privat

Факультет правничих наук

Наука

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

Лабораторія екологічних досліджень міських систем.

 

Актуальність проблем урбанізованих просторів у містах викликана їх зростанням - як у просторі, так і в кількості людей, які на цих територіях мешкають. До найбільш негативних факторів, що впливають на людей та їх здоров’я  в містах, належать: забруднення атмосферного повітря, якість питної води, зменшення зелених зон, підвищення температури повітря, проблеми з транспортом, психологічний дискомфорт та багато інших спільних чи особистих факторів. Саме дослідженню перерахованих проблем - їх вивченню та розробці методів та пристроїв для  їх мінімізації - в кінці 2018 року на кафедрі екології природничого факультету Академії була створена науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень міських систем.

 

Завданням лабораторії є забезпечення проведення власних кафедральних науково-дослідницьких програм та участь в спільних дослідженнях з національними та міжнародними партнерами на рівні навчальних закладів, комерційних та виробничих організацій, громадських чи приватних. Одним з напрямків роботи лабораторії було дослідження пилового забруднення автотранспортом атмосферного повітря в місті.

 

В рамках наших досліджень були поставлені наступні завдання: дослідити конвертацію рівня часток тилу РМ10 та РМ2,5 на різних висотах відносно поверхні землі за допомогою пилового аналізатора, розробити моделі пиловловлювачів різної форми, вибрати з розроблених моделей пиловловлювачів ту, яка здатна уловлювати на визначених висотах та при однакових фізичних умовах найбільшу кількість пилу.

 

image1

Фото 1.

 

Розроблені моделі (Фото 1) були циліндричної форми об’ємом 1 л і мали наступні вирізи (отвори): вертикальні, горизонтальні і, як контрольна, відкритою в верхній частини циліндру. Цей контрольний пиловловлювач давав можливість встановлювати кількість пилу, яка потрапляє на -горизонтальну площину при однакових умовах для всіх досліджуваних моделей (Фото 2).

Пиловловлювачі встановлювались біля проїзної частини дороги на 60 хвилин (Фото 3). Після закінчення часу вимірювання і для збереження всіх часток пилу, що потрапили до пиловловлювач

 

image2 Фото 2.

 

Всі розроблені моделі пиловловлювачів встановлювались біля автомобільної дороги на рівній відстані від проїжджої частини на фіксованих висотах h=0,25 м, h=0,5 м та на відстані 0,50 м один від одного.

 

image3

Фото 3.

 

Планується продовжити пошук вдосконалених форм пиловловлювачів (Фото 4) для досягнення максимальної ефективності в залежності від висоти над поверхнею землі та відстанню від автодоріг.

 

image4

Фото 4.

 

За результатами досліджень було встановлено наступне: а) на різних висотах і відстанях від приїжджої частини вулиці концентрація часток пилу розподіляється в залежності від розміру частинок; б) найбільша концентрація твердих дисперсних часток великого розміру спостерігається на відстанях від 0,5 до 1 м та висоті до 1 м. від проїжджої частини вулиці; в) на концентрацію пилу в повітрі найменше впливає температура повітря, більшій суттєвими факторами впливу є вологість повітря і швидкість вітру; г) якщо різниця між низькою, середньою і високою завантаженістю вулиць відрізняється в кількості одиниць автомобілів на цих вулицях, то рівень запиленості повітря зі зростанням завантаженості збільшується в рази.  

 

За результатами досліджень, була розроблена модель вуличного пристрою для вловлювання пилу від автомобільного транспорту. Модель пристрою представляє собою стовпчик (циліндр), висотою 0,5 м. який має по периметру отвори, всередині встановлені перегородки, в нижній частині ємкість для накопичення твердих частинок/пилу (Фото. 5).

 

Розробляючи модель ми намагалися зробити його простим у користуванні і виробництві, тому модель схожа на антипаркувальний стовпчик (Фото 6). Сьогодні в світі широко застосовуються антипаркувальні стовпчики/делініатори. Тільки в Києві за останній рік їх було встановлено більше десяти тисяч. Модель являє собою той же антипаркувальний стовпчик який не тільки забезпечує безпеку пішоходам, а й виконує екологічну роль, вловлюючи частки пилу від автотранспорту покращує якість атмосферного повітря. Цей пристрій не замінить прибирання вулиць міста від пилу, але його можливість працювати автономно, цілодобово і необмежено в часі буде вносити свою частку в покращення екологічного стану міста.

 

image5
Фото 5. Фото 6.  Фото 7.

                                                                                                                     

 

В травні 2020 року Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) видав патент на Корисну модель №142114 на «ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛОВЛЮВАННЯ ПИЛУ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА» (Фото 7) [1].

 

Лабораторія продовжує свої дослідження і вже підготувала документи на патент ще однієї корисної моделі щодо зменшення пилового забруднення міського середовища. В цьому році Лабораторія екологічних досліджень міських систем при Могилянці прийняла участь в національному конкурсі з біомімікрії і стала однієї з призерів конкурсу, який проводився Лабораторією інноваційного розвитку ПРООН, у партнерстві з Інститутом біомімікрії (США) [2].

 

1. Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search

 

2. Оголошено фіналістів національного відбору на Міжнародний конкурс з пошуку інноваційних рішень за логікою біомімікрії [Електронний ресурс] - Режим доступу:
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/blog/2020/finalists-announced-for-the-biomimicry-global-design-challenge.html

 

 

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

 

Агроекологія
Дисципліна ставить за мету дати студентам уяву про сутність, мету, завдання, складові елементи і значення цієї науки для розвитку агросфери і суспільства, навчити їх новим підходам і методам еколого-безпечного сільськогосподарського виробництва, методам екологізації АПК, ознайомити з засобами відтворення продуктивності сучасних агроландшафтів і забезпечення виробництва достатньої для суспільства кількості екологічно безпечної продукції.


Адаптація до змін клімату
Навчальна дисципліна "Адаптація до зміни клімату" спрямована на формування у студентів знань, системного бачення та відповідних умінь стосовно визначення та поводження з інформаційними, політичними, соціальними, екологічними, економічними чинниками, що сприяють збалансованому природокористуванню, охороні довкілля, зменшенню/пом'якшенню наслідків та адаптації до зміни клімату. Курс передбачає розгляд підходів, екологічних аспектів та управління різноманітними системами і об'єктами з урахуванням довкільних вимог і пріоритетів. На групових заняттях такі методики і підходи будуть використовуватися для моделювання схем екологічного оцінювання, екологічного планування та екологічного регулювання функціонування об'єктів виробничої діяльності.


Альтернативна енергетика
Завдяки цьому курсу студенти навчаться приймати рішення щодо вибору енергетичних варіантів у ринковій економіці з демократією. Студенти також дізнаються, як економіка пов'язана з прийняттям рішень. Реальні питання здоров'я та навколишнього середовища вводяться в практику, щоб допомогти студентам зрозуміти лекції. Щоб пройти цей курс, студенти повинні читати, писати та говорити англійською мовою, а також розуміти основи персональних комп'ютерів. With this course, the students will learn how to make decisions for selecting the energy options, in the market economy with democracy. The students will also learn how economics relates to decision making. Real life issues on health and environment are introduced in the practices to help students to understand the lectures. To take this course, the students need to read, write, and speak English and to understand the basics of personal computers. Some of the course materials are the articles that Yoshio Matsuki had published during the time when the energy market of the European Union was expanding.


Аспірантський дослідницький семінар


Біогеографія
В курсі розкривається сутність біогеографії як однієї з наукових основ охорони біологічного різноманіття.Висвітлено закономірності географічного поширення організмів на поверхні Землі. на основі еволюційного вчення.Основна увага приділяється принциповим теоретичним та методичним положенням біогеографії, вченню про ареали та про біоту Землі.Біогеографічна картина світу розкривається через огляд біотичних царств та біомів.Розглядається співвідношення екологічних та історичних факторів у формуванні просторового розміщення організмів на нашій планеті та їх функціонуванні в ландшафтних екосистемах.Особлива увага приділена впливу людини на географічне поширення організмів та їх угруповань.В процесі вивчення курсу біогеографії студенти отримають знання та навики аналізу ареалів та біомів ,які можуть бути використані в науковій роботі.


Біорізноманіття
Курс "Біорізноманіття" є необхідною складовою частиною дисциплін професійної підготовки магістрів і спрямований на опанування слухачами основних теоретичних положень про живу природу та сучасних методів визначення та оцінки стану біорізноманіття. Курс надає знання про основні поняття і терміни біорізноманіття; основні групи організмів, що населяють Землю; про стан рідкісних та зникаючих видів; основні законодавчі документи, що забезпечують збереження різноманіття, аналізує сучасний стан біорізноманіття планети, регіонів, тощо; навчає прогнозуванню змін біорізноманіття та плануванню заходів по збереженню зникаючих видів, ознайомлює з основними законодавчими актами по його збереженню та методами оцінки та аналізу сучасного стану рідкісних та зникаючих видів. Ця дисципліна формує теоретичні знання щодо впливу біотичних та антропогенних факторів на біорізноманіття та необхідні природоохоронні заходи для підтримання біорізноманіття різних екосистем, а також формує навички застосування інноваційних методів дослідження видів і екосистем.


Вступ до екологічної політики
: Навчальний курс "Вступ до екологічної політики" знайомить студентів із основними засадами та принципами екологічної політики, дає розуміння ролі екологічної політики у сталому розвитку України, а також факторів, які впливають на її формування. Основний фокус курсу на національній екологічні політиці, на інструментах її реалізації та фінансуванні. Навчальний курс передбачає поглиблене знайомство з основними стратегічними документами, які визначають національну екологічну політику, а також міжнародні конвенції та процеси. Крім того, курс також висвітлює елементи екологічної політику бізнесу, роль громадських організацій у екополітиці, а також особливості екологічної політики на місцевому рівні.


Вступ до соціальної екології
Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів знань про шляхи еволюції взаємозв'язків людини і природи та показати закономірності цих зв'язків. В результаті вивчення теоретичних основ дисципліни, семінарських занять та практичної роботи студенти отримають знання і дізнаються про: - з основні етапи розвитку суспільства і його впливу на довкілля; - еволюційні взаємозв'язки людини і природи та розуміти закономірності цих зв'язків; - причино-наслідкові зв'язки між розвитком суспільства і технологій, та їх вплив на природне середовище; - необхідність майбутніх змін в розвитку суспільних відносин заради збереження навколишнього природного середовища."


Геоінформаційні системи
Геоінформаційні системи (ГІС) є частиною інформаційних технологій, які ефективно застосовуються для вирішення фундаментальних та прикладних проблем дослідження довкілля. Ознайомлення з принципом роботи та можливостями використання геоінформаційних систем важливе для розвитку системного просторового мислення та здобуття навиків, які можуть бути використані у професійній діяльності у галузі управління природними ресурсами, картографії, енергозбереження, просторового моделювання, обробки геоданих та ін. Програма навчальної дисципліни включає вивчення структури на функцій ГІС, доступних джерел даних, особливостей обробки векторних на растрових моделей даних, застосування методів просторового аналізу даних (класифікація даних, картографічне накладання, інтерполяція, регресійний аналіз).


Геохімія


Екологічна (зелена) логістика
Навчальна дисципліна "Зелена (екологічна) логістика" є дисципліною вільного вибору студентів. Результатом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями, відповідними уміннями і здатностями для здійснення ефективної професійної управлінської діяльності в екологічній сфері, а саме: основні принципи екологічного підходу до логістики, концепцію та методологію екологічної логістики; особливості екологічного менеджменту та логістики та їх місце в системі менеджменту фірми; основні екологічні концепції в логістиці, принципи їх впровадження; методи зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище; методи розрахунку шкідливого впливу на довкілля, у тому числі, у грошових одиницях; основні внутрішні та міжнародні правила та закони, що обумовлюють розвиток екологічного менеджменту та екологічної логістики; досвід передових країн світу щодо екологізації логістики. Дисципліна зорієнтована на отримання фахових компетентностей щодо здатностей практично застосовувати принципи екологічного менеджменту та логістики на практиці; організовувати впровадження екологічних концепцій логістики на виробничих підприємствах; застосовувати методики розрахунку шкідливого впливу на екологію; обирати методи зниження шкідливого впливу на довкілля з боку логістичної системи; орієнтуватися у існуючих правилах, постановах, законах тощо, що формують внутрішню та зовнішню політику щодо екології в Україні та світі; застосовувати досвід передових країн світу щодо екологізації логістики. Засвоєння даної дисципліни дозволить студентам, як майбутнім фахівцям сформувати систему сучасних поглядів і спеціальних знань у сфері управління складними системами і процесами для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства та організації на засадах екологічної логістики.


Екологічна економіка
Навчальний курс спрямований на засвоєння здобувачами вищої освіти рівня "магістр" вмінь та навичок використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності щодо екологічної економіки на різних рівнях прийняття рішень; вміння вибирати оптимальну, з позицій еколого-економічного збалансування, стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов; володіння основами виконання екологічних досліджень та еколого-експертної оцінки вартісного виміру антропогенного впливу на довкілля. Курс дає компетентності щодо загальноекономічних основ природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів в системі технологічних укладів та промислових революцій, економічних концепцій "зеленого" курсу суспільного розвитку з позицій концептуалізації економічних знань та економічних шкіл. Навчальний курс "Екологічна економіка" передбачає отримання та засвоєння знань про сучасне розуміння соціально-економічних процесів, які уможливлюють, стимулюють та регулюють природо-ресурсні та довкільні відносини в процесі господарювання.


Екологічна інженерія
Основи промислових технологій, які найбільш забруднюють довкілля. Перспективи і методи захисту довкілля від промислових забруднень, зокрема технологічні засоби очистки газових, рідких і твердих викидів промислових підприємств. Організація безвідходних виробництв, переробка побутових відходів і регенерація ґрунтів.


Екологічна політика
Навчальний курс "Екологічна політика" має на меті розвиток у студентів розуміння та навичок з практичного аналізу екологічної політики. Навчальний курс передбачає аналіз факторів впливу на формування екологічної політики через призму національних пріоритетів та світових трендів, вивчення інструментів національної екологічної політики та їх взаємодії для досягнення поставлених цілей, фінансування, а також ролі урядових, неурядових та міжнародних організацій у плануванні та реалізації екологічної політики. Курс також висвітлює елементи екологічної політику бізнесу.


Екологічна токсикологія


Екологічне планування та екологічні проекти


Екологічне право
Дисципліна має на меті ознайомити студентів з екологічним правом України, надати знання та практичні навички щодо застосування норм екологічного права, забезпечити формування у студентів еколого-правового світогляду. Навчити здобувачів вищої освіти стандартам екологічних прав людини, основним положенням та специфіці правового регулювання екологічних та природоресурсних відносин чинним законодавством України; особливостям, змісту та формам права власності на природні ресурси, здійснення та припинення права природокористування щодо окремих різновидів природних ресурсів; основним напрямкам державної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки.


Екологічне управління
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами базових понять і положень екологічного управління та розвиток у студентів навичок підготовки, управління та оцінки виробничої та інших видів діяльності як управлінської методології вирішення екологічних проблем та реалізації екологічних ініціатив. Курс передбачає розгляд підходів, ідентифікації екологічних аспектів та управління різноманітними системами і об'єктами з урахуванням довкільних вимог і пріоритетів. На групових заняттях такі методики і підходи будуть використовуватися для моделювання схем екологічного оцінювання, екологічного планування та екологічного регулювання людської діяльності. Очікуваний результат курсу - опанування студентами принципів, структури, організації та функцій систем екологічного управління у поєднані з умінням розробляти та впроваджувати плани екологічного управління різними об'єктами і системами та застосовувати при цьому відповідні механізми, інструменти та кращі практики.


Екологічний маркетинг
Результатом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями, відповідними уміннями і здатностями для здійснення ефективної професійної управлінської діяльності, а саме: обґрунтовувати рішення відносно можливостей виробництва екологічної продукції; аргументувати рішення щодо вибору методу ціноутворення на екологічно чисту продукцію; реалізовувати рішення відносно можливості просування екологічно чистої продукції; розробляти стратегію маркетингової дiяльностi екологiчно-орiєнтованої фiрми. Дисципліна зорієнтована на отримання фахових компетентностей щодо здатностей практично застосовувати методологічний і понятійно-термінологічний апарат екологічного маркетингу; використовувати принципи, методи та інструменти екологічного маркетингу; застосовувати методи мотивування розвитку ринку екологічних товарів на різних рівнях на основі аналізу відповідного ринкового сегменту; визначати особливості процесу розроблення стратегії сегментації ринку, виділення цільових сегментів і позиціювання екологічного товару; організовувати маркетингову діяльність на підприємстві та проводити маркетингові дослідження споживачів екологічних товарів; розробляти цінову політику й визначати ціни на екологічні товари з використанням різних методів ціноутворення; формувати збутову й комунікаційну політику щодо організації збуту та просування екологічних товарів. Засвоєння даної дисципліни дозволить студентам, як майбутнім фахівцям сформувати систему сучасних поглядів і спеціальних знань у сфері управління складними системами і процесами для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства та організації на засадах екологічного маркетингу.


Екологічний менеджмент


Екологічні біотехнології
Дисципліна складається з трьох розділів. Містить інформацію про предмет, методи і завдання екологічної біотехнології; генетичну інженерію та її застосування. Знайомить з особливостями використання біотехнології в промисловості.


Екологічні основи охорони флористичного різноманіття
В курсі розглядається сутність фітосозології як наукової основи флористичного різноманіття та природоохоронної діяльності. В процесі навчання будуть висвітлені етапи становлення та розвитку фітосозології і показані перспективи її розвитку.Важливою складовою курсу є оцінка значення рослинного світу для функціонування біосфери і життєдіяльності людини.Огляд антропогенного впливу на флористичне різноманіття дозволbть студентам мати реальне уявлення про сучасний стан флористичного різноманіття Землі. Буде висвітлено значення Червоних книг для охорони флористичного різноманіття критеріїв відбору видів природних флор для Червоних книг та пріоритетність охорони рідкісних та зникаючих ендемічних та реліктових видів.Буде розглянута специфіка охорони флористичного різноманіття на популяційному та біоценотичному рівнях. Особлива увага буде приділена екотонам як особливим осередкам флористичного різноманіття. Огляд сучасного стану флористичного різноманіття на природно-заповідних територіях та перспективи його поліпшення будуть в центрі уваги курсу. Будуть розглянуті найновіші досягнення в галузі охорорни флористичного різноманіття ex situ шляхом моделювання популяцій, створення банків насіння та культури тканини. В ході вивчення курсу студенти отримають знання та навики необхідні для наукової роботи та природоохоронної діяльності.


Екологія водних систем


Екологія міських систем
Дисципліна призначена для ознайомлення студентів з екологічним середовищем міста. Показати і пояснити роль природного середовища в мінімізації негативної економічної діяльності на навколишнє середовище міста. Познайомити студентів з структурою, функціями органів екологічного управління міста та їх завданням щодо регулювання економічної діяльності, збереження природного середовища та екологічної безпеки міста. Ознайомити студентів з основними індикаторами стану навколишнього середовища міста та навчити, за допомогою інструментів моніторингу, їх вимірювати. За результатами навчання студенти будуть знати роль природних об’єктів в формуванні екологічно безпечного середовища міста. Знати права і обов’язки органів екологічного управління, громадськості міста в охороні, збереженні і розвитку природних об’єктів міста. Знаючи основні індикатори моніторингу навколишнього середовища міста робити висновки щодо його екологічно безпечного стану та приймати власні рішення, які спрямовані на створення екологічно безпечного міського середовища.


Екологія наземних систем
Розуміння структури та функціонування наземних екосистем є основою для їх збереження та відновлення. Цей курс забезпечує знання та навички для розуміння розвитку та функціонування наземних екосистем з використання принципів системного мислення та включає такі теми як поняття біому, огляд біомів світу, класифікація та типи екосистем, енергія та біогеохімічні цикли, розвиток і еволюція екосистем, біорізноманіття та екосистемні послуги, глобальні екологічні зміни в наземних екосистемах, сучасні методи домслідження наземних систем, питання сталого розвитку, підходи у менеджменті та збереженні екосистем тощо.


Екологія рослин з основами ботаніки


Економіка природокористування
Студенти здобувають економічні знання і практичні навички, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень щодо забезпечення природоохоронних та ресурсозберігаючих засобів.


Екосистемологія
Курс розрахований на студентів магістратури. Програма курсу включає 4 основні теми: Основи концепції екосистеми, Міські та соціоекосистеми, Управління екосистемами, Збереження та відновлення природних екосистем. Студенти знайомляться з основними положеннями концепції екосистеми, розглядають динаміку та стійкість екосистем до різноманітних факторів середовища. На практичних заняттях студенти вивчають види та підходи до оцінки екосистемних послуг, способи збереження та відновлення природних екосистем. Особливу увагу приділено питанням відновлення екосистем: вибору об'єктів, методам відновлення, основним принципам та етапам проєктів відновлення екосистем. У рамках курсу студенти повинні виконати письмові роботи (есе) та підготувати презентації з аналізом реальних досліджень, представлених у статтях реферованих наукових журналів.


Загальна біологія
Дисципліна "Загальна біологія" розрахований на студентів 3 року навчання природничого факультету спеціальності "Екологія". За результатами навчання студенти матимуть змогу розуміти основи клітинної теорії, значення та механізм процесу фотосинтезу та клітинного дихання, основи генетики, механізми передачі спадкової інформації та інші важливі складові сучасної біологічної науки; вмітимуть застосовувати сучасні практики для роботи з науковими джерелами та лабораторним обладнанням, використовувати закони спадковості для вирішення задач з генетики.


Загальна екологія


Здоров"я і довкілля
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами базових понять і положень, що характеризують стан і процес здоров'я людини і довкілля. Курс допоможе студентам розвинути навички визначення, характеристики та оцінювання природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, які формують умови сталого розвитку людських спільнот і впливають на стан здоров'я на особистісному і суспільному рівнях. Курс передбачає також розгляд факторів, у тому числі й тих, що виникли в результаті людської діяльності й негативно впливають на стан природних систем, які, в свою чергу, стають деструктивними факторами впливу на здоров'я людини. Курс вводить поняття "здоров'я екосистем" та розглядає його сутність і його зв'язок з екосистемними послугами та продуктивністю екосистем. На групових заняттях будуть визначені параметри і показники здоров'я людини і довкілля. На підставі аналізу наявних статистичних демографічних даних студенти зможуть надати прогнозні оцінки стану та тенденцій змін у показниках популяційного здоров'я. Очікуваний результат курсу - розуміння студентами фундаментальних механізмів взаємодії в системі людина - довкілля та факторів, що визначають стан здоров'я кожної з цих підсистем, та володіння інструментами аналізу демографічних показників як показників здоров'я населення у поєднані з умінням застосовувати кращі практики для запобігання негативного впливу довкільних факторів на здоров'я людини і впливу антропогенних факторів на здоров'я довкілля.


Зелений бізнес


Інформатика з основами ГІС
Дисципліна призначена для засвоєння студентами основ інформатики, елементів структурного аналізу, розглядається архітектуру електронно-обчислювальної машини, зроблено акценти на сучасні поняттях та визначеннях інформаційних технологій та системного використання практичних задач. Для формування необхідних навичок запропоновано практичні завдання різного рівня складності. Тлумачення основних термінів і понять інформатики та системології подається в тексті у відповідних розділах. Розглядаються основи ГІС та методи практичної інтеграції ГІС до розв'язання завдань екології. Визначена та сформульована сутність геоінформації, геоінформаційних технологій, понятійний апарат геоінформаційних систем і їх функціональні можливості. Засвоєння даної дисципліни дозволить студентам, як майбутнім фахівцям сформувати системні навички для роботи із інформаційними продуктами та системами для подальшого застосування у сфері управління складними системами і процесами для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства та організації екологічного спрямування.


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"
У курсі надається методична та практична підготовка до викладання фахових дисциплін у вищій школі. На основі сучасних методологічних підходів до викладання будуть розглянуті практичні аспекти розробки і проведення різних типів навчальної роботи: лекцій, семінарських, лабораторних і практичних занять. Окрема увага буде приділена видам і формам проведення контролю знань студентів. Аспіранти навчатимуться розробляти навчально-методичні матеріали для фахового курсу. Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Очікуваний результат курсу – опанування аспірантами методики і практичних підходів до викладання фахових дисциплін та підготовка індивідуального навчально-методичного комплексу (НМК) фахової дисципліни.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Ландшафтна екологія
Ландшафтна екологія - дисципліна, предметом вивчення якої є механізми та закономірності розвитку природного ландшафту та антропогенних трансформацій у ландшафті. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички стосовно структури та функції ландшафтних екосистем, чинників їх формування та стабільного функціонування, типів антропогенної трансформації ландшафтів, про закономірності динаміки та еволюції ландшафтних екосистем. Здобувачі опановують знаннями щодо закономірностей функціонування ландшафту для раціонального використання та збереження природно-територіальних комплексів, класифікації трансформованих ландшафтів, основних екологічних проблем трансформованих ландшафтів (агроландшафту, урбаландшафту, техногенного ландшафту), методів та заходів оптимізації ландшафтних екосистем, ландшафтно-екологічного прогнозування. По завершенню вивчення дисципліни "Ландшафтна екологія" здобувачі можуть оцінити ступінь антропогенної трансформації, визначити спосіб оптимізації, збереження та раціонального використання ландшафтів. Курс викладається українською мовою.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Менеджмент сталого розвитку


Метеорологія і кліматологія
Основні кліматоутворюючі фактори, їхній вплив на погоду і клімат даної території. Фізичні механізми, що визначають зовнішній вплив на кліматичну систему атмосфери, рельєф і складні взаємозв’язки кліматичних факторів.


Методика викладання екології у вишій школі
Сучасні магістри з екології мають навчитись виявляти професійні компетентності, які спрогнозувало суспільство для них: формувати знання принципів, методів та організаційних процедур наукової діяльності, загальнонаукових (традиційних, сучасних), конкретно-наукових (міждисциплінарних, спеціальних) методів досліджень; виявляти здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної, науково-технічної інформації, знання в галузі сучасних інформаційних технологій і ресурсів, необхідних в професійній діяльності; виявляти здатність застосовувати педагогічно-психологічні засади навчально-виховного процесу ЗВО; виявляти здатність використовувати нормативно-правові та організаційні основи навчально-виховного процесу ЗВО; демонструвати навички щодо впровадження сучасних технічних засобів навчально- виховного процесу ЗВО; ілюструвати здатність використання нормативної бази міжнародних і державних структур, постановки навчальної мети, відбору та структурування змісту лекцій, практично-семінарських занять; ілюструвати складання навчальної програми з курсу; виявляти здатність застосувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди, діалогу, диспуту, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в групах тощо); реалізувати знання сучасних способів передавання та розміщення інформації в електронній мережі тощо. Курс викладається в інтерактивній формі і має практичне спрямування.


Методика наукових досліджень в екології
Навчальна дисципліна "Методика наукових досліджень в екології" представляє собою базову дисципліну, яка формує комплексне уявлення про сучасні наукові тенденції та їх втілення в галузі екології, а також можливість їх впровадження в науковій діяльності студентів. Докорінні зміни останніх десятиліть у економіці, політиці, екології та суспільному житті України зумовили значне зростання кількості різноманітних проблем як на рівні окремої особистості, соціальної групи, так і суспільства загалом. Необхідність розв'язання означених проблем активізувала розвиток наукової роботи як професії, що покликана забезпечити економічне зростання країни, екологічний і соціальний захист різних верств населення. Отже існує необхідність в є ознайомлення студентів магістратури із необхідними знаннями про організацію та проведення наукових досліджень, а також підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи. Успішне оволодіння методологією і методикою проведення наукового дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної діяльності. Курс викладається в інтерактивній формі і має практичне спрямування.


Моніторинг довкілля з основами метрології


Моніторинг та інвентаризація біорізноманіття


Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
Курс складається з трьох узгоджених і змістовно пов’язаних частин. Перша частина – вступна: розглядається загальна характеристика проблеми антропогенного навантаження та обґрунтування необхідності його нормування. У другій частині характеризуються основні види антропогенних навантажень, а також ті види діяльності людини, що можуть їх спричинювати. Третя частина висвітлює теоретичні аспекти наукового обґрунтування нормативів впливу факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, схеми обґрунтування нормативів, а також можливості їхнього використання на практиці.


Основи геології з основами геоморфології
Курс поділено на дві частини. У першій частині розглядається будова Землі, гірські породи та мінерали, геологічні процеси, які їх утворюють і руйнують, корисні копалини, які видобувають із надр України, й екологічні аспекти геологічної діяльності людини. Друга частина знайомить із сучасним уявленням про геологічну історію Землі від формування її як космічного тіла й до сьогодення, зокрема із еволюцією атмосфери, літосфери, гідросфери, тваринного та рослинного світу.


Основи загальної екології
Програма дисципліни "Основи загальної екології" відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів (1-й рік навчання). "Основи загальної екології" є необхідною складовою частиною вивчення фундаментальної екології. Має на меті ознайомлення студентів з основними теоретичними і методологічними аспектами сучасної екологічної науки, а саме: фундаментальними законами екології, вченням про екосистеми, проблемою джерел та потоків енергії в екосистемах, проблемою взаємодії людини та довкілля. Дисципліна "Основи загальної екології" розрахован на студентів 1 курсу кафедри Хімія.


Основи менеджменту
Сучасні умови господарювання, євроінтеграційна спрямованість вітчизняної економіки, потребує фахівців-екологів, які володіють глибокими знаннями в галузі сучасного менеджменту. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. Наука менеджменту, що допомагає знайти відповіді на будь-які практичні питання, потребує від сучасних керівників підприємств провідних галузей національного господарства знань з економіки, психології поводження людини, організації виробництва, роботи з постачальниками ресурсів і споживачем продукції. В умовах зміни форм власності, право підприємств на господарську самостійність і розпорядження результатами праці, і зокрема, визначення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, розподіл прибутку підприємств, вихід на зовнішні ринки, створює об'єктивні економічні умови і викликає необхідність удосконалення механізму управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Дисципліна викладається в інтерактивній формі і має практичне спрямування.


Основи наукових досліджень


Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування
Найважливішою основою розвитку економіки є розвиток та вдосконалення підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Підприємництво є однією з головних складових ринкової системи господарювання. На нього покладено розв'язання таких важливих економічних і соціальних завдань, як насичення національного ринку різноманітними благами, розв'язання проблеми зайнятості населення та сприяння становленню середнього класу, розвиток конкуренції, формування господарської культури тощо. Концепція підприємництва виникла ще у сімнадцятому сторіччі та первинно пов'язувалася тільки з початком будь-яким суб'єктом власної господарської справи. Відтоді розуміння сутності цього явища знаходиться у постійному розвитку, в процесі якого виявляються нові характеристики, функції, форми та способи застосування. Сутність підприємництва відображає постійний пошук нових можливостей, самостійність у прийнятті неординарних рішень, наполегливість та цілеспрямованість у досягненні бажаних результатів. Саме на це і зорієнтований курс. Курс викладається в інтерактивній формі і має практичне спрямування.


Основи статистичного аналізу даних
Теоретичні знання та практичні навички застосування статистичного аналізу даних в екології. Набуті знання студент зможе застосувати, готуючи бакалаврську кваліфікаційну роботу, в подальшій практичній діяльності.


Оцінка впливу на довкілля
Основне завдання курсу - надати практичні знання з оцінки впливу на навколишнє середовище, включаючи соціальне та техногенне; освоїти на практиці розрахунки викидів в атмосферу від стаціонарних джерел, забрудненого поверхневого стоку, каналізаційних стоків, відшкодування знесення зелених насаджень та втрат біоресурсів; ознайомити з програмним забезпеченням, що використовується для розрахунків, виконання робіт Дисципліна ОВД (оцінка впливу на довкілля) спрямований на вивчення практичних аспектів роботи у сфері екології та охорони навколишнього середовища. Цей курс дає можливість студентам закріпити теоретичні знання, здобуті протягом навчання, набути практичних навиків оцінки впливів на складові навколишнього середовища матеріалів проектів планованої діяльності суб'єктів господарювання. Дисципліна передбачає набуття студентами навичок розраховувати очікувані впливи від планованої діяльності, вміння пояснити ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів після впровадження проектованої підприємницької діяльності.


Популяційна екологія
Системний, екологічний і популяційний підходи до дослідження живого, поняття про популяцію, енергетику, екологію, географію, динаміку, поведінку, адаптацію, еволюцію, взаємодію популяцій, місце популяції в біоценозі й екосистемі.


Практика виробнича


Практика дослідницька
Дослідницька практика покликана забезпечити поєднання теоретичних знань і практичних навичок у дослідженні суспільно-політичних процесів, стимулювати прагнення до їхнього творчого застосування, прийняття самостійних рішень, розв’язання нагальних проблем у реальних виробничих умовах. Передбачається аналітична, експертна та прогностична робота.


Практика навчальна польова


Практика ознайомчо-польова
Ознайомчо-польова практика належить до блоку нормативних навчальних дисциплін. До проходження практики допускаються студенти, що успішно опанували нормативний курс "Загальна екологія" навчального плану бакалаврату за перший рік навчання. Проведення ознайомчо-польової практики має на меті отримання студентом початкових практичних знань про типові екосистеми свого регіону та про методи польових досліджень. Місцем проходження ознайомчо-польової практики можуть бути установи природно-заповідного фонду, що мають відповідні угоди із НаУКМА. За необхідності практика може проводитись у дистанційному форматі з використанням навчальної платформи DistEdu НаУКМА за місцем перебування студента. На першій зустрічі проводиться інструктаж з техніки безпеки при проведенні практичних робіт. Інструктивні матеріали щодо виконання завдань та оформлення документації виставляються на сторінці платформи DistEdu. Програма практики включає ознайомлення з флорою і фауною району досліджень; визначення трофічних зв'язків в екосистемі; аутекологічні дослідження рослин і тварин; При проведенні практики за місцем перебування студент звітує результатами виконання практичних завдань наданням фото місцевостей, можливо відео звіту, геолокації , фото артефактів під час екскурсій на сторінці платформи DistEdu. За результатами практики практикант отримує залік. Підставою для отримання заліку є подання на кафедру наступних документів: 1. Щоденник ознайомчо-польової практики, підписаний студентом. 2. Науковий звіт про проходження практики, підписаний керівником практики. Залік у студентів приймається в останній день практики.


Практика педагогічна
Педагогічна (асистентська практика) є завершальним етапом практичної підготовки випускників до роботи на посаді викладача ЗВО. Асистентська практика студентів другого (магістерського) ступеня вищої освіти проводитиметься з метою закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування фахової компетентності та практичного досвіду науково-педагогічної діяльності. Актуальність введення педагогічної практики у навчально-виховний процес фахової підготовки екологів збільшенням значення екологічної освіти й виховання та екологізацією свідомості суспільства. Залучення студентів до викладацької діяльності забезпечує високу якість засвоєння теоретичних знань, формування практичних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей та професійного інтересу. Під час проходження педагогічної практики відбувається процес самовдосконалення особистості майбутнього еколога. Асистентська практика є складовою частиною навчально-виховного процесу підготовки магістра. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх викладачів з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення до викладацької праці, визначає ступінь професійної здатності, озброює магістрантів досвідом майбутньої професійної діяльності. Вона сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього спеціаліста до педагогічної діяльності, визначає ступінь його професійної здатності і рівень педагогічної спрямованості. Основними умовами ефективності педагогічної практики є її теоретична обґрунтованість, освітній і виховний характер, комплексний підхід до змісту та організації практики, систематичність та послідовність у проведенні.


Практика профільна
Профільна практика дає можливість здобувачами ОНП підготовки магістрів "Екологія та охорона навколишнього середовища" комплексно засвоїти різні види професійної діяльності в галузі охорони довкілля, екологічного управління та сталого розвитку, оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці, формувати в них на базі одержаних знань професійних умінь і навичок для ухвалення самостійних рішень в конкретних суспільно-економічних умовах, виховати потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності..


Природоорієнтовані рішення для сталого розвитку
В дисципліні розглядаються питання використання природи для вирішення суспільних викликів, зокрема при прийнятті рішень для пом'якшення наслідків зміни клімату й адаптації до них, для зменшення вразливості територій до стихійних лих, для захисту біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку громад в цілому. В курсі аналізуються глобальні та локальні суспільні виклики і кращі приклади міжнародної практики застосування природоорієнтованих рішень для їх подолання, а також для забезпечення сталого розвитку територій і громад,. На семінарських і практичних заняттях студенти дізнаються як фахівці-практики застосовують природоорієнтовані рішення для зменшення ризиків природних небезпек, інвестуючи у відновлення та захист, для розробки управлінських рішень для сталого розвитку різних сфер господарської діяльності, населених пунктів і природних територій.


Розробка дисертаційного проекту


Системний аналіз стану довкілля


Теорія і практика сталого розвитку
Навчальний курс спрямований на засвоєння студентами теоретичних та управлінських основ формування соціально-економічних взаємодій для досягнення сталого розвитку суспільства і держави в межах змінної економічної ситуації та варіативності прийняття управлінських рішень. Курс орієнтований на студентів, як вже мають базові знання з економічної теорії, економіки природокористування, екологічної економіки. Курс передбачає отримання знань про сутність сталого розвитку, зміну парадигми сталості за історичний період, реалізацію ідей сталого розвитку в ХХ-ХХІ ст., про політики сталого розвитку для різних рівнів їх формування та реалізації. Курс передбачає розгляд підходів стосовно розуміння та розвитку теорії та практики сталого розвитку при урахуванні нормативних, організаційних та фінансових вимог до раціонального використання територіальних ресурсів. На групових заняттях отримані знання будуть інтегровані у вирішення господарських задач та пріоритетів розвитку. Очікуваний результат курсу - опанування студентами принципів, структури, організації та функцій господарювання в межах парадигми сталого розвитку у поєднані з умінням розробляти та впроваджувати окремі регуляторні механізми, принципи та правила зрівноваженої господарської діяльності для практики галузевого та регіонального управління і місцевого самоврядування.


Техноекологія
Основні джерела техногенної небезпеки існуванню нашої екосистеми. Промислові технології, що є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища: в енергетичному комплексі (атомні та теплові електростанції), в гірничодобувній і металургійній промисловості, нафтохімічній, хімічній і промисловості будівельних матеріалів, харчовій промисловості та транспорті.


Управління природними ресурсами
Курс має на меті засвоєння здобувачам вищої освіти рівня "магістр" теоретичних та управлінських основ формування соціально-економічних взаємодій для досягнення сталого розвитку суспільства і держави в межах змінної економічної ситуації та варіативності прийняття управлінських рішень. Курс орієнтований на студентів, як вже мають базові знання з економічної теорії, економіки природокористування, екологічної економіки. Курс передбачає отримання знань про сутність сталого розвитку, зміну парадигми сталості за історичний період, реалізацію ідей сталого розвитку в ХХ-ХХІ ст., про політики сталого розвитку для різних рівнів їх формування та реалізації. Курс передбачає розгляд підходів стосовно розуміння та розвитку теорії та практики сталого розвитку при урахуванні нормативних, організаційних та фінансових вимог до раціонального використання територіальних ресурсів. На групових заняттях отримані знання будуть інтегровані у вирішення господарських задач та пріоритетів розвитку. Очікуваний результат курсу - опанування студентами принципів, структури, організації та функцій управління природними ресурсами в процесі господарювання в межах парадигми сталого розвитку.


Управління природоохоронною діяльністю


Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа


Управлінські аспекти збереження та збалансованого використання біорізноманіття


Чорнобильські студії
Аварія на ЧАЕС, яка відбулася у 1986 році, стала викликом для усього світу і особливо для України, яка вже не одне десятиліття долає екологічні, економічні та соціальні наслідки цієї катастрофи, і відчуватиме їх ще тривалий час. Разом з тим, Чорнобильська зона є безпрецедентним прикладом того, як біорізноманіття відновлюється та адаптується до нових умов за відсутності людської діяльності. Цей курс забезпечує знання та навички для розуміння всіх аспектів екологічних, соціальних і економічних наслідків діяльності підприємств ядерної енергетики, а також наслідки у разі виникнення аварій (на прикладі ЧАЕС) з використанням принципів системного мислення та міждисциплінарних підходів.


Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

 

Завідувач —
Карамушка Віктор Іванович
кандидат біологічних наук, доцент
 
корпус 3, кімната 213
(044) 425 60 57
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний спеціаліст —
Чорнобук Людмила Володимирівна

 
корпус 3, кімната 227
(044) 425 60 57, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Склад науково-педагогічного персоналу  

кафедри екології факультету природничих наук НаУКМА 

(станом на 01.01.2023 р.) 

 

Постійний склад 

 

1. Карамушка Віктор Іванович  (к.б.н.,  доцент) — завідувач кафедри екології, гарант аспірантури за спеціальністю «Біологія»  

Викладає: 

 • Екологічне планування та екологічні проєкти 
 • Екологічне управління
 • Основи наукових досліджень
 • Здоров’я і довкілля
 • Керівник аспірантів 

 

2. Васильківський Борис Миколайович (старший викладач) 

Викладає:

 • Вступ до соціальної екології  
 • Екологія міських систем
 • Екологічне право
 • Біомімікрія

 

3. Вишенська Ірина Георгіївна (к.б.н.,  доцент) 

Викладає:

 • Загальна екологія
 • Екологія рослин з основами ботаніки
 • Екосистемологія
 • Загальна біологія
 • Практика ознайомчо-польова
 • Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

 

4. Горошкова Лідія Анатоліївна (д.е.н., професор) 

Викладає:

 • Методика наукових досліджень в екології
 • Основи менеджменту
 • Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування
 • Методика викладання екології у вищій школі
 • Практика педагогічна
 • Екологічна (зелена) логістика
 • Керівник аспірантів 

 

5. Деревська Катерина Ігорівна (д.г.н., професор) 

Викладає:

 • Системний аналіз стану довкілля
 • Основи геології з основами геоморфології
 • Геохімія

 

6. Ісаєв Сергій Дмитрович (д.х.н., професор) 

Викладає:

 • Екологічна інженерія
 • Техноекологія

 

7. Козак Олена Міланівна (к.б.н., старший викладач)

Викладає:

 • Основи загальної екології
 • Чорнобильські студії
 • Екологія наземних систем
 • Екологічна біоіндикація
 • Біогеографія

 

8. Маслюківська Олена Павлівна (к.е.н., доцент) 

Викладає: 

 • Вступ до екологічної політики
 • Екологічна політика
 • Практика профільна
 • Практика виробнича

 

9. Мацукі Йошіо (д.н. в галузі енергетики, доцент) 

Викладає:  

 • Зелений бізнес
 • Альтернативна енергетика

 

10. Назарова Ольга Вікторівна (старший викладач)

Викладає:

 • Оцінка впливу на довкілля
 • Практика ознайомчо-польова
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

 

11. Хлобистов Євген Володимирович (д.е.н., професор)

Викладає:

 • Екологічна економіка
 • Теорія і практика сталого розвитку
 • Економіка природокористування
 • Керівник аспірантів

 

12. Шевцова Людмила Василівна (д.б.н., професор) — гарант ОНП «Екологія та охорона навколишнього середовища»  

Викладає:

 • Біорізноманіття

 

13. Яремич Андрій Володимирович (старший викладач) 

Викладає:

 • Екологічна безпека
 • Екологічні біотехнології
 • Техноекологія
 • Екологічна інженерія

 

14. Вишневська Галина Володимирівна (спеціаліст I категорії) 

Готує лабораторні роботи з курсів:

 • Загальна екологія
 • Екологія рослин з основами ботаніки
 • Популяційна екологія
 • Екологія ґрунтів з основами ґрунтознавства

          

Сумісники 

 

1. Андрієнко Віталій Олександрович (к.с.-г.н.,  доцент ) — старший науковий співробітник Київського науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою

Викладає:

 • Екологія ґрунтів з основами ґрунтознавства
 • Агроекологія 

 

2. Бойченко Світлана Григорівна (д.г.н.,  доцент) — старший науковий співробітник Інституту геофізики ім. І. С. Суботіна НАНУ

Викладає:

 • Метеорологія і кліматологія
 • Прикладна кліматологія
 • Адаптація до змін клімату

 

3. Ємельянов Ігор Георгійович   (д.б.н.,  професор) — академік НАН України, директор Національного науково-природничого музею НАНУ

Викладає:

 • Загальна екологія
 • Методика наукових досліджень в екології
 • Популяційна екологія

 

4. Кучма Тетяна Леонідівна (к.с.-г.н., старший викладач) науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України

Викладає:

 • Геоінформаційні системи

 

5. Мельник Віктор Іванович   (д.б.н.,  професор) — завідувач відділу флори Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН України

Викладає:

 • Екологічні основи охорони флористичного різноманіття

 

6. Покиньчереда Василь Федорович (старший викладач) — науковий співробітник Карпатського біосферного заповідника

Викладає:

 • Практика навчальна-польова

 

7. Рак Олександр Олексійович (к.б.н.,  старший викладач) — науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН України

Викладає:

 • Екологія рослин з основами ботаніки

 

8. Риженко Наталія Олександрівна (д.б.н., професор) — старший науковий співробітник Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Викладає:

 • Екологічна токсикологія
 • Ландшафтна екологія

 

9. Середа Леонід Іванович (старший викладач) — спеціаліст Українського центру оцінювання якості освіти

Викладає:

 • Основи статистичного аналізу даних

 

10. Щербак Володимир Іванович   (д.б.н., професор) — провідний науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України

Викладає:

 • Екологія водних систем

 

 

Аспіранти кафедри екології

 

1. Назарова Ольга Вікторівна, аспірант 3 р.н.

Тема роботи «Особливості сукцесій екосистем Полісся, постраждалих від пірогенного фактору»

Науковий керівник роботи: доцент В. І. Карамушка

 

2. Скринченко Карина Андріївна

Тема роботи «Системний аналіз та моделювання стану водних й прибережних екосистем та їх біорізноманіття на прикладі Запорізької області»

Науковий керівник роботи професор Л. А. Горошкова

 

3. Варяничко Валерія Сергіївна

Тема роботи «Системний аналіз та моделювання впливу природних та техногенних ризиків на стан повітряних ресурсів та біорізноманіття на прикладі Південних областей України»

Науковий керівник роботи професор Л. А. Горошкова

 

4. Сова Людмила Олегівна

Тема роботи «Еколого-економічна оцінка екосистемних послуг поверхневих вод України»

Науковий керівник роботи професор Є. В. Хлобистов

 

 

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Агроекологічний супутниковий моніторинг : [монографія] / О. Г. Тараріко, О. В. Сиротенко, Т. В Ільєнко., Т. Л. Кучма. – Київ : Аграрна наука, 2019. – 201, [25] c. : іл. – https://doi.org/10.5281/zenodo.3492936. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17095
 • Environmental impact assessment of the drawdown of the Chernobyl NPP cooling pond as a basis for its decommissioning and remediation / [Bugai D., Dubas V., ... Shcherbak V. et al.] ; International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 2019. – 173, [4] p.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17765
 • Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії / Романенко В. Д., Якушин В. М., Щербак В. І. [та ін.] ; Інститут гідробіології НАН України. – Київ : Наукова думка, 2019. – 275 с.
 • Панченко В. І. Бурштиновий промисел Прип’ятського басейну: історія, розвідка, видобуток : колективна монорафія / Панченко В. І., Деревська К. І., Яковлева В. В. ; за ред. В. І. Павлишина ; Національний науково-природничий музей НАН України. – Київ : Логос, 2018. – 72 с.
 • Duplenko Yu. K. The idea of deep ecology, its history and current development / Duplenko Iurii. – [S. n.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 52 p.
 • Самородна мідь вулканогенних формацій світу / К. В. Руденко, К. І. Деревська, В. Л. Приходько, Б. І. Слободян, О. Л. Александров ; НАН України, Нац. наук.-природ. музей НАН України, Ін-т геолог. наук НАН України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», ДП «Укр. геолог. компанія». – Київ : Логос, 2017. – 94 c
 • Water supply and water discharge: challenges and concept of responces – context of climate change and exhaustions of water resources / S. Boychenko, R. Havryliuk, Ya. Movchan, O. Tarasova, V. Sharavara, S. Savchenko // Water Supply and Wastewater Removal / ed. by Henryk Sobczuk, Beata Kowalska. – Lublin : Lublin University of Technology, 2016. – P. 3–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11366
 • Issues and challenges of small hydropower development in the Carpathians region : (hydrology, hydrochemistry, and hydrobiology of watercourses) / [Kovalchuk A., Obodovskyi O., Shcherbak V. et al.] ; ed. Andrey A. Kovalchuk ; Ivan Franko National University of L’viv in cooperation with Hydroecological society “Uzh”. – Uzhhorod ; L’viv ; Kyiv : [s. n.], 2016. – 195 p.
 • Пашков А. П. Безпека життєдіяльності : методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та виконання письмових робіт / А. П. Пашков ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Основа, 2014. – 44, [4] с.
 • Дупленко Ю.К. Ібн Сіна – видатний лікар-енциклопедист // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність : [кол. моногр.] / за заг. ред. проф. М. В. Попова та д-ра М. С. Ватанха ; Акад. наук. вищої освіти України. – К. : Асканія, 2009. – Розд. II, п. 2.1. – С. 111-139.
 • Зелений офіс : з турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу / Global Compact Network Ukraine ; [наук. ред. та упоряд. ОленаМаслюківська]. – К. : [ФОП Костюченко О. М.], 2009. – 51, [5] с.
 • Дупленко Ю.К. Медична наука та освіта // Історія української культури. У 5 т. Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття / редкол. тому, кн. 1 : Скрипник Г. А. (гол. ред.) ...[ та ін.]. – К. : Наук. думка, 2008. – Розд. 5, п. 5.13. – С. 688-702.
 • Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи : Моногр. / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубина та ін.; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України; Благодійна організація "Інтерекоцентр". - К. : Хімджест , 2003. - 246 С. - ( Біорізноманіття; № 2).
 • Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне реки Днепр. Определение пробелов и проблем: Моногр. / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Петухов и др.; Программа ПРООН-ГЭФ экологического оздоровления бассейна Днепра; Центр исследований междунар. развития (IDRC). - К.: Академперіодика, 2003. - 187с.
 • Лаврик В.И., Горев Л.Н., Коваленко П.И. Гидроэкологические модели: В 2 кн. - Кн. 2. Регулирование и оптимизация = Hydroecological models: In 2 v. - V. 2: Controlling and optimization / НАН Украины. Ин-т гидробиологии; Киев. ун-т им. Т. Шевченка - К.: Аграр. наука, 2004. - 537 с.
 • Идентификация и оценка загрязнения водных объектов ("горячих точек") в бассейне Днепра на территории Украины: Моногр. / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, А.Г. Васенко и др. - К.: ПолиграфКонсалтинг, 2004. - 282 с. - (Программа экологического оздоровления бассейна Днепра)
 • Романенко В.Д., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Гродзинський М.Д. Концентрация, методы и критерии создания экосети Украины / Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Ин-т гидробиологии, Киев. нац. ун-т им. Т.Г. Шевченко. - К.: Фитосоциоцентр, 2004. - 144с.

 

Підручники, навчальні посібники

 • Основи дистанційного зондування Землі : історія та практичне застосування : навчальний посібник / Довгий С. О., Лялько В. І., Бабійчук С. М., Кучма Т. Л., Томченко О. В., Юрків Л. Я. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 315, [1] c. – https://doi.org/10.5281/zenodo.3374228. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17096
 • Fundamentals of remote sensing : history and practice : [guidance manual] / S. O. Dovgyi, V. I. Lialko, S. M. Babiichuk, T. L. Kuchma, O. V. Tomchenko, L. Ya. Iurkiv ; transl. from Ukr.: O. Savychenko, O. Oleshko. – Kyiv : Institute of Gifted Child of the NAPS of Ukraine, 2019. – 315 p. – https://doi.org/10.5281/zenodo.3265399. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17097
 • Васильківський Б.М., Борейко В.Є. Програма курсу "Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин" // Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : метод. посіб. для вчителів. - К. : Логос, 2011. - С. 5-15.
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник / за ред. В.І. Лаврика. – Київ : Академія, 2010. – 397 с. – (Альма-матер). – Включ. бібліогр.
 • Посудін Ю.І. Біофізика рослин: Підруч. для студ. вищих навч. закл. - Вінниця: Нова кн., 2004. - 254с.
 • Лаврик В.І., Боднарчук Ю.В., Захарійченко Ю.О. Вища математика: Для природничого факультету - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - Ч.2. - 75с.
 • Посудін Ю.І. Агрофізика: Підруч. для студ. вищих навч. закл. - Ч. 1.: Біофізика рослин. - К., 2003. - 302 с.
 • Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Підруч. для студ. природн. спец. вищ. навч. закл. - К.: Світ, 2003. - 288с.
 • Посудін Ю.І. Фізика з основами біофізики: Підруч. для підгот. фахівців в агр. навч. закл. III-IV рівнів акредитації за спец. "Ветеринарна медицина" і "Зооінженерія". - К.: Світ, 2003. - 399с.
 • Романенко В.Д. Основы гидроэкологии: Учеб. для студ. вузов. - К.: Генеза, 2004. - 662с.

 

Публікації /статті

2022

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Boychenko S. Assessing the influence of height above sea level and geographic coordinates on surface air temperature values for a plain part of Ukraine / Boychenko S., Maidanovych N., Zabarna O. // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring, 15–18 November 2022. – Kyiv, 2022. – Code 188342. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580191.
 • Boychenko S. Assessment of aridization of climatic conditions on the Crimean Peninsula in summer using ground and satellite data / Boychenko S., Kuchma T. // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring, 15–18 November 2022. – Kyiv, 2022. – Code 188342. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580099. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25236
 • Regularities of changes in the recreation ecosystems’ quality parameters in space / Arkhypova, L., Korchemluk, M., Horoshkova, L., Khlobystov, Ie., Stakhmych, Yu. // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring, 15–18 November 2022. – Kyiv, 2022. – Code 188342. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580002.
 • Risk management and lost profits calculations of business entities / Horoshkova L., Antoniuk D., Vasyl’yeva O., Markova S., Filipishyna L. // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring, 15–18 November 2022. – Kyiv, 2022. – Code 188342. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580058.
 • Soil sampling and magnetic susceptibility determination in soil science: methodological aspect / Kruglov O., Menshov O., Horoshkova L., Tonkha O., Andreeva O., Kruhlov B., Zhuravel O. // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring, 15–18 November 2022. – Kyiv, 2022. – Code 188342. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580165. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25237
 • Applying magnetic methods to studies of soil erosion and landslides in Ukraine’s urban areas / Menshov O., Ivanik O., Vyzhva S., Horoshkova L., Tonkha O., Hadiatska K. // 83rd EAGE Conference and Exhibition 2022, Madrid, Virtual, Spain, 6–9 June 2022. – 2022. – Vol. 5. – P. 3376–3380.https://doi.org/10.3997/2214-4609.202210933.
 • Monitoring and modeling of infrastructure indicators development of united territorial communities / Horoshkova L., Khlobystov I., Shvydka S., Menshov O., Tarasenko D., Sumets A. // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring, 15–18 November 2022. – Kyiv, 2022. – Code 188342. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580057. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25249
 • Karamushka V. Climate impact drivers provoke fires in protected areas of Polissia / Karamushka V., Boychenko S., Nazarova O. // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring, 15–18 November 2022. – Kyiv, 2022. – Code 188342. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580238.
 • Kuchma T. Change in the water surface area of reservoir of the Crimean Peninsula according to radar satellite data Sentinel-1 for the period from October 2014 to August 2022 / Kuchma T., Boychenko S. // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring, 15–18 November 2022. – Kyiv, 2022. – Code 188342. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580190. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25245
 • Matsuki Y. Strategy of economic development: a proposal for Ukraine upon econometrics of geometry / Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk // 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, 4–7 October 2022. – 2022. – P. 1–6. – https://doi.org/10.1109/SAIC57818.2022.9922997.
 • Monitoring and modelling of environmental pollution in the Southern regions of Ukraine / Khlobystov Ie., Horoshkova L., Varianichko V., Skrynchenko K., Horoshkov S., Tsurika L. // 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring, 15–18 November 2022. – Kyiv, 2022. – Code 188342. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580046.

 

Інше

 • Zaitsev V. D0 carbon nanoparticles: carbon nanodots and graphene oxide quantum dots / Volodymyr Zaitsev // Nanoparticle-based polymer composites / ed.: Sanjay Mavinkere Rangappa [et al.]. – Oxford : Woodhead Publishing, 2022. – P. 505–527. – https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824272-8.00014-2.
 • Khilchevskyi V. Global water resources: distribution and demand / Valentyn Khilchevskyi and Viktor Karamushka // Clean water and sanitation / Walter Leal Filho, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Amanda Lange Salvia, Tony Wall, editors. – Cham : Springer, 2022. – P. 240–250. – https://doi.org/10.1007/978-3-319-70061-8_101-1.

 

2019

Cтатті

 • Natural and economic system: management in conditions of climate changes / Svitlana Boychenko, Lidiіa Horoshkova, Liubov Zharova, Viktor Karamushka, Ievgen Khlobystov, Michał Śleziak // MIND Journal. – 2019. – Vol. 7. – P. 1–16. – https://doi.org/10.36228/MJ.7/2019.1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17093
 • Управління сталим розвитком природно-господарських систем / Бойченко С. Г., Горошкова Л. А., Жарова Л. В., Карамушка В. І., Хлобистов Є. В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2019. – № 18. – С. 73–85. – https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180095. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17094
 • Вишенська І. Г. Сезонна динаміка енергетичного запасу підстилки соснових лісів НПП «Голосіївський» / Вишенська І. Г., Юрченко О. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 49–53. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.49-53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16304
 • Палеонтологічне зібрання відділу геології Національного науково-природничого музею НАН України як наукова спадщина / Г. В. Анфімова, В. П. Гриценко, К. І. Деревська, К. В. Руденко // Geo&Bio : Proceedings of the National Museum of Natural History. – 2019. – № 17. – С. 136–147. – https://doi.org/10.15407/gb.2019.17.136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17287
 • Деревська К. І. Проведення навчальних екологічних практик для студентів у межах об’єктів ПЗФ України / Деревська К. І., Вишенська І. Г., Шевцова Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 54–58. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.54-58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16305
 • Флористичне різноманіття ландшафтного комплексу «Іванівські озера» Оболонської низовини (Середнє Придніпров’я) / Деревська К. І., Рак О. О., Клестов М. Л., Лукавенко Я. І. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2019. – Т. 2. – С. 59–62. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2019.2.59-62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16306
 • Дупленко Ю. К. Олександр Богомолець і діяльність Академії наук України в часи його президентства (1930–1946) / Ю. К. Дупленко // Наука та наукознавство. – 2019. – № 3. – С. 94–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16326
 • Satellite agroecological monitoring within the system of sustainable environmental management / O. H. Tarariko, T. V. Ilienko, T. L. Kuchma, I. O. Novakovska // Agricultural Science and Practice. – 2019. – Vol. 6, Issue 1. – P. 18–27. – https://doi.org/10.15407/10.15407/agrisp6.01.018. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17304
 • Matsuki Y. Empirical Investigation on Influence of Moon’s Gravitational-Field to Earth’s Global Temperature / Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – № 2. – С. 18–24. – https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2019.2.02. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17098
 • Matsuki Y. Calculating Energy Density and Spin Momentum Density of Moon’s Gravitational Waves in Rectilinear Coordinates / Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – № 3. – С. 7–17. – https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2019.3.01. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17108
 • Spinova Yu. Retrospective Analysis and Current State for Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalen. in the “Kreidova Flora” Branch of Ukrainian Steppe Nature Reserve / Yuliia Spinova, Tetyana Kuchma, Iryna Vyshenska // Environmental Research, Engineering and Management. – 2019. – Vol. 75, No. 4. – P. 40–46. –https://doi.org/10.5755/j01.erem.75.4.23858. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17703
 • Волков В. П. Управління раціональним видобуванням вугільних ресурсів України / Волков В., Горошкова Л., Хлобистов Є. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2019. – Вип. 4 (87). – С. 37–45. – http://doi.org/10.17721/1728-2713.87.06. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17704
 • Distribution of Local Expenditure for Sustainable Development of United Territorial Communities (economic and mathematical approach) / Lidiіa Horoshkova, Ievgen Khlobystov, Liliya Filipishyna, Damir Bikulov // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019. – Vol. 99. – P. 20–25. – https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17705
 • Asymptotic Methods in Optimization of Inventory Business Processes / Lidiіa Horoshkova, Ievgen Khlobystov, Volodymyr Volkov, Olha Holovan, Svitlana Markova // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019. – Vol. 99. – P. 58–62. – https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17708
 • Горошкова Л. А. Соціально-економічний потенціал розвитку об’єднаних територіальних громад (на прикладі Запорізької області) / Л. А. Горошкова, Є. В. Хлобистов // Український географічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 18–27. – https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.018. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18449
 • Горошкова Л. А. Фінансові механізми сталого використання територіальних ресурсів природно-господарських систем / Горошкова Л. А., Хлобистов Є. В., Трофимчук В. О. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2019. – № 18. – С. 275–284. – https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180117. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17111
 • Прогностичні моделі фінансового регулювання бюджетів територіальних громад / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, Є. В. Хлобистов, В. В. Кутик // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених і аспірантів. – 2019. – № 42. – С. 179–190. – https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-42-179-190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17112
 • Горошкова Л. А. Взаємозв’язок економічного зростання та асиміляційного потенціалу довкілля у забезпеченні сталого розвитку національного господарства / Л. А. Горошкова, Є. В. Хлобистов, В. О. Трофимчук // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2019. – № 1 (69). – С. 24–37.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17113
 • Горошкова Л. А. Економіко-статистичне моделювання детермінант динаміки забруднення довкілля України / Горошкова Л. А., Хлобистов Є. В., Трофимчук В. О. // Економіка і організація управління. – 2019. – № 2 (34). – С. 46–55. – https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17115
 • Горошкова Л. А. Математична інтерпретація методології ризик-менеджменту для природно-господарських систем / Горошкова Л. А., Волков В. П., Хлобистов Є. В. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених і аспірантів. – 2019. – Вип. 43. – С. 89–99. – https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-43-89-99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17116
 • Horoshkova L. Decentralized pricing management in housing and municipal economy / Horoshkova L. A., Volkov V. P., Khlobystov Ie. V. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених і аспірантів. – 2019. – № 43. – С. 59–66. – https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-43-59-66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17130
 • Kaizen technologies in natural and economic systems management: approaches to economic and mathematical modeling / Horoshkova L., Volkov V., Khlobystov Y., Kutyk V. // Економіка і регіон. – 2019. – № 2 (73). – С. 116–122. – https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1634. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17131
 • Горошкова Л. А. Потенціал ефективності реформування адміністративно-територіального устрою : (на прикладі Запорізької області) / Лідія Горошкова, Сергій Лісовський, Євген Хлобистов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2019. – № 30. – С. 32–42. – https://doi.org/10.26565/2075-1893-2019-30-04. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17248
 • Shcherbak V. Response of Phytoplankton of the Kiev Reservoir to the Increase in Summer Temperatures / V. I. Shcherbak // Hydrobiological Journal. – 2019. – Vol. 55, Issue 1. – P. 18–35. – http://doi.org/10.1615/HydrobJ.v55.i1.20.
 • Shcherbak V. Winter under the Ice Water Bloom Formed by Aphanizomenon gracile Lemmermann / V. I. Shcherbak, N. Ye. Semenyuk, M. I. Linchuk // Hydrobiological Journal. – 2019. – Vol. 55, Issue 5. – P. 20–34. – http://doi.org/10.1615/HydrobJ.v55.i5.20.
 • Shcherbak V. New for Ukraine Representatives of Bacillariophyta from Phytoepiphyton of the Dnieper River Reservoirs (Ukraine) / Shcherbak V. I., Genkal S. I., Semenyuk N. Ye. // International Journal on Algae. – 2019. – Vol. 21, Issue 3. – P. 271–284. – http://doi.org/10.1615/InterJAlgae.v21.i3.60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16853
 • Кравцова О. В. Закономірності формування фітопланктону за різних концентрацій біогенних елементів та органічної речовини / О. В. Кравцова, В. І. Щербак, М. І. Лінчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Біологія. – 2019. – № 1 (75). – С. 43–51. – https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.1.5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17249
 • Щербак В. И. Новые для Украины представители Bacillariophyta из фитоэпифитона водохранилищ Днепровского каскада и Нижнего Днепра / Щербак В. И., Генкал С. И., Семенюк Н. Е. // Альгология. – 2019. – Т. 29, № 3. – С. 352–368. – https://doi.org/10.15407/alg29.03.352. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16868
 • Щербак В. И. Зимнее подледное «цветение» Aphanizomenon gracile Lemmermann / В. И. Щербак, Н. Е. Семенюк, М. И. Линчук // Гидробиологический журнал. – 2019. – Т. 55, № 3. – С. 20–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16196

 

Матеріали конференцій

 • Вишенська І. Г. Енергетичний запас підстилки соснових лісів НПП «Голосіївський» / Вишенська І. Г. // VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць / відп. за вип. В. Г. Петрук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 129. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17285
 • Овруцький кварцит як особливий будівельний матеріал церковних споруд Києва X–XII ст. / Деревська К. І., Коженевський С. Р., Ісаєв С. Д., Нестеровський В. А., Руденко К. В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», 7–8 листопада 2019 р. / редкол.: В. А. Михайлов та ін. ; ННІ «Ін-т геології» Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 31–33.
 • Геохімічні особливості ґрунтів Оболонської низовини лівобережжя Кременчуцького водосховища та їх екологічний стан / Лукавенко Я. І., Руденко К. В., Деревська К. І., Кураєва І. В. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 42–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17233
 • Руденко К. В. Метеоритна колекція Національного науково-природничого музею НАН України як підґрунтя для створення сучасного музею про Всесвіт / Руденко К. В., Деревська К. І. // Другий Всеукраїнський Музейний Форум : матеріали науково-практичної конференції / наук. ред. Л. О. Гріффен. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 199–200.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17282
 • Деревська К. І. Проблема вибору місць розташування ВЕС. Приклад полонини Боржава в Українських Карпатах / Деревська К. І., Бурлаченко Ю. В., Борисенко К. А. // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування : матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (7–11 жовтня 2019 р., м. Трускавець) / Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) [та ін.]. – Київ : ДКЗ, 2019. – Т. 2. – С. 320–325. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17283
 • Серебряная М. О. Екологічні наслідки видобутку бурштину на території Українського Полісся / Серебряная М. О., Деревська К. І. // VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць / відп. за вип. В. Г. Петрук ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17284
 • Роль видатного польського геолога Станіслава Малковського у розвитку музейної справи (до 130-річчя з дня народження) / Деревська К. І., Мельник В. І., Рак О. О., Руденко К. В. // Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : матеріали VIII науково-практичної конференції, Хорошів, 4 жовтня 2019 року / [редкол.: Н. В. Вергельська, К. І. Деревська, М. С. Ковальчук та ін.] ; Держ. установа «Музей коштовного і декоративного каміння» М-ва фінансів України, Укр. мінералогічне т-во, ГО «Спілка геологів України» [та ін.]. – Хорошів : [Кравченко Я. О.], 2019. – С. 172–177. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16990
 • Серебряна М. О. Чинники впливу на стан водойм Рівненського та Житомирського Полісся у зв’язку з нераціональним використанням природних ресурсів / Серебряна М. О., Деревська К. І. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 8–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17245
 • Ісаєв С. Д. Оцінка можливих хімічних перетворень при достиганні бурштину / Сергій Ісаєв, Катерина Деревська // Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019», Львів, 2–5 червня 2019 року / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. У16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17299
 • Крот Ю. В. Моніторинг атмосферного повітря в місті Кривий Ріг/ Крот Ю. В., Ісаєв С. Д. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 80–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17221
 • Семак М. Р. Русанівський канал: функції і стан забруднення / Семак М. Р., Ісаєв С. Д. // VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць / відп. за вип. В. Г. Петрук ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17292
 • Олійник М. О. Гідроакумулюючі електростанції в Україні / Олійник М. О., Ісаєв С. Д., Деревська К. І. // VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць / відп. за вип. В. Г. Петрук ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 161. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17293
 • Карамушка В. І. Інтегрування аспектів кліматичної безпеки у стратегічне планування розвитку об’єднаних територіальних громад / В. І. Карамушка, Є. В. Хлобистов, С. Г. Бойченко // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження ботанічного та ландшафтного різноманіття : наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–12 жовтня 2019 р.) / ред. Міронова Н. Г. [та ін.] ; Хмельницький національний університет [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 41–42.
 • Типологізація біотопів, функціональне зонування та врахування сценаріїв зміни клімату при розробленні планів управління заповідними територіями / Карамушка В. І., Бойченко С. Г., Сагайдак А. В., Макарчук С. О., Ющук А. І., Яремич А. В. // VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць / відп. за вип. В. Г. Петрук ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 146. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17300
 • Карамушка В. І. Інтегрування довкільних пріоритетів та тенденцій зміни клімату в планування сталого розвитку громад і територій / Карамушка В. І., Бойченко С. Г. // Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища (INUDECO 19) : збірник матеріалів ІV Міжнародної конференції (24–26 квітня 2019, м. Славутич). – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 125–127. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17301
 • Макарчук С. О. До питання використання стандартних форм даних щодо об’єктів Смарагдової мережі в Україні / Макарчук С. О., Карамушка В. І. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 14–17.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17242
 • Tendencies in Alteration of Environmental State, Climate Change and Population Health Features in the Black Sea Region since 1980 / Viktor Karamushka, Svitlana Boychenko, Tatiana Kuchma, Olena Zabarna, Karina Kapitanyuk // 3rd International Conference “Smart Bio”, 02–04 May 2019, Kaunas (Lithuania) : abstract book. – Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. – P. 231. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17302
 • Капітанюк К. С. Відмінності в показниках захворюваності населення гірського, приморсько-степового та придніпровського промислового регіонів України / Капітанюк К. С., Карамушка В. І. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 133–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17197
 • Tarariko O. Soil erosion assessment using remote sensing / Tarariko O., Ilienko T., Kuchma T. // Економічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–5 липня 2019 р.). – Київ : ДІА, 2019. – С. 27–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17294
 • Кучма Т. Л. Оцінка екосистемних послуг водно-болотних угідь за даними дистанційного зондування Землі / Кучма Т. Л., Томченко О. В. // Економічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–5 липня 2019 р.) / Національна академія аграрних наук України, Інститут агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2019. – С. 147–151. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17295
 • Застосування дистанційного зондування для моніторингу стану лісових екосистем Житомирського Полісся, ушкоджених короїдами / Кучма Т. Л., Ландін В. П., Швиденко І. К., Фещенко В. П., Соломко В. Л., Гуреля В. В. // Економічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–5 липня 2019 р.). – Київ : ДІА, 2019. – С. 152–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17296
 • Land use changes in the Carpathians 1819–2018: how many forests remain / Kuchma Tetyana, Furdychko Orest, Tarariko Oleksandr, Landin Volodymyr // Temperate and boreal primeval forests in the face of global change : conference program and abstracts (2–4 September 2019, Lviv, Ukraine) / Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL. – Birmensdorf : Swiss Federal Research Institute WSL, 2019. – P. 88.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17297
 • Merging remote and in-situ land degradation indicators in soil erosion control system / Tetiana Ilienko, Oleksandr Tarariko, Oleksandr Syrotenko, Tetyana Kuchma // FAO. 2019. Proceedings of the Global Symposium on Soil Erosion. – Rome : [s. n.], 2019. – P. 190–195.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17305
 • Фіторізноманіття та сучасний стан рослин Сирецького гаю / Кочубей Є., Лимар А., Невмержицька Н., Ядикіна О., Рак О. О. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 17–20.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17241
 • Spinova Yu. Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalen. in the “Kreidova Flora” branch of Ukrainian Steppe Nature Reserve: current state and conservation measures / Yuliia Spinova, Tetiana Kuchma, Iryna Vyshenska // 3rd International Conference “Smart Bio”, 02–04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book. – [Kaunas, 2019]. – P. 197. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17306
 • Спінова Ю. О. Роль відділення УСПЗ «Крейдова флора» у структурі екологічних мереж різних рівнів / Спінова Юлія Олексіївна // Матеріали науково-технічної конференції з нагоди 10-річчя створення національного природного парку «Меотида» Біорізноманіття степової зони України: вивчення, збереження, відтворенн», с. Урзуф, 16–18 жовтня 2019 року / редкол.: Ю. О. Андрющенко та ін. ; Донецька обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів, Національний природний парк «Меотида». – Слов’янськ : Друкарський двір , 2019. – С. 92–98.
 • Horoshkova L. Prognostic model of mineral resources development in Ukraine / L. Horoshkova, V. Volkov and Іe. Khlobystov // 13th International Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 1–5. – https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903171.
 • Мишкевич Є. О. Використання вищих водних рослин як біомаркерів радіаційного забруднення / Мишкевич Є. О., Шевцова Л. В., Шевцова Н. Л. // Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища (INUDECO 19) : збірник матеріалів ІV Міжнародної конференції (24–26 квітня 2019, м. Славутич). – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 171–175.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17307
 • Шевцова Л. В. Інвазійні та чужорідні види Дністра та їх загроза біорізноманіттю / Шевцова Л. В. // VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25–27 вересня, 2019 : збірник наукових праць / відп. за вип. В. Г. Петрук ; Вінницькийнаціональнийтехнічнийуніверситет. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 204.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17308
 • Ядикіна О. Б. Оцінка якості снігової води в умовах різного ступеню забруднення снігового покриву / Ядикіна О. Б., Шевцова Л. В. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 106–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17210
 • Щербак В. І. Оцінка загроз функціонуванню дніпровських водосховищ / Щербак В. І. // Вода для всіх : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (Київ, 21.03.2019 р.). – Київ : Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2019. – С. 51–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17310
 • Щербак В. І. Реакція дніпровського фітопланктону на зміну біогенного режиму / Щербак В. І., Майстрова Н. В. // Перпективи гідробіологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів : збірник матеріалів VIII з’'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції (м. Київ, 6–8 листопада 2019 р.) / Гідроекологічне товариство України, Інститут гідробіології НАН України. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 101–103.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17760
 • Щербак В. І. Відгук фітоепіфітону Канівського водосховища на регіональні кліматичні зміни / В. І. Щербак, Н. Є. Семенюк // Перпективи гідробіологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів : збірник матеріалів VIII з’їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції (м. Київ, 6–8 листопада 2019 р.) / Гідроекологічне товариство України, Інститут гідробіології НАН України. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 104–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17761
 • Yaremych A. V. Phycocyanin content assessment by the spectral response of Arthrospira platensis biomass / A. V. Yaremych, V. I. Karamushka // Advances in Modern Phycology : book of Abstracts of the VI International Conference (15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine) / National Academy of Sciences of Ukraine, M. G. Kholodny Institute of Botany, Ukrainian Botanical Society Phycological Section ; deputy editor: P. Tsarenko. – Kyiv : [M. G. Kholodny Institute of Botany of NAS of Ukraine], 2019. – P. 124–126.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17311
 • Співіснування популяцій чаплі сірої (Ardea cinerea) та лелеки білого (Ciconia ciconia) в РЛП «Міжрічинський» / Макарчук С. O., Яремич А. В., Сагайдак А. В., Бойченко С. Г., Карамушка В. І. // Охорона довкілля : збірник наукових статей ХV Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 66–68.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17312
 • Яремич А. В. Потоковий моніторинг динаміки фізичних та спектральних показників Arthrospira platensis / Яремич А. В. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 56–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17230

 

Інше

 • Мандруючи Іллінецьким кратером : путівник геологічної екскурсії : в рамках наук. конф. «Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні», присвяч. 50-річчю Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України / [К. І. Деревська та ін. ; наук. ред.: О. М. Пономаренко, Є. П. Гуров] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. – Київ : Кравченко Я. О., 2019. – 33 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19271
 • Karamushka V. Socio-Economics of the Black Sea Coast / Karamushka Viktor, Bon Oleksandr // Black Sea State of Environment Report 2009–2014/5 / Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution. – Istanbul : [s. n.], 2019. – Chapter 3. – P. 746–765.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17303

 

2018

Cтатті

 • Вишенська І. Г. Емісія СО2 ґрунту і підстилки лісових фітоценозів різного типу / Вишенська І. Г., Рудько М. А. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2018. – Т. 1. – С. 43–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14707
 • Деревська К. І. Екологічний стан та перспективи розвитку регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів» / Деревська К. І., Пилипчук О. М. // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2018. – № 1–2. – С. 46–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15352
 • Трахтемирівський півостров: історія досліджень, геологічна будова, сучасні проблеми збереження території / Деревська К. І., Пилипчук О. М., Спица Р. О., Шевела Ю. О. // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2018. – № 3–4. – С. 54–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15700
 • Matsuki Y. Analysis of Moon’s gravitational – wave and Earth’s global temperature: influence of timetrend and cyclic change of distance from Moon / Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk // System Research & Information Technology. – 2018. – № 3. – P. 19–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15844
 • Matsuki Y. Empirical analysis of Moon’s gravitational wave and Earth’s global warming / Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk // System Research & Information Technology. – 2018. – № 1. – P. 107–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15845
 • Моделювання інтродукційних популяцій як метод охорони рідкісних видів рослин ex situ / В. І. Мельник, В. В. Гриценко, Н. В. Кушнір, Ю. М. Неграш // Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – № 8. – С. 91–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13945
 • Пашков А. П. Сучасний стан і досвід поводження з небезпечними відходами в Україні та за кордоном / А. П. Пашков, О. Г. Мітюкова, С. І. Пашков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2018. – № 3. – С. 36–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13608
 • Щаслива Л. Міфи про дешеву та екологічно-безпечну атомну енергію / Лілія Щаслива, Анатолій Пашков, Ірина Стецька // Екологічний вісник. – 2018. – № 1. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15399
 • Methods for estimating “Fuel poverty” in public administration and management systems / Nadiia Pysar, Viktoriia Chornii, Andriy Bandura, Yevgen Khlobystov // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Vol. 16, Issue 2. – P. 341–352. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15846
 • Шевцова Л. В. Застосування функціонального зонування природоохоронних територій для збереження біорізноманіття / Шевцова Л. В., Шевцова Н. Л., Глуховський П. В. // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : ДЕА, 2018. – № 2 (21). – С. 186–191. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15400
 • Щербак В. И. Центрические диатомовые (Centrophyceae) водоемов различных городских агломераций / В. И. Щербак, С. И. Генкал, О. В. Кравцова // Гидробиологический журнал. – 2018. – Т. 54, № 4. – С. 46–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14325

 

Матеріали конференцій

 • Васильківський Б. М. Розвиток національного законодавства в процесі реалізації сталого розвитку в Україні / Васильківський Б. М. // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 5-й Міжнародний конгрес : збірник матеріалів, Львів, 26–29 вересня 2018 року / [відп. за вип. Н. Ю. Вронська]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15382
 • Васильківський Б. М. Як сучасні технології можуть змінювати поведінку громадян з відходами / Васильківський Б. М. // Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», (22–23 листопада 2018 р., Київ). – Київ : [б. в.], 2018. – С. 157–158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15541
 • Васильківський Б. М. Сучасні підходи у боротьбі з пиловим забрудненням міст / Васильківський Б. М. // Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні : Всеукраїнська конференція, (4 грудня 2018 р.). – Київ : [б. в.], 2018. – [4 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15540
 • Значення флороносних пісковиків западин Волинського мегаблоку для палеореконструкцій / Деревська К. І., Коженевський С. Р., Комар М. С., Руденко К. В. // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій : матеріали конференції, 24–26 вересня. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15695
 • Деревська К. І. Родовища пірофіліту північно-західної частини Українського щита, перспективи видобутку і використання / Деревська К. І., Коженевський С. Р., Руденко К. В. // Геологія і корисні копалини України : збірник тез наукової конференції, присвяченої 100-річному ювілею НАН України та Державної служби геології та надр України, Київ, 2–4 жовтня 2018 року. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15350
 • Деревська К. І. Мінерали групи кварцу вендських трапів Волино-Подільської плити, їх генетична та морфологічна особливість / Деревська К. І., Руденко К. В., Науменко Є. В. // Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : матеріали VII науково-практичної конференції, (Хорошів, 5 жовтня 2018 р.). – 2018. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15351
 • Екологічний туризм як важливий інструмент для збереження водних і земельних ресурсів України в межах Середнього Придніпров’я = Ecological tourism as an important tool for conservation of Ukraine’s water and land resourses in Prydniprovsky region / Роман Спиця, Катерина Деревська, Марина Комар, Ярослава Лукавенко, Олена Пилипчук, Олена Шевчук // Геотуризм: практика і досвід : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26–28 квітня 2018, Львів) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Каменяр, 2018. – С. 166–168. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15397
 • Досвід проведення навчальних екологічних практик для студентів в установах Природно-заповідного фонду України / Деревська К. І., Вишенська І. Г., Панченко С. М., Рак О. О., Шевцова Л. В. // Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища : матеріали наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Чернігів, Деснянське, 11–12 жовтня 2018 р.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – С. 316–322. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15701
 • Збереження та раціональне використання біорізноманіття і ландшафтів Оболонської низовини (лівобережжя Кременчуцького водосховища) / Деревська К. І., Клестов М. Л., Лукавенко Я. І., Рак О. О. // Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища : матеріали наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Чернігів, Деснянське, 11–12 жовтня 2018 р.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – С. 189–193. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15702
 • Панченко С. М. Досвід і підсумки проведення дослідницької практики для екологів на території Сеймського регіонального ландшафтного парку (Сумська область) / Панченко С., Деревська К., Рак О. // Конотопські читання : збірник наукових праць. – Ніжин : Лисенко М. М., 2018. – Вип. 9. – С. 206–214.
 • Карамушка В. І. Особливості захворюваності населення гірського та приморсько-степового регіонів України / Карамушка В. І., Бойченко С. Г., Капітанюк К. С. // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 5-й Міжнародний конгрес : збірник матеріалів, Львів, 26–29 вересня 2018 року / [відп. за вип. Н. Ю. Вронська]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15381
 • Макарчук С. О. До питання використання класифікацій природних оселищ на території України / Макарчук С. О., Карамушка В. І. // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 5-й Міжнародний конгрес : збірник матеріалів, Львів, 26–29 вересня 2018 року / [відп. за вип. Н. Ю. Вронська]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15380
 • Matsuki Y. Empirical Analysis of the Relation Between Moon’s Gravitational-Wave and Earth’s Global Temprature: Influence of Time-Trend and Cyclic Change of Distance from Moon / Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk // IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) : 8–12 Oct. 2018, Kiev, Ukraine : conference proceedings. – Kiev : [s. n.], 2018. – P. 40–43. https://doi.org/10.1109/SAIC.2018.8516762
 • Спінова Ю. О. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1972–2017): Донецька область / Спінова Ю. О., Василюк О. В. // Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю, до 5-ї річниці НПП «Мале Полісся» (Славута, 23–25 травня 2018 року). – Славута : Каліграф, 2018. – С. 56–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15537
 • Василюк О. В. Про необхідність створення національного природного парку «Кальміуський» у Донецькій області / Василюк О. В., Спінова Ю. О. // Екологія промислового регіону : матеріали науково-практичної конференції ІІI екологічного форуму, (14 вересня 2018 р., Краматорськ). – Слов’янськ : Бутко В. І., 2018. – С. 248–252. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15539
 • Хлобистов Є. В. Сталий розвиток регіону в системі інноваційного управління вищим навчальним закладом / Хлобистов Є., Слезак М. // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір : матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції, (Одеса, 4–5 жовтня 2018 р.). – Київ : Фенікс, 2018. – С. 351–353. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15703
 • Хлобистов Є. В. Трансформація понятійного апарату сталого управління наданням освітніх послуг в вищій школі / Є. В. Хлобистов, М. Слезак // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 5-й Міжнародний конгрес : збірник матеріалів, Львів, 26–29 вересня 2018 року / [відп. за вип. Н. Ю. Вронська]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 166. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15379
 • Гайдаш О. К. Оцінка фільтраційної здатності молюсків роду Dreissena з різною розмірно-віковою структурою / Гайдаш О. К., Шевцова Л. В. // Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології : VII Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, (13–14 листопада 2018 р., м. Київ) : тези доповідей. – Київ : Ніка–Центр, 2018. – С. 155–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15401

 

Інше

 • Дупленко Ю. К. Олександр Богомолець (1930–1946): зусилля Академії наук для вирішення завдань індустріалізації та перемоги у війні / Ю. К. Дупленко // Президенти Академії наук України за 100 років її існування : науково-організаційний внесок в прогрес фундаментальної науки / В. М. Гамалія, Ю. К. Дупленко, В. І. Онопрієнко та ін. ; НАН України, Ін-т досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – С. 147–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15534
 • Duplenko Yu. K. Retrospective survey of ethic conceptions’ development in system “human – environment” / Duplenko Y. K. // The idea of deep ecology, its history and current development / Iurii Duplenko. – 2018. – P. 2–5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15787
 • Duplenko Yu. K. A harbinger of noospherical nature management and survival of mankind (S. A. Podolinsky) / Y. K. Duplenko // The idea of deep ecology, its history and current development / Iurii Duplenko. – 2018. – P. 26–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15790
 • Дупленко Ю. К. Украинский врач, предвестник концепции ноосферы С. А. Подолинский / Ю. К. Дупленко // The idea of deep ecology, its history and current development / Iurii Duplenko. – 2018. – P. 25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15789

 

2017

Статті

 • Бєляков С. О. Моделювання динаміки сумарної кількості опадів та чистої первинної продукції типчаково - ковилових угруповань асканійського степу за сценаріями глобальних змін клімату / С. О. Бєляков, О. П. Гофман, І. Г. Вишенська // Biosystems Diversity. – 2017. – Vol. 25, No. 1. – P. 16–24. http://dx.doi.org/10.15421/011703
 • Бойченко С. Г. Современные пространственно-временные вариации индекса континентальности и амплитуды сезонного хода приземной температуры на территории Украины / С. Г. Бойченко, В. М. Волощук, Н. Н. Сердюченко // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 9. – С. 67–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12939
 • Гидрохимическая характеристика Киевского водохранилища на современном этапе его существования / В. М. Якушин, В. И. Щербак, Н. Е. Семенюк, М. И. Линчук // Гидробиологический журнал. – 2017. – Т. 53, № 4. – С. 105–120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13247
 • Дупленко Ю. К. Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку / Дупленко Ю. К. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 34–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12369
 • Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату / С. Г. Бойченко, В. І. Карамушка, О. В. Тищенко, Р. Ю. Мохнач. // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 12. – С. 104–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12567
 • Ерозійна деградація ґрунтів України за впливу змін клімату / О. Г. Тараріко, Т. Л. Кучма, Т. В. Ільєнко, О. С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 7–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12918
 • Козийчук Э. Ш. Фитомикробентос солоноватоводных заливов Килийской дельты Дуная / Э. Ш. Козийчук, В. И. Щербак // Гидробиологический журнал. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 22–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12957
 • Козир Є. В. Інтродукційні ценопопуляції Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. (Hyacinthaceae) Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України / Козир Є. В., Рак О. О., Шиндер О. І. // Заповідна справа у Степовій зоні України : до 90-річчя від створення Надморських заповідників, с. Урзуф, 14–15 березня 2017 року. – 2017. – Вип. 2, т. 2 : Серія «Conservation Biology in Ukrain». – С. 89–91.
 • Лукавенко Я. І. Економічна оцінка вартості прямого використання екосистемних послуг асканійського степу (на прикладі біосферного заповідника «Асканія-Нова») / Лукавенко Я. І., Деревська К. І. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 38–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12368
 • Норенко К. М. Морфометричні параметри та вікова структура Elaeagnus angustifolia L. на північній та західній межі поширення / Норенко К. М., Дідух Я. П. // Біологічні системи. – 2017. – Т. 9, Вип. 1. – С. 115–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12923
 • Пашков А. П. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії / Пашков А. П. // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 9–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11939
 • Пашков А. П. Аналіз загроз національної безпеки України та передовий досвід щодо їх розв’язання / А. П. Пашков, А. С. Барановська, Ю. М. Телюкова // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 1. – С. 20–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12254
 • Пашков А. П. Управління еколого-економічною безпекою на засадах ризик-орієнтованого підходу / А. П. Пашков, Л. А. Щаслива // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 9. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12110
 • Рак О. О. Види роду Drosera L. в нетипових біотопах / Рак О. О., Качула І. Г. // Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні : матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 15 лютого 2017 р.). Серія: «Conservation Biology in Ukraine» / [ред. Ю. А. Вашеняк, О. В. Василюк]. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 131–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12925
 • Тенденції зміни стоку Південного Бугу – вплив кліматичних факторів та зарегулювання / С. Г. Бойченко, Р. Б. Гаврилюк, С. А. Савченко [та ін.] // Матеріали V Наукових читань пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв, 21 квітня 2017 року ). Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – 2017. – Вип. 3. – С. 17–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12921
 • Ткаченко В. С. Екотопічні трансформації степових екосистем під впливом кліматичних змін у другій половині ХХ та на початку ХХІ століть / В. С. Ткаченко, С. Г. Бойченко // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 11. – С. 94–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12938
 • Шиндер О. І. Інтродукційна популяція Taxus baccata l. у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України / Шиндер О. І., Рак О. О. // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал. – 2017. – № 2 (74). – С. 17–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12937
 • Щербак В. І. Оцінка впливу підвищених концентрацій сполук азоту на різноманіття фітопланктону ставів дендропарку «Олександрія» (м. Біла Церква, Україна) / В. І. Щербак, О. В. Кравцова, М. І. Лінчук // Гидробиологический журнал. – 2017. – Т. 53, № 5. – С. 19–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13183
 • Analysis of grassland ANPP dynamics due to changes in climate variables at Ukrainian Biosphere Reserve «Askania-Nova» [electronic resourse] / Sergiy Belyakov, Orysia Gofman, Iryna Vyshenska, Sergey Zvegintsev // Ekolоgia. – Electronic data. – 2017. – Vol. 36, No. 3. – P. 235–246. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12940
 • Boychenko S. Modern tendencies of climate, water resources and ecosystems changes in the middle-lower part of Southern Bug River, Ukraine [electronic resourse] / Svitlana Boychenko, Yaroslav Movchan, Oksana Tyshchenko // Proceedings of the National Aviation University. – Electronic data. – 2017. – № 3 (72). – P. 78–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12924
 • Khalaim O. Climate Change Games as an Effective Tool for ESD Practices / Oleksandra Khalaim // Studia Periegetica. – 2017. – Nr. 1 (17). – P. 111–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12757
 • Long-term prediction of climate change impact on the productivity of grain crops in Ukraine using satellite data [electronic resourse] / O. H. Tarariko, T. V. Ilienko, T. L. Kuchma, V. A. Velychko // Agricultural Science and Practice. – Electronic data. – 2017. – Vol. 4, No. 2. – Р. 3–13. http://dx.doi.org/10.15407/agrisp4.02.003
 • Zadorozhna H. Interaction between Phytoplankton and Epiphytic Algae in the Kaniv Water Reservoir (Ukraine) / H. Zadorozhna, N. Semeniuk, V. Shcherbak // International Letters of Natural Sciences. – 2017. – Vol. 61. – P. 56–68. http://dx.doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILNS.61.56

 

Матеріали конференцій

 • Вишенська І. Г. Сукцесійні тренди широколистяних фітоценозів заказника «Лісники» НПП «Голосіївський» / І. Г. Вишенська // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7–8 вересня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 234–241. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13010
 • Деревська К. І. Досвід природничих музеїв Німеччини у національно-освітньому та екологічному вихованні / Деревська К. І., Комар М. С., Руденко К. В. // Всеукраїнський музейний форум : матеріали науково-практичної конференції / наук. ред. Л. О. Гріффен. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 113–117. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12922
 • Деревська К. І. Щодо питання генезису самородного заліза у палеогенових пісковиках правобережжя р. Сейм (Сумська обл.) / Деревська К. І., Ісаєв С. Д., Руденко К. В. // Розвиток промисловості та суспільства : Міжнародна науково-практична конференція присвячена 95-ти річчю Криворізького НУ, Кривий Ріг, 24–26 травня 2017 року. – Кривий Ріг, 2017. – С. 21–24.
 • Палеонтологічні музейні зібрання фанерозою Геологічного музею як пам’ятки природи / Деревська К. І., Руденко К. В., Анфімова Г. В. [та ін.] // Палеонтологічні музейні зібрання фанерозою Геологічного музею як пам’ятки природи : матеріали V Всеукраїнської наукової конференції, Львів, 9–11 жовтня, 2017 року. – Львів, 2017. – С. 42–44.
 • Пашков А. П. Інклюзія та цифрові технології в освіті як сучасні методи змішаного навчання для людей з особливими потребами / Пашков А. П., Щаслива Л. А., Щасливий А. Я. // Формування публічної служби, чутливої до людей з особливими потребами: цифрові технології : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 10 листопада 2017 р.) / [за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської] ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : [НАДУ], 2017. – С. 194–198. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12260
 • Пашков А. П. Проблеми державного управління використання природних ресурсів та їх розв’язання на засадах сталого балансованого розвитку / Пашков А. П., Щаслива Л. А. // Вісник Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності : науково-технічний збірник. – Київ : Основа, 2017. – Вип. 2 : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства», (м. Київ, 8–9 червня 2017 р.). – С. 149–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12259
 • Природоохоронне значення наукового супроводу заповідних прикордонних територій (на прикладі геологічного заказника «Кам’яне село») / Пац Р. Р., Деревська К. І., Коженевський С. Р., Руденко К. В. // Природные ресурсы приграничных территорий в условиях изменяющегося климата : Міжнародна наукова конференція, Чернігів, 27–29 вересня, 2017 року. – Чернігів, 2017. – С. 45–46.
 • Khalaim O. The «Green Guide» Concept and Its Perspectives for Ukrainian Consumers / Oleksandra Khalaim // Зелений бізнес: життя заради майбутнього : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Київ, 12–13 квітня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 41–42

2016

Статті

 • Features of сlimate сhange on Ukraine: scenarios, consequences for nature and agroecosystems / Svitlana Boychenko, Volodymyr Voloshchuk, Yaroslav Movchan, Nadiia Serdjuchenko, Vasyl Tkachenko, Oksana Tyshchenko, Serhij Savchenko // Proceedings of the National Aviation University. – 2016. – № 4 (69). – P. 96–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11468
 • Васильківський Б. М. Відповідальність за власні відходи / Васильківський Б. М. // Екологічний вісник. – 2016. – № 4. – С. 27–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11469
 • Бєляков С. О. Моделювання показників чистої первинної продуктивності та мортмаси трав’янистих угруповань ділянки «Стара» біосферного заповідника «Асканія-Нова» / Бєляков С. О., Гофман О. П., Вишенська І. Г. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2016. – Т. 184. – С. 52–57. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9814
 • Вишенська І. Г. Вплив кліматичних факторів на акумуляцію вуглецю в компонентах лісової підстилки дубового фітоценозу / Вишенська І. Г., Жовтенко А. А., Добра І. С. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2016. – Т. 184. – С. 46–51. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9815
 • Тектонічні умови утворення гранітних валуноподібних скель геологічного заказника «Кам’яне село» (північна частина Волинського мегаблоку) / Пац Р. Р., Деревська К. І., Коженевський С. Р., Руденко К. В. // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. – 2016. – № 1 (35). – С. 85–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11353
 • Декоративные свойства эоценовых флороносных песчаников способы их обработки и применение / С. Р. Коженевский, Е. И. Деревская, М. C. Комар, К. В. Руденко // Коштовне та декоративне каміння. – 2016. – № 1. – С. 18–21.
 • Дупленко Ю. К. Вклад И. И. Мечникова в развитие геронтологии (к 100-летию со дня смерти) / Ю. К. Дупленко, С. Г. Бурчинский // Проблемы старения и долголетия. – 2016. – Т. 25, № 3. – С. 493–503. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11472
 • Тараріко О. Г. Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз / О. Г. Тараріко, Т. В. Ільєнко, Т. Л. Кучма // Український географічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 14–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11359
 • Тараріко О. Г. Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах / О. Г. Тараріко, Т. В. Ільєнко, Т. Л. Кучма // Український географічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 56–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11357
 • Пашков А. П. Джерела гідроекологічних небезпек та головні шляхи їх вирішення з огляду на сучасні європейські напрями / А. П. Пашков, В. Є. Іщенко, Ю. М. Телюкова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – 2016. – № 1. – С. 22–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11421
 • Пашков А. П. Управління використанням природних ресурсів на засадах сталого розвитку суспільства – обов’язок державної влади / Пашков А. П., Щаслива Л. А. // Екологічний вісник. – 2016. – № 5 (99). – С. 6–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11639
 • Рак О. О. Динаміка популяції Scilla siberica Haw. в урочищі «Темний ліс» (Чернігівська область) / О. О. Рак, І. В. Пенська, О. О. Сапунова // Інтродукція рослин. – 2016. – № 3. – С. 10–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11354
 • Аналіз корелятивних зв’язків вегетаційних індексів червоного краю з валовою первинною продуктивністю за даними газо- та спектрометричних вимірів для виробничих посівів озимої пшениці в Баришівському районі Київської області / В. І. Лялько, О. І. Сахацький, Г. М. Жолобак, О. М. Сибірцева, С. С. Дугін, М. В. Ваколюк, О. О. Халаїм // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2016. – № 8. – С. 4–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11362
 • Забарна О. Г. Оцінка впливу температурних показників на формування маляріогенності території України / О. Г. Забарна, О. О. Халаїм // Інфекційні хвороби. – 2016. – № 4 (86). – С. 69–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11470
 • Задорожна Г. М. Вплив сонячної радіації і температури води на розвиток фітопланктону Канівського водосховища / Г. М. Задорожна, В. І. Щербак // Гидробиологический журнал. – 2016. – Т. 52, № 5. – С. 18–27.
 • Семенюк Н. Е. Структурно-функциональная организация фитоэпифитона днепровских водохранилищ и факторы, ее определяющие. Сообщение 1. Роль некоторых гидрофизических факторов / Н. Е. Семенюк, В. И. Щербак // Гидробиологический журнал. – 2016. – Т. 52, № 3. – С. 3–18.
 • Семенюк Н. Е. Структурно-функциональная организация фитоэпифитона днепровских водохранилищ и факторы, ее определяющие. Сообщение 2. Pоль гидрологических и гидрохимических факторов / Н. Е. Семенюк, В. И. Щербак // Гидробиологический журнал. – 2016. – Т. 52, № 6. – С. 3–16.
 • Щербак В. И. Динамика фитомикробентоса разнотипных водных объектов Килийской дельты Дуная в зависимости от некоторых экологических факторов / В. И. Щербак, Э. Ш. Козийчук // Гидробиологический журнал. – 2016. – Т. 52, № 1. – С. 3–14.

 

Матеріали конференцій

 • Бєляков С. О. Моделювання показників продукційних процесів трав’янистих угруповань степових екосистем України за умов змін клімату, на основі даних БЗ «Асканія-Нова» за 1983–2012 рр. / Бєляков С. О., Вишенська І. Г., Гофман О. П. // Шевченківська весна 2016 : біологічні науки : матеріали XIV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 6–8 квітня 2016. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 40–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11388
 • Features of climate change on Ukraine : scenarios, consequences and adaptation [Electronic resource] / S. G. Boychenko, V. M. Voloshchuk, Ya. I. Movchan, V. S. Tkachenko // Proceedings : the Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st century: safety in aviation and space technologies”, September 19–21, 2016. – Текст. дані. – [Kyiv, 2016]. – P. 5.4.82–5.4.86. – Режим доступу: http://congress.nau.edu.ua/doc/congress-2016/Congress2016.pdf (дата звернення: 26.06.2017). – Назва з екрана. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11382
 • Бойченко С. Г. Ефекти зміни клімату: аспект адаптації для міста (на прикладі Києва) / Світлана Бойченко, Ярослав Мовчан, Сергій Савченко // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем : Горбуновські читання : (м. Чернівці, 5–6 травня 2016 року) : тези доповідей. – Чернівці : Місто, 2016. – С. 36–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11387
 • Duplenko Yu. K. Arne Naess’ idea of deep ecology, it is history and modern development / Duplenko Ju. K. // Шостий національний конгрес з біоетики з міжнародною участю, 27–30 вересня 2016, Київ, Україна. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11392
 • Дупленко Ю. К. Вклад И. И. Мечникова в развитие геронтологии и экологии (к 100-летию со дня смерти) / Ю. К. Дупленко, С. Г. Бурчинский // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю Незалежності України), 29–30 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 69–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11393
 • Структурно-тектонічні ознаки формування гранітних валуноподібних скель північної частини Волинського мегаблоку (геологічний заказник «Кам’яне село») / Пац Р. Р., Руденко К. В., Юськів Ю. В., Деревська К. І., Коженевський С. Р. // Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства». Секція 5. Геологія і прикладна мінералогія. Екологія, 25–27 травня 2016 р : матеріали конференції. – Кривий Ріг : [б. в.], 2016. – С. 18–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11396
 • Kuchma T. Combined use of SAR and optical satellite images for landscape diversity assessment / Tetyana Kuchma // Proceedings of Living Planet Symposium 2016, 9–13 May 2016, Prague, Czech Republic, (ESA SP-740, August 2016). – [S. l. : s. n., 2016]. – 3 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11467
 • Пашков А. П. Загрози і комунікативні інструменти забезпечення національної безпеки в Україні / А. П. Пашков // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 3–4 листопада 2016 р.).– Київ : [НАДУ], 2016. – С. 330–333. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11638
 • Популяційна структура Galanthus nivalis L. в пропонованому ботанічному заказнику місцевого значення «Білосніжний» на Житомирщині / Рак О. О., Деревська К. І., Пилипчук В. Ф., Коженевський С. Р. // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнародної конференції молодих учених, [м. Херсон, 29 червня – 3 липня 2016 року]. – Херсон : [б. в.], 2016. – С. 40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11385
 • Cпінова Ю. О. Обґрунтування включення долини річки Кальміус до Смарагдової мережі України / Спінова Юлія Олексіївна, Василюк Олексій Володимирович // «Біологія: від молекули до біосфери» : тези доповідей XI Міжнародної конференції молодих учених (29 листопада – 2 грудня 2016 р.). – Харків : [б. в.], 2016. – С. 188–189. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11401
 • Cпінова Ю. О. До класифікації біотопів відділення УСПЗ «Крейдова Флора» / Cпінова Ю. О., Чусова О. О. // Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130-річчя створення «Пам’ятки Пеняцької» – першої природоохоронної території у Європі) : матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів-Броди-Пеняки, 26–27 жовтня 2016 року). – Львів : Ліга-Прес, 2016. – С. 218–219. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11399
 • Визначення балансу парникових газів на основі польових експериментальних досліджень та супутникових даних в межах території України в контексті реалізації міжнародних угод Паризького саміту ООН з питань зміни клімату / В. І. Лялько, О. І. Сахацький, Г. М. Жолобак, … О. О. Халаїм [та ін.] // 16 Українська конференція з космічних досліджень, Одеса, 22–27 серпня 2016 р. : тези доповідей конференції. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 223. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11369
 • Дослідження корелятивних зв’язків індексів червоного краю з валoвою первинною продуктивністю за даними газо- та спектрометричних вимірів для виробничих посівів озимої пшениці Баришівського району Київської області / В. І. Лялько, О. І. Сахацький, Г. М. Жолобак, … О. О. Халаїм [та ін.] // 16 Українська конференція з космічних досліджень, Одеса, 22–27 серпня 2016 р. : тези доповідей конференції. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 224. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11379
 • Халаїм О. О. Методи оцінки балансу вуглецю у лісових екосистемах: перспективи використання наземного газометричного камерного методу для Українських Карпат / О. О. Халаїм // Екологічні, соціально-економічні та історико-культурні аспекти розвитку прикордонних територій Мараморощини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди XXIII Міжнародного гуцульського фестивалю та відзначення 45-річчя Програми ЮНЕСКО «Людина і Біосфера», Україна, м. Рахів, 2–4 вересня 2016 року / [відп. ред. Гамор Ф. Д.]. – Хмельницький : Петришин, 2016. – С. 311–315. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11679

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників).

 • Проектований національний природний парк «Приірпіння та Чернечий ліс» / [уклад.: Богомаз М. В., Василюк О. В., Заворотна Г. В., Кучма Т. Л. та ін. ; під ред. Є. Прекрасної] ; НАН України, Ін-т зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, Ukrainian Nature Conservation Group. – Київ : [Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена], 2016. – 76 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11365

2015

У виданнях НаУКМА

 • Козак О. М.Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.) / Козак О. М., Дідух Я. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171 : Біологія та екологія. - С. 38-45.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Пашков А. П. Тенденції та новаторство в освіті / А. П. Пашков, Л. А. Нападовська // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць. - 2015. - Вип. 13 (26). - С. 138-141.
 • Шевцова Л. В. Екологічні засади управління роботою гідровузлів на річці Дністер / Л. В. Шевцова, П. В. Глуховський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Біологія. - 2015. - № 3-4. - С. 733-735.

В інших виданнях України

 • Васильківський Б. М. Необхідність в пошуку нових підходів в екологічному законодавстві / Б. М. Васильківський // Збірка тез доповідей XVIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», м. Київ, Україна. - Київ : НТУУ «КПІ», 2015. - С. 152-153.
 • Duplenko Yu. The predecessor of noosphere natural consumption (S. Podolinsky) / Yurii Duplenko, Kateryna Gamaliia // Збірка тез доповідей XVIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», м. Київ, Україна. - Київ : НТУУ «КПІ», 2015. - С. 161-162.
 • Карамушка В. І. Освіта і стійкий розвиток суспільства / Віктор Карамушка // Вища освіта України : ризики, сподівання, успіхи : монографія / [редкол. : Євтух М. Б., Горяна Л. Г., Терентьєва Н. О.] ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. - Київ : [Інтерсервіс], 2015. - С. 7-49 : мал. : табл.
 • Пашков А. П. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки / А. П. Пашков, В. Д. Волошанович // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листоп. 2015. - Львів : ЛДУ БЖД, 2015. - С. 351-352.
 • Пашков А. П. Стратегія інтеграції в Європейський Союз і НАТО - новітній орієнтир державного управління для забезпечення національних інтересів України / А. П. Пашков // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців : орієнтири для України : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 5-6 листопада). - 2015. - С. 207-209.
 • Нападовська Л. А. Економічна ефективність та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств на засадах екоменеджменту : (для мегаполісів на прикладі м. Києва) / Л. А. Нападовська, А. П. Пашков // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. - 2015. - Вип. 28, ч. 3. - С. 85-88. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лялько В. І. Експериментальне визначення абсорбції вуглекислого газу рослинами основних агрокультур України для оцінки продуктивності посівів та балансу парникових газів / В. І. Лялько, О. О. Халаїм, О. І. Сахацький [та ін.] // 15 Українська конференція з космічних досліджень, 24-28 серпня 2015 р., Одеса : тези доповідей конференції / Держ. косм. агентство України [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - С. 211.
 • Бєляков С. О. Зв’язок чистої первинної продуктивності рослинних угруповань біосферного заповідника "Асканія-Нова" та сезонних опадів : аналіз багаторічної динаміки показників / С. О. Бєляков, О. О. Халаїм, О. П. Гофман // Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матеріали I (XII) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 21-22 трав. 2015 р.) / НАН України [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2015. - С. 152-154.

В іноземних виданнях

 • Karamushka V.Strategic planning and project management as the instruments of sustainable development practice / Viktor Karamushka // Programme and abstracts of Internatoinal Conference "Bridging Education and Science for Sustainable Development", December 2–3, 2015, Daugavpils, Latvia. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes, 2015. - P. 59.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Качалова О. Л. Вплив кліматичних факторів на накопичення та розклад надземної рослинної біомаси в степових фітоценозах Карадазького природного заповідника (АР Крим, Україна) / Качалова О. Л., Норенко К. М., Дідух Я. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 158 : Біологія та екологія. – С. 78-87.
 • Халаїм О. О. Валова продуктивність трав’яних угруповань Карадазького природного заповідника під впливом змін кількості опадів : динаміка 2012-2013 рр. / Халаїм О. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 158 : Біологія та екологія. – С. 65-69.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Халаїм О. О. Особливості динаміки валової продуктивності та дихання трав’яних угруповань південно-східного Криму під впливом змін кількості опадів / О. О. Халаїм, І. Г. Вишенська // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1100 : Серія "Біологія", вип. 20. – C. 371-376.

В інших виданнях України

 • Ісаєв С. Д. Головні проблеми та інновації масових вибухів над виробленим простором в межах міста на кар'єрах України / С. Д. Ісаєв, А. П. Пашков // Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Шостка, 27-29 листопада 2014 р.). – Суми : Сумський державний університет, 2014. – С. 26-28.
 • Проблеми екотуризму в Україні та шляхи їх розв’язання на відпрацьованих і призупинених кар’єрах / Л. А. Нападовська, А. П. Пашков, П. І. Пашков, О. В. Примак // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 3. – С. 34-38 : табл.
 • Пашков А. П. Інформаційна безпека як складова національної безпеки / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 11. – С. 34-37.
 • Пашков А. П. Безпека праці: технічний, економічний та соціальний аспект в гірничо-видобувній галузі / Пашков А. П., Нападовська Л. А., Єсипенко А. С. // Безпека праці: освіта, наука, практика : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20 листопада 2014 р.). – Харків : [Бровін О. В.], 2014. – С. 167-169.
 • Нападовська Л. А. Економіка, технології та перспективи роздільного збирання твердих побутових відходів в Україні (на прикладі досвіду в провідних країнах світу) / Нападовська Л. А., Пашков А. П. // Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" (4-5 листопада, 2014 р.) : збірка матеріалів. – Київ : [Центр екологічної освіти та інформації], 2014. – С. 44-47.
 • Горяна Л. Сучасний стан та вирішення проблем інформаційної безпеки / Лариса Горяна, Лілія Нападовська, Анатолій Пашков // Безпека життєдіяльності і охорона здоров'я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми і перспективи / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2014. – С. 44-54.
 • Горяна Л. Підготовка державних службовців та науково-педагогічних і науково-технічних кадрів вищої кваліфікації в Україні по-новому / Л. Г. Горяна, А. П. Пашков // Підготовка фахівців у галузі знань "державне управління": вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 6-7 листопада 2014 р.) / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : [НАДУ], 2014. – С. 128-130.

В іноземних виданнях

 • Karamushka V. Chapter 67. Education for Sustainable Development as a Reaction to Modern Challenges / Victor I. Karamushka // Human Factors of a Global Society : A System of Systems Perspective. – [USA] : CRC Press, 2014. – P. 773-780.
 • Kozak O. Assessment of mountain ecosystems changes under anthropogenic pressure in Latorica river basin (Transcarpathian region, Ukraine) / Olena Kozak, Yakiv Didukh // Ekologia. – 2014. – Vol. 33, No. 4. – P. 365-379.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва / Дідух Я. П., Вишенська І. Г., Альошкіна У. М., Гаврилов С. О., Навроцька О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 54-60.
 • Халаїм О. О. Відповіді ґрунтових потоків вуглекислого газу трав’яних угруповань південно-східного Криму на зміну кількості опадів / Халаїм О. О., Вишенська І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 60-65.
 • Козак О. М. Зміна флористичних характеристик гірських екосистем басейну р. Латориця (Закарпаття) за умов їх деградації / Козак О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 66-74.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Дідух Я. П. Реакція трав’яних угруповань на штучну зміну кількості опадів у карадазькому природному заповіднику: вихідний стан експерименту / Я. П. Дідух, О. Л. Кузьманенко // Український ботанічний журнал. - 2013.- Т. 70, № 1. - С. 3-15 : табл.

В інших виданнях України

 • 2.11. Медичні науки / [Я. В. Ганіткевич, Ю. К. Дупленко, Ю. І. Кундієв та ін.] // Історія української культури : в 5 т. / НАН України ; голов. редкол.: Патон Б. Є. (голов. ред.) та ін. - К. : Наукова думка, 2013.- Кн. 3. - С. 713-737.
 • Дупленко Ю. К. Екологічна етика як фундамент розуміння сталого розвитку / Ю. К. Дупленко, С. Д. Ісаєв, В. І. Карамушка // П’ятий національний конгрес з біоетики, 23-25 верес. 2013 р., Київ, Україна / НАНУ, Нац. акад. мед. наук України, Мін-во охорони здоров’я України. - К. : [б. в.], 2013. - С. 163.
 • Дупленко Ю. К. Провісник концепції екологічного природокористування Сергій Подолинський / Дупленко Ю. К. // Матеріали 12-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії, науки і техніки", 3-5 жовтня 2013 р., м. Конотоп / Центр пам’яткознавства НАН України, УТОПІК, Конотоп. міськрада [та ін.]. - К. : [б. в.], 2013.- С. 108-110.
 • Дупленко Ю. К. Сергій Подолинський – український лікар, який став провісником концепції екологічного природокористування / Дупленко Ю. К., Шолойко В. В. // Матеріали XII з’їзду ВУЛТ, 5-7 вересня 2013 р., м. Київ / Українські медичні вісті : науково-практичний часопис Всеукраїнського лікарського товариства. - К. : [б. в.], 2013.- Т. 10, ч. 1-4 (76-79). - С. 337.
 • Нападовська Л. А. Природоохоронні заходи: економічні та екологічні аспекти на призупинених кар'єрах / Л. А. Нападовська, А. П. Пашков, В. Є. Іщенко // Проблеми охорони праці в Україні : науково-технічний збірник : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства", (м. Київ, 5-6 червня 2013 р.). - К. : [б. в.], 2013.- С. 230-237.
 • Галімуллін В. Ф. Сучасний стан та майбутнє екологічного туризму у форматі здоров’язбереження і екоменеджменту / В. Ф. Галімуллін, А. П. Пашков, Л. А. Нападовська // Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі XXI століття : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 15-16 листоп. 2013 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Київ. міськдержадмін. [та ін]. - [Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. В., 2013].- С. 40-45.
 • Нападовська Л. Здоров’язбережувальні еколого-економічні технології та шляхи сталого розвитку в гірничовидобувній галузі / Лілія Нападовська, Анатолій Пашков // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди"], 2013.- Вип. 30. - С. 354-360 : табл.
 • Пашков А. П. Забезпечення якості освіти у ВНЗ – головний крок до модернізації галузевих стандартів та поліпшення кваліфікації державних службовців / А. П. Пашков // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань "Державне управління" : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 24-25 жовт. 2013 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : [НАДУ], 2013.- С. 245-248 : табл.
 • Пашков А. П. Проблеми збалансованого природокористування поблизу кар'єрів під час вибухових робіт і зсувів та основні напрями їх розв'язання / А. П. Пашков, Р. О. Шелест // Безпека життєдіяльності. - 2013.- № 8. - С. 34-40.
 • Пашков А. П. Заходи зниження рівня забруднення довкілля від автомобільного транспорту в Києві / Пашков А. П., Савченко П. С. // Цілі збалансованого розвитку для України : матеріали Міжнародної конференції, 18-19 червня 2013 р. - К. : [Центр еколог. освіти та інформ.], 2013.- С. 329-335 : табл.
 • Пашков А. П. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України) / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. - 2013.- № 3. - С. 10-17.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Формування багатошарових плівок на основі полі-β-циклодекстрину / Дзумедзей Ю. І., Бломберг Є., … Ісаєв С. Д. та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 44-49.
 • Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Лаврик В. І. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 49-55.
 • Халаїм О. О. Особливості добової динаміки екосистемних потоків вуглецю степових угруповань південно-східного Криму / Халаїм О. О., Вишенська І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 48-54.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Дослідження ефективності застосування донних прострілочних зарядів на кар’єрах / С. Д. Ісаєв, А. П. Пашков, П. Й. Федоренко, Л. А. Нападовська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво" : зб. наук. пр. - К. : [НТУУ "КПІ" : Техновибух], 2012. - Вип. 22. - С. 105-111 : табл.
 • Пашков А. П. Якість професорсько-викладацького складу ВНЗ — запорука ефективної підготовки фахівців / А. П. Пашков, Л. А. Нападовська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : наук.-вироб. журн. / засн., вид.: Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2012. - № 2. - С. 228-234 : табл.

В інших виданнях України

 • Васильківський Б. М. Чи може екологічна криза протягом півстоліття бути без кризи екологічного права? / Васильківський Б. М. // "Зелена" економіка : перспективи впровадження в Україні : матеріали Міжнар. конф., 24-25 квіт. 2012 р. / [відп. ред. Т. В. Тимочко] ; Міжнар. еколог. форум "Довкілля для України". - К. : [Центр еколог. освіти та інформації], 2012. - Т. 1. - С. 18-25.
 • Кузьманенко О. Л. Реакція степових угруповань Карадазького заповідника на зміну кількості опадів / Кузьманенко О. Л. // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали міжнар. конф. молодих учених / Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Ужгород. нац. ун-т; [редкол.: Є. Л. Кордюм та ін.]. - Ужгород : Бреза А. Е., 2012. - С. 149-150.
 • Кузьманенко О. Л. Створення ділянки природної флори на території Національного університету «Києво-Могилянська академія» / Кузьманенко О. Л. // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали міжнар. конф. молодих учених / Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Ужгород. нац. ун-т; [редкол.: Є. Л. Кордюм та ін.]. - Ужгород : Бреза А. Е., 2012. - С. 282-283.
 • Методика картування екотопів на основі дешифрування мультиспектральних космічних знімків / Кузьманенко О. Л., Орлов О. О., Аксьом О. С., Микитюк О. Ю. // Біотопи (оселища) України : наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації : матеріали робочого семінару, (Київ, 21-22 берез. 2012 року) / НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Ін-т екол. Карпат [та ін.] ; за ред. Я. П. Дідуха. - К. ; Л., 2012. - С. 109-118 : мал.
 • Пашков А. П. Еколого-економічні механізми захисту земельних ресурсів / А. П. Пашков, Л. А. Нападовська // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 11. - С. 36-40.

В іноземних виданнях

 • Дупленко Ю. К. Роль украинского медика C. А. Подолинского в истории ноосферных воззрений / Дупленко Ю. К., Гамалея Е. Н. // 12-я международная научно-практическая конференция по истории медицины и фармации : сб. материалов / М-во здравоохранения респ. Беларусь ; Э. А. Вальчук (отв. ред.) [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2012. - С. 81-82.

2011

 • VI Міжнародна науково-практична конференція „Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе”, Сімферополь, 20 - 22 жовтня 2011 р. Опубліковано тези : Дідух Я.П. Міжнародний проект з дослідження реакції степових угруповань Південно-східного Криму на зміну кількості опадів / Я. П. Дідух, І. Г. Вишенська, О. О. Халаїм, О. Л. Кузьманенко // Материалы VI Международной науч.-практ. конф. «Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе» (20 - 22 жовтня 2011 р., м. Сімферополь). - Сімферополь, 2011. - С. 46 - 49.
 • 8th European Dry Grassland Meeting, 13-17 June, 2011, Uman’, 2011.Опубліковано тези : Alioshkina U. Dry grassland communities of green belt of Kyiv / T. Fitsailo, U. Alioshkina // Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management: 8th European Dry Grassland Meeting, 13-17 June, 2011.: abstracts. – Uman’, 2011. – P. 22.
 • Міжн. конф. молодих учених „Актуальні проблеми ботаніки та екології”, 9-13 серпня 2011 р, Березне, 2011.Опубліковано тези : Альошкіна У.М. Сукцесійні зміни в дубовому лісі на прикладі ділянки у заказнику «Лісники», Київ / Вітер Д.М., Альошкіна У.М. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: міжн. конф. молодих учених, 9-13 серп. 2011 р.: тези допов. – Березне, 2011. – С. 99.
 • Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: всеросс. конф., 20-24 сентяб. 2011 г, Санкт-Петербург,2011.Опубліковано тези : Алёшкина У.М. Растительные сообщества зеленой зоны г. Киева / У.М. Алёшкина // Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: всеросс. конф., 20-24 сентяб. 2011 г.: тезисы докл. – Т. 1. – С.-Пб., 2011. – С. 7-10.
 • VІ Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» 22 - 25 листопада 2011 р., м. Харків. 2011.Опубліковано тези : Альошкіна У.М. Методи оцінки енергопотенціалу природних та антропогенно трансформованих екосистем (на прикладі м. Києва) / Альошкіна У.М. // Від молекули до біосфери: міжн. конф. молодих учених, 22-25 лист. 2011 р.: тези допов. – Харків, 2011. – С. 523-524.Опубліковано тези : Халаїм О. О. Дослідження динаміки вуглецевого циклу степових угруповань південно-східного Криму в умовах штучної модифікації рівня опадів / О. О. Халаїм // Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» (22 - 25 листопада 2011 р., м. Харків). – Х.: ФОП Шаповалова Т.М., 2011. – С. 532-533.
 • XIV Міжнародна науково-практичної конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» 18 – 22 травня 2011 р., НТУУ «КПІ», м. Київ 2011.Опубліковано тези : Халаїм О. О. Реакція вуглецевого циклу степових екосистем на зміну кількості опадів / О. О. Халаїм, І. Г. Вишенська // Збірка тез доповідей на XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (18 – 22 травня 2011 р., м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 305-306.
 • Дідух Я. П. Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження / Дідух Я.П. // Наукові записки НаУКМА. — Т. 119. Біологія та екологія. — К. : Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2011. — С. __–__.
 • Дідух Я. П., Халаїм О. О., Вишенська І. Г. Реакція карбонового циклу степових угруповань на зміни рівня опадів: стан досліджень та перспективи дослідного стаціонара у Південно-східному Криму /Дідух Я. П., Халаїм О. О., Вишенська І. Г. // Наукові записки НаУКМА. — Т. 119. Біологія та екологія. — К. : Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2011. — С. __–__.
 • Альошкіна У.М., Жовтенко А.А., Вишенська І.Г., Расевич В.В., Гаврилов С.О., Ткачова А.О. Акумуляція вуглецю лісовими екосистемами (на прикладі модельних ділянок у заказнику „Лісники”, м. Київ / Альошкіна У.М., Жовтенко А.А., Вишенська І.Г., Расевич В.В., Гаврилов С.О., Ткачова А.О. // Наукові записки НаУКМА. — Т. 119. Біологія та екологія. — К. : Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2011. — С. __–__.
 • Альошкіна У.М. Поширення та характеристика рідкісних біотопів м. Києва / У.М. Альошкіна // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т.68, № 1. – С. 76-90.


У виданнях НаУКМА

 1. Ісаєв С.Д. … [та ін.]. Застосування методу SEIRA (Surface Enhancement of Infrared Absorbtion) для визначення малих концентрацій забруднювачів у повітрі // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 40-48. - Автори: Ісаєв С.Д., Довбешко Г.І., Жалніна Г.Г., Гнатюк О.П., Іванченко П.А.
 2. Вишенська І.Г., Дідух Я.П., Халаїм О.О. Реакція вуглецевого циклу степових угруповань на зміни рівня опадів: стан досліджень та перспективи дослідного стаціонара у південно-східному Криму // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 119 : Біологія та екологія. - С. 46-51.
 3. Вишенська І.Г. Альошкіна У. М., Жовтенко А. А. ... [та ін.]. Акумуляція вуглецю лісовими екосистемами (на прикладі модельних ділянок у заказнику "Лісники", м. Київ) // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 119 : Біологія та екологія. - С. 52-55.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Пашков А.П., Захаренков Є. І., Колосовський О. М., Нападовська Л. А. Інновації сучасного природокористування // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 1. - С. 24-27 ; № 2. - С. 31-37.

В інших виданнях України

 1. Вишенська І.Г., Халаїм О.О., Кузьманенко О.Л., Дідух Я.П. Міжнародний проект з дослідження реакції степових угруповань Південно-Східного Криму на зміну кількості опадів // VI Международная научно-практическая конференция "Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе", Симферополь, 20-22 окт. 2011 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ... [и др.]. - Симферополь, 2011. - С. 46-49.
 2. Вишенська І. Г., Халаїм О. О. Реакція вуглецевого циклу степових екосистем на зміну кількості опадів // Екологія. Людина. Суспільство : XIV міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 18-22 трав. 2011 р., Київ, Україна : зб. тез доп. / [уклад. Бенатов Д. Е.] ; Наук. т-во студентів та аспірантів НТУУ "КПІ". - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - С. 305-306.
 3. Ісаєв С.Д., Голуб О.А., Корнілов М.Ю. … та ін. Сучасна хімічна номенклатура і термінологія в освіті як важлива складова хімічної безпеки // Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми і перспективи : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 лют. 2011 р. / [за заг. ред. В. П. Покася, В. С. Толмачової] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ... [та ін.]. - [Вид. 2-ге, доп.]. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - С. 98.
 4. Незруч О.Т. Хімія і освіта: зміна пріоритетів // Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми і перспективи : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 лют. 2011 р. / [за заг. ред. В. П. Покася, В. С. Толмачової] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ... [та ін.]. - [Вид. 2-ге, доп.]. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - С. 137-139. – Праця Ісаєва С.Д., надрукована під псевдонімом.
 5. Пашков А.П., Примак О.В. Ефективність знешкодження газових викидів та запобігання забруднення поверхневих і підземних вод під час масових вибухів на кар'єрах України // XXI Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів", 12-14 квіт. 2011 р., Донецьк : зб. доп. / [Є. О. Башков (відп. ред.)] ; МОН України, Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет", Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний університет"... [та ін.]. - Донецьк : [ДонНТУ : ДонНУ], 2011. - Т. 1. - С. 15-16.
 6. Пашков А.П. Природно-заповідний фонд в Києві, Україні та світі // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали наук.-практ. конф., (21-22 квіт. 2011 р.), м. Полтава / [Степаненко М. І. (гол. ред.)] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - [Полтава : Астрая], 2011. - С. 155-156.
 7. Пашков А.П., Бейтан І.Є. Сучасні глобальні проблеми природничих наук світу та України // Матеріали VI Всеукраїнської студентської наукової конференції "Сучасні проблеми природничих наук", Ніжин, 5-6 квіт. 2011 р. / [Сенченко Г. Г. (гол. редкол.)] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Природн.-географ. ф-т. - Ніжин : Наука-сервіс, 2011. - С. 91-92.
 8. Пашков А.П., Нападовська Л.А., Деркач В.Е. Ліси і вода - основа безпеки життєдіяльності людини: ефективне природокористування // Культура безпеки та здоров'я : наук.-практ. альманах / [упоряд. Л. Г. Горяная] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", Міжнар. акад. культури безпеки, екології та здоров'я. - К. : [СПД Веселицька Н. В.], 2011. - С. 38-42.
 9. Пашков А.П. До питання про екологічні проблеми опанування родовищ корисних копалин України // Культура безпеки екології та здоров'я в інформаційному просторі освіти (матеріали конф. I-го міжнар. форуму) / Нац. акад. пед. наук України, Міжнар. акад. культури безпеки, екології та здоров'я, Держ. вищ. навч. закл., Ун-т менеджменту освіти НАПНУ. - К. : Вітас ЛТД, 2011. - С. 4-7. - (Нова якість життя XXI століття).
 10. Пашков А.П., Нападовська Л.А. Ефективність менеджменту і економічних реформ заради людини та довкілля // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. - 2011. - № 1-2. - С. 20-26.
 11. Пашков А.П. Вища освіта з безпеки життєдіяльності людини (на прикладі "Києво-Могилянської Академії") // "Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика" : зб. наук. пр. X-ї міжнар. наук.-метод. конф., 17-19 берез. 2011 р., м. Київ. [У 2 т.]. Т. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т еколог. безпеки ... та ін.. - К. : [Центр учбової літератури], 2011. - С. 499-507.
 12. Пашков А.П., Нападовська Л.А. Економічні та екологічно-безпечні технології руйнування міцних гірських порід з попереднім зневодненням свердловин на кар'єрах в межах міст-мегаполісів в Україні // Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства : наук.-техн. зб. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 8-9 черв. 2011 р.) / [ред. кол. : М. Д. Громов ... та ін.] ; Міжнар. Акад. безпеки життєдіяльності. - К. : Основа, 2011. - С. 209-214.
 13. Пашков А.П. Проблеми забруднення поверхневих, підземних і стічних вод та заходи щодо їх ліквідації і запобігання в Україні // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 4. - С. 10-16.
 14. Вишенська І.Г., Гамор Ф.Д., Загнітко В.М., Незруч О.Т. Практика в заповідних об’єктах як необхідна складова підготовки екологів // ІІІ-й всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology - 2011) = III all-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation, Україна, Вінниця, 21-24 верес., 2011 : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. агентство водн. ресурсів України … [та ін.]. - Вінниця : [ВНТУ], 2011. - Т. 1. - С. 322-324.

В іноземних виданнях

 1. Дупленко Ю.К. Концепция механизмов формирования ноосферы в представлениях С. А. Подолинского // Экологическое равновесие. Антропогенное вмешательство в круговорот воды в биосфере : материалы междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 16-17 июня 2011 г. / под ред. В. Н. Скворцова ; Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. - Санкт-Петербург, 2011. - С. 45-48.
 2. Дупленко Ю.К. Украинский медик С. А. Подолинский как предвестник ноосферной концепции // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья. - 2011. - Темат. вып. - С. 56-58.

2010

 • Duplenko Yu. K.,Kochubey N. V. "He returned...". Z.G. Frenkel's (1869-1970) years of study at Dorpat University // Historiae Scientiarum Baltica 2010? Tallin, October 8-9, 2010 : Abstracts of the XXIV Iternational Baltic Conference on the Histiry of Science / Tallinn University of Technology, Tallinn School of Economics and Business Administration, Faculty of Social Sciences. – Tallinn : Department of International Relations Tallinn University of Technology, 2010. – P. 37-38.
 • Maslyukivska O.P., Matsuki Y., Brondzia O.О. External cost as an indicator for sustainable electricity generation system // System analysis and information technologies : 12th International conference on science and technology, SAIT 2010, Kyiv, Ukraine, May 25–29, 2010 : proceedings / Nataliya D. Pankratova (Ed.). – [Kyiv : ESC “IASA” NTUU “KPI”], 2010. – P. 40.
 • Васильківський Б. М., Борейко В. Є. Програма курсу "Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин" // Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт ; Київ. еколого-культур. центр, Асоц. зоозахисн. орг. України. – К. : Логос, 2011. – С. 5–15.
 • Вишенська І. Г., Дідух Я.П., Жовтенко А.А. Методичні аспекти визначення енергетичного запасу лісової підстилки // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 106 : Біологія та екологія. – С. 40–45.
 • Вишенська І. Г., Халаїм О. О. Імітаційні екологічні ігри – ефективний метод освіти для сталого розвитку // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 110 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 30–33.
 • Дупленко Ю.К. Биоэтика, экологическая этика и этика старения человека // Bioetica, filosofia si medicina in strategia de asigurare a securitatii umane : cu desfăşurarrea în cadrul acesteia a Mesei Rotunde : Fundamenntele bioetice ale cercetărilor biomedicale şi genetice : materialele Conferinţei a XVI-a Ştiinţifice Internaţionale, 12-13 noiembrie 2010 / red. Teodor N. Ţîrdea ; Ministerul Sănătăţii republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. – Chişinău : CEP “Medicina”, 2010. – P. 25–28.
 • Дупленко Ю.К. Вплив дарвінівських ідей на формування екоцентричних принципів // Четвертий Національний конгрес з біоетики : з міжнародною участю, 20-23 верес. 2010 р.,Київ, Україна / НАН України, Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров’я України. – К. : [НАНУ], 2010. – С. 98–99.
 • Дупленко Ю.К. Становление страховой медицины: рабмеды на Украине в 1921-1927 г.г. // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья : темат. вып. / Рос. акад. мед. наук. – М., 2010. – С. 66–68.
 • Дупленко Ю. К., Руда С. П.Розробка питань медичної етики членами Товариства київських лікарів // 100 років Українському лікарському товариству : матеріали XIII конґресу світової Федерації Укр. лікар. товариств, 30 верес. – 03 жовт. 2010 р., м. Львів. – Л. ; К. ; Чикаґо, 2010. – С. 101.
 • Кузьманенко О.Л., Дідух Я.П. До питання про співвідношення понять "екосистема", "габіат", "біотоп" та "екотоп" // Український ботанічний журнал. – 2010. – Т. 67, № 5. – С. 668–679.
 • Лаврик В. І., Боголюбов В. М. Впровадження методів математичного моделювання в екологічну освіту // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2010. – № 893 : Сер. "Екологія", вип. 5. – C. 62–64.
 • Лаврик В.І., Мурланова Т.В., Вакулюк П.В., Нижник В.В. Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки антибактеріальних характеристик поліетилентерефталатних мембран // Магістеріум. Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 40. – С. 26-27.
 • Пашков А. П. Сучасні форми та методи викладання безпекознавства у вищих навчальних закладах (на прикладі "Києво-Могилянської Академії") // Бізнес та безпека: концептуальні засади та практичні аспекти : зб. наук. пр. / [ред. кол. : Тимошенко О. І. (голова) ... та ін.] ; Навч.-наук. ін-т права та безпеки підприємництва (ННІПБП) ... [та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 201-205. – Спеціаліз. вип. за матеріалами круглого столу 15 груд. 2009 р., міжнар. наук.-практ. конф. 21 квіт. 2010 р., круглого столу 8 груд. 2010 р.
 • Пашков А.П., Геращенко Ю.С. Проблеми екологічної безпеки та запобігання змінам клімату у Донецько-Придніпровському регіоні // Культура безпеки, екології та здоров'я. – 2010. – № 4. – С. 24–27.
 • Пашков А.П., Єсипенко А.С. Аналіз та критерії вибору під час розробки природоохоронних заходів на призупинених та припинених кар'єрах України // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 6. – С. 7–14.
 • Пашков А.П., Єсипенко А.С., Здановський В.Г. Аспекти безпечної утилізації відходів гірничодобувної галузі // Проблеми охорони праці в Україні : зб. наук. пр. / [редкол. : М. В. Крівцов (відп. ред.)] ; Держ. ком. України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Нац. наук.-дослід. ін-т промислової безпеки та охорони праці. – К. : ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 122–131.
 • Пашков А.П., Ісаєв С.Д. Формування культури безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах України // Культура безпеки, екології та здоров'я. – 2010. – № 2. – С. 27–29.
 • Пашков А.П., Кленова К.О. Особливості екологічної підготовки фахівців соціології та економічних спеціальностей // Матеріали V Всеукр. студент. наук. конф. "Сучасні проблеми природничих наук", Ніжин, 21-22 квіт. 2010 р. / [редкол. : Сенченко Г. Г. (гол.) ... та ін.] ; МОН України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Природн.-географ. ф-т. – Ніжин : "Наука-сервіс", 2010. – С. 166–167.
 • Пашков А.П., Нападовська Л.А. Глобальні проблеми довкілля України: безпека. Економіка. Біорізноманіття // Культура безпеки, екології та здоров'я. – 2010. – № 5. – С. 18–22.
 • Пашков А.П, Нападовська Л.В., Нападовська Л.А. Безпека життєдіяльності та екологічні загрози в умовах нестабільного середовища // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. : материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства", (г. Харьков, 15-17 октяб. 2009 г.) / МОН Украины, Харьков. нац. акад. город. хоз-ва, Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності. – Киев-Харьков : Основа, 2010. – Вып. 91. – С. 86-91.
 • Пашков А.П., Наумова А.О. Проблеми екологічної безпеки під час експлуатації транспорту та заходи щодо їх запобігання або суттєвого зменшення із застосуванням альтернативних джерел енергії // Матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми хіммотології", 20-24 верес. 2010 р., м. Київ / [ред. кол. : Харченко В. П. ... та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 69–72.
 • Пашков А.П., Панькова К.А., Корягіна Д.Г. Актуальні питання безпеки та добробуту життя у третьому тисячолітті // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матеріали дев'ятої міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 трав. 2010 р., Львів / [відп. за вип. Яременко З. М.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ... [та ін.]. – Л. : Бібльос, 2010. – С. 62–63.
 • Пашков А.П., Проценко С.С. До питання потреби впровадження системи соціально-економічного моніторингу на території гірнично-промислових регіонів України // Екологічна безпека держави : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 27-28 квіт. 2010 р., Київ / [редкол. : О. І. Запорожець, Г. М. Франчук, О. В. Сидоров] ; МОН України, Нац. авіац. ун-т, Всеукр. еколог. ліга. –К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2010. – С. 207–208.

2009

 • Дупленко Ю.К.Классический университет вчера и сегодня : быть или казаться? : [рец.] // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С. 195-199. – Рец. на кн. : Н. В. Поляков, В. С. Савчук. Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2007. – 596 с.
 • Дупленко Ю.К. Репресивні дії проти української біомедичної інтелігенції в роки тоталітарного режиму (за матеріалами О. Голяченка, Я. Ганіткевича, С. Білоконя) // Наука та наукознавство. – 2009. – № 2. – С. 48-53.
 • Ісаєв С.Д., Пашков А.П.Засіб зниження ймовірності небезпечного навантаження на довкілля та людину від великомасштабних масових вибухів на кар'єрах України / // Наукові записки. Т. 93 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Терновська Т.К. (гол.), Великий М. М., Дідух Я. П. ... та ін. ; упоряд. тому : Куниця Н. І., Маслюківська О. П. ; рец. : Мельник В. І., Бариляк І. Р.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 85-88.
 • Ісаєв С.Д., Пашков А.П., Нападовська Л.А. Охорона навколишнього середовища під час вибухових робіт на кар'єрах в умовах економічної кризи // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 8. – С. 24-27.
 • Маслюківська О.П. Тенденції у застосуванні ринкових інструментів для впровадження Стратегій сталого розвитку країн Європейського Союзу // Тези IX Міжнародного наукового конгресу, 26-27 берез. 2009 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – С. 166-167.
 • Маслюківська О.П. Фінансування заходів по енергозбереженню від надходжень від податку на двоокис вуглецю // Вісн. Львів. ун-ту. Серія економічна. – 2009. – Вип. 41. – С. 391-397.
 • Маслюківська О.П. Фінансування системи пенсійного забезпечення за рахунок проведення еколого-трудової податкової реформи // Наукові записки. Серія "Економіка" : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : [Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія"], 2009. – Вип. 11 : [Фінансова система України]. – С. 368-375.
 • Пашков А.П.,Лучко І.А. Аналіз небезпечних чинників пожежі та вибуху під час поводження з аміачно-селітряними ВР // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т", ЗАТ "Експериментально-промислова технологія вибухових робіт". – К. : [НТУУ "КПІ" : ЗАТ "Техновибух"], 2009. – Вип. 18. – С. 94-102.
 • Пашков А.П.,Єсипенко А.С. Антикризові заходи щодо конкурентної спроможності гірничометалургійної галузі та шляхи покращання праці людини і довкілля // Вісн. нац. наук.-дослід. ін.-ту пром. безпеки та охорони праці. – 2009. – № 25. – С. 19-24.
 • Пашков А.П., Нападовська Л.А. Екологічно-економічні проблеми довкілля Південно-Східної України та шляхи їх розв'язання із утилізацією і захороненням твердих промислових відходів (на прикладі Кривбасу // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 9. – С. 18-22.
 • Пашков А.П., Єсипенко А.С. Екологічно збалансовані технології // Еколог. вісн. – 2009. – № 6 (листоп.-груд.). – С. 28-31.
 • Пашков А.П.,Нападовська Л.А. Національна безпека України у глобальному контексті // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 4. – С. 4-9.
 • ПашковА.П. Проблеми екологічної безпеки під час експлуатації автотранспорту та заходи щодо їхнього запобігання чи суттєвого зменшення // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 7. – С. 13-20.
 • Порівняльна оцінка енергетичного запасу лісової підстилки хвойних та листяних типів фітоценозів / Вишенська І.Г., Дідух Я.П., Скіданова А.А., Альошкіна У.М. // Наукові записки. Т. 93 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Терновська Т. К. (гол.), Великий М. М., Дідух Я. П. ... та ін. ; упоряд. тому : Куниця Н. І., Маслюківська О. П. ; рец. : Мельник В. І., Бариляк І. Р.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 40-44.
 • Маслюківська О.П.,SohailM. Learning from water sector reforms in Europe and Asia // Proceedings of ICE – Management Procurement and Law. – 2009. – Vol.162, Issue 3. – P. 107–116.

2008

 • Вишенська І.Г. Впровадження третього циклу вищої освіти за Болонською системою в Україні / Ірина Вишенська// Матеріали міжнародної наукової конференції „Імплементація західних освітніх стандартів в пострадянських країнах”, м. Київ, 21-22 квіт., 2008 р. / МОН України, Акад. пед. наук України… [та ін. ; відп. ред. С. В. Курбатов]. – К., 2008. – С. 26-27.
 • Вишенська І.Г. Дослідження продуктивності лісових екосистем // І.Г. Вишенська, У.М. Альошкіна, А.А.Скиданова // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття : матеріали міжнар.наук. конф., присвяч. 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська», Львів-Пожижевська, 23-27 верес., 2008 р. / НАН України … [та ін. ; ред. зб. : М. А. Голубець, Н. М. Сичак]. – Львів : [Простір-М], 2008. – С. 68-69.
 • Дупленко Ю. К. Ібн Сіна – видатний лікар-енциклопедист / Ю. К. Дупленко // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність / за ред. М. В. Попова. – К. : Асканія, 2008. – С. 111-139.
 • Лаврик В.І. Бактерицидні полісульфонові ультрафільтраційні мембрани, що сформовані в присутності гуанідиновмісних олігомерів / В.І. Лаврик … [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 1. – С. 127-131.
 • Ісаєв С.Д. Екологічна етика і "неетична" екологія / С. Д. Ісаєв, Ю. К. Дупленко // Наукові записки. Т. 80 : Біологія та екологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ; ред. кол. вип. : В. П. Замостьян, А. Г. Безусько, М. М. Великий ... [та ін.] ; упоряд. : С. Д. Ісаєв, Н. І. Куниця]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 43-47.
 • Ісаєв С.Д. Позитивний досвід і проблеми досліджень біорізноманіття студентами НаУКМА в рамках кваліфікаційної роботи / С.Д. Ісаєв // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття : матеріали міжнар.наук. конф., присвяч. 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська», Львів-Пожижевська, 23-27 верес., 2008 р. / НАН України … [та ін. ; ред. зб. : М. А. Голубець, Н. М. Сичак]. – Львів : [Простір-М], 2008. – С. 154-155.

2007

 • Вишенська І. Г.Модель PhD програми в галузі природничих наук // Докторські програми в Європі та Україні: матеріали міжнар. конф. “Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні”. — К. : Пульсари, 2007. — С. 78–83.
 • Дупленко Ю. К., Замостьян В. П.Біоетика та її складові // Наука та наукознавство. — 2007. — № 1. — С. 40–45.
 • Ісаєв С. Д., Дупленко Ю. К. Екологічна етика і “неекологічна” екологія // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. — Т.80. — 2008. — С. 42–46.
 • ВекличО. О., Маслюківська О. П. Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування // Фінанси України. — 2008. — №6. — С. 63–69.
 • Лаврик В. І. Обґрунтування структури геоінформаційної системи управління поверхневим стоком у басейнах малих річок // Екологічна безпека / Видання Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Мих. Остроградського. Вип. 1. — 2008.
 • Пашков А. П. Національна безпека України у глобальному контексті // Безпека життєдіяльності. — 2008. — № 11–12.

2006

 • Вишенська І.Г. Викладання принципів сталого розвитку для фахівців з екологічного менеджменту // Міжнародний Симпозіум "Якість та екологія, як основа конкурентоспроможності національної економіки" ("Якість та екологія- 2006"): Тези доп., м. Київ, 17-19 трав. 2006 р. / Укр. Т-во Якості. – К.: Укр. Т-во Якості, 2006. – С. 108-110.
 • Вишенська І.Г., Свіркова Є.Оцінка впливу рекреаційних навантажень на природні екосистеми // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 43-46.
 • Дикий Є.О. Донная растительность района Меланома // Современные проблемы гидробиологии: перспективы, пути и методы исследований: Сб. тр. Междунар. науч. конф., г. Херсон, 24-27 июля 2006 г. – М.; Херсон, 2006. – С. 95-98.
 • Дикий Є.О., Костенко Н.С., Заклецький О.А. Донная растительность Феодосийского залива и ее изменения за последние 20 лет // Экосистемы Крыма: оптимизация и охрана: Сб. науч. тр. – М.; Сімферополь: Вид-во «СОНАТ», 2006. – С. 169-179.
 • Дикий Є.О., Костенко Н.С., Заклецький О.А.Просторовий розподіл та зміни донної рослинності Карадазького заповідника // Укр. бот. журн. – 2006. – Т. 63, № 2. – С. 243-251.
 • Дикий Є.О. Сукцессии цистозировых фитоценозов акватории Карадагского природного заповедника НАН Украины // Проблемы биологической океанографии ХХI века: Тезисы докл. междунар. науч. конф., посвященной 135-летию ИнБЮМ, г. Севастополь, 19-21 сент. 2006 г. – М.; Севастополь: ЭКОСИ - Гидрофизика, 2006. – С. 150.
 • Дикий Є.О., Костенко Н.С., Заклецький О.А.Сучасний стан макрофітобентосу шельфових зон Чорного моря (Південно-Східний Крим // Гидробиолог. журн. – 2006. – № 2. – С. 48-54.
 • Дупленко Ю.К. Биоэтическая составляющая общества знания // Молодые ученые и преемственность поколений в науке: Обзор докладов Междунар. симпозиума, г. Киев, нояб., 2005 г. / Центр исследований науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины. – К., 2006. – С. 31-32.
 • Дупленко Ю.К., Безруков В.В. Геронтологія // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України; Наук. т-во ім. Т. Шевченка; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 566.
 • Дупленко Ю.К., Бурчинський С.Г. Наукометрический анализ современных приоритетов в изучении биоэтических аспектов геронтологи // Проблемы старения и долголетия. – 2006. – Т. 15, № 1. – С. 83-88.
 • Дупленко Ю.К. Роль С.П. Томашевского в организации в Киеве Дермато-сифилитического общества и Женского медицинского института // Наука и техника: Вопросы истории и теории: Тезисы XXVII годичной конф. Санкт-Петербургского отделения нац. комитета по истории и философии науки и техники РАН, г. Санкт-Петербург, 21-24 нояб, 2006 г. / РАН, Науч.-техн. Совет при правительстве Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский научный центр. – СПб., 2006. – Вып. 22. – С. 244-245.
 • Дупленко Ю.К., Безруков В.В.Характерні риси школи В.В. Фролькіса з фізіології старіння // Фізіол. журн. – 2006. – Т. 52, № 2. – С. 172.
 • Дупленко Ю.К. Bioethics and its constituents: environmental ethics and aging man morals (origin and current status) // Traditional medicine and materia Medica in medieval Manuscripts: Proceedings of the first International Conference, Baku, 12-14 June, 2006. – Baku, 2006. – Vol. 1. – P. 1-5.
 • Дупленко Ю.К., Ruda S.Professor Eduard Miram - the founder of the Physiology department at Kiev University // Historiae Scientiarum Baltica’ 06 = XXII Baltic Conference of the History of Science: Program of the Section on the History of Medicine, Pharmacy and Veterinary and Abstracts, Vilnius-Kaunas, Oktober 5-6, 2006. – Vilnius, 2006. – P. 33.
 • Ісаєв С.Д.,Левченко С. Визначення важких металів у бентоних екосистемах акваторії Карадазького природного заповідника // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 67-69.
 • Ісаєв С.Д., Корнілов М.Ю. Нітрогеновані облямівки ароматичних наноплівок // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 64-71.
 • Свіркова Є.М., Вишенська І. Оцінка впливу рекреаційних навантажень на природні екосистеми // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 43-46.

2005

 • Дідух Я.П. Еколого-енергетичні аспекти у співвідношенні лісових і степових екосистем // Укр. бот. журн. - 2005. - Т. 62, № 4. - С. 455-467.
 • Дідух Я.П. Сучасні підходи до класифікації біотичних процесів // Вісн. НАН України. - 2005. - № 1. - С. 32-45.
 • Дупленко Ю.К. Історичний розвиток біоетичних засад сучасного світогляду // Наука та наукознавство. - 2005. - № 1. - С. 63-68.
 • Дупленко Ю.К. Еколого-етичні засади: їх становлення і сучасний розвиток // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С.64- 69.
 • Іванова Н.Ю., Соколова Н.М. Концептуальний підхід до проведення антикризового моніторингу підприємництва // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 85-88.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.М., Скуратівська І.А. Математичне моделювання і прогнозування впливу площі водозбору на процеси формування якості поверхневих вод // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - Європейський досвід: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 25-27 трав. 2005 р. - Вип.1 / М-во освіти і науки України. Чернігів. держ. ун-т економіки і управління. - Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. - С. 145-147.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.М. Питання управління процесами самоочищення поверхневого стоку за допомогою математичного моделювання // Актуальні проблеми військової екології: Зб. матеріалів наук.-практ. семінару, м. Київ, 28-29 верес. 2004 р. - К., 2005. - С. 189-193.
 • Маслюківська О.П. Передумови впровадження еко- трудової податкової реформи в Україні та досвід Європи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 43: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 54- 58.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.Н. Математическое моделированиепроцесов управления качеством поверхностного стока урбанизированных территорий // География и природные ресурсы. - 2005. - № 1: Спец. вып.: Труды междунар.конф. по измерениям, моделированию и информацищнным системам для изучения окружающей среды: Enviromis-2004, г. Томск, 16-25 июля 2004 г. - С. 186-191.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.Н. Методологические основы создания природоохранной геоинформационной системы // CITES-2005: Программа и тезисы междунар. конф. и шк. молодых ученых по вычислительно-информационным технологиям для наук об окружающей среде, Россия, г. Новосибирск, 20-23 марта 2005 г. / Сибир. центр климато-экологич. исследований и образования. - Ин-т мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 2005. - С. 44
 • Zagnitko V.M., Emetz A.V., Prykhod'ko V.L. Mineral compositions and genesis of the ore bodies of the Zhyrychi Cu deposit (North-Western Ukraine) // Мінералогічний журн. - 2005. - Т. 27, № 1. - С. 77-91.
 • Ternovskaya T.K., Antonyuk M.Z., Vdovychenko Zh.V. Genetic Analysis of the T. aestivum / Ae. sharonensis Introgressive Lines of Common Wheat for Resistance to Powdery Mildew // Цитология и генетика. - 2005. - Т. 39, № 3. - С. 67-74.

2004

 • Гаврило Іванович Білик ( до 100-річчя від дня народження) / Я.П. Дідух, К.М. Ситник, В.С. Ткаченко та ін. // Укр. бот. журн. - 2004. - Т. 61, № 2. - С. 145-150.
 • До 70-річчя Ірини Олександрівни Дудки / Я.П. Дідух, К.М. Ситник, С.П. Вассер та ін. // Укр. бот. журн. - 2004. - Т. 61, № 5. - С. 99-101.
 • Дідух Я.П., Коніщук В.В. Картографічний та ординаційний аналіз екологічних факторів Черемського природного заповідника // Укр. бот. журн. - 2004. - Т. 61, № 3. - С. 47-60.
 • Дідух Я.П., Клименко Ю.О., Альошкіна У.М. Картомоделі парків центральної частини м. Києва як основа оптимізації зелених насаджень // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 92-98.
 • Дідух Я.П. Методологічні підходи до створення класифікації екосистем // Укр. бот. журн. - 2004. - Т. 61, № 1. - С. 7-17.
 • Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю., Пашкевич Н.А. Синфітоіндикаційна оцінка еконіш видів роду Pinys L. України // Укр. бот. журн. - 2004. - Т. 61, № 2 . - С. 134-141.
 • Рец.: Ідея університету в минулому, сьогоденні та майбутньому // Наука та наукознавство. - 2004. - № 3. - С. 191-193. - Рец. на кн.: Поляков М.В. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи / Дідух Я.П. , Ю.К. Дупленко, В.С. Савчук. - К.: Генеза, 2004. - 416с.
 • Загнітко В.М., Ємець О.В. Геохімічні та мінералогічні особливості карбонатних порід Українського щита // Мінералогічний журн. - 2004. - Т. 26, № 3 . - С. 112-119.
 • Замостьян В.П. Екологія з точки зору медика, або Елементи побудови екологічної медицини // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 16: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.- К., 2004. - С. 87-91.
 • Іванова Н.Ю., Кожушко Т.Б. Ціноутворення на ринку послуг кредитних спілок // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 57-61.
 • Ісаєв С.Д., Мелешко Є.І. Літієві джерела струму як забруднювачі довкілля // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 61-65.
 • Ісаєв С.Д. Моделювання деяких реакцій диціану // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. - К., 2004.- С. 62-65.
 • Проблема алкогольної залежності й оцінка перспективи використання антиалкогольного мікробного препарату "Алкопон" в Україні / В.І. Карпенко, Т.П. Криштаб, Н.А. Стогній та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 36-51.
 • Визначення продуктивності трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками за допомогою математичного моделювання / В.І. Лаврик, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 9-14.
 • Лаврик В.І., Булавацький В.М. Математичне моделювання нестаціонарних теплових процесів з релаксацією на основі некласичної моделі // Наукові записки Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т.23: Фіз.-мат. науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 9-12.
 • Лаврик В.И., Боголюбов В.М. Математичне моделювання процесів самоочищення поверхневого стоку урбанізованих територій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2004. - №2. - С. 62-65.
 • Лаврик В.І., Скуратівська І.А. Математичне та імітаційне моделювання процесів формування і регулювання поверхневого стоку територій гірничих підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2004. - № 2 (29). - С. 234-239.
 • Лаврик В.І., Скуратівська І.А. Прогнозування та керування якістю поверхневого стоку за допомогою імітаційного математичного моделювання // Наукові записки Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 51-57.
 • Мельник В.І., Свистун О.В. Географічне поширення, еколого-ценотичні умови місцезростань та сучасний стан популяцій Euonymus nana Bieb. (Celastraceae) в Європі // Інтродукція рослин. - 2004. - № 4. - С. 14-20.
 • Мельник В.І. Географічне поширення Betula humilis Schrank в Україні // Інтродукція рослин. - 2004. - № 4. - С. 3-9.
 • Мельник В.І. Й.К. Пачоський ( До 140-річчя з дня народження) // Інтродукція рослин. - 2004. - № 3. - С. 93-100.
 • Щербак В.І., Бондаренко О.В. Просторово-часова динаміка фітопланктону в системі "річка-водосховище-річка" // Гідробіолог. журн. - 2004. - Т. 40, № 6. - С. 36-41.
 • Антонюк М.З., Мартыненко В.С., Терновская Т.К. Наследование генов зерновой эстеразы в популяциях ржи ( Secale cereale L) // Цитология и генетика. - 2004. - Т. 38, № 5. - С. 16-22.
 • Лаврик В.И., Боголюбов В.Н., Скуратовская И.А. Математические моделирование процессов управления качеством поверхностного стока урбанизованых территорий / // Enviromis-2004: Тезисы докл. междунар. конф. по измерениям, моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды, г. Томск, 17-25 июля 2004 г. - Томск, 2004. - С. 87.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В. Н. Применение имитационного моделирования к вопросам управления качеством поверхностного стока = Use of simulation mathematical modeling for queschion control drainage system quality // Проблемы экоинформатики = Ecoinformatics problems : Материалы шестого междунар. симпозиума, г. Москва, 1-3 дек. 2004 г. / РАН. Рос. акад. естеств. наук ; Моск. науч.-техн. о-во радиотехники, электроники и связи им. А.С.Попова; Ин-т радиотехники и электроники РАН; Ин-т проблем экоинформатики Рос. акад. естеств. наук. - М., 2004. - С. 5-9. - Библиогр.: С. 9 (11 назв.).
 • Посудін Ю.І., Масюк Н.П., Лилицкая Г.Г. Влияние ультрафиолетового излучения на фотодвижение двух видов Dunaliella Teod // Альгология. - 2004. - Т. 14, № 2. - С. 113-126.

2003

Вишенська І.Г., Валяхіна-Конькова О.О. Аналіз морфологічної мінливості кукурудзи під впливом іонізуючої радіації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 426-429;

 • Дикий Є.О., Костенко Н.С. Деякі тенденції сукцесій макрофітобентосу району Карадагу // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 429-433.
 • Дикий Є.О., Салатова Я.В. До питання про роль пікофракції у первинній продукції планктону // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 72-74.
 • Дідух Я.П. В.І.Вернадський і сучасна екологія // Вісн. НАН України. - 2003. - № 5. - С. 53-59.
 • Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій // Укр. бот. журн. - 2003. - Т. 60, № 1. - С. 6-17.
 • Дідух Я.П. Експедиція по східній Польщі // Укр. бот. журн. - 2003. - Т. 60, № 6. - С. 736-739.
 • Дідух Я.П., Гончаренко І.В. Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 82-91.
 • Дідух Я.П., Ситник К.М., Дубина Д.В. Юрій Романович Шеляг-Сосонко ( до 70-річчя від дня народження і 45-річчя наукової діяльності) // Укр. бот. журн. - 2003. - Т. 60, № 1. - С. 88-90.
 • Загнітко В.М., Ємець О.В., Скакун Л.З. Генезис Ag - Sb - сульфосолей Берегово - Беганського рудного району // Мінералогічний журн. - 2003. - Т. 25, № 4. - С. 109-118.
 • Загнітко В.М., Ємець О.В., Юшин О.О. Мінерали срібла Каракубського рудопрояву ( Волновахська зона, Донбас) // Мінералогічний журн. - 2003. - Т. 25, № 2/3. - С. 22-26.
 • Замостьян В.П., Федірко В.О. Нервово-м'язовий препарат in situ як індикатор впливу факторів довкілля на організм // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 44-49.
 • Замостьян В.П. Сучасні проблеми взаємозв'язків суспільства і природи // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3 : Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 408-412.
 • Іванова Н.Ю., Беднарчик В.Б., Карпенко О.О. Схильність до ризику як фактор ефективності діяльності фірми // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003.- С. 38-41.
 • Ісаєв С.Д., Брик М.Т. Запобігання забрудненню і регенерація мембран, що використовуються в процесах водоочистки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003.- С. 50-58.
 • Новий погляд на механізм утворення карбонових нанотрубок з графіту. // С.Д. Ісаєв, М.Ю. Корнілов, О.В. Михайленко та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 457-460.
 • Карпенко В.І. Біокаталітичне зниження токсичних концентрацій газів (СН4, СО, СО2, NH3) в повітрі замкнутих систем життєзабезпечення // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 103-108.
 • Коротченко І А., Фіцайло Т.В. Степова рослинність Київського плато // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 20-35.
 • Визначення зміни проникності ультрафільтраційних мембран за допомогою методу математичного моделювання / В.І. Лаврик, А.Ф. Бурбан, М. Т. Брик та ін. // Наукові записки НаУКМА. - Т.21: Хімічні науки та технології / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 4-6.
 • Лаврик В.І., Булавацький В.М. Математичне моделювання деяких нерівноважних фільтраційних процесів // Доп. НАН України. - 2003. - №1. - С.37-43.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.М. Методи оцінки й управління поверхневим стоком урбанізованих територій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3 : Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 416-419.
 • Методики екологічної оцінки та нормування якості поверхневих вод України / В.І. Лаврик, О.П. Оксіюк, В.М. Жукинський та ін. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2003. - №3. - С. 18-28.
 • Лаврик В.І., Булавацький В.М. Нелінійна крайова задача для системи рівнянь фільтраційно-конвективної дифузії з малим параметром // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т.21: Фіз.-мат. науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін - К., 2003. - С. 26-28.
 • Лаврик В.І. Про математичне моделювання екологічних процесів в гідрологічних дослідженнях // Актуальні проблеми військової екології: Матеріали наук.-практ. конф. м. Київ, 16-17 жовт. 2003 р. - К., 2003. - С. 46-47.
 • Мельник В.І. В.І. Липський - ботанік, географ, мандрівник // Інтродукція рослин. - 2003. - № 4. - С. 30-36.
 • Мельник В.І. Ценопопуляції Paeonia tenuifolia L. (Paeoniaceae) в степових культур фітоценозах / В.І. Мельник, В.В. Грищенко, М.М. Перегрим // Інтродукція рослин. - 2003. - № 1-2. - С. 9-14.
 • Романенко В.Д., Гриб И.В., Гроздинский М.Д. Концептуальные подходы при формировании трансграничных гидроэкологических коридоров // Гидробиол. журн. - 2003. - Т. 39, № 4. - С. 82-90.
 • Антонюк М.З., Вдовиченко Ж.В., Терновская Т.К. Воздействие гаметоцидной хромосомы 4S1 на соотношение фенотипического расщепления при генетическом анализе линий мягкой пшеницы // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 5. - С. 49-56.
 • Антонюк М.З., Мартыненко В.С., Скорик В.В. Генетический анализ короткостебельных популяций ржи (Secale cereale L.) по признаку высота растения // Цитология и генетика. - 2003. - Т. 37, № 5. - С. 21-29.

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна