privat

Факультет правничих наук

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Михайлюк Г. О. Право Європейського Союзу з комерційних позначень : монографія / Г. О. Михайлюк ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України. – [Вид. 2-ге, перероб. і доповн.] – Київ : [НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України], 2017. – 328 с.
 • Антонович М. М. Відповідальність за порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права в умовах гібридної війни / Мирослава Антонович // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини : Liber Amicorum до 60-річчя професора Всеволода Всеволодовича Мицика : [монографія] / за ред. : О. В. Задорожнього, О. Р. Поєдинок. – Київ ; Одесса : Фенікс, 2016. – С. 673–689. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11619
 • Petrov R. EU Values in Integration-Oriented Agreements with Ukraine, Moldova and Georgia'/ Petrov R. // The European Neighbourhood Policy-Values and Principles / ed. S. Poli. – 2016. – P. 99–112.
 • Petrov R. Implementation of Association Agreements Between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia : Legal and Constitutional Challenges / Petrov R. // Political and Legal Perspectives of the EU Eastern Partnership Policy / ed. : Tanel Kerikmäe, Archil Chochia. – P. 153–165.
 • Petrov R. What Does the Association Agreement Mean for Ukraine, the EU and its Member States? A Legal Appraisal / Roman Petrov // Het eerste raadgevend referendum. Het EU-Oekraїne Associatieakkoord. – 2016. – P. 71–88.
 • Оцінка процесів забезпечення якості правничої освіти на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка : звіт із рекомендаціями з вдосконалення внутрішньої політики забезпечення якості правничої освіти : [пер. з англ.] / підгот.: Ділейн Свенсон, Фінлей Янґ, Мирослава Антонович, Оксана Сироїд ; USAID, Проект "Справедливе правосуддя". – [Б. м. : б. в, 2014]. – 45 с.
 • Legal education quality assessment of the Law Faculty at Lviv Ivan Franko National University : report with recommendations on legal education quality assurance policy development / Delaine Swenson, Finlay Young, Myroslava Antonovych, Oksana Syroid ; USAID, Fair Justice Project. – [S. l. : s. n., 2014]. – 45 p.
 • Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 357, [1] с. - Включ. бібліогр. посилання. - Автори зазначені на 357-й с.
 • Проценко Д. В. Огляд підходів до регулювання нових конвергентних аудіовізуальних засобів масової інформації : міжнародний досвід / Д. Проценко, Д. Тупчієнко. - К. : [б. в.], 2012. - 110 с.
 • Василенко В.А. Українська незалежна державність як історична закономірність // Здобуття незалежності України 1991: Історія проголошення, документи, свідчення): Монографія. – У 2-х т. – Т. 1. – Житомир: «Рута», 2011. – С. 30-63.
 • Василенко В.А. Грудневий референдум як найвища форма легітимізації української державної незалежності // Здобуття незалежності України 1991: Історія проголошення, документи, свідчення): Монографія. – У 2-х т. – Т. 2. – Житомир: «Рута», 2011. – С. 55-70.
 • Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 роки) / [Коліушко І.Б., Александрова Н.В., Курінний О.В. … та ін. ; за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка] ; Центр політико-правових реформ. – К.: Конус-Ю, 2011. – 726 с.
 • Курінний О.В. Розділ 1. Політико-правова сфера: вся влада – в одні руки! // Нова влада: виклики модернізації / Відп. ред. розд. І. Коліушко– К.: К.І.С., 2011. – 260 с. – С. 16–22
 • Антонович М. Переднє слово. Українське Фулбрайтівське товариство в розбудові громадянського суспільства в Україні (до 10-річчя з дня створення) // Україна і світ: прагнення змін: Монографія / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с. (с. 9-12)
 • Законопроектування / О. Л. Копиленко, О. В. Богачова, О. В. Зайчук, Н. В.Артикуца... та ін.; за ред. : О. Л. Копиленка, О. В. Богачової. Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.: Реферат, 2010. – 176 с.
 • Проценко Д. В. Про медіацію або як швидко вирішити конфлікт не звертаючись до суду / Бурдак В… Проценко Д. за заг.ред.. Г.Єременко. – К.: Ника Центр, 2010. – 80 с.
 • Антонович М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду // Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні: Монографія / Відп. ред. Мирослава Антонович. – К.: Дух і літера, 2009. – 496 с. (с. 41-58)
 • Костенко О.М. Кримінальне покарання в системі засобів протидії злочинності // Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні: Том 5: Правова система України: історія, стан та перспективи. У п'яти томах. – Харків, 2009. –840 с. (у співавторстві) (с. 171-195).
 • Костенко О.М. Концепціяч прав людини як об'єкту кримінально-правової охорони// Протидія порушенням прав людини засобами кримінальної юстиції: Монографія. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2009. – 170 с. (у співавторстві) (с. 4-20)
 • Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2007-2008 роки) [Електронний ресурс] / [Коліушко І.Б., Александрова Н.В., Курінний О.В. … та ін. ; за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка] ; Центр політико-правових реформ. – К. : [Конус-Ю], 2009. – 584 с.
 • Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу : моногр. / О.М. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 349 с.
 • Костенко О.М. Проблеми № 1 сучасної цивілізації : (в українському контексті) : моногр. / О.М. Костенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси : [б.в.], 2008. – 112 с.
 • Антонович М.М. Міжнародне право захисту прав людини : зшитки матеріалів : [зшитки] / М.М. Антонович. – К. : Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2007. – 177 с.
 • Антонович М.М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини : теорія і практика / М.М. Антонович. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 382 с.
 • Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми: Моногр. / В.С. Бігун, В.П. Горбатенко, Л.А. Луць та ін.; Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України. – К.: Юрид. думка, 2006. – 332с.
 • Бігун В.С. Юридична професія та освіта: досвід США у порівняльній перспективі: основи американської юридичної професії та освіти, організація діяльності працівників у США, юридична освіта в Україні та США: порівняльний аналіз. – К.: [Б.в], 2006. – 267с.
 • Михайличенко Б.В.Очерки экологической патологии. Обзор: Диоксин-опасный для здоровья человека техногенный фактор внешней среды. – К. : МИЦ "Мединформ", 2006. – С. 128-142.
 • Михайличенко Б.В. Чернобыльская катастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых заболеваний. – К.: МИЦ "Мединформ", 2006. – С. 46-86.
 • Варфоломеєва Т.В. Експертизи у судовій практиці / Київ. НДІ судових експертиз; Акад. адвокатури України; Ред. В.Г. Гончаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - Розд. 1, 2, 3. - С. 4-47.
 • Антонович М.М. Захист інтересів держави в Міжнародному Суді ООН: Зшитки. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 134с.
 • Костенко О.М., Котюк І.І. Кримінальне, кримінально-процесульне та кримінально-виконавче законодавство України: Ґендерна експертиза: Монографія. - К.: Логос, 2004. - 128с.
 • Паламарчук Л.П. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / Акад. правових наук України; Науково-дослідний центр правової інформатики; Ред.: М.Я. Швець, Р.А. Калюжний. - Ужгород: ІВА, 2003. - 239с.
 • Паламарчук Л.П. Правова інформатика: Монографія / Акад. правових наук України, НДЦПІ, ІВА; Ред.: М.Я. Швець, Р.А. Калюжний. - Ужгород: ІВА, 2003. - 165с.
 • Паламарчук Л.П. Правовий механізм захисту персональних даних / Акад. правових наук України, НДЦПІ. - К.: Парламентське вид-во, 2003. - 123с.
 • Legal education quality assessment of the Law Faculty at the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University : report with recommendations on legal education quality assurance policy development / Thomas H. Speedy Rice, Finlay Young, Myroslava Antonovych, Olena Ovcharenko, USAID, Fair Justice Project. - [S. l. : s. n., 2015]. - 82 p.

Підручники, навчальні посібники

 • Антонович М.М. Міжнародне право: Навч. посібник з грифом МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с. (24 д.а.)
 • Курс лекцій з питань законотворчості: Навчальний посібник / О. Л. Копиленко, О. В. Богачова, О. В. Зайчук, І. С. Терлецька, Н. М. Оніщенко, М. П. Недюха, В. І. Муравйов, В. М. Алексеєв, Н. В. Артикуца та ін.; За ред. О. Л. Копиленка, О. В. Богачової. – К.: «МП Леся», 2011. – 456 с.
 • Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник / [Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б., Курінний О.В., Стоян В.О., Тимощук В.П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В.П. – К.: СПД Москаленко О.М., 2010. – 440 с.
 • Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник, Видання 2-ге, доповнене і доопрацьоване / [Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б., Курінний О.В., Стоян В.О., Тимощук В.П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В.П. – К.: СПД Москаленко О.М., 2011. – 432 с.
 • Антонович М.М. Права людини // Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з грифом МОН України / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє вид., оновлене і доповнене. – Львів: Астролябія, 2009. – 832 с.
 • Костенко О.М. Социальный натурализм как методологический принцип сравнительного правоведения и юридической глобалистики. Открытая лекция. - Киев, Симферополь: Изд. «Логос», 2008. – 28 с.
 • Князевич Р.П. Конституційне право зарубіжних країн: навчально-методичний посібник. - К.: Пульсари, 2008. – 36 с.
 • Михайличенко Б.В. ECTS - інформаційний пакет Національного медичного університету імені О. Богомольця. 2007/2008. - К.: Медицина, 2008. - 111 с.
 • Антонович М.М. Міжнародне право захисту прав людини : зшитки матеріалів : [зшитки] / М.М. Антонович. – К. : Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2007. – 177 с.
 • Артикуца Н.В. Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти: Бібліографічний покажчик (1995-2006) / Укл. Н. В. Артикуца, О. М. Клоченок, Т. О. Ліщук; НаУКМА. — К.: "Стилос", 2007. — 616 с. (31,7 д. а.)
 • Костенко О.М. Кримінологічна віктимологія: Навч. посіб. /За заг. ред. О.М. Джужі. – К.: Атіка, 2006. – 351с.
 • Артикуца Н.В. Інновації у вищій освіті: Бібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр інноваційних методик правничої освіти; Укл. Н.В. Артикуца. - К.: Стилос, 2005. - 202с.
 • Кримінальне право України. Особлива частина: Практикум для студ та викл. вищих навч. закл. / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчик та ін. - К.: Азимут-Україна, 2005. - 384с.
 • Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., змін і доп. - К: Стилос, 2004. - 277 с. - (Сер. "Правнича лінгвістика").
 • Основи ринкової економіки: Навч. посіб. / Н.А. Берлач, Ю.О. Тараненко, Б.Б. Гарін та ін. - К.: Ред.-вид. центр Нац. акад. внутрішніх справ України, 2004. - 347с.
 • Михайличенко Б.В. Судова стоматологія: Підручник. - К.: МП "Леся", 2004. - 351с.
 • Михайличенко Б.В. Судова медицина та психіатрія: Метод. посіб. для правників. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 35с.
 • Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 307с.
 • Журбелюк Г.В. Історія держави і права: Навч.-метод. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 72с.
 • Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / О.М. Костенко, О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв та ін.; Нац. академія внутрішніх справ України. - К.: Атака, 2003. - 399с.

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Антонович М. М. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії / Антонович М. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 67–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12447
 • Берлач Н. А. Сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. А. Берлач, С. П. Филь // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 20–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13352
 • Михайлюк Г. О. Методологія досліджень становлення інституту комерційних позначень у праві Європейського Союзу / Михайлюк Г. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 75–80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12426
 • Михайлюк Г. О. Право інтелектуальної власності та інформаційні технології / Михайлюк Г. О. // Часопис Цивілістики. – 2017. – Вип. 26. – С. 65–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13350
 • Петров Р. А. Особливості транспозиції “acquis” ЄС у правову систему України в процесі імплементації Угоди між Україною та ЄС про асоціацію та Угоди про енергетичне співтовариство / Петров Р. А. // Lex portus : юридичний науковий журнал. – 2017. – № 1 (3). – С. 22–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13351

 

Матеріали конференцій

 • Антонович М. М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз / М. М. Антонович // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932–1933 років в Україні : втрати української нації» (Київ, 4 жовтня 2016 року) / [упоряд. Юлія Коцур ; ред. Леся Гасиджак]. – Київ, 2017. – С. 133–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13189
 • Василенко В. А. Емпіричні і класичні підходи у підрахунку демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932–1933 років / Володимир Василенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932-1933 років в Україні : втрати української нації" (Київ, 4 жовтня 2016 року) / [упоряд. Юлія Коцур ; ред. Леся Гасиджак]. – Київ, 2017. – С. 47–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13155
 • Михайлюк Г. О. Особливості правового регулювання комерційних найменувань у скандинавських країнах ЄС / Михайлюк Г. О. // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики : збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 жовтня 2017 року / за ред. В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 156–160. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13305
 • Михайлюк Г. О. Принцип пропорційності у європейській юридичній методології / Михайлюк Г. О. // Nastolení moderní vědy : Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická conference, 22–30 září 2017 r. – Praha : Education and Science, 2017. – Vol. 3 : History, Právní věda, Ekonomika, Hudba a život. – S. 51–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13353
 • Михайлюк Г. О. Legal Analysis of Judicial Reform in Ukraine / Михайлюк Г. О. // Scientific Horizons – 2017 : Materials of the XIII International scientific and practical Conference, Sheffield, September 30 – October 7, 2017. – Sheffield : Science and Education LTD, 2017. – Vol. 4 : Law, Economic science. – P. 115–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13482
 • Krakhmalova K. The Principle of Subsidiarity in Providing for the Administrative-Legal Status of the internally Displaced Persons in Ukraine / Kateryna Krakhmalova // Political and legal doctrines in theoretical and practical terms regarding contemporary challenges / ed. by Bohdan Halczak [et al.]. – Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, 2017. – P. 175–182. – (Acta Iuridica Lebusana ; vol. 5).

 

Інше

 • Василенко В. А. Декларація про державний суверенітет України – ключовий фактор відновлення її незалежної державності / Володимир Василенко // 25 років : заповіти незалежності України / О. В. Савченко, Л. Г. Лук’яненко, І. Ф. Драч, В. С. Брюховецький, І. О. Заєць, В. М. Пилипчук, В. А. Василенко. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – С. 131–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11961
 • Krakhmalova K. The Principle of Subsidiarity in Providing for the Administrative-Legal Status of the internally Displaced Persons in Ukraine / Kateryna Krakhmalova // Political and legal doctrines in theoretical and practical terms regarding contemporary challenges / ed. by Bohdan Halczak [et al.]. – Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, 2017. – P. 176–183. – (Acta Iuridica Lebusana ; vol. 5).
 • Михайлюк Г. О. Судова практика ЄС у сфері IT: окремі категорії справ / [Михайлюк Г. О.] // IT-право: теорія та практика : навчальний посібник / за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2017. – Розділ 16. – С. 388–409.
 • Mykhaylyuk H. O. Prevention of Unlawful Trademark Use through the Internet: Best European Practices / [Mykhaylyuk H. O.] // Information security and IT law in conditions of integration processes : collective monograph / ed. O. Kharytonova, E. Kharytonov. – Riga : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017. – Part 1, section 5. – P. 54–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13354
 • Petrov R. Verfassungsrechtliche Fragen hinsichtlich der Umsetzung der Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine, Moldawien und Georgien / [Roman Petrov] // Recht und Realität / hrsg. Stefan Lorenzmeier, Hans-Peter Folz. – 2017. – P. 361–377. http://dx.doi.org/10.5771/9783845275406-361
 • Право Європейського Союзу [електронний ресурс] : підручник / відп. ред. Петров Р. А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Вид. 7-ме, змін. і доп. – Київ : Істина, 2017. – 384 с. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/pidruchnyk%20_Pravo%20YeS_vydannya_7_2017.pdf
 • Post-Soviet Constitutions and Challenges of Regional Integration : Adapting to European and Eurasian Integration Projects / ed. Roman Petrov, Peter Van Elsuwege – London : Routledge, 2017. – 232 p.

2016

Статті

 • Костенко О. М. Яким «каменем» зневажили «будівничі» вітчизняної антикорупційної політики? / Олександр Костенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – 2016. – № 3–4. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11458
 • Костенко О. М. Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів : основні тези / Костенко О. М., Бусол О. Ю. // Публiчне право. – 2016. – № 2 (22). – С. 143–151. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11615
 • Крахмальова К. О. Організаційне забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні / Крахмальова К. О. // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал. – 2016. – № 2 (16). – С. 13–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11613
 • Крахмальова К. О. Правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні / Крахмальова К. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 2, т. 2. – Серія "Юридичні науки". – С. 43–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11614
 • Krakhmalova K. Zakaz dyskryminacji przy realizacji przez osoby wewnętrznie przesiedlone ich praw i wolności na Ukrainie / Krakhmalova K. // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – Vol. 1 (1). – P. 109–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11617
 • Михайлюк Г. О. Дотримання права та правомочність заборони власниками комерційних позначень / Михайлюк Г. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 111–115. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9856
 • Petrov R. On Similarities and Differences of the European Union and Eurasian Economic Union Legal Orders : Is There the 'Eurasian Economic Union Acquis'? / Roman Petrov, Paul Kalinichenko // Legal issues of economics integration. – 2016. – Vol. 43 (3). – P. 295–307. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11616

 

Матеріали конференцій

 • Антонович М. М. Застосування міжнародних норм з прав людини в судовій практиці США / Антонович М. М. // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього : збірник матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції, Львів, 12–13 квітня 2016 року. – 2016. – С. 81–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11620

 

Інше

 • Антонович М. М. Голодомор 1932–1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації / Мирослава Антонович // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 74–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12244
 • Антонович М. М. Підтримка впровадження судової реформи в Україні : моніторинг рішень Верховного Суду України у світлі висновків Європейського суду з прав людини у справах "Бочан" ( № 2) та "Яременко" (№ 2) / Мирослава Антонович. – Київ : [б. в.], 2016. – 15 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11621
 • Артикуца Н. В. Актуальні завдання української юридичної термінографії у світлі євроінтеграційних перспектив / Н. В. Артикуца // Українська мова в юриспруденції : стан, проблеми, перспективи : матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 30 листопада 2016 року), присвячено Дню української писемності та мови. - Київ, 2016. - Ч. 1. - С. 19-23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11220
 • Василенко В. А. Методологія правової оцінки Голодомору 1932–1933 рр. в Україні як злочину геноциду / Володимир Василенко // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 13–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12243
 • Крахмальова К. О. Голодомор 1932–1933 років в Україні та питання відповідальності іноземних компаній / Катерина Крахмальова // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 188–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12246
 • Курінний О. В. Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932–1933 років / Олексій Курінний // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 161–172. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12245

2015

У виданнях НаУКМА

 • Антонович М. М. Право на гуманітарну допомогу під час збройного конфлікту і відповідальність за його порушення згідно з міжнародним правом / Антонович М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 93-97.
 • Курінний О. В. Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII - до середини ХІХ ст. : тяглість та остаточна ліквідація / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 60-63.
 • Петров Р. А. Транспозиція "acquis" ЄС у правову систему України в Угоді між Україною та ЄС про асоціацію / Петров Р. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 81-85.
 • Черненко З. С. Права та обов’язки медичних працівників під час збройних конфліктів / Черненко З. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 109-114.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Крахмальова К. О. Проблема визначення поняття «внутрішньо переміщені особи» в юридичній науці / К. О. Крахмальова // Держава і право : зб. наук. пр. Серія : Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юридична думка, 2015. - Вип. 67. - С. 137-145.
 • Петров Р. А. Конституційні аспекти імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією / Р. Петров // Право України. - 2015. - № 8. - С. 33-41.
 • PetrovR. Association Agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia : Legal and Constitutional Challenges of Implementation / Roman Petrov // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. - 2015. - Вип. 36. - С. 15-24.
 • Черненко З. С. Вплив міжнародних організацій на національні системи охорони здоров'я / З. С. Черненко // Європейські перспективи : наук. журн. - 2015. - № 1. - С. 200-206.

В інших виданнях України

 • Артикуца Н. В. Мова права в системі фахово-лінгвістичної підготовки правників і нормопроектувальників / Н. В. Артикуца // Юридична техніка : доктринальні основи та проблеми викладання : тези доп. та повідомл. учасників наук.-практ. конф., м. Харків, 30 вер. - 1 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Івано-Франк. ун-т права ім. короля Д. Галицького. - Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2015. - С. 135-138.
 • Крахмальова К. О. Юридичні факти в системі правового регулювання статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні / Крахмальова К. О. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VII Міжнарод. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України. - Київ : [б. в.], 2015. - Вип. 7. - С. 99-101.
 • Крахмальова К. О. До питання про адміністративно-правовий статус «внутрішньо переміщених осіб» в Україні / Крахмальова К. О. ; наук. кер. Кисіль Л. Є. // «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-19 верес. 2015 р.). - Харків : Асоціація аспірантів-юристів, 2015. - С. 23-26.
 • Шипілов Л. М. УССД: конституційно-правові аспекти / Леонтій Шипілов // І і ІІ Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерів. читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р., Київ - Івано-Франківськ / НДІ українознавства, Незалеж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. дослідж." ; [упоряд. Т. Бойко, Ю. Сиротюк]. - Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. - С. 147-162.
 • Шипілов Л. М. Обмеження застави за корупційні злочини : огляд законодавчих ініціатив / Леонтій Шипілов // VIII Тодиківські читання : Конституція як основа розвитку правової системи : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (2-3 жовт. 2015 р.) / [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого] ; [за заг. ред. А. П. Гетьмана]. - Харків : Права людини, 2015.

В іноземних виданнях

 • Petrov R. The Principle of Good Neighbourliness and the European Neighbourhood Policy / Roman Petrov // Good neighbourliness in the European legal context / Dimitry Kochenov, Elena Basheska. - 2015. - P. 289-305.
 • Petrov R. Constitutional Challenges for the Implementation of Association Agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia / Roman Petrov // European Public Law. - 2015. - Vol. 21, Issue 2.- P. 241-253.
 • Petrov R. Applying the European Union's "Energy Acquis" in Eastern Neighbouring Countries : the Cases of Ukraine and Moldova / Petrov R. // The Energy Community: A New Energy Governance System. - Cambridge, UK : Intersentia Press, 2015. - P. 483-500.
 • Petrov R. Transposing the European Union Acquis into the Legal Systems of Third Countries / [Petrov R.] // The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approach. - [London : Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015]. - P. 386-408.
 • Petrov R. Chapter 13. The Principle of Good Neighbourliness and the European Neighbourhood Policy / Roman Petrov // Good Neighbourliness in the European Legal Context. - [Leiden : Brill, 2015]. - P. 289-305.
 • Petrov R. Chapter 2. Energy Trends in Europe and EU External Policy / Roman Petrov // World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim. - [London : Imperial College Press, 2015]. - P. 25-36.

Інше

 • Antonovych M.Legal Accountability for the Holodomor-Genocide of 1932–1933 (Great Famine) in Ukraine [Electronic resourse] / Myroslava Antonovych // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - Electronic data. - 2015. - № 1. - P. 159-176. - Mode of access: World Wide Web. - http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/52663/48706 (viewed on April 19, 2016). - Title from the screen.
 • Адміністративні послуги : стан і перспективи реформування : збірник матеріалів / [Тимощук В. П., Добрянська Н. Л., Курінний О. В. та ін. ; за ред. В. П. Тимощука, О. В. Курінного] ; Центр політико-правових реформ. - Київ : [Москаленко О. М.], 2015. - 428 с.
 • Petrov R. The EU-Ukraine Association Agreement [Electronic resourse] : A New Legal Instrument of Integration Without Membership? / Roman Petrov, Guillaume Van der Loo, Peter Van Elsuwege // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - Electronic data. - 2015. - № 1. - P. 1-19. - Mode of access: World Wide Web. - http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/52678/48729 (viewed on April 19, 2016). - Title from the screen.

 

2014

У виданнях НаУКМА

 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації / Мирослава Антонович // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 74-94.
 • Василенко В. А. Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду / Володимир Василенко // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 13-73.
 • Журбелюк Г. В. Заподіяння розумових розладів під час Голодомору 1932-1933 років в Україні як елемент злочину геноциду / Галина Журбелюк // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 120-136.
 • Журбелюк Г. В. Розвиток ідей правозахисту життя і гідності людини в українському суспільстві кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. / Журбелюк Г. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 27-30.
 • Крахмальова К. О. Голодомор 1932-1933 років в Україні та питання відповідальності іноземних компаній / Катерина Крахмальова // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 188-204.
 • Курінний О. В. Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932-1933 років / Олексій Курінний // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 161-172.
 • Михайлюк Г. О. Правова природа реалізації права на комерційні позначення у світлі забезпечення захисту їх правовласників / Михайлюк Г. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 77-81.
 • Непийвода В. П. Економічні засади міжнародного довкільного права / Непийвода В. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 59-63.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Михайлюк О. А. Переосмислення конституційно-правового статусу Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції / О. А. Михайлюк, Г. О. Михайлюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 1 (січень). – С. 63-69.
 • Михайлюк Г. О. Шляхи імплементації стандартів щодо прав інтелектуальної власності, зокрема права комерційних позначень, в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Г. О. Михайлюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 7 (липень). – С. 78-84.

В інших виданнях України

 • Антонович М. М. 1.1.3. Обов’язок покарання за злочини проти людяності в Україні (щодо активістів Майдану) згідно з міжнародним правом / [Антонович Мирослава Михайлівна] // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / [Антонович М. М., Бобін Б. В., ... Василенко, В. А. та ін. ; упоряд., ред. Задорожній О. В. ; рец. Петров Р. А. та ін.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : [К.І.С.], 2014. – С. 44-58.
 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: проблема міжнародного визнання / Антонович М. М. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць присвячений 180-й річниці Київського університету та 70-літтю Інституту міжнародних відносин. – 2014. – Вип. 121, ч. 1. – С. 126-135.
 • Василенко В. А. 3.7.1. Збройна агресія Росії проти України : реалії та правова модель відповідальності держави-агресора / [Василенко Володимир Андрійович] // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / [Антонович М. М., Бобін Б. В., ... Василенко, В. А. та ін. ; упоряд., ред. Задорожній О. В. ; рец. Петров Р. А. та ін.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : [К.І.С.], 2014. – С. 887-902.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Коли президент стає загрозою національній безпеці" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувалися Роман Малко, Ганна Трегуб // Український Тиждень. – 2014. – № 4. – С. 16-17.
 • Василенко В. А. Порядок без демократії – це диктатура / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 7. – С. 6-9.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Злочини проти людяності не мають терміну давності" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувалася Ганна Трегуб // Український Тиждень. – 2014. – № 8. – С. 14-15.
 • Василенко В. А. На скамье подсудимых : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / Елена Струк // Фокус. – 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 20.
 • Василенко В. А. Про відмінність тероризму від збройної агресії / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 10. – С. 6-7.
 • Василенко В. А. Чи є в Україні міністр оборони / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 11. – С. 5.
 • Василенко В. А. Агресія Росії : генеза, мета, способи протидії та правові наслідки / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 12. – С. 6-10.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Щоб Україна стала суверенною державою, а її незалежний статус визнав увесь світ, було потрібно позбутись ядерної зброї" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувався Роман Малко // Український Тиждень. – 2014. – № 15. – С. 6-9.
 • Василенко В. А. Компромісна поступка чи замах на конституційний лад? / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 19. – С. 22-25.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Наша незалежність – це не примха долі, а закономірність" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувався Богдан Буткевич // Український Тиждень. – 2014. – № 34. – С. 10-13.
 • Василенко В. А. Війна 2014 року: спроба системного аналізу / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 42. – С. 27.
 • Василенко В. А. Російсько-українська війна 2014 року : причини, перебіг та політико-правові оцінки / [Володимир Василенко] // Український Тиждень. – 2014. – № 42. – С. 28-42.
 • Василенко В. А. Геополітичний та національний вимір мовної ситуації в Україні / Володимир Василенко // Мовні права в сучасному світі : збірник наукових праць / [відп. ред. Б. М. Ажнюк] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. бюро лінгвістичних експертиз НАН України. – Ужгород : [Наумченко Н. В.], 2014. – С. 46-57.
 • Михайлюк Г. О. Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору шляхом реформування вітчизняного законодавства про право комерційних позначень : частина І – доктринальний підхід / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 1. – С. 36-40.
 • Михайлюк Г. О. Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору шляхом реформування вітчизняного законодавства про право комерційних позначень : частина ІI – практичні проблеми / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 2. – С. 70-73.
 • Михайлюк Г. О. Генеза та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (ХІІ – ХХ століття) / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 3. – С. 77-82.
 • Михайлюк Г. О. Становлення інституту комерційних позначень у цивілістичній законодавчій концепції ХХ – ХХІ століття / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 4. – С. 54-58.
 • Михайлюк Г. О. Проблема термінологічної визначеності категорії "комерційне позначення" / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 5. – С. 52-56.

В іноземних виданнях

 • Antonovych M. Maria Popova. Politicized Justice in Emerging Democracies: A Study of Courts in Russia and Ukraine. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 197 pp. : [book review] / Myroslava Antonovych // East/West: Journal of Ukrainian Studies. – 2014. – Vol. 1, N. 1. – P. 98-100.

Інше

 • Задорожній О. В. Генеза міжнародної правосуб'єктності України : монографія / Задорожній О. В. ; [рец. Буроменський М. В., Василенко В. А.] ; Укр. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнарод. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнарод. права. – Київ : К.І.С., 2014. – 687 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). –  Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Micтить покажчик.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Антонович М. М. Обов'язок покарання за злочин геноциду: судова практика держав / Антонович М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 133-137.
 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації / Мирослава Антонович // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013.- С. 74-94.
 • Антонович М. М. Судова практика держав щодо застосування міжнародно-правових актів з прав людини / Антонович М. М. // Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection : до 75-ліття Володимира Василенка / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - [К. : Києво-Могилянська академія, 2013].- С. 48-57.
 • Артикуца Н. В. Найдавніші терміни українського права: етимологічні реконструкції та семантичні спостереження / Артикуца Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 38-44.
 • Артикуца Н. В. Лінгвістичний інструментарій законотворчості / Артикуца Н. В. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 3-7.
 • Василенко В. А. Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду / Володимир Василенко // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013.- С. 13-73.
 • Василенко В. А. Основні тенденції розвитку міжнародного права прав людини (загальний огляд) / Василенко В. А. // Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection : до 75-ліття Володимира Василенка / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - [К. : Києво-Могилянська академія, 2013].- С. 13-36.
 • Журбелюк Г. В. Інформаційно-рекламна діяльність і медичні послуги в Україні: історико-порівняльний аналіз / Журбелюк Г. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 138-141.
 • Журбелюк Г. В. Заподіяння розумових розладів під час Голодомору 1932-1933 років в Україні як елемент злочину геноциду / Галина Журбелюк // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013.- С. 120-136.
 • Климович О. В. Європейські стандарти: доведення у справах, пов'язаних з виборчим процесом в Україні / Климович О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 78-82.
 • Курінний О. В. Англосаксонська модель (традиція) реалізації права націй на самовизначення / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 70-72.
 • Курінний О. В. Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932-1933 років / Олексій Курінний // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013.- С. 161-172.
 • Непийвода В. П. Підсумки конференції ООН з підтримного розвитку як основа для подальшого поступу міжнародного довкільного права / Непийвода В. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 92-95.
 • Проценко Д. В. Захист права на свободу вираження в мережі Інтернет: міжнародні тенденції та українські реалії / Проценко Д. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 57-64.
 • Черненко З. С. Термінологічні проблеми сучасного медичного права та законодавства / Черненко З. С. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 167-169.
 • Черненко З. С. Репродуктивні права згідно з позицією Європейського суду з прав людини / Черненко З. С. // Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection : до 75-ліття Володимира Василенка / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - [К. : Києво-Могилянська академія, 2013].- С. 122-129.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як геноцид української нації : суб’єктивна сторона злочину / Мирослава Антонович // Мандрівець. - 2013.- № 6. - С. 4-7.
 • Василенко В. А. Кваліфікація Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Київ від 13 січня 2013 р. / Володимир Василенко // Мандрівець. - 2013.- № 6. - С. 7-9.

В інших виданнях України

 • Антонович М. М. Голодомор 1932–1933 років в Україні як геноцид української нації : суб’єктивна сторона злочину / М. М. Антонович // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 20-21 листопада 2013 р. / Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; [редкол.: М. Антонович та ін.]. - К. : [б. в.], 2013.- С. 173-178.
 • Василенко В. А. Війна проти української мови : спецоперація для "остаточного вирішення українського питання" / Володимир Василенко // Український Тиждень. - 2013.- № 23. - С. 14-15.
 • Василенко В. А. Геноцид 1932-1933 років з погляду права / Володимир Василенко // Український Тиждень. - 2013.- № 47. - С. 22-25.
 • Василенко В. А. Геополітичний та національний виміри мовної ситуації в Україні / В. А. Василенко // Мовознавство. - 2013.- № 5. - С. 19-27.
 • Василенко В. А. Кваліфікація Голодомору 1932–1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2013 р. / В. А. Василенко // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 20-21 листопада 2013 р. / Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; [редкол.: М. Антонович та ін.]. - К. : [б. в.], 2013.- С. 193-198.
 • Журбелюк Г. В. Методика історико-правових досліджень проблеми голоду 1921–1923 рр. в Україні : розвінчання міфів / Г. В. Журбелюк // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 20-21 листопада 2013 р. / Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; [редкол.: М. Антонович та ін.]. - К. : [б. в.], 2013.- С. 51-58.
 • Журбелюк Г. В. "Руська Правда": біля витоків ідеї верховенства права / Журбелюк Галина Володимирівна // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 388-402.
 • Проценко Д. В. Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах / Діана Проценко // Юридичний журнал. - 2013.- № 6-7. - С. 102-107.
 • Черненко З. С. Професійне самоврядування як гарантія якості медичної допомоги / Черненко З. С. // Захист прав медичних і фармацевтичних працівників як запорука захищеності прав пацієнтів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2013 р., Київ, Україна / Акад. адвокатури України. - К. : [б. в.], 2013.- С. 100-101.
 • Черненко З. С. Оцінка ідеї медичного кодексу в світлі захисту прав медичних працівників та пацієнтів / Черненко З. С. // Захист прав медичних і фармацевтичних працівників як запорука захищеності прав пацієнтів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2013 р., Київ, Україна / Акад. адвокатури України. - К. : [б. в.], 2013.- С. 98-99.
 • Черненко З. С. Професійне самоврядування як гарантія якості медичної допомоги / Черненко З. С. // П’ятий національний конгрес з біоетики, 23-25 верес. 2013 р., Київ, Україна / НАНУ, Нац. акад. мед. наук України, Мін-во охорони здоров’я України. - К. : [б. в.], 2013.- С. 183-184.
 • Черненко З. С. Інформована згода як декларативне право пацієнта в Україні / З. С. Черненко // П’ятий національний конгрес з біоетики, 23-25 верес. 2013 р., Київ, Україна / НАНУ, Нац. акад. мед. наук України, Мін-во охорони здоров’я України. - К. : [б. в.], 2013.- С. 192.

Інше

 • Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 171 с. - Включ. бібліогр. - До 75-ліття професора, доктора юридичних наук, Надзвичайного і Повноважного Посла України, заслуженого юриста України Володимира Василенка.
 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013. - 275 с. - Включ. бібліогр.
 • Ініціатива Партнерство Відкритий Уряд [Електронний ресурс] : громадська оцінка першого року впровадження в Україні / [Олег Конотопцев, Максим Лациба, ... Олексій Курінний та ін. ; за заг. ред. Олексія Хмари] ; Transparency International Україна, Укр. незалежний центр політ. досліджень, Івано-Франків. відділення Ін-ту політ. освіти. - [Б. м. : б. в.], 2013. - 34 с. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана (переглянуто 27.05.2014).

2012

У виданнях НаУКМА

 • Артикуца Н. В. Методичний інструментарій юридичного термінознавства / Артикуца Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 53-59.
 • Артикуца Н. В. Мовні критерії якості закону / Артикуца Н. В. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 3-11.
 • Журбелюк Г. В. Правова аргументація в судочинстві України : до історії становлення / Журбелюк Г. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 22-25.
 • Курінний О. В. Право на самовизначення (сецесію) в національних законодавствах Узбекистану й Молдови як пострадянських держав / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 149-152.
 • Проценко Д. В. Розвиток законодавства України у сфері регулювання діяльності ЗМІ / Проценко Д. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 88-93.
 • Черненко З. С. Правове підґрунтя телеконсультування та теледіагностики в Україні / Черненко З. С., Панів Н. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 97-99.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Артикуца Н. В. Обговорення мовно-термінологічних проблем сучасного українського законодавства / Н. Артикуца, І. Семак // Право України. - 2012. - № 3-4. - С. 541-546.

В інших виданнях України

 • Антонович М. М. Застосування Конвенції ООН про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього в судовій практиці держав / Антонович Мирослава Михайлівна // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 черв. 2012 р. / Севастопол. ін-т банківської справи Укр. акад. банківської справи Нац. банку України. - Севастополь : [КП СІБС], 2012. - С. 3-5.
 • Василенко В. А. "Голодомор відбувся, бо Україна не була вільною і нею керував маріонетковий уряд" : [інтерв'ю з проф. Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Володимиром Василенком] / Ольга Богачевська // Країна. - 2012. - № 45. - С. 26-27.
 • Василенко В. А. Підписаний Литвином мовний законопроект як продукт правового шахрайства / Володимир Василенко // Універсум. - 2012. - № 9-10. - С. 24.
 • Журбелюк Г. В. Сучасна вища освіта України : до проблеми вивчення правової ментальності свого народу / Журбелюк Галина Володимирівна // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 26-28 січня 2012 р. / Крим. ін-т бізнесу ; Ун-т економіки та упр. ; Центр розв. освіти, науки та інновацій ; [редкол. Тарасов В. І., Трофимова В. В., Сініца Д. А.]. - Сімферополь ; Ялта : [Крим. ін-т бізнесу, 2012]. - С. 170-173.
 • Курінний О. В. Асиміляція й розкол русинів-українців Словаччини у контексті нівелювання прав української національної меншини / Олексій Курінний // Розбудова держави. - 2012. - №1. – С. 154-170.
 • Гревцова Р. Ю. Міжнародне медичне право: поштовх для досліджень / Р. Ю. Гревцова, З. С. Черненко // Адвокат. - 2012. - № 3. - С. 11-14.

Інше

 • Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Юридична думка, 2012. - 1017, [2] с. - Автори зазначені на 1018-1019-й с. - Автори : Артикуца Н. В., Азаров Д. С., Савенко М. Д., Костенко О. М., Варфоломеєва Т. В. та ін.
 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року / редкол.: Мелешевич А.А., Артикуца Н.В., Галаган В.І., Ханик-Посполітак Р.Ю.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет правничих наук. - [Київ] : НаУКМА, 2012]. - 188 с. - Включ. бібліогр. посилання.

2011

 • Антонович М.М. Елементи злочину геноциду в Голодоморі 1932-1933 років згідно з Римським Статутом Міжнародного карного суду // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116: Юридичні науки. – К.: Вид.-поліграф. центр НаУКМА, 2011. – С. 47-51 (0,4 др.арк.)
 • Антонович М.М. Кваліфікація злочину Голодомору 1932-1933 років згідно з міжнародним правом // Геноцид України у ХХ столітті. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. за вип. М. Фіцуляк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут літературознавчих студій Львівського національного університету імені Івана Франка, Простір-М, 2010. – С. 127–139 (0,75 др. арк.) (вийшло друком у 2011 р.)
 • Антонович Мирослава. Голодомор як геноцид: Трагедія українського селянства лягає в канву західних оцінок явища геноциду // Український тиждень. – № 15 (180). – 15-21 квітня 2011 р. – С. 42-43.
 • Артикуца Н.В. Термінологічні аспекти першої кодифікації українського права / Н. В. Артикуца // Наукові записки НаУКМА. – Юридичні науки. – Т. 116. – К.: Вид.-поліграф. центр НаУКМА, 2011. – С. 55-60. (0,5 д. а.)
 • Артикуца Н.В. Науково-методичні аспекти лінгвістичної експертизи законопроектів/ Н. В. Артикуца // MegaLing'2011 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Доповіді Міжнародної наукової конференції. Весняна сесія. 12-16 травня 2011 р., Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарева. Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. – Сімферополь: ТНУ ім. В. І. Вернадського. – С. 113-114.
 • Артикуца Н.В. Праця термінолога: суспільна цінність і суспільна відповідальність / Н. В. Артикуца// Берегиня української термінології: До 75-річчя з дня народження професора Людмили Олександрівни Симоненко; Автор вступної статті Н. В. Артикуца / НАН України; Комітет наукової термінології; Бібліографія вчених України. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 5-9.
 • Артикуца Н.В. Про нові напрями і форми фахової підготовки правників у контексті євроінтеграційних процесів / Н. В. Артикуца // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 листопада 2011 року, Київ) / МОНУ; АПНУ, КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т вищої освіти АПНУ. – К.: Ін-т вищої освіти АПНУ, 2011. – 9 с.
 • Артикуца Н.В. Складові успішної презентації законопроекту / Н. В. Артикуца // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови, присвяченої Дню української писемності та мови (м. Київ, 4 листопада 2011 р.). – Київ: НАВСУ, 2011. – С. 23-24.
 • Артикуца Н.В. Юридико-лінгвістичні параметри якості нормативно-правових текстів / Н. В. Артикуца // MegaLing'2011 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Доповіді Міжнародної наукової конференції. Весняна сесія. 12-16 травня 2011 р., Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарева. Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. – Сімферополь: ТНУ ім. В. І. Вернадського. – С. 111-112.
 • Артикуца Н.В. Якість закону як соціальна цінність/ Н. В. Артикуца// Людина і закон: публічно-правовий вимір: Зб. наук. праць: (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIІ Прибузькі юридичні читання», Миколаїв, 25-26 листопада 2011 року) / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України; Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія», Європейська організація публічного права. – С. 28-30.
 • Василенко В. Суд іде… Касетний скандал: геополітичний і національний виміри // День. – 2011. – №№ 155-159.
 • Журбелюк Г.В. Проблеми ментального впливу на вирішення задач національно-державного розвитку українства / Г.В.Журбелюк // Україна: шляхи формування державно – національної цілісності та утвердження духовної основи української цивілізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції у 2-х ч. — Ужгород: Карпатський університет імені Августина Волошина, 2011. — Ч. 1. — С. 114–127.
 • Журбелюк Г.В. Кваліфікація голодомору 1932 – 1933 р. в Україні у контексті Статуту Міжнародного карного суду / Г.В.Журбелюк // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116: Юридичні науки. – К.: Вид.-поліграф. центр НаУКМА, 2011. – С. 51-55 (0, 4 др. арк.)
 • Костенко О. Наукове відкриття в суспільно-гуманітарних науках і правознавстві: теоретичні та прикладні проблеми /О. Костенко, А. Нерсесян // Віче, 2011. - № 14.- С.7-10.
 • Костенко А.Н. Что есть право? Об основах «натуралистической» юриспруденции в свете социального натурализма // Право Украины. – 2011. - №4. – С.160-170 (російськомовне видання).
 • Kostenko O. What is Law? On the Fundamentals of "Naturalistic" Jurisprudence in Light of Social Naturalism // Law of Ukaine. – 2011. - №1. – P. 129-137 (англомовне видання українського журналу «Право України»).
 • Костенко О.М. Юридична освіта і правове виховання як засоби забезпечення правопорядку (щодо юридичної освіти і правового виховання «соціально-натуралістського» типу) // Право України. – 2011. - №8. – С.187-195.
 • Костенко О.М. Чи є соціальне природним? Проблема №1 сучасного світогляду // Трибуна. – 2011. - №5-6, 7-8. – С.36-39.
 • Костенко А.Н. Уголовный кодекс как инструмент для злоупотреблений (критика позитивизма в уголовной юстиции) // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань. Тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 23-24 вересня 2011 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – С. 214-218.
 • Костенко О. Чому народ стає жертвою своїх «слуг»? // газ. День, 1 вер. 2011 р.
 • Костенко Александр. Превращение закона в "дышло" – путь к правовому хаосу // Українська правда. - 10 серпня 2011 // http://www.pravda.com.ua/articles/2011/08/10/6477909/
 • Черненко З.С. Щодо реалізації прав медичних працівників» // Другий Всеукраїнський Конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю 14-15 квітня 2011 року, Київ: Збірник тез доповідей/ Упор. к.ю.н. Гревцова Р.Ю., д.м.н. Степаненко А.В. – Київ: Видавництво «КІМ», 2011 – С. 105.
 • Тимошук В.П., Курінний О.В. Новий закон про державну службу: новели та проблеми // Юридичний вісник України. – 4-10.02.2012. – № 5 (866) – С. 4-5.
 • Курінний О. Асиміляція й деформація ідентичності русинів-українців Карпат – як чинник нівелювання прав української національної меншини (корінного народу) // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Вип. 26. Українці в прикордонних областях Карпат: проблеми акультурації, асиміляції, ідентифікації. Матеріали міжнародної наукової конференції, Свидник, 17 – 18 червня 2011 р. / Голов. ред. та упоряд. Мирослав Сополига. – Свидник: Tlačiareň svidnícka, 2011. – С. 120–137.
 • Крахмальова К.О. Правова природа та типологія американських корпорацій // Наукові записки.Т. 116 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. - К.: ВПЦ НаУКМА, 2011. - С. 74-77.
 • Курінний О.В. Мовне законодавство України: чинна проблематика й можливі шляхи подолання суперечностей // Розбудова держави. – 2011. – №1-2. – С. 43-60.
 • Курінний О.В. Реалізація національними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій системі України // Наукові записки НаУКМА. Том 116, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2011. – 109 с. – С. 44–47.
 • Черненко З.С. Щодо реалізації прав медичних працівників» // Другий Всеукраїнський Конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю 14-15 квітня 2011 року, Київ: Збірник тез доповідей/ Упор. к.ю.н. Гревцова Р.Ю., д.м.н. Степаненко А.В. – Київ: Видавництво «КІМ», 2011 – С. 105.
 • AntonovychM. The 2010-2011 Academic Year through the Eyes of the Ukrainian Fulbright Association Council Members (2010-2011 академічний рік очима членів Ради Українського Фулбрайтівського товариства) / М.М. Антонович // Fulbright Ukraine Annual Report: 2010-2011. – 2011. – С. 52-53.
 • Myroslava Antonovych The 1932-1933 Holodomor within the context of the Soviet Genocide in Ukraine // http://academicwebfolio.org/web/mma/item/-/osi/u390527?aver=1.0
 • Kostenko A.N. Social naturalism as a methodological principle of comparative law and legal globalistics (theory of "naturalistic jurisprudenc") // Foundations of comparative law. Methods and typologies. Edited by W.E.Batler. - Wildy, Simmonds and Hill Publishing. - London. – 2011. – P. 234 – 254.

2010

 • Антонович М.М. Проблема заперечення злочину Голодомору в Україні та інших злочинів геноцидів ХХ-ХХІ століть / М.М. Антонович // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103: Юридичні науки. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 21-24.
 • Антонович М.М. Співвідношення міжнародних і національних механізмів забезпечення прав людини / М.М. Антонович // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упорядник О.В. Кресін. – Київ: Логос, 2010. – С. 211 - 213.
 • Антонович М.М. Що ж насправді сказала Рада Європи про Голодомор в Україні? / М.М. Антонович // Універсум. – 2010. – № 5-6.
 • Антонович М.М. Місія Українського Фулбрайтівського товариства – соборність України / М.М. Антонович // Фулбрайтівський щорічник: 2009-2010. – 2010. – С. 50-51.
 • Артикуца Н.В. Інноваційні форми навчально-виховної діяльності: досвід НаУКМА/ Н. В. Артикуца// Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали Х Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (30 квітня - 10 травня 2010 р., м. Севастополь). – Харків, 2010. – 2 с. (Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна). (0,1 д.а.) – С. 236-237.
 • Артикуца Н.В. Науково-теоретичні та методичні аспекти вивчення української правничої термінології в європейському контексті / Н. В. Артикуца //Генезис публічного права: від становлення до сучасності: Зб. наук. праць: (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VI Прибузькі юридичні читання», Миколаїв, 26-27 листопада 2010 року) / Миколаївський навчальний центр; Центр Європейського публічного права Одеської національної юридичної академії. – С. 387-388.
 • Артыкуца Н.В. Об эффективной модели формирования лингвистической компетентности юристов/ Н. В. Артыкуца // Юрислингвистика – 10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: Межвуз. сборник научных трудов / под ред. Н. Д. Голева и Т. В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2010. – С. 272-276. http://siberia-еxpert.com/index/jurislingvistika_10/0-61
 • Артикуца Н.В. Стильова стратифікація правничої мови/ Н. В. Артикуца // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей VІ Міжвузівської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування дер­жавної мови, присвяченої Дню української писемності та мови (м. Київ, 5 листопада 2010 р.). – Київ: НАВСУ, 2010. – С. 28-29.
 • Артикуца Н.В. Тексти давніх пам'яток права як джерело для порівняльно-історичних реконструкцій терміносистем/ Н. В. Артикуца // Наукові записки НаУКМА. – Юридичні науки. – Т. 103. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 29-35.
 • Артикуца Н.В. Теоретичні та методологічні засади юридичного термінознавства/ Н. В. Артикуца // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 23 (62). – № 2. – Ч. 2. – Симферополь: Издание Таврического национального университета им. Вернадского, 2010. – С. 443-449.
 • Артикуца Н.В. Термінологічна компетентність правника у світлі європейських вимог / Н. Артикуца // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2010 року) / Відп. за вип. Поляков І. І. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпедрержвидав», 2010. – С. 45-46.
 • Артикуца Н.В. Формування та перспективи розвитку юридичної лінгвістики/Н. В. Артикуца // Генезис публічного права: від становлення до сучасності: Зб. наук. праць: (Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «VI Прибузькі юридичні читання», Миколаїв, 26-27 листопада 2010 р.) / Миколаївський навч. центр; Центр Європейського публічного права Одеськ. нац. юрид. академії. – С. 16-18.
 • Василенко В. Українська незалежна державність як історична закономірність // День. – 2010, серпень. № 151, 152, 153; 156; 157, 160.
 • Журбелюк Г.В. Вірменський геноцид 1915 р. і голодомор в Україні 1932-1933 р. у контексті міжнародно-правового визнання / Г.В.Журбелюк // Наукові записки НаУКМА. — Т. 103. Юридичні науки. — К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. — С. 25-29.
 • Журбелюк Г.В. До проблеми витоків захисту прав людини у контексті дії основоположних принципів права ( Києво - руська доба розвитку) / Г.В.Журбелюк // Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вимір: Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 19-20 березня 2010 р. — Донецьк, 2010. — С.74-79.
 • Журбелюк Г.В. Формування системи правосуддя як складової правової держави у контексті першої кодифікації права Малоросії / Г.В.Журбелюк // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи. Матеріали ХП Всеукраїнської наук. – практ. конф., 9-10 квітня 2010 р. – Тернопіль, 2010. – С. 24-29.
 • Журбелюк Г.В., Антонів Р. Розвиток ідей місцевого самоврядування в історичних паралелях / Г.В.Журбелюк., Антонів Р. // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів. Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф, 28 квітня 2010 р. — Ч.1. — Запоріжжя, 2010. — С. 10-12.
 • Журбелюк Г.В. Проблеми ментального впливу на вирішення задач національно - державного розвитку українства / Г.В.Журбелюк // Україна: Шляхи формування державно-національної цілісності суспільства та утвердження духовної основи української цивілізації: Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 21-23 жовтня 2010 р. — Ужгород, 2010.
 • Костенко О.М.Модернізація протидії корупційній злочинності у світлі концепції «активної юстиції» / О.М. Костенко // Правова політика України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 19-20 лютого 2010 р. Том 1. – 2010. – С.32-36.
 • Костенко О.М.Про кримінальну відповідальність у світлі соціально-натуралістичної теорії права / О.М. Костенко // Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики: Альманах права. – Київ, 2010. – С.16-19.
 • Костенко О.М. Про модернізацію протидії корупційній злочинності в Україні (концепція «активної юстиції» у протидії корупції) / О.М. Костенко // Держава і право. Щорічник наукових праць. Вип. 21. – Київ, 2010. – С.330-335.
 • Костенко О.М. Роль суспільних наук у розв'язанні проблем реформування країни / О.М. Костенко // Вісник Національної академії наук України. – 2010. - №5. – С.28-33.
 • Костенко О.М.О концепции «активной юстиции» в противодействии преступности / О.М. Костенко // Актуальні проблеми держави і права. Вип.54. – Одеса, 2010. – С.271-276.
 • Костенко О.М. Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення категорій прав і обов'язків людини у світлі соціально-натуралістичної концепції права) / О.М. Костенко // Вісник національної академії прокуратури України. – 2010. – №2. – С.13-18 (у співавторстві).
 • Костенко О.М. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму/ О.М. Костенко // Право України. – 2010. - № 4. – С.83-92.
 • Костенко О.М.Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) / О.М. Костенко // Право України. – 2010. - №9. – С.31-40.
 • Костенко О.М. Про підвищення ролі суспільних наук у модернізації України/ О.М. Костенко // Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2010. - № 13. – С.63-65.
 • Костенко О.М. Про «натуралістичну» педагогіку як антикримінальний чинник (у світлі соціального натуралізму) / О.М. Костенко // Wspolczesne strategie i wyzwanie edukacyjne. (Видання Хелмського наукового товариства, Польща). – 2010. – С.131-141.
 • Костенко А.Н. Концепция преступления и наказания в свете социального натурализма / О.М. Костенко // Преступление и наказание: теоретическое моделирование, законодательное закрепление, правоприменительная практика: материалы Международной научно-практической конференции (25-27 июня 2010 г.): в 3 т. – Т.2. Наказание: принуждение, справедливость, целесообразность. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2010. – С.151-155.
 • Костенко А.Н. Натуралистическая» юриспруденция – прогрессивная основа национального и международного правопорядка (12 тезисов к дискуссии о метаморфозе юриспруденции) / О.М. Костенко // Вопросы правоведения. Всероссийский научно-теоретический журнал – 2010. - №2(6). – С.10-23.
 • Курінний О.В. Голодомор 1932-1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид української спільноти регіону та засіб ліквідації суб'єкта колективних прав людини // Геноцид України у ХХ столітті. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. за вип.. М. Фіцуляк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут літературознавчих студій Львівського національного університету імені Івана Франка, Простір-М, 2010. – 448 с. – С. 198 – 204.
 • Курінний О.В. Збереження храмів України як запорука її духовного відродження // Forum International. – 30.09.2010. – №18.
 • Курінний О.В. Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб'єкти самовизначення // Наукові записки НаУКМА. Том 103, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2010. – 126 с. – С. 69–71.
 • Курінний О. Співвідношення основних типів праворозуміння на прикладі захисту прав меншин і принципу самовизначення // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : Статті учасників Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 3-5 грудня 2010 року). − Львів: Галицький друкар, 2010. − 696 с. – С. 325 – 344.
 • Непийвода, Василь.Роль міжнародного довкільного права в утвердженні підтримного розвитку щодо лісів // Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького… – К.: Обрії. – 2010. – С. 77 – 83.
 • Непийвода, Василь. Українські терміни на означення англомовних понять "sustainable development" та "sustainability" // Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки. Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки". Київ, 12 листопада 2010 р. / Національна академія наук України – К.: Наукова думка. – 2010. № 3. – С. 134 – 139.
 • Antonovych M. Legal Aspects of the 1932-1933 Holodomor: Ukrainian and Russian Approaches / М.М. Антонович // The Ukrainian Quarterly: A Journal of Ukrainian and International Affairs. – 2009 (issued in 2010). – P. 332-343.

2009

 • Антонович М.М. Юридична відповідальність за Голодомор 1932-1933 років в Україні згідно з міжнародним і національним правом // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 21-25.
 • Антонович М.М. Застосування міжнародних актів з прав людини в судовій практиці держав: порівняльний аналіз / М.М. Антонович // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – С. 639-642.
 • Антонович М.М. Імплементація міжнародних норм щодо політичних прав і свобод у законодавство України / М.М. Антонович // Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола, 2009. – С. 10-12.
 • Антонович М.М. Українське Фулбрайтівське товариство в дії: з погляду 10 років / М.М. Антонович // Фулбрайтівський щорічник. – 2009.
 • Артикуца Н.В. Актуальні проблеми перекладу юридичних текстів / Н. Артикуца // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: Збірник наукових праць. – Ч. 1. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2009 року). – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпедрержвидав», 2009. – С. 51-55.
 • Артикуца Н.В. Актуальні проблеми юридичного термінознавства у контексті євроінтеграційних процесів і перспектив / Н. В. Артикуца // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей V Міжвуз. наук.-практ. конф. з проблем розвитку та функціонування державної мови, присв. Дню укр. писемності та мови (м. Київ, 6 лист. 2009 р.). – Київ: НАВСУ, 2009. – С. 40-41.
 • Артикуца Н.В. Актуальні теоретичні та прикладні проблеми юридичної лінгвістики/ Н. В. Артикуца // Сьогодення українського мовного середовища: збірник наукових праць; за ред. С. Я. Єрмоленко і Г. В. Онкович. – Вип. 2. – К.: ІВО АПН України, 2009. – С. 6-14.
 • Артикуца Н.В. Законодавчі терміни та їх визначення / Н. В. Артикуца // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К.: [Пульсари], 2009. – С. 39-44.
 • Артикуца Н.В. Інноваційна модель фахово-мовної підготовки правників в Україні / Н. В. Артикуца // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. "Филология. Социальные коммуникации". – Симферополь : Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2009. – Т. 22 (61), № 1. – С. 546-550.
 • Артикуца Н.В. Інноваційна модель фахово-мовної підготовки правників: досвід НаУКМА / Н. Артикуца // Ukrajinistika – minulost, pritomnost, budoucnost: Sbornik vedeckych praci. – Masarykova Universzita v Brne. — Brno, 2009. (Україністика — минуле, сучасне, майбутнє: Зб. наук. пр. Університет імені Масарика у Брно, 2009). – C. 28-37.
 • Артикуца Н.В. Інноваційні методики навчання та їхні роль у розвитку креативних та творчих здібностей студентів / Н. В. Артикуца // Креативність і творчість: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка»: Тем. вип. 1: (І-й Міжнарод. наук. конгрес (28-29 травн. 2009 р., Київ) / Відп. ред. І. П. Маноха. – К.: Гнозис, 2009. – С. 258-264.
 • Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова / Н. В. Артикуца // Наукові записки Луганського національного університету: Серія «Філологічні науки»: Збірник наукових праць. – Випуск VIII: Пред'явлення світу в гуманітарних дискурсах ХХІ століття» / Луганськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Науковий ін-т прямої демократії (Цюрих – Женева, Швейцарія). – Т. 2. – Луганськ: Вид-во державн. закладу «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 23-35.
 • Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова/ Н. В. Артикуца// Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В. О. Зайчука. – Вип. 1. – К.: Ін-т законодавства України, 2009. – С. 134-146.
 • Артикуца Н.В. Лінгводидактичні аспекти формування термінологічної компетентності правників на рівні європейських вимог/ Н. В. Артикуца // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Матер. ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. (26-28 листопада 2009 р., Київ) / МОНУ; АПНУ, КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т вищої освіти АПНУ ). – К.: Ін-т вищої освіти АПНУ, 2009. – С. 4-13.
 • Артикуца Н.В. Мова законодавства та лінгвістичні параметри її якості/ Н. В. Артикуца // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В. О. Зайчука. – Вип. 1. – К.: Ін-т законодавства України, 2009. – С. 51-55.
 • Артикуца Н.В. Мова законодавства та лінгвістичні параметри її якості / Н. Артикуца // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. – Ч. 1. Матер. І Міжнарод. наук.-практ. конф. (24 квітня 2009 р.). – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпедрержвидав», 2009. – С. 67-71.
 • Артикуца Н.В. Науково-теоретичні і методичні аспекти вивчення української правничої термінології в європейському контексті / Н. В. Артикуца // Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. «V Прибузькі юридичні читання» (27-28 лист. 2009 р., Миколаїв) / Миколаївський навчальний центр ОНЮА // nikolaevonua.far.ru – 3 с.
 • Артыкуца Н.В. Об эффективной модели формирования лингвистической компетентности юристов/ Н. В. Артыкуца // Юрислингвистика – 10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: Межвуз. сборник научных трудов / под ред. Н. Д. Голева и Т. В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2010. – С. 272-276. http://siberia-еxpert.com/index/jurislingvistika_10/0-61 (Об эффективной модели формирования лингвистической компетентности юристов / Н. В. Артыкуца // ІІ Международная научно-практическая конференция «Юрислингвистика и лингвоконфликтология: теоретические и прикладные аспекты» // http://conference.kemsu.ru/conf/ligv_09/index.htm 2009.– 6 с.
 • Артикуца Н.В. Спецкурс «Українська юридична термінологія в європейському контексті» та методика його викладання / Н. В. Артикуца // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – С. 163-165.
 • Артикуца Н.В. Українська правнича термінологія в європейському контексті: науково-теоретичні та навчально-методичні аспекти / Н. В. Артикуца // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Випуск 20. – Кам'янець-Подільський: «Аксіома», 2009. – С. 32-37.
 • Артикуца Н.В. Українська правнича термінологія в європейському контексті: проблеми і перспективи вивчення / Н. В. Артикуца // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / МОНУ; НАНУ; Ін-т української мови; Комітет наукової термінології. – Вип. VIII / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 286-289.
 • Артикуца Н.В. Функціональні різновиди мови права / Н. В. Артикуца // Мова і культура. (науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. IV (129) / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – С. 222-229.
 • Герасимов Р.О. Актуальні проблеми законотворення у сфері судоустрою і судочинства в Україні / Р.О. Герасимов // Матеріали експертного семінару спільного проекту Ради Європи і Європейської комісії «Прозорість та ефективність судової системи України: Реформування законодавства України про судоустрій» 05.06.2009 р. – Київ: Представництво Ради Європи в Україні, 2009. – С. 73-77.
 • Журбелюк Г.В. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні : до проблеми визначення політичної відповідальності // Материали за V международна научна практична конференция "Бъдещи изследования – 2009", 17-25 февруари 2009 / ред. Милко Тодоров Петков. – София : Бял ГРАД-БГ, 2009. – Т. 4 : Икономики. Държавна администрация. Закон. – С. 55-60.
 • Журбелюк Г.В. До проблеми визначення юридичної відповідальності за вчинення в Україні Голодомору 1932-1933 рр. : історико-правові аспекти // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 17-20.
 • Журбелюк Г.В. Орликова Конституція і вияви ментальності українства (до 300-ї річниці першої української Конституції) // Київ. старовина. – 2009. – № 3. – С. 38-49.
 • Журбелюк Г.В., Ляшенко А. Г. Статут 1529 года в контексте концепции верховенства права // Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года – падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму (да 480-годдзя прыняцця) : зб. навук. арт. / Беларускі дзяржаўны універсітэт, Юрыдычны факультэт, Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права. – Мінск : РІВШ, 2009. – С. 53-57.
 • Журбелюк Г.В. Статут 1529 р. у контексті концепції верховенства права / Г.В. Журбелюк // Зб. наук. праць Білоруського держуніверситету до 480-ї річниці Першого Литовського Статуту. – Мінськ, 2009. – С.61 – 67.
 • Костенко О.М. Концепція модернізації кримінології у світлі соціального натуралізму (про основи «натуралістичної» кримінології) / О.М. Костенко // Право України. – 2009. - №7. – С.31-39.
 • Костенко О.М. Як вийти на шлях соціального прогресу (10 тез до дискусії щодо антикризової реформи соціальних наук) / О.М. Костенко // Вісник Національної академії наук України. – 2009. - №1. – С.68-76.
 • Костенко О.М. Корупція в Україні у світлі політичної кримінології / О.М. Костенко // Політичний менеджмент. – 2009. - № 1. – С.49-55.
 • Костенко О.М. Соціальна культура громадян – найкращий антикризовий засіб / О.М. Костенко // Економічний часопис – ХХI. – 2009. - №7-8. – С.17-21.
 • Костенко О.М. Як подолати зловживання правами / О.М. Костенко // Віче. – 2009. - №4. – С.28-30.
 • Костенко О.М. Вперед – до Природи! Апологія натуралізму / О.М. Костенко // Світогляд. – 2009. – С.34-38
 • Костенко О.М. Культурна революція – найкращий антикризовий засіб / О.М. Костенко // Політичний менеджмент. – 2009. - №5(38). – С. 3-8.
 • Костенко О.М. Роль университетов в процветании народов (в контексте конвергенции социальных и несоциальных наук и глобализации образовании) / О.М. Костенко // Міжнародна науково-практична коференція «Ольвійський форум-2009: стратегії України в геополітичному просторі». 11-14 червня 2009 р., Ялта. Тези. Том 2. – С. 50-53.
 • Костенко А.Н. Кодекс законов природного права – основа для глобализации юридического образования (в контексте его «болонизации») / О.М. Костенко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей. – К.: Логос, 2009. – С.151-155.
 • Костенко А.Н. Социальный натурализм мировоззрение социального прогресса (к дискуссии по вопросу «Является ли социальное природным?») / О.М. Костенко // Современные достижения в науке и образованиии. Сборник трудов III Международной научной конференции. 16-23 сентября 2009 г., г. Тель-Авив (Израиль). – 2009. – С.121-124
 • Костенко О.М. Про конвергенцію соціальних і несоціальних («природничих») наук / О.М. Костенко // Наука – 2009. Теоретичні і прикладні дослідження. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 23-24 квітня 2009 р., м.Черкаси. – Черкаси, 2009. – С.101-102.
 • Костенко А.Н. Социальный натурализм как методологический принцип юридической глобалистики / О.М. Костенко // Право и политика. Научный юридический журнал. – 2009. - №5. – С.958-963. (Науковий журнал. Російська Федерація, Москва).
 • Костенко А.Н. Социальный натурализм — основа антикризисного мировоззрения/ О.М. Костенко // Философия и культура. – 2009. - №4. – С.234-239 (0, 3 др. арк. – Ф.) (Науковий журнал. Російська Федерація, Москва).
 • Курінний О. Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства // Магістеріум. Вип. 37, Мовознавчі студії / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Аграр Медіа Груп, 2009. – 104 с. – С. 54-64.
 • Курінний О.В. Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства // Вибори та демократія. – 2009. – № 3. – С. 67-72.
 • Скалецька З.С. Співвідношення права на охорону здоров'я та права на медичну допомогу / З.С. Скалецька // Наукові записки НаУКМА. – 2009. – Т. 90: Юридичні науки. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 91-93
 • Скалецька З.С. Щодо правових питань застосування плацебо в світлі реалізації прав пацієнтів / З.С. Скалецька // Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 26-27 березня 2009 р. Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2009. - С. 484-487
 • Скалецька З.С. Досвід зарубіжних країн щодо впровадження медичного страхування: аналіз помилок / З.С. Скалецька //Охорона здоров'я України. - 2009.- № 2 (34). - с. 152-153
 • Скалецька З.С. Реалізація та захист прав пацієнтів в умовах інформатизації охорони здоров'я / З.С. Скалецька //Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоровя: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права) "Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоровя" (23-24 квітня 2009 р., Львів)/ Упор. к.ю.н., доц. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. - Львів: ЛОБФ "Медицина і право", 2009. - С. 249-255
 • Проценко Д.В.Юристу бути медіатором: потрібно? Корисно? Доцільно?/ Д.В. Проценко// Юр.газета – 2009 р.- №22 (202) - С. 12-13.
 • АнтоновичМ.М. Accountability for Human Rights Violations by Soviet and Other Communist Regimes and the Position of the Council of Europe // Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe / ed. by Larissa M.L. Zaleska Onyshkevych and Maria G. Rewakowicz. – Armonk, New York ; London, England : M. E. Sharpe, 2009. – P. 121-138.
 • АнтоновичМ.М. Legal Sources of the Ukrainian Genocide of 1932-1933 // Голодомор 1932-1933 років в Україні : причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 25-26 верес. 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [відп. ред. І. Р. Юхновський]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 437-447.
 • KostenkoA.N. "Naturalisticka" jurisprudence jako zaklad pokrokoveho pravniho poradku (dvanact tezi k diskusi o metamorfozach jurisprudence) / О.М. Костенко // Pravnik. – 2009. - №9 (148). – S.984-992

2007

 • Антонович М.М. Міжнародна система захисту прав людини : крізь призму України / М.М. Антонович // Право України. – 2007. – № 3. – С. 37–41.
 • Антонович М.М. Співвідношення понять "народ" і "нація" в національному та міжнародному праві: в контексті українського націєтворення / М.М. Антонович // Той, хто відродив Могилянку: зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 494–502.
 • Артикуца Н.В. Инновационная научно-образовательная среда в университете : проблемы формирования и управления / Н. В. Артыкуца // Управление высшими учебными заведениями в свете реализации приоритетного национального проекта "Образование" : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 3-5 дек. 2007 года, г. Пенза / под общ. ред. д. экон. наук проф. С. Д. Резника ; МОН РФ ... [та ін.]. – Пенза, 2007. – С. 346-347.
 • Артикуца Н.В. Юридична термінологія / Н.В. Артикуца // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 979.
 • Варфоломеєва Т.В. В адвокатурі переможе здоровий глузд чи амбіції? / Т.В. Варфоломеєва // Адвокат. – 2007. – № 1. – С. 25–28.
 • Варфоломеєва Т.В. Захисник / Т.В. Варфоломеєва // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 289-290.
 • Варфоломеєва Т.В. Погасла зірка: [некролог] / Т.В. Варфоломеєва, О.Л. Жуковська // Адвокат. – 2007. – № 1. – С. 35–36.
 • Журбелюк Г.В. Історико-правові іспекти формування політичної ментальності українства / Г.В. Журбелюк // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 60–65.
 • Журбелюк Г.В. Сторінки розвитку політико-правової культури України / Галина Журбелюк // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 44–58.
 • Костенко О.М. Актуальні проблеми реформування судової системи в Україні / О.М. Костенко // Юрид. журн. – 2007. – № 6. – С. 77–79.
 • Костенко О.М. Вбивство / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 68.
 • Костенко О.М. Відповідальність кримінальна / О.М. Костенко / Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 103.
 • Костенко О.М. Віктимологія / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 115.
 • Костенко О.М. Давність притягнення до кримінальної відповідальності / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 145.
 • Костенко О.М. Доведення до самогубства / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 195-196.
 • Костенко О.М. Жертва злочину / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 253.
 • Костенко О.М. Завідомо неправдиве показання / О.М. Костенко / Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 261.
 • Костенко О.М. Залишення в небезпеці / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 278.
 • Костенко О.М. Заручник / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 283.
 • Костенко О.М. Захист суспільної моралі / О.М. Костенко, А.В. Ландіна // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 290.
 • Костенко О.М. Зґвалтування / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 304.
 • Костенко О.М .Зловживання владою або службовим становищем / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 308.
 • Костенко О.М.Зловживання правом / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 308.
 • Костенко О. М. Злочин / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 308.
 • Костенко О.М.Злочинець / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 308.
 • Костенко О.М. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 309.
 • Костенко О.М. Злочини проти волі, честі і гідності особи / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 311.
 • Костенко О.М. Злочини проти життя і здоров'я особи / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 313.
 • Костенко О.М. Злочини проти основ національної безпеки / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 314.
 • Костенко О.М. Злочини проти правосуддя / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 314.
 • Костенко О.М. Злочини проти трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 314-315.
 • Костенко О.М. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 317.
 • Костенко О.М. Злочинна поведінка / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 317.
 • Костенко О.М.Злочинність / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 317.
 • Костенко О.М. Контрабанда / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 396.
 • Костенко О.М. Масові заворушення / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 438.
 • Костенко О.М. Невідворотність покарання / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 508.
 • Костенко О.М. Незаконне заволодіння транспортним засобом / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 515.
 • Костенко О.М. Незаконне проведення дослідів над людиною / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 516.
 • Костенко О.М.Незаконні дії / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С.
 • Костенко О.М. Ненадання допомоги / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 522.
 • Костенко О.М. Обмеження волі / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 546.
 • Костенко О.М. Посягання на життя працівника правохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 665-666.
 • Костенко О.М. Ризики у праві / О.М. Костенко, В.П. Нагребельний // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 776-777.
 • Костенко О.М. Соціальна культура громадян – національна ідея України / О.М. Костенко // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 120–124.
 • Костенко О.М. Терористична група (організація) / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 883.
 • Костенко О.М. Транснаціональна злочинність / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 900.
 • Костенко О.М. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 913.
 • Костенко О.М. Універсальний натуралізм – підґрунтя наукової культури нового типу / О.М. Костенко // Вісн. НАН України. – 2007. – № 10. – С. 37–43.
 • Костенко О.М. Ухилення від покарання / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 930.
 • Костенко О.М. Фальсифікація / О.М. Костенко, Ю.Я. Касяненко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 935-936.
 • Костенко О.М. Фізичний примус / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 937-938.
 • Костенко О.М. Цинізм / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 962.
 • Костенко О.М. Яка культура, таке й життя : новий погляд на тему національної ідеї / О.М. Костенко // Віче. – 2007. – № 5–6. – С. 62–63.
 • Шмарьова Т.О. Деякі питання правого регулювання діяльності ЗМІ : законодавче забезпечення та судова практика / Тетяна Шмарьова // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 151–161.
 • Шмарьова Т.О. Робота над помилками / Тетяна Шмарьова // Журналіст України. – 2007. – № 12. – С. 40–42.
 • Шмарьова Т.О. Чи знаємо ми, що таке КСВ? / Тетяна Шмарьова // Журналіст України. – 2007. – № 7. – С. 19–20.

2006

 • Антонович М.М.Межі мовного компромісу // Критика. – 2006. – Ч. 9. – С. 9.
 • Антонович М.М. Право на свободу та особисту безпеку за міжнародно-правовими актами та національним законодавством України // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 75-78.
 • Антонович М.М. The Emergence of State Polity and National Aspirations in Ukraine – Two Coins or Two Sides of One Coin? // The Ukrainian Quarterly. – 2006. – Vol. LXII, N. 2. – P. 205-215.
 • Артикуца Н.В. Инновационно-образовательный центр в структуре современного университета // Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования: Материали II междунар. науч.-метод. конф., г. Пенза, 28-30 марта 2006 г. / М-во образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию. Пензен. гос. ун-т архитектуры и строительства. – Пенза, 2006. – Ч. 1. – С. 14-20.
 • Артикуца Н.В.Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти // Вища освіта України Додаток 3. – Т. 2: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Ін-т вищої освіти АПН України; Гол. ред. В. Андрущенко; Відп. ред. І. Маноха. – К.: Вид-во "Гнозис", 2006. – С. 24-32.
 • Артикуца Н.В. Правотворчість і мова // Молодь у юридичній науці: Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених "П'яті осінні юридичні читання", м. Хмельницький, 27-28 жовт. 2006 р. – Хмельницький, 2006. – Ч. 1: Загальнотеоретичні та історичні правові науки". – С. 7-10.
 • Артикуца Н.В. Управление инновациями в университете // Организационные, экономические и социальные проблемы управления высшим учебным заведением: Сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф., г. Пенза, 28-29 марта 2006 г. / М-во образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию. Пензен. гос. ун-т архитектуры и строительства. – Пенза, 2006. – С. 5-9.
 • Бігун В.С. Антропологія права: предмет, система, методологія, статус та функції // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Матеріали Першого всеукр. "круглого столу". – Л.: Край, 2006. – С. 43-58.
 • Бігун В.С. Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку"// Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 176-179.
 • Бігун В.С. Людський вимір права і політики: осмислення сучасного українського досвіду // The 2004-2006 Ukrainian Revolution and the Conflict of Various Types of Legitimacy // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ-Харків, 9-12 листоп. 2005 р. / За ред. акад. НАН України, акад. АПрН України В.Я. Тація. – Х.: Право, 2006. – С. 255-258.
 • Бігун В.С. Філософія права в Україні (1990-2005): наукознавчий огляд здобутків і перспектив розвитку // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 46-51.
 • Бігун В.С. Філософія права та порівняльне правознавство // Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2006. – С. 102-132.
 • Журбелюк Г.В. До проблем ментальності і цілісності українства // Наукові записки Вінницького державного педуніверситету. Сер.: Історія. – Вип. ХІ. – 2006. – С. 29-31.
 • Журбелюк Г.В. Проблема трансформації інституту права власності в умовах переходу України до ринку: історико-правові аспекти // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 59-65.
 • Костенко О.М. Конституція і ідеологія: проблема співвідношення // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 26 черв. 2006 р. / НАН України. Ін-т держави і права ім. Корецького, Акад. правових наук України. К., 2006. – С. 87-93.
 • Костенко О.М. Концепция политического права с позиции социального натурализма // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ-Харків, 9-12 листоп. 2005 р. / За ред. акад. НАН України, акад. АПрН України В.Я. Тація. – Х.: Право, 2006. – С. 163-169.
 • Костенко О.М. Людський фактор у праві: дослідження з позиції соціального натуралізму // Вісн. Акад. правових наук України. – 2006. – № 3. – С. 81-91.
 • Костенко О.М. Необережність при застосуванні закону: "біла пляма" в праві? // Юрид. журн. – 2006. – № 5. – С. 75-76.
 • Костенко О.М. Новая уголовно-правовая доктрина и политика // Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Донецьк, 17-18 листоп. 2006 р. / М-во внутрішніх справ України, Донец. юрид ін-т. – Донецьк, 2006 – С. 28-33.
 • Костенко О.М. Політика і протидія злочинності // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матеріали наук.-теорет. семінару, м. Івано-Франківськ, 12-13 трав. 2006 р. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 6-7.
 • Костенко О.М. Проблеми антропогенності права з позиції соціального натуралізму // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми перспективи): Матеріали всеукр. круглого столу, м. Львів, 16-17 верес. 2005 р. – Л.: Край, 2006 – С. 202-213.
 • Костенко О.М. Соціальний натуралізм – ідеологічна основа культурної революції XXI століття // Універсум. – 2006. – № 9-10. – С. 4-7.
 • Костенко О.М. Соціальний натуралізм – світогляд майбутнього // Вісн. НАН України. – 2006. – № 10. – С. 33-38.
 • Костенко О.М. Тероризм (кримінологічні та кримінально-правові аспекти) // Кримінальне право України. – 2006. – № 2. – С. 3-9.
 • Костенко О.М. Яка культура, таке й життя: Новий погляд на тему національної ідеї // Віче. – 2007. – № 5-6. – С. 62-63.
 • Михайличенко Б.В. Куратор як активний учасник кредитно-модульного навчання // Матеріали навч.-метод. конф. "Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір" / ТДМУ. – Т.: Укрмедкнига, 2006. – С. 201-202.
 • Михайличенко Б.В.Очерки экологической патологии. Обзор: Диоксин-опасный для здоровья человека техногенный фактор внешней среды. – К. : МИЦ "Мединформ", 2006. – С. 128-142.
 • Михайличенко Б.В. Чернобыльская катастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых заболеваний. – К.: МИЦ "Мединформ", 2006. – С. 46-86.
 • Мокрицька І.Я. Правовий захист неповнолітніх потерпілих за нормами міжнародного права // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 174-177.
 • Мокрицька І.Я. Проблеми судового розгляду справ про злочини неповнолітніх //Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 берез.-1 квіт. 2006 р. / Акад. внутрішніх справ. – О., 2006. – С. 115-121.
 • Норми закону і правила професійної етики, Або пропонуємо третейський суд / Поради дає медіа-юрист Т. Шмарьова // Журналіст України. – 2006. – 10. – С. 42-43.

2005

 • Антонович М.М. Еволюція поняття прав людини // Право України. - 2005. - № 12. - С. 16-21.
 • Антонович М.М. Еволюція поняття прав людини та проблема їх класифікації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 45: Політичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 9-16.
 • Антонович М.М. Люстрація як один із шляхів боротьби з корупцією // Агора. Україна-15 років незалежності. - К.: Стилос, 2005. - Вип. 2. - С. 138-140.
 • Антонович М.М. Міжнародне гуманітарне право в контексті міжнародних прав людини // Укр. часопис міжнар. права. - 2005. - № 4. - С. 84-87.
 • Антонович М.М. Моніторингова система ООН за виконанням договірних зобов'язань: з досвіду України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 8-15.
 • Артикуца Н.В. Інноваційна модель вищої освіти у НАУКМА // Сучасні технології підготовки фахівців в умовах подальшого розвитку вищої освіти України: Матеріали міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, 27-28 жовт. 2005 р. / Північно-Східний центр Транспортної акад. України; Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Х.: ХНАДУ, 2005. - С. 22-23.
 • Артикуца Н.В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лаб. "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 3-26.
 • Артикуца Н.В. Основи вчення про юридичний термін і юридичну термінологію // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Київ. нац. екон. ун-т; НАН України. Ін-т укр. мови. Комітет наук. термінології. - К.: КНЕУ, 2005. - Вип. VI. - С. 84-89.
 • Артикуца Н.В. Слід сприяти формуванню творчих якостей майбутніх правників / Інтерв'ю взяв Євген Підлісний // Укр. юрист. - 2005. - № 8 (32). - С. 67-69.
 • Бігун В.С. Антропо-етнічна парадигма // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 28.
 • Бігун В.С. Антропологізація юридичної науки / В.С. Бігун, П.М. Рабинович // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 28-29.
 • Бігун В.С. Антропологічний підхід // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 29.
 • Бігун В.С. Антропологія, аксіологія та соціологія права. До питання про праворозуміння // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 4. - С. 23-32.
 • Бігун В.С. Антропологія права // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 29-30.
 • Бігун В.С. Індивід, особа, особистість (людинорозуміння і право) // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 360-361.
 • Бігун В.С. Методика викладання права: традиції та інновації // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лаб. "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 39-60.
 • Бігун В.С. Неправове та правове законодавство: філософсько-правові аспекти // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. матеріалів міжвуз. наук. конф., м. Косів, 24-29 січ. 2005 р. - К.: Київ. ун-т права НАН України, 2005. - Вип. VI. - С. 31-37.
 • Бігун В.С. Проблематика "людина в праві" у працях сучасних німецьких дослідників філософії права // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 915-917.
 • Бігун В.С. Юридична наука і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів ФРН та України: порівняльний аналіз принципових підходів // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 3. - С. 176-183.
 • Бігун В.С. Юридична освіта: хто і за що платить? // Юрид. журн. - 2005. - № 5. - С. 130-135.
 • Журбелюк Г.В. Державотворення Київської Русі: інноваційні підходи щодо методики викладання у вищому закладі освіти // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лаб. "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 39-60.
 • Журбелюк Г.В. До проблеми кодифікації українського права (короткий аналітичний огляд історії) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 33-38.
 • Клименко А.Р. Щодо деяких аспектів практичного застосування рейтингової 100-бальної системи оцінювання знань у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лаб. "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 71-79.
 • Костенко О.М. Актуальне дослідження феномена бандитизму / О.М. Костенко, О.О. Кваша // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 2. - С. 164-167. - Рец. на кн.: Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія. - Х.: Регіон-інформ, 2004. - 212с.
 • Костенко О.М. Зловживання кримінальним законом і Конституція // Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - № 2. - С. 86-89.
 • Костенко О.М. Зловживання кримінальним законом: поняття і шляхи протидії // Право України. - 2005. - № 8. - С. 72-75.
 • Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина в Україні: перспективи розвитку // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 4. - С. 180-183.
 • Костенко О.М. Людський фактор у праві (дослідження з позиції соціального натуралізму) // Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - № 3. - С. 20-30.
 • Костенко О.М. Основне питання правознавства і кримінології з позиції соціального натуралізму // Антологія української юридичної думки: У 10 т. - Т. 10: Юридична наука незалежної України / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид. дім "Юрид. кн.", 2005. - С. 658-675.
 • Костенко О.М. Природні і людські фактори у праві (дослідження з позиції соціального натуралізму) // Вісн. НАН України. - 2005. - № 8. - С. 25-35.
 • Костенко А.Н. Проблема соотношения частного и публичного права с позиции социального натурализма // Публичное, корпоративное, личное право: проблемы конфликтности и перспективы консенсуальности: Материалы V междунар. науч.-теор. конф., г. Санкт-Петербург, 2-3 дек. 2005 г. - С.Пб, 2005. - С. 34-38.
 • Костенко О.М. Соціальна культура громадян основа нової України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 38-41.
 • Костенко О.М. Феномен "помаранчевої революції" у світлі політичної кримінології // Віче. - 2005. - № 1. - С. 6-7.
 • Костенко О.М. Феномен права у світлі соціального натуралізму // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 2. - С. 3-11.
 • Костенко О.М. Щодо розвитку кримінально-правової доктрини в Україні // Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан і перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 30 верес. - 1 жовт. 2005 р. - Івано-Франківськ, 2005 - С. 9-12.
 • Костенко О.М. Як нам декриміналізувати державу? // Віче. - 2005. - № 7-8. - С. 107-109.
 • Мокрицька І.Я. Ювенальна юстиція: правовий захист дітей // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 56-61.

2004

 • Антонович М.М. Виборче право в Україні та проблема його відповідності міжнародним стандартам // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 31: Політичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 42-46.
 • Антонович М.М. Застосування міжнародних актів з прав людини в судовій практиці держав // Укр. право. - 2004. - Ч. 1. - С. 164-171.
 • Антонович М.М. Імплементація Міжнародного пакту про громадянські та політичні права в Україні: крізь призму Комітету ООН з прав людини // Право України. - 2004. - № 8. - С. 33-36.
 • Антонович М.М. Імплементація Міжнародного пакту про громадянські та політичні права в Україні: крізь призму Комітету ООН з прав людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіон. наук.-практ. конф., м. Львів, 5-6 лют. 2004 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Юрид. ф-т. - Л., 2004. - С. 10-11.
 • Антонович М.М. Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти // Право України. - 2004. - № 6. - С. 9-12.
 • Антонович М.М. Право на особисту безпеку за національним законодавством та міжнародно-правовими актами // Національна безпека України: Конф. укр. випускників програм наук. стажування у США, м. Чернігів, 16-19 верес. 2004 р. / Ін-т Кеннана. Київ. проект. - К.: Стилос, 2004. - С. 69-80.
 • Антонович М.М. Розвиток ідеї прав людини як складової правової культури в Україні // Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2004. - С. 35-42.
 • Антонович М.М. Універсальність прав людини : проблеми визначення і тлумачення // Часопис Київ. ун-ту права. - 2004. - № 4. - С. 46-52.
 • Инновации в сфере высшего образования // Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования: Матеріали междунар. науч.-метод. конф., г. Пенза, 21-23 апр. 2004 г. / Н.В. Артикуца, В.М. Сущенко. - Пенза, 2004. - Ч. 1. - С. 9-14.
 • Артикуца Н.В. Мова права та її вивчення студентами юридичних спеціальностей у вищих навчальних закладах України // Культура народов Причерноморья. - 2004. - Т. 2, № 49. - С. 155-157.
 • Артикуца Н.В. Юридична лінгвістика // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. Енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 472.
 • Артикуца Н.В. Юридична мова // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 472.
 • Артикуца Н.В., Усенко І.Б. Юридична термінологія // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 476-478.
 • Артикуца Н.В. Юридичний термін // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 482-483.
 • Журбелюк Г.В. Особливості спадкування в українській системі світобачення: історико-правові аспекти // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 38-47.
 • Костенко О.М. Залишення в небезпеці // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 613-614.
 • Костенко О.М. Захист суспільної моралі / О.М. Костенко, А.В. Ландіна // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 615-616.
 • Костенко О.М. Зловживання правом // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 618.
 • Костенко О.М. Концепція "винної причинності" у складах злочинів проти особи // Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи: Матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22-23 квіт. 2004 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності Акад. правових наук України. - К.; Х.: Юрінком Інтер, 2004. - С. 20-24.
 • Костенко О.М. Криза правосуддя? Що робити? // Віче. - 2004. - № 8. - С. 21-24.
 • Костенко О.М. Кримінальний кодекс і доктрина // Право України. - 2004. - № 7. - С. 43-47.
 • Костенко О.М. Кримінальний кодекс України 2001 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 633-634.
 • Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина та коментарі до Кримінального кодексу України // Часопис Київ. ун-ту права. - 2004. - № 3. - С. 52-56.
 • Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина України (проблеми розвитку) // Наук. зап. Харків. економіко-правового ун-ту. - 2004. - № 1. - С. 47-52.
 • Костенко О.М. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 483.
 • Костенко О.М. Попович Володимир Михайлович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 660.
 • Костенко О.М. Проблеми кримінального права та кримінальної юстиції // Правова держава. Спец. вип. - К., 2004. - С. 135-168.
 • Костенко О.М., Кваша О.О. Розвиток кримінально-правових ідей в Україні з кінця XVIII до початку XX століття // Антологія української юридичної думки в 10 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - Т.7: Кримінальне право. Кримінальний процес. - К.: ВД "Юрид. кн.", 2004. - С. 8-46.
 • Костенко О.М. Соціальна культура громадян - основа громадянського суспільства // Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії: Матеріали методологічного семінару, м. Київ, 27 січ. 2004 р. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2004. - С. 49-50.
 • Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип юриспруденції і кримінології // Вісн. Акад. правових наук України. - 2004. - № 4. - С. 133-145.
 • Костенко О.М., Касяненко Ю.Я. Таганцев Микола Степанович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 8-9.
 • Костенко О.М. Тард Габріель де // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 20-21.
 • Костенко О.М. Терористична група (організація) // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 50.
 • Костенко О.М. Транснаціональна злочинна організація // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 116.
 • Костенко О.М. Транснаціональна злочинність // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 116-117.
 • Костенко О.М. Туляков В'ячеслав Олексійович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 154.
 • Костенко О.М. Уголовный кодекс Украины: Ґендерные аспекты // Международный опыт государственного обеспечения равенства женщин и мужчин: Матеріали междунар. конф., Украина, г. Киев, 30 июня - 1 июля 2003 г. / Ліга жінок-виборців України "50х50"; Міжнародний фонд "Відродження". - К., 2004. - С. 181-187.
 • Костенко О.М. Угон або Захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 172.
 • Костенко О.М. Умисел // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 207-208.
 • Костенко О.М. Ухилення від покарання // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 236.
 • Костенко О.М. Фальсифікація засобів вимірювання // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 249-250.
 • Костенко О.М. Феррі Енріко // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 267-268.
 • Костенко О.М. Фізичний примус // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 270-271.
 • Костенко О.М. Фрейд Зігмунд // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 310-311.
 • Костенко О.М. Цинізм // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 376.
 • Костенко О.М., Касяненко Ю.Я. Чангулі Гліб Іванович / Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 385.
 • Костенко О.М., Калюжний Р.А. Шакун Василь Іванович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 422.
 • Костенко О.М., Касяненко Ю.Я. Шаргородський Михайло Давидович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 424.
 • Мокрицька І.Я. Проблеми повноти, всебічності й об'єктивності судового розгляду справ про злочини неповнолітніх // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 63-67.
 • Паламарчук Л.П. Використання спеціальних знань у розслідуванні незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж // Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - № 5. - С. 86-92.
 • Паламарчук Л.П. Комп'ютерна інформація як предмет злочинного посягання // Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - № 2-3. - С. 81-90.
 • Паламарчук Л.П. Криміналістична характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж // П-во, госп-во і право. - 2004. - № 8. - С. 150-153.
 • Паламарчук Л.П. Криміналістична характеристика осіб, які скоюють злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж // Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - № 8. - С. 100-106.
 • Шмарьова Т.О. Інформаційний імунітет: законодавче врегулювання і практика // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 100-103.
 • Antonovych M. From a Dream to the Streets of Kyiv // The Washington Post Commentary B: Outlook. - 2004. - 5th, Dec. - P. 1, 5.

2003

 • Антонович М.М. Законодавство України щодо прав національних меншин у світлі міжнародно-правових стандартів // Україна - проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство: Конф. укр. випускників програм наук. стажування у США, 18-21 верес., 2003р. / Ін-т Кеннана. - К.: Стилос, 2003. - С. 45-49.
 • Антонович М.М. Застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США: порівняльний аспект // Укр. часопис міжнар. права. - 2003. - № 3. - С. 40-46.
 • Антонович М.М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан // Право України. - 2003. - № 12. - С. 75-79.
 • Антонович М.М. Система навчальних курсів з прав людини: український та міжнародний досвід // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 114-116.
 • Антонович М.М. Співвідношення понять "народ" і "нація" у національному та міжнародному праві // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002 р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос, 2003. - С. 56-63.
 • Артикуца Н.В. Актуальні проблеми удосконалення мовної підготовки правознавців // Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії: Матеріали IV щоріч. міжнар. наук.-практ конф., м. Вінниця, 22-24 трав. 2003р. / Вінниц. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. - Вінниця, 2003. - С. 11-15.
 • Артикуца Н.В. Мова і правова культура // Мова і культура: Наук. видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: Вид. дім Дмитра Бурого, 2003. - Т.8., Вип. 6. - С. 192-215.
 • Артикуца Н.В. Мовно-термінологічна компетентність у професіограмі правника // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2003. - Вип. 5. - С. 23-29.
 • Артикуца Н.В. Опанування правничої лінгвістики в юридичному вищому навчальному закладі: інноваційні методики // Правознавча лінгвістика: історія, теорія, практика, м. Київ, 23-24 квіт. 2003р. / Акад. адвокатури України. - К., 2003. - С. (у друці).
 • Артикуца Н.В. Правнича лінгвістика у системі сучасної мовної освіти правників // Комунікативна компетентність і їх зв'язки із громадськістю: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 15-16 трав. 2003р. / Львів. ін-т внутрішніх справ при нац. акад. внутрішніх справ України. - Л., 2003. - С. 133-136.
 • Артикуца Н.В. Удосконалення лінгвістичної підготовки правознавців у вищій школі: досвід і перспективи // Право і лінгвістика: Матеріали міжнар. наук.-практ конф., м. Сімферополь, 18-21 верес. 2003р. / Крим. юрид. ін-т. - Сімф., 2003. - Ч. 2. - С. 166-174.
 • Журбелюк Г.В. Кримінальне покарання як комплексна проблема: деякі історико-правові аспекти // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 56-66.
 • Журбелюк Г.В. Політичне реформування (з історії національного позитивного досвіду). // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч.: Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 230-233.
 • Костенко О.М. Європейська освіта - виклик часу // Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина), 16-18 жовт. 2002 р. / Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права; НАН України. Ін-т держави і права ім. Корецького; Братиславський екон. ун-т; Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманітарних досліджень НАН України. - Ужгород, 2003. - С. 12-13.
 • Костенко О.М. Європейська юридична освіта (концептуальний підхід) // Часопис Київ. ун-ту права. - 2003. - № 1. - С. 75-79.
 • Костенко О.М. Значення принципу соціального натуралізму для юриспруденції і кримінології // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства та принцип його застосування: Зб. тез. доп. регіон. круглого столу, 21-22 лют. 2003 р. - Хмельницький, 2003. - С. 10-17.
 • Костенко О.М. Коррупция как проблема политической криминологии // Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність =Liability of Public Officials for Corruption: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого; Харків. центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Ун-том у Вашингтоні; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. - Х., 2003. - С. 130-133.
 • Костенко О.М. Корупція як проблема політичної кримінології // Правова держава: Щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 386-389.
 • Костенко О.М. Принцип соціального натуралізму та цього значення для юриспруденції і кримінології // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. права. - 2003. - № 1 (5). - С. 129-134.
 • Костенко О.М. Про реформу судів, або Яким має бути "судове дерево" в Україні? // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. - К., 2003. - Вип. 3. - С. 9-11.
 • Майдан І.Г. Основні етапи розвитку українсько-іранських відносин (1992 - 2002 рр.) // Наук. вісн. Дипломатичної акад. України. - К., 2003. - Вип. 8: Зовнішня політика та дипломатія: Витоки, традиції, новації. - С. 285-290.
 • Михайличенко Б.В., Видоборець С.В., Ніверковець А.А. Засоби навчання у підготовці лікарів // Інформаційні технології в охороні здоров'я та практичний медицині: Наук. пр. ІІІ конф. - К., 2003. - С. 107.
 • Михайличенко Б.В., Видоборець С.В. Клиническое значение определения общего, свободного и тромбоцитарного серотонина // Наука і соціальні проблеми суспільства: причина, фармація і біотехнологія: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. - Х., 2003. - Ч. ІІ. - С. 131.
 • Михайличенко Б.В., Хоменко І.М., Гайдуков С.М. Лекція в системі до дипломного та післядипломного навчання лікарів // Актуальні питання професійної підготовки лікарів: Матеріали навч.-метод. конф. IV медичного ф-ту нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - К., 2003. - С. 66-67.
 • Михайличенко Б.В. Перспективні методи дослідження вмісту серотоніну в біосубстратах // Наука і соціальні проблеми суспільства: причина, фармація і біотехнологія: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф - Х., 2003. - Ч. 2. - С. 131.
 • Михайличенко Б.В. Семінарські заняття в системі до дипломного та післядипломного навчання лікарів / Б.В. Михайличенко, І.М. Хоменко, С.М. Гайдукова та ін. // Актуальні питання професійної підготовки лікарів: Матеріали навч.-метод. конф. IV медичного фак-ту нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - К., 2003. - С. 77-79.
 • Михайличенко Б.В. Видоборець С.В., Ніверковець А.А. Соціалізація - один з головних чинників становлення особистості лікаря // Інформаційні технології в охороні здоров'я та практичний медицині: Наук. пр. ІІІ конф.- К., 2003. - С. 108-109.
 • Шмарьова Т.О. Ефективний захист права чи жорстокий позитивізм: який шлях обере українська система судочинства? // Юрид. журн. - 2003. - № 4. - С. 115-117.
 • Шмарьова Т.О., Полудьонний М.М. Право на висловлення оціночних суджень крізь призму захисту репутації // Юрид. журн. - 2003. - № 10. - С. 112-115.
 • Шмарьова Т.О. Information Law and Immunity - Trying to Reach Harmony // The Ukrainian Journal of Business Law. - 2003. - № 7 (July). - P. 24-25.

Анотації курсів

 

Адвокатська діяльність: міжнародні та національні аспекти


Актуальні проблеми європейського права з прав людини


Актуальні проблеми міжнародного гуманітарного права


Актуальні проблеми міжнародного кримінального права


Актуальні проблеми міжнародного публічного права


Антикорупційний комплаєнс


Аспірантський дослідницький семінар


Врегулювання суперечок в СОТ


Дипломатичне і консульське право


Договірне право в охороні здоров`я


Економічне право Європейського Союзу


Енергетичне право


Європейське право з прав людини / European Human Rights Law
Курс має на меті ознайомлення з юридичною діяльністю у сфері Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до Конвенції на основі практики Європейського суду з прав людини. Студенти мають (1) опанувати практичне значення основ філософії та теорії прав людини; (2) опанувати форми та моделі юридичної діяльності в сфері прав людини; (3) зрозуміти механізм застосування Конвенції; (4) оволодіти (й вміти відтворити) головні норми щодо прийнятності заяв до ЄСПЛ; (5) вміти давати критичну оцінку практиці ЄСПЛ щодо України; (6) вміти визначати та аналізувати правові питання в сфері захисту прав людини і основоположних свобод в Україні, визначати та застосовувати до них відповідні правові норми (вміти ідентифікувати, з'ясовувати компоненти даної проблеми, виробляти підходи до їх вирішення, оцінювати шанси на успіх відповідних підходів тощо).


Запобігання зловживанням міжнародним правом у міжнародних відносинах


Заходи торговельного захисту у праві СОТ


Історія міжнародного права
Розглядаються питання методології міжнародно-правової історіографії, ключові категорії історії міжнародного права як науки (імперія, гегемонія, рівновага сил, суверенітет), а також основні парадигми історичного розвитку міжнародного права (імперська парадигма (антична і середньовічна) та «світосистемна» парадигма). Значну увагу приділено історії науки міжнародного права, яка є віддзеркаленням його історичного розвитку.


Конкурентне право ЄС


Медичне право
Конституційний і законодавчий рівні регламентації прав пацієнта, механізми захисту цих прав. Правове регулювання якості, доступу до охорони здоров’я як конституційне право кожного, біотичної політики, проблематики із судових справ законодавства та медичної практики. Завдання курсу – ознайомити студентів із ключовими питаннями сучасної системи охорони здоров’я.


Міжнародна юридична практика


Міжнародне гуманітарне право


Міжнародне довкільне право та торгівля


Міжнародне економічне право
Міжнародне економічне право – навчальна дисципліна, присвячена вивченню міжнародного публічного права, яке регулює міждержавні економічні відносини. Розглядаються як публічно-правові за формою та майнові за змістом відносини суб’єктів міжнародного публічного права, так і публічно-правові відносини таких суб’єктів, спрямовані на регулювання приватноправових відносин економічного характеру. Мета дисципліни – поглибити знання студентів, отримані під час вивчення відповідної теми у курсі міжнародного публічного права.


Міжнародне інвестиційне право і вирішення спорів


Міжнародне кримінальне право


Міжнародне право біотехнологій


Міжнародне право захисту прав людини
Курс має на меті забезпечити студентів базовими знаннями про міжнародно-правові універсальні та регіональні стандарти й механізми захисту прав людини. Проводиться загальний огляд основних договорів з прав людини в системі ООН та Ради Європи, а також створених ними органів щодо захисту прав людини. Окремо розглядається застосування міжнародних механізмів щодо прав людини під час збройних конфліктів та захист прав людини міжнародним карним правом. Акцентується увага на діяльності Міжнародного карного суду та міжнародних трибуналів щодо колишньої Югославії та щодо Руанди. Аналізуються міжнародно-правові механізми захисту прав жінок, національних меншин та корінних народів. Розглядаються способи імплементації міжнародного права з прав людини в законодавство України. Під час семінарських занять аналізуються рішення Комітету ООН з прав людини та справи Європейського суду з прав людини.


Міжнародне право і глобальна безпека


Міжнародне право і міжнародна політика


Міжнародне право охорони здоров`я


Міжнародне публічне право


Міжнародне публічне право і право Європейського Союзу (оглядовий курс лекцій)


Міжнародне Розробка дисертаційного проекту


Міжнародне торгівельне право


Міжнародне фінансове право


Міжнародний захист гендерних прав і прав дітей
Курс охоплює питання як міжнародного врегулювання прав жінок та дітей, так і механізмів їх захисту, практики міжнародних судів. Розглядаються передбачені міжнародними правовими документами права дітей, а також праці вчених щодо тлумачення цих прав, інструменти захисту та міжнародні інституції які працюють у сфері захисту прав дитини.Окремо розглядаються права жінок,передбачені міжнародним законодавством з акцентом на більш наголошувані міжнародною спільнотою, такі як торгівля жінками, насильтво проти жінок.Звертається увага на принцип недискримінації в міжнародних актах як фундаментальна засада. Порівнюються як міжнародні, так і регіональні європейські акти.


Міжнародні бізнесові транзакції
Міжнародні бізнесові трансакції (International Business Transactions): This course aims at providing an understanding of the main legal issues and problems a company faces when doing business across national borders. It will introduce the different types and techniques of cross-border business transactions and examine the legal framework that governs them. The course will notably address the legal regime of international sales contracts with particular emphasis on relevant international conventions, legal aspects of foreign direct investment transactions, multilateral regulatory schemes of international business like the WTO as well as options for the settlement of international disputes (litigation and arbitration).


Міжнародно-правові аспекти геноциду


Міжнародно-правові санкції та відповідальність держав


Навчальні судові процеси: поглиблений практичний курс


Навчальні судові процеси: практичний курс


Німецька мова для правників


Основи міжнародного публічного права
Цей курс є коротким оглядом міжнародного публічного права. Він базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права, зокрема з історією становлення міжнародної правосуб'єктності, з видами суб'єктів міжнародного права, особливостями міжнародного правотворчого процесу, міжнародно-правовими аспектами громадянства, з міжнародно-правовою відповідальністю та іншими темами. Передбачається також отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного Суду ООН, їх тлумачення та застосування до конкретних ситуацій міжнародного життя, що дозволить студентам на основі практичних кейсів зрозуміти особливості міжнародного публічного права.


Основи правової системи США


Перехідне правосуддя


Права людини в час високих технологій


Права людини і біомедицина


Право глобальної енергетики


Право Європейського Союзу
Основи права Європейського Союзу, історія його виникнення і розвитку, інститутів ЄС, джерел права. Окремо зосереджується увага на питаннях функціонування внутрішнього ринку ЄС.


Право зовнішніх відносин ЄС


Право СОТ
В межах дисципліни буде вивчатися порядок діяльності СОТ, основні поняття, принципи та норми права СОТ. Значна увагу буде приділена різним угодам в рамках СОТ, а саме: Генеральній угоді з тарифів і торгівлі, угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності; домовленості про правила і процедури врегулювання суперечок; багатосторонні торговельні угоди з обмеженою кількістю учасників. Оскільки більшість учасників цієї організації є одночасно державами-членами ЄС, то в цьому курсі коротко будуть висвітлені аспекти співвідношення права СОТ та ЄС.


Практика викладання фахових дисциплін


Практика науково-дослідницька "Науково-практична робота у сфері міжнародного права"


Практичні аспекти залучення та оподаткування іноземних інвестицій


Практичні аспекти звернень до Європейського суду з прав людини


Практичні аспекти правового наукового дослідження.


Розробка дисертаційного проекту


Французька мова для правників


Викладачі

 

  Завідувач —
Петров Роман Арестович,

доктор юридичних наук, доктор філософії (Велика Британія) професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4 корпус, кім. 325, тел. (044) 425 60 73

переглянути список праць

Анотації курсів:


Спеціаліст кафедри —
Каюн Катерина Павлівна

4 корпус, кім. 325, тел. (044) 425 60 73,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор права (Німеччина), кандидат філологічних наук, доцент

 

Асадча Ольга,

старший викладач, випускниця НаУКМА


Берлач Наталія Анатоліївна,

доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ України)

 

Василенко Володимир Андрійович,

доктор юридичних наук, професор

 

 

 

Дехгані Аріо,

правник (Німеччина), старший викладач

 

 

 

Крахмальова Катерина Олексіївна,

кандидат юридичних наук, старший викладач

Анотації курсів:

 

 

 

Кульчицький Назар Степанович,

старший викладач (адвокатське об`єднання "Кульчицький, Кулагов і Біднягін")

 

Михайлюк Галина Олегівна,

доктор юридичних наук, доцент


Непийвода Василь Петрович,

кандидат юридичних наук, доцент

Анотації курсів:

 

Петухов Сергій Ігорович,

магістр права (Велика Британія), старший викладач 

 

Черненко Зоряна Степанівна,

доктор філософії в галузі права (Ph.D., Польща), доцент, випускниця НаУКМА

Дочірні категорії

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна