Анотації курсів

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Front-end Back-end - технології веб-застосувань
Веб-програмування на основі JavaScript. Повторення HTML, CSS, Twitter Bootstrap. JavaScript на стороні клієнта: повідомлення, динамічні сторінки, валідація форм. Document Object Model в Java Script. Серверні застосування на основі Node.js. Фреймворк Express. Взаємодія програм на Node.js з MongoDB. Шаблонізатори в JavaScript. Популярні бібліотеки: jQuery, React та ін. Поняття про AJAX. Вивчення курсу передбачає написання практичного проекту, пов'язаного зі створенням власного веб-сайту.


Веб-програмування
Основні принципи програмування в середовищі WWW. Клієнт-серверна архітектура та найпоширеніші засоби її реалізації. Процедурні та об'єктні риси мови програмування PHP. Засоби підтримки сеансів. Система управління базами даних MySQL. Клієнтська сторона: HTML, CSS, мова JavaScript, бібліотека JQuery. Методики просування та реклами веб-ресурсів. Вивчення курсу передбачає написання і захист практичного проекту, пов'язаного зі створенням блогу. Необхідною умовою проходження курсу є попереднє вивчення курсів "Мова програмування Сі", "Комп'ютерні мережі. Інтернет".


Веб-програмування
Основні принципи програмування в середовищі WWW. Клієнт-серверна архітектура та найпоширеніші засоби її реалізації. Процедурні та об'єктні риси мови програмування PHP. Засоби підтримки сеансів. Система управління базами даних MySQL. Клієнтська сторона: HTML, CSS, мова JavaScript, бібліотека JQuery. Методики просування та реклами веб-ресурсів. Вивчення курсу передбачає написання і захист практичного проекту, пов'язаного зі створенням блогу. Необхідною умовою проходження курсу є попереднє вивчення курсів "Мова програмування Сі", "Комп'ютерні мережі. Інтернет".


Вибрані питання програмної інженерії
Мета курсу полягає у розвиненні і закріпленні вмінь самостійно опрацьовувати складну науково-технічну літературу з програмної інженерії; оволодінням методами аналізу і рецензування програмного коду, складеного на основі об'єктно-орієнтованої парадигми із складних типів ієрархій, програмних ідіом і проектних взірців. Для вивчення курсу необхідне попереднє вивчення "Методів об'єктно-орієнтованого програмування". Курс проходить у вигляді наукового семінару, кожен учасник якого самостійно реферує обраний розділ або статтю і готує наукову доповідь. Доповідь супроводжується презентацією, попередньо розміщеною на порталі семінару, і ілюструється підготовленим автором програмним кодом. Для кожної доповіді, крім доповідача, призначається рецензент, завдання якого полягає у сприянні підвищенню якості доповіді, пошуку додаткових джерел, демонстраційних матеріалів. Література для реферування і теми доповідей визначаються залежно від інтересів учасників на установчому занятті.


Забезпечення якості програмних продуктів
В курсі розглядається комплексний підхід щодо забезпечення якості програмних систем починаючи з методології розробки та відповідності стандартам, закінчуючи тестуванням, впровадженням та підтримкою програмних систем. В курсі розглядаються такі теми: " Як вибір методології проектування впливає на якість. " Стандарти якості. " Контроль якості. " основні поняття тестування: термінологія тестування, відмінності тестування і відладки, фази і технологія тестування, проблеми тестування; " критерії вибору тестів: структурні, функціональні, стохастичні, мутаційний, оцінки покриття проекту і т.д. " Рівні тестування: модульне, інтеграційне, системне, регресійне, автоматизація тестування, витрати тестування; " особливості процесу і технології індустріального тестування: планування тестування, підходи до розробки тестів, особливості ручної розробки і генерації тестів, автоматизація тестового циклу, документування тестування, огляди і метрики;


Захист інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві


Інтелектуальні системи
Основні підходи до побудови програмних систем, що мають певні риси штучного інтелекту і здатні розв'язувати задачі, які можна віднести до недостатньо формалізованих. Основні моделі подання знань; методи логічного виведення; евристичний пошук; ігрові задачі;; нейронні мережі; основні підходи до машинного навчання і пошуку закономірностей.


Креативний дизайн програмного забезпечення


Курсова робота


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота


Магістерська робота


Методи об`єктно-орієнтованого програмування
Сучасні методи розробки програмного забезпечення, здатного налаштовуватися на нові умови і вимоги, що виникають під час його експлуатації. Розробка обґрунтованої ієрархії класів і об'єктів, визначення методів класу і службових функцій, обґрунтування інтерфейсу та його розмежування з реалізацією. Важливим аспектом ієрархії слугує обґрунтування співвідношення між агрегацією і успадкуванням, зокрема розмежування успадкування інтерфейсу й успадкування реалізації. Віртуальні функції і різні методи реалізації поліморфізму. Типові патерни проектування та інші засоби підвищення надійності програмного коду. Вивчення курсу супроводжується розробкою навчальних програмних проектів.


Методи об`єктно-орієнтованого програмування
Мета курсу довести об'єктно-орієнтовану парадигму до довершеності, необхідної для віртуозної розробки програмних систем з використанням впорядкованих за рівнями об'єктно-орієнтованих абстракцій з гнучкими інтерфейсами і повторно вживаними вхідними кодами. Висхідною точкою курсу є вивчення структури об'єктної моделі програмного забезпечення, як статичної, так і динамічної, виходячи з якої визначається типова структура класу з урахуванням специфіки створення, копіювання, видалення об'єктів, методів доступу до об'єктів, зокрема засобами їх проксі. Значна увага приділяється концепціям інтелектуальних указників-маніпуляторів у їх різноманітті (в тому числі вкладених маніпуляторів) разом з методами підрахунку посилань на об'єкти та відкладеного копіювання. Вивчення функціональних об'єктів і класів функторів дозволяє зосередитися на методах інкапсуляції функцій. Досліджуються ієрархія і вкладення класів і об'єктів, зокрема спадкування інтерфейсів і налаштування реалізації. Вводяться поняття невіртуального стабільного інтерфейсу та нетермінальної абстракції. Досліджуються методи застосування поліморфних і, зокрема, чисто віртуальних функцій. Параметризовані класи і часткова спеціалізація шаблонів ілюструють методи проектування гнучких інтерфейсів та використання сучасних проектних взірців.


Методи розробки програмних систем
Мета курсу надати розуміння того, що сучасна програмна система є товаром на ринку інформаційних технологій і успішне просування такого товару по ринку залежить в першу чергу від якості розробки веб-застосунку, правильної організації хостингу, ефективного використання хмарних технологій, покращення рейтингу продукту на основі аналізу ринку та різних методів оптимізації. Розглядаються сучасні підходи до управління якістю та відповідні міжнародні стандарти та стандарти України . В результаті курсу студенти повинні зрозуміти, що для створення високорейтингового програмного продукту необхідно відповідне стратегічне та тактичне планування дій виробника або дістрибютора


Об`єктно-орієнтоване програмування
Концепції сучасного програмування в рамках парадигм процедурно-орієнтованого програмування, абстрактних типів даних (об'єктне програмування) і ієрархічного програмування у їх розвитку і взаємозв'язку. Основу вивчення складають поняття типу, функції, в тому числі узагальненої , об'єкта і класу, в тому числі параметризованого. Проблеми розширення областей визначення функцій, специфікації класів, побудови ієрархії об'єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтерфейсу і реалізації.


Об`єктно-орієнтоване програмування
Концепції сучасного програмування в рамках парадигм узагальненого програмування, абстрактних типів даних (об’єктне програмування) і ієрархічного (об’єктно-орієнтованого) програмування у їхньому розвитку і взаємозв’язку. В основі вивчення – поняття типу, функції, зокрема узагальненої, об’єкта і класу, зокрема параметризованого; проблеми довизначення функцій, специфікації класів, побудови ієрархії об’єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтерфейсу і реалізації.


Об`єктно-орієнтоване програмування


Об`єктно-орієнтоване програмування


Обробка зображень
Забезпечення якісної базової підготовки фахівців в області цифрової обробки зображень і суміжних областях, а саме: видавнича та поліграфічна галузі, мультимедійні технології, Web-дизайн, тощо. Студенти здобувають основні знання та навички роботи з різними типами зображень, фотографією, а також основи дизайну і роботи зі шрифтами. Результатом праці студентів стане низка художніх, композиційних і дизайнерських розробок (плакатів, листівок тощо), створених за всіма технологічними нормами та вимогами.


Обробка зображень та мультимедіа
Навчальний курс "Обробка зображень та мультимедія" розроблений базовий загально оствітній курс, що має на меті ознайомити студентів з технологіями та методами створення, обробки та використання таких мультимедійних компонентів як зображення, звук, відео та анімація. Також розглядають інтеграційні процеси різних компонентів в один мультимедійний продукт. Ці базові навички дадуть можливість визначитись з подальшим бажання поглиблювати свої знання в одному з обраних напрямків мультимедіа, а також технологічно та дизайнерські правильно використовувати мультимедійні матеріали в інших предметних областях. . Результатом роботи студентів стануть низка художніх, композиційних та дизайнерських, створених згідно з усіма технологічними нормами та вимогами. Залік відбувається, як практичне втілення здобутих навичок у фінальне завдання.


Основи інтернет бізнесу
Методи ведення бізнесу в Інтернет на основі соціальних мереж та веб-сайтів. Організаційно-правові форми ведення Інтернет-бізнесу. Основи захисту інтелектуальної власності в Інтернеті. Основні етапи створення веб-проекту. Огляд основних технологій, які використовуються для створення та підтримки веб-ресурсів. Просування веб-сайтів та бізнес-сторінок. Реклама в Інтернеті.


Пошукова оптимізація Веб-застосувань
Принципи роботи пошукових систем. Пошукова видача та показники її якості. Фактори, які впливають на релевантність веб-ресурсів. Алгоритм PageRank. Текстові критерії релевантності. Методи моніторингу та підвищення рангу веб-сайту в пошукових системах. Біла, сіра та чорна оптимізація. Принципи пошукової реклами. Сервіси AdWords та AdSense. Основи Social Media Marketing


Практикум з об`єктно-орієнтованого програмування
Практикум об'єктно-орієнтованого програмування пропонується як вибірковий курс для студентів, які цікавляться засобами організації і визначення графічних інтерфейсів на основі об'єктно-орієнтованого підходу, виходячи з принципу відокремлення введення/виведення від логіки програми, вивчення якої складало предмет курсів процедурного і об'єктно-орієнтованого програмування. В практикумі вивчаються засоби організації графічних даних, методи відтворення графічних даних на екрані, класифікація графічних примітивів. Будуються ієрархії графічних класів. Проектується та реалізуються графічні інтерфейси користувача. Для реалізації графічних примітивів використовується бібліотека з відкритим кодом Qt("К'ют").


Практичні аспекти програмної інженерії
Курс дає уявлення про процес забезпечення якості програмного забезпечення(ПЗ), розкриваючи різні його етапи. Акцентується увага на контролі якості, оптимізації тестування як за допомогою практики тест-дизайну, так і за допомогою допоміжних інструментів та автоматизації.


Програмування в середовищі Java
Курс передбачає поглиблене вивчення мови Java, ознайомлення з Java як платформою для створення розподілених застосувань та з основними технологіями, що розвиваються на основі цієї мови. Вивчення курсу передбачає виконання учбового проекту. Необхідною умовою проходження курсу є попереднє вивчення курсів “Процедурне програмування” та “Об’єктно-орієнтоване програмування”.


Програмування на основі .NET
Метою курсу є вивчення теоретичних основ та формування практичної бази сучасних технологій об'єктно-орієнтованого програмування на платформі Microsoft.NET. В курсі будуть розглянуті такі темі: Робота з файлами, серіалізація об'єктів, робота с XML, програмування в .NET з використанням SQL Server, ADO.NET. Технологія Language Integrated Queries (LINQ), Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Silverlight, ASP.Net. Вступ в Windows Communication Foundation, вступ в Windows Workflow Foundation.


Проектування програмних систем
Курс присвячено викладенню принципів, моделей, методів та методологій, що використовуються в циклі розробки складних програмних продуктів. Вивчається повний цикл розробки програмних систем, починаючи з організації процесу конструювання та закінчуючи тестуванням і впровадженням. Розглядаються методи аналізу фунціональних вимог та проектування програмних систем, основи й моделі об'єктно-орієнтованого представлення програмних систем, а також моделі реалізації таких систем; мови моделювання систем та бізнес процесів. Вивчається процеси розробки програмних систем і загальні принципи керування програмним проектом. Курс супроводжується практичною реалізацією навичок, а саме: розробкою навчальних програмних проектів невеликими групами студентів-розробників. Передбачені підтримка розподіленої групової розробки з боку Web-орієнтованих середовищ, зокрема систем управління версіями проекту, планування та документування процесу розробки, організація взаємодії і комунікації учасників, рецензування та презентація результатів розробки.


Проектування програмних систем


Процедурне програмування


Процедурне програмування (на базі Ci/Сi++)
Курс програмування мовою С служить двом головним цілям відповідно тому особливому місцю, яке мова С займає в сучасному програмуванні. Перш за все мова С - це мова програмування середнього рівня, в якій комбінуються засоби низького рівня, наприклад, бітові операції, з деякими рисами мови високого рівня, наприклад, структуровані дані і керування. Тому програмування з використанням мови С - це оволодіння іншою по відношенню до реалізованої у мові Паскаль моделі обчислень, а саме машинно-орієнтованою, здатною налаштовуватись на конкретне обчислювальне середовище. З другого боку, мова С - це крок в напрямку С++. Курс готує до переходу в об'єктно-орієнтовану парадигму програмування з використанням мультипарадигменної мови С++. Тому головними особливостями курсу є вивчення проблем типізації, зокрема літералів, розрізнення типів сталих і змінних, визначення інтерфейсів функцій, механізмів ініціалізації, непрямої адресації, управління пам'яттю, роботи з псевдонімами, способів виклику функцій, зокрема рекурсивних, класифікація типів передачі параметрів та результатів, використання механізмів розширення області визначення функцій і операцій. Мета курсу довести процедурно-орієнтовану парадигму, з вивчення якої починався Паскаль, до довершеності, необхідної для віртуозної розробки програмних систем з використанням впорядкованих за рівнями об'єктно-орієнтованих абстракцій з гнучкими інтерфейсами і повторно вживаними вхідними кодами.


Процедурне програмування (на базі Сі/Сі++) (ПІ)
Курс процедурного програмування мовами Сi і Сi++ слугує двом основним цілям. По-перше, це оволодіння іншою, в порівнянні із реалізованою у мові Паскаль, моделлю обчислень, а саме – машинно-залежною, здатною налаштовуватись на конкретне обчислювальне середовище. По-друге, закладається підвалини переходу в об’єктно-орієнтовану парадигму програмування, зокрема засобами мови Сi++. Особливостями курсу є вивчення проблем типізації, зокрема літералів, розрізнення типів сталих і змінних, визначення інтерфейсів функцій, механізмів ініціалізації, непрямої адресації, управління пам’яттю, роботи з псевдонімами, способів виклику функцій, зокрема рекурсивних, передачі параметрів і результатів, механізмів розширення та довизначення області дії функцій і операцій.


Системи та методи штучного інтелекту
Інтелектуальні методи прийняття рішень. Методи soft computing: нечіткі системи, нейронні мережі, генетичні алгоритми. Прийняття рішень на основі порівняльного аналізу варіантів. Основи machine learning та навчання з підкріпленням.


Системне програмування
Курс призначений для знайомства студентів з основними принципами і методами конструювання трансляторів з мов програмування, оволодіння основними методами і засобами програмної реалізації сучасних мов, виділення функцій і задач мовного процесування у інструментальних середовищах розробки програм. На практичних заняттях методи, що розглянуті на лекціях, будуть демонструватися на прикладах реалізації основних методів і алгоритмів компіляції та інтерпретації програм.


Техніка ділових презентацій
Презентація - це комунікативний процес, тобто передача інформації певній аудиторії з певною метою і у певній формі. Презентація - випробуваний засіб привернути увагу, мета презентації - переконати чи навчити аудиторію. Головне правило презентації - довести слухачеві, як за допомогою предмету презентації він може поліпшити своє життя. Мистецтво презентації ставлять на одне з перших місць серед навичок, необхідних керівникові. Надзвичайно важливо вміти обґрунтувати, що Ваша ідея гідна підтримки, або що Ваш продукт варто купувати. Не кажучи вже про те, як важливо вміти надихнути підлеглих на гарну роботу.


Технології веб-програмування


Технології електронних видань


Технології мультимедіа
Сучасні програмні й технічні засоби створення, обробки, зберігання та передавання мультимедійних складових, а також розробка мультимедійних сценаріїв і створення комплексних мультимедійних застосувань. Студенти здобувають основні знання та навички роботи з графічними даними, відео, аудіо, анімацією, програмами створення мультимедійних додатків. Результатом роботи студентів стане власний мультимедійний проект.


Технологія XML
Технологія XML як стандарт для створення нових мов розмітки документів та як засіб інформаційного моделювання предметних областей. Застосування XML в інформаційних системах, зокрема в Internet. Виконання практичного Internet-проекту, основні цілі якого – розробка на основі специфікацій XML власної мови опису документів і створення на базі цієї мови власної інформаційної системи в обраній предметній області.


© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна