studii

 

 

Анотації курсів

 

Адвокатська діяльність: міжнародні та національні аспекти


Актуальні проблеми європейського права з прав людини


Актуальні проблеми міжнародного гуманітарного права


Актуальні проблеми міжнародного кримінального права


Актуальні проблеми міжнародного публічного права


Аспірантський дослідницький семінар


Дипломатичне і консульське право


Економічне право Європейського Союзу


Європейське право з прав людини (англ. мовою)
Курс має на меті ознайомлення з юридичною діяльністю у сфері Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до Конвенції на основі практики Європейського суду з прав людини. Студенти мають (1) опанувати практичне значення основ філософії та теорії прав людини; (2) опанувати форми та моделі юридичної діяльності в сфері прав людини; (3) зрозуміти механізм застосування Конвенції; (4) оволодіти (й вміти відтворити) головні норми щодо прийнятності заяв до ЄСПЛ; (5) вміти давати критичну оцінку практиці ЄСПЛ щодо України; (6) вміти визначати та аналізувати правові питання в сфері захисту прав людини і основоположних свобод в Україні, визначати та застосовувати до них відповідні правові норми (вміти ідентифікувати, з'ясовувати компоненти даної проблеми, виробляти підходи до їх вирішення, оцінювати шанси на успіх відповідних підходів тощо).


Запобігання зловживанням міжнародним правом у міжнародних відносинах


Історія міжнародного права
Розглядаються питання методології міжнародно-правової історіографії, ключові категорії історії міжнародного права як науки (імперія, гегемонія, рівновага сил, суверенітет), а також основні парадигми історичного розвитку міжнародного права (імперська парадигма (антична і середньовічна) та «світосистемна» парадигма). Значну увагу приділено історії науки міжнародного права, яка є віддзеркаленням його історичного розвитку.


Міжнародна юридична практика


Міжнародне гуманітарне право


Міжнародне довкільне право


Міжнародне інвестиційне право і вирішення спорів


Міжнародне кримінальне право


Міжнародне право біотехнологій


Міжнародне право захисту прав людини
Курс має на меті забезпечити студентів базовими знаннями про міжнародно-правові універсальні та регіональні стандарти й механізми захисту прав людини. Проводиться загальний огляд основних договорів з прав людини в системі ООН та Ради Європи, а також створених ними органів щодо захисту прав людини. Окремо розглядається застосування міжнародних механізмів щодо прав людини під час збройних конфліктів та захист прав людини міжнародним карним правом. Акцентується увага на діяльності Міжнародного карного суду та міжнародних трибуналів щодо колишньої Югославії та щодо Руанди. Аналізуються міжнародно-правові механізми захисту прав жінок, національних меншин та корінних народів. Розглядаються способи імплементації міжнародного права з прав людини в законодавство України. Під час семінарських занять аналізуються рішення Комітету ООН з прав людини та справи Європейського суду з прав людини.


Міжнародне право охорони здоров`я


Міжнародне публічне право


Міжнародне публічне право і право Європейського Союзу (оглядовий курс лекцій)


Міжнародне Розробка дисертаційного проекту


Міжнародне торгівельне право


Міжнародні бізнесові транзакції
Міжнародні бізнесові трансакції (International Business Transactions): This course aims at providing an understanding of the main legal issues and problems a company faces when doing business across national borders. It will introduce the different types and techniques of cross-border business transactions and examine the legal framework that governs them. The course will notably address the legal regime of international sales contracts with particular emphasis on relevant international conventions, legal aspects of foreign direct investment transactions, multilateral regulatory schemes of international business like the WTO as well as options for the settlement of international disputes (litigation and arbitration).


Міжнародно-правові аспекти геноциду


Міжнародно-правові санкції та відповідальність держав


Навчальні судові процеси: поглиблений практичний курс


Навчальні судові процеси: практичний курс


Німецька мова для правників


Основи міжнародного публічного права
Цей курс є коротким оглядом міжнародного публічного права. Він базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права, зокрема з історією становлення міжнародної правосуб'єктності, з видами суб'єктів міжнародного права, особливостями міжнародного правотворчого процесу, міжнародно-правовими аспектами громадянства, з міжнародно-правовою відповідальністю та іншими темами. Передбачається також отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного Суду ООН, їх тлумачення та застосування до конкретних ситуацій міжнародного життя, що дозволить студентам на основі практичних кейсів зрозуміти особливості міжнародного публічного права.


Права людини і біомедицина


Право глобальної енергетики


Право Європейського Союзу
Основи права Європейського Союзу, історія його виникнення і розвитку, інститутів ЄС, джерел права. Окремо зосереджується увага на питаннях функціонування внутрішнього ринку ЄС.


Право зовнішніх відносин ЄС / External Relations Law of the EU


Право міжнародних договорів


Правове регулювання асоціації між Україною та Європейським Союзом (англ. мовою)


Практика викладання фахових дисциплін


Практика науково-дослідницька "Науково-практична робота у сфері міжнародного права"


Практичні аспекти залучення та оподаткування іноземних інвестицій


Практичні аспекти звернень до Європейського суду з прав людини


Практичні аспекти правового наукового дослідження.


Розробка дисертаційного проекту


Французька мова для правників


Юридична деонтологія


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна