Анотації курсів

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Агентно-орієнтовані технології програмування
Нові засоби аналізу та створення програмного забезпечення. Основні поняття агентно-орієнтованої парадигми програмування, базові архітектури агентних і мультиагентних систем та механізмів, що дозволяють реалізувати основні властивості агентів (реактивності, проактивності, інтелектуальності, соціальності. Агентно-орієнтоване програмне забезпечення (інформаційні системи, інтерфейсні агенти, промислове застосування), а також мови й інструментальні засоби агентно-орієнтованого програмування (Zeus Agent Building Toolkit, Java Agent DEvelopment Framework тощо).


Адміністрування мереж ТСР/ІР в операційному середовищі Unix


Алгоритми комп`ютерної алгебри


Архітектура мікропроцесорів
Розглядаються основні етапи розвитку комп'ютерної архітектури та ініціатива Open SPARC (SPARC - Scalable Processor ARchitecture) компанії Sun Microsystem. Аналізується архітектура фон Неймана, структури процесорів RISC та CISC ієрархічна структура пам'яті, пристрої вводу-виводу. Роглядаються приклади мікропроцесорів: Pentium, Ultra SPARC, AMD Opteron, picoJava, ARM, та приклади шин: ISA, PCI, SCSI, USB. Аналізується віртуальна машина Java - JVM, як приклад мікроархітектури. Дається поняття про побудову віртуальної пам'яті, її реалізацію у процесорах Pentium, UltraSPARC. Наводяться приклади операційних систем: Windows NT, FreeBSD, Linux, Solaris. На завершення даються основні поняття, що стосуються сучасної архітектури комп'ютерів паралельної дії.


Архітектура прикладних програм рівня підприємства на мові Java
В курсі вивчаються підходи та технології побудови багаторівневих застосувань рівня підприємства з використанням платформи Java Enterprise Edition (Java EE). Студенти отримають практичні навики по розробці відповідних компонент на мові Java. Розглядається сучасні типи архітектури багаторівневих застосувань та історії її розвитку, а саме: Веб-рівень, Веб-сервіси, рівень сервера застосувань, рівень для роботи з базами даних. Розповідається про технології Java EE, призначені для побудови Веб-застосувань: Java Servlet, JavaServer Pages і JavaServer Faces. Розповідається про технологію Web Services, як засіб універсальної взаємодії між застосуваннями на різних програмних платформах. Розглядаються підходи до побудови компонент Enterprise Bean, що розгортаються на сервері застосувань і у яких міститься бізнес-логіка роботи підприємства. Розповідається про технологію по взаємодії з базами даних Java Persistence. Розглядаються питання безпеки при побудові застосувань рівня підприємства, а також основні тенденції та напрямки подальшого розвитку даних технологій.


Архітектура прикладних програм рівня підприємства на мові Java


Архітектура систем комп`ютерної алгебри


Архітектура систем комп`ютерної алгебри


Багаторівневі комутовані мережі
Основи застосування багаторівневих комутаторів для побудови кампусних мереж сучасних підприємств. Практика налаштувань базової функціональності сучасних комутаторів. Основою курсу є матеріали компанії Cisco Systems для підготовки фахівців рівня CCNP за напрямком маршрутизації та комутації. Курс містить огляд архітектури мережі сучасного підприємства та розлогу характеристику її складової частини - кампусної мережі. Базовими компонентами сучасної кампусної мережі є багаторівневі комутатори, які здатні здійснювати обробку трафіку на всіх рівнях моделі взаємодії відкритих систем (OSI). В курсі вивчаються основні технології, що використовуються в кампусних мережах і наводяться приклади відповідних налаштувань комутаторів.


Базові мережні технології
Дослідження проблемного питання яке має елементи наукового пошуку та практичного розв"язання важливої проблеми. Вимагає поглиблених та систематизованих теоретичних знань, виявлення здатності випускника самостійно обрати і проаналізувати наукову і практичну пролему та зробити відповідні наукові та практичні висновки і узагальнення.


Базові мережні технології


Базові мережні технології
У курсі студентам пропонується ознайомитися із основами сучасних мережних технологій. Курс проводиться на базі сертифікатної програми CCNA (Cisco Certified Network Associate) routing and switching. У курсі пропонується знайомство та робота з поняттями LAN, WAN, Операційною системою Cisco IOS. Також пропонується вивчення поняття мережної адресації за протоколом IP. У курсі розглядаються відомі системи мережної взаємодії TCP/IP а також OSI. Детально розглядаються протоколи маршрутизації (RIP, OSPF, EIGRP) та протоколи транспортного рівня (TCP, UDP).


Введення в Інтернет


Введення в Хмарні технології
Метою курсу є ознайомлення студентів з "Хмарними технологіями" та їх трьома напрямами IaaS, PaaS, SaaS. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у проектуванні та розробці розподілених систем на базі "хмарних технологій" та проектування розподілених систем. Курс передбачає ознайомлення з сучасними "хмарними системами" такими як Google App Engine та Windows Azure.


Веб-технології
Курс присвячено актуальним методам, інструментам та технологіям в області веб-програмування. Метою курсу є ознайомлення студентів зі структурою та принципами Веб (базовими поняттями, архітектурою, стандартами та протоколами) і ключовими технологіями мережі Веб. Зокрема в рамках курсу розглядаються історичні передумови, структура і принципи роботи веб, використовувані протоколи і способи адресації, основні проблеми і напрямки розвитку веб-технологій, засоби розробки на стороні клієнта (HTML, CSS, Javascript, Java-аплети, програмні компоненти ActiveX Controls, інтерактивні мультимедійні об'єкти Flash тощо), а також засоби проектування і створення програмного забезпечення веб-сайтів на стороні сервера (мови PHP, ASP.NET, JSP, Python, засоби доступу до баз даних та інші).


Вступ до Java EE
Курс передбачає ознайомлення студентів з платформою Java ЕЕ для створення розподілених застосувань та з основними технологіями, що розвиваються на основі цієї мови. Вивчення курсу передбачає виконання кількох практичних проектів. В ході навчання студенти опановують наступні технології: Spring, Servlets, JSP, JSTL, DI, AOP, Hibernate, JPA, ORM, EJB.


Глобальні мережі


ДЕК
Державна атестація, що передбачає контроль у вигляді державних іспитів та захист кваліфікаційних дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією.


Декларативне програмування та розробки баз знань
Студенти знайомляться з теоретичними та прикладними основами розробки баз знань (БЗ). Обговорюються основні проблеми, що стосуються сучасного стану розвитку технологій розробки та застосування систем декларативного програмування.


Інформаційні мережі


Кваліфікаційний комплексний екзамен


Комп`ютерна алгебра


Комп`ютерна мережа Інтернет
Структура та можливості глобальної комп’ютерної мережі Internet. Користування основними сервісними функціями Internet й отримання практичних навичок у галузях інформаційного пошуку і створення Web-сторінок в Internet.


Комп`ютерні мережі
Курс "Комп'ютерні мережі" присвячено вступу до технологій сучасних комунікаційних мереж, розгляду базових понять, технологій, протоколів. Для початку навчання за курсом достатньо знань, отриманих в середній школі. Увагу приділено систематизації теоретичних знань та отриманню практичних навичок. Курс базується на навчальній програмі Cisco Certified Network Associate (CCNA), Routing and Switching (R&S), частина 1, компанії Cisco Systems. Отримані знання складають основу для подальшого вивчення мережевих технологій -- курсів, базованих на інших складових CCNA R&S, та спеціалізованих курсів для поглибленого вивчення сучасних технологій багаторівневої комутації, унифікованих комунікацій, технологій сучасних дата центрів та ін. В курсі передбачено теоретичні заняття, семінари та виконання практичних вправ на симуляторі мереж Cisco Packet Tracer. Навчання курсу може закласти початок підготовки для отримання популярного галузевого сертифікату CCNA.


Комп`ютерні мережі
Курс "Комп'ютерні мережі" присвячено вступу до технологій сучасних комунікаційних мереж, розгляду базових понять, технологій, протоколів. Для початку навчання за курсом достатньо знань, отриманих в середній школі. Увагу приділено систематизації теоретичних знань та отриманню практичних навичок. Курс базується на навчальній програмі Cisco Certified Network Associate (CCNA), Routing and Switching (R&S), частина 1, компанії Cisco Systems. Отримані знання складають основу для подальшого вивчення мережевих технологій -- курсів, базованих на інших складових CCNA R&S, та спеціалізованих курсів для поглибленого вивчення сучасних технологій багаторівневої комутації, унифікованих комунікацій, технологій сучасних дата центрів та ін. В курсі передбачено теоретичні заняття, семінари та виконання практичних вправ на симуляторі мереж Cisco Packet Tracer. Навчання курсу може закласти початок підготовки для отримання популярного галузевого сертифікату CCNA.


Комп`ютерні мережі


Курсова робота


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота


Курсова робота


Локальні мережі
У курсі студентам пропонується ознайомитися із основами комутації у локальних мережах. Курс проводиться на базі сертифікатної програми CCNA (Cisco Certified Network Associate) routing and switching. У курсі подаються основні можливості із налаштування комутаторів такі як початкові налаштування, налаштування портів, налаштування безпеки, тощо. Також пропонується ознайомитись із протоколом побудови остового дерева локальних мереж STP та його модифікаціями (RSTP, PVST+). Пропонується ознайомитися із принципами проботи відомих протоколів підтримки віртуальних локальних мереж (VLAN) таких як DTP, VTP, а також сервера політик віртуальних локальних мереж VMPS.


Магістерська робота


Мережна маршрутизація
Розгортання кампусної локальної мережі. Вибір і імплементація сервісів Cisco IOS для побудови надійних масштабованих багаторівневих комутованих локальних мереж. Областями зосередження уваги є VLANs, Spanning Tree Protocol, безпровідний доступ клієнтів, мінімізація втрачання сервісу та мінімізація несанкціонованого доступу до даних у кампусній мережі.


Моделі паралельного програмування
Курс присвячено актуальним методам та технологіям в області паралельного програмування. Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними парадигмами щодо програмування багатоядерних та кластерних систем. В рамках курсу розглядаються сучасні процесорні архітектури, різні можливості паралелізації програм, процеси та потоки. Окрему увагу приділено моделі обміну повідомленнями та багатопоточному програмуванню. Концепції та підходи ілюструються відповідними механізмами у сучасних мовах програмування.


Моделі та алгоритми інформаційного пошуку
Інформаційний пошук, поєднав в собі роботу бібліотекарів і інформатиків в середині XX столітя. Бурхливий розвиток мережі Інтернет став потужним імпульсом розвитку цієї дисципліни. Сучасний інформаційний пошук - це міліони користувачів, грандіозні об'ми даних, потужні обчислювальні системи, витонченні алгоритми. Для вирішення поставленої задачі, пошуку інформації, що відповідає потребі користувача, застосовуються методи машинного навчання, аналіз мультимедійної інформації, комп'ютерна лінгвістика, геоінформаційні сервіси, досліджується психологія користувачів і їх соціальні зв'язки, зручність інтерфейсу і т.д. Метою курсу є ознайомлення студентів з проблемами класичного інформаційного пошуку в веб, включаючи суміжні задачі класифікації і кластеризації текстів. Розгляд та опанування спеціалізованих систем: Apache Lucene, Apache Solr, Apache Nutch, Apache Hadoop.


Нейронні мережі


Новітні Інтернет технології


Організація та обробка електронної інформації
Включає опанування загальних методів організації інформаційних потоків, методології будування моделей та схем електронних документів, інформаційної архітектури застосувань та інформаційного пошуку. Студенти засвоюють базові знання з новітніх технологій хмарних обчислень та мов розмітки. Навчаються самостійно використовувати інтерфейси середовища програмування та програмні системи, призначені для автоматизації процесу створення ПЗ. На заняттях увага студентів акцентується на систематизації методів вирішення типових задач моделювання інформаційних систем, ознайомленні з новітніми програмними засобами та засвоєнні основ мов розмітки, форматів обміну даними та побудові інформаційних схем. Розглядаються технології хмарних обчислень, он-лайн документообігу та пошукових систем .


Основи unix систем
У крусі будуть розглянуті наступні теми: встановлення операційної системи FreeBSD, особливості різних відкритих файлових систем, базове нашатування unix систем, переміщення по каталогам, робота із носіями інформації, служба каталогів unix, створення, видалення, зміна файлів і каталогів, робота з правами для файлів, права для користувача, групи та інших, робота із ядром операційної системи FreeBSD, налаштування, компіляції, директиви компілятора, модулі підтримки апаратного забезпечення, робота із скриптовими мовами програмування: bash, zsh, sh, csh, tcsh, ash та іншіПропонується здобути базові навички автоматизації системних процесів у unix системах: створення резервних копій, під'єднання мережних директорій, періодичне виконання команд, тощо. Робота із системними процесами, система приротетів процесів, запуск процесів, знищення процесів.


Основи комп`ютерної алгебри


Основи комп`ютерної безпеки
Курс присвячений реалізації технологій захисту мереж, проектуванню і побудові захищених мереж. Надає необхідні знання і практичні навички, необхідні для встановлення, налаштування, експлуатації і перевірки засобів захисту і відповідного програмного забезпечення


Основи комп`ютерної безпеки
Курс присвячений реалізації технологій захисту мереж, проектуванню і побудові захищених мереж. Надає необхідні знання і практичні навички, необхідні для встановлення, налаштування, експлуатації і перевірки засобів захисту і відповідного програмного забезпечення


Основи операційних систем
У даному крусі пропонується ознайомитися із базовими принципами роботи найвідоміших операційних систем. Системи сімейства Windows буде представлено на основі ОС MS Windows Server 8. Пропонується ознайомитися із керуванням операційною системою за допомогою оболонки Windows PowerShell. Представлено до розгляду відомі системні служби: IIS та SharePoint. Системи сімейства unix буде представлено на основі ОС FreeBSD. Пропонується на розгляд будова та компіляція ядра системи. Огляд основних системних процесів, рівні запуску, періодичне виконання команд, система портів, система бібліотек, система. Пропонується ознайомитися із керуванням операційною системою за допомогою оболонок bash, zsh, tcsh.


Основи штучного інтелекту
Курс включає основні розділи і поняття з основ застосування класичних методів штучного інтелекту та найважливіших паттернів проектування; центральне місце займають методи подання знань та навчання. Детально розглядаються онтологічний та логічний підходи до проектування знань, а також основні підходи до вирішення задач на основі нейронних мереж, генетичні алгоритми. Розглядаються важливі прикладні застосування, зокрема розпізнавання образів, ігрові задачі тощо. Знання та практичний досвід, що будуть отримані в процесі вивчення курсу, дозволять значно розширити можливості студентів при засвоєнні комплексу спеціальних дисциплін та написанні дипломних проектів.


Паралельні і розподілені обчислення
Курс присвячений основним поняттям паралельних обчислювальних систем, а також моделям паралельного програмування. У першій частині курсу розглядаються основні теоретичні передумови паралелізму та програмні примітиви, а у другій - інструменти та технології паралельного програмування. Значну увагу приділено проектуванню коректних та ефективних паралельних програм. Для цього розглядаються узагальнені розв'язки типових задач, так званих патернів проектування, та типових помилок - антипатернів.


Паралельні і розподілені обчислення


Прикладне програмування мобільних систем на основі OC Android
Вступ в програмування додатків для мобільних систем. Огляд платформи Android та основних її компонентів. Основна частина лекцій спрямована на вивчення інструментарію розробника Android, розуміння його базових компонентів (Activity, Service, Broadcast Receiver, Content Provider) та допоміжних інструментів - Android Studio IDE, Genymotion Emulator. Інша частина курсу спрямована на огляд інтеграційних можливостей застосунків: робота з жестами користувача, мультимедіа, карти, GPS, сенсори, комунікація в мережі. Основна мета - зрозуміти фундаментальні основи роботи та особливості операційної системи, оглянути і застосувати базові компоненти Android SDK, навчитись будувати прототипи програмних додатків.


Програмування та підтримка веб-застосувань
У курсі "Програмування та підтримка веб-застосувань" вивчатимуться архітектура Web-застосування, реалізація клієнтської та серверної частини, взаємодія з даними; будуть розглянуті технології CGI, Java, ASP.NET, MVC, AJAX та ORM для програмування веб-застосувань. Лабораторний курс базуватиметься на використанні середовища розробки Microsoft Visual Studio на платформі .Net Framework.


Програмування та підтримка веб-застосувань
У курсі "Програмування та підтримка веб-застосувань" вивчатимуться архітектура Web-застосування, реалізація клієнтської та серверної частини, взаємодія з даними; будуть розглянуті технології CGI, Java, ASP.NET, MVC, AJAX та ORM для програмування веб-застосувань. Лабораторний курс базуватиметься на використанні середовища розробки Microsoft Visual Studio на платформі .Net Framework.


Розподілені інформаційні системи
Метою курсу є ознайомлення студентів з головними проблемами "Розподілених операційних систем" та шляхами їх вирішення з використанням сучасних засобів проектування, мов програмування і середовищ розробки. Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у проектуванні та розробці розподілених систем на базі "хмарних технологій" та проектування розподілених систем. Курс складається із двох частин: загальнотеоретичної і практичної. Загальнотеоретична частина передбачає засвоєння понять та ідей розподілених операційних систем, концепцій розробки та основних тенденцій їх розвитку. Лекції спрямовані на забезпечення теоретичного підґрунтя курсу, розкриття змісту основних методів побудови, характеристики взаємодії в середині системі, особливості розподіленої роботи з даними. Практична частина передбачає ознайомлення с сучасними розподіленими системами та "хмарними системами" такими як Amazone, Google App Engine, Windows Azure, та ін.


Розподілені інформаційно-аналітичні системи


Розробка клієнт серверних застосувань на Java
Даний курс присвячений аспектам бібліотеки Java SE, що використовуються при розробці клієнт-серверних застосувань. В курсі будуть розглянуті наступні теми: робота з мережею, багато поточність, робота з базами даних, розробка графічного інтерфейсу, особливості командної розробки і використання Git, написання JUnit тестів до проекту. Вивчення даного курсу дозволить вам писати клієнт-серверні бізнес застосування та оволодіти технологіями, що стануть в нагоді в подальшому професійному зростанні.


Теоретичні та прикладні аспекти онтологій
Курс присвячений вивченню теоретичних та прикладних аспектів онтологій в Інформатиці. Розглядаються теоретичні підходи до побудови онтологій, та зв'язки з іншими галузями інформаційних систем. В курсі розглядається стандарт OWL для написання онтологій та спеціалізовані редактори онтологій. В рамках курсу студенти отримують навички застосування і побудови онтологій.


Технології розробки веб-порталів
Розглядаються принципи організації, архітектура та сучасні засоби створення веб-орієнтованих інформаційних систем, зокрема корпоративних порталів. Рекомендується попереднє вивчення базових дисциплін з основ програмування, баз даних та Інтернету, а також курсів "Технології веб-програмування та електронної комерції", "Програмування в .NET"; бажано також курс "Мова програмування Java".


Технології сучасних дата - центрів
Базова інформація про побудову сучасних дата-центрів, особливості функціювання основних компонентів, стандарти та протоколи. Сучасні технології віртуалізації, хмарних обчислень. Розгляд технологій програмно визначених мереж (Software-Defined Networking) та віртуалізації мережевих функцій (Network Function Virtualization). Структура курсу базується на навчальній програмі підготовки фахівців з технологій дата-центрів рівня CCNA компанії Cisco Systems, а також долучає додаткові матеріали з навчальних посібників, технічної документації та інформаційних джерел Інтернет. Особливу увагу приділено розгляду дата-центру як компонента мережі сучасного підприємства.


Технологія веб-програмування Ruby on Rails
Курс присвячено новітнім технологіям веб-програмування, реалізованими у фреймворці Ruby on Rails. Ця відносно молода технологія вже встигла революційно змінити методи веб-програмування і вплинути на фреймворки в інших мовах. В рамках даного курсу буде розглянуто основи мови Ruby і детально, на прикладах, розібрано ключові аспекти Ruby on Rails. Велика увага приділятиметься якості коду, тестуванню, сучасним методам програмування. Підсумком курсу є контрольний проект на Ruby on Rails, розроблений згідно з agile методологією.


Уніфіковані комунікації та VolP
Поняття уніфікованих комунікацій, основи побудови мереж, орієнтованих на послуги. Сутність технології забезпечення якості обслуговування (QoS), принцип дії основних механізмів забезпечення QoS. Основи технології передачі голосу через IP-мережі, принципи керування викликами в системах IP-телефонії. Курс базується на інформації з навчальної програми компанії Cisco Systems з уніфікованих комунікацій та VoIP, а також відомості про сучасні тенденції та технології, пов'язані з впровадженням послуг в мережах сучасного підприємства. На відміну від навчального курсу Cisco Systems, який призначений для підготовки фахівців-професіоналів, матеріали даного курсу адаптовані з метою надання їм більш популярного рівня, акцент зроблено на формування у студентів цілісної панорами сучасних мережевих технологій та вирішуваних задач.


Управління проектами складних прикладних систем


© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна