privat

Факультет правничих наук

Напрями наукових досліджень

Кафедра біології,

Лабораторія генетики та клітинної біології кафедри біології

 

Наукова школа з генетики рослин (керівник: професор, д.б.н. Терновська Т.К.)

 

Напрямки досліджень:

Генетика злаків, інтрогресивна гібридизація пшениці, популяційна генетика рослин, генетика стійкості пшениці до біотичних та абіотичних чинників довкілля (стійкість до борошнистої роси та фузаріозу пшениці, стійкість до холодового стресу), механізми формування геномів алополіплоїдів, що мають гібридне походження.

 

Наукові завдання:

 • вивчення геномів гібридного походження щодо молекулярних механізмів забезпечення їхньої мінливості;
 • вивчення поліморфізму інтрогресивних ліній пшениці за морфологічними ознаками та генами транскрипційних факторів;
 • дослідження механізмів мінливості кластерів гліадинових генів як моделі формування пластичності геномів з інтрогресією у родоводі та генів стійкості до грибних захворювань;
 • моделювання співвідношень фенотипних розщеплень при генетичному аналізові геномів з інтрогресивними елементами.
 • встановлення поліморфізму між генотипами пшениці- носіями господарсько-корисних ознак
 • створення розмаїття унікальних 42-хромосомних ліній м’якої пшениці, що несуть гени стійкості до біотичних та абіотичних чинників довкілля, перенесені до її геному від дикорослих родичів пшениці.

 

Поточні проекти

«Детекція генетичної стійкості до фузаріозу, інтрогресованої до м’якої пшениці від егілопсу, з використанням сенсорних систем на основі молекулярно-імпринтованих полімерних мембран» Керівник: д.б.н. Терновська Т.К.

 

Анотація. Фузаріоз є одним з небезпечних та поширених по всьому світу захворювань зернових культур, зокрема пшениці. На відміну від інших розповсюджених грибних захворювань він не лише викликає втрату частини урожаю, а також робить врожай зернових непридатним для вживання людиною та тваринами через накопичення у зерні токсинів. Реєструвались спроби використовувати токсини фузаріуму у якості хімічної зброї. Стійких до фузаріозу сортів пшениці досі немає, хоча серед дикорослих родичів пшениці, зокрема Aegilops tauschii, таку стійкість зареєстровано. Пшениця Мігушової (Triticum miguschovae Zhir.), що включає в свій гексаплоїдний геном субгеном D від Ae. taucshii, є стійкою до фузаріозу та продукує з м’якою пшеницею фертильні гібриди, попередники інтрогресивних ліній, потенційно стійких до фузаіозу. Головна проблема при інтрогресії генів стійкості до фузаріозу полягає у відсутності високоспецифічного, некоштовного та придатного для оцінки у польових умовах методу оцінки рослин на стійкість до збудника. Протягом виконання проекту буде створено високочутливі та прості у застосуванні сенсорні системи для діагностики фузаріозу зернових, що ґрунтуються на виявленні зеараленону (токсичного вторинного метаболіту, який продукується грибами роду Fusarium.) Оптичні сенсорні системи будуть створені на основі наноструктурованих полімерних мембран, отриманих із застосуванням методу молекулярного імпринтингу. Завдяки високій стабільності молекулярно-імпринтованих полімерів (МІП) пропоновані сенсорні системи будуть придатними для високочутливого визначення зеараленону у польових умовах, а також для контролю якості продуктів харчування у домашніх умовах.

Термін виконання: 2017 – 2019рр.

 

«Розширення генетичного пулу м’якої пшениці за рахунок генофондів дикорослих рослин». Керівник: д.б.н. професор Терновська Т.К.

Термін виконання 2016–2020 рр.

Анотація. Проект виконується у рамках загального завдання перенесення до геному м’якої пшениці від її дикорослих родичів генів, що покращують стійкість пшениці до стресових чинників біотичної та абіотичної природи. Конкретною метою є розробка моделі співвідношень фенотипних класів для ознаки, що наявність її певних градацій у рослин пшениці пов’язано з їхнім інтрогресивних походженням. Розроблена модель має враховувала все цитогенетичні особливості геномів гібридного походження, які змінюють модель успадкування гена проти традиційної, заснованої виключено на менделюванні ознаки.

 

«Генетична природа динамічності геномів інтрогресивних ліній м’якої пшениці». Керівник к.б.н. с.н.с. Антонюк М.З.

Термін виконання 2016–2020.

Анотація. Дослідження проводиться для встановлення молекулярних механізмів генетичних та епігенетичних змін, які супроводжують формування геному при інтрогресивній гібридізації. Його метою є пошук можливості формалізації результатів оцінки генотипного розщеплення у популяціях F2 від схрещування інтрогресивних лінй, стійких до борошнистої роси з нестійкими лініями спільного походження. Для цього виконується пошук спільних рис (особливостей) картини успадкування стійкості до борошнистої роси, яка притаманна низці гексаплоїдних ліній м’якої пшениці, що їхнє походження пов’язане з геномно-заміщеними амфідиплоїдами, у геномі яких у наявності геноми S (Авродес), Ssh (Аврозис) та U (Авролата) трьох видів егілопсу, Aegilops speltoides, Ae. sharonensis та Ae. umbellulata відповідно.

 

«Молекулярна генетика розвитку морфологічних ознак колоса пшениці м’якої». Керівник: Наваліхіна А.Г.

Термін виконання 2018 р.

Анотація. Пшениці м'яка та тверда є одними із найважливіших культурних злаків, які займають друге місце за виробництвом зерна, поступаючись лише рису. Досягнення молекулярної генетики та геноміки останніх років дали можливість виконувати дослідження цих видів на молекулярному рівні. Більшість досліджень, які проводяться на сьогодні, спрямовані на з’ясування молекулярної будови генів, хромосомна локалізація яких була встановлена десятиліття тому. За цим етапом слід очікувати відкриття молекулярних механізмів, за якими ці гени виконують свої функції, а це дає нам нові можливості щодо модифікації функціональних властивостей таких генів та привнесення бажаних ознак до рослин, що культивуються. Проект присвячено дослідженню генів-регуляторів розвитку морфологічних ознак колосу пшеницевих — колір колосу, остистість, опушення та наявність воскової осуги. Ці ознаки є одними із факторів, які мають вплив на врожайність пшениці. Фенольні сполуки, які забезпечують темне забарвлення луски колоса, є важливими для стійкості рослин до низки патогенів, опушення та воскова осуга зменшують випаровування вологи із поверхні і забезпечують кращу посухостійкість, а ості є основним органом колоса, у якому відбувається фотосинтез та транспірація при дозріванні.

 

Виконані проекти

«Підвищення екологічної пластичності м’якої пшениці через індукцію рекомбіногенезу за участю інтрогресивного хроматину». Керівник д.б.н. Терновська Т.К. Термін виконання 2012-2014 рр.

Анотація. Проект присвячений вивченню генетичної мінливості інтрогресивних ліній, отриманих з залученням чужинного хроматину через посередництво штучних геномно-заміщених амфідиплоїдів Авродес, Аврозис, Авролата. Його метою було встановлення специфіки перенесення до геному м’якої пшениці фрагментів чужинного хроматину (інтрогресій) різного обсягу від різних дикорослих видів, родичів м’якої пшениці, яке відбувається на тлі присутності у геномі ініціальних гібридних рослин хромосоми 4Sl виду Aegilops sharonensis, відомою своєю гаметоцидною дією. Досолідження виконано з застосуванням молекулярно-генетичних, біохімічних, цитологічних, візуальних та статистичних методів. Отримано та вивчено складні гібриди з інтрогресивним геномом. Материнським компонентом схрещування був гібрид F1 від схрещування інтрогресивних ліній з хроматином від Aegilops speltoides, Ae. sharonensis, Ae. umbellulata, батьківським — різноманіття ліній, що походить від Аврозиса та мають чи не мають у складі геному гаметоцидну хромосому 4Ssh. Встановлено, що механізм дії гаметоцидної хромосоми полягає у фрагментації хромосом в гаметах, що не мають цієї хромосоми у своєму складі. Якщо гамета залишається життєздатною, вона продукує гібридний геном з розширеним потенціалом мінливості, джерелом якої є геном пшениці, геном егілопса – донора інтрогресій, а також нова мінливість, що виникає через підвищення рівня рекомбіногенної та мутагенної активності у геномах гібридного походження. Сформовані таким чином геноми були вивчені щодо контролю ознак морфології, біохімії, стійкості до борошнистої роси та мінливості за мікросателітними локусами. Встановлено підвищення пластичності гібридних геномів у порівнянні з мінливістю вихідних генотипів.

 

«Формування геному поліплоїдних злаків за умов штучної інтрогресії чужинного хроматину та у природних умовах». Керівник д.б.н Терновська Т.К.

Терміни виконання 2010–2014 рр.

Анотація. Досліджували природні та штучно створені гексаплоїдні популяції Triticinae з метою встановити тенденції у змінах геному на субхромосомному рівні та рівні поліморфізму за молекулярно-генетичними маркерами у представників підтриби Triticinae з різними способами статевого розмноження. Дослідження виконано з використанням молекулярно-генетичних, біохімічних, цитологічних, візуальних, статистичних методів. Вивчено два типи гексаплоїдних представників Triticinae: природні популяції пирію середнього (Thinopyrum intermedium) з перехресним запиленням та низка штучних алогексаплоїдів із самозапиленням, які мають однакову тетраплоїдну частину генома ААВВ та відрізняються один від одного третім субгеномом, М від Aegilops comosa або D від Ae. tauschii. Серед шести популяцій пирію виявлено високий рівень поліморфізму за генами Glu, що кодують запасний білок злаків. Встановлено частоти алелів різних генів та генотипів, сформованих за їхньою участю, показали, що виду притаманна змішана система схрещування. Всі популяції характеризуються поліморфізмом за якісними та кількісними ознаками морфології колосу. Показано наявність клинальної мінливості, прояв якої залежить від умов зростання рослин. Встановлено асоціації між деякими ознаками, які не є постійними у два роки дослідження. Штучні амфідиплоїди виявилися мономорфними за електрофоретичними спектрами компонентів п‘яти білкових систем: гліадини, глютеніни, альфа-амілаза, бета-амілаза, кисла фосфатаза. Електрофоретичні спектри білків штучних амфідиплоїдів мали всі компоненти спектра, властиві спектрам білків прабатьківських видів. За допомогою генів, що кодують згадані білкові системи, виявилися маркованими хромосоми 1, 4, 5, 6 та 7 гомеологічних груп Triticinae.

 

«Інтрогресивні процеси у геномі м’якої пшениці та їх застосування для генетичного аналізу Triticinae». Керівник к.б.н. Терновська Т.К.

Термін виконання 2010-2014 рр.

Анотація. Низку генотипів інтрогресивних ліній м’якої пшениці дослідили з метою встановити генетичний контроль деяких ознак м’якої пшениці та вивчити вплив геномних перебудов внаслідок інтрогресії чужинного хроматину на регуляцію експресії. Використано молекулярно-генетичні, біохімічні, цитологічні, візуальні, статистичні методи дослідження. Штучні геномно-заміщені та геномно-додані амфідиплоїди з різною геномною структурою та отримані на їхній основі інтрогресивні лінії м’якої пшениці слугували матеріалом для генетичного аналізу за ознаками морфології рослин пшениці: забарвлення зрілої колоскової луски, опушення колоскової луски, остистість колосу, наявність/відсутність воскової осуги на рослинах. Досліджені інтрогресивні лінії м’якої пшениці відрізняються одна від однієї та від рекурентного генотипу Аврори за одним чи кількома з 4-х генів, що беруть участь у контролі кольору зрілої колоскової луски та за одним, двома чи трьома генами опушення луски. Гени Bg2 та Hg2 успадковуються не вільно один від одного і розташовані, здогадно, у хромосомі 5U. Ідентифіковано ген-промотор розвитку остей, awnP, у хромосомі 6Sl Ae. sharonensis. Ген awnP гіпостатичний відносно гену В1, коли останній є у гомозиготному стані, і проявляється у генотипі del В1, забезпечуючи напівостистість або великі остевидні відростки. Встановлено наявність у хромосомі 6D сорту Аврора рецесивного гена-промотора остевидних відростків Ген гіпостатичний до В1, коли він знаходится у гомозиготному стані. Зміна домінантно гена – інгибітора воскової осуги на рецесивний стан відбувається у генах хромосоми 2Т Ae. mutica, яка вхоить до складу геному Авротики.

 

«Індукція рекомбіногенезу для перенесення чужинних генів у геном м’якої пшениці». Керівник к.б.н. Антонюк М.З.

Термін виконання 2010-2014 рр.

Анотація. Дослідження виконано на певнмих генотипах інтрогресивних ліній м’якої пшениці з метою розробки теоретичних основ хромосомної та субхромосомної інженерії та їхнього впровадження для мінімізації обсягу чужинного хроматину за умови збереження селекційно-цінної ознаки. Було використано молекулярно-генетичні та біохімічні методи дослідження. Роботу присвячено зокрема вивченню процесів рекомбіногенезу та створення нової мінливості за генами Gli у лініях м’якої пшениці, геном яких включає чужинний хроматин. Зі 130 проаналізованих генерацій, 122 містили у своєму спектрі компоненти інші у порівнянні з такими спектрів прабатьківських генотипів, що свідчить про нестабільність за генами гліадинів. Лінії проаналізовано на наявність внутрішньолінійної мінливості. Створено компендіум електрофоретичних спектрів гліадинів вивчених ліній. Молекулярними механізмами мінливості ДНК, що лежать в основі поліморфізму інтрогресивних ліній пшениці за генами Gli, визнано збільшення кількості повторів у мікросателітних локусах, які входять до складу генів Gli, та активізація руху транспозонів у геномах ліній, походження яких пов’язане з геномним шоком (інтрогресивні геноми). Поліморфізм α- та ω-гліадинів, за результатом секвенування поліморфних продуктів ампліфікації мікросателітів, зумовлений делеціями, інверсіями та однонуклеотидними замінами щодо рекурентного генотипу м`якої пшениці. Переважна більшість генерацій (45 з 49 вивчених) ліній характеризуються внутрішньогенераційною мінливістю за компонентами спектру, що продукуються при застосуванні техніки REMAP з використанням праймерів до консервативної ділянки ретротранспозону Sukkula та мікросателітної ділянки (CT)9G.

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Напрями наукових досліджень

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Aвторські та колективні монографії

 • Костюк П.Г., Костюк О.П., Лук'янец О.О. Іони кальцію у функції мозку - від фізіології до патології / НАН України. Ін- т фізіології ім. О.О.Богомольця. - К.: Наук. думка, 2005. - 197с.
 • Костюк П.Г., Веселовский Н.С., Федулова С.А. Биофизика одиночного синапса: Моногр. - К.: Наук. думка, 2004. - 118с. - (Проект "Наук. кн.").
 • Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник. - К.: Либідь, 2004. - 376с.
 • Структура і біологічна активність бактеріальних біополімерів / Д.В. Колибо, В.К. Позур, В.А. Борисов та ін. / Киів. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 305с.
 • Биотехнология каротина: Селекция. Синтез. Биохимия. Экология. Применение в медицине, животноводстве / Г.В. Донченко, Л.В. Кричковская, И.С. Кунщикова и др. - Х.: Модель Вселенной, 2003. - 288с.

Підручники, навчальні посібники

 • Терновська Т. К. Генетичний аналіз : навчальний посібник з курсу "Загальна генетика" ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 335 с.
 • Безусько А.Г. Біологія: Посіб. для вступників до вищих навчальних закладів. Ч. ІІІ: Біологія людини / НаУКМА. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 107с.
 • Білько Н.М. Методи експериментальної гематології: Навч.-метод. посіб. для студ. медико-біологічного профілю / НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 66с.
 • Фуртат І.М. Методичні рекомендації та практичні завдання до лабораторних робіт з курсу "Біологічні основи інфекційних процесів" / НаУКМА. - К.: [Октант], 2005. - 51с. - (Метод. серія).
 • Безусько А.Г. Біологія : Посіб. для вступників до вищих навч. закл. - Ч. І: Ботаніка / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 91с.
 • Безусько А.Г. Біологія: Посіб. для вступників до вищих навч. закл. - Ч. ІІ: Зоологія / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 106с.
 • Зоологія з основами екології тварин: Навч. посіб. з лабор. занять / О.В. Лаврух, К.П. Ільєнко, Є.А. Шкулепова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. - 93.
 • Современные методы исследования и оценки засухо- и жароустойчивости растений: Метод. пособие / Н.Н. Мусиенко, И.А. Григорюк, В.И. Ткачев и др.; НАН Украины; Ин- т физиологии растений и генетики; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко - К.: Наук. світ, 2003. - 139с.

Публікації

2019

Cтатті

 • Антонюк М. З.Хромосомоспецифічний мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній пшениці м’якої, стійких до борошнистої роси / Антонюк М. З., Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 3–12. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.3-12 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16298
 • Плоїдність геному та система схрещування в популяціях Thynopyrum intermedium / Антонюк М. З., Ліснічук А. М., Онук Л. Л., Шпильчин В. В., Пасічник Т. В., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 13–21. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.13-21 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16299
 • Єфіменко Т. С. Вплив умов загартовування на зимостійкість пшеничних ліній з інтрогресіями від амфідиплоїда Авротіка / Єфіменко Т. С., Мартиненко В. С., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 22–31. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.22-31 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16300
 • Renal function and activity of low-grade inflammation in patients with resistant arterial hypertension / K. Sebeniuk, L. Mishchenko, O. Matova, M. Sheremet, O. Kuchmenko, V. Radchenko // Journal of Hypertension. – 2019. – Vol. 37, e-Supplement 1. – P. e134–e135. – https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000571744.29627.44 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17291
 • Ідентифікація генів, ортологічних регуляторам розвитку остей Oryza sativa, у представників Triticinae / А. Г. Наваліхіна, М. З. Антонюк, Т. В. Пасічник, Т. К. Терновська // Цитология и генетика : международный научный журнал. – 2019. – Т. 53, № 4. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16193
 • Identification of Oryza sativa’s Awn Development Regulatory Gene Orthologs in Triticinae Accessions / A. Navalikhina, M. Antonyuk, T. Pasichnyk, and T. Ternovska // Cytology and Genetics. – 2019. – Vol. 53, No. 4. – P. 267–275. –https://doi.org/10.3103/S0095452719040091.
 • Наваліхіна А. Г. Неадитивна експресія регуляторів розвитку остей у ліній пшениці м’якої із інтрогресіями від Amblyopyrum muticum / Наваліхіна А. Г., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2019. – Т. 25. – С. 142–146. – https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1155 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17873
 • Фуртат І. М.Біологічні особливості ізолятів роду Fusarium, виділених із зерна Triticum aestivum L., за культивування на середовищах різного складу / Фуртат І. М., Даньшина А. О. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 40–48. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.40-48 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16303
 • Створення та властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих антимікробними препаратами / А. Р. Гайдай, П. В. Вакулюк, І. М. Фуртат, Т. В. Мурланова, Н. І. Куниця, В. А. Тьортих, Р. Б. Козакевич, А. Г. Гребенюк, О. А. Голуб // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. – № 3. – С. 6–16. – https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-6-16 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16215
 • Титенко Н. С. Дискримінація мутацій іw2 та iw3, що викликають зміну фенотипу за восковою осугою, за допомогою IRAP- та REMAP-технологій / Титенко Н. С., Шпильчин В. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 32–39. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.32-39 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16302
 • 6-gene promoter methylation assay is potentially applicable for prostate cancer clinical staging based on urine collection following prostatic massage / Kostyantyn A. Nekrasov, Mark V. Vikarchuk, Evgeniya E. Rudenko, Igor V. Ivanitskiy, Viacheslav M. Grygorenko, Rostyslav O. Danylets, Alexander G. Kondratov, Liubov A. Stoliar, Bizhan R. Sharopov and Volodymyr I. Kashuba // Oncology Letters. – 2019. – Vol. 18, Issue 6. – P. 6917–6925. – https://doi.org/10.3892/ol.2019.11015 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17331

 

Матеріали конференцій

 • Investigation of proteonectic properties of biologically active nanocomposites based on silica matrices / Gaidai A., Oliniichuk H., Kozakevych R., Murlanova T., Vakuliuk P., Kunytsya N., Furtat l., Tertykh V., Golub A. // International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO–2019), 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts / [ed. by Olena Fesenko]. – Kiev : Computer-publishing, information center, 2019. – P. 298–299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16380
 • Controllable design of aminosilica microparticles for multi-uses / I. V. Melnyk, V. V. Tomina, N. V. Stolyarchuk, I. M. Furtat, M. Vaclavikova // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16277
 • One-pot synthesis of advanced aminosilicas for environmental remediation / I. V. Melnyk, V. V. Tomina, N. V. Stolyarchuk, M. Vaclavikova, A. P. Lebed, I. M. Furtat, G. A. Seisenbaeva, V. G. Kessler // Book of Abstracts : 4th International Scientific Conference NANOAPP 2019 – Nanomaterials & Applications thematically focused on “Nano4Circularity” – Nanomaterials for Circular Economy”, Ljubljana, 3–6 June, 2019, Slovenia / [editors-in-chief: A. Lobnik, M. Bauman, T. Bračko]. – Electronic publication (pdf.) – accessible online, 2nd, supplemented and partly revised edition. – Maribor : Institute for environmental protection and sensors, 2019. – [No pag.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17279
 • Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої та технології їх вирощування на фізіолого-біохімічні властивості Fusarium graminearum Schw. / Н. А. Косовська, А. І. Парфенюк, Л. В. Гаврилюк, І. М. Фуртат // Науковий вісник / КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». – 2019. – № 2 (25) : VinSmartEco : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 травня 2019, Вінниця. – С. 252–255. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17280
 • Даньшина А. О. Фітотоксична активність ізолятів роду Fusarium, виділених із зерна Triticum aestivum L. / Даньшина А. О., Фуртат І. М. // VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), Україна, Вінниця, 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць / [відп. за вип. В. Г. Петрук]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17281
 • Властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць модифікованих антимікробними препаратами / Гайдай А. Р, Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Мурланова Т. В., Біляєва О. М., Голуб О. А. // ІIІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 17 квітня 2019 р., м. Житомир : збірник матеріалів конференції / [ред.: В. В. Листван, Н. В. Кусяк, Л. П. Коцюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 260–262. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16205
 • Adsorption of proteins on nano-silica modified with antimicrobial drugs / A. Gaidai, P. Vakuliuk, I. Furtat, N. Kunytsia, T. Murlanova, O. Golub // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16275
 • Застосування нанокомпозитних препаратів з біологічно активними речовинами в медико-біологічній практиці / Аліна Гайдай, Поліна Вакулюк, Ірина Фуртат, Тетяна Мурланова, Ольга Біляєва, Олександр Голуб // Збірник наукових праць : ХVІI наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019» : присвячена 150-річчю від дня створення періодичної системи хімічних елементів, Львів, 2–5 червня 2019 року. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2019. – С. О18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16368
 • The effect of nanocomposite, impregnated with ornidazole, on biofilm formation by opportunistic microorganisms / Lunatsii M., Furtat I., Murlanova T., Vakuliuk P., Golub A. // International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO–2019), 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts / [ed. by Olena Fesenko]. – Kiev : Computer-publishing, information center, 2019. – P. 296. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16379

 

Інше

 • Surface and structure design of aminosilica nanoparticles for multifunctional applications: adsorption and antimicrobial studies / Veronika V. Tomina, Iryna M. Furtat, Nataliya V. Stolyarchuk, Yuriy L. Zub, Maria Kanuchova, Miroslava Vaclavikova, Inna V.Melnyk // Biocompatible hybrid oxide nanoparticles for human health : from synthesis to applications / ed. by Inna V Melnyk, Miroslava Vaclavikova, Gulaim A Seisenbaeva, Vadim G Kessler. – Amsterdam : Elsevier, 2019. – Chapter 2. – P. 15–31. –https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815875-3.00002-3.

 

2018

Cтатті

 • Популяційна динаміка поліморфізму за маркерними ознаками у популяціях пирію середнього (Thinopyrum intermedium) / Антонюк М. З., Онук Л. Л., Ліснічук А. М., Мартиненко В. С., Пасічник Т. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14712
 • Introgression of Aegilops mutica genes into common wheat genome [electronic resourse] / T. S. Iefimenko, M. Z. Antonyuk, V. S. Martynenko, A. G. Navalihina, T. K. Ternovska // Cytology and Genetics. – January 2018. – Vol. 52, Issue 1. – P. 21–30. https://doi.org/10.3103/S0095452718010048
 • Залучення інтрогресій від Aegilops mutica до геному м’якої пшениці / Т. С. Єфіменко, М. З. Антонюк, В. С. Мартиненко, А. Г. Наваліхіна, Т. К. Терновська // Цитология и генетика : международный научный журнал. – 2018. – Т. 52, № 1. – С. 28–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12718
 • Дзюба В. О. Вплив фізіологічно активних сполук метаболічної дії на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса в тканинах серця та печінки щурів за експериментальної доксорубіцинової кардіоміопатії / Дзюба В. О., Кучменко О. Б., Яковійчук В. О. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 28–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14709
 • Успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних ліній Авротіки / Терновська Т. К., Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 13–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14711
 • Фуртат І. М. Видовий склад і біологічні особливості представників роду Fusarium, виділених із зерна Triticum aestivum L. / Фуртат І. М., Остапюк Н. А., Жукова К. О. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14710
 • TRPV1 alterations in urinary bladder dysfunction in a rat model of STZ-induced diabetes [electronic resource] / Sharopov Bizhan R., Gulak Kseniya L., Philyppov Igor B., Sotkis Anna V., Shuba Yaroslav M. // Life sciences. – 2018. – Vol. 193. – Р. 207–213. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2017.10.042

 

Матеріали конференцій

 • The role of silica functionalized microspheres in the formation of biofilm by Staphylococcal clinical isolates / Lebed A. P., Furtat I. M., Tomina V. V. [et al.] // Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century : abstracts book of the III International Scientific Conference, 19–20 April 2018. – Kyiv : [s. n.], 2018. – P. 66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15694
 • Surface and porosity engineering of aminosilica nanoparticles for different applications / Melnyk I. V., ... , Lebed A. P., Furtat I. M. [et al.] // The International Conference Proceedings Book “Ecobalt 2018”, 25–27 Oktober 2018, Vilnius, Lithuania. – Vilnius : [s. n.], 2018. – P. 27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15538
 • Effect of Synthesis Conditions on the Formation of Spherical Silica Particles with Amino Groups and their Investigation in Sorption and as Antibacterial Agents / Melnyk I., ... , Lebed A., Furtat I. [et al.] // Proceedings of the International V4 Waste Recycling 21 Conference. – Miskolc : [s. n.], 2018. – P. 76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15535
 • Ostapiuk N. Physiological Characteristics of Fusarium Rats Detached from Ozimia’s Wheat Sort / Ostapiuk N., Furtat I., Zhukova K. // Молодь і поступ біології : програма та тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів : [б. в.], 2018. – С. 217–218. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15346
 • Nanocomposite materials: perspectives on the use as inhibitors of staphylococcal adhesion / Lupatsii M., Lebed A., Furtat I. [et al.] // Молодь і поступ біології : програма та тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (м. Львів, 10–12 квітня 2018 р.). – Львів : [б. в.], 2018. – С. 215–216. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15347

 

2017

Cтатті

 • Моделювання співвідношень фенотипних класів для ознаки колір стиглої луски у гібридах пшениці інтрогресивного походження / Антонюк М. З., Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ: Логос, 2017. – Т. 21. – С. 17–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12933
 • Неканонічне успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних лініях м’якої пшениці / Терновська Т. К., Антонюк М. З., Штефюк Т. В., Мартиненко В. С. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ: Логос, 2017. – Т. 21. – С. 41–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12934
 • Фуртат І. М. Біологічні особливості та екологія представників роду Fusarium, збудників захворювань злаків / Фуртат І. М., Остапюк Н. А., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 3–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12373
 • Штефюк Т. В. Механізм генетичної супресії стійкості пшениці до борошнистої роси / Штефюк Т. В., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 19–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12371
 • Bifunctional silica nanospheres with 3-aminopropyl and phenyl groups. Synthesis approach and prospects of their applications [electronic resourse] / Sofiya S. Kotsyuda, Veronika V. Tomina, ... Iryna M. Furtat [et al.] // Applied Surface Science. – Electronic data. – 2017. – Vol. 420. – P. 782–791. – Includes bibliographical references. – Mode of access: Internet. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.05.150
 • Fluorescent sensor systems based on nanostructured polymeric membranes for selective recognition of Aflatoxin B1 [electronic resourse] / Tetyana Sergeyeva, Daria Yarynka, Elena Piletska [et al.] // Talanta. – Electronic data. – 2017. – Vol. 175. – P. 101–107. – Includes bibliographical references. – Mode of access: Internet. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2017.07.030
 • Structural/Functional Characteristics of Organotypic Spinal Cord Slices under Conditions of Long-Lasting Culturing [electronic resourse] / Rybachuk O. A., Lazarenko Y. A., Krotov V. V., Voitenko N. V. // Neurophysiology. – Electronic data. – 2017. – Vol. 49, No. 2. – P. 162–164. – Includes bibliographical references. – Mode of access: Internet. http://dx.doi.org/10.1007/s11062-017-9647-5

 

Матеріали конференцій

 • Інвазивний аспергільоз у курчат / Нечипуренко О. О., Грушковська І. В., Троян Г. Д. [та ін.] // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 21–22 квітня 2017 року. – Ужгород, 2017. – Ч. 1. – С. 113–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12930
 • Новосинтезовані 3-гідрокси-хінолони, як альтернатива застосування пестицидів щодо грибів роду Fusarium Link / Остапюк Н., Васильченко О. В., Волощук Н. М., Фуртат І. М. // ХV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського : тези доповідей, 11–15 вересня 2017 р. / гол. ред. В. С. Підгорський. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – С. 79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12931
 • Silica nanoparticles with amino or amino/phenyl groups and adsorbed Cu(II) ions as antibacterial and antifungal agents / Kotsyuda S. S., Furtat I. M., Lebed A. P. [et al.] // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 627. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13082
 • The impact of silica functionalized microspheres on the ability of microorganisms to adhesion and biofilms formation / Furtat I. M., Lebed A. P., Kotsyuda S. S. [et al.] // ХV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського : тези доповідей, 11–15 вересня 2017 р. / гол. ред. В. С. Підгорський. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – С. 161. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12932

2016

 • Antonyuk M. Z. Beta-amylase gene variability in introgressive wheat lines [Electronic resource] / Antonyuk Maksym, Navalikhina Anastasiia, Ternovska Tamara // Journal of Applied Genetics. – 2016. – Vol. 58, issue 2. – P. 143–149. – Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s13353-016-0364-3 (дата звернення:12.06.2017). – Назва з екрана.
 • Єфіменко Т. С. Характеристика кореневої системи інтрогресивних ліній пшениці з генетичним матеріалом від Amblyopyrum muticum / Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2016. – Т. 184. – С. 10–16. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9821
 • Єфіменко Т. С. Поліморфізм інтрогресивних ліній Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum за геном AGL21, промотором розвитку коренів / Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 19. – С. 25–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11300
 • Михайлик С. Ю. Біоінформатичний аналіз промоторної ділянки гена TaMSH7 / Михайлик С. Ю., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2016. – Т. 184. – С. 3–9. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9822
 • Михайлик С. Ю. Варіабельність внутрішньогенних мікросателітних повторів генів α-, β- та ω-гліадинів в інтрогесивних лініях пшениці / Михайлик С. Ю., Мартиненко В. С., Антонюк М. З. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 19. – С. 33–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11301
 • Шпильчин В. В. Активність транспозона як чинник втрати функції гена Iw2(Т) у нащадків штучних амфідиплоідів Triticinae / Шпильчин В. В., Михайлик С. Ю., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 19. – С. 51–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11302
 • Характеристика генетичної різноманітності інтрогресивних ліній пшениці за консервативними регіонами генів стійкості / Штефюк Т. В., Михайлик С. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 19. – С. 55–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11303

2015

У виданнях НаУКМА

 • Кирієнко А. В. Поліморфізм за генами Glu та Gli в інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стабільних за ознаками морфології колоса / Кирієнко А. В., Михайлик С. Ю., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171 : Біологія та екологія. - С. 17-24.
 • Єфіменко Т. С. Генетичний контроль формування архітектури кореневої системи рослин та її зв’язок із зимостійкістю / Єфіменко Т. С., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171 : Біологія та екологія. - С. 10-17.
 • Navalikhina A. Genetic basis of awnednessin grasses / A. Navalikhina, M. Antonyuk, T. Ternovska // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171 : Біологія та екологія. - С. 3-9.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Мікросателітний аналіз хромосом п’ятої гомеологічної групи інтрогресивних ліній пшениці Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum / Т. С. Єфіменко, Ю. Г. Федак, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська // Цитология и генетика. - 2015. - Т. 49, № 3. - С. 45-54 : табл.
 • Introgressive Wheat Lines Triticum Aestivum/Amblyopyrum Muticum As To Structure Of Homoeologous Group 5 Chromosomes / Iefimenko T. S., Fedak G., Antonyuk M. Z., Ternovska T. K. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. - Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2015. - Т. 16. – С. 83-86.
 • Антонюк М. З. Мікросателітний аналіз стійких до борошнистої роси інтрогресивних ліній м’якої пшениці різного походження / Антонюк М. З., Штефюк Т. В., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. - Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2015. - Т. 16. – С. 21-25 : табл.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Єфіменко Т. С. Молекулярні механізми стійкості рослин до низьких температур / Єфіменко Т. С., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 158 : Біологія та екологія. – С. 3-13.
 • Фуртат І. М. Отримання та характеристика препаратів поверхневих біополімерів клітинної стінки непатогенних коринебактерій / Фуртат І. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 158 : Біологія та екологія. – С. 42-53.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Порівняння хромосом 5-ї гомеологічної групи аврори та авротики з використанням специфічних мікросателітів / Єфіменко Т. С., Федак Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 48-52.
 • Штефюк Т. В. Мікросателітний аналіз хромосом 6D та 7D інтрогресивних ліній пшениці, стійких до борошнистої роси / Штефюк Т. В., Антонюк М. З. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 86-91 : табл.
 • Наваліхіна А. Г. Генетична мінливість інтрогресивних ліній м’якої пшениці за геном бета-амілази / Наваліхіна А. Г., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 67-71 : мал.
 • Михайлик С. Ю. Можливі молекулярні механізми мінливості гліадинових генів в інтрогресивних лініях пшениці / Михайлик С. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 62-66 : мал.
 • Shpylchyn V. Genetic analysis of artificial Triticinae amphidiploid Aurotica based on the glaucousness trait / V. V. Shpylchyn, M. Z. Antonyuk, T. K. Ternovska // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48, № 5. – С. 43-53.
 • Шпильчин В. В. Генетичний аналіз авротики (ААВВТТ) за ознакою наявність воскової осуги / Шпильчин В. В., Мартиненко В. С., Терновська Т. К. // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / [редкол.: В. А. Кунах (гол. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : [Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова], 2014. – Т. 14 : Присвячено 180-річчю від часу заснування КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 82-86 : мал.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Поліморфізм природних популяцій Thinopyrum Intermedium / Дученко А. І., Лизогуб О. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 9-14.
 • Використання антропогенної складової палінофлор відкладів пізнього голоцену українського Полісся: палеопалінологічний, паліноморфологічний та палеохорологічний аспекти / Безусько Л. Г., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., ... Безусько А. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 15-22.
 • Фуртат І. М. Підбір оптимальних умов для визначення каталазної активності інтактних клітин непатогенних коринебактерій / Фуртат І. М., Пастиря А. С., Наваліхіна А. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 3-9.
 • Іммобілізація йоду на поверхні модифікованих N-вінілпіролідоном поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 22-27.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Антонюк М. З. Перманентна генетична мінливість у інтрогресивних лініях та амфідиплоїдах Triticeae / М. З. Антонюк, В. В. Шпильчин, Т. К. Терновська // Цитология и генетика. - 2013.- Т. 47, № 4. - С. 58-68.
 • Палеохорологічні аспекти поширення Taxus baccata L. на території рівнинної України в оптимумі рис-вюрмського міжльодовиків’я / Л. Г. Безусько, Т. С. Карпюк, С. Л. Мосякін, А. Г. Безусько // Український ботанічний журнал. - 2013.- Т. 70, № 1. - С. 35-41 : табл.
 • Антропогенна складова палінофлор ранньосередньовічних відкладів словечансько-овруцького кряжу в палеохорологічному аспекті / Л. Г. Безусько, Т. С. Карпюк, ... А. Г. Безусько [та ін.] // Український ботанічний журнал. - 2013.- Т. 70, № 5. - С. 575-582 : табл.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Штефюк Т. В. Мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стійких до борошнистої роси / Штефюк Т. В., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 3-8.
 • Палінофлори відкладів аллереду та пізнього дріасу лівобережжя лісостепової зони України / Безусько Л. Г., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 9-14.
 • Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів / Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Вортман М. Я. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 23-27.
 • Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Фуртат І. М. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 49-55.
 • Фуртат І. М. Нумеричний аналіз електрофоретичних спектрів поверхневих білків непатогенних видів коринебактерій / Фуртат І. М., Ногіна Т. М., Михальський Л. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 15-20.
 • Біологічні особливості та поширення ізолянтів Escherichia coli, що викликають ентерити у свиней / Нечипуренко О. О., Фуртат І. М., Древаль Д. В. ... [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 32-40.

В інших виданнях України

 • Антонюк М. З.  Мінливість інтрогресивних ліній м’якої пшениці за електрофоретичними спектрами гліадинів / Антонюк М. З., Михайлик С. С., Терновська Т. К. // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук. пр. ІX з’їзду УТГіС / НАН України, НААН України, НАМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; редкол.: В. А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Логос, 2012. - Т. 4 : Присвячено 125-річчю від дня народження М. І. Вавилова. - С. 13-18 : табл.
 • Використання видових визначень пилку в палінологічних дослідженнях відкладів голоцену України : фітостратиграфічні та палеоекологічні аспекти / Л. Г. Безусько, З. М. Цимбалюк, С. Л. Мосякін, А. Г. Безусько // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів : матеріали XXXIV сесії Палеонтологічного товариства НАН України / НАН України, Ін-т геолог. наук, Палеонтолог. т-во ; [редкол.: П. Ф. Гожик та ін.]. - К. : [б. в.], 2012. - С. 122-123.
 • Палеохорологічні дослідження рідкісних та реліктових видів рослин в Україні : сучасний стан та перспективи / Безусько Л. Г., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. // Растительный мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратегии сохранения растений : материалы ІІ Междунар. науч. конф., 9-12 окт. 2012 г., Умань, Черкас. обл. / Нац. дендрол. парк "Софиевка" НАН Украины [и др.] ; [редкол.: Я. П. Дідух та ін.]. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - С. 61-62.
 • Генетичний контроль морфологічних ознак колосу в інтрогресивних лініях пшениці / Терновська Т. К., Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Мартиненко В. С. // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук. пр. ІX з’їзду УТГіС / НАН України, НААН України, НАМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; редкол.: В. А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Логос, 2012. - Т. 3 : Присвячено 100-річчю від дня народження Й. А. Рапопорта. - С. 175-180 : табл.
 • Генетична нестабільність похідних Triticinae із штучним геномом / Шпильчин В. В., ... Антонюк М. З., Терновська Т. К. [та ін.] // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук. пр. ІX з’їзду УТГіС / НАН України, НААН України, НАМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; редкол.: В. А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Логос, 2012. - Т. 3 : Присвячено 100-річчю від дня народження Й. А. Рапопорта. - С. 201-206 : табл.

2011

 • Прокопик Д.О., Терновська Т.К. Гомеотичні гени та їхня роль у формуванні ознак морфології в пшениці // Цитология и генетика. — 2011. — Т. 45, № 1. — С. 52–67
 • Шпильчин В.В., Терновська Т.К. Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідиплоїдів підтриби Triticinae // Наукові записки НаУКМА. — 2011. — Т. 119 Біологія та екологія. — С. 3–7.
 • Михайлик С.Ю., Антонюк М.З., Терновська Т.К.Генетична варіабільість інтрогресивних ліній м’якої пшениці за генами Gli // Наукові записки НаУКМА. — 2011. — Т. 119 Біологія та екологія. — С. 8–14.
 • Подгорский В.С., Фуртат И.М., Ногина Т.М., Коваленко Э.А., Сащук Е.В., Гетьман Е.И. Свойства лектинов и поверхностных биополимеров клеток непатогенних коринебактерий // Биополимеры и клетка. – 2011. – Т. 27, № 1. – С. 40 – 46.
 • Шпильчин В., Терновська Т. Мінливість за ознакою наявність воскової осуги у генераціях штучних амфідиплоїдів пшениці. Перша конференція молодих вчених «Біологія рослині та біотехнологія», 5–7 жовтня 2011. – Біла Церква, Україна. С 54
 • Єфіменко Т., Антонюк М., Терновська Т. Успадкування морфологічних ознак луски у інтрогресивних ліній м’якої пшениці // Перша конференція молодих вчених «Біологія рослині та біотехнологія», 5–7 жовтня 2011. – Біла Церква, Україна. С. 52 (0,1 др. арк.).
 • Маньковська О., Терновська Т., Антонюк М. Цитогенетична характеристика стійких до борошнистої роси ліній пшениці з хромосомою 4Ssh та без неї і гібридів за їхньою участю // Перша конференція молодих вчених «Біологія рослині та біотехнологія», 5–7 жовтня 2011. – Біла Церква, Україна С. 53 (0,1 др. арк.).
 • Михайлик С., Антонюк М., Терновська Т. Внутрішньолінійна мінливість гліадинових спектрів в інтрогресивних лініях м’якої пшениці як наслідок нестабільності генома // Перша конференція молодих вчених «Біологія рослині та біотехнологія», 5–7 жовтня 2011. – Біла Церква, Україна С. 55 (0,1 др. арк.).
 • Antonyuk M., Iefimenko T., Martynenko V. Genetic control of glume hairiness in common wheat introgressive lines // 9 Plant Genomics European Meetings, 04.05-07.05, Istanbul, Turkey. Abstract book, p. 33 (0,06 др. арк.).
 • Antonyuk M., Mankovska O., Ternovska T. Genomic stress in introgression lines of common wheat as a consequence of the action of gametocidal chromosome 4Ssh // 9 Plant Genomics European Meetings, 04.05- 07.05, Istanbul, Turkey. Abstract book, p. 37 (0,06 др. арк.).
 • Antonyuk M.Segregation distortion problem in genetic analysis of plant material with alien chromatin introgressions. 9 Plant Genomics European Meetings, 04.05.-07.05, Istanbul, Turkey. Abstract book, p. 34 (0,06 др. арк.).
 • V. Shpylchyn, T. Ternovska Changes in appearance of glaucousness in generations of amphidiploids in the Triticinae subtribe 9 Plant Genomics European Meetings, 04.05.-07.05, Istanbul, Turkey. Abstract book, p. 68 (0,06 др. арк.).
 • Shpylchyn V., Ternovska T. Variation in glaucousness appearance in artificial wheat amphidiploids. The 4th International IMBIG Conference for Young Scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives” Abstract book, р. 90 (0,05 др. арк.).
 • Iefimenko T., Antonyuk M., Ternovska T. Inheritance of morphological traits of glume in the introgressive common wheat lines // The 4th International IMBIG Conference for Young Scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives” Abstract book, р. 88 (0,05 др. арк.).
 • Mankoska O., Ternovska T., Antonyuk M. Cytogenetic characteristic of powdery mildew resistance wheat lines, carrying chromosome 4Ssh or not // The 4th International IMBIG Conference for Young Scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives” Abstract book, р 89 (0,05 др. арк.).

2010

 • Антонюк М. Ідентифікація мікросателітного маркера гена промотора остистості у твердої пшениці Triticum durum Desf. / М. Антонюк, Ю. Мельниченко, Д. Прокопик // VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", Львів, 21–24 вересня, 2010 р.
 • Єфіменко Т.С. Хромосомна локалізація інтрогресій з геном Pmв лініях Triticum aestivum/Aegilopssharonensis / Т.С. Єфіменко, М.З. Антонюк // VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", Львів, 21–24 вересня, 2010 р.
 • Маньковька О.С. Геномний стрес в інтрогресивних лініях з хромосомою 4Sl / О.С. Маньковька, Т.К. Терновська // VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", Львів, 21–24 вересня, 2010 р.
 • Андреєва Г. Активність оксидо-редуктазних систем та інтенсивність вільнорадикальних процесів в мітохондріях серця старих щурів за умов введення комплексу попередників і модулятора синтезу убіхінону / Андреєва Г // Укр. біохім. журн. – Спец. випуск., матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. – 2010. – Т. 84, дод. 2.
 • Терновська Т.К. Генетичний аналіз. Навчальний посібник з курсу «Загальна генетика». — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 335 с.
 • Єфіменко Т.С. Хромосомна локалізація інтрогресій у геномі ліній Triticum aestivum / Aegilops speltoidts, стійких до борошнистої роси / Т.С. Єфіменко, М.З. Антонюк // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 106. Біологія та екологія. — С. 9–14.
 • Шпильчин В.В. Фенотипний поліморфізм за ознакою воскова осуга серед представників підтриби Triticinae /В.В. Шпильчин, М.З. Антонюк, Т.К. Терновська // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 106. Біологія та екологія. — С. 3–8.
 • Фуртат І.М., Куниця Н.І. Вплив умов культивування на каталазну активність штаму Corynebacteriumammoniaagenes УКМ Ас-732 / І.М. Фуртат // Наукові записки. Серія: Біологія та екологія. — 2010. – Т.106. – С. 33 – 37.
 • Прокопик Д.О. Використання інтрогресивних ліній м’якої пшениці у встановленні генетичного контролю ознаки остистість / Д.О. Прокопик, Т.К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. наукових праць. — Т. 8. — Київ: Логос, 2010. — С. 61–66.
 • Прокопик Д.О. SSR-маркерування генів, залучених до контролю остистості в твердої пшениці (Triticum durum Desf.) / Д.О. Прокопик, Т.К. Терновська // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 31–40.
 • Антонюк М.З. Поліморфізм за SSR-локусами 3D хромосоми серед генотипів пшениці — реципієнтів чужинного гена стійкості до борошнистої роси (Pm) / М.З. Антонюк, М.В. Бодильова, Т.С. Єфіменко // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 10–17.
 • Шпильчин В.В. Мобільні генетичні елементи рослин / В.В. Шпильчин, Т.К. Терновська // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 154–164.
 • Антонюк М.З. Умови використання мікросателітних локусів як маркерів при інтрогресії генів Рm до м’якої пшениці / М.З. Антонюк, М.В. Бодильова, Т.К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів.Зб. наукових праць. — Т. 9. — Київ: Логос, 2010. — С. 3–7.
 • Маньковська О.С. Гаметоцидні гени представників Aegilops L. / О.С. Маньковська, М.З. Антонюк // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2010. — Т. 8, № 1. — С. 140–153.
 • Фуртат І.М. Вплив температури та рН на каталазну активність представників непатогенних коринебактерій / І.М. Фуртат, Н.І. Куниця, Л.С. Хомич // Укр. біохім. журн. – Спец. випуск., матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. – 2010. – С. 248–249.
 • Prokopyk D. SSR-marking of genes that control awnedness in durum wheat (Triticum durum Desf.). / D Prokopyk, J Melnychenko, T Ternovska, M Antonyuk // 2nd International Symposium on Genomics of Plant Genetic Resources. Bologna, Italy, 24-27 April 2010.
 • Antonyuk M. Polymorphism of 3D chromosome SSR-locs among genotypes that are potential recipients of alien resistance gene to powdery mildew (Pm) from Aegilops species / M. Antonyuk, M. Bodylyova, T. Ternovska //2nd International Symposium on Genomics of Plant Genetic Resources. Bologna, Italy, 24-27 April 2010.

2009

 • Геномний стрес в інтрогресивних лініях як наслідок дії гаметоцидної хромосоми 4Sl / М. З. Антонюк, О. С. Маньковська, М. В. Бодильова, Т.К. Терновська // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Т. 6. – С. 34–39.
 • Гомеологічна належність генів, що контролюють осбистість в інтрогресивних ліній м'якої пшениці / Прокопик Д.О., Ющук А.І., Антонюк М.З., Терновська Т.К. // Наукові записки. Т. 93 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Терновська Т. К. (гол.), Великий М. М., Дідух Я. П. ... та ін. ; упоряд. тому : Куниця Н. І., Маслюківська О. П. ; рец. : Мельник В. І., Бариляк І. Р.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 10-16.
 • Терновська Т.К.,Прокопик Д.О. Генетичний контроль остистості у твердій пшениці // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Т. 6. – С. 216–221.
 • Терновська Т.К. Проблема спотворення розщеплення у генетичному аналізі рослинного матеріалу з включеннями чужинного хроматину // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2009. – Т. 6. – С. 241–245.
 • Терновська Т.К., Антонюк М.З.,Маньковська О.С. Цитологічна стабільність та життєздатність інтрогресивних ліній з гаметоцидною хромосомою 4Sl та їх гібридів // Наукові записки. Т. 93 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Терновська Т. К. (гол.), Великий М. М., Дідух Я. П. ... та ін. ; упоряд. тому : Куниця Н. І., Маслюківська О. П. ; рец. : Мельник В. І., Бариляк І. Р.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 23-27.
 • ФуртатІ.М. Каталазна активність Corynebacteriumammoniaagenes у динаміці росту за різних умов культивування // Матеріали XІІ з'їзду Товариства мікробіологів України, (м. Ужгород, 25-30 трав. 2009 р.) // Ужгород. нац. ун-т … [та ін.]. – Ужгород, 2009. – С. 87.
 • Антонюк М.З.,Прокопик Д.,Терновська Т.К. Genetic analysis of introgressive common wheat lines for the character awned spike / Prokopyk Darya, Antonyuk Maxym, Ternovska Tamara // 19th International Triticeae Mapping Initiative 3rd COST Tritigen, Clermont-Ferrand, France August 31st – September 4th 2009 : [Abstracts] / INRA-UBP Joint Research Unit Genetics, Diversity and Ecophysiology of Cereals. – Clermont-Ferrand, France, 2009. – P. 112.
 • Антонюк М.З.,Бодильова М., Терновська Т.К.Cytogenetical characteristic of the introgressive common wheat lines including and lacking the 4Sl chromosome // 19th International Triticeae Mapping Initiative 3rd COST Tritigen, Clermont-Ferrand, France August 31st – September 4th 2009 : [Abstracts] / INRA-UBP Joint Research Unit Genetics, Diversity and Ecophysiology of Cereals. – Clermont-Ferrand, France, 2009. – P. 113.
 • Антонюк, М.З.,Бодильова М.В., Терновська Т.К. Genome Structure of Introgressive lines Triticum Aectivum/ Aegilops // Цитология и генетика = Cytology and Genetics. – 2009. – Т. 43, № 6. – С. 58-67.
 • Антонюк М.З.,Прокопик Д.О., Терновська Т.К. The genetic control of the α -amylase isozymes of the durum wheat (Triticum durum Desf.) / D. O. Prokopyk,M. Z. Antonyuk,T. R. Ternovskaya // Цитология и генетика = Cytology and Genetics. – 2009. – Т. 43, № 3. – P. 3–9.

2008

 • Фуртат І.М. Біологічні особливості Corynebacterium Ammoniagenes за умов адаптації до антибіотиків та ксенобіотиків / І.М. Фуртат, Т. М. Ногіна, Н. І. Куниця // Навколишнє середовище і здоров'я людини : матеріали міжнар. наук. конф., м. Кам'янець-Подільський, 18-20 листоп. 2008 р. / Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Нац. природ. парк "Подільські Товтри". – Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 166-169.
 • Фуртат И.М. Характеристика антигенных свойств сапрофитных видов коринебактерий / ФуртатИ. М., Ногина Т.М., Ткачева Д. Л. // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии : материалы VI Междунар. науч. конф., (Минск, 2-6 июня 2008 г.). В 2 т. Т. 1 / НАН Беларуси... [и др.]. – Минск : Издатель И. П. Логвинов, 2008. – С. 50-53.
 • Tamara Ternovskaya, Maxim Antonyuk, Dariya Prokopyk Genetic analysis of introgressive common wheat lines for the character awnedness From Seed to Pasta. International Durum Wheat Symposium. June, 30-July,3, 2008, Bologna, Italy
 • Прокопик Д.О., Терновська Т.К. Генетичний контроль розвитку остистого колосу у представників T. durum Тези доповідей міжнародної конференції «Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв'язку зі змінами клімату», м. Біла Церква, 26–28 лютого 2008 р. Біла Церква, 2008, с. 69
 • Бодильова М.В., Антонюк М.З. Ідентифікація мікросателітних маркерів, придатних для генетичного аналізу інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стійких до борошнистої роси Тези доповідей міжнародної конференції «Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв'язку зі змінами клімату», м. Біла Церква, 26–28 лютого 2008 р. Біла Церква, 2008, с. 7
 • Терновська Т.К. Генна інженерія пшениці in vivo та її значення для інтродукції ознак адаптивності Тези доповідей міжнародної конференції «Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв'язку зі змінами клімату», м. Біла Церква, 26–28 лютого 2008 р. Біла Церква, 2008, с. 74

2007

 • Безусько А. Г. Перспективи використання пилку роду Plantago L. (Plantaginaceae Juss.) при визначенні антропогенних змін рослинного покриву України в голоцені / А. Г. Безусько, С. Л. Мосякін, Л. Г. Безусько та ін. // Український ботанічний журнал. — 2007. — Т. 64, № 1. — С. 3–12.
 • Фуртат І.М., Ногіна Т.М., Куниця Н.І., Триндей Н.Б. Зміни деяких біологічних властивостей Corynebacterium ammoniagenes в умовах формування резистентності до лінкоміцину // Матеріали Міжнародної конференції «Біологія ХХІ століття», 1 – 4 квітня 2007 р., Київ – Черкаси – Канів. – 2007. – С. 93 – 94.
 • Tryndey N., Furtat I., Nogina T., Kunytsya N. Biological features of non-pathogenic corynebacteria with obtained resistance to lincomycin // Materials of III International Young Scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, 15 – 18 may 2007, Odessa. – 2007. – P.169.

2006

 • Антонюк М.З., Єгорова Т.В., Мартыненко В.С. Генетическая структура короткостебельных популяций ржи (Secale Cereale L.) по генам секалинов // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 4. – С. 24-30.
 • Антонюк М.З., Єгорова Т.В., Терновська Т. Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вмісту білка у зерні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-8.
 • Безусько А.Г. Дмитро Костянтинович Зеров – засновник української палінологічної школи з вивчення відкладів квартеру ( до 110- річчя з дня народження) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географічна. – Л., 2006. – Вип. 33. – С. 11-18.
 • Палінологічна характеристика відкладів енеоліту багатошарового поселення Раздольне (Донецька область, Україна) / А.Г. Безусько, С.Л. Мосякін, Л.Г. Безусько та ін. // Укр. бот. журн. – 2006. – Т. 63, № 6. – С. 783-793.
 • Безусько А.Г., Думко І.О.Палінологія відкладів квартеру Житомирського Полісся: стан вивченості та перспективи подальших досліджень // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 19-24;
 • Безусько А.Г. Anthropogenic changes of the vegetation cover of the Ovruch Ridge (N Ukraine) in Early Medieval times (13th century A.D.) // 7 thEuropean Palaeobotany-Palynology, 6-11 September 2006: Program&Abstracts. – Prague, 2006. – P. 15.
 • Безусько А.Г. Сonservation of biodiversity under the context of econet context :ecosystem and paleobotanical sspects // IV Balkan Botanical congress, 20-26 June 2006: Abstracts. – Sofia, 2006. – P. 30.
 • Безусько А.Г. Patterns of formation of the flora and vegetation in the Cis-Carpathian area during the Riss-Würm interglacial (a case study of the Kolodiyev site, Ivano-Frankivsk Region, Ukraine) // IV Balkan Botanical congress, 20-26 June 2006: Abstracts. – Sofia, 2006. – P. 163.
 • Безусько А.Г. Palynostratigraphic aspects of studies of Upper Pleistocene deposits of the Volhynian and Podolian area (W Ukraine) // 7 thEuropean Palaeobotany-Palynology, 6-11 September 2006.: Program&Abstracts. – Prague, 2006. – P. 14-15.
 • Білько Н.М., Бараш О., Борбуляк І. Проліферація і диференціація культури клітин лінії К 562 IN VIVO // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 39-42.
 • Білько Н.М. Novel methodological approaches in assessment and enrichment of stem cell population // International conference NATO ASI: Abstracts, Kiev-Simeiz, 23-30 August, 2006. – P. 12-13.
 • Єгорова Т.В. Встановлення зчеплення між генами голозерності-плівчатості та генами кількісних ознак вівса // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 8-11.
 • Єгорова Т.В., Мартыненко В.С., Антонюк М.З. Генетическая структура короткостебельных популяций ржи (Secale cereale L.) по генам секалинов // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 4. – С. 24-30.
 • Єгорова Т.В., Антонюк М., Терновська Т. Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вмісту білка у зерні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-8.
 • Куниця Н.І., Фуртат І.М., Михальський Л.О.Залежність каталазної активності Corynebacteriumammoniagenes від умов культивування // Матеріали ІХ Українського біохімічного з¢їзду, м. Харків, 24-27 жовт., 2006 р. – С. 191.
 • Куниця Н.І., Фуртат И.М., Ногина Т.М. Изменения некоторых биологических свойств непатогенных коринебактерий в условиях адаптации к сульфазолу // Cовременное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии: Материалы Междунар. науч. конф., г. Минск-Раков, Беларусь, 1-2 июня 2006 г. – Минск, 2006. – С. 57-60.
 • Мартиненко В.С., Єгорова Т.В., Антонюк М.З. Генетическая структура короткостебельных популяций ржи (Secale cereale L.) по генам секалинов // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 4. – С. 24-30.
 • Терновська Т.К., Антонюк М., Єгорова Т. Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вмісту білка у зерні // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-8.
 • Вплив синтетичних поверхнево-активних речовин на деякі біологічні властивості непатогенних видів роду Corynebacterium / І.М. Фуртат, Л.О. Михальський, О.С. Радченко та ін. // Мікробіолог. журн. – 2006. – Т. 68, № 3. – С. 52-63.
 • Фуртат І.М., Куниця Н.І., Михальський Л.О. Залежність каталазної активності Corynebacteriumammoniagenes від умов культивування // Матеріали ІХ Українського біохімічного з¢їзду, м. Харків, 24-27 жовт., 2006 р. – С. 191.
 • Фуртат І.М., Ногина Т.М., Куница Н.И. Изменения некоторых биологических свойств непатогенных коринебактерий в условиях адаптации к сульфазолу //Cовременное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии: Материалы Междунар. науч. конф., г. Минск-Раков, Беларусь, 1-2 июня 2006 г. – Минск, 2006. – С. 57-60.

2005

 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. До історії формування лісів України в голоцені за палінологічними даними // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України / НАН України. Ін- т геологічних наук. Палеонтол. т- во. - Київ: ІГН НАНУ. - 2005. - С. 308-312.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Питання фітостратиграфії відкладів голоцену в працях О.Т. Артюшенко // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України / НАН України. Ін- т геологічних наук. Палеонтол. т- во - Київ: ІГН НАНУ. - 2005. - С. 312-316.
 • Паліностратиграфічні аспекти вивчення верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякін та ін // Гляціал і перигляціал Волинського Полісся: Матеріали XIII укр.-польс. семінару, м. Шацьк, 11-15 верес. 2005 р. - Л., 2005. - С. 150-152.
 • Карпатська конвенція: від ідеї до впровадження (політика, наука, практика) / А.Г. Безусько, Я.І. Мовчан, І.Б. Іваненко та ін. // Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Рахів, 1-5 верес. 2005 р. / М- во охорони навколишнього природного середовища України. Карпат. біосферний заповідник. - Рахів, 2005. - С. 9-15.
 • Безусько А.Г. Основні закономірності формування рослинного покриву України протягом плейстоцену в працях О.Т.Артюшенко // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 8-12.
 • Безусько А.Г., Ситник К.М. Класичний ботанік ХХ століття (до 110-річчя академіка НАН України Д.К.Зерова) // Укр. ботан. журн. - 2005. - Т. 62, № 6.- С. 852-858
 • З'ясування ролі тирозинкінази Lyn та інших білків родини Src як регуляторних факторів нейрональної диференціації / Я.Б. Блюм, В.М. Кухарський, П. Драбер та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 2. - С. 142-145.
 • Отримання і аналіз соматичних гібрид в Brassika napus + Arabidobsis thaliana, що містять гетерологічну систему транспозонів кукурудзи Spm/dSpm / Ю.Ю. Глєба, О.О. Овчаренко, І.К. Комарницький та ін. // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 3. - С. 50-56.
 • Дозозалежний ефект вітаміну Е на процеси АДФ-рибозилювання в головному мозку щурів / Г.В. Донченко, Н.М. Гуріна, Т.М. Кучмеровська та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 11. - С. 174-177.
 • Роль нікотину в регуляції проліферації лімфоцитів / Д.В. Колибо, Л.М. Коваль, М.В. Скок та ін. // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 2. - С. 105-111.
 • Костерін С.О., Лабинцева Р.Д. Вплив еозину Y на АТР-азну активність актоміозинового комплексу гладенького м'яза матки // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 5. - С. 57-61.
 • Кінетична модель впливу сперміну на Mg2+, АТР-залежне транспортування іонів в мітохондріях гладенького м'яза / С.О. Костерін, Л.Г. Бабіч, С.Г. Шликів та ін. // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 3. - С. 76-86.
 • Кінетичний аналіз дії оборотних ефекторів ( інгібіторів та активаторів) на ферментативну (транспортну) активність білків / С.О. Костерін, Ю.І. Прилуцький, П.О. Бориско та ін. // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 1. - С. 113-125.
 • Костерін С.О., Векліч Т.О. Порівняльне дослідження властивостей Na+, K+-АТР-ази та Mg+-АТР-ази плазматичної мембрани клітин біометрія // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 2. - С. 66-75.
 • Костерін С.О. П'ята парнасівська конференція, м. Київ, Україна, 26-29 квіт. 2005 р. // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 4. - С. 147-151.
 • Костерін С.О., Слінченко Н.М., Горчев В.Ф. Функціонування реконструйованої в ліпосоми Ca2+- транспортувальної АТР- ази плазматичної мембрани гладеньком'язової клітини за наявності трансмембранного градієнта іонів натрію // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 4. - С. 59-63.
 • Костюк П.Г., Степанова І.В., Костюк О.П. Динамічна взаємодія структур плазматичної мембрани з внутрішньоклітинними кальцієвими депо в нейронах спинномозкових гангліїв // Фізіологічний журн. - 2005. - Т. 51, № 1. - С. 19-25.
 • Деякі імунобіологічні характеристики препаратів клітин corynebacterium glutamicum // Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.М. Ногіна та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін.- К., 2005. - С. 33- 37.
 • Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М., Мосякін А.С. Нові підходи у розробці визначника пилку лободових для цілей пилкового аналізу (таксони флори України) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 19- 25.
 • Паліностратиграфічні аспекти вивчення верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякін та ін // Гляціал і перигляціал Волинського Полісся: Матеріали XIII укр.-польс. семінару, м. Шацьк, 11-15 верес. 2005 р. - Л., 2005. - С. 150-152.
 • Мосякін С.Л., Безусько Л.Г., Мосякін А.С. Роль філогеографічних методів і підходів у сучасних реконструкціях історії рослинного світу Європи // Укр. бот. журн. - 2005. - Т. 62, № 5. - С. 624-631.
 • Мосякін С.Л., Безусько Л.Г., Мосякін А.С. Фітогеографія та основні закономірності розселення рослин Європи у пізньому плейстоцені- голоцені // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 13- 19.
 • Поліщук В.П., Господарик А.В., Удовиченко К.М. Діагностика вірусів плодових культур в умовах України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 51- 53.
 • Деякі імунобіологічні характеристики препаратів клітин corynebacterium glutamicum // І.М. Фуртат, Л.О. Михальський, Т.М. Ногіна та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 33- 37.
 • Шуба Я.М., Лазаренко Р.М., Погоріла Н.Х. Аденозинтрифосфатзалежність об'ємчутливого хлорного струму в клітинах лінії LNCАP карциноми передміхурової залози людини // Фізіологічний журн. - 2005. - Т.51, № 1. - С. 51-61.
 • Зміни АТФ-залежності об'ємчутливого хлорного струму при нейроендокринному диференціюванні клітин лінії LNCАP карциноми простати людини / Я.М. Шуба, Р.М. Лазаренко, А.П. Кондрацький та ін. // Фізіологічний журн. - 2005. - Т.51, № 3. - С. 57-66.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Новые данные по палиностратиграфии рисс-вюрмских отложений Прикарпатья // Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии: Тез. докл. междунар. палеоботан. конф., г. Москва, 17-18 мая 2005 г. / РАН. Геологический ин-т, Москво. о- во ипытателей природы., Москво. отделение Всерос. палеонтол. о- ва. - М.: ГЕОС, 2005. - С. 84-85.
 • Палинология отложений квартера Украины. Современное состояние и перспективы развития / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякин и др. // Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии: Тез. докл. междунар. палеоботан. конф., г. Москва, 17-18 мая 2005 г. / РАН. Геологический ин-т, Москво. о- во ипытателей природы., Москво. отделение Всерос. палеонтол. о- ва. - М.: ГЕОС, 2005. - С. 82-84.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Палинологические характеристики отложений позднеледниковья и голоцена лесной зоны Украины // Палинология: теория и практика: XI Всерос. палинологическая конф., г. Москва, 27 сент. - 4 окт. 2005 г / Рос. акад. наук. Палеонтол. ин- т. - М.: ПИН РАН. - 2005. - С. 28-29.
 • Безусько А.Г., Цымбалюк З.Н., Безусько Л.Г. Палиноморфология семейства Plantaginaceae Juss. флоры Украины для целей пыльцевого анализа // Палинология: теория и практика: XI Всерос. палинологическая конф., г. Москва, 27 сент. - 4 окт. 2005 г / Рос. акад. наук. Палеонтол. ин- т. - М.: ПИН РАН. - 2005.- С. 269-270.
 • Безусько А.Г. Украинская палинологическая шеола Д.К. Зерова: становление и основаные достижения в палинологии голоцена // Палинология: теория и практика: XI Всерос. палинологическая конф., г. Москва, 27 сент. - 4 окт. 2005 г / Рос. акад. наук. Палеонтол. ин- т. - М.: ПИН РАН. - 2005. - С. 29- 30.
 • Билько Н.М., Василовская С.В., Билько Д.И. Изучение гемопоэза в длительной культуре с фидером из клеток фетальной печени разных сроков гестации=Investigation of hematopoiesis in long-term culture with feeder layer from fetal liver different terms of gestation // От экспериментальной биологии к превентивной и интегративной медицине=From experimental biology to preventive and integrative medicine: Тр. междунар. междисциплинарного симпозиума, Судак, Крым, Украина 24 сент. - 3 окт. 2005 г. / Акад. популярной медицины и экстремальной экологии человека. Ин-т нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН; Карадагский природный заповедник Украины. - Судак, 2005. - С. 29-30.
 • Блюм Я.Б., Демчук О.Н. Построение филогенетического древа растительных тубулинов на основании гомологии их белковых последовательностей // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 2. - С. 3-9.
 • Структурная обусловленность переключения противоопухолевых эффектов эстрадиолов с дестабилизирующего на стабилизирующий микротрубочки механизм действия / Я.Б. Блюм, А.Ю. Ныпорко, А.Э. Стаховский и др. // Доп. НАН України. - 2005. - № 5. - С. 155-160.
 • Блюм Я.Б., Радчук В.В. Успехи и проблемы генетической трансформации растений семейства крестоцветных / Я.Б. Блюм, Радчук В.В. // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 3. - С. 13-29.
 • Блюм Я.Б., Демчук О.Н. Филогенетическое древо бактериальных и эукариотических FtsZ-белков на основании гомологии их первичных последовательностей // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 4. - С. 3-12.
 • Глєба Ю.Ю., Головко А.Э., Довженко А.А. Генетическая трансформация сахарной свеклы: эволюция взглядов и методических подходов // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 38, № 3. - С. 30-36.
 • Глєба Ю.Ю. Использование методов биотехнологии растений для сохранения и изучения биоразнообразия мировой флоры / Ю.Ю. Глеба, В.Б. Белокурова, Е.В. Листван и др. // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 1. - С. 41- 51.
 • Вирусы как этиологический фактор диабета 1-го типа. Моделирование на животных / Г.В. Донченко, Т.М. Кучмеровская, А.В. Карпов // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 1. - С. 32-40.
 • Донченко Г.В., Петрова Г.В. Влияние a - токоферола и его производных на апоптоз тимоцитов крыс, индуцированный актиномицином D // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 1. - С. 72-77.
 • Донченко Г.В. Цитотоксическое действие короткоцепочечных производных витамина Е на тимоциты крысы // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 4. - С. 77-83.
 • Bezusko A.G., Bezusko L.G., Mosyakin S.L. History of formation of forests in the plain part of Ukraine in the Holocene // XVII International Botanical Congress: Abstracts, Vienna, Austria, Europe, July 17-23 , 2005. - Vienna, 2005. - P. 335.
 • Characterization of the interactions between stromal and haematopoietic prodenitor cells in gells in expansion cell culture models / N. Bilko, I. Votyakova, S. Vasulovska etс. // Cell Biology International. - 2005. - T. 29, № 1. - P. 83-86.
 • Bilko N.M. Embryoid Bodies in long term culture as resourse of hematopoietic progenitor cells / N.M Bilko, D.I. Bilko, S.V. Vasilovska etc. // Modern Trends in Human Leukemia. XVI. Wilsede Meeting: Abstract book, June 18-22, 2005. - P. 75.
 • Bilko N. AGM region of mammalian embryo gives rise to embryoid bodies in hanging drop culures / D. Bilko, S.Vasylovska, O.Doroshenko etc. // The International Journal of Artificial Organs. - 2005. - Vol.28, № 4. - Р. 362.
 • Bilko N., Bilko D. Ex vivo proliferation and differentiation of cord blood cells in gel culture system // Herbsttagung der Gesellschaft fur biochemie und Molekularbiologie: Abstracts, Munster, 19-22 September 2004 / Westfalische Wilhelms-Universitat. - Munster, 2004. - Р.59.
 • Magnifection - A new platform for expressing recombinant vaccines in plants / Yu. Gleba, S. Marillonet, V. Klimyuk // Vaccine. - 2005. - Vol. 23, № 17-18. - P. 2042-2048.
 • Systemic Agrobacterium tumefaciens-mediated transfection of viral replicons for efficient transient expression in plants / Yu. Gleba, R. Kandzia, V. Klimyuk etc. // Nature biotechnology. - 2005. - Vol. 23, № 6. - P. 718-723.
 • Transfer of transformed chloroplasts from Nicotiana tabacum to the Lycium barbarum plants / Yu. Gleba, E. Sytnik, I. Komarnytsky etc. // Cell Biology International. - 2005. - Vol. 29, № 1. - P. 71-75.
 • The effect of simulated microgravity on hybridoma cells / M.V. Skok, D.V. Kolibo, L.M. Koval etc. // Acta Astronautica. - 2005. - Vol. 56, № 8. - P. 721-728.
 • Calix [4] arenesulfonylamidines. Synthesis, structure and influence on Mg2+, ATP-dependent calcium pumps / S.O. Kosterin, R. Rodik, V. Boiko etc. // Tetrahedron Letters. - 2005. - Vol. 46, № 43. - P. 7459-7462.
 • Kostyuk P.G., Pinchenko V.O., Kostyuk E.P. Influence of external pH on two types of low-voltage-activated calcium currents in primary sensory neurons of rats // Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects. - 2005. - Vol. 1724, № 1-2. - P. 1-7.
 • Possible role of mitochondria in posttetanic potentiation of GABAergic synaptic transmission in rat neocortical cell cultures / P.G. Kostyuk, S.Y. Ivanova, P.M. Balaban etc. // Synapse. - 2005. - Vol. 58, № 1. - P. 45-52.
 • Spontaneously active and InsP3-activated ion channels in cell nuclei from rat cerebellar Purkinje and granule neurons / P.G. Kostyuk, S.M. Marchenko, T.N. Kovalenko etc. // Journal of Physiology. - 2005. - Vol. 565, № 3. - P. 897-910.
 • Alterations in the regulatory volume decrease (RVD) and swelling-activated Cl- current associated with neuroendocrine differentiation of prostate cancer epithelial cells / Ya. Shuba, L. Limonier, R. Lazarenko etc. // Endocrine-Related Cancer. - 2005. - Vol. 12, № 2. - P. 335-349.
 • Шуба Я.М. Contrasting the effects of nifedipine on subtypes of endogenous and recombinant T-type Ca2+ channels // Biochemical Pharmacology. - 2005. - Vol. 69, № 5. - P. 841-854.
 • Ternovskaya T.K., Vdovychenko Zh.V., Antonyuk M.Z. Genetic Analysis of the T. aestivum / Ae. sharonensis Introgressive Lines of Common Wheat for Resistance to Powdery Mildew // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 3. - С. 67-74.

2004

 • Безусько А.Г. Вирішення завдань фітостратиграфії відкладів голоцену України в працях Д.К. Зерова // Проблеми стратиграфії фанерозою України: Зб. наук. праць Ін-ту геологічних наук / НАН України; Ін-т геологічних наук. Палеонтол. т-во; Ред. П.Ф. Гожик . - К.: НАН України, 2004. - С. 242-247.
 • Безусько А.Г., Божко Ю.В. Деякі аспекти використання пилку родини Plantaginaceae Juss для цілей палінології відкладів голоцену України // Актуальні проблеми ботаніки та екології / НАН України; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Канів. природний заповідник; Ред. Є.Л. Кордюм. - Вип.9: Матеріали конф. молодих вчених-ботаніків, м. Канів, Україна, 7- 10 верес., 2004 р. - Канів, 2004. - С. 32-33.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Дмитро Костьович Зеров і Києво-Могилянська академія // Родинне вогнище Зерових / Упоряд. М. Зерова - К.: Гелікон, 2004. - С. 366-372.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г., Мосякін С. Л. Сучасний стан палінологічної вивченості поверхневих шарів грунтів степової зони України // Степові і галофільні екосистеми України: Зб. наук. пр., присвяч. 100-річчю з дня народження проф. Г.І. Білика / НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2004. - С. 398-414.
 • Безусько Л.Г., Безусько А.Г. Дмитро Костьович Зеров і Києво-Могилянська академія // Родинне вогнище Зерових / Упоряд. М. Зерова. - К.: Гелікон, 2004. - С. 366-372.
 • Безусько Л.Г., Мосякін С.Л. Огляд палеоботанічних свідчень про походження та розселення Chenopodiaceae Vent. // Укр. бот. журн. - 2004. - Т. 61, № 3. - С. 80-87.
 • Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Гетьманенко А.С. Палінологічна вивченість відкладів пізньольодовиків'я та голоцену волинського Полісся // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 21-24.
 • Безусько Л.Г., Богуцький А.Б. Палінологічна вивченість дубнівського викопного грунту Волино-Поділля. Сучасний стан та перспективи // Проблеми стратиграфії фанерозою України: Зб. наук. праць Ін-ту геологічних наук / НАН України; Ін-т геологічних наук. Палеонтол. т-во; Ред. П.Ф. Гожик . - К.: НАН України, 2004. - С. 238-242.
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г, Ситник К.М. Палінологічні дослідження відкладів голоцену в працях М.І. Нейштадта // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 3-8.
 • Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Мосякін С.Л. Сучасний стан палінологічної вивченості поверхневих шарів грунтів степової зони України // Степові і галофільні екосистеми України: Зб. наук. пр., присвяч. 100-річчю з дня народження проф. Г.І. Білика / НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2004. - С. 398-414.
 • Роль стромального матриксу в підтримці довготривалого гемопоезу в культурі тканин in vitro / Н.М. Білько, І.А. Вотякова, С. В. Василовська та ін. // Трансплантология. - 2004. - Т. 5, № 1. - С. 39-43.
 • Білько Н.М., Дорошенко О.Я. Оцінка потенціалу експансії стовбурових клітин кордової крові та кісткового мозку // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 27-29.
 • Великий М.М., Маєвська О.М., Бойко М.М. Активність каталази за дії нітриту натрію та карнозину in vitro // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 5. - С. 140-143.
 • Великий М.М., Сибірна Н.О., Вовк О.І. Роль фосфатидилінозитол-3-кінази в регуляції агрегаційної здатності тромбоцитів за цукрового діабету 1-го типу // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 5. - С. 96-101.
 • Отримання міжтрибних соматичних гібридів Brassica juncea + Arabidobsis thaliana та дослідження поведінки трансгенних ознак / Ю.Ю. Глєба, О.О. Овчаренко, І.К. Комарницький та ін. // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 3. - С. 3-8.
 • Отримання трансгенних рослин цукрового буряку (Beta vulgaris L.) ліній О-типу за допомогою Agrobacterium tumefaciens / Ю.Ю. Глєба, О.М. Кіщенко, І.К. Комарницький та ін. // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 5. - С. 3-8.
 • Гродзинський Д.М., Тордія Н.В. Дослідження швидкості руху цитоплазми як цитофізіологічний метод в радіобіологічному експерименті // Цитология и генетика. - 2004. -Т. 38, № 1. - С. 63-71.
 • Гродзинський Д.М., Глазко В. Рец.: Еколого-генетичні пріоритети інтенсифікації рослинництва // Вісн. НАН України. - 2005. - № 9. - С. 57-62. - Рец. на кн.: Жученко А.А. Экологическая генетика культурних растений и проблемы агросферы (теорія и практика): В 2т. - М.: ООО "Изд-во Агрорус", 2004. - 1156с.
 • Окисно-відновний стан NAD-ПАР і активність лактатдегідрогенази та NAD-ази у тканинах морських свинок на різних стадіях експериментального алергічного енцефаломієліту // Г.В. Донченко, Е.П. Пасічна, Р.П. Морозова та ін. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 6. - С. 88-94.
 • Донченко Г.В., Пархоменко Ю.М., Кучмеровська Т.М. Ростислав Всеволодович Чаговець. Творчий шлях та наукова школа (до 100-річчя від дня народження) // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 4. - С. 7-22.
 • Теоретичні та практичні аспекти вітамінології у розвитку тваринництва в Україні / Г.В. Донченко, Д.О. Мельничук, М.О. Захаренко та ін. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 4. - С. 64-67.
 • Корнелюк О.І., Івахно С.С. Мікроареї: огляд технологій та аналіз даних // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 2. - С. 5-19.
 • Структурна біоінформатика в постгеномну еру / О.І. Корнелюк, К.О. Одинець, С.С. Івахно та ін. // Біополімери і клітина. - 2004. - Т. 20, № 1-2. - С. 78-91.
 • Ідентифікація та каталітичні властивості Mg2+ - залежної АТР-гідролази цитоплазматичної мембрани Bacillus sp. B4253, здатних до накопичення золота / С.О. Костерін, Г.В. Данилович, Т.Г. Грузіна та ін. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 5. - С. 45-51.
 • Костерін С.О., Данилович Г.В. Кінетичні закономірності перебігу та можливий механізм реакції Mg2+- залежного ферментативного гідролізу АТР у фракції плазматичних мембран гладенького м'яза // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 6. - С. 142-150.
 • Вплив алканізації позаклітинного середовища на внутрішньоклітинну кальцієву сигналізацію в нейронах дорсального рога спинного мозку щурів / П.Г. Костюк, Є.С. Потапенко, О.В. Гірник та ін. // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 86-87.
 • Вплив блокади синаптичної передачі та гіпоглікемії на імпульсну нейронну активність у культурі нейронів гіпокампа щура / П.Г. Костюк, С.Ю. Іванова, М.В. Сторожук та ін. // Фізіолог. журн. - 2004. - Т. 50, № 4. - С. 16-21.
 • Костюк П.Г., Пінченко В.О., Костюк О.П. Вплив зовнішньоклітинної ацидифікації на низько порогові кальцієві струми в нейронах дорсальних гангліїв щурів // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 85.
 • Вплив ніфедипіну на клоновані та ендогенні кальцієві низькопорогові канали / П.Г. Костюк, Т.І. Желай, О.К. Щегловітов та ін. // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 78-79.
 • Костюк П.Г., Іванова С.Ю. Збільшення ефективності ГАМКергічної синаптичної передачі після тривалої блокади ГАМКа - рецепторів у культурі нейронів гіпокампа щура // Фізіолог. журн. - 2004. - Т. 50, № 4. - С. 10-15.
 • Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України - 70 років / П.Г. Костюк, В.Ф. Сагач, В.М. Киянко та ін. // Фізіологічний журн. - 2004. - Т. 50, № 2. - С. 3-18.
 • Костюк П.Г. Станка Р.І., Лук'янець О.О. Клітинні механізми змін концентрації кальцію в сенсорних нейронах щурів при гіпоксичному впливі // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 89-90.
 • Дезинфікуюча дія перекису водню та лізоформіну на грамнегативні бактерії, які контамінують виробництва харчової промисловості / Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.В. Нів'євська та ін. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 29-35.
 • Михальський Л.О. Деякі сучасні напрями біотехнології у лекційному курсі для магістрів біології // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / Редкол.: В.С. Брюховецький, та ін.; НаУКМА.- К., 2004. - С. 3-20.
 • Михальський Л.О., Ногіна Т.М., Фуртат І.М. Зміни деяких біологічних властивостей непатогенних коринебактерій в умовах адаптації до лаурілсульфату Na // Х з'їзд Товариства мікробіологів України: Тези доп., м. Одеса, 15-17 верес. 2004 р. / НАН України; Т- во мікробіологів України; Ін- т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова МОН України. - О.: Астропринт, 2004. - С. 87.
 • Михальський Л.О., Фуртат І.М., Зубарєва А.В. Особливості імунної відповіді мишей на антигени непатогенних коринебактерій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 8-14.
 • Фізико-хімічна та імунобіологічна характеристика препаратів, отриманих з клітин непатогенних коринебактерій / Л.О. Михальський, О. Сащук, Е.О. Коваленко та ін. // Шевченківська весна: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених / Ред. В.П. Гондол; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - С. 36-38.
 • Вторинний оксидний стрес як елемент адаптивної відповіді рослин на дію несприятливих факторів довкілля / М.М. Мусієнко, Н.Ю. Таран, О.А. Оканенко и др. // Физиология и биохимия культур. растений. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 3-14.
 • Мультиваріабельність і багаторівневість складових адаптаційного синдрому у рослин до засолення / М.М. Мусієнко, О.Є. Пюрко, О.А. Оканенко та ін. // Физиология и биохимия культур. растений. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 15-26.
 • Оболенська М.Ю., Михайлов А.І. Шлях до таємниць сотворіння світу починався в Одесі. ( до 100-ліття від дня народження Г.А. Гамова) // Біополімери і клітина. - 2004. - Т. 20, № 3. - С. 262-263.
 • Дія різнометальних комплексів міді, кадмію та нікелю на бактеріофаг Т4 / В.П. Поліщук, Н.С. Придаус, А.В. Харіна // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 35-38.
 • Савцова З.Д., Усач О.М., Юдіна О.Ю. Порівняльне вивчення ефективності надмалих та алопатичних доз протипухлинної аутовакцини у мишей з карциномою Льюїс // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 14-19.
 • Клітини РС-12 гідролізують фібриновий згусток шляхом продукції плазміногену та його тканинного активатора / М.В. Скок, Ю.І. Петрова, О.М. Савчук та ін. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 2. - С. 64-68.
 • Скок М.В. Нікотинові рецептори нейронного типу: будова і функції у клітинах різного походження // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 3. - С. 5-15.
 • Скок М.В., Коваль Л.М. Роль нікотину в регуляції функцій трансформованих В-лімфоцитів // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 4. - С. 130-131.
 • Скок М.В., Григоров О.О., Скок В.І. a - субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів підслизового сплетення тонкого кишечника морської свинки // Фізіолог. журн. - 2004. - Т. 50, № 4. - С. 73-78.
 • Скок М.В., Коваль О.М., Войтенко Л.П. a - субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового ганглія морської свинки // Нейрофизиология. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 79-80.
 • Дезинфікуюча дія перекису водню та лізоформіну на грамнегативні бактерії, які контамінують виробництва харчової промисловості / І.М. Фуртат, Т.В. Нів'євська, Л.О. Михальський та ін // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін.- К., 2004. - С. 29-35.
 • Фуртат І.М., Сенчугова Н.А. Дослідження біологічної активності екзометаболітів бактерій - представників родів Bacillus та Azonomas // Х з'їзд Товариства мікробіологів України: Тези доп., м. Одеса, 15-17 верес. 2004 р. / НАН України; Т-во мікробіологів України; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова МОН України. - О. : Астропринт, 2004 - С. 236.
 • Зміна деяких біологічних властивостей Corynebacterium variabilis після адаптації до катіонної поверхнево-активної речовини гіаміну / І.М.Фуртат, Л.О. Михальський, Л.Г. Степура, О.С. Радченко // Вісник Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: Біологія. - 2004. - Вип. 42-43. - С. 105-107.
 • Фуртат І.М., Ногіна Т.М., Михальський Л.О. Зміни деяких біологічних властивостей непатогенних коринебактерій в умовах адаптації до лаурілсульфату Na // Х з'їзд Товариства мікробіологів України: Тези доп., м. Одеса ,15-17 верес. 2004 р. / НАН України; Т-во мікробіологів України; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова МОН України. - О. : Астропринт, 2004. - С. 87.
 • Фуртат І.М., Михальський Л.О., Зубарєва А.В. Особливості імунної відповіді мишей на антигени непатогенних коринебактерій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 8-14.
 • Сукупна резистентність бактерій, виділених із грунтів України, до деяких полютантів та антибіотиків // І.М.Фуртат, Л.О. Михальський, Л.Г. Степура, О.С. Радченко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. - 2004. - Вип. 9. - С. 50-51.
 • Фізико-хімічна та імунобіологічна характеристика препаратів, отриманих з клітин непатогенних коринебактерій / І.М. Фуртат, О. Сащук, Е.О. Коваленко та ін. // Шевченківська весна: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 13-14 трав., 2004 р. / Ред. В.П. Гондол; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - С. 36-38.
 • Вплив ніфедипіну на клоновані та ендогенні кальцієві низько порогові канали / Я.М. Шуба, Т.І. Желай, О.К. Щегловітов та ін. / Нейрофизиологія. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 78-79.
 • Тернавська Т.К., Антонюк М.З., Мартыненко В.С. Наследование генов зерновой эстеразы в популяциязх ржи ( Secale cereale L) // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 5. - С. 16-23.
 • Ternovskaya T.K., Martynenko V.S., Yegorova T.V. Genetic analysis of gross-polinated spesies, Secale cereale L., for the character with polymorphyc genetic basis // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 3. - С. 29-37.
 • Безусько А.Г., Сытник К.М. Значение работ Д.К. Зерова для развития отложений квартера Украины / А.Г. Безусько, // V чтения памяти А.Н. Криштофовича: Тезисы, г. Санкт-Петербург, 25-26 окт. 2004г. / РАН. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова, Русское ботан. о-во. - СПб., 2004. - С. 4-6.
 • Безусько Л.Г., Мосякин С.Л. Видовые определения пыльцы маревых и возможности их использование в палинологии отложений квартера Украины // V чтения памяти А.Н. Криштофовича: Тезисы, г. Санкт-Петербург, 25-26 окт. 2004г. / РАН. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова, Русское ботан. о-во. - СПб., 2004. - С. 3-4.
 • Безусько Л.Г., Архангельский Д.Б., Романова Л.С. Некоторые экологические аспекты дифференциации пыльцы родов Otites Adans. и Dianthus L // Бюллетень Москвосковского общества испытателей природы. Отдел биолог. - 2004. - Т.109, Вып.1. - С. 50-52.
 • Безусько Л.Г., Мосякин С.Л. Происхождение и ранняя эволюция маревых (Chenopodiaceae Vent.): палеоботанические данные в свете таксономии и географи // V чтения памяти А.Н. Криштофовича: Тезисы, г. Санкт-Петербург, 25-26 окт. 2004г. / РАН. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова, Русское ботан. о-во. - СПб., 2004. - С. 57-58.
 • Характер взаимодействия стромального матрикса и АС 133+ клеток кордовой крови в трёхмерной культуре in vitro / Н.М. Билько, И.А. Вотякова, С. В. Василовская та ін. // Цитология. - 2004. - Т. 46. №10 - С. 897-898.
 • Блюм Я.Б., Баер Г.Я., Емец А.И. Введение в культуру in vitro и регенерационная способность сортов льна - долгунца с различной устойчивостью к полеганию // Физиология и биохимия культур. растений. - 2004. - Т. 36, № 1. - С. 48-54.
 • Оценка эмбриогенного потенциала сортов сои, районированных в зоне украинских Лесостепи и Полесья, как необходимый этап для их дальнейшей трансформации / Я.Б. Блюм, А.В. Пахомов, А.И. Емец и др. // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 1. - С. 49-54.
 • Донченко Г.В., Петрова Г.В. Влияние a -токоферола на апоптоз и некроз тимоцитов крыс, индуцированные Ca2+- ионофором А23187 в различных концентрациях // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 1. - С. 103-107.
 • Влияние солей йода и кобальта на содержание биологически активных веществ в биомассе спирулины / Г.В. Донченко, А.В. Котинский, Л.А. Чернухина и др. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 2. - С. 112-116.
 • Корнелюк О.І., Кордыш М.А. Мониторинг конформационного изменения окружения флуорофора Тrр144 в С-модуле тирозил-тРНК синтетазы при тепловой денатурации // Доп. НАН України. - 2004. - № 1. - С. 156-161.
 • Обобщённый параметр упорядочения S2 для связи N-H пептидной группы как мера конформационной подвижности белка: сравнение алгоритмов расчёта S2 из данных симуляции молекулярной динамики / А.И. Корнелюк, Д.Б. Ковальский, О.С. Иванова и др. // Укр. біохім. журн. - 2004. - Т. 76, № 2. - С. 128-132.
 • Антигенные свойства Corynebacterium Flavescens и Corynebacterium terpenotabidum и их серологическое родство с другими непатогенными представителями рода / Л.А. Михальский, И.М. Фуртат, А.В. Зубарева и др. // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии: Материали междунар. конф., г Минск, 26-28 мая 2004 г. / НАН Беларуси. Отд. биол. наук, Ин-т микробиологии, Концерн "Белбиофарм", Белор. республ. фонд фундаментальних исследований. - Минск, 2004. - С. 34-36.
 • Антигенные свойства Corynebacterium Flavescens и Corynebacterium terpenotabidum и их серологическое родство с другими непатогенными представителями рода / И.М. Фуртат, Л.А. Михальский, А.В. Зубарева и др. // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии: Материали междунар. конф., г Минск, 26-28 мая 2004 г. / НАН Беларуси. Отд. биол. наук, Ин-т микробиологии, Концерн "Белбиофарм", Белор. республ. фонд фундаментальних исследований. - Минск, 2004.- С. 34-36.
 • Ex vivo proliferation and differentiation of cord blood cells in gel culture system / N. Bilko, D. Bilko // 45 th International Meeting European of Molecular Biology, Biochmistry and Tissue Culture, Germany, Munster, 2004. - L.3, Р.59.
 • Affinity purification of streptavidin using tobacco mosaic virus particles as purification tags / Yu. Gleba, G. Eisner, S. Baskomb etc. // Analytical Biochemistry. - 2004. - Vol. 333, № 2. - P. 230-235.
 • Poly(ADP-ribosyl)ation enhancement in brain cell nuclei is associated with diabetic neuropathy / G.V. Donchenko, T. Kuchmerovska, I. Shymanskyy etc. // Journal of Diabetes and its Complications. - 2004. - Vol. 18, № 4. - P. 198-204.
 • Корнелюк О.І., Ковальський Д.Б., Дубина В.М. Исследование влияния консервативной мутации Leu 10> Ile на внутримолекулярную подвижность ВИЧ-1 протеазы методом молекулярной динамики // Біополімери і клітина. - 2004. - Т. 20, № 4. - С. 321-324.
 • Kornelyuk A.I., Ivakhno S.S. Cytokine-like activities of some aminoacyl-tRna synthetases and auxiliary p43 cofactor of aminoacylation reaction and their role in oncogenesis // Experimental Oncology. - 2004. - Vol. 26, № 4. - P. 250-255.
 • Alkalinization-induced changes in intracellular calcium in rat spinal cord neurons / P.G. Kostyuk, E. Kostyuk, N. Voitenko etc. // Neurochemical Research. - 2004. - Vol. 29, № 9. - P. 1659-1665.
 • Acetylcholine-induced calcium signalling in adrenaline- and noradrenaline-containing adrenal chromaffin cells / P.G. Kostyuk, E.N. Yavorskaya, O.L. Zaika etc. // Archives of Biochemistry and Biophysics. - 2004. - Vol. 424, № 1. - P. 23-32.
 • Diabetes-induced abnormalities in ER calcium mobilization in primary and secondary nociceptive neurons / P.G. Kostyuk, E. Kostyuk, N. Voitenko etc. // Pflugers Archiv European Journal of Physiology. - 2004. - Vol. 448, № 4. - P. 395-401.
 • Differential properties of GABAergic synaptic connections in rat hippocampal cell cultures / P.G. Kostyuk, S.Y. Ivanova, I.V. Lushnikova etc. // Synapse. - 2004. - Vol. 53, № 2. - P. 122-130.
 • Distribution of neuronal nicotinic acetylcholine receptors containing different alpha-subunits in the submucosal plexus of the guinea-pig / M.V. Skok, V. Skok, L.P. Voitenko etc. // Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. - 2004. - Vol. 110, № 1. - P. 19-26.
 • Functional nicotinic acetylcholine receptors in the neurons of rat intracardiac ganglia / M.V. Skok, H.E. Purnyn, V. Rikhalsky ets. // Фізіолог. журн. - 2004. - Т. 50, № 4. - С. 79-84.
 • The β-subunit composition of nicotinic acetylcholine receptors in the neurons of the guinea pig inferior mesenteric ganglion / M.V. Skok, L.P. Voitenko, O.M. Koval etc. // Neuroscience Letters. - 2004. - Vol. 365, № 2. - P. 143-146.
 • Bcl-2-dependent modulation of swelling-activated Cl- current and ClC-3 expression in Human prostate cancer epithelial cells / Ya. Shuba, L. Limonier, R. Skruma etc. // Cancer Research. - 2004. - Vol. 64, № 14. - Р. 4841-4848.
 • Ca2+ homeostasis and apoptotic resistance of neuroendocrine-differentiated prostate cancer cells / Ya. Shuba, N. Prevarskaya, P. Mariot etc. // Cell Death and Differentiation. - 2004. - Vol. 11, № 3. - P. 321-330.
 • Shuba Ya., Prevarskaya N., Skruma R. Ca2+ homeostasis in apoptotic resistance of prostate cancer cells / Ya. Shuba, N. Prevarskaya, R. Skruma // Biochemical and Biophysical Research Communications. - 2004. - Vol. 322, № 4. - P. 1326-1335.
 • Comparative analysis of the mechanisms underlying nifedipine-induced blockade of three subtypes of T-type Ca2+ channels / Ya. Shuba, A.K. Zhelay, V.G. Naidenov etc. // Neurophysiology. - 2004. - Vol. 36, № 2. - P. 93-101.
 • Effect of neuroendocrine differentiation of cells of the LNCaP line of prostate carcinoma on the characteristics of the volume-sensitive chloride current (ICl,swell) / Ya. Shuba, R.N. Lazarenko, N.K. Pogorelaya etc. // Neurophysiology. - 2004. - Vol. 36, № 1. - P.79.
 • 2-APB inhibits volume-regulated anion channels independently from intracellular calcium signaling modulation / Ya. Shuba, N. Prevarskaya, R. Skruma etc. // FEBS Letters. - 2004. - Vol. 556, № 1-3. - P. 121-126.
 • Shuba Ya. , Prevarskaya N., Skruma R. Two types of store-operated Ca2+ channels with different activation modes and molecular origin in LNCaP human prostate cancer epithelial cells // Journal of Biological Chemistry. - Vol. 279, № 29. - P. 30326-30337.

2003

 • Безусько А.Г. Палеоботанічні дослідження відкладів голоцену Житомирського Полісся у працях Д.К. Зерова. // // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 171-174.
 • Стан палінологічної вивченості рис-вюрмських відкладів розрізу Колодіїв (Україна, Івано-Франківська область) / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, К.М. Ситник та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 8-15.
 • Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М. Пилок родини Chenopodiaceae Vent. - індикатор природних та антропогенних змін рослинного покриву України в голоцені // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 392-395.
 • Білько Н.М., Дорошенко О.Я, Білько Д.І. Вивчення альтернативних джерел стовбурових клітин для трансплантації. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3.: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 367-369.
 • Оцінка проліферативного потенціалу кровотворних стовбурових клітин, отриманих з онтогенетично різних джерел / Н.М. Білько, О.Я. Дорошенко, С.В. Василовська, та ін. // Трансплантология. - 2003. - Т. 4, № 1. - С. 58-59.
 • З'ясування ролі тирозинкінази Syk під час нейрональної диференціації клітин ембріональної карциноми миші Р19, індукованої ретиноєвою кислотою / Я.Б. Блюм, В.М. Кухарський, Е. Драберова та ін. // Біополімери і клітина. - 2003. - Т. 19, № 5. - С. 445-450.
 • Активність ферментів антиоксидантного захисту в ентероцитах тонкого кмшечника та клітинах крові за іонізуючого опромінення та введення щурам вітаміну Е / М.М. Великий, Г.Я. Клевета, Л.С. Старикович та ін. // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 87-94.
 • Великий М.М. [Рецензія] // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 3. - С. 137. - Рец. на кн.: Практикум з біологічної хімії / Ред О.Я. Склярова. - К.: Здоров'я, 2002. - 296с.
 • Генетична трансформація пластомів цибридних рослин (+ Scopolia carniolica) та ( Niconiata tabacum ( + Physochlaine officinalis / Ю.Ю. Глєба, К.С. Ситник, І.К. Комарницький та ін. // Укр. бот. журн. - 2003. - Т. 60, № 5. - С. 517-522.
 • Гродзинський Д.М., Буряк І.І., Осборн Д. Деградація теломер при зберіганні насіння // Доп. НАН України. - 2003. - № 8. - С. 158-162.
 • Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності. 1. Характеристика дозових залежностей / Д.М. Гродзинський, Н.К. Куцоконь, В.Ф. Безруков та ін. // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 4. - С. 20-25.
 • Гродзинський Д.М., Шиліна Ю.В., Михєєв О.М. Механізми регуляції монокарпічного старіння рослин // Физиология и биохимия культур. растеней. - 2003. - Т. 35, № 3. - С. 187-199.
 • Трансдукція сигналу в клітинах Allium cepa при "окислювальному вибусі" / Д.М. Гродзинський, Ж.М. Кравчук, М.О. Дружина та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 1. - С. 167-171.
 • Активність ферментів антиоксидантного захисту в ентероцитах тонкого кишечника та клітинах крові за іонізуючого опромінення та введення щурам вітаміну Е / Г.В. Донченко, Г.Я. Клевета, Л.С. Старикович та ін. // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 87-94.
 • Вплив a -токоферолу і його коротколанцюгової похідної на організм за умов дії стресових факторів різної природи / Г.В. Донченко, Л.С. Мхітарян, І.В. Кузьменко та ін. // Мед. хімія. - 2003. - Т. 5, № 4. - С. 5-10.
 • Стан ГАМК-бензодіазепінового рецепторного комплексу за діабетичної нейропатії: ефект нікотинаміду та нікотиноїл- ГАМК / Г.В. Донченко, Т.М. Кучмеровська, І.О. Шиманський та ін. // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 2. - С. 83-89.
 • Розробка методу експресного виявлення дифтерійного токсину на основі імунохроматографії з колоїдним золотом / Д.В. Колибо, Г.А. Аль-Махмуд, С. І. Романюк та ін. //Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 5. - С. 123-124.
 • Вивчення дії фокусованого ультразвуку на локальний кровотік у печінці щурів / В.І. Комаренко, Т.П. Палатний, П.І. Янчук та ін. // Вісн. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2003. - Вип. 52: Біологічні науки. - С. 96-99.
 • Комаренко В.І., Палатний Т.П., Янчук П.І. Дослідження впливу фокусованого ультразвуку на локальний кровотік у тканинах печінки щурів // Природничий альманах. - Херсон, 2003. - Вип. 3: Біологічні науки. - С. 123-131.
 • Дослідження внутрішньомолекулярної рухливості цитокін-подібного С-кінцевого модуля тирозил-тРНК синтетази ссавців методом молекулярної динаміки / О.І. Корнелюк, Д.С. Каніболоцький, К.А. Одинець та ін. // Фізика живого. - 2003. - Т. 11, № 2. - С. 61-71.
 • Корнелюк О.І., Одинець К.О. Молекулярні аспекти будови і експресії геному коронавірусу SARS // Біополімери і клітина. - 2003. - Т. 19, № 5. - С . 414-431.
 • Костерін С.О., Слінченко Н.М., Черниш І.Г. Вивчення механізму дії еозину Y на Са2+, Mg2+-АРТ-азу сарколеми гладенького м'яза // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 3. - С. 50-53.
 • Костерін С.О., Слінченко Н.М., Черниш І.Г. Використання очищеної Са2+, Mg2+-АРТ-ази плазматичної мембрани клітин міометрія для порівняльної оцінки ефективності дії інгібіторів енергозалежного транспортування іонів кальцію // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 2. - С. 33-38.
 • Костерін С.О., Вадзюк О.Б. Вплив кофеїну на азидчутливе Mg2+, АРТ-залежне збільшення флуросцентної відповіді тетрацикліну при моделюванні акумуляції іонів Са в мітохондріях // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 47-45.
 • Костерін С.О., Лабинцева Р.Д., Ульяненко Т.В. Вплив поліамінів на АТР-азну активність актоміозину гладенького м'яза матки // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 60-66.
 • Костерін С.О., Слінченко Н.М., Черниш І.Г. Вплив сперміну на активність очищеної Са2+, Mg2+-АРТ-ази плазматичної мембрани клітин міометрія // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 4. - С. 51-56.
 • Костерін С.О., Вадзюк О.Б., Борисова Л.А. Чутлива до протонофору СCСР зміна флуоресценції тетрацикліну за умов моделювання Mg,2+-АРТ-залежного транспортування іонів Са в мітохондріях гладенького м'яза // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 4. - С. 64-74.
 • Внутрішньоклітинний кальцієвий гомеостаз сенсорних нейронів при гіпоксичних впливах / П.Г. Костюк, Р.І. Станіка, Л.М. Коваль та ін. // Фізіологічний журн. - 2003. - Т.49, № 3. - С. 3-10.
 • Пермеабілізовані клітини слинних залоз як модель для вивчення кальцій транспортних систем мембрани ендоплазматичного ретикулума / П.Г. Костюк, О.В. Копач, І.А. Кругликов та ін. // Фізіологічний журн. - 2003. - Т. 49, № 5. - С. 31-42.
 • Піввіку на теренах профілактичної медицини та екології: До ювілею І.М. Трахтенберга / П.Г. Костюк, О.О. Мойбенко, В.Ф. Сагач та ін. // Фізіологічний журн. - 2003. - Т. 49, № 6. - С. 104-106.
 • Вплив пероксиду водню на зміну цитозольного кальцію в тимоцитах щура / О.П. Матишевська, Ю.В. Семёнов, А.Ю. Артеменко та ін. // Физика живого. - 2003. - Т. 11, № 1. - С. 58-63.
 • Дослідження структурного стану хроматину у тимоцитах післядії радіації та пероксиду водню in vitro / О.П. Матишевська, І.І. Гринюк, В.Н. Чабанний та ін. // Физика живого. - 2003. - Т. 11, № 2. - С. 37-45.
 • Чутливість непатогенних видів роду Corynebacterium до деяких поверхнево-активних речовин / Л.О.Михальський, І.М. Фуртат, Т.М. Ногіна, та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3.: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 369-372.
 • Мусієнко М.М. Золоті імена України, народжені університетом Святого Володимира: Микола Григорович Холодний // Укр. бот. журн. - 2003. - Т. 60, № 3. - С. 336-346.
 • Мусієнко М.М., Федорчук І.В., Ольхович О.П. Моніторинг водних екосистем національного природного парку "Подільські Товтри" за гідрологічними показниками // Заповідна справа в Україні / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Канів. природний заповідник. - 2003. - Т. 9, Вип. 1. - С. 73-81.
 • Глутатіонтрансферазна активність і ДНК-аддукти в плаценті людини в умовах несприятливого довкілля / М.Ю. Оболенська, Н.М. Теплюк, Л.Я. Сазонова, та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 379-382.
 • Оболенська М.Ю., Слончак А.М. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для отримання промоторного фрагмента гена GSTP1 // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; Упоряд.: М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк; НаУКМА. - К., 2003. - С. 382-385.
 • Моніторинг деяких вірусів злакових в агроценозах України / В.П. Поліщук, Г.О. Снігур, І.Г. Будзанівська та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 385-388.
 • Визначення кореляційних зв'язків між впливом протипухлинних вакцин серії ІЕПОР на дискретні імунологічні показники та ефективністю вакцинотерапії // З.Д. Савкова, Н.І. Федосова, О.М. Усач, та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3.: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 388-392.
 • Скок М.В., Коваль О.М., Скок В.І. a - субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового ганглія морської свинки: електрофізіологічне дослідження // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 1. - С. 19-25.
 • Скок М.В., Коваль О.М., Войтенко Л.П. a - субодиничний склад нікотинових холінорецепторів нейронів нижнього брижового ганглія морської свинки: імуногістохімічне дослідження // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 2. - С. 90-97.
 • Сорочинський Б.В. Роль ушкодження унікальних та масових структур клітини в формуванні її реакції на опромінення // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: Зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 9. - С. 120-124.
 • Фуртат І.М., Ногіна Т.М., Михальський Л.О. Чутливість непатогенних видів роду Corynebacterium до деяких поверхнево-активних речовин // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3.: Природничі науки: / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 369-372.
 • Вплив нейроендокринного диференціювання клітин раку простати людини лінії LNCaP на характеристики об'ємчутливого хлорного струму / Я.М. Шуба, Р.М. Лазаренко, Ю.М. Вітко та ін. // Фізіологічний журн. - 2003. - Т. 49, № 6. - С. 3-13.
 • Тернавська Т.К., Вдовиченко Ж.В., Антонюк М.З. Воздействие гаметоцидной хромосомы 4S1 на соотношение фенотипического расщепления при генетическом анализе линий мягкой пшеницы // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 5. - С. 49-56.
 • Тернавська Т.К. , Егорова Т.В. Генетический анализ овса посевного (Avena sativa L.) с помощью теста совместного шкалирования // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 5. - С. 30-40.
 • Тернавська Т.К., Вдовиченко Ж.В. Зависимость результатов генетического анализа самоопыляющихся видов злаков от природы картирующей популяции // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 3. - С. 67-79.
 • Палинологическое обоснование основных изменений состава лесов равнинной части Украины в голоцене / А.Г. Безусько, Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякин и др. // Палеонтология и природопользование: Тез. докл. ХLІХ сессии Палеонтол. о-ва., г. Москва 7- 11 апр., 2003 г. / РАН., Палеонтол. о- во, Палеонтол. о- во РАН. - С.Пб., 2003. - С. 25-26.
 • Палинологическое обоснование основных изменений состава лесов равнинной части Украины в голоцене / Л.Г. Безусько, А.Г. Безусько, С.Л. Мосякин, З.Н. Цымбалюк // Палеонтология и природопользование: Тез. докл. ХLІХ сессии Палеонтол. о-ва., г. Москва 7- 11 апр., 2003 г. / РАН., Палеонтол. о- во, Палеонтол. о- во РАН. - С.Пб., 2003. - С. 25-26.
 • Блюм Я.Б., Ныпорко А.Ю., Демчук О.Н. Анализ структурных особенностей a-тубулина растений, обеспечивающих повышенную устойчивость к холоду // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 6. - С. 3-11.
 • Введение в культуру in vitro и регенерація растений дагуссы ( Eleusine coracana(L.) Gaertn.) сорта Тропиканка / Я.Б. Блюм, А.И. Емер, Г.Я. Баер и др. // Физиология и биохимия культур. растений. - 2003. - Т. 35, № 2. - С. 152-159.
 • Блюм Я.Б., Емец А.И. Микропротопласты как эффективный способ перенесения отдельных хромосом между несовместимыми видами растений // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 2. - С. 39- 48.
 • Блюм Я.Б., Ныпорко А.Ю., Живолуп А.Н. Сравнительный анализ первичной структуры мутантных тубулинов, устойчивых к антимикротрубочковым соединениям, для предсказания позиций новых мутаций с аналогичными свойствами // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 2. - С. 69-78.
 • Анализ ядерного и митохондриального геномов у транспластомных растений Salpiglossing sinuate, полученных путём переноса трансформированных пластид от цибрида N. tabacum (+ S. sinuate) / Ю.Ю. Глеба, Е.С. Сытник, А.Ф. Парий и др. // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 5. - С. 3-8.
 • Получение и анализ межродовых соматических гибридов между Brassica napus и линией типа "albino" Orychophragmus violaceus / Ю.Ю. Глеба, М.Ю. Василенко, И.К. Комарницкий и др. // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 1. - С. 3-10.
 • Донченко Г.В., Кузьменко И.В., Звайд Ф.Р. Антигипоксический эффект витамина Е и его производного в условиях моделирования гипоксических состояний различного генеза у крыс // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 2. - С. 67-71.
 • Донченко Г.В., Петрова Г.В., Капралов А.А. Витамин Е и апоптоз // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 25-34.
 • Донченко Г.В., Янчий О.Р., Пархоменко Ю.М. Внутриклеточная локализация тиаминсвязывающих белков печени и почек крыс // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 6. - С. 111-114.
 • Донченко Г.В., Кузьменко И.В., Звайд Ф.Р. Содержание и функционирование убихинона в цепи транспорта электронов митохондрий при экспериментальном очаговом миокардите у крыс // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 1. - С. 38-41.
 • Донченко Г.В., Петрова Г.В., Капралов А.А. Сравнительное исследование действия ? -токоферола, его синтетического метаболита и ионола на индуцированный дексаметазоном апоптоз тимоцитов крыс // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 1. - С. 78-84.
 • Корнелюк О.І., Кордыш М.А., Одынец К.А. Trp144 как флуоресцентный зонд для изучения конформационной подвижности С - модуля эукариотической тирозил-тРНК синтетазы // Біополімери і клітина. - 2003. - Т. 19, № 5. - С. 436-439.
 • Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы на лимфоцитах периферической крови при болезни Альцгеймера / М.В. Скок, Л.Н. Коваль, Н.Ю. Бачинская и др. // Доп. НАН України. - 2003. - № 9. - С. 188 -192.
 • Сорочинський Б.В. Молекулярно-биологическая природа морфологических аномалий среди голосеменных растений, индуцированных хроническим облучением в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС: акцент на возможную роль цитоскелета // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 2. - С. 49-55.
 • Bezusko A.G., Bezusko L.G. Some problems of the palynology of the Riss-Wurm deposits of the section Kolodiiv (Halyc Prydnistrov'ja, Region, Ukraine) // Lessy i paleolit Nadniestrza Halickiego: XІІ ukrainsko-polskie seminarium terenove Stratygraficzna korelacja lessow iosadow lodowcowych Ukrainy I Polski, Lublin, 15-19 september 2003. - Lublin, 2003. - P. 6-8.
 • Bezusko A.G., Bezusko L.G. Some problems of the palynology of the Riss-Wurm deposits of the section Kolodiiv (Halyc Prydnistrov'ja, Region, Ukraine) / L.G. Bezusko A.G. Bezusko // Lessy i paleolit Nadniestrza Halickiego: XІІ ukrainsko-polskie seminarium terenove Stratygraficzna korelacja lessow iosadow lodowcowych Ukrainy i Polski, Lublin, 15-19 september 2003. - Lublin, 2003. - P. 6-8.
 • Блюм Я.Б. Cold adaptation of plant microtubules: structural interpretation of primary sequence changes in a highly conserved region of alpha-tubulin // Cell. Biol. Int. - 2003. - Т. 27. - Р. 241-243.
 • Костерін С.О. Kinetics and energetics of Mg2+, ATP-dependent Ca2+ transport in the plasma membrane of smooth muscle cells // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - P. 215-228.
 • Action of hypoxia on different types of calcium channels in hippocampal neurons / P.G. Kostyuk, O.V. Kravchyk, V.M. Shkrul etc. // Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. - 2003. - Vol. 1618, № 1. - P. 33-38.
 • Blocking of cloned low-threshold Ca2+ channels by neuroleptic drugs / P.G. Kostyuk, Ya. Shuba, V. Osipenko etc. // Neurophysiology. - 2003. - Vol. 35, №1. - P. 7-16.
 • Effect of hypoxia on calcium channels depends on extracellular calcium in CA1 hippocampal neurons / P.G. Kostyuk, O.V. Kravchyk, V.M. Shkrul etc. // Brain Research. - 2003. - Vol. 980, № 1. - P. 128-134.
 • Chronic treatment with ionotropic glutamate receptor antagonist kynurenate affects GABAergic synaptic transmission in rat hippocampal cell cultures / P.G. Kostyuk, S.Y. Ivanova, M.V. Strozhuk etc. // Neuroscience Letters. - 2003. - Vol. 341, № 1. - P. 61-64.
 • Kostyuk P., Ivanova S.Y. Homestatic regulation of the efficacy of synaptic transmission // Нейрофизиология. - 2003.- Т. 35, № 3-4. - Р. 350.
 • Imaging of [Ca2+] in the intracellular calcium stores of permeabilized cells / P. Kostyuk, N. Fedirko, O. Kopach etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 345-346.
 • Intracellular calcium homeostasis changes induced in rat spinal cord neurons by extracellular acidification / P.G. Kostyuk, E. Kostyuk, N. Voitenko etc. // Neurochemical Research. - 2003. - Vol. 28, № 10. - P. 1543-1547.
 • Roles of nicotinic and muscarinic receptors in calcium signaling and transmitter release / P. Kostyuk, O.M. Pochynyuk, O.L. Zaika etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 229-235.
 • a - Subunit composition of nicotinic acetylcholine receptors in neurons of the rat submandibular ganglia / M.V. Skok, H.E. Purnun, O.V. Rikhalsky etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 368.
 • β2- and β4-subunit composition of nicotinic acetylcholine receptors in the guinea pig inferior mesenteric ganglion: immunohistochemical and elektrophysiological studies / M.V. Skok, O.M. Koval, L.P. Voitenko ets. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 355.
 • Functional nicotinic acetylcholine receptors are expressed in B lymphocyte - derived cell lines / M.V. Skok, E.N. Kalashnik, L.N. Koval ets. // Molecular Pharmacol. - 2003. - Vol. 64, № 4. - P. 885-889.
 • a1-adrenergic receptors activate Ca2+-permeable cationic channels in prostate cancer epithelial cells / Ya. Shuba, V. Sydorenko, N. Prevarskaya etc. // Journal of Clinical Investigation. - 2003. - Vol. 111, № 11. - P. 691-1701.
 • Blocking of cloned low-threshold Ca2+ channels by neuroleptic drugs / Ya. Shuba, V. Osipenko, P.G. Kostyuk etc. // Neurophysiology. - 2003. - Vol. 35, №1. - P. 7-16.
 • Preferential block of a1H subunit of the LVA Ca2+ channels by nifedipine / Ya. Shuba, A. Shcheglovitov, V. Osipenko etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - С. 370.
 • Receptor-coupled, DAG-gated Ca2+-permeable cationic channels in LNCaP human prostate cancer epithelial cells / Ya. Shuba, V. Sydorenko, N. Prevarskaya etc. // Journal of Physiology. - 2003. - Vol. 548, № 3. - P. 823-836.
 • Specific effects of nifedipine on endogenous LVA Ca2+ channel subtypes / Ya. Shuba, T. Zhelay, A. Shcheglovitov etc. // Нейрофизиология. - 2003. - Т. 35, № 3-4. - Р. 379.
 • Store-operated Ca2+ channels in prostate cancer epithelial cells: Function, regulation, and role in carcinogenesis / Ya. Shuba, L. Limonier, R. Skruma etc. // Cell Calcium. - 2003. - Vol. 33, № 5-6. - P. 357-373.
 • Shuba Ya. , Prevarskaya N., Skruma R. Store-operated Ca2+ current in prostate cancer epithelial cells: Role of endogenous Ca2+ transporter type 1 // Journal of Biological Chemistry. - 2003. - Vol. 278, № 17. - P. 15381-15389.

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Напрями наукових досліджень

Завідувач –
Терновська Тамара Костянтинівна,
доктор біологічних наук,

професор

2 корп., кімн. 411, тел. 463-59-27
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний спеціаліст –
Пасічник Тетяна Володимирівна,
кандидат біологічних наук, старший викладач

2 корп., кімн. 303, тел. 463-5927

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Антонюк Максим Зиновійович – доктор біологічних наук, професор;

 

Васильченко Ольга Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент (Національний авіаційний університет);

 

Верьовка Сергій Вікторович – доктор біологічних наук, доцент (ДУ “Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”);

 

Віфлянцев В’ячеслав Володимирович – кандидат філософських наук, доцент (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка);

 

Єфіменко Тетяна Сергіївна – кандидат біологічних наук, старший викладач;

 

Решетнік Євдокія Миколаївна – старший викладач, кандидат біологічних наук (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка);

 

Коротченко Ірина Андріївна – кандидат біологічних наук, доцент (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України);

 

Костерін Сергій Олексійович – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України);

 

Куниця Наталія Іванівна - старший викладач;

 

Листван Катерина Володимирівна - кандидат біологічних наук, старший викладач (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ);

 

Лосицький Михайло Юрійович – кандидат біологічних наук, старший викладач (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка);

 

Наваліхіна Анастасія Георгіївна – асистент;

 

Нечипуренко Олексій Олександрович – кандидат біологічних наук, старший викладач (Центр Ветеринарної Діагностики);

 

Маринченко Лоліта Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

 

Мартиненко Вікторія Сергіївна – кандидат біологічних наук, старший викладач;

 

Омері Ірина Дмитрівна - кандидат біологічних наук, доцент (Київський університет імені Бориса Грінченка);

 

Пасічник Сергій Валентинович – кандидат біологічних наук, старший викладач (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя);

 

Кириченко Ангеліна Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший викладач (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України);

 

Нестеренко Юлія Анатоліївна – асистент (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України);

 

Маньковська Оксана Сергіївна - асистент (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України);

 

Міхєєв Олександр Миколайович - доктор біологічних наук, доцент (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ);

 

Сергеєва Тетяна Анатоліївна – доктор біологічних наук, доцент (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України);

 

Фуртат Ірина Михайлівна – кандидат біологічних наук, доцент;

 

Шиліна Юлія Володимирівна - кандидат біологічних наук, доцент (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ);

 

Шпильчин Віталій Віталійович – кандидат біологічних наук, старший викладач;

 

Яковенко Людмила Федорівна – старший викладач, кандидат біологічних наук (Інститут молекулярної біологія та генетики НАНУ);

 

 

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Напрями наукових досліджень

Анатомія людини
Особливості будови опорно-рухового апарату, кісток і м’язів, дихальної системи, органів травлення, сечостатевої системи, залоз внутрішньої секреції, серцево-судинної, нервової систем, сенсорних апаратів, рецепторів, аналізаторів.


Анатомія людини


Анатомія рослин
Особливості будови клітини та рослинних тканин, будова і розвиток вегетативних органів, анатомія насінин і плодів, методи анатомічних досліджень.


Анатомія та еволюція нервової системи людини
Курс спрямований на вивчення анатомічної будови та основ функціонування нервової системи в цілому та її окремих частин. Розглянуто будову головного та спинного мозку, периферійної нервової системи та органів чуття. Приділено увагу локалізації функцій пізнання, руху, соматичної, зорової, слухової чутливості , основних мовних центрів в корі головного мозку. Висвітлено процеси формування нервової системи в онто- та філогенезі.


Анатомія та фізіологія людини
В курсі в систематичній формі представлено загальнобіологічні узагальнення про особливості будови і функціонування організму людини, спадковість та мінливість, регуляторні механізми, процеси розмноження, ембріогенезу, еволюції та генетики людини.


Антропологія


Антропологія
Змістом курсу є переважно фізична археологія. Вивчаються етапи та процеси становлення людини як біологічного виду. Розглядаються зміни у параметрах людського тіла в історичному часі, адаптаційна взаємодія людини як біологічної істоти з природним середовищем та культурним середовищем соціуму. Розглядається расова варіативність та пов'язані з нею адаптаційні потенції людини.


Аспірантський дослідницький семінар


Біоетика та біобезпека новітніх технологій
Курс охоплює історичний розвиток, предметне поле та соціально-правові проблеми біоетики. Біоетика розкривається як міждисциплінарна галузь знань, спрямована на виявлення, вивчення та осмислення проблем біомедичної практики та біологічних досліджень з моральної , філософської та соціально-правової точки зору. Особливістю зазначеного курсу є розгляд біоетичних проблем у контексті конкретно-наукової діяльності біолога - дослідницької та експериментальної роботи.


Біоетика та біобезпека новітніх технологій


Біоінформатика
У найзагальнішому визначенні біоінформатика є комплексом підходів до аналізу результатів біологічних експериментів. Курс складається із семінарських та практичних занять, на яких буде поставлено певні задачі з експериментальної біології та надано підходи, методи, прийоми для їхнього вирішення сучасними методами обчислювальної техніки, які забезпечуються спеціалізованими комп'ютерними програмами. У курсі надано базові визначення з біоінформатики та алгоритми, які дають змогу працювати з матрицями біологічних даних.


Біологічні основи інфекційних процесів
Мікрофлора людини. Мікробні екосистеми людини. Мікробні інфекції людини і тварин. Зміни нормальної мікрофлори людини під впливом несприятливих факторів. Основні групи збудників інфекційних хвороб. Патогенні й умовно-патогенні мікроорганізми. Молекулярно-біологічні та генетично-популяційні аспекти патогенності і вірулентності мікроорганізмів. Інфекція й епідемічний процес. Діагностика інфекційних захворювань. Основні групи антибіотиків, властивості та механізми біологічної дії. Бактеріальна резистентність до хіміотерапевтичних препаратів.


Біологічні основи поведінки людини
Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних із загальними законами еволюції, екології, етології; курс розвиває природничо-науковий підхід до природи людини і дає фундаментальні знання про еволюційні витоки людської психіки і про місце людини в глобальних екосистемах нашої планети.


Біологія індивідуального розвитку людини


Біологія індивідульного розвитку
Особливості дії іонізуючих випромінювань різних типів, реалізація радіобіологічних ефектів на різних рівнях, радіочутливість та радіорезистентність біологічних об'єктів різних типів, можливості модифікації радіобіологічних ефектів.


Біологія систем
Курс включає визначення поняття біології систем як погляд на клітину як цілісну систему. Біологія систем як міждисциплінарна галузь науки викладається в формі семінарських занять, застосовує вісь обсяг знань, які набули студенти при опанування нормативних курсів НП "Біологія" та спрямована на активне, творче засвоєння предмету курсу. Специфічні експериментальні техніки будуть обмежені комп'ютерними програмами та алгоритмами, які студенти будуть опановувати та використовувати для використання своїх теоретичних знань з різних галузей біології для рішення поставлених перед ними завдань.


Біоорганічна хімія
Зв’язок органічної хімії з біологією і медициною. Органічні сполуки, що синтезуються за біохімічними механізмами в живій клітині. Основні напрями синтезу і використання органічних сполук у медицині та дезінфектології.


Біоремедіація


Біорізноманітність
Біологічне різноманіття – одна з базових та інтегративних концепцій сучасних природничих наук. У запропонованому курсі розглядатимуться структурні та функціональні рівні біорізноманіття (від молекул до біосфери); принципи сучасної філогенетики, систематики та номенклатури; класичні й сучасні методи вивчення біорізноманіття; основні етапи еволюційної історії біосфери та філогенія органічного світу; стратегічні й практичні аспекти збереження біорізноманіття. Основне завдання курсу – показати сучасні тенденції та концепцію «нового еволюційного синтезу» – поєднання еволюційного вчення, палеонтології, філогенетики, систематики, молекулярної біології, біогеографії та екології.


Біосенсорні технології
Визначення поняття "біосенсор" в історичному аспекті. Різновиди біосенсорів. Наноструктуровані мембрани на основі наночастинок, методи створення та перспективи використання. Іммобілізація біологічних та хімічних розпізнавальних молекул, методи створення біосенсорів, галузі використання. Раціональний дизайн аналогів активних центрів біомакромолекул у структурі полімерів-біоміметиків із застосуванням методів комп'ютерного моделювання. Розробка та використання сенсорних систем для екологічного моніторингу на основі полімерів-біоміметиків. Мультипараметричне сенсорне визначення низькомолекулярних метаболітів для ранньої діагностики захворювань.


Біотехнологія
Природа і різноманітність біотехнологічних процесів, значення фундаментальних відкриттів у біології, хімії для розвитку сучасної біотехнології. Використання технології рекомбінантних ДНК для отримання інсуліну, інтерферонів. Стратегія застосування вакцин і вакцинне виробництво. Перспективні напрями біотехнології – спрямований транспорт лікарських препаратів, імунотоксини, респекрини. Генна терапія.


Біотехнологія рослин


Біотехнологія тваринних геномів


Біофізика
Термодинаміка біологічних процесів. Молекулярна біофізика структурної організації біомакромолекул (білків і нуклеїнових кислот). Біофізика клітинних процесів – біомембрани, мембранний потенціал, електрична збудливість клітин, скоротливі процеси. Біофізика сенсорних систем. Фотобіологічні процеси, біолюмінесценція та хемілюмінесценція. Радіаційна біофізика. Біофізика складних систем.


Біохімічні основи розвитку патологічних процесів


Біохімія
Особливості хімічної організації і властивості вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів, гормонів. Обмін речовин та енергії. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот і білків, нуклеїнових кислот. Будова і функції біологічних мембран. Регуляція метаболічних процесів.


Біохімія білків
Спецкурс скерований на засвоєння студентами основних понять та молекулярних механізмів процесінгу білків. Принципи будови білків, залежність їх активності від структури, шляхи елімінації відпрацьованих та денатурованих білків. Формування нативної структури білка, можливі шляхи її порушення та патофізіологічні наслідки. Сучасні проблеми біохімії та біотехнології білків.


Біохімія вільнорадикальних процесів
Зміни інтенсивності та швидкості вільнорадикального окиснення як ранній універсальний неспецифічний показник пошкодження біологічних структур. Системи захисту від дії реакційноздатних кисневих метаболітів ферментної і неферментної природи."Вільнорадикальні патології".


Біохімія людини
У курсі буде вивчено біохімічні основи молекулярно-фізіо- логічних процесів, які є основою нормальної діяльності людсько- го організму. На молекулярному рівні буде розглянуто процеси, які відбуваються у різних системах органів та тканин людини у нормі та деякі характерні випадки їхньої модифікації в межах норми та поза межами норми (виникнення патологічних станів). 160


Ботаніка
Система рослинного світу. Водорості, гриби, вищі рослини. Флористика. Рослинні угруповання. Географія та екологія рослин. Біологічне і практичне значення рослинного світу. Безпека роботи з отруйними рослинами.


Вірусологія
Основні властивості, природа і класифікація вірусів. Культивування та ідентифікація вірусів. Хімічний склад віріонів. Вірусні білки. Фізична структура вірусів. Розмноження, мінливість, генетика вірусів. Патологія вірусних інфекцій. Онкогенні віруси. Екологія вірусів.


Вступ до загальної біології
В курсі загальної біології в систематичній формі представлено основні відомості про загальні питання біології: особливості організації живої матерії, обміну речовин, генетичний код, спадковість та мінливість, регуляторні механізми, процеси розмноження, ембріогенезу, еволюції, екологічні взаємовідносини.


Вступ до спеціальності
Особливості хімічного складу іструктурно-функціональної організації живого, генетична інформація, її збереження та реалізація в процесі самооновлення. Саморегуляція в біологічних системах. Обмін речовин, процеси анаболізму і катаболізму. Самовідтворення біологічних систем, онтогенез клітини та багатоклітинного організму. Походження й еволюція життя.


Генетика
Принципи розщеплення спадкових факторів, принципи не- залежного сортування, типи міжалельної та міжгенної взаємодії, успадкування, зчеплене зі статтю, хромосоми як група зчеплен- ня генів, генетичні наслідки мітозу та мейозу, мутації генетич- ного матеріалу.


Генетика вищих рослин
Молекулярні механізми епігенетичних змін у геномі, онтогенез Arabidopsis thaliana, рослинні Homeobox гени, способи репродукції рослин та методи генетичного аналізу, методи створення генетичних та фізичних карт рослинних геномів, генетичний контроль відповіді рослин на дію стресів.


Генетика людини
Основні поняття, теоретичні основи і сучасні дані генетики людини. Особливості успадкування, передачі та реалізації генетичної інформації в людини у нормі та патології. Визначення та характеристика каріотипу людини.


Генетика мікроорганізмів
Генетика мікроорганізмів – один з основних розділів сучасної мікробіології. Курс охоплює сім основних тем і висвітлює питання організації й функціонування генома таких мікроорганізмів, як віруси, бактерії, гриби та протозоа. Розглядаються сучасні уявлення про геном мікроорганізмів, його реплікацію та експресію, мутації, генетичні рекомбінації, їхнє значення в еволюції прокаріот і практичне застосування у низці біотехнологічних процесів.


Генетика онтогенезу


Генетична інженерія
Принципи та методи створення рекомбінантних молекул ДНК. Виділення клонованих генів. Трансформація прокаріотичних клітин та експресія генів in vivo. Введення ДНК у дріжджові клітини. Експресія екзогенної ДНК у клітинах ссавців. Введення чужинних генів у запліднену яйцеклітину. Рекомбінантні ДНК і спадкові хвороби. Генетична інженерія рослин. Генетична інженерія як основа сучасного генетичного аналізу на молекулярному рівні.


Генетична інженерія
Принципи та методи створення рекомбінантних молекул ДНК. Виділення клонованих генів. Трансформація прокаріотичних клітин та експресія генів in vivo. Введення ДНК у дріжджові клітини. Експресія екзогенної ДНК у клітинах ссавців. Введення чужинних генів у запліднену яйцеклітину. Рекомбінантні ДНК і спадкові хвороби. Генетична інженерія рослин. Генетична інженерія як основа сучасного генетичного аналізу на молекулярному рівні.


Генетично-модифіковані організми


Геноміка
Сучасні уявлення про структуру і функціонування генома у про- та еукаріот. Методи картування хромосом. Методи молекулярно-генетичного та цитологічного аналізу геномів.


ДЕК


ДЕК


Еволюція Землі та живих систем


Екологія мікроорганізмів з основами мікробіології


Екологія тварин з основами зоології
Система тваринного світу. Безхребетні – план будови та рівні організації, життєві цикли, біологічні особливості, місце в екосистемах. Сучасний стан зоологічної науки.У також курсі розглядаються ознаки, притаманні всім хордовим тваринам, поділ на основні таксономічні одиниці, анатомо-мор- фологічні ознаки усіх класів, особливості їх походження і філогенетичні зв'язки. Екологія тварин.


Епігенетика


Зоологія безхребетних
Система тваринного світу. Безхребетні – план будови та рівні організації, життєві цикли, біологічні особливості, місце в екосистемах. Сучасний стан зоологічної науки.


Зоологія хордових
У курсі розглядаються ознаки, притаманні всім хордовим тваринам, поділ на основні таксономічні одиниці, анатомо-морфологічні ознаки усіх класів, особливості їх походження і філогенетичні зв'язки.


Імунологія
Захисні реакції організмів, спрямовані на збереження й підтримку їхньої функціональної та структурної цілісності і біологічної індивідуальності організмів.


Кваліфікаційна робота
Дослідження проблемного питання, яке має елементи наукового пошуку або практичної новизни.


Кваліфікаційний екзамен


Клітинна біологія
У курсі розглядається культура клітин, тканин та органів рослин у фізіологічних та біотехнологічних аспектах. Використання культур клітин для продукування потрібних речовин. Культура клітин для розмноження та оздоровлення посадкового матеріалу. Клональне мікророзмноження. Використання культури клітин для генетичної модифікації в цілях селекції. Кріозбереження клітин, що культивуються. Клітинні технології як база успішного розвитку рослинництва, фармакології, харчової, легкої, хімічної промисловості.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Методи біохімічних досліджень
Основні поняття та теоретичні засади сучасних методичних прийомів, підходів і прикладні розробки, що застосовуються у біохімічній практиці, ознайомлення з практичним досвідом науковців у галузі біохімії.


Методи кінетичного аналізу у фізико-хімічній біології
Основні поняття, теоретичні основи і сучасні дані кінетики ферментативних реакцій та ферментативного каталізу. Методичні підходи, що використовуються для вирішення теоретичних і практичних потреб у галузі сучасної ферментології.


Методологія наукових досліджень


Механізми клітинного сигналювання
У курсі буде розглянуто питання щодо структурної організації та функціонування відомих на сьогодні клітинних сигнальних систем та функціональних елементів, що входять до їхньо- го складу, а саме, іон-залежних каналів, систем із вторинними посередниками (аденілатциклазну, фосфоінозитидну, гуанілатциклазну), тирозинкіназних систем та систем із внутрішньоклітинними рецепторами. Приділено увагу механізмам формування Са2+-сигналів у клітині, а також участі у передачі сигналу арахідонової кислоти та продуктів її окислення. Крім того, буде розглянуто механізми взаємодії різних трансдукторних систем та результати їх трансактивації.


Механізми онкогенезу


Мікробіологія
Систематика мікроорганізмів, бактерій. Будова бактеріальної клітини, фізіологія мікроорганізмів. Ріст і розмноження, вплив зовнішніх факторів. Мінливість мікроорганізмів, їхня роль у кругообігу речовин у природі.


Молекулярна біологія
Ген як первинна матрична структура, будова нуклеїнових кислот, реплікація ДНК, експресія генетичної інформації та її регуляція, ферментативне забезпечення біологічних процесів, молекулярні основи мутацій, репарація пошкоджень, молекулярні основи рекомбінації генів, мобільні генетичні елементи, геноми прокаріотів, методи їхнього вивчення, геноми еукаріотів, принципи та завдання клонування генів, генетична інженерія, базові методи роботи з біологічними макромолекулами.


Молекулярна фізіологія
Структурні та функціональні особливості рослинних клітин; системи регуляції фізіологічних процесів у рослин; механізми фітогормональної регуляції фізіологічних процесів; новоутворення клітин і ріст рослин; репродуктивний розвиток рослин; проростання насіння; фотосинтез; симбіотичні системи біологічної фіксації азоту.


Молекулярна фізіологія тваринної клітини


Молекулярні механізми старіння
Некроз, апоптоз і запрограмована смерть від старості як три види смерті соматичних клітин. Тотіпотентність і плюріпотентність. Ліміт Хейфлика. Зміна морфогенетичного статусу через поділ клітин. Зв’язок між поділом, диференціюванням та запрограмованою смертю. Молекулярні механізми забезпечення цих процесів.


Молекулярні основи біотехнології


Молекулярні основи еволюції
Вивчення динаміки еволюційних змін організмів на молекулярному рівні. Зміна структури генома, генів у часі. Еволюційні зміни в амінокислотних послідовностях і послідовностях нуклеїнових кислот. Молекулярна філогенетика. Вимірювання генетичних змін.


Молекулярні основи патогенезу


Навчально-науковий семінар з біології
Поняття епігенетичної мінливості в історичному аспекті та сучасний зміст терміну. Молекулярні механізми епігенезу. Молекулярні шляхи забезпечення зв’язку між епігенетичними змінами та змінами у послідовностях ДНК через етап позитивних адаптивних змін в організмі.


Науковий семінар "Сучасні проблеми молекулярної біології"
Дисципліна включає знайомство студентів з методами виділення нуклеїнових кислот, поділом ДНК і РНК і їх фрагментів, оптичними та гідродинамічними методами їх вивчення. Розглядаються питання взаємодії нуклеїнових кислот з водою, іонами металів, білками. Спеціальний розділ курсу присвячений структурою і функціями плазмидной мітохондріальної і хлоропластної ДНК.Студенти знайомляться з методами секвенування і варіантами використання полімеразної ланцюгової реакції для вивчення ДНК.


Нейрофізіологія
Нейрон, особливості будови, функціональне призначення. Дістанні взаємини між нейронами. Молекулярно-фізіологічна характеристика типів синапсів і терміналей. Ідентифікація синоптичних контактів. Іонний склад нервових клітин. Мембранний потенціал, потенціал дії. Синоптичні потенціали. Молекулярні механізми організації процесів передачі сигналів у сенсорних системах. Типи медіаторів і модуляторів.


Основи біології та генетики людини
В курсі в систематичній формі представлено загальнобіологічні узагальнення про особливості будови і функціонування організму людини, спадковість та мінливість, регуляторні механізми, процеси розмноження, ембріогенезу, еволюції.


Основи інформатики
Курс дає характеристику основ інформаційних процесів та сучасних засобів обробки даних, що передбачено програмами підготовки студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У курсі розглядаються принципи інформатики та обчислювальної техніки, системи пошуку, зберігання та обробки біологічної інформації. Вивчення дисципліни направлене на засвоєння можливостей використання комп'ютерної техніки, оволодіння навичками роботи з програмним забезпеченням операційними системами, текстовими редакторами, електронними таблицями, базами даних та пошуковими серверами.


Популяційна генетика
Закономірності розвитку популяцій і біоценозів. Моделі динаміки популяцій, угруповань та біоценозів. Конкуренція, хижацтво, паразитизм, коменсалізм, муталізм, симбіоз. Вплив природних факторів і факторів антропогенного походження на продуктивність та смертність організмів, популяцій і біоценозів.


Практика дослідницька
Студенти набувають професійних навичок, опановують сучасні дослідницькі методики, закріплюють і поглиблюють теоретичні й практичні знання з експериментальної біології.


Практика навчальна польова з зоології безхребетних
Програма навчальної польової практики з зоології безхребетних передбачає проведення занять безпосередньо у польових умовах у Чернігівської та Київської області,які складаються із теоретичної частини (розповідає викладач) та практичної (студенти збирають вказаних викладачем представників фауни безхребетних для колекції).


Практика навчальна польова з зоології хордових та ботаніки вищих рослин
Програма навчальної польової практики з ботаніки та зоології хребетних передбачає проведення занять безпосередньо у польових умовах у Кременецькому ботанічному саду (м. Кременець), околицях м. Кременець, заповіднику "Медобори" та у Краєзнавчому музеї м. Кременець, які складаються із теоретичної частини (розповідає викладач) та практичної (студенти збирають вказаних викладачем представників флори для гербарію, визначають представників фауни хребетних).


Промислова біотехнологія


Радіобіологія
Типи іонізуючого випромінювання та його джерела, фізико-хімічні основи радіобіологічних процесів, радіаційно-біохімічні процеси, кінетика багатоклітинних популяцій при опроміненні.


Регуляція метаболізму клітин
Основні поняття і теоретичні підвалини механізмів регуляції та загальної інтеґрації метаболічних процесів у клітинах еукаріотів.


Рекогнітивні алгоритми дослідження міжмолекулярних взаємодій біологічно активних стуктур: визначення, застосування та моделювання


Статистичні методи в біології
Способи репрезентації первинних даних за кількісними ознаками та якісними ознаками, їх первинна статистична обробка та порівняння за допомогою параметричних та непараметричних методів. Планування біологічного експерименту.


Сучасні методи оптичної мікроскопії
Мікроскопія світлова та флуоресцентна. Теорія мікроскопії. Принципи вибору типу мікроскопіювання в залежності від наукової проблематики. Флуоресцентна мікроскопія з використанням штучних барвників, специфічних для певних біологічних макромолекул


Сучасні проблеми у біології (гостьовий курс)


Теорія еволюції
Історія розвитку еволюційних ідей в біологічній науці. Органічна еволюція як закономірний і об’єктивний процес історичного розвитку. Основні положення вчення про мікроеволюцію як основу синтетичної теорії еволюції, про макроеволюцію – еволюцію надвидових таксонів та основні теорії недарвінівської еволюції.


Фармакобіотехнологія


Фармакогенетика


Фізико-хімічні методи в біології
Цей курс розглядає принципи та теоретичні основи основних фізико-хімічних методів, що використовуються в сучасних біологічних дослідженнях, а саме центрифугування, різні види хроматографії, електрофорезу, спектроскопії, радіоізотопну техніку. Крім того, курс передбачає практичну частину, під час якої студенти самостійно планують та виконують роботу, яка є невеликим експериментальним дослідженням, і за результатами готують звіт.


Фізіологія людини та тварин
Фізіологічні функції, фізіологія кровообігу, дихання, травлення, живлення, обмін речовин і енергії в організмі, фізіологія виділення, внутрішня секреція, фізіологія нервів і м’язів, центральної нервової системи, сенсорні системи, вища нервова діяльність, фізіологічні закони, нервово-гуморальні механізми регуляції функцій, організм як цілісна саморегулююча система.


Фізіологія та біохімія рослин
Фізіологія рослинної клітини, водний режим рослин, вуглецеве живлення рослин, мінеральне живлення рослин, дихання, ріст і розвиток рослин, фізіологічні основи стійкості рослин, фізіологія розмноження рослин.


Філософія (філософські проблеми біології)
В курсі розглядаються методологічні особливості природничонаукового пізнання, філософські ракурси біологічного пізнання, еволюційна парадигма в біології, біосфера та ноосфера як предметне поле біологічних досліджень, глобальні проблеми сучасного людства екологічно-біосферного характеру.


Фітоімунологія
Сучасні уявлення про фізіологію регуляції біологічних систем, що здійснюється на молекулярному рівні.


Функціональна біохімія
Біохімічні основи та біохімічна характеристика патологічних процесів у певних органах і системах тканин, порушення в яких є найбільш поширеними. Методологія клініко-біохімічних досліджень. Оцінка клініко-біохімічних показників.


Цитологія та гістологія
Сучасний стан вчення про клітину, її будову, молекулярну фізіологію та компартменталізацію процесів, поняття про клітинний цикл, мітотичний цикл та його структуру, механізми фізіологічної загибелі клітин (апоптозу), гіпотези походження та диференціювання клітин, клітинний афінітет та клітинну пам'ять. Короткий нарис розвитку гістології, класифікації тканин, особливості будови і функції епітеліальних тканин, тканин внутрішнього середовища, м'язових тканин та нервової тканини.


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна