyiv National Taras Shevchenko University, National University "Kyiv-Mohyla Academy"; Institute of Software Systems of National Academy of Sciences of Ukraine. = Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD'2004): Пр. міжнар. конф., Україна, м. Київ, 5-8 жовт. 2004р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т програмних систем НАН України. - К., 2004. - С. 111-114.
 • Ляшко В.І., Шило О.В. Евристичний алгоритм розв'язку задачі про р-медіану // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD'2004): Abstracts International Conference, Ukraine, Kyiv, 5-8 October, 2004 / Kyiv National Taras Shevchenko University. National University "Kyiv-Mohyla Academy". Institute of Software Systems of National Academy of Sciences of Ukraine. = Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD'2004): Пр. Міжнар. конф., Україна, м. Київ, 5-8 жовт. 2004р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т програмних систем НАН України. - К., 2004. - С. 46-48. - ( Спец. вип. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Фіз.-мат. науки).
 • Тригуб О.С., Попов В.В., Вакал Є.С. Розв'язання однієї задачі міграції забруднень методом характеристик // X міжнародна конференція ім. акад. М. Кравчука: Тези доп., м. Київ, 13-15 трав. 2004 р. / НАН України. Ін-т математики, НТУУ "КПІ". - К.: За друга, 2004. - С. 54.
 • Тригуб О.С., Попов В.В., Вакал Є.С. Чисельне розв'язування крайових задач P-аналітичних функцій // Журнал обчислювальної та прикладної математики. - 2004. - №.2: Спец. вип.: Матеріали ІІ міжнародної конференції "Обчислювальна та прикладна математика", присвяч. 90-й річниці з дня народж. чл.-кор. НАНУ Г.М. Положого, м. Київ, 24-25 верес. 2004 р. - К., 2004. - С. 124.
 • Чисельний розрахунок параметрів джерел в задачах масоперенесення з урахуванням процесу сорбції / О.С. Тригуб, В.В. Попов, О.Б. Стеля Є.С. Вакал. //. Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька: Тези доп., м. Дрогобич, 27 верес. -1 жовт. 2004 р. / НАН України. Ін-т прикладних проблем механіки і математики України, Ін-т математики, М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Дрогобич. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2004. - С. 36.
 • Тригуб О.С., Попов В.В., Вакал Є.С. Чисельне розв'язування задачі перерозподілу радіонуклідів у біомасі рослин // Вісн. Київ.нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Математика. Механіка. - 2004. - Вип. 11-12. - С. 66-68.
 • Перевозчикова О.Л., Гречко А.В., Дегтяренко А.С. Выбор коммерческой системы документооборота для развития корпоративной информационной системы // Управляющие системы и машины. - 2004. - № 3. - С. 56-70.
 • Перевозчикова О.Л., Сичкаренко В.А. Две схемы интернационализации и локализации прикладных платформ // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD'2004): Abstracts International Conference, Ukraine, Kyiv, 5-8 October, 2004 / Kyiv National Taras Shevchenko University, National University "Kyiv-Mohyla Academy"4 Institute of Software Systems of National Academy of Sciences of Ukraine. = Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD'2004): Пр. Міжнар. конф., Україна, м. Київ, 5-8 жовт. 2004р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т програмних систем НАН України. - К., 2004. - С. 275-281. - ( Спец. вип. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Фіз.-мат. науки).

2003

 

 • Глибовець М.М., Данченко А.А. Про один з підходів використання розподілених експертних навчальних систем у дистанційній освіті // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Комп'ютерні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 53-64.
 • Бойко Б.І. Структурний системний аналіз та його реалізація в навчальних середовищах // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Комп'ютерні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 65-70.
 • Гороховський С.С., Кулябко П.П., Кулябко О.П. Запити з множинними порівняннями у мові SQL (СУБД MYSQL) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Комп'ютерні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 51-53.
 • Омельченко В.В. Використання методів стиснення інформації при передачі потоків відеоданих в комп'ютерних мережах // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Комп'ютерні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 93-96.
 • Перевозчикова О.Л., Тульчинський В.Г., Харченко А.В. Про особливості мiнiмiзацiї функціоналу ризику у великих наборах даних // Кибернетика и системный анализ. - 2003. - № 4. - С. 40-48.
 • Перевозчикова О.Л., Тульчинский В.Г. Структурный анализ и синтез маршрутных схем для задач Macro Mining // Кибернетика и системный анализ. - 2003. - № 1. - С. 82-95.
 • Тригуб О.С. Аналіз застосування методу сіток до чисельного розв'язання параболічних рівнянь // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Комп'ютерні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 22-30
 • Глибовець М.М., Медвідь С.О. Генетические алгоритмы и их использование для решения задачи составления расписания // Кибернетика и системный анализ. - 2003. - № 1. - С. 95-108.
 • Глибовець М.М., Комличенко С.В. Алгоритм определения останова распределённой асинхронной системы // Компьютерная математика. - 2003. - № 1. - С. 22-35.
 • Михалевич В.М., Лебедев А.А. О выборе инвариантов напряжённого состояния при решении задач механики материалов // Пробл. прочности. - 2003. - № 3. - С. 5-14.
 • Михалевич В.М. Цикличность экономических процессов в системах с монопсоническим рынком труда // Кибернетика и системный анализ. - 2003. - № 4. - С. 24-39.
 • Перевозчикова О.Л. Екатерина Логвиновна Ющенко // Кибернетика и системный анализ. - 2003. - № 1. - С. 3-7.
 • Перевозчикова О.Л., Зайцева С.В. Об особенностях минимизации функціонала риска в Больших наборах данних // Управляющие системы и машины. - 2003. - № 3. - С. 56-63.

Публікації Глибовця М. М

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна