spring session

spring timetable

 studii

 

 

Анотації курсів

 

Адвокатська діяльність: міжнародні та національні аспекти


Актуальні проблеми міжнародного гуманітарного права


Актуальні проблеми міжнародного довкільного права


Актуальні проблеми міжнародного кримінального права (англ.мовою)


Актуальні проблеми міжнародного публічного права


Аспірантський дослідницький семінар


Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза


Вступ до німецького права (англ.мовою)


Вступ до римського права


Гостьовий курс - 2
Курс розрахований на іноземних викладачів. Назва уточнюється перед початком триместру.


Гостьовий курс - 2 Міжнародна юридична практика


Гостьовий курс - 3


Дипломатичне і консульське право


Договірне право в охороні здоров`я


Економіка для правників


Економічне право Європейського Союзу (англ. мовою)


Європейське право з прав людини (англ. мовою)
Курс має на меті ознайомлення з юридичною діяльністю у сфері Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до Конвенції на основі практики Європейського суду з прав людини. Студенти мають (1) опанувати практичне значення основ філософії та теорії прав людини; (2) опанувати форми та моделі юридичної діяльності в сфері прав людини; (3) зрозуміти механізм застосування Конвенції; (4) оволодіти (й вміти відтворити) головні норми щодо прийнятності заяв до ЄСПЛ; (5) вміти давати критичну оцінку практиці ЄСПЛ щодо України; (6) вміти визначати та аналізувати правові питання в сфері захисту прав людини і основоположних свобод в Україні, визначати та застосовувати до них відповідні правові норми (вміти ідентифікувати, з'ясовувати компоненти даної проблеми, виробляти підходи до їх вирішення, оцінювати шанси на успіх відповідних підходів тощо).


Запобігання зловживанням міжнародним правом у міжнародних відносинах (англ.мовою)


Застосування міжнародного права та права Європейського Союзу у національних правових системах


Застосування правового прецеденту


Інституції та судовий контроль у Європейському Союзі


Історія міжнародного права
Розглядаються питання методології міжнародно-правової історіографії, ключові категорії історії міжнародного права як науки (імперія, гегемонія, рівновага сил, суверенітет), а також основні парадигми історичного розвитку міжнародного права (імперська парадигма (антична і середньовічна) та «світосистемна» парадигма). Значну увагу приділено історії науки міжнародного права, яка є віддзеркаленням його історичного розвитку.


Конкурентне право Європейського Союзу


Конституційне право США: держава та керування


Контрольні механізми забезпечення захисту прав людини


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Медичне право
Конституційний і законодавчий рівні регламентації прав пацієнта, механізми захисту цих прав. Правове регулювання якості, доступу до охорони здоров’я як конституційне право кожного, біотичної політики, проблематики із судових справ законодавства та медичної практики. Завдання курсу – ознайомити студентів із ключовими питаннями сучасної системи охорони здоров’я.


Методологічний дослідницький семінар: Сучасні теорії міжнародного права


Міжнародна юридична практика (англ.мовою)


Міжнародне гуманітарне право


Міжнародне довкільне право


Міжнародне економічне право
Міжнародне економічне право – навчальна дисципліна, присвячена вивченню міжнародного публічного права, яке регулює міждержавні економічні відносини. Розглядаються як публічно-правові за формою та майнові за змістом відносини суб’єктів міжнародного публічного права, так і публічно-правові відносини таких суб’єктів, спрямовані на регулювання приватноправових відносин економічного характеру. Мета дисципліни – поглибити знання студентів, отримані під час вивчення відповідної теми у курсі міжнародного публічного права.


Міжнародне економічне право


Міжнародне інвестиційне право і вирішення спорів (англ. мовою)


Міжнародне кримінальне право


Міжнародне право захисту прав людини
Курс має на меті забезпечити студентів базовими знаннями про міжнародно-правові універсальні та регіональні стандарти й механізми захисту прав людини. Проводиться загальний огляд основних договорів з прав людини в системі ООН та Ради Європи, а також створених ними органів щодо захисту прав людини. Окремо розглядається застосування міжнародних механізмів щодо прав людини під час збройних конфліктів та захист прав людини міжнародним карним правом. Акцентується увага на діяльності Міжнародного карного суду та міжнародних трибуналів щодо колишньої Югославії та щодо Руанди. Аналізуються міжнародно-правові механізми захисту прав жінок, національних меншин та корінних народів. Розглядаються способи імплементації міжнародного права з прав людини в законодавство України. Під час семінарських занять аналізуються рішення Комітету ООН з прав людини та справи Європейського суду з прав людини.


Міжнародне право мирного співіснування


Міжнародне право охорони здоров`я


Міжнародне публічне право


Міжнародне публічне право
Цей курс є коротким оглядом загальної та особливої частин міжнародного публічного права. Він базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права. Розглядаються такі галузі як право міжнародних договорів, права людини, дипломатичне і консульське право, режими території в міжнародному праві, міжнародне морське право, міжнародне повітряне право, міжнародне економічне право, право міжнародних організацій, мирні засоби вирішення спорів. Передбачається отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного Суду ООН, їх тлумачення та застосування до конкретних ситуацій міжнародного життя.


Міжнародне публічне право і право Європейського Союзу (оглядовий курс лекцій)


Міжнародне Розробка дисертаційного проекту


Міжнародне торгівельне право (англ.мовою)


Міжнародне фінансове право


Міжнародний захист гендерних прав і прав дітей
Курс охоплює питання як міжнародного врегулювання прав жінок та дітей, так і механізмів їх захисту, практики міжнародних судів. Розглядаються передбачені міжнародними правовими документами права дітей, а також праці вчених щодо тлумачення цих прав, інструменти захисту та міжнародні інституції які працюють у сфері захисту прав дитини.Окремо розглядаються права жінок,передбачені міжнародним законодавством з акцентом на більш наголошувані міжнародною спільнотою, такі як торгівля жінками, насильтво проти жінок.Звертається увага на принцип недискримінації в міжнародних актах як фундаментальна засада. Порівнюються як міжнародні, так і регіональні європейські акти.


Міжнародні бізнесові транзакції (англ. мовою)
Міжнародні бізнесові трансакції (International Business Transactions): This course aims at providing an understanding of the main legal issues and problems a company faces when doing business across national borders. It will introduce the different types and techniques of cross-border business transactions and examine the legal framework that governs them. The course will notably address the legal regime of international sales contracts with particular emphasis on relevant international conventions, legal aspects of foreign direct investment transactions, multilateral regulatory schemes of international business like the WTO as well as options for the settlement of international disputes (litigation and arbitration).


Міжнародні корпоративні фінанси(англ. мовою)


Міжнародно-правові аспекти геноциду


Навчальні судові процеси: поглиблений практичний курс (англійською мовою)


Навчальні судові процеси: практичний курс (англ.мовою)


Німецька мова для правників (англ.,німецьк.мовами)


Німецька мова як іноземна. Курс інтенсиву А1


Основи медичного права


Основи німецького права (німец., англ. мова)


Основи правової системи США (англ.мовою)


Підготовка до Джессапу - мут-корту з міжнародного права


Польська мова для правників (польськ.,укр.мовами)


Права людини і біомедицина


Права людини та біомедицина


Право Європейського Союзу


Право Європейського Союзу
Основи права Європейського Союзу, історія його виникнення і розвитку, інститутів ЄС, джерел права. Окремо зосереджується увага на питаннях функціонування внутрішнього ринку ЄС.


Право міжнародних договорів


Право міжнародної купівлі-продажу


Право та суспільство (англійською мовою)


Правове регулювання асоціації між Україною та Європейським Союзом (англ. мовою)


Правове регулювання охорони здоров`я


Правове регулювання охорони здоров`я
Зосереджується увага на основних механізмах державного регулювання і проблемах правового регулювання охорони здоров'я. Розглядаються індивідуальний і соціальний аспекти права людини на охорону здоров'я в межах міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів, законодавче регулювання фінансових і економічних відносин в системі охорони здоров'я, медико-санітарне законодавство, основні тенденції розвитку законодавства у сфері медицини і страхування в Україні та світі.


Практика викладання фахових дисциплін


Практика науково-дослідницька


Практичні аспекти залучення та оподаткування іноземних інвестицій


Практичні аспекти залучення та оподаткування іноземних інвестицій


Практичні аспекти звернень до Європейського суду з прав людини


Практичні аспекти правового наукового дослідження.


Регулювання штучного інтелекту в публічному секторі


Розробка дисертаційного проекту


Судові процедури у праві Європейського Союзу


Сучасні проблеми міжнародного публічного права


Теорії правового прийняття рішень


Уніфікація приватного права


Філософія права


Французька мова


Французька мова для правників (англ., франц.мовами)


Юридична деонтологія


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна