Анотації курсів

 

Адвокатська діяльність: міжнародні та національні аспекти


Актуальні проблеми європейського права з прав людини


Актуальні проблеми міжнародного гуманітарного права


Актуальні проблеми міжнародного кримінального права


Актуальні проблеми міжнародного публічного права


Аспірантський дослідницький семінар


Дипломатичне і консульське право


Економічне право Європейського Союзу


Європейське право з прав людини (англ. мовою)
Курс має на меті ознайомлення з юридичною діяльністю у сфері Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до Конвенції на основі практики Європейського суду з прав людини. Студенти мають (1) опанувати практичне значення основ філософії та теорії прав людини; (2) опанувати форми та моделі юридичної діяльності в сфері прав людини; (3) зрозуміти механізм застосування Конвенції; (4) оволодіти (й вміти відтворити) головні норми щодо прийнятності заяв до ЄСПЛ; (5) вміти давати критичну оцінку практиці ЄСПЛ щодо України; (6) вміти визначати та аналізувати правові питання в сфері захисту прав людини і основоположних свобод в Україні, визначати та застосовувати до них відповідні правові норми (вміти ідентифікувати, з'ясовувати компоненти даної проблеми, виробляти підходи до їх вирішення, оцінювати шанси на успіх відповідних підходів тощо).


Запобігання зловживанням міжнародним правом у міжнародних відносинах


Історія міжнародного права
Розглядаються питання методології міжнародно-правової історіографії, ключові категорії історії міжнародного права як науки (імперія, гегемонія, рівновага сил, суверенітет), а також основні парадигми історичного розвитку міжнародного права (імперська парадигма (антична і середньовічна) та «світосистемна» парадигма). Значну увагу приділено історії науки міжнародного права, яка є віддзеркаленням його історичного розвитку.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Медичне право
Конституційний і законодавчий рівні регламентації прав пацієнта, механізми захисту цих прав. Правове регулювання якості, доступу до охорони здоров’я як конституційне право кожного, біотичної політики, проблематики із судових справ законодавства та медичної практики. Завдання курсу – ознайомити студентів із ключовими питаннями сучасної системи охорони здоров’я.


Міжнародна юридична практика


Міжнародне гуманітарне право


Міжнародне економічне право
Міжнародне економічне право – навчальна дисципліна, присвячена вивченню міжнародного публічного права, яке регулює міждержавні економічні відносини. Розглядаються як публічно-правові за формою та майнові за змістом відносини суб’єктів міжнародного публічного права, так і публічно-правові відносини таких суб’єктів, спрямовані на регулювання приватноправових відносин економічного характеру. Мета дисципліни – поглибити знання студентів, отримані під час вивчення відповідної теми у курсі міжнародного публічного права.


Міжнародне інвестиційне право і вирішення спорів


Міжнародне кримінальне право


Міжнародне право біотехнологій


Міжнародне право захисту прав людини
Курс має на меті забезпечити студентів базовими знаннями про міжнародно-правові універсальні та регіональні стандарти й механізми захисту прав людини. Проводиться загальний огляд основних договорів з прав людини в системі ООН та Ради Європи, а також створених ними органів щодо захисту прав людини. Окремо розглядається застосування міжнародних механізмів щодо прав людини під час збройних конфліктів та захист прав людини міжнародним карним правом. Акцентується увага на діяльності Міжнародного карного суду та міжнародних трибуналів щодо колишньої Югославії та щодо Руанди. Аналізуються міжнародно-правові механізми захисту прав жінок, національних меншин та корінних народів. Розглядаються способи імплементації міжнародного права з прав людини в законодавство України. Під час семінарських занять аналізуються рішення Комітету ООН з прав людини та справи Європейського суду з прав людини.


Міжнародне право охорони здоров`я


Міжнародне публічне право


Міжнародне публічне право і право Європейського Союзу (оглядовий курс лекцій)


Міжнародне Розробка дисертаційного проекту


Міжнародне торгівельне право


Міжнародний захист гендерних прав і прав дітей
Курс охоплює питання як міжнародного врегулювання прав жінок та дітей, так і механізмів їх захисту, практики міжнародних судів. Розглядаються передбачені міжнародними правовими документами права дітей, а також праці вчених щодо тлумачення цих прав, інструменти захисту та міжнародні інституції які працюють у сфері захисту прав дитини.Окремо розглядаються права жінок,передбачені міжнародним законодавством з акцентом на більш наголошувані міжнародною спільнотою, такі як торгівля жінками, насильтво проти жінок.Звертається увага на принцип недискримінації в міжнародних актах як фундаментальна засада. Порівнюються як міжнародні, так і регіональні європейські акти.


Міжнародні бізнесові транзакції
Міжнародні бізнесові трансакції (International Business Transactions): This course aims at providing an understanding of the main legal issues and problems a company faces when doing business across national borders. It will introduce the different types and techniques of cross-border business transactions and examine the legal framework that governs them. The course will notably address the legal regime of international sales contracts with particular emphasis on relevant international conventions, legal aspects of foreign direct investment transactions, multilateral regulatory schemes of international business like the WTO as well as options for the settlement of international disputes (litigation and arbitration).


Міжнародні корпоративні фінанси


Міжнародно-правові аспекти геноциду


Навчальні судові процеси: поглиблений практичний курс / Moot Courts: Advanced Practical Course (англ. мовою)


Навчальні судові процеси: практичний курс


Німецька мова для правників


Основи правової системи США (англ.мовою)


Права людини і біомедицина


Право глобальної енергетики


Право Європейського Союзу
Основи права Європейського Союзу, історія його виникнення і розвитку, інститутів ЄС, джерел права. Окремо зосереджується увага на питаннях функціонування внутрішнього ринку ЄС.


Право міжнародних договорів


Правове регулювання асоціації між Україною та Європейським Союзом


Правове регулювання охорони здоров`я
Зосереджується увага на основних механізмах державного регулювання і проблемах правового регулювання охорони здоров'я. Розглядаються індивідуальний і соціальний аспекти права людини на охорону здоров'я в межах міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів, законодавче регулювання фінансових і економічних відносин в системі охорони здоров'я, медико-санітарне законодавство, основні тенденції розвитку законодавства у сфері медицини і страхування в Україні та світі.


Практика науково-дослідницька "Науково-практична робота у сфері міжнародного права"


Практичні аспекти залучення та оподаткування іноземних інвестицій


Практичні аспекти звернень до Європейського суду з прав людини


Практичні аспекти правового наукового дослідження.


Розробка дисертаційного проекту


Французька мова для правників


Юридична деонтологія


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна