privat

Факультет правничих наук

Професорсько-викладацький склад

Андрощук Геннадій Олександрович,

кандидат економічних наук, доцент

 

Артьомова Тетяна Іванівна,

доктор економічних наук, професор

 

Бажал Юрій Миколайович,

доктор економічних наук, професор

 

Баженова Олена Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент

 

Бакланова Олена Григорівна,

кандидат економічних наук, доцент

 

Бандура Олександр Вікторович,

доктор економічних наук, доцент

 

Бураковський Ігор Валентинович,

доктор економічних наук, професор

 

Ваврищук Наталія Георгіївна,

кандидат економічних наук, старший викладач

 

Ваврищук Віталій Іванович,

старший викладач

 

Григор’єв Геннадій Степанович,

кандидат економічних наук, доцент

 

Гулевич Олена Юріївна,

кандидат економічних наук, доцент

 

Зимовець Владислав Вікторович,

доктор економічних наук, доцент

 

Іванова Наталія Юріївна,

кандидат економічних наук, доцент

 

Кілієвич Олександр Іванович,

доцент

 

Колядич Олександр Іванович,

кандидат економічних наук, доцент

 

Кончин Вадим Ігорович,

кандидат економічних наук, доцент

 

Кузьменко Любов Григорівна,

кандидат економічних наук, доцент

 

Кузьменко Валерій Павлович,

кандидат економічних наук, доцент

 

Курбет Олександра Петрівна,

кандидат економічних наук, старший викладач

 

Курило Ірина Олексіївна,

доктор економічних наук, професор

 

Мельник Олексій Михайлович,

доктор економічних наук, професор

 

Мірошниченко Вікторія Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент

 

Небрат Вікторія Василівна,

доктор економічних наук, професор

 

Сапачук Юрій Миколайович,

кандидат економічних наук, старший викладач

 

Слободян Олександра Романівна,

старший викладач

 

Скрипниченко Марія Іллівна,

доктор економічних наук, професор

 

Супрун Наталія Анатоліївна,

доктор економічних наук, професор

 

Храбан Андрій Михайлович,

старший викладач

 

Шевченко Олена Олександрівна,

кандидат економічних наук, доцент  

 

Публікації

Загальна інформація

Анотації курсів

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Андрощук Г. О. Патентні системи зарубіжних країн : структурований аналіз законодавства : [науково-практичне видання] / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 214 с.
 • Рождаемость и родительство в социально-демографическом измерении / ред. Ирина Курило. – [S. l.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 115 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15449
 • Чинники і тренди економічного зростання в Україні [електронний ресурс] : колективна монографія / [Скрипниченко М. І., Кораблін С. О., Жаліло Я. А. [та ін.] ; за ред. М. І. Скрипниченко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2018. – 385 с.
 • Андрощук Г. О. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності : організаційно-правові засади : монографія / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 125 с.
 • Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : у двох томах / за ред. Наталії Супрун ; [НАН України, Ін-т економіки та прогнозування]. – Київ : Наукова думка, 2017– – т.
 • Bazhal Iu. The Political Economy of Innovation Development : Breaking the Vicious Cycle of Economic Theory / Iurii Bazhal. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2017. – 135 p. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54852-4
 • Купець О. В. Навчально-методичний комплекс з курсу "Економіко-математичне моделювання" : для студентів економічних спеціальностей бакалаврських програм / О. В. Купець ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : [Студіос], 2013. - 128 с. - Включ. бібліогр.
 • Загальна середня освіта України в контексті міжнародних індикаторів : аналітична доповідь / [Ващенко Л., Купець О., Лікарчук І. та ін. ; за заг. ред. І. Лікарчука] ; Міжнар. благод. орг. "Центр тест. технологій і моніторингу якості освіти". - К. : МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти" ; Х. : Факт, 2013. - 166 с. : іл.
 • Бураковський І.В., Плотніков О. Глобальна фінансова криза : уроки для світу та України. – Х. : Фоліо, 2009. – 298 с.
 • Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи : пошуки адекватної економічної політики : аналіт. доп. / [за ред. І. Бураковського та В. Мовчан] ; Ін-т економ. досліджень та політ. консультацій. – Х. : Права людини, 2009. – 73 с.
 • Членство України в СОТ : огляд зобов'язань та коментарі до них / І. Бураковський … [та ін.] ; Міжнародна благодійна організація "Гуманітарний фонд "Єдиний світ". – [Ужгород : Закарпаття, 2008]. – 43 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономіка : навч.-метод. матеріали (практикум до семінарів) / Ю.М. Бажал.– К. : [б. в.], 2007. – 95 с.
 • Бажал Ю.М.Розвиток великих підприємств у інноваційній системі України та шляхи її вдосконалення / Ю.М. Бажал// Корпоративні структури в національній інноваційній системі України /за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : б. в.], 2007. – С. 190–202.
 • Бажал Ю.М. Роль великих підприємств у реалізації інноваційної моделі економічного розвитку країни : теорія і практика / Ю.М. Бажал // Корпоративні структури в національній інноваційній системі України /за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : [б. в.], 2007. – С. 167–177.
 • Бажал Ю.М.Сучасні світові тенденції інноваційного розвитку великих корпоративних структур у наукомісткому секторі / Ю.М. Бажал // Корпоративні структури в національній інноваційній системі України /за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : [б. в.], 2007. – С. 177–190.
 • Артьомова Т.І. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования / НАН Украины. Ин-т экономики и прогнозирования. – К.: Основа, 2006. – 448с.
 • Україна у вимірі економіки знань / Ю.М. Бажал, В.М. Геєць, В.П. Александрова та ін.; НАН України. н-т економіки та прогноз. – К.: Основа, 2006. – С. 27-38; 353-362.
 • Нові виклики для економічної політики України: Рекомендації до плану невідкладних дій, м. Київ, липень 2006 / І. Бураковський, О. Бетлій, Т. Вахненко та ін. – К.: К.І.С., 2006. – 78с.
 • Григор’єв Г.С., ЩелкуновВ.І. Транспортна інфраструктура регіонів України: проблеми територіально – економічного реформування. – К.: Наук. думка, 2006. – 220с.
 • Курило І.О. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій: (колективна наук.-аналіт. монографія) / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України / Е.М. Лібанова (ред.). – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2006. – 356с.
 • Національна система загальнообов'язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку / І.О. Курило, Е.М. Лібанова, В.М. Новиков та ін.; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. – К., 2006. – 179с.
 • Соціальна безпека: теорія та українська практика / І.О. Курило, І.Ф. Гнибіденко, А.М. Колот та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 292с.
 • Курило І.О.Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. – К., 2006. – 471с.
 • Економіка знань та її перспективи для України: Наук. доп. / Ю.М. Бажал, В.П. Александрова, М.С. Данько та ін.; Ред. В.М. Геєць; НАН України. Ін- т екон. прогнозування. - К., 2005. - 168 с. - Із зм.: Бажал Ю.М. Україна у світовому конкурентному середовищі. - С. 17- 23.
 • Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Ю.М. Бажал, Л.І. Федулова, В.П. Александрова та ін.; НАН України; Ін- т екон. прогнозування; Ред.. Л.І. Федулова. - К.: Основа, 2005. - 552 с. - Із зм.: Бажал Ю.М. Розд.1.3. Інвестиційний ресурс інноваційного розвитку. - С. 56- 71.
 • 100 днів нової влади: погляд неурядових аналітичних центрів / І.В. Бурковський та ін.; Ін-т екон. досліджень та політ. консультацій; Ін-т конкурентного суспільства; Міжнар. центр перспективних досліджень; Фонд "Європа XXI"; Центр правових реформ. - К.: Заповіт, 2005. - 78 с. - Із зм.: Бураковський І.В. Розд. 1. Економічна політика - С. 6- 22. - Без зазначення автора.
 • Розвиток суспільства: Монографія / Ю.М. Бажал та ін.; Ред.: І. Розпутенко, Б. Лессер; Нац. акад.. держ. управ. при Президенті України. Ін- т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С, 2004. - 340 с. - Із зм.: Бажал Ю.М. Розвиток країни як результат конкурентноздатної знаннєвої економіки. - С. 192-205.
 • Роль інформації у формуванні ринкової економіки: Монографія / Ю.М. Бажал, В. Бакуменко, І. Бондарчук та ін.; Нац. акад.. держ. управ. при Президенті України. Ін- т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С. , 2004. - 348 с. - Із зм.: Бажал Ю. Інформаційна економіка. - С. 33- 57.
 • Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах / З.М. Борисенко, Б. Лессер, П. Гайдуцький та ін.; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. Ін- т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С. , 2004. - 306с.
 • Більш, ніж сусіди: Розширений Європейський Союз та Україна - нові відносини: Аналіт. звіт / Я. Боратинський, І.В. Бураковський та ін. - К.- Варшава, 2004. - 30с.
 • Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: Моногр.: У 6-ти т. - Т. 6. Підвищення ефективності боргової політики держави / І.В. Бураковський, М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко та ін.; Наук.-досл. фін. ін-т при М-ві фінансів України. - К., 2004. - 347с.
 • Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами / І.В. Бураковський, В. Мовчан, О. Вітер та ін.; Ін-т регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна". - К.: К.І.С., 2004. - 358с. - (Проект "Вплив розширення ЄС на відносини України з центральноєвроп. сусідами").
 • Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / В.П. Кузьменко, І.П. Макаренко, О.М. Трофимчук та ін.; Ін-т еволюційної економіки {Київ}; Укр. ін-т досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України. - К.: ТОВ "ПоліграфКонсалтинг", 2004. - 123с.
 • Скрипченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку / НАН України. Ін-т економ. прогнозування. - К. : Фенікс, 2004. - 256с.
 • Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: Моногр. / Т.І. Артьомова, В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М.Бажал та ін. / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К.: Фенікс, 2003. - 1006с.
 • Купець О.В., Кузьмин М, Кузьмин Ю. Аналіз державної політики зайнятості в Україні / Лаборат. законодавчих ініціатив.- К.: Міленіум, 2003. - 64с.
 • Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні: Моногр. / М.І. Скрипченко, В.М. Геєць, Т.І. Приходько та ін.; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - Х.: Форт, 2003. - 437с.

Підручники, навчальні посібники

 • Іванова Н. Ю. Управлінська економіка : навчальний посібник / Н. Ю. Іванова, Т. К. Кузнецова, Н. М. Соколова ; [рец. : Ю. М. Бажал, С. В. Захарін]. – Київ : Логос, 2016. – 130, [2] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9102
 • Кілієвич О. І. Практикум із підготовки аналітичних документів : навчальний посібник / О. І. Кілієвич, Г. Л. Рябцев, В. В. Тертичка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С., 2016. – 94 с.
 • Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європейс. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013. - 279 с. : іл.
 • Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки : сучасні економічні теорії : навчальний посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. - 276 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Включ. покажч.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою : навч. посіб. : для студ. вищ. навч. закл. – К. : Центр учбової літератури, 2010. - 263 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія підприємництва : основні теоретичні положення, формули та приклади розв'язування задач із основних розділів курсу : практикум : для студентів факультету економічних наук, спеціальність "Економічна теорія" / [уклад. Данилів А.І., Іванова Н.Ю., Шевченко О.О.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук. - Київ : [НаУКМА], 2010. - 59 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 • Шевченко О.О. Економічна теорія : курс лекцій : для студентів технічних та технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Н.М. Салатюк, О.О. Шевченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2010. - 182 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 • Шевченко О.О. Економічна теорія підприємництва : основні теоретичні положення, формули та приклади розв'язування задач із основних розділів курсу : практикум : для студентів факультету економічних наук, спеціальність "Економічна теорія" / [уклад. Данилів А.І., Іванова Н.Ю., Шевченко О.О.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет економічних наук. - Київ : [НаУКМА], 2010. - 59 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 • Бандура О.В.Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорії економічного зростання" / О. В. Бандура ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т. економічних наук, Каф. економічної теорії. – К. : [Копіювальний центр НаУКМА], 2008. – 19 с.
 • Бажал Ю.М.Банківська система та пропозиція грошей : тема семінару 7 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 5 с.
 • Бажал Ю.М.Взаємодія безробіття та інфляції : тема семінару 8 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 3 с.
 • Бажал Ю.М.Вступ до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 2 с.
 • Бажал Ю.М.Економічне зростаняя : тема семінару 10 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 6 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономіка : робочий тематичний план / Ю.М. Бажал. – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 7 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономіка як наука : тема семінару 1 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 2 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономічна модель країни : тема семінару 3 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 12 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономічна політика : тема семінару 11 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 5 с.
 • Бажал Ю.М.Макроекономічна рівновага : тема семінару 2 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 2 с.
 • Бажал Ю.М.Модель відкритої економіка малої країни : тема семінару 9 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал. – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 5 с.
 • Бажал Ю.М.. Модель врівноваження товарного та грошового ринків : тема семінару 4 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 6 с.
 • Бажал Ю.М.Попит на гроші : тема семінару 6 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 6 с.
 • Бажал Ю.М.Проблеми фіскальної політики : тема семінару 5 до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал
 • – К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 4 с.
 • Бажал Ю.М.Список рекомендованної літератури до курсу "Макроекономіка" / Ю.М. Бажал– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007. – 4 с.
 • Григор'єв Г.С., ПереверзеваС.О. Міжнародна економіка: Конспект лекцій / Нац. авіаційний ун-т. – К., 2006. – 72с.
 • Мельничук В.Г.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів. – К.: Навч. книга, 2006. – 350с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 1: Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 37 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 1 (продовження): Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Ф-т економ. наук. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 75 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 2: Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 40 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 2 (продовження): Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Ф-т економ. наук. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 64 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 3: Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Ф-т економ. наук. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 34 с.
 • Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.-метод. матеріали. - Ч. 3 (продовження): Для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / НаУКМА. Ф-т економ. наук. Каф. економ. теорії; Рец.: Ю.М. Бажал, Л.В. Пан.- К.: [Б.в.], 2005. - 65 с.
 • Купець О.В. Міжнародна економіка: Метод. вказівки та домашнє завдання для студ. Ін-ту економіки та менеджменту спец. 7.050107 "Економіка підприємства", 8.050106 "Облік і аудит", 8.050108 "Маркетинг", 6.050100 "Міжнародна економіка" / Нац. авіаційний ун-т; Укл.: Г. С. Григор'єв, С. О. Переверзева. - К.: НАУ, 2005. - 82 с.
 • Орел Є.М. Вступ до економіки охорони здоров'я: Метод. матеріали / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". Шк. охорони здоров'я. - К.: Б.в., 2005. - 30с.
 • Орел Є.М. Соціальна економіка: Метод. матеріали / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". Ф-т екон. наук. - К.: Б.в., 2005. - 47с.
 • Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підруч. / Рец.: Ю.М. Бажал, І.В. Розпутенко та ін.- К.: Таксон, 2004. - 704 с. - (Сер.: Ex professo).
 • Орел Є.М. Укл.: Основи економічної теорії: Метод. матеріали: Для студ. ф-ту правн. наук. Спец. "Правознавство" / НаУКМА. Ф-т економічних наук; Рец. Л.В. Пан. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 70с.
 • Бажал Ю.М. Ефективність державного управління: Практикум. - Вип. 2: Конкурентна політика / Ю.М. Бажал, З. Борисенко та ін.; Укр. акад. держ. управління при Президентові України. Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С. , 2003. - 333с.
 • Бажал Ю.М. Ефективність державного управління: Практикум. - Вип. 3: Економіка природних ресурсів і довкілля / Ю.М. Бажал, В.Д. Бакуменко, С. Буряк та ін.; Укр. акад. держ. управління при Президентові України. Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К.: К.І.С. , 2003. - 333с.
 • Міжнародні фінанси: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Бурковський, Д.С. Базілевич, Н.Д. Амалян та ін.; Ред. О.І. Рогач. - К.: Либідь, 2003. - 777 с. - Із зм.: Бураковський І.В. Розд. 37. Міжнародне регулювання фінансових потоків: координація принципів та підходів. - С. 639-663; Бураковський І.В. Розд. 38. Міжнародне регулювання фінансових потоків: стандарти валютно фінансових операцій та регулятивної політики. - С. 664- 676.

Публікації /статті

2018

Cтатті

 • Андрощук Г. О. Економічне шпигунство: зростання масштабів і агресивності : (Частина І) / Андрощук Г. О. // Наука, технології, інновації : науковий журнал. –2018. – № 3 (7). – C. 39–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16188
 • Андрощук Г. О. Економічне шпигунство: зростання масштабів і агресивності : (Частина ІІ) / Андрощук Г. О. // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2018. – № 4 (8). – С. 21–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16189
 • Андрощук Г. О. Розвиток глобальної міжнародної системи правової охорони інтелектуальної власності / Андрощук Г. О., Работягова Л. І. // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 15. – С. 6–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15673
 • Андрощук Г. О. Міжнародне регулювання франчайзингу / Андрощук Г. О. // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 15. – С. 36–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15674
 • Работягова Л. І. Продовження строку дії патенту на винахід: міжнародно-правовий аспект регулювання / Работягова Л. І., Андрощук Г. О. // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 15. – С. 89–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15675
 • Андрощук Г. О. Трансфер технологій в оборонно-промисловому комплексі України: проблемні питання (І частина) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2018. – № 1 (5) : Серія: Економічні науки. – С. 62–71. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Transfer_tekhnolohii_2018.pdf
 • Артьомова Т. І. Європейські цінності: інтелектуальний простір цивілізаційного діалогу / Артьомова Т. І. // Економічна теорія. – 2018. – № 3. – С. 5–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14888
 • Артьомова Т. І. Проблема відновлення серединного класу у контексті глобальної трансформації соціальної структури суспільства / Артьомова Т. І. // Український соціум. – 2018. – № 4 (67). – С. 113–126. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15769
 • Бажал Ю. М. Інновації як стовбурові клітини економічного зростання / Бажал Ю. М. // Глобальні тенденції і перспективи : світова економіка та Україна. – Київ : [Заповіт], 2018. – С. 8–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15530
 • Баженова О. В. Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази / Баженова О. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14866
 • Бандура О. В. Прогнозування тренду світових цін на нафту на базі СМІ-моделі економічних циклів / Бандура О. В. // Економіка і прогнозування : науковий журнал. – 2018. – № 2. – С. 91–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15529
 • Бандура А. В. Термодинамика открывает новые возможности для экономики / А. В. Бандура // Технические газы: научно-технический и производственный журнал. – 2018. – Т. 18, № 3 – С. 43–54.
 • Bugrov O. V. Formalization of Selection of Contract-Organizational Project Delivery Strategy / O. Bugrov, O. Bugrova // Eastern-European journal of enterprise technologies = Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – Vol. 6, No 3. – P. 28–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15532
 • Бугрова О. О. Соціально-економічний розвиток шляхом здійснення суспільних проектів / Бугрова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 14–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14864
 • Григор’єв Г. С. Механізм державного регулювання фінансово-економічних процесів [електронний ресурс] / Г. С. Григор’єв, Ю. М. Сафонов // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – 2018. – № 1. – [Без паг.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15434
 • Зимовець В. В. Валютна політика: вплив на моделі фінансування бізнесу в Україні / В. В. Зимовець // Наукові праці науково-дослідного фінансового інституту. – 2018. – № 2. – С. 49–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15440
 • Зимовець В. В. Капіталізація реального сектору економіки України: тенденції та наслідки / Владислав Зимовець, Катерина Багацька // Світ фінансів : науковий журнал Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – № 1. – С. 7–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15441
 • Кузьменко В. П. Циклический механизм эволюции социально-политических и эколого-экономических систем и ее прогнозирование [електронний ресурс] / Кузьменко В. П. // Институт эволюционной экономики. – Електронні дані. – Киев, 2018. – 2018-06-13. – Метод доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто: 07.05.2019). http://iee.org.ua/ru/publication/302%2520-%25202,5/
 • Кузьменко В. П. Регіональні та галузеві аспекти соціально-економічної безпеки держави / Кузьменко В. П. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 63–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14856
 • Кузьменко Л. Г. Контроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринку / Кузьменко Л. Г. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 69–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14855
 • Курбет О. П. Економіст Іван Вернадський як предтеча української академічної науки / О. П. Курбет // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 51. – С. 58–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15448
 • Курило І. О. Народження других та третіх дітей в Україні: реальні та умовні покоління жінок / Курило І. О. // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 2 (33). – С. 38–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15450
 • Аксьонова С. Відкладання народжень в Україні крізь призму реальних поколінь жінок / Аксьонова С. Ю., Курило І. О. // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 3 (34). – С. 11–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15451
 • Мірошниченко В. В. Проблеми становлення «зеленої» економіки в Україні / Мірошниченко В. В., Тьорло В. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2018. – Т. 3, вип. 1. – С. 83–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14853
 • Скрипниченко М. І. Інструментальний аналіз розриву ВВП в Україні / Скрипниченко М. І., Яценко Г. Ю. // Економіка і прогнозування : науковий журнал. – 2018. – № 1. – С. 58–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15457
 • Скрипниченко М. І. Макродисбаланси та економічне зростання в Україні / М. І. Скрипниченко, Г. Ю. Яценко // Science and Innovation : Collection of scientific articles. – Montreal : Breeze, 2018. – P. 177–180. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15459

 

Матеріали конференцій

 • Андрощук Г. О. Паралельний імпорт лікарських засобів у національних юрисдикціях ЄС / Андрощук Г. О. // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : II Міжнародна науково-практична конференція, 28 лютого 2018 року. – Київ : Тенар, 2018. – С. 9–13. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Paralelnyi_import_likarskykh_zasobiv.pdf
 • Андрощук Г. О. Комерціалізація науково-технічних розробок: етапи проведення / Г. О. Андрощук // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 18 травня 2018 року. – Київ : [УкрІНТЕІ], 2018. – С. 5–14. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Komertsializatsiia_naukovo-tekhnichnykh_rozrobok.pdf
 • Артьомова Т. І. Інверсійний характер економічного розвитку: теоретичне осмислення і форми прояву / Артьомова Т. І. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 5–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14591
 • Артьомова Т. І. Теоретичні засади взаємозв’язку відносин власності та управління / Артьомова Т. І. // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Кропивницький, 27–28 квітня 2018 року). – Кропивницький : [б. в.] 2018. – С. 70–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15527
 • Артьомова Т. І. Інститут менеджменту в системі відносин власності та економічної влади / Артьомова Т. І. // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції : матеріали ІІ науково-практичної конференції, (Київ, 31 травня 2018 р.). – Київ : [б. в.], 2018. – С. 13–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15525
 • Бажал Ю. М. Інновації як відокремлений виробничий фактор економічного розвитку / Бажал Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 8–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14590
 • Бугрова О. О. Визначення ринкової вартості та цін в умовах державних закупівель / Бугрова О. О. // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 28 лютого 2018 року. – Київ : Тенар, 2018. – С. 22–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15533
 • Бугрова О. О. Сучасні принципи формування програм регіонального розвитку / Бугрова О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14586
 • Григор’єв Г. С. Інноваційно-інвестиційна орієнтована функція державного регулювання національної економіки / Григор’єв Г. С. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 44–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14580
 • Hryhoriev H. System Dynamyc Approach for Sovereign Debt Regulation / Hennadii Hryhoriev // 1st Research Conference System Dynamics Modeling for Public and Corporate Finance: Background and Opportunities : proceedings, (December 10, 2018 Kyiv, Ukraine). – Kyiv : [s. n.], 2018. – P. 27–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15308
 • Зимовець В. В. Про сценарії адаптації бізнесу до макрофінансових дисбалансів / Владислав Зимовець // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : зб. матеріалів ІI Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2018 р. / Київський національний економічний університет [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 401–404. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15439
 • Іванова Н. Ю. Формування креативного класу: досвід кафедри економічної теорії НаУКМА / Іванова Н. Ю. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14575
 • Кілієвич О. І. Ефективність і результативність інновацій в органах влади / Кілієвич О. І. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 61–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14574
 • Колядич О. І. Історико-економічні дисципліни як абетка економічної науки / Колядич О. І. // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : збірка тез. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 19–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15443
 • Кончин В. І. Вплив характеристик конкурентоспроможності туристичного сектору на розвиток міжнародного туризму: світові тенденції та міжнародний мегарегіональний зріз / Кончин В. І. // Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, (16 березня 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 91–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15446
 • Кончин В. І. Сучасні підходи до аналізу та візуалізації зв’язків віртуальної активності та геолокації містян-учасників соціальних мереж / Кончин В. І. // Економіка міста та урбаністика: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (23 березня 2018 року). – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 191–200. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15447
 • Кузьменко В. П. Соціально-економічна безпека держави в регіональному вимірі / Кузьменко В. П. // Безпека як правовий концепт : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ, 20 квітня 2018 року). – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 69–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15755
 • Кузьменко В. П. Формування інноваційних пріоритетів і економіко-математичне моделювання в Україні / Кузьменко В. П., Рогоза Н. С. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 69–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14572
 • Кузьменко Л. Г. Добросовісна конкуренція – ефективний напрямок інноваційного розвитку України / Кузьменко Л. Г. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 66–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14573
 • Кузьменко Л. Г. Конкуренція як важливий фактор забезпечення економічної безпеки держави / Кузьменко Л. Г. // Безпека як правовий концепт : виступи учасників всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ, 20 квітня 2018 р.). – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 73–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15756
 • Курбет О. П. Формування екологічно відповідальної поведінки населення: можливості та роль економічної науки / Курбет О. П. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 74–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14571
 • Курбет О. П. Економічна думка України та підготовка фахових економістів / Курбет О. П. // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : збірка тез. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 55–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16207
 • Курило И. А. Рождаемость по очередностям рождения: экономические и социокультурные детерминанты динамики и территориальных различий / Курило И., Галица О. // Conferinta Internaională Ştiinţifico-Practică “Creşterea economică оn condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”. Sesiunea tiinifică “Transformări demografice i priorităi de politici”, Editia a XIII-a, 11–12 octombrie. – Chisinău : [s. n.], 2018. – S. 98–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15449
 • Тьорло В. О. Модернізація господарства України за принципом зеленої економіки / Тьорло В. О., Мірошниченко В. В. // Проблеми модернізації України : матеріали науково-практичної конференції, 29 листопада 2018 року. – Київ : Персонал, 2018. – С. 186–187. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15714
 • Мірошниченко В. В. Парадигма формування зеленої економіки в Україні / Мірошниченко В. В., Тьорло В. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 74–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14570
 • Сапачук Ю. М. Методологія економічної теорії та формування економічної політики / Сапачук Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 99–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14564
 • Супрун Н. А. Нові моделі економіки: чи готова економічна наука прийняти виклик? / Супрун Н. А. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 111–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14560
 • Супрун Н. А. Історико-економічні дисципліни як інструмент формування економічного світогляду та професійних навичок / Супрун Н. А. // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : збірка тез. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16208
 • Шевченко О. О. Соціальне підприємництво – інновація у соціальній сфері [електронний ресурс] / Шевченко О. О. // Світ економічної науки. Вип. 9 : Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування. – Електронні дані. – Тернопіль, 2018. – 28.11.2018. – Метод доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто: 07.05.2019). http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2973/
 • Шевченко О. О. Політичний цикл та ризики бюджетного процесу [електронний ресурс] / Шевченко О. О. // Тридцять перші економіко-правові дискусії : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Електронні дані. – Львів, 2018. – 01.11.2018. – Метод доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто: 07.05.2019). http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2590/
 • Шевченко О. О. Ключові проблеми та соціальні ризики в проекті державного бюджету України на 2019 рік / Шевченко О. О. // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, (20 жовтня, 2018 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С. 32–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15460
 • Шевченко О. О. Прекаріат як явище інформаційно-мережевої економіки [електронний ресурс] / Шевченко О. О. // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення. Вип. 34 : Міжнародна наукова інтернет-конференція. – Електронні дані. – Тернопіль, 2018. – 11 грудня. – Метод доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто: 07.05.2019). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15461
 • Шевченко О. О. Гігономіка як феномен розвитку інформаційного суспільства / Шевченко О. О. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Знання України, 2018. – С. 117–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14558

 

Інше

 • Androshchuk G. Systemy państwowego zarządzania działalnością patentowo-licencyjną / Giennadij Androshchuk // Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy. – Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. – S. 457–484.
 • Бутнік-Сіверський О. Б. Актуалізація теорії та судової практики визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності / [Бутнік-Сіверський О. Б., Андрощук Г. О.] // Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Розділ 1. – С. 8–15.
 • Андрощук Г. О. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення прав інтелектуальної власності в інтернеті: модель подвійного розміру ліцензійних відрахувань / [Андрощук Г. О.] // Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Розділ 5. – С. 66–73.
 • Андрощук Г. О. Вплив патентних тролей на економіку та інновації (на прикладі економіки США) / [Андрощук Г. О.] // Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Розділ 6. – С. 74–85.
 • Андрощук Г. О. Методичний підхід до визначення збитків патентовласника в результаті протиправного використання винаходу / [Андрощук Г. О.] // Визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : методичні рекомендації. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – Розділ 15. – С. 122–135.
 • Боденгаузен Г. Паризька конвенція з охорони промислової власності : коментар / Г. Боденгаузен ; пер. з англ., передм. та наук. ред. Г. О. Андрощука. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 264 с.
 • Артьомова Т. І. Закономірності відтворювання системи соціально-економічних відносин за умов інверсійного характеру господарської діяльності / [Артьомова Т. І.] // Відтворювальна динаміка економічних систем : інститути та діяльність : монографія / за ред. А. А. Гриценка. – Київ : [б. в.], 2018. – Розділ 3. – С. 75–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15528
 • Баженова О. В. Дослідження зовнішньої стійкості економіки України: сигнальний підхід / [Баженова О. В.] // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : [б. в.], 2018. – Розділ 1.19. – С. 228–233.
 • Zhalilo Ya. Institutional Background of Effective Strategies for Business Sustainability / Yaroslav Zhalilo // Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times / ed. Ramona-Diana Leon. – [Hershey : Business Science Reference, 2018]. – P. 23–40. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-2716-9.ch002
 • Kuznetsova T. Models of the impact of transaction costs on the profitability of enterprises / Kuznetsova T., Ivanova N. // Theory and Practice of Social, Economic and Technological Changes : monograph. – Prague : Nemoros, 2018. – Part 3. – P. 215–220. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15442
 • Скрипниченко М. І. Ідентифікація факторів і довгострокові тренди економічного зростання в Україні / [Скрипниченко М. І.] // Чинники і тренди економічного зростання в Україні. – Київ : [б. в.], 2018. – Розділ 12. – С. 361–385. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15458

 

2017

Cтатті

 • Андрощук Г. О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (І частина) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації. – 2017. – № 1. – С. 68–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12990
 • Андрощук Г. О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (ІI частина) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2017. – № 2. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Adytyvni_tekhnologii.pdf
 • Андрощук Г. А. Вино раздора или Бесконечный спор о Токайском регионе / Г. А. Андрощук // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2017. – № 4. – C. 59–68. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Vino_razdora_ili_beskonechnyy_spor_o_Tokayskom_regione.pdf
 • Андрощук Г. А. Влияние миграции интеллектуального капитала на экономику и инновационное развитие / Г. А. Андрощук // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2017. – № 6. – C. 57–68. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Vliyaniye_migratsii_intellektualnogo_kapitala_na_ekonomiku_i_innovatsionnoye_razvitiye.pdf
 • Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність у системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект / Геннадій Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал. – 2017. – № 6. – С. 68–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12991
 • Андрощук Г. О. Оцінка рівня інноваційного розвитку національних економік / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2017. – № 3. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Otsinka_rivnya.pdf
 • Андрощук Г. О. Паралельний імпорт і режим вичерпання прав: проблеми регулювання / Г. О. Андрощук // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27 жовтня 2017 року. – Київ : Тенар, 2017. – С. 6–9. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Paralelnyi_import_i_rezhym_vycherpannia_prav_problemy_rehuliuvannia.pdf
 • Андрощук Г. О. Патентний ландшафт – стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3D друку) / Г. О. Андрощук // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал. – 2017. – № 2 (96). – С. 52–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11894
 • Андрощук Г. А. Продление срока охраны смежных прав в ЕС: экономический аспект / Г. А. Андрощук // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 2. – C. 63–73. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Prodlenye_sroka_okhrani_smezhnikh_prav_v_ES.pdf
 • Андрощук Г. А. Промышленный шпионаж и нарушение прав на коммерческую тайну: практика США / Г. А. Андрощук // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2017. – № 6. – C. 71–79. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Promishlennii_shpyonazh_y_narushenye_prav_na_kommercheskuiu_tainu.pdf
 • Андрощук Г. О. Реформа патентної системи США: аналіз змін (1 частина) / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2017. – № 3. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/reforma_patent.pdf
 • Андрощук Г. О. Реформа патентної системи США: аналіз змін (2 частина) : (продовження, початок статті у № 3 за 2017 р.) / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова // Наука, технології, інновації : науковий журнал. – 2017. – № 4. – С. 71–80. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Reforma_patentnoi_systemy_USA_2.pdf
 • Андрощук Г. А. Штраф за бестселлер, или Нелегкий день спецназовца Мэтта Биссонетта / Г. А. Андрощук // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 6. – C. 59–68. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Shtraf_za_bestseller.pdf
 • Артьомова Т. І. Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу / Т. І. Артьомова // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 123–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13000
 • Артьомова Т. І. Європейські цінності: традиційні концепти в епоху глобальних ринкових трансформацій / Тетяна Артьомова // Економічна теорія : науковий журнал. – 2017. – № 4. – C. 5–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13040
 • Артьомова Т. І. Інститут державно-приватного партнерства як форма ефективного надання суспільних благ / Т. І. Артьомова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / гол. ред. Д. І. Мазоренко. – Харків : Міськдрук, 2017. – № 185 : Економічні науки. – С. 3–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13012
 • Бажал Ю. М. Реалізація моделі «потрійної спіралі» в інноваційній екосистемі України / Бажал Ю. М. // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 3. – С. 124–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12357
 • Бандура О. Ефективність монетарної (регуляторної) політики та стале зростання / О. Бандура // Економічна теорія. – Київ, 2017. – № 1. – С. 77–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12758
 • Bandura A. New Approach to Explain Neutrality of Money / A. Bandura // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 8–13. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119738
 • Бугров О. В. Управління проектами і ціноутворення у будівництві / Бугров О. В., Бугрова О. О. // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 29. – С. 19–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12992
 • Bugrov O. V. Formation of a cumulative model for managing the value of construction projects / O. Bugrov, O. Bugrova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, № 3. – P. 14–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13111
 • Бугрова О. О. Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств / Бугрова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 14–20. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119751
 • Зимовець В. В. Боргове навантаження та інвестиційна дисфункція в реальному секторі економіки України / В. В. Зимовець, Н. М. Шелудько // Економіка промисловості : науково-практичний журнал. – 2017. – № 3 (79). – С. 82–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13103
 • Зимовець В. В. Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні / В. В. Зимовець, П. О. Керімов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 111–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13159
 • Кілієвич О. І. Професійні компетентності в сфері аналізу політики та практика його виконання: порівняльний приклад України і окремих країн Центральної Азії / Олександр Кілієвич // Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України / наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2017. – С. 87–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13104
 • Колядич А. И. К вопросу концептуального обеспечения институциональной способности социальных партнеров / Колядич А. И., Погорелое С. Б. // Czlowiek-Spoleczenstwo-Gospodarka / red. M. A. Paszkowicz [et all.]. – Zielona Gora, 2017. – P. 139–150. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13015
 • Колядич О. І. Нетехнологічні інновації у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільства / О. І. Колядич // Вчені записки Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 47. – С. 26–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13154
 • Кузьменко В. П. Економіко-математичне моделювання як метод дослідження впливу корупційних процесів / Кузьменко В. П. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 75–80. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119806
 • Кузьменко Л. Г. Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі / Кузьменко Л. Г. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, вип. 1. – С. 81–86. https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119808
 • Курило И. А. Брачность, рождаемость и воспроизводство материнского поколения в Беларуси и Украине: опыт сравнительного анализа / И. А. Курило, С. Ю. Аксенова, Л. И. Слюсар // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 29–46. http://dx.doi.org/10.15407/dse2017.02.029
 • Супрун Н. А. Кавалерійська атака на капітал – секрет опанування радянською владою командних висот в економіці / Н. А. Супрун // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2017. – Вип. 50. – С. 28–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13086
 • Супрун Н. А. Повернення в Україну творчої спадщини Всеволода Голубничого / Наталія Супрун // Світогляд. – 2017. – № 1 (63). – С. 28–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13011
 • Suprun N. A. The development of innovative forms of enterprise in Ukraine in terms of globalization in 21 century / N. A. Suprun, L. V. Yelisieieva // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. – № 4 (12), part 1. – P. 212–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13089

 

Матеріали конференцій

 • Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність в системі Інтернет речей: реалізація потенціалу / Андрощук Геннадій Олександрович // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: збірник матеріалів другої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 жовтня 2017 року). – Львів, 2017. – С. 64–71. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Intelektualna_vlasnist_v_systemi_Internet_rechei.pdf
 • Андрощук Г. О. Інтернет речей і охорона інтелектуальної власності: нові виклики / Андрощук Г. О. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали науково-практичної конференції, 24 жовтня 2017 року / упоряд. В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 141–148. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_ Internet_rechei_i_okhorona_intelektualnoi_vlasnosti.pdf
 • Андрощук Г. О. Кібербезпека: тенденції в світі та Україні / Андрощук Г. О. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2017 року : в 2-х ч. / упоряд. В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Політехніка, 2017. – Ч. 1. – С. 30–36. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_%20Kiberbezpeka_tendentsii_v_sviti_ta_Ukraini.pdf
 • Андрощук Г. О. Національна інноваційна система України: стримуючі фактори / Г. О. Андрощук // Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення : конференція, м. Київ, 27 вересня 2017 року / відп. ред. В. С. Шовкалюк. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 8–12. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_%20Natsionalna_innovatsiina_systema_Ukrainy.pdf
 • Андрощук Г. О. Оцінка розвитку національних інноваційних систем / Г. О. Андрощук // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, Україна, 11–13 вересня 2017 р. / гол. ред. Б. А. Маліцький. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 6–12. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_Otsinka_rivnia_innovatsiinoho_rozvytku_natsionalnykh_ekonomik.pdf
 • Андрощук Г. О. Україна в глобальному інноваційному індексі / Г. О. Андрощук // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали X Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 21 березня 2017 року) / від. ред. А. А. Мазаракі. – Київ, 2017. – С. 16–20. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/AndroshchukGO/Androshchuk_%20Ukraina_v_hlobalnomu_innovatsiinomu_indeksi.pdf
 • Артьомова Т. І. Відтворювальні фактори економічного зростання / Артьомова Т. І. // Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного розвитку України: матеріали науково-практичної конференції, 23 травня 2017 р. / Київ. ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2017. – С. 105–109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13098
 • Артьомова Т. І. Закономірності відтворення національної економіки і засади відновлення сталого розвитку / Артьомова Т. І. // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2017 року. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 137–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13099
 • Артьомова Т. І. Реформування суспільного сектору економіки як передумова реалізації відносин соціальної справедливості / Т. І. Артьомова // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання : тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України, Харків, 12–13 жовтня 2017 року / гол. ред. В. С. Бакіров. – Харків, 2017. – С. 259–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13100
 • Артьомова Т. І. Фірма як соціально відповідальний економічний суб’єкт / Т. І. Артьомова // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – С. 231–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13101
 • Баженова О. В. Зовнішні шоки: концептуальні засади та особливості впливу на економіку України / О. В. Баженова, І. С. Чорнодід // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 року / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 213–218. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13116
 • Бугрова О. О. Економічний розвиток шляхом інтегрованого виконання проектів / О. О. Бугрова // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: міжнародна науково-практична конференція, 27 жовтня 2017 року. – Київ : Тенар, 2017. – С. 16–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13060
 • Глушкова В. В. Кибернетика как наука об управлении в цифровом мире / В. В. Глушкова, А. И. Килиевич // Цифрова революція в соціально-економічній сфері: історія і перспективи : V Всеукраїнська науково-практична конференція «Глушковські читання», Київ, 13 грудня 2017 року. – Київ, 2017. – 10 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13105
 • Григор’єв Г. С. Макроекономічні ефекти міжнародного трансферту технологій для української економіки / Григор’єв Г. С. // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали Х Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 21 березня 2017 року) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ, 2017. – С. 49–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13114
 • Гулевич О. Ю. Внутрішня політика та ідеологія транснаціональних корпорацій / О. Ю. Гулевич // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р.). – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2017. – С. 46–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13113
 • Гулевич О. Ю. Концептуальні засади моделі організаційно-економічного механізму детінізації зайнятості в Україні / Гулевич О. Ю. // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17 жовтня 2017 року. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 311–314. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13112
 • Гулевич О. Ю. Нова парадигма вищої економічної освіти в контексті вимог ринку праці / О. Ю. Гулевич // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції, 24 березня 2017 р. / гол. ред. О. Г. Осауленко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2017. – С. 283–285. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13110
 • Жаліло Я. А. Діалектика реалізації цілей сталого розвитку в сучасній економіці / Я. А. Жаліло // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : Міжнародна науково-практична конференція : збірник тез, 13 квітня 2017 року / гол. ред. С. В. Сіденко. – Київ : НАУ-друк , 2017. – C. 14–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13108
 • Жаліло Я. А. Щодо інституційного підґрунтя ендогенізації економічного розвитку / Я. А. Жаліло // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 року / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 37–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13109
 • Жаліло Я. А. Щодо механізмів інституційної реінтеграції України / Я. А. Жаліло // Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19–20 жовтня 2017 року. – Дніпро, 2017. – С. 289–293. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13051
 • Жаліло Я. А. Щодо ролі НБУ у формуванні засад «економіки зростання» у середньо- та довгостроковій перспективі / Я. А. Жаліло // Фінансове регулювання зрушень в економіці України : Міжнародна науково-практична конференція, Мукачево, 21–22 березня 2017 р. : збірник тез доповідей. – Мукачево : Мукачівськийд державний університет, 2017. – С. 322–325. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13107
 • Зимовець В. В. Кредитоспроможність підприємств корпоративного сектору: тенденції, проблеми, перспективи [електронний ресурс] / Зимовець В. В., Шелудько Н. М. // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 червня 2017 року. – Електронні дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 378–380. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13106
 • Колядич О. І. Реперні точки методологічної шкали інституційних змін у суспільстві, економіці, соціально-трудовій сфері / О. І. Колядич // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 р. / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ, 2017. – С. 108–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13097
 • Колядич О. І. Ризики сфери зайнятості та нетехнологічні інновації / Колядич О. І., Погорєлов С. Б. // Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку : збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14–16 листопада 2017 року. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 118–120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13055
 • Кончин В. І. Гравітаційне моделювання в регіональній економіці: емпіричне дослідження міжрегіональної міграції в Україні / Кончин В. І. // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 квітня 2017 р. / відп. ред. Б. М. Данилишин. – Київ, 2017. – С. 57–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13096
 • Кончин В. І. Типологія регіонів в глобальному просторі та вибір країнами регіональної моделі економічного зростання і добробуту [електронний ресурс] / В. І. Кончин // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє : тези науково-практичної Інтернет-конференції, 3 березня 2017 року / відп. ред. Б. М. Данилишин. – Електронні дані. – Київ, 2017. – С. 93–103. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13095
 • Кузьменко В. П. Роль інновацій в еволюції соціально-економічних і політичних систем і сталому циклічному розвитку / В. П. Кузьменко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, Україна, 11–13 вересня 2017 р. / гол. ред. Б. А. Маліцький. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 115–121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13094
 • Кузьменко Л. Г. Міжнародний досвід запобігання антиконкурентному обміну інформацією між конкурентами / Л. Г. Кузьменко // Стратегія реалізації конкурентної політики України в контексті євроінтеграційних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 квітня 2017 р.). – Київ : КНУБА, 2017. – С. 51–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13059
 • Кузьменко Л. Г. Основні підходи і принципи Європейського Союзу до оцінки горизонтальних угод про співпрацю / Л. Г. Кузьменко // Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства: стратегії, напрями та пріоритети : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–15 квітня 2017 року. – Київ : Київський економічний науковий центр, 2017. – С. 9–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13058
 • Курило И. А. Рождаемость по очередности рождения в Украине: структурные сдвиги последнего пятнадцатилетия / Ирина Курило // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică «Creşterea economică în cond iţiile globalizării». Sesiunea științifică «Dinamica populației și calitatea potențialului uman», ediția a XII-a, 12–13 octombrie 2017, Chişinău / com. org. Alexandru Stratan (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2017. – P. 75–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13092
 • Kurylo I. Active Ageing in Ukraine: in the View of Statistical Evaluation and Comparison Analysis / Kurylo Iryna, Krimer Borys // Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities : IV International Scientific Conference. – Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017. – P. 24–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13090
 • Курило Л. І. Проблеми стимулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Курило Л. І. // Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій : збірник матеріалів Шістнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, 1 червня 2017 р. / [редкол.: Ю. О. Лупенко (голова) та ін.] ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» [та ін.]. – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. – С. 159–162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13364
 • Курило Л. І. Проблеми формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері України / Курило Л. І. // Формування й відтворення аграрного капіталу та розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів : збірник наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф., 12 верес. 2017 р. : (до 80-річчя з дня народження Підлісецького Г. М.) / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» [та ін.]. – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. – С. 22–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13365
 • Мельник О. М. Розвиток змісту економічної теорії та її назв / О. М. Мельник // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті : збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції 21–22 квітня 2017 р. / гол. ред. В. І. Кириленко. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 24–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13088
 • Супрун Н. А. Алгоритм та параметри компаративного аналізу ефективності економічних систем / Супрун Н. А. // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 року / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 502–505. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13036
 • Супрун Н. А. Розвиток і реалізація потенціалу корпоративної соціальної відповідальності як механізм посилення конкурентоспроможності національної економіки / Н. А. Супрун // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5–6 жовтня 2017 року / відп. ред. Г. М. Филюк. – Київ, 2017. – С. 502–506. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13087
 • Шевченко О. О. Виклики інноваційних трансформацій ринку праці / Шевченко О. О. // Розвиток економічної науки на сучасному етапі : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 листопада 2017 року. – Тернопіль, 2017. – С. 41–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13037
 • Чорнодід І. С. Методологічні засади дослідження соціального капіталу / І. С. Чорнодід, О. В. Баженова // Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5–6 жовтня 2017 року / відп. ред. Г. М. Филюк. – Київ, 2017. – С. 419–421. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13115
 • Bazhal Iu. Schumpeter’s innovations as the main factor of economic development / Iurii Bazhal // The role of the State in Economic Development. State Capacity, State Autonomy and Economic Development : proceedings to the 29th EAEPE Annual Conference, Budapest, Hungary, 19–21 October 2017. – Budapest, 2017. – 16 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13102
 • Sapachuk Y. M. Modern Neo-Austrian School: Problems of Institutions and Development Economics / Sapachuk Y. M. // Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 травня 2017 року. – Харків : ФОП Панов А. М., 2017. – С. 28–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13053

 

Інше

 • Баженова О. В. Генезис чинників та моделей економічного зростання / [О. В. Баженова, І. С. Чорнодід] // Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В. М. Соловйова, Л. О. Кібальник. – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – Розділ 3.4. – С. 221–235. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13016
 • Жаліло Я. А. Угода про асоціацію як інституційний чинник структурних змін торговельних відносин України та ЄС / [Ярослав Жаліло] // Інтеграція без членства. Потенціал і межі асоціації України з ЄС / Александер Дулеба [та ін.]. – Братислава : Словацька Асоціація зовнішньої політики, 2017. – Розділ 2.1. – С. 80–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13013
 • Zhalilo Ya. DCFTA: a starting gear for structural changes in Ukraine’s trade relations with the EU / [Yaroslav Zhalilo] // Integration without Membership : Potential and limits of Ukraine’s Association with the EU / Alexander Duleba [et al.]. – Bratislava, 2017. – Part 2.1. – P. 79–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13014
 • Кончин В. І. Аналіз економіки країни перебування / [В. І. Кончин]. // Засоби діагностики якості знань з економічної дипломатії : практикум / [Н. О. Тараненко, Н. М. Грущинська ... В. І. Кончин та ін.]. – 2017. – Розділ 10. – С. 340–373. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13548
 • Artomova T. Social mobility and social responsibility under global challenges / Artomova Tetiana, Morozova Olga // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects : collective monograph / ed. M. Bezpartjochnyi. – Riga : Landmark, 2017. – Vol. 2. – P. 8–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13035
 • Burakovsky I. The Preconditions for, and the Nature of, Current Ukrainian Reforms / [Igor Burakovsky] // Eastern voices Europe’s East faces an Unsettled West /ed. Daniel S. Hamilton and Stefan Meister. – Washington, DC: Center for Transatlantic Relations, 2017. – Chapter 3. – P. 35–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13023

2016

Статті

 • Артьомова Т. І. Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного управління / Тетяна Артьомова // Економічна теорія. – 2016. – № 3. – С. 5–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11473
 • Артьомова Т. І. Інверсійні засади відтворення суспільних відносин національної економіки / Артьомова Т. І. // Український соціум : науковий журнал. – 2016. – № 4. – С. 69–77.
 • Bazhenova O. Modelling the impact of external shocks on economy of Ukraine: DSGE approach / Olena Bazhenova, Yuliya Bazhenova // Ekonomika. – 2016. – № 95 (1). – P. 64–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11482
 • Bazhal I. Entrepreneurial University: New Institutional Synergy for Creating Hi-Tech Innovation / Bazhal I. // Science. Business. Society : International Scientific Journal. – 2016. – № 1 (1). – P. 3–5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11483
 • Бандура О. В. Загальна модель економічних циклів – модель кумулятивної неефективності ринків / Олександр Бандура // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 86–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11474
 • Бугров О. В. Інтегроване управління інвестиційно-будівельними проектами в рамках програм регіонального розвитку / Бугров О. В., Бугрова О. О. // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 22–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11480
 • Бугров О. В. Функціональний аналіз програм регіонального розвитку / Бугров О. В., Бугрова О. О. // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 26. – С. 30–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11479
 • Григор'єв Г. С. Ризики країн – проблеми порівняльного аналізу / Григор'єв Г. С. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 43–47. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/94
 • Зимовець В. В. Монетарне стимулювання економічного відновлення України : потенційні можливості та реальні обмеження / Владислав Зимовець, Наталія Шелудько // Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку / наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 73–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11488
 • Кончин В. І. Структурні виклики в системі виробництва та зовнішньої торгівлі для України: європейська інтеграція чи її імітація / Кончин І. І. // Journal of Kyiv University for Market Relations: Economics. Business Administration. Law. – 2016. – Vol. 1, No. 1. – P. 23–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12270
 • Небрат В. В. Історико-економічні дослідження в Інституті економіки АН УРСР / В. В. Небрат // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2016. – Вип. 49. – С. 9–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11475
 • Небрат В. В. Фінансова децентралізація у контексті теорії суспільних благ / Небрат В. В. // Український соціум. – 2016. – № 1 (56). – С. 146–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11489
 • Сапачук Ю. М. Еволюційний розвиток фінансів та стабільність сучасного фінансового ринку / Сапачук Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 154–158. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/107
 • Скрипниченко М. І. Комплекс моделей моніторингу ключових макробалансів в економіці України / М. І. Скрипниченко, М. В. Кузубов, Г. Ю. Яценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 7 (182). – С. 57–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11481
 • Скрипниченко М. І. Тема 30. Моделі економічного зростання : [з підручника Макроекономіка] / Скрипниченко М. І. // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 101–117. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11678
 • Супрун Н. А. Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки / Супрун Н. А. // Український соціум. – 2016. – № 3 (58). – С. 72–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11478
 • Супрун Н. А. Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого / Супрун Н. А., Клішова О. В. // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2016. – Вип. 49. – С. 221–238. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11484
 • Шинкар О. І. Аналіз впливу приватних і державних R&D витрат на рівень економічного зростання розвинутих країн Європейського Союзу / Шинкар О. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Т. 1, вип. 1. – С. 166–171. http://journals.ukma.edu.ua/spne/article/view/109

 

 

Матеріали конференцій

 • Сапачук Ю. М. Фінансові інновації та стабільність сучасного інформаційно-економічного простору / Сапачук Ю. М. // Інноваційні ідеї в економічній науці : пошуки вирішення сучасних проблем : матеріали науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 45–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11476
 • Skrypnychenko M. I. Identification of Imbalances in Emerging Economies for Macroeconomic Regulatory Policy Analysis / Skrypnychenko M. I., Yatsenko H. Yu. // Perspective directions of scientific researches : collection of scientific articles. – 2016. – P. 250–253. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11486

 

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників).

 • Зимовець В. В. Державна підтримка підприємств у ЄС та в Україні: ключові відмінності та проблеми / [Зимовець В. В., Білоусова О. С., Єршова Г. В.] // Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС : економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь / за ред. В. М. Гейця ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Київ, 2016. – Розділ 6.1. – С. 155–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11487
 • Небрат В. В. Економічна думка України радянської доби / [Небрат В. В.] // Історія економічних вчень : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Тема 8.3. – С. 288–303. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12315
 • Небрат В. В. Економічна думка України середніх віків / [Небрат В. В.] // Історія економічних вчень : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Тема 8.1. – С. 259–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12316
 • Небрат В. В. Історична траєкторія розвитку господарства України та завдання інституційної реконструкції / Небрат В. В. // Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість : монографічний збірник / за ред. Гейця В. М., Гриценка А. А. – Київ, 2016. – С. 47–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12269
 • Скрипниченко М. І. Структурні фактори та тренди економічного зростання в Україні / [М. І. Скрипниченко] // Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. - Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – Розділ 1.3. – С. 39–52.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Григор’єв Г. С. Проблеми формування глокальної освітньої моделі / Григор’єв Г. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 14-19.
 • Кирієнко А. І. Проблеми емпіричної оцінки трансакційних витрат / Кирієнко А. І., Іванова Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 44-48.
 • Шевченко О. О. Соціальні пріоритети реформування фінансового сектору / Шевченко О. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 90-96.
 • У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)
 • Бажал Ю. М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику «держава - університети - промисловість» / Бажал Ю. М. // Економіка і прогнозування. - 2015. - № 1. - С. 76-88.

В інших виданнях України

 • Бажал Ю. М. Передмова / [Ю. Бажал] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 11-12.
 • Бажал Ю. М. Глава 13. Нова роль університетів у інноваційному підприємництві / [Ю. Бажал] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 230-248.
 • Бажал Ю. М. 4.1. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в системі "держава – університети – промисловість" / [Бажал Ю. М.] // Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.] ; НАН України. - Київ : [НАНУ], 2015. - С. 163-170 : табл.
 • Григор’єв Г. Глава 15. Глобальна підприємницька екосистема в умовах відкритості інновацій / [Г. Григор’єв] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 260-274.
 • Іванова Н. Глава 2. Креативне інноваційне мислення як нова фахова компетенція / [Н. Іванова] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - С. 29-56.

В іноземних виданнях

 • Skills Gaps and the Path to Successful Skills Development : Emerging Findings from Skills Measurement Surveys in Armenia, Georgia, FYR Macedonia and Ukraine / [Johannes Koettl, Sara Johansson de Silva, Olga Kupets et al.] ; World Bank Group. - [S. l. : s. n., 2015]. - viii, 65 p. : ill. -  Includes bibliography.
 • Kupets O.Skill mismatch and overeducation in transition economies : Substantial skill shortages coexist with overeducation, affecting both young and old workers / Olga Kupets // IZA World of Labor. - 2015. - December. - P. 1-10.
 • Kupets O.Education in transition and job mismatch : evidence from the skills survey in non-EU transition economies / Olga Kupets. - Kyoto : Kyoto Institute of Economic Research, Kyoto University, 2015. - 56 p. - (KIER discussion paper series ; no. 915). -  Includes bibliography.

Інше

 • Гринів Л. С. Екологічна економіка : навчальний посібник / Л. С. Гринів ; [рец.: Ю. М. Бажал та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 358 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григор'єв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." та ін.]. - Київ : Пульсари, 2015. - 294 с. : табл. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Європейська інтеграція : навчальний посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ; [рец. І. В. Бураковський] ; Нац. банк України, Держ. вищий навч. заклад "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України". - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 342 с. : табл. -  Micтить бібліографію.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Bandura A. V. Hidden resource overuse as initial driving force of macroeconomic dynamics: resource model of economic cycles / A. V. Bandura // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 3-8.
 • Бажал Ю. М. Передмова до українського перекладу / Ю. М. Бажал // Теорія економічного розвитку : дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; пер. В. Старка ; [наук. ред. та авт. передм. до укр. пер. Бажал Ю. М.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 9-18.
 • Volkotrub A. Higher education market in Ukraine / A. Volkotrub, N. Ivanova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 90-93.
 • Kupets O. Do Ukrainians vote with their feet: local public expenditures and inter-regional migration / O. Kupets // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 35-41.

В інших виданнях України

 • Бажал Ю. М. 10.1. New politeconomy of innovations: Schumpeter's approaches and actual crisis / [Ю. М. Бажал] // Политическая экономия : прошлое, настоящее, будущее : монография / под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевич. – Киев : ЦУЛ, 2014. – Ч. 2. – С. 361-374.

В іноземних виданнях

 • Kupets O. Labor Market Challenges of an Aging Shrinking Population in Ukraine / Olga Kupets // The Journal of Comparative Economic Studies. – 2014. – Vol. 9. – P. 99-134.
 • Kupets O. Interregional Migration In Ukraine : Spacial, Economic and Social Factors / O. V. Kupets // Demography and Social Economy. – 2014. – № 2. – P. 164-175.
 • In search of opportunities? The barriers to more efficient internal labor mobility in Ukraine / Johannes Koettl, Olga Kupets, Anna Olefir and Indhira Santos // IZA Journal of Labor & Development. – 2014. – № 3:21. – P. 1-28.

Інше

 • Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку : дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; пер. В. Старка ; [наук. ред. та авт. передм. до укр. пер. Бажал Ю. М.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 243, [1] с. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Бойко А. В. Стійкість національної економіки : теорія, методологія, практика / Бойко Аліна Василівна ; [рец. Бажал Ю. М.] ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування". – Київ : [Інститут економіки та прогнозування НАН України], 2014. – 287 с. : іл., табл. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Європейська інтеграція : навчальний посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ; [рец. І. В. Бураковський] ; Нац. банк України, Держ. вищий навч. заклад "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України". – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 342 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Сапачук Ю. М. Кризис европейской культуры и комиссары в пыльных рясах [Електронний ресурс] / Сапачук Юрий // Україна Православна : официальный сайт Украинской Православной Церкви. – Електронні дані. – 2014. – 21 лютого. – Режим доступу: Інтернет. – Назва з екрана (переглянуто 31.03.2015). – http://pravoslavye.org.ua/2014/02/сапачук-юрий-кризис-европейской-куль/

2013

У виданнях НаУКМА

 • Григор’єв Г. С. Політекономія академічного капіталізму: феномен розподілу праці в новій економіці / Григор’єв Г. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 27-33.
 • Шевченко О. О. Управління ризиками в накопичувальній пенсійній системі / Шевченко О. О., Альошин В. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 146 : Економічні науки. - С. 112-116.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бажал Ю. М. Шумпетерівська парадигма "статики" і "динаміки" економічної системи та її практичне значення / Ю. Бажал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 2013.- № 4. - С. 5-8.
 • Сапачук Ю. М. Структурна трансформація сучасного фінансового ринку та фінансова нестабільність / Сапачук Ю. М. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. - 2013.- № 4. - С. 58-62 : табл.

В інших виданнях України

 • Бажал Ю. М. [Розд. 3]. Економічні принципи та механізми реалізації в регіонах України постіндустріальної моделі розвитку / [Бажал Ю. М.] // Регіональні інноваційні системи України : стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів : монографія / за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К. : [б. в.], 2013.- С. 79-118 : мал.
 • Бажал Ю. М. 3.2. Ознаки успішних національних та регіональних інноваційних систем / [Бажал Ю. М.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- Розд. 3. - С. 75-81.
 • Бажал Ю. М. 3.1. Утворення Інноваційного Союзу ЄС / [Бажал Ю. М.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- Розд. 3. - С. 72-75.
 • Бажал Ю. М. [Розд. 1]. Концептуальні засади і зміст стратегії економічного зростання Європейського Союзу в ХХІ столітті / [Бажал Ю. М.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 11-50.
 • Бажал Ю. М. Вступ / [Бажал Ю. М.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 9-10.
 • Бураковський І. В. [Розд. 7]. Створення зони вільної торгівлі України з ЄС як фактор спільного економічного зростання / [Бураковський І. В.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 165-184 : табл.
 • Бураковський І. В. [Розд. 6]. Торговельна політика ЄС – виклики глобалізації, сучасні тенденції, національні особливості / [Бураковський І. В.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 146-164.
 • Григор’єв Г. С. [Розд. 4]. Створення нових робочих місць і кваліфікацій, країни ЄС у сучасному міжнародному поділі праці / [Григор'єв Г. С.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 94-118.
 • Григор’єв Г. С. [Розд. 2]. Розвиток інтеграційних процесів у ЄС як відображення європейської політекономічної думки / [Григор'єв Г. С.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 51-71.
 • Іванова Н. Ю. Контроль якості навчання як необхідна складова підготовки фахівців в НаУКМА / Іванова Н. Ю., Корольова О. О. // Наука и образование : сборник трудов IV международной научно-методической конференции, 23 февраля - 2 марта 2013 г., Гоа, Индия. - [Хмельницький : ХНУ, 2013].- С. 172-174.
 • Купець О. В. Розділ 5. Фінансування загальної середньої освіти / [Купець О. В.] // Загальна середня освіта України в контексті міжнародних індикаторів : аналітична доповідь / [Ващенко Л., Купець О., Лікарчук І. та ін. ; за заг. ред. І. Лікарчука] ; Міжнар. благод. орг. "Центр тест. технологій і моніторингу якості освіти". - К. : МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти" ; Х. : Факт, 2013.- С. 59-72 : табл.
 • Купець О. В. Розділ 2. Кількісні характеристики системи загальної середньої освіти / [Купець О. В.] // Загальна середня освіта України в контексті міжнародних індикаторів : аналітична доповідь / [Ващенко Л., Купець О., Лікарчук І. та ін. ; за заг. ред. І. Лікарчука] ; Міжнар. благод. орг. "Центр тест. технологій і моніторингу якості освіти". - К. : МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти" ; Х. : Факт, 2013.- С. 27-35 : мал.
 • Купець О. В. Розділ 1. Соціально-економічний розвиток України і система загальної середньої освіти / [Купець О. В.] // Загальна середня освіта України в контексті міжнародних індикаторів : аналітична доповідь / [Ващенко Л., Купець О., Лікарчук І. та ін. ; за заг. ред. І. Лікарчука] ; Міжнар. благод. орг. "Центр тест. технологій і моніторингу якості освіти". - К. : МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти" ; Х. : Факт, 2013.- С. 11-26 : мал.
 • Купець О. В. [Розд. 5]. Стратегія та ініціативи ЄС у сфері зайнятості та мобільності трудових ресурсів / [Купець О. В.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 119-145.
 • Сапачук Ю. М. Господарство як онтологічна підвалина економіки в творчості С. Булгакова / Ю. М. Сапачук // Христианская мысль : научный, религиозный журнал / [гл. ред. Н. Г. Филиппенко]. - К. : Киев. Религиозно-филос. о-во, 2011-2013.- № 6-7. - С. 145-151.
 • Шевченко О. О. [Розд. 9]. Європейська платформа проти бідності та шляхи адаптації соціальної політики України до європейських стандартів / [Шевченко О. О.] // Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013.- С. 207-222 : табл.

В іноземних виданнях

 • Kupets O. International mobility of Ukrainian teaching and research professionals / Olga Kupets ; International labour organization. - [Budapest] : Decent work support team and country office for Central and Eastern Europe, [2013]. - 129 s. : ill. - Включ. бібліогр. посилання.
 • Kupets O. Labor market challenges of an aging and shrinking population in Ukraine : [develop. report 2013] / Olga Kupets ; Hitotsubashi University. - Tokyo : [s. n.], 2013. - 29 p. : ill. - (Hitotsubashi international fellow program disscussion paper series).
 • Купець О. В. Міжнародна мобільність українських педагогів і науковців / Ольга Купець ; Міжнар. орг. праці. - [Будапешт] : Група технічної підтримки з питань гідної праці та бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи, [2013]. - 135 с.

Інше

 • Бажал Ю. М. New politeconomy of innovations [Електронний ресурс] : Schumpeter’s approaches and actual crisis / Iurii Bazhal // Вопросы политической экономии. - Електронні дані. - 2013.- № 3. - С. 84-98. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://vopoliteco.ucoz.com/g/index.htm (переглянуто 12.03.2014).
 • Екологічна економіка : навчальний посібник / Л. С. Гринів ; [рец.: Ю. М. Бажал та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 358 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Включ. бібліогр.
 • Філіпенко А. С. Теорія міжнародної економічної політики : навчальний посібник / А. С. Філіпенко ; [рец. : І. В. Бураковський, В. І. Чужиков]. - Київ : Академвидав, 2013. - 212 с. : схеми. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр.
 • Міжнародні економічні відносини : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [О. І. Шнирков, Р. О. Заблоцька, З. О. Луцишин та ін.] ; за ред. О. І. Шниркова ; [рец. І. В. Бураковський, С. В. Сіденко]. - Черкаси : [Чабаненко Ю. А.], 2013. - 183 с. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на звороті тит. л.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Бажал Ю. М.  Постіндустріальні виклики для економічної євроінтеграції України: проблеми регіональної конвергенції / Ю. М. Бажал // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 5-12.
 • Бажал Ю. М. Необхідність вивчення теорії економічного розвитку Й. Шумпетера в українських університетах / Бажал Ю. М., Пісоцька Ю. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 14-18.
 • Бандура О. В. Підвищення ефективності управління національною економікою як передумова пришвидшення євроконвергенції України / О. В. Бандура // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 13-22.
 • Бураковський І. В. Оплата поставок російського газу у рублях і стратегія формування золотовалютних резервів Національним банком України / Бураковський І. В., Гречин В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 13-18.
 • Бураковський І. В. Інтеграція України до Європейського енергетичного співтовариства: погляд з позицій неофункціоналізму та інтерґовернменталізму / І. В. Бураковський, К. В. Якуненко // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 29-38.
 • Григор'єв Г. С.  Зародження рентних відносин та розподілу праці і трансформація економічного простору в первісному суспільстві / Григор'єв Г. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 43-48.
 • Григор'єв Г. С. Місце України в європейській системі розподілу праці / Г. С. Григор'єв // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 62-69.
 • Купець О. В. Особливості незареєстрованого безробіття в Україні / Купець О. В., Підперигора С. Р. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 89-93.
 • Kupets O. V.  The role of remittances in Ukraine’s development / O. V. Kupets // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. ... [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С. ... [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 117-125.

В інших виданнях України

 • Бажал Ю. М. Реформи за Шумпетером / Юрій Бажал // Український Тиждень. - 2012. - № 19. - С. 55.
 • Бандура О. В. Взаємозв'язок між економічними та фінансовими циклами / Олександр Бандура // Економіст. - 2012. - № 1. - С. 13-15.
 • Сапачук Ю. М.Суперечності класичної теорії грошей / Сапачук Ю. М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми забезпечення сталої економіки в країні", 21-22 вересня 2012 року / Наук. екон. орг. "Перспектива". - Д. : [б. в., 2012]. - С. 12-14.
 • Шевченко О. О. Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання євроінтеграційної політики України / Олена Шевченко // Економіст. - 2012. - № 11-12. - С. 39-41.

В іноземних виданнях

 • Kupets O. V. The Economic and demographic effects of labour migration in the EU Eastern partners and Russia : a synthesis report : CARIM-East Research Report 2012/26 / Olga Kupets ; Consortium for applied research on international migration. - [S. l.] : CARIM East Project, 2012. - [21] p. -  Co-financed by the European Union.

Інше

 • Постіндустріальні виклики для економічної євроінтеграції України: проблеми регіональної конвергенції / Ю. М. Бажал // Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [автори Бажал Ю. М., Бандура О. В., ... Бураковський І. В., ... Григор'єв Г. С., ... Купець О. В. [та ін.] ; редкол.: Бажал Ю. М., Бураковський І. В., ... Лук'яненко І. Г., ... Григор'єв Г. С.[та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. економ. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НаУКМА. - К. : Пульсари, 2012. - С. 5-12.
 • Сапачук Ю. М. Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Сапачук Юрій Миколайович ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : [б. в.], 2012. - 20 с.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Іванова Н.Ю., Данилів А.І. Класифікація методів оцінювання попиту: застосування у сфері охорони здоров'я // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 102-106.
 2. Іванова Н.Ю., Волкотруб А.В. Ціноутворення на ринку освітніх послуг // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 107-110.
 3. Шевченко О.О. Інституційні проблеми запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної си стеми в Україні // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 91-95.
 4. Григор'єв Г.С. Структура національної економіки та економічне відтворення транспортного сектора // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 32-36.
 5. Купець О.В. Середня заробітна плата, продуктивність праці та прогрес переходу до ринкової економіки: емпіричне дослідження країн з перехідною економікою // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 43-49.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Бажал Ю., Базилевич В., Гриценко А. ... [та ін.].Політична економія: разом з Україною — в майбутнє! : звернення ініціативної групи щодо створення Всеукраїнської асоціації політичної економії // Економічна теорія. - 2011. - № 2. - С. 119.

В інших виданнях України

 1. Іванова Н.Ю. Оцінка попиту на освітні послуги // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248.
 2. Бураковський І.В. ... та ін. Економіка України: між кризою та реформами // Нова влада: виклики модернізаціі / [ред. кол. : Ігор Бураковський (голов. ред.) ... та ін.].. - К. : ["К.І.С."], 2011. - Розд. 2. - С. 63-119.

Інше

 1. Бажал Ю.М. (наук. ред. та авт. передм. до укр. перекладу) Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 241, [1] с.
 2. Бураковський І.В. ... та ін. (ред.. кол.). Нова влада: виклики модернізаціі. – К. : ["К.І.С."], 2011. - 259 с.

2010

 • Bazhal Iu. The Identification of Core Industrial Sectors for Future Economic Development in Ukraine // The 6th International Scientific Conference ― Business and Management 2010. – Vilnius : Technika, 2010. - Vol. 1 : Selected papers. - P. 342-347.
 • Bazhal U.M. Technological determinism of current crisis // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / [редкол. Л. В. Губерський (гол. ред.) … та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2010. – Вип. 91, ч. 2. – С. 17-18.
 • Kupets O.V. Employment Outcomes for Return Labour Migrants in Ukraine // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 107 : Економічні науки. - С. 43-48.
 • Бажал Ю.М. Теорія соціально-технологічного укладу і сучасне державне антикризове управління // Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні : матеріали наук. конф., 14-15 квіт. 2010 р. / [гол. редкол. І. Й. Малий]. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 13–15. – (Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. ; спец. вип.).
 • Бандура А.В. Анатомия рецессии, финансового кризиса и скачков мировых цен на нефть : об эффективности прогнозирования экономических и финансовых кризисов, а также скачков цен на нефть // Терминал. - 2010. - № 10. - С. 20-21.
 • Бандура А.В. Коррекция мирового рынка нефти набирает силу // Терминал. - 2010. - № 1. - С. 21.
 • Бандура А.В. Медленный, но верный рост мировых цен на нефть // Терминал. - 2010. - № 11. - С. 21.
 • Бандура А.В. Мировая экономика и цены на нефть в начале 2010 г. // Терминал. - 2010. - № 2. - С. 20-21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти замедляет темпы снижения // Терминал. - 2010. - № 4. - С. 21.
 • Бандура А.В. Мировые цены на нефть падают уже три недели подряд // Терминал. - 2010. - № 5. - С. 21.
 • Бандура А.В. Мировые цены на нефть показывают умеренный рост // Терминал. - 2010. - № 8. - С. 21.
 • Бандура А.В. Мировые цены на нефть растут быстрее, чем предпосылки для их роста // Терминал. - 2010. - № 14. - С. 20-21.
 • Бандура А.В. На мировом рынке нефти затишье : штурм новых высот цен снова откладывается // Терминал. - 2010. - № 13. - С. 21.
 • Бандура А.В. Однозначно вверх: хотя будущее мировой экономики не столь безоблачно, цена нефти продолжит свой рост // Терминал. - 2010. - № 6. - С. 20-21.
 • Бандура А.В. Потепление снижает мировую цену нефти // Терминал. - 2010. - № 3. - С. 21.
 • Бандура А.В. Создаются условия для понижающей коррекции мировых цен на нефть // Терминал. - 2010. - № 9. - С. 21.
 • Бандура А.В. Холодная погода - хороший повод : снижение мировых цен на нефть приостановилось // Терминал. - 2010. - № 7. - С. 21.
 • Бандура А.В. Цены на нефть застряли : для понижающей коррекции - нет сил, для роста - нет оснований // Терминал. - 2010. - № 12. - С. 21.
 • Бураковський І.В. ГМО : виклики сьогодення та досвід правового регулювання / Богдан Баласинович, Юстина Ярошевська ; передмова Ігора Бураковського. - [Б.м. : ВД "АДЕФ-Україна" [друк] 2010]. - 255 с. : фотогр., схеми. - Включ. бібліогр. посилання.
 • Бураковський І.В. Зона вільної торгівлі з ЄС та митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном: чи можлива інтеграція Укра[ї]ни в обидва об'єднання одночасно / Ігор Бураковський, Вероніка Мовчан. // International Review. - 2010. - № 2 : Відносини Україна - ЄС : в умовах сучасних викликів. - С. 10-16.
 • Бураковський І.В. Наслідки фінансової кризи для ЄС на прикладі Греції // International Review. - 2010. - № 1 : Відносини Україна - ЄС : під тиском фінансово-економічної кризи. - С. 15-20.
 • Григор’єв Г.С. Проблеми оцінки виробничої ефективності автомобільного транспорту України // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 107 : Економічні науки. - С. 22-26.
 • Шевченко О.О. Шляхи реформування системи державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю // Наукові праці Національного університету харчових технологій / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : НУХТ, 2010. - № 36. - С. 141-145.
 • Шевченко О.О. Напрями модернізації державного регулювання страхової діяльності в Україні // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 107 : Економічні науки. - С. 86-89.

2009

 • Бажал Ю.М. Вища освіта як фактор конкурентноспроможності країни : Україна в контексті Євроінтеграції // "Міжнародне науково-технічне співробітництво" : Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 березня 2009 р. / МОН України, НТУ України "Київ. політехн. ін-т", Наук. т-во студентів та аспірантів, Ф-т менедж. та маркетингу, Каф. міжнар. економіки ; [редкол. : В. М. Герасимчук (відп. ред.) ... та ін.]. – К. : НТУУ "КПІ", 2009. – С. 108.
 • Бажал Ю.М. Інноваційно-технологічна динаміка українського експорту та антикризова перспектива // Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України, 17 червня 2009 року / за заг. ред. В.І. Полохала ; Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. – К. : Парламент. вид-во, 2009. – С. 144-155.
 • Бажал Ю.М. Цілі входження України в європейський інтелектуальний простір та ефективність реальної освітньої політики // Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір : освітні аспекти : зб. наук.- експерт. матеріалів / за ред. Н. В. Грицяк. – К. : НІСД, 2009. – С. 87-93.
 • Бандура А.В. Временный баланс интересов на мировом рынке нефти // Терминал. – 2009. – № 38. – С. 21.
 • Бандура А.В. Коррекция мирового рынка нефти // Терминал. – 2009. – № 28. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти возобновляет рост // Терминал. – 2009. – № 42. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти замедлил снижение // Терминал. – 2009. – № 51. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти замер на среднем уровне в $70 // Терминал. – 2009. – № 33. – С. 19.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти начал снижение // Терминал. – 2009. – № 50. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти обретает стимулы для умеренного роста // Терминал. – 2009. – № 34. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти опасается темпов собственного роста // Терминал. – 2009. – № 35. – С. 19.
 • Бандура А.В. Мировой рынок нефти остается : уровень цен не меняется четыре недели подряд // Терминал. – 2009. – № 47. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой рынок : чтоб да, так нет : должны ли мировые цены на нефть падать? // Терминал. – 2009. – № 27. – С. 21.
 • Бандура А.В. Мировой финансовый кризис – очередной удар в начале 2010 г. // Терминал. – 2009. – № 36. – С. 20-21.
 • Бандура А.В. Мировые цены возвращают позиции // Терминал. – 2009. – № 31. – С. 19.
 • Бандура А.В. Мнения инвесторов разделились : рынок нефти сохранил баланс // Терминал. – 2009. – № 46. – С. 21.
 • Бандура А.В. Некоторые признаки постоянства временного баланса сил // Терминал. – 2009. – № 39. – С. 19.
 • Бандура А.В. Нет ничего более постоянного, чем временное : о балансе сил на мировом рынке нефти // Терминал. – 2009. – № 41. – С. 21.
 • Бандура А.В. Новая реальность : славянская школа в экономике и прогнозировании // Терминал. – 2009. – № 44. – С. 6-8.
 • Бандура А.В. Ожидаемая коррекция мировых цен на нефть состоялась // Терминал. – 2009. – № 45. – С. 21.
 • Бандура А.В. Окончание рецессии в США и рост мировых цен на нефть // Терминал. – 2009. – № 32. – С. 18-19.
 • Бандура А.В. Оптимистические ожидания обусловили рост рынка // Терминал. – 2009. – № 30. – С. 21.
 • Бандура А.В. Прогноз развития мировой экономики и цен на нефть в 2010 г. // Терминал. – 2009. – № 48. – С. 20-21.
 • Бандура А.В. Разнообразие прогнозов развития мировой экономики и цена нефти // Терминал. – 2009. – № 40. – С. 18-19.
 • Бандура А.В. Рост мировых цен на нефть продолжается // Терминал. – 2009. – № 43. – С. 21.
 • Бандура А.В. Рынок замер в ожидании // Терминал. – 2009. – № 29. – С. 21.
 • Бандура А.В. Слабость доллара не дает ценам падать // Терминал. – 2009. – № 37. – С. 21.
 • Бандура А.В. Шесть недель стабильности. Что дальше? // Терминал. – 2009. – № 49. – С. 21.
 • Григор'єв Г.С. Особливості участі транспортно-дорожнього комплексу України в системі міжнародних транспортних коридорів // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 85-87.
 • Григор'єв Г.С. Формування інвестиційної стратегії розвитку залізничного транспорту України // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 27-32.
 • Іванова Н.Ю. Завдання вищої школи у формуванні соціальної відповідальності бізнесу // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 51-53.
 • Бажал Ю.М. Technological Determinism of the Knowledge Economy Building in Transitive Countries // KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY. – 2009. – Vol. 3 : II International science conference "Knowledge society". IIІ International science conference for Young Researches "Technical Scitnce and industrial management", Nessebar, Bulgaria, September 2-4, 2009. – P. 13-16.
 • Бураковський І.В. Coping with the Effects of International Financial Crisis Searching for Proper Policy Response // Problems of Economic Transition. – 2009. – Vol. 51, no. 10. – P. 78-96.

2008

 • Бажал Ю.М. Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України / Юрій Бажал // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : моногр. у 2 ч. Ч. 1 / за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – С. 128 – 145.
 • Іванова Н.Ю.Моделі оцінки інтелектуальних ресурсів фірми / Н. Ю. Іванова, Н. В. Сисенко // Наукові записки. Т. 81 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. І. Г. Лук'яненко, Г. С. Григор'єв]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 34-41.
 • Іванова Н.Ю.Повышение мотивации профессорско-преподавательского персонала университета / Иванова Н. Ю. // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 542-545.
 • Іванова Н.Ю. Реінжинірінг бізнес-процесів як інноваційний підхід до управління підприємством / Іванова Н.Ю. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 232-233.
 • Кузьменко В.П. Формування єдиної моделі соціально-економічного розвитку ЄС / В.П. Кузьменко // Стратегічна панорама. – 2008. – № 2. – С. 161-169.
 • Аналіз економічних наслідків вступу України до СОТ : оновлена оцінка / під ред. І. Бураковського та В. Мовчан ; Міжнародна благодійна організація "Гуманітарний фонд "Єдиний світ". – К. : [б. в.], 2008. – 129 с.
 • Шевченко О.О. Продовольча безпека як основа національної безпеки держави / Шевченко О.О. // Механізми державного управління та місцевого самоврядування / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управліня], 2008. – С. 145-153. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 1(3)).
 • Бажал Ю. М. Economical environment improvements for innovation management in Ukraine / Iurii Bazhal // 5th International Scientific Conference "Business and management'2008" : Conference Proceedings / International North German Academy of Iformatology ... [та ін.]. – Vilnius : Technika, 2008. – С. 169-170.

2007

 • Бажал Ю.М.Актуальність ідей М.І. Туган-Барановського для теорії економічного розвитку / Ю.М. Бажал// Михайло Іванович Туган-Барановський : особистість, творча спадщина і сучасність / під заг. ред. О. О. Шубіна, А. А. Садєкова ; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : Каштан, 2007. – С. 196–213.
 • Бажал Ю.М.М.І. Туган-Барановський : біографічний нарис / Ю.М. Бажал// М.І. Туган-Барановський та Г. С. Сковорода : науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ–Чорнухи–Лохвиця /упор. Ю.М. Бажал ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т екон. наук. – К. : [б. в.] , 2007. – С. 7–17.
 • Бажал Ю.М.Державна політика формування економіки знань / Ю.М. Бажал// Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : у трьох томах. Т. 1 : Економіка знань – модернізаційний проект України / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Укр. форум. – К. : Фенікс, 2007. – С. 303–315.
 • Бажал Ю.М.Доля теорії : 100-річчя класичної праці М.І. Туган-Барановського і сучасність / Ю.М. Бажал // М.І. Туган-Барановський та Г.С. Сковорода : науково–пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ-Чорнухи-Лохвиця /упор. Ю.М. Бажал ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т екон. наук. – К. : [б. в.] , 2007. – С. 18–31.
 • Бажал Ю.М.Еволюція концепцій і моделей економіки знань / Ю.М. Бажал// Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : у трьох томах. Т. 1 : Економіка знань – модернізаційний проект України / за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Укр. форум. – К. : Фенікс, 2007. – С. 462–474.
 • Бураковський І.В.Оцінка прогресу України в досягненні економічних стандартів євроатлантичної спільноти : тези виступу на міжнародному форумі в Києві / Ігор Бураковський// Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 24–25.
 • Бураковський І.В."Прочинити двері, залишаючи їх зачиненими" / І. Бураковський// Політика і час. – 2007. – № 2. – С. 6–8.
 • Бажал Ю.М.. Сродність ідей та особистостей філософа Г.С. Сковороди та економіста М.І. Туган-Барановського / Ю.М. Бажал // М.І. Туган-Барановський та Г. С. Сковорода : науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ-Чорнухи-Лохвиця /упор. Ю.М. Бажал ; Нац. уні-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т екон. наук. – К. : [б. в.] , 2007. – С. 38–46.
 • Бажал Ю.М.Україна у світовому конкурентному середовищі / Ю.М. Бажал// Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : у трьох томах. Т. 1 : Економіка знань – модернізаційний проект України / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Укр. форум. – К. : Фенікс, 2007. – С. 117–130.
 • Бураковський І.В.Україна : зауваження до дискусій навколо СОТ, ЄС та ЄЕП / Ігор Бураковський // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 7. – С. 54–55.

2006

 • Артьомова Т.І. Інститут економічної влади в контексті взаємозв'язку з відносинами власності і вартості // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. – Донецьк, 2006 . – Вип. 103-3. – С. 58-61.
 • Артьомова Т.І. Про посилення соціального аспекта в сучасному економічному аналізі // Управління розвитком: Зб. наук. ст. Харків. нац. екон. ун-ту. – Х., 2006. – № 5. – С. 49.
 • Артьомова Т.І. Тенденції розвитку світових ринків промислової продукції за умов "нової" економіки // Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції. – К.: УкрІНТЄУ, 2006. – С. 84-86.
 • Бажал Ю.М. Фінансове посередництво як фактор економічного зростання // Тенденції та перспективи розвитку фінансового посередництва в Україні: Матеріали круглого столу. – К., КНТЕУ, 2006.
 • Макроекономічні наслідки вступу України до СОТ / І. Бураковський, Є. Єнсен, В. Мовчан та ін. // Вступ до Світової організації торгівлі: нові можливості для України: Зб. наук.-аналіт. матеріалів. – К.: УЦМІ, 2006. – С. 33-37.
 • Бураковський І.В. Приєднання України до СОТ : підсумки дискусії та погляд у майбутнє // Політика і час. – 2006. – № 11. – С. 14-16.
 • Бураковський І.В. Соціально-економічний розвиток: амбітні наміри та суперечливі дії // Нац. безпека і оборона. –2006. – № 10. – С. 26-44.
 • Бураковський І.В. Украина: новая экономическая политика // Украина – 2006 / Под ред. В.В. Кантора. – М., 2006. – С. 104-108.
 • Григор’єв Г.С. Формування транспортно-регіональних кластерів в Україні з використанням методу історичних аналогій // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.– С. 27-31.
 • Іванова Н.Ю., Данилів А.І. Оцінка інвестиційної привабливості регіону: порівняльний аналіз сучасних методик // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 16-22.
 • Курило І.О. Основні напрями політики щодо формування соціально-економічної структури населення та відтворення людського потенціалу // АгроІнком. – 2006. – № 5-6. – С. 128-131.
 • Курило І.О. Особенности смертности и состояния здоровья населения в регионах Украины, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС // Смертность в странах бывшего СССР. Пятнадцать лет после распада: что изменилось?: Докл. междунар. семинара, г. Киев, 12-14 окт. 2006 р. / НАН Украины. Ин-т демогр. и соц. иссл., Центр демогр. и экологии человека Ин-та народнохозяйственного прогнозирования Рос. акад. наук, Нац. ин-т демогр. иссл. Франции, Ин-т демогр. иссл. общества Макса Планка (Росток, Германия), Междунар. союз по изучению населения (IUSSP) и Фонд ООН по народонаселенню. – К., 2006. – С. 287-303.
 • Курило І.О. Про базисні принципи соціально-демографічної політики в Україні // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 4. – С. 27-33.
 • Курило І.О. Становлення нового „класу знання” в Україні: макроекономічні передумови, інституціональні пастки, пошуки виходу // Наукові праці Донецького національного технічного університету: Сер. економічна. – Д., 2006. – Вип. 103-4. – С. 64-70.
 • Курило І.О. Тенденції народжуваності в Україні у контексті подальшої трансформації суспільства // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – № 1. – С. 38-45.
 • Мельничук В.Г. Побудова сталої пенсійної системи // Держава та громадянин: виконуючи обіцянки: Звіт / Комісія «Блакітної стрічки» - Україна. – К., 2006. – С. 72-77.
 • Мельничук В.Г. Стан та основні тенденції розвитку фінансів в інституційних секторах економіки України // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 105-116.
 • Мельничук В.Г.Building a sustainable pension system // The State and the Citizen: Delivering on Promises / The Blue Ribbon Commission for Ukraine. – K., 2006. – P. 65-70.
 • Михалевич М.В. Application of Nonlinear Programming to Energy Saving Problems // International Workshop and Con-ference “Applied Mat-hematical Program-ming and Modeling (APMOD)”, June 19-21, 2006 /University of Madrid, Spain. – Madrid, 2006.
 • Михалевич М.В. Pricing in Problems of Multiregional Water Consumption // 6th Meeting on Game Theory & Practice in Develop-ment, Natural Reso-urces and Environ-ment”, July 10-12, 2006 / Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza, Spain. – Сарагоса.
 • Орєл Є.М. Аналіз особливостей впровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування в Україні // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 25: Соціальна робота і охорона здоров’я / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 52-57.
 • Скрипниченко М.І. Методологічні аспекти комплексного макропрогнозування розвитку економіки України // Вісн. Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-1. – С. 35-44.
 • Скрипниченко М.І.Методологічні особливості формування комплексних моделей прогнозування // Теория и практика экономики и предпринимательства: ІІІ Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 11-13 мая 2006 г. – Алушта, 2006. – С.
 • Скрипниченко М.І. Модельний інструментарій оцінки розвитку макроекономічних ситуацій в Україні // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку: Зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 10-12 жовт. 2006 р. – Донецьк, 2006. – С.
 • Скрипниченко М.І. Прогнозні оцінки макроекономічних показників соціально-економічного розвитку та людського потенціалу на період до 2015 року // Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки). – К.: Фенікс, 2006. – С. 6-12.
 • Скрипниченко М.І. Socioeconomic Impact of HIV/AIDS in Ukraine / The World Bank //Estimating the Macroeconomic Costs of the HIV/AIDS Epidemic: Macroeconomic model. – Washington: International HIV/AIDS Alliance in Ukraine, 2006. – P. 27-29, 86-97.

2005

 • Артьомова Т.І. Витоки ціннісних відносин // Екон. теорія. - 2005. - № 1. - С. 3-16.
 • Бажал Ю.М. Національна конкурентоспроможність: постіндустріальна чи індустріальна економіка для України // Проблеми розвитку внутрішнього ринку в умовах глобалізації: Тези матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17- 18 лист. 2005р.
 • Бажал Ю. Структурна трансформація економіки як чинник конкурентоспроможності країни // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Матеріали міжнар. наук. конф. з нагоди 10-ліття Відділу глобалістики, геополітики та геоекономіки ICEMB НАН України, 24 черв. 2005 р. / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин; Ін-т соціології НАН України; Міжнар. асоціація "Україна-Римський клуб". - К., 2005. - С. 71-73.
 • Борисенко З.М. Затяжна націоналізація // Цінні папери України. - 2005. - № 24. - С. 18- 19.
 • Борисенко З.М. Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації світової економіки // Економіка України. - 2005. - № 1. - С. 86-91.
 • Борисенко З.М. Останні зміни конкурентного законодавства // Цінні папери України. - 2005. - № 33. - С. 10- 11.
 • Бураковський І.В. Вам помочь или не мешать? Эволюциия отношений государства и металлургической отрасли // Металлургический компас. Украина - мир. - 2005. - № 10. - С. 58-60.
 • Бураковський І.В. Розвиток сфер економіки: здобутки і прорахунки // Нац. безпека і оборона. - 2005. - № 9. - С. 3- 26. - Без зазначення автора.
 • Григор'єв Г.С. Концептуальний підхід до формування тронспортно- географічних кластерів України // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 4. - С. 60- 64.
 • Іванова Н.Ю., Соколова Н.М. Концептуальний підхід до проведення антикризового моніторингу підприємництва // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 85-88.
 • Скрипниченко М.І. Моделювання та прогнозування світового розвитку: міжнародний проект LINK // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005 - С. 3-6.
 • Скрипченко М.І. Прикладні аспекти формування міжкраїнних моделей економічного розвитку // Економіка і прогнозування. - 2005. - № 1. - С. 92-109.

2004

 • Артьомова Т.І. Еволюція ринкових механізмів ціноутворення // Екон. теорія. - 2004. - № 1. - С. 43-55.
 • Бажал Ю.М. Знаннєва економіка - економіка конкурентоспроможності // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К., 2004. - С. 219-224.
 • Бажал Ю.М. Розвиток національної інноваційної системи як складової українського інформаційного суспільства // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К., 2004. - С. 87-93.
 • Бажал Ю.М. Фінансове забезпечення інновацій // Фінанси України. - 2004. - № 4. - С. 142-144.
 • Борисенко З.М. Державне сприяння конкуренції в Канаді // Економіка України. - 2004. - № 7. - С. 78-84.
 • Борисенко З.М. Діалектика монополізму і конкуренції в умовах глобалізації // Вісн. Нац. акад. управління при Президентові України. - 2004. - № 2. - С. 405-409.
 • Борисенко З.М. Навчання конкуренції // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 108-110.
 • Борисенко З.М. Порушення конкурентного законодавства органами влади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - К., 2004. - Вип. 2. - С. 406-415.
 • Бураковський І.В. Вступ України до СОТ: як правильно оцінити наслідки // Екон. часопис. ХХІ. - 2004. - № 7-8. - С. 6-8.
 • Бураковський І.В. Перспективні напрямки економічної політики: деякі зауваги експерта з приводу діяльності уряду України в 2003 році // Пріоритети. - 2004. - № 9. - С. 20-24.
 • Бураковський І.В. Пришла пора играть на опережение // Компаньон. - 2004. - № 41. - С. 18.
 • Вишня М.М. Економіко-математичні методи аналізу податкової заборгованості // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 23-30.
 • Кузьменко В.П. Теорія суспільного вибору: ретроспективний аналіз у контексті транзитивної економіки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 3-12.
 • Малий І.Й. Інституціональні зміни системи розподілу економічних факторів у транзитивній економіці // Екон. теорія. - 2004. - № 1. - С. 56-68.
 • Тьорло В.В. Проблеми становлення та розвитку спеціальних економічних зон в Україні // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. професорсько- викладацького складу і аспірантів / М- во освіти України. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Каф. економ. природничих ф- тів. - 2004. - Вип. 15. - С. 35-43.
 • Борисенко З.М. Государственное содействие конкуренции в Канаде // Экономика Украины. - 2004. - № 7. - С. 78-84.

2003

 • Бажал Ю.М. Економічна теорія державного управління: від національного до "світового" уряду // Стіґліц Дж. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 6-15.
 • Бажал Ю.М. Знаннєва економіка: теорія і державна політика // Економіка і прогнозування. - 2003. - № 3. - С. 71-86.
 • Бажал Ю.М., Одотюк І.В. Інвестиційні ресурси та пріоритетні напрями інноваційного розвитку // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / Ред. В.М. Геєць. - К.: Фенікс, 2003. - С. 684-694.
 • Бажал Ю.М. Кількісний аналіз наукового апарату джерельної бази статей вибраних фахових видань з економіки // Бюлетень ВАК України. - 2003. - № 4. - С. 19-28.
 • Борисенко З.М. Антимонопольне регулювання // Упр. сучас. містом. - 2003. - № 4-6(10). - С. 67-77.
 • Борисенко З.М. Конкурентне законодавство США // Вісн. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 500-508.
 • Борисенко З.М. Контроль за концентрацією в ЄС // Ринок цінних паперів. - 2003. - № 7-8. - С. 11-18.
 • Борисенко З.М. Система відповідальності за порушення конкурентного законодавства // Економіка України. - 2003. - № 6. - С. 19-26.
 • Борисенко З.М. Перше десятиріччя конкурентної політики в Україні // Економіка України. - 2003. - № 11. - С. 4-8.
 • Борисенко З.М. Система відповідальності за порушення конкурентного законодавства // Економіка України. - 2003. - № 6. - С. 19-26.
 • Бураковський І.В. Вступ до СОТ: нові виклики економічній реформі в Україні // Вступ України до СОТ: новий виклик економічній реформі. - К.: Альфа - Принт, 2003. - С. 60-71.
 • Бураковський І.В. Економічні перетворення в Україні // Політичні і економічні перетворення в Україні та Росії. - М.: Три квадрата, 2003. - С. 71-114.
 • Бураковський І.В. Євро: інституційний механізм та перші результати функціонування // ЄВРО. Економічний вимір інтеграції: Аналіт. щоквартальник. - 2003. - № 2. - С. 1-9.
 • Бураковський І.В. Теоретичне есе // Фінансова політика місцевого самоврядування: Навч. посіб. - К., 2003. - Ч. 1. - С. 7-54.
 • Бураковський І.В. Україна на шляху до СОТ: до питання про конкуренцію // Екон. часопис ХХІ. - 2003. - № 4. - С. 10-13.
 • Бураковський І.В. Украина-Россия: конкуренция на внутренних рынках. // Торговля в Украине 2003: Материалы ІІІ междунар. конф.- К.: РМС - Принт, 2003. - С. 31-34.
 • Малий І.Й. Використання екуменічного підходу до дослідження трансформаційної економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 2. - С. 28-34.
 • Скрипченко М.І., Геєць В.М. Від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку економіки // Економіка і прогнозування. - 2003. - № 1. - С. 34-46.
 • Скрипченко М.І. Підсумки ринкових перетворень та прогноз розвитку економіки України до 2005 року // Економіст. - 2003. - № 11. - С. 26-36.
 • Артьомова Т.І. Методология институционализма в контексте теории стоимости // Економіка і прогнозування. - 2003. - № 3. - С. 108-118.

Анотації курсів

Загальна інформація

Анотації курсів

Публікації

Актуальні проблеми економіки (гостьовий курс, мастер-класи, конференції)


Актуальні проблеми економіки (гостьовий курс,мастер-класи, конференції)


Актуальні проблеми економіки перехідного періоду
Перехідний процес від централізованої планової економіки до економіки ринкового типу. Досвід країн із перехідною економікою, основні складові трансформаційного процесу, ефективність реформ. Інституціональна складова перехідного процесу. Закріплення результатів реформ і перехід до політики економічного зростання.


Актуальні проблеми політичної економіки
4 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Т.І. Артьомова, доктор економічних наук, професор. Нормативна дисципліна для професійної підготовки магістра з економічної теорії. Охоплює методологічні напрацювання різних політекономічних шкіл щодо з'ясування закономірностей функціонування та особливостей еволюції складних соціально-економічних систем різного рівня на початку ХХІ століття. Є необхідною для оволодіння засадами творчої методології пізнання соціально-економічної дійсності і формування на цій підставі уявлень про шляхи розбудови в Україні суспільства, прийнятного до життя - гармонійної інституційної архітектоніки у вигляді економічної формації, що забезпечує органічний розвиток системи економічних відносин, продуктивних сил, політичних, ідеологічних та соціальних інститутів


Антимонопольна політика
Мета: надання знань у сфері конкурентної політики щодо сприяння розвитку добросовісної конкуренції, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.


Аспірантський дослідницький семінар


Бізнес-аналітика великих баз даних


Бізнес-аналітика великих баз даних


Бюджетування проекту та фінансове планування


Відкритий дослідницький колоквіум


Відкриті інновації та креативне мислення


Глобальна економіка
Концептуальна основа та аналітичні інструменти, потрібні для організації роботи підприємств у глобальному економічному середовищі. Розвиток знань студентів про сучасні світові економічні, фінансові, політичні, демографічні й культурні тенденції.


Гостьовий курс


Гостьовий курс


Гостьовий курс


Гостьовий курс 1
This course focuses on the application of selected methods and strategies of qualitative comparative analysis in political science and sociology. In particular, the peculiarities of the comparative methods would be juxtaposed to those of the statistical method. We may also deal with issues of concept formation and conceptual stretching in comparative analysis.


Гостьовий курс 1
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів.


Гостьовий курс 1
Курс розрахований на іноземних викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Демографія
Теоретичні і практичні аспекти демографії. Такі новітні демографічні проблеми, як демографічне старіння населення та міжнародна міграція.


Екологічна економіка


Економетрика і моделювання економічної динаміки
2 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити, О. В. Баженова, кандидат економічних наук, доцент Модель простої лінійної регресії. Модель множинної лінійної регресії. Специфікація регресійних моделей. Нелінійні регресійні моделі. Моделі лінійної регресії з гетероскедастичними та автокорельованими залишками. Основні елементи теорії часових рядів. Динамічні регресійні моделі. Моделі векторної авторегресії.


Економіка Європейського Союзу


Економіка підприємства
Сучасні підходи до ефективної організації та планування виробництва. Курс спрямований на вивчення засад підприємництва, а також базових теорій, необхідних для розуміння діяльності ринків і економічної ситуації в цілому. В курсі буде розглянуто теорії попиту і пропозиції, поведінки споживача, виробництва та витрат, поведінки фірми за умов різних ринкових структур.


Економіка праці
4 семестр, 2 год/тижд., іспит, 3 кредитів, О.Р. Слободян , ст.. викл. Формування системи знань про категорії, поняття, механізми забезпечення продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в Україні. Набуття вмінь і навичок у галузі забезпечення ефективного використання ресурсів праці й моніторингу соціально-трудових відносин. Закономірності та способи формування і продуктивного використання ресурсів праці.


Економіка праці та інклюзивного розвитку


Економічна історія
Формування системи знань з порівняльного історико-економічного аналізу моделей розвитку світового господарства на основі ґрунтовного вивчення економічного досвіду минулих поколінь у різних країнах і в різні епохи.


Економічна історія та історія економічної думки України
2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Ю. М. Сапачук, кандидат економічних наук, старший викладач; 2д семестр, 3 год/тижд., залік, 2 кредити, В. В. Небрат, доктор економічних наук, професор Формування системи знань з історії економічного розвитку України, з'ясування його закономірностей, причин та наслідків певних господарських змін. Вивчення історії економічного розвитку українських земель, генетичний аналіз цього процесу. Еволюція господарської діяльності, господарського буття на українських землях від найдавніших часів до сучасності. Українська економічна думка, визначення її місця у світовому процесі розвитку економічної теорії. Поглиблення знань з економічної теорії, зокрема завдяки опануванню економічної думки України. Виникнення й еволюція економічних поглядів, ідей, теорій, які формувалися на українських теренах.


Економічна соціологія
Курс спрямований сформувати уявлення про розвиток економіки як соціальний процес, ставить на меті засвоєння теорій та наукових положень, що розкривають соціальні аспекти економічного життя, соціальні механізми і резерви розвитку економіки; вироблення навичок застосування цих знань до аналізу реальних економічних процесів і ситуацій.


Економічна соціологія
Вивчаються взаємозв’язки економічної й соціальної підсистем суспільства, соціальні форми організації економічної діяльності, проблеми узгодження економічної й соціальної результативності; соціально-економічні структури суспільства, позиції різних соціально-економічних груп і соціальних інститутів та їхня роль в економічному розвитку; ціннісні основи й особливості мотивації економічної поведінки.


Економічна теорія для соціологів


Економічна теорія інноваційних стратегій


Економічна теорія підприємництва
2 семестр, 4 год/тижд., іспит, 5 кредитів, Н. Ю. Іванова, кандидат економічних наук, доцент Сучасні підходи до ефективної організації та планування виробництва. Курс спрямований на вивчення засад підприємництва, а також базових теорій, необхідних для розуміння діяльності ринків і економічної ситуації в цілому. Буде розглянуто теорії попиту і пропозиції, поведінки споживача, виробництва та витрат, поведінки фірми за умов різних ринкових структур.


Економічна теорія управління підприємством
1 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити, Н. Ю. Іванова, кандидат економічних наук, доцент Курс спрямований на інтеграцію економічної теорії з наукою управління з тим, щоб виробити практичний підхід до прийняття управлінських рішень як у приватному, так і в суспільному секторах економіки. Курс охоплює такі основні напрями: поведінка фірми; прийняття рішень за умов різних станів середовища; попит і пропозиція; виробництво та витрати; оптимізація діяльності фірми; планування та управління прибутком; ринкова структура і аналіз ціноутворення.


Економічний аналіз державної політики
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, О.І. Кілієвич, доцент Курс спрямований на формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок із застосування аналітичного інструментарію економічної теорії для потреб аналізу державної і місцевої політики при наданні рекомендацій органам влади щодо ефективності заходів політики.


Економічний розвиток
Мета роботи – закріпити знання, набуті при вивченні теоретичних курсів і на практичних заняттях, а також поглибити навички самостійного виконання наукових і практичних досліджень. Виконання курсової передбачає: поглиблення та систематизацію теоретичних знань; виявлення здатності студента проаналізувати наукову або практичну проблему, зробити теоретичні та практичні висновки й узагальнення; напрацювання і розвиток навичок самостійної роботи й опанування методики досліджень. Студенти виконують дві курсові роботи – на другому та третьому році навчання.


Енергоекономіка


Ефективність допомоги


Європейська інтеграція та економічний розвиток


Здоров'я та населення


Імітаційне макропрогнозування
Теоретичні основи економічного прогнозування, програмування і планування на державному та регіональному рівнях. Методологія і практика прогнозування на макрорівні як важливий засіб державного регулювання економіки ринкового типу й економічної політики, орієнтованої на пошук нових можливостей ефективного економічного розвитку. Основні принципи, методи, функції економічного прогнозування і планування; їхня класифікація.


Інноваційна модель економічного розвитку
Курс з вибіркового циклу спеціалізації "Економіка інноваційного розвитку" бакалаврської програми зі спеціальності "Економіка". Мета: формування системи знань щодо генезису та сутності інноваційної моделі економічного розвитку, її місця і ролі в сучасній економічній теорії та практиці господарювання, форм і методів застосування цієї моделі в реальній економічній політиці розвинутих та емерджентних країн, з особливою увагою на інноваційну модель Європейського Союзу, державної інноваційної політики та інноваційної діяльності в Україні. Завдання: набути студентами розуміння основних понять, категорій, концепцій, теорії інноваційного економічного розвитку, уміння використовувати розроблений на базі цієї теорії аналітичний та методичний інструментарій формування та здійснення державної інноваційної політики, здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми інноваційних процесів, розуміння основних особливостей сучасної світової та української економіки у контексті реалізації інноваційної моделі економічного розвитку.


Інноваційне підприємництво


Інтелектуальна власність та інновації
Визначення складових промислової власності. Інститут захисту прав інтелектуальної власності як фактор економічного зростання. Законодавство щодо охорони прав промислової власності в Україні. Світовий досвід захисту прав інтелектуальної власності в інноваційній діяльності. Правові й економічні механізми набуття права власності на патент учасниками інноваційного процесу. Економічна сутність виникнення та реалізації права на винагороду впродовж дії патенту. Шляхи і методи удосконалення діючої нормативно-інституційної бази щодо захисту прав на об’єкти промислової власності. Проблеми та напрями удосконалення національної системи охорони прав на об’єкти промислової власності в Україні.


Інтелектуальна власність та інновації


Історія економічних вчень
Ґенеза економічної теорії та методи економічного аналізу від економічної ідеї Стародавнього світу до сучасних економічних доктрин. Розглядається розвиток класичної школи та її альтернатив, неокласичних концепцій, кейнсіанства, сучасний етап світової економічної думки: неоконсерватизм, посткейнсіанство, радикальна політекономія, соціал-демократичні політичні теорії.


Історія економічних вчень


Історія економічних учень


Історія економічних учень


Історія економічних учень
Ґенеза економічної теорії та методи економічного аналізу від економічної ідеї Стародавнього світу до сучасних економічних доктрин. Розглядається розвиток класичної школи та її альтернатив, неокласичних концепцій, кейнсіанства, сучасний етап світової економічної думки: неоконсерватизм, посткейнсіанство, радикальна політекономія, соціал-демократичні політичні теорії.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота – важлива форма підготовки і підсумкової атестації студента за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмою. Її захист перед Державною комісією завершує курс навчання на бакалавраті. Якість змісту та захисту роботи свідчить про рівень підготовленості, ступінь придатності випускника до професійної діяльності. У кваліфікаційній праці студент досліджує проблемне питання, а її результати повинні містити елементи наукової та практичної новизни.


Креативне мислення
7 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити, Н. Ю. Іванова, кандидат економічних наук, доцент Курс спрямований на вивчення характеристик креативного мислення, особистісних особливостей креативів, методів оцінки рівня креативності та методів розробки групових і індивідуальних креативних рішень, а також засвоєння технік підвищення особистісного рівня креативності.


Курсова робота
Курсова робота - важлива форма підготовки студента за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмою. Робота має досліджувати проблемне питання, результати її мають елементи наукової та практичної новизни.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Людський капітал: освіта та політика охорони здоров'я


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Макроекономіка
Макроекономічні категорії, показники та моделі, які описують поведінку національної економічної системи, методологія побудови системи національних рахунків, макроекономічна рівновага, екзогенні та ендогенні теорії економічного зростання, концепції державного регулювання ринкової економіки, теорія фіскальної та грошово-кредитної політик, моделі відкритої економіки.


Макроекономіка
Макроекономічні категорії, показники та моделі, які описують поведінку національної економічної системи, методологія побудови системи національних рахунків, макроекономічна рівновага, екзогенні та ендогенні теорії економічного зростання, концепції державного регулювання ринкової економіки, теорія фіскальної та грошово-кредитної політик, моделі відкритої економіки.


Макроекономіка
Формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг. Організація аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовка аудиторських висновків та інших підсумкових документів, діяльність суб'єктів господарювання.


Макроекономіка
Макроекономічні категорії, показники та моделі, які описують поведінку національної економічної системи. Методологія побудови системи національних рахунків, макроекономічна рівновага, екзогенні й ендогенні теорії економічного зростання. Концепції державного регулювання ринкової економіки, теорія фіскальної та грошово-кредитної політик, моделі відкритої економіки.


Макроекономічний аналіз
Основи методології побудови міжнародної макроекономічної статистики. Міжнародна система національних рахунків і методи макроекономічного аналізу. Технологія макроекономічного фінансового програмування та прогнозування‚ її використання у розробці національних макроекономічних програм.


Макро-та мікроекономічне моделювання
Синтезування знань, отриманих студентами з математичних, економічних та інших дисциплін з метою практичного застосування їх в аналізі різних економічних процесів за допомогою економіко-математичного моделювання.


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Методи прикладних досліджень


Методологія викладання економічних дисциплін
2 семестр, 2 год/ тижд., екзамен, 3 кредити, О.Ю. Гулевич, кандидат економічних наук, доцент. Основним завданням дисципліни є забезпечити завершення фундаментальної підготовки майбутніх економістів, на основі органічного поєднання економічної та психолого-педагогічної підготовки сформувати базу знань, необхідну для подальшої педагогічної діяльності, та професійну компетентність викладача економіки інноваційного типу шляхом реалізації цілей навчання та розвитку економічного мислення.


Міжкультурний менеджмент


Міжнародна економіка
Основні теорії міжнародної торгівлі (класичні та неокласичні теорії). Механізм торговельної політики (економіка протекціонізму, економічна інтеграція). Аналіз основ міжнародних валютно-кредитних відносин (платіжний баланс, валютний ринок тощо) та інструментів валютно-кредитної політики (валютні курси, валютне обмеження, облікові ставки і т. д.). Особливості розвитку окремих секторів світового господарства.


Міжнародна економіка
Основні теорії (класичні та неокласичні) міжнародної торгівлі. Механізм торговельної політики (економіка протекціонізму, економічна інтеґрація). Аналіз основ міжнародних валютно-кредитних відносин (платіжний баланс, валютний ринок тощо) й інструментів валютно-кредитної політики (валютні курси, валютне обмеження, облікові ставки тощо). Особливості розвитку окремих секторів світового господарства.


Міжнародне економічне право


Міжнародний бізнес


Міжнародні економічні інституції


Мікроекономіка
Курс з циклу фундаментальних дисциплін. Мета курсу: формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок з мікроекономіки, розуміння концептуальних основ функціонування підприємства, ринкових відносин та поведінки споживачів. Головні завдання: складення у студентів комплексного системного мислення та сукупності спеціальних знань і навичок в рамках мікроекономічного середовища; ознайомити з теоретичною базою та практичним інструментарієм мікроекономічної науки


Моніторинг проекту, практика з MS Project


Навчально-науковий семінар з економіки
Основні принципи та форми науково-дослідницької праці. Передбачається, що робота семінару допоможе студентам не тільки засвоїти основи організації самостійного наукового дослідження, а й застосувати їх на практиці, підготувавши статтю на одну з обраних тем.


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.


Національна інноваційна система


Національні моделі економічних систем
Курс "Національні моделі економічних систем" спирається на фундаментальну теорію періодичності промислових криз видатного українського вченого Михайла Туган-Барановського, що створив її ще 122 роки тому, та теорію великих циклів кон'юнктури - "довгих хвиль" його безпосереднього учня - видатного російського вченого Миколи Кондратьєва, що створив її понад 90 років тому, а також теорію економічного розвитку видатного австрійського вченого Йозефа Шумпетера, що створив її на терені України - у Чернівцях понад 100 років тому. Адже у кожній країні за усією її національною специфікою головними завданнями дбайливого господарювання є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави і добробуту її громадян та вчасного, професійного реагування на кризові явища у різних сферах народного господарства. Оскільки у реальній економіці це не завжди вдається, головну увагу буде приділено аналізу інструментарію антикризової політики (бюджетно-податкової та грошово-кредитної, інноваційно-інвестиційної та соціально-економічної, а також антимонопольної політики) в різних країнах світу, як способу попередження системної кризи та її подолання з урахуванням національної специфіки кожної держави. В практичних аспектах курсу будуть розглянуті позитивні приклади попередження економічних криз у різних країнах світу Туган-Барановським і Кондратьєвим та подолання негативних наслідків економічної кризи у США в часи "Великої депресії" 1929-1939 рр. шляхом реалізації "Нового курсу" Франкліна Рузвельта 1934-1939 рр., а також упередження глобальної економічної кризи кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. за допомогою застосування антикризової інноваційно-інвестиційної політики - так званої "рейганоміки" у 80-ті роки ХХ ст. Серед європейських позитивних прикладів антикризової політики будуть детально проаналізовані заходи подолання "Великої депресії" у Швеції у 30-ті роки та економічні реформи у післявоєнних Японії та Німеччині, що стали світовими лідерами "економічного буму" 60-х років. Курс "Національні моделі економічних систем" викладається як системна дисципліна у їх взаємозв'язку з національними соціально-політичними та соціокультурними системами, а також з аналізом узагальнюючих історико-суспільно-політичних та соціально-економічних циклів їх розвитку, включаючи теорію та цикли розвитку людських цивілізацій та упередження загроз конфліктного зіткнення різних цивілізацій у майбутньому.


Основи економічної теорії
Розглядаються основи мікро- й макроекономічної теорії. Метою курсу є ознайомлення студентів з основами економічного життя суспільства, закономірностями функціонування господарства на мікро- й макрорівнях, знайомство з економічними проблемами суспільства та поглядами на можливі шляхи їх вирішення.


Основи економічної теорії
Розглядаються основи мікро- й макроекономічної теорії. Метою курсу є ознайомлення студентів з основами економічного життя суспільства, закономірностями функціонування господарства на мікро- й макрорівнях, знайомство з економічними проблемами суспільства та поглядами на можливі шляхи їх вирішення.


Основи підприємницької діяльності
курсу: формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок в галузі підприємництва та бізнес-планування, розуміння концептуальних основ створення життєздатних ідей та цінностей. Головні завдання: складення у студентів комплексного системного мислення та сукупності спеціальних знань і навичок у сфері підприємницької діяльності; ознайомити з практичним інструментарієм написання бізнес-плану, навчити застосовувати ефективні методи для започаткування бізнесу.


Оцінка екологічних угод


Підготовка сертифікації французської мови


Політична економія
Вивчаються загальні основи економічного життя суспільства; закономірності розвитку суспільного виробництва; дії економічних законів і методи їхнього застосування; напрями еволюції основних соціально-економічних систем.


Політична економія
Політична економія - фундаментальна теоретична наука, яка є загальною методологією економічних наук, що формують сучасну теоретичну систему економічного знання. Політекономія досліджує закони, що регулюють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Метою вивчення дисципліни є поглиблене комплексне вивчення і оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства.


Політична економія
Політична економія - фундаментальна теоретична наука, яка є загальною методологією економічних наук, що формують сучасну теоретичну систему економічного знання. Політекономія досліджує закони, що регулюють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Метою вивчення дисципліни є поглиблене комплексне вивчення і оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства.


Політична економія
Політична економія - фундаментальна теоретична наука, яка є загальною методологією економічних наук, що формують сучасну теоретичну систему економічного знання. Політекономія досліджує закони, що регулюють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Метою вивчення дисципліни є поглиблене комплексне вивчення і оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства.


Польова місія чи дослідження кейсів


Правове забезпечення інноваційної діяльності


Практика викладання фахових дисциплін


Практика навчально-професійна
Навчально-професійна практика є невід'ємною складовою підготовки бакалаврів. Метою практики є опанування студентами методів, форм організації та знарядь праці в галузі фінансів. Формування у студентів, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та творчого застосування.


Практика педагогічна


Практика переддипломна


Практика переддипломна


Практика переддипломна
2д семестр, залік, 3 кредити Завданням практики є формування інформаційного масиву, необхідного для економічного аналізу стану об'єктів дослідження, виявлення тенденцій і закономірностей їх функціонування, а також побудови економіко-математичних моделей


Прикладна економетрика


Природні ресурси та сталий розвиток


Прогнозування економічних криз
Метою курсу є ознайомлення студентів із основними напрямами розробки сучасних моделей, що використовують для розкриття природи виникнення кризових явищ в економіці та для прогнозування економічних криз у реальному часі. Особливу увагу приділяють практичному досвіду провідних країн світу в прогнозуванні макроекономічної динаміки та спробам прогнозувати кризи в Україні.


Прогнозування економічних криз


Проектне управління


Регіональна економіка
4 год/тижд., залік, 3 кредити, В. В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Місце і роль України у світовому економічному просторі. Теоретичні основи ефективної територіальної організації поділу праці в країні. Ресурсний потенціал економіки України. Економічне зростання і структурна перебудова: галузево-регіональні відносини. Регіональна економіка. Еколого-економічні проблеми України.


Регіональна економіка
4 год/тижд., залік, 3 кредити, В. В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Місце і роль України у світовому економічному просторі. Теоретичні основи ефективної територіальної організації поділу праці в країні. Ресурсний потенціал економіки України. Економічне зростання і структурна перебудова: галузево-регіональні відносини. Регіональна економіка. Еколого-економічні проблеми України.


Регіональна економіка
4 год/тижд., залік, 3 кредити, В. В. Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент Місце і роль України у світовому економічному просторі. Теоретичні основи ефективної територіальної організації поділу праці в країні. Ресурсний потенціал економіки України. Економічне зростання і структурна перебудова: галузево-регіональні відносини. Регіональна економіка. Еколого-економічні проблеми України.


Реінженірінг бізнес-процесів
Метою курсу є ознайомлення студентів з методикою використання технології оптимізації "бізнес-процесів" при формуванні та реалізації інноваційної стратегії підприємства. Курс спирається на сучасні інформаційні технології, дає розуміння теоретичних засад моделювання бізнес-процесів з метою забезпечення інноваційних технологічних змін на мікрорівні. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати та вміти використовувати інструментарій структурного моделювання бізнес-процесів для прийняття ефективних рішень щодо стратегії інноваційної реорганізації підприємства.


Ризики країни та аналіз розвитку


Розробка дисертаційного проекту


Серія циклу конференцій


Системна динаміка в міжнародній економіці: європейський контекст


Соціальна відповідальність бізнесу
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Н.А. Супрун, доктор економічних наук, професор. Навчальна дисципліна "Соціальна відповідальність" має познайомити майбутніх фахівців із загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства на принципах сталого розвитку та основами їх використання в управлінні організаціями. Стратегія соціальної відповідальності (СВ) організації базується на врахуванні економічних, правових, етичних очікувань різних заінтересованих груп з метою підвищення власної конкурентоспроможності на основі мінімізації можливих конфліктів інтересів та ризиків. Основою реалізації стратегії СВ є взаємодія між урядовими, діловими та громадськими структурами, ефективність якої визначається рівнем розвитку інституційного забезпечення та формуванням соціальної відповідальності як особистісної якості фахівців, котрі приймають рішення.


Соціальна економіка


Сталі фінанси


Стратегія економічного зростання Європейського Союзу


Стратегія економічного розвитку Європейського Союзу


Стратегія економічного розвитку ЄС


Сучасна економічна політика України


Сучасні економічні теорії
1 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Ю.М. Бажал, доктор економічних наук, професор. Курс знайомить з сучасними пошуками на теренах економічної теорії, які спрямовані на пояснення нових тенденцій і проблем соціально-економічного розвитку як на мікро-, так і на макрорівні, розкривається обмеженість традиційного неокласичного канону (maіn stream) економічної теорії для розв'язання актуальних наукових та практичних проблем, вивчається генезис та логіка формування нових методологічних парадигм економічного аналізу постіндустріального суспільства в умовах глобалізації ринків, формування знаннєвої та інформаційної економіки, зростаючої складності та динамізму економіко-соціальних та виробничих систем, глобальних екологічних змін. Нові теоретичні підходи використовуються для дискутування сучасних проблем економіки України та відповідного переосмислення деяких усталених принципів та методів економічної політики для підвищення її ефективності.


Теорії економічного зростання
Курс вивчає макроекономічної теорії, що пояснюють причини та джерела економічного зростання в довгостроковій перспективі. Метою курсу є ознайомлення студентів з основними напрямками сучасного моделювання довгострокового тренду економічного зростання з метою розкриття природи факторів, що зумовлюють стале економічне зростання, принципів взаємозалежності між факторами та результатів впливу економічної політики на темпи зростання.


Теорія економічного зростання


Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн
3 семестр, 3 год/ тижд., екзамен, 4 кредити, Г.С.Григор`єв, кандидат економічних наук, доцент. Дисципліна є необхідною для формування стратегії системного мислення у практичній. науковій діяльності та в прийнятті відповідних рішень. Курс знайомить з основними теоретичними концепціями, які використовуються для аналізу сучасної системи світогосподарських зв'язків.


Теорія макроекономічних та політичних ризиків країн


Торгівля, розвиток та навколишнє середовище


Управління проектним циклом, міжнародні тендери


Фінансовий менеджмент
3 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредити, В. В. Зимовець, доктор економічних наук, професорДисципліна вивчає сукупність методологічних питань, які допомагають сформувати фахівця фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку. Теоретичною основою та методологічною базою дисципліни є загальна економічна теорія, цикл правових, фінансових та облікових дисциплін, які дають змогу вивчити методологію побудови бухгалтерського обліку у прийнятті управлінського рішення.


Фінансовий менеджмент


 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна