Наукова діяльність

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Наукова діяльність

 

Наукова діяльність кафедри математики

Факультету інформатики.

(2014-2018 рр.)

 

1. Наукові напрямки досліджень кафедри за період 2014-2018 роки:

  • Вивчення властивостей діагональних границь реляційних структур, зокрема груп, напівгруп і метричних просторів.
  • Дослідження метричних розмірностей графів, спектральної теорії графів.
  • Теорія груп і напівгруп.
  • Застосування функціонального аналізу до побудови асимптотично оптимальних методів наближення функцій, аналітичних в опуклих многокутниках.
  • Системний аналіз: теорія прийняття рішень в умовах невизначеності.
  • Стохастична оптимізація та оцінка ризиків, фінансова математика.
  • Теорія конфлікту, динамічні системи.
  • Аналіз даних, обернені задачі.
  • Керування випадковими процесами і еколого-економічне моделювання

 

2. Наукові теми:

В УКРІНТЕІ у 2018 році зареєстровано терміном на 5 років тему, без державного фінансування, керівник Олійник Богдана Віталіївна, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри математики.

 

Дискретний аналіз і керування випадковими процесами

Проект спрямовано на дослідження властивостей дискретних реляційних структур, таких як графи, групи, дискретні метричні простори, булеві функції тощо. Планується провести дослідження, спрямовані на вивчення зв'язків між різними дискретними об’єктами, дослідження їх властивостей та розглянути застосування дискретних об’єктів, зокрема автоматів і графів, до аналізу данних і теорії керування.

 

3. Наукові проекти, гранти:

3.1. Виконується науковий проект на тему: «Матричні методи у теоріях груп, напівгруп, графів і метричних просторів».

Термін виконання проекту: 01.02.2018-31.01.2019.

Керівник науково-дослідного проекту: Лебідь Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри математики, кандидат фіз.-мат. наук.

Проект спрямований на знаходження та повний опис графів, якими можуть задаватись алгебри, для яких задача класифікації радикальних матриць відносно односторонньої еквівалентності матриць є ручною задачею, а також на дослідження спектральних властивостей операторів, що породжені матрицями суміжності зліченних графів з одним і багатьма нескінченними променями.

 

3.2. Виконується грант на тему: «Локальне керування в мережах».

Виконавець: Чорней Руслан Костянтинович, доцент кафедри математики, кандидат фіз.-мат. наук. (професорський грант фонду «Повір у себе», http://www.povirusebe.org/nashi-partnery/naukma/)

 

Основним завданням дослідження є знаходження умов існування та єдиності оптимальних стратегій керування марковськими полями на графах серед нерандомізованих стратегій. Актуальність пов'язана з широким спектром застосувань: розпізнавання образів, опис та дослідження взаємодії біологічних систем, статистична фізика, мережеві технології, задачі соціального вибору і соціальної мобільності, керування екологічними системами. Основні зусилля в дослідженні зосередженні на отриманні глибоких теоретичних результатів щодо існування та структури оптимальних керувань і побудові задач математичного програмування для їх знаходження

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна