Кафедра загальнотеоретичного правознавства та публічного права

Публікації

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / [Михайло Баймуратов, Вільям Е. Батлер, Гарі Борн, Микола Козюбра та ін. ; під заг. ред. Є. Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук.-аналіт. центр. - К. : Юридична практика, 2013. - 602 с. : іл., фотогр. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
 • Козюбра М.І. Конституція України [преамбула] // Конституція України : наук.-практ. комент. / [редкол. : В. Я. Тацій (голова) ... та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2011. - С. 3-7.
 • Шевчук С.В. [Науковий коментар до Ст. 33 Конституції України] // Конституція України : наук.-практ. комент. / [редкол. : В. Я. Тацій (голова) ... та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Х. : Право, 2011. - Розд. 2, Ст. 33. - С. 237-246.
 • Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. / за заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р. О ; МОН України, Центр політико-правових реформ. – Вид. 2-е, допов. і перероб. – К. : КНТ, 2009. – 247 с. : іл.
 • Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – 990 с.
 • Розвиток публічного права в Україні : (доповідь за 2005-2006 роки) / за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка. – К. : [б. в.], 2007. – 494 с.
 • Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес / Акад. правових наук України; Ін-т приватного права і підприємництва. - Х.: Консул, 2003. - 464с.
 • Лобач О. М. Податкове право : навчально-методичний посібник : бакалаврська програма факультету правничих наук / О. М. Лобач ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 42 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Шипілов Л. М. Quo vadis : аспекти теорії українського націоналізму / Леонтій Шипілов. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 205, [2] с
 • Тертичка В. В. Стратегічне управління : підручник / Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2017. – 931 с.
 • Загальна теорія права : підручник / [Козюбра М. І., Погребняк С. П., Цельєв О. В., Матвєєва Ю. І.] ; за заг. ред. М. І. Козюбри. – [Перевидання] – Київ : Ваіте, 2016. – 391 с.
 • Імплементація міжнародних стандартів у сфері запобігання неналежному поводженню в діяльність органів кримінальної юстиції України / Микола Гнатовський, Юрій Бєлоусов, Сергій Швець, Володимир Венгер, Олександр Бондаренко ; під заг. ред. Ю. Л. Бєлоусова. – [Київ : Фенікс, 2016]. – 189 с.
 • Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Аверочкіна Т. В., Петров Р. А., Федорчук Д. Е., Ханик-Посполітак Р. Ю., Хворостянкіна А. В. та ін.] ; за ред. О. К. Вишнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2013. - 869, [13] с. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на 3-4-й с.
 • Александрова Н.В. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади: проблеми теорії та правового регулювання / Крим. юрид. ін-т Харків. ун-ту внутрішніх справ. – Сімф., 2006. – 244с.
 • Александрова Н.В. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права. – К.: Старий світ, 2006. – 576с.
 • План дій з реформування системи органів виконавчої влади в Україні / Упоряд.: І. Коліушко, Н. Александрова. – К.: Конус-Ю, 2006. – 215с.
 • Реформа публічної адміністрації в Україні: Проекти концепції та законів / Упоряд.: І. Коліушко, Н. Александрова. – К.: Конус-Ю, 2006. – 192с.
 • Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / За заг. ред. Н.В. Александрової. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256с.
 • Основи адміністративної юстиції та адміністративного права: Навч. посіб. / Ред.: Н.В. Александрова, І.Б. Коліушко. – К., 2006.
 • Іщенко Ю.В. Адміністративний процес / Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 63с.
 • Посібник з питань застосування законодавства про вибори народних депутатів України для членів дільничних виборчих комісій на виборах народних депутатів України 26 березня 2006р / О.В. Білоус, С. Кальченко, О. Воробйов та ін.; Проект "Сприяння організації виборів в Україні". - К.: Преса України, 2005. - 288с. - (Вибори народних депутатів України-2006).
 • Александрова Н.В. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. Т. 1: Заг. частина. - К.: Юрид. думка, 2004. - С. 109-115, 117-124, 167-174, 280-290.

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Венгер В. М. Прозорість як принцип діяльності органів публічної влади / Венгер В. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12547
 • Заєць А. П. Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція / Заєць А. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 16–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12559
 • Звєрєв Є. О. До питання про визнання юридичного тлумачення мистецтвом / Звєрєв Є. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 38–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12456
 • Іванків І. Б. Право людства на мир як умова дотримання прав людини / Іванків І. Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 27–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12557
 • Іщенко Ю. В. Заохочувальні адміністративні процедури: деякі проблемні питання реалізації / Іщенко Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 41–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12453
 • Іщенко Ю. В. Місцевий цивільний контроль за використанням публічного ресурсу поліції / Іщенко Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 105–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12542
 • Ключковський Ю. Б. Принцип таємного голосування / Ключковський Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 32–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12556
 • Козюбра Н. И. Воспоминания о Владимире Туманове / Н. И. Козюбра // Служение праву. Памяти профессора В. А. Туманова посвящается : сборник статей / под ред. Д. А. Туманова, М. В. Захаровой. – Москва : Проспект, 2017. – С. 64–66.
 • Козюбра М. І. Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми взаємозв’язків / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 67–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12549
 • Козюбра М. І. Загальнотеоретичне правознавство в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12462
 • Козюбра М. І. Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій / М. І. Козюбра // Право України : юридичний журнал. – 2017. – Вип. 11. – С. 142–164. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13162
 • Лобач О. М. Юридична аргументація в податковому праві (загальний погляд) / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 30–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12457
 • Матвєєва Ю. І. Поняття та розуміння принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12545
 • Мельник М. О. Вплив висновків школи правового реалізму на теорію юридичної аргументації / Мельник М. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 26–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12458
 • Сущенко В. М. Інститут процесуального керівництва досудовим розслідуванням у системі органів прокуратури / Володимир Сущенко // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – С. 134–143.
 • Цельєв О. В. Право на оскарження рішень органів публічної влади та їхніх посадових осіб як складова верховенства права / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 72–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12548

 

Матеріали конференцій

 • Артикуца Н. В. Курс «Українська юридична термінологія в європейському контексті» як нова складова фахово-мовної підготовки іноземних студентів: науково-методичні аспекти / Н. В. Артикуца // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2017 р. / [за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук]. – Київ, 2017. – С. 73–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13243
 • Артикуца Н. В. Стан, проблеми й основні напрями розвитку лінгвоекспертної діяльності / Артикуца Н. В. // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 30 листопада 2017 року) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 1. – С. 20–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13120
 • Заєць А. П. Приватна детективна діяльність в Україні і конституційні права людини / А. П. Заєць // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези Міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2017 року /під заг. ред. А. Й. Француза. – Київ : КРОК, 2017. – С. 58–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13121
 • Іщенко Ю. В. Альтернативи вирішення правових конфліктів в адміністративно-правовій сфері / Іщенко Ю. В. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 11–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13259
 • Тертичка В. В. Професійне навчання управлінців: стратегічний вибір знічев’я? / В. В. Тетричка // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 року / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ, 2017. – С. 650–654. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13118
 • Шипілов Л. М. Принцип «Свобода народам! Свобода людині!» як категорія соціальної держави / Леонтій Шипілов // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці УПА, Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р. / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 306–313. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13248

 

Інше

 • Вступ на державну службу / [Федоренко В. Л., Малюга А. В., Тертичка В. В., Дерець В. А.] // Науково-практичний коментар до закону України «Про державну службу» / [редкол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець]. – Київ : [Москаленко О. М.], 2017. – Розділ 4. – С. 166–285. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13119
 • Козюбра М. І. Імплементація конституційних змін щодо правосуддя: стан і проблеми / [М. І. Козюбра] // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – Глава 1. – С. 6–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13123
 • Науково-практичний коментар до закону України «Про державну службу» / [редкол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець] ; Національне агентство України з питань державної служби, Центр політико-правових реформ. – Київ : [Москаленко О. М.], 2017. – 795 с.
 • Управління державною службою / [Дерець В. А., Ващенко К. О., Заболотний А. В., Коліушко І. Б., Філіпповський В. М.] // Науково-практичний коментар до закону України «Про державну службу» / [редкол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець]. – Київ : [Москаленко О. М.], 2017. – Розділ 3. – С. 124–165. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13130

2016

Статті

 • Venher V. Multi-Party System of Ukraine : Challenges and Perspectives / Volodymyr Venher // Armenian Journal of Political Science. – 2016. – No. 2 (5). – P. 39–54. http://arjps.org/armenian-journal-of-political-science-2-2016/
 • Венгер В. М. Межі адміністративної дискреції : проблеми визначення / Венгер В. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 38–42. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9887
 • Зборошенко Д. М. Право народу на опір в історико-правовій думці : від зародження до утвердження / Зборошенко Д. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 69–73. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9871
 • Звєрєв Є. О. Юридичне тлумачення : деякі особливості австрійського підходу / Звєрєв Є. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 32–34. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9890
 • Іванків І. Б. Відмінні ознаки прав людини третього покоління / Іванків І. Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 54–57. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9882
 • Іщенко Ю. В. Державне управління справами як суб'єкт перерозподілу публічного ресурсу / Іщенко Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 91–95. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9861
 • Козюбра М. І. Неухильне дотримання Конституції – запорука дієвості мовної політики в Україні / М. Козюбра // Право України : юридичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 63–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11424
 • Реформування конституційних засад судової влади : [розділ перший аналітичної доповіді Центру Разумкова "Конституційний процес: поточний результат, ризики і перспективи"] / експерти Центру Разумкова, М. Козюбра, П. Стецюк // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5–6. – С. 3–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11429
 • Козюбра М. І. Система судоустрою України : історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи / Микола Козюбра // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5–6. – С. 75–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11423
 • Козюбра М. І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 3–11. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9896
 • Козюбра М. І. Судова правотворчість : аномалія чи іманентна властивість правосуддя / М. Козюбра // Право України. – 2016. – № 10. – С. 38–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11424
 • Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві / М. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – 2016. – № 6. – С. 167–180. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11427
 • Кравцов І. В. Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії / Кравцов І. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 66–69. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9873
 • Лихолат І. П. Аналіз національного законодавства в контексті міжнародних договорів України / Лихолат І. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 17–22. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9894
 • Матвєєва Ю. І. Визначення права і визначеність закону / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 47–49. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9885
 • Мельник М. О. Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму / Мельник М. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 73–76. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9870
 • Мороз Ю. К. Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Мороз Ю. К. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 57–60. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9880
 • Нагнічук О. І. Правова природа та поняття публічної особи : (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) / Нагнічук О. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 61–65. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9876
 • Савенко М. Д. Міжнародне право в національній правовій системі за Основним Законом України / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 11–17. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9895
 • Середа М. Л. Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні / Середа М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 82–86. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9863
 • Сущенко В. М. Європейські та міжнародні стандарти правничої професії в контексті функціонування правової системи України / Сущенко В. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 22–25. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9893
 • Футей Б. Окрема думка та соціальні перетворення : важливість судових рішень / Футей Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 35–38. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9888
 • Цельєв О. В. Право бути почутим – складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 43–46. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9886
 • Шмарьова Т. О. Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 77–81. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9869
 • Шуліма А. О. Зміни до Конституції України : актуальні темпоральні аспекти / Шуліма А. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 50–53. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9884

 

Матеріали конференцій

 • Венгер В. М. Межі дискреційних повноважень виборчих комісій як органів адміністрування виборчого процесу / В. М. Венгер // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів : міжнародна науково-практична конференція : (м. Київ, 26–27 травня 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Стилос, 2016. – С. 141–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11431
 • Звєрєв Є. О. Тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування : особливості англо-саксонського підходу / Звєрєв Є. О. // Особливості тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у контексті права міжнародних договорів : світовий досвід та Україна : збірник тез науково-практичного круглого столу. – 2016. – С. 68–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11493
 • Ключковський Ю. Б. Співвідношення інформаційного забезпечення виборів та передвиборної агітації в аспекті принципу вільних виборів / Ю. Б. Ключковський // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів : міжнародна науково-практична конференція : (м. Київ, 26–27 травня 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Стилос, 2016. – С. 14–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11430
 • Козюбра М. І. Дотримання вимог верховенства права – запорука забезпечення виборчих прав громадян та потреб суспільства / М. І. Козюбра // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів : міжнародна науково-практична конференція : (м. Київ, 26–27 травня 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Стилос, 2016. – С. 7–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11426
 • Козюбра М. І. Сучасний стан реформування конституційних засад судової влади / М. Козюбра, П. Стецюк // Конституційний процес в Україні: удосконалення засад правосуддя, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина : інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу «Реформа конституційних засад судової влади, прав і свобод людини: поточний результат і очікувані перспективи», 22 червня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 4–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12272

Інше

 • Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії : [пер. з англ. : в 2-х ч. / за ред. Ю. Ключковського] ; Ін-т виборчого права. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Київ : Логос, 2016. – Ч. 1. – 552 с.
 • Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії : [пер. з англ. : в 2-х ч. / за ред. Ю. Ключковського] ; Ін-т виборчого права. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Київ : Логос, 2016. – Ч. 2. – 471, [1] с.
 • Зміни до Конституції стосовно правосуддя : оцінки фахівців / О. Березюк, Д. Курдельчук, М. Мельник, Л. Москвич, В. Сущенко // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5–6. – С. 42–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11432

2015

У виданнях НаУКМА

 • Ключковський Ю. Б. Критерії публічно-правової дієздатності громадянина / Ключковський Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 22-28.
 • Козюбра М. І. Право і людина : лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 3-9.
 • Кравченко Н. Г. Методологія дослідження правового регулювання банківських резервів / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 130-133.
 • Лобач О. М. Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки : (на прикладі окремих елементів податку) / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 124-129.
 • Матвєєва Ю. І. Юридико-технічні характеристики принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 37-39.
 • Савенко М. Д. Судова реформа в Україні : конституційний аспект / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 9-14.
 • Сущенко В. М. Реформування судової влади : комплексний підхід / Сущенко В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 14-19.
 • Цельєв О. В. Сфери і способи впливу держави на право / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 20-22.
 • Шмарьова Т. О. Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701-1725 рр.) / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 63-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ключковський Ю. Б. Суб’єктивні права, похідні від основних виборчих прав / Ю. Ключковський // Право України. - 2015. - № 10. - С. 122-130.
 • Козюбра М. І. Теорія держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : [рец. на кн.: Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец ХІХ - начало ХХ вв.) : монография ; под. ред. В. И. Тимошенко]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 624 с. / М. Козюбра // Право України. - 2015. - № 5. - С. 206-209.
 • Сущенко В. М. Права людини за зачиненими дверима / Володимир Сущенко // Віче. - 2015. - № 23-24. - С. 14-15.

Інше

 • Лобач О. М. Правове регулювання банкрутства : навчально-методичний посібник : магістерська програма факультету правничих наук [Електронний ресурс] / О. М. Лобач ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [Київ : НаУКМА, 2015]. - 37 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лобач О. М. Податкові процедури та податкове адміністрування : навчально-методичний посібник : бакалаврська програма факультету правничих наук [Електронний ресурс] / О. М. Лобач ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [Київ : НаУКМА, 2015]. - 34 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лобач О. М. Сучасні підходи до визначення податкової системи як правового та законодавчого поняття [Електронний ресурс] / Лобач О. М. // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. - Електронні дані. - 2015. - № 4. - С. 240-244. - Метод доступу: Інтернет. - http://www.pap.in.ua/4_2015/75.pdf (переглянуто 04 травня 2016 р.). - Назва з екрану.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Козюбра М. І. Юридичне тлумачення: проблеми методології / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 3-8.
 • Кравченко Н. Г. Окремі аспекти фінансового контролю у сфері функціонування банківських резервів / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 81-85.
 • Лобач О. М. Категорії «проблемний банк», «неплатоспроможний банк» у законодавстві України / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 86-92.
 • Матвєєва Ю. І. Тлумачення поняття «закон» як вимога принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 18-20.
 • Савенко М. Д. Класифікація принципів тлумачення норм права / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 9-13.
 • Цельєв О. В. Способи впливу права на державу / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 14-17.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: правова природа і суб’єктний аспект / Ю. Ключковський // Право України. – 2014. – № 7. – С. 157-166.
 • Козюбра М. І. Методологія правознавства і методологія права : співвідношення понять та їх особливості / М. Козюбра // Право України. – 2014. – № 1. – С. 22-32.
 • Козюбра М. І. Філософія права : нетрадиційний навчальний посібник : [рец.: Рабінович П. М. Філософія права : навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. : в 5 ч. / П. М. Рабінович. – Львів : Галицький друкар, 2014. – Ч. 1-2 : Філософія права як наука. Гносеологія права. – 232 с.] / М. Козюбра // Право України. – 2014. – № 1. – С. 373-374.
 • Шмарьова Т. О. Правосуб’єктність православної церкви в Російській імперії за синодального періоду / Шмарьова Т. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". – 2014. – Вип. 2, Т. 1. – С. 122-126.
 • Шмарьова Т. О. Матеріальне забезпечення православних священно-церковно-служителів в Російській імперії / Т. Шмарьова // Юридический вестник = Юридичний вісник = Law Herald. – 2014. – № 4. – С. 279-282.

В інших виданнях України

 • Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: темпоральний аспект / Юрій Ключковський // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 9-20.
 • Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: процедурний аспект / Юрій Ключковський // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 5-14.

В іноземних виданнях

 • Khvorostiankina А. Legislative Approximation and Application of EU Law in Moldova / Anna Khvorostiankina // Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union. Towards a Common Regulatory Space? / Edited by Roman Petrov, Peter Van Elsuwege. – Routledge, 2014. – P. 159-178.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Ключковський Ю. Б. До питання про природу міжнародних виборчих стандартів / Ключковський Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 73-77.
 • Козюбра М. І. Моделі (типи) юридичної аргументації / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 3-8.
 • Кравченко Н. Г. Правовий режим золотовалютних резервів України / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 120-123.
 • Лобач О. М. Ліквідація неплатоспроможного банку в Україні: деякі проблеми правового регулювання / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 123-128.
 • Матвєєва Ю. І. Невиконання судових рішень в Україні як порушення принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 24-27.
 • Савенко М. Д. Конституційна юстиція в механізмі захисту прав людини / Савенко М. Д. // Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection : до 75-ліття Володимира Василенка / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - [К. : Києво-Могилянська академія, 2013].- С. 58-67.
 • Савенко М. Д. Методологія юридичної аргументації у рішеннях конституційної юстиції / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 12-17.
 • Хворостянкіна А. В. Цінності в юридичній аргументації: особливості використання / Хворостянкіна А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 8-12.
 • Шмарьова Т. О. Регулювання майнових прав церкви в Росії за Синодального періоду / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 152-157.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ключковський Ю. Б. Гарантії чесних виборів : роль закону і правозастосування / Юрій Ключковський // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2013.- № 1. - С. 34-44.
 • Ключковський Ю. Б. Принцип чесних виборів у виборчому праві України / Ю. Ключковський // Право України. - 2013.- № 5. - С. 165-174.
 • Козюбра М. І. Виборча система України в контексті вимог верховенства права / М. Козюбра // Право України. - 2013.- № 5. - С. 86-95.
 • Савенко М. Д. Активне виборче право : теоретичний аспект / М. Савенко // Право України. - 2013.- № 5. - С. 122-133.
 • Shevchuk S. Normative Acts of Judicial Power : the Evolution of Views in Ukrainian Jurisprudence / Shevchuk S. // Law of Ukraine. - 2013.- No. 1. – P. 121-138.
 • Шевчук С. В. Забезпечення єдності судової практики в умовах існування спеціалізованої юрисдикції / С. Шевчук // Право України. - 2013.- № 9. - С. 306-324.

В інших виданнях України

 • Ключковський Ю. Б. Вибори як інститут представницької демократії / Юрій Ключковський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013.- № 1. – С. 43-48.
 • Ключковський Ю. Б. Принцип верховенства права і виборче законодавство / Ключковський Юрій Богданович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 421-441.
 • The 2010 judicial reform : does it bring the Ukrainian justice any closer to European standards? : expert discussion / Mykola Koziubr, Victor Musiyaka, Serhiy Holovaty [et. al.] // National Security and Defence. - 2013.- No. 2-3. - P. 88-97.
 • Козюбра М. І. Загальнотеоретичне правознавство: проблеми модернізації / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 17-55.
 • Козюбра М. І. Праворозуміння: плюралізм підходів та можливості їх поєднання / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 187-211.
 • Козюбра М. І. Верховенство права і Україна / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 271-328.
 • Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації: історія становлення, стан і перспективи у вітчизняній юриспруденції / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 559-582.
 • Козюбра М. І. Особливості правової системи України і їх вплив на втілення європейських правових стандартів у національну законодавчу й правозастосовну практику / Микола Козюбра // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / [Михайло Баймуратов, Вільям Е. Батлер, Гарі Борн, Микола Козюбра та ін. ; під заг. ред. Є. Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук.-аналіт. центр. - К. : Юридична практика, 2013.- С. 75-89.
 • Лобач О. М. Податкова пільга з податку на прибуток для комерційного банку під час дії тимчасової адміністрації банку / Лобач О. М. // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного круглого столу, 5 березня 2013 року / [Баклан О. В., ... Лобач О. М. та ін. ; редкол. : Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Серебрянський Д. М. та ін.] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права. - К. : Алерта, 2013.- С. 83-87.
 • Матвєєва Ю. І. Деякі з основних вимог реалізації принципу верховенства права / Матвєєва Юлія Іванівна // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 378-387.
 • Мелешевич А. А. Вступ / Андрій Мелешевич, Анатолій Заєць // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - С. 7-13.
 • Мелешевич А. А. Пілотне рішення Європейського Суду з прав людини Іванов проти України як результат систематичних порушень принципів верховенства права / Мелешевич Андрій Анатолійович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - С. 442-454.
 • Савенко М. Д. Принцип верховенства права в конституційному правосудді / Савенко Микола Дмитрович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 403-420.
 • Сущенко В. М. Правосвідомість правника у контексті доктрини верховенства права / Сущенко Володимир Миколайович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 364-377.
 • Хворостянкіна А. В. Принцип правової визначеності через призму теорії юридичної аргументації / Хворостянкіна Анна Василівна // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 596-607.
 • Петров Р. А. 2.2.1. Рада Європейського Союзу / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 47-48.
 • Петров Р. А. 2.2.2. Європейський парламент / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 49-50.
 • Петров Р. А. 2.2.3. Європейська комісія / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 50-52.
 • Петров Р. А. 2.2.4. Європейська Рада / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 52-53.
 • Петров Р. А. 2.2.5. Європейський центральний банк / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 53.
 • Петров Р. А. 2.2.6. Рахункова палата / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 53.
 • Петров Р. А. 2.2.8. Правотворчі процедури / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 54-55.
 • Петров Р. А. 2.3. Судова система Європейського Союзу / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 55-58.
 • Цельєв О. В. Основні сучасні джерела права / Цельєв Олексій Вікторович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 138-149.
 • Шевчук С. В. Актуальне дослідження проблем сучасного конституціоналізму і теорії конституції : (рецензія на монографію М. Савчина "Конституціоналізм і природа конституції") / С. Шевчук // Вісник Конституційного Суду України. - 2013.- № 2. - С. 121-124.
 • Шевчук С. В. Конституціоналізація соціальних виплат: походження та тенденції розвитку / Шевчук Станіслав Володимирович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 466-484.
 • Шевчук С. В. Судебная защита социальных выплат как права собственности : практика Европейского суда по правам человека и судов конституционной юрисдикции / С. Шевчук // Ежегодник украинского права. - 2013.- № 5. - С. 110-119.

Інше

 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013. - 275 с. - Включ. бібліогр.
 • Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - 607 с. : фотогр. - Включ. бібліогр.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації : становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 3-10.
 • Кравченко Н. Г. Щодо окремих аспектів правового регулювання операцій банків з інсайдерами (пов'язаними особами) / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 126-129.
 • Лобач О. М. Трансформація українського законодавства про неспроможність банків : 1991–2012 роки / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 121-126.
 • Матвєєва Ю. І. Принцип правової визначеності та проблеми невиконання судових рішень / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 50-53.
 • Мелешевич А. А. Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав людини щодо України та Росії / Мелешевич А. А., Форcтeйн К. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 32-50.
 • Савенко М. Д. Юридична аргументація в конституційному судовому процесі : методологічний аспект / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 11-15.
 • Сущенко В. М. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (в контексті верховенства права) / Сущенко В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 28-31.
 • Хворостянкіна А. В. Юридична аргументація в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях : методологічні засади порівняльного аналізу / Хворостянкіна А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 16-19.
 • Шмарьова Т. О. Питання повернення майна культового призначення : історія адміністрування і проблеми реалізації в Україні / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 145-149.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Козюбра М. І. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України : стан та перспективи реформування / М. Козюбра // Право України. - 2012. - № 11-12. - С. 15-28.
 • Козюбра М. І. Верховенство права і Україна / М. Козюбра // Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 30-63.
 • Шевчук С. В. Роль Верховного Суду в умовах конституційної демократії / С. Шевчук // Право України. - 2012. - № 11-12. - С. 89-100.

В інших виданнях України

 • Козюбра М. І. Співвідношення філософії і загальної теорії права: історія і сучасність / М. Козюбра // Філософія права і загальна теорія права. - 2012. - № 1. - С. 107-115.
 • Мелешевич А. А. Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України / Андрій Мелешевич // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) / редкол. : Ю. А. Левенець (голова) ... та ін. ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. - К., 2012. - С. 46-64.


В іноземних виданнях

 • Meleshevych A. The Domestic Legal Structure and Position of the ECHR / Andrey Meleshevich, Anna Khvorostyankina // The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe / ed. by Leonard Hammer, Frank Emmert. - [The Netherlands : Eleven International Publishing, 2012]. - P. 557-596.


Інше

 • Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Юридична думка, 2012. - 1017, [2] с. - Автори зазначені на 1018-1019-й с. - Автори : Артикуца Н. В., Азаров Д. С., Савенко М. Д., Костенко О. М., Варфоломеєва Т. В. та ін.
 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року / редкол.: Мелешевич А.А., Артикуца Н.В., Галаган В.І., Ханик-Посполітак Р.Ю.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет правничих наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - 188 с. - Включ. бібліогр. посилання.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і судова влада // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 3–8.
 2. Кравченко Н.Г. Принципи податкового законодавства за Податковим кодексом України // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 87–90.
 3. Лобач О.М. Сфера дії Податкового кодексу України: новели та проблемні аспекти // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 95–98.
 4. Матвєєва Ю. І. Принцип правової визначеності: історичні підходи та сучасне розуміння // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 29–31.
 5. Савенко М.Д. Тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України в контексті принципу верховенства права // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 9–14.
 6. Сущенко В.М. Журналістське розслідування правопорушень: загальна характеристика та поняття з точки зору правознавства // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 116 : Юридичні науки. - С. 26-29.
 7. Цельєв О.В. Верховенство права та правозастосовна практика щодо виконання судових рішень в Україні // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 23–25.
 8. Шевчук С.В. Стаття 8 Конституції України (науковий коментар) // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 15–18.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Козюбра М.І. Основні форми буття права та взаємовідносини між ними // Право України. – 2011. – № 8. – С. 21–30.
 2. Козюбра Н.И.Права человека и верховенство права // Право Украины. –2011. – № 5-6. – С. 11–23.
 3. Козюбра Н.И. Правопонимание: понятие, типы и уровни // Право Украины. – 2011. – № 1. – С. 25-37.
 4. Савенко М.Д.Конституційний контроль змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4-5. – С. 179–184.
 5. Шевчук С.В. Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4-5. – С. 122–130.
 6. Шевчук С.В. Європейський суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики (виступ на Міжнародній конференції) // Право України. – 2011. – № 7. – С. 88–92.
 7. Шевчук С.В. Коментар до рішень Європейського суду з прав людини, які прийняті щодо України у 2010 році зі ст. 3 ЄКПЛ // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – 2011. – Вип. 1, ч. 1-2 : Ст. 3 ЄКПЛ «Заборона катувань». – С. 896–934. – Дод. до журн. «Право України».
 8. Шевчук С.В. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України // Право України. – 2011. – № 5. – С. 175–186.
 9. KoziubraM.IHuman Rights and the Rule of Law // Law of Ukraine. – 2011. – № 5-6. – P.10–20.
 10. Koziubra M.I. Thinking: Concept, Types and Levels // Law of Ukraine. – 2011. – № 1. – P. 22–32.
 11. Shevchuk S. Case Law of the European Court of Human Rights and the Doctrine of Stare Decisis // Law of Ukraine. – 2011. – № 5-6. – P. 153–163.

Інше

 1. Александрова Н.В. (ред.) Розвиток публічного права в Україні : (доповідь за 2009-2010 роки) / [за заг. ред. Н. В. Александрової, І. Б. Коліушка] ; Центр політико-правових реформ. - К. : [Конус-Ю], 2011. - 724 с.
 2. Козюбра М. І. (голов. ред.) Вибрані роботи учасників ІІІ міжнародного науково-практичного форуму "Принцип верховенства права і права людини", Київ, 13-15 трав. 2011 р. / [редкол. : Козюбра М. І. (голов. ред.), Антонович М. М., Савенко М. Д. ... та ін.] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук ... [та ін.]. – К. : [б. в.], 2011. - 344 с.

2010

 • MeleshevychA. Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability? / Andrey A. Meleshevych. // Political parties and democracy / Kay Lawson, gen. ed. – Santa Barbara, CA : Praeger, c2010. – Vol. 3 : Post Soviet and Asian political parties / Baogang He, Anatoly Kulik, and Kay Lawson, ed. – P. 85-111.
 • Александрова Н.В. Дотримання вимог до актів суб'єктів владних повноважень -- важлива умова забезпечення прав людини // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 9-11.
 • Козюбра М. Верховенство права : українські реалії та перспективи // Право України. – 2010. – № 3. – С. 6-18.
 • Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство : стан та перспективи // Право України. – 2010. – № 1. – С. 32-43.
 • Козюбра М. Права людини і верховенство права // Право України. – 2010. – № 2. – С. 24-35.
 • Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні // Право України. – 2010. – № 4. – С. 10-21.
 • Козюбра М.І. Верховенство права і соціалізація держав // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 3-8.
 • Козюбра М.І. Законодавча функція парламенту: ключові проблеми // Часопис Парламент. – 2010. – № 1. – С. 28-29.
 • Козюбра М. І. Неофіційно державна : [інтерв'ю з проф. Миколою Козюброю, екс-суддею Конституційного Суду України, зав. каф. загальнотеоретичних та державноправових наук Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / спілкувалася Жанна Безп'ятчук. // Український Тиждень. – 2010. – № 40. – С. 22-24.
 • Лобач О.М. Нове визначення банківського мораторію: чи знято проблеми // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 80-84.
 • Матвєєва Ю.І. Правова визначеність та суддівське правотворення // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 50-53.
 • Мелешевич А.А., Лозовий І.В., Свідерська А.В. Юристократія та захист соціально-економічних прав Конституційним Судом України // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 12-20.
 • Ткаченко В.М. Ідеї державотворення Петра Могили // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 64-66.
 • Хворостянкіна А.В. Законодавчі дефініції у правовій теорії та законотворчій практиці : досвід Німеччини та можливості його використання // Право України. – 2010. – № 1. – С. 148-154.
 • Шевчук С.В. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична ґенеза та співвідношення // Право України. – 2010. – № 3. – C. 52 - 61.
 • Шевчук С.В. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення*// Право України. – 2010. – № 12. – С. 326-329.
 • Шевчук С.В. Концепція позитивних обов’язків держави у практиці Європейського суду з прав людини // Право України. – 2010. – № 2. – C. 55 - 64.
 • Шевчук С.В. Прецедентне право з прав людини та доктрина stare decisis // Право України. – 2010. – № 10. – C. 147 - 157.

2009

 • Александрова Н.В. Нормотворча діяльність центральних органів виконавчої влади : деякі проблеми правового регулювання // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 59-61.
 • Козюбра М.І. Дотримання вимог верховенства права як необхідна умова реформування виборчої системи // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 3-7.
 • Кравченко Н.Г. Теоретико-правові питання правового регулювання резервів банківської системи // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 84-87.
 • Лобач О.М. Мораторій у проблемному банку // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 75-79.
 • Матвєєва, Ю.І. Принцип правової визначеності : у пошуках розуміння / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 10-12.
 • Ткаченко, В.М. Становлення ідей прав людини у поглядах Петра Могили / Ткаченко В.М. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 62-63.
 • Хворостянкіна, А.В. Законодавчі дефініції в правових системах континентального та загального права : порівняння методологічного підходу / Хворостянкіна А.В. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 13-16.
 • Цельєв, О.В. Гуманізм та принципи верховенства права на прикладі права на громадську непокору / Цельєв О.В. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М.І., Александрова Н.В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 8-9.
 • Шевчук С.В. Від Святого Письма до конституційного тексту // Критика. – 2009. – Ч. 1-2. – С. 7-9.
 • Шмарьова Т.О., Добринська В. Дискусійні аспекти правозастосування в контексті конвенційних стандартів // Юрид. журн. – 2009. – № 10. – С. 32-41.

2008

 • Александрова Н.В. До питання про правові акти управління / Н. В. Александрова // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М.І. Козюбра, Н.В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 50-53.
 • Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд. : С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. – К. : Книги для бізнесу, 2008. – 988 с.
 • Євгеньєва А. Внесення змін до конституції України : правове забезпечення ролі громадськості / А. Євгеньєва // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М.І. Козюбра, Н.В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 17-23.
 • Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / ред. Ю. Ключковський ; пер. з англ. : О. Россоха, Л. Колісецька. – К. : ФАДА : ЛТД, 2008. – 339 с.
 • Ключковський Ю.Б. Проблеми інституціалізації політичних партій в Україні / Ю.Б. Клочковський, Н. Богашева // Вибори та демократія. – №2 (16). – 2008. – С. 29-40.
 • Обговорення питань системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні : [за матеріалами виступів на круглому столі 30 травня 2008 р. в місті Києві : М. Онищука, К. Туорі, Т. Маркета, М. Козюбри та ін., присвяченому системному оновленню Конституції України] // Вибори та демократія. – 2008. – №3. – С. 61-66.
 • Козюбра М.І. Дихотомія букви і духу права : виникнення проблеми, її аспекти та напрями вирішення / М. І. Козюбра // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 3-8.
 • Козюбра М.І. Микола Козюбра : "Ніде немає взірцевої конституції" : [коментар] / М. І. Козюбра // Закон & Бізнес. – 2008. – 19-25 квіт. (№ 16). – С. 4.
 • Кравченко Н.Г. Національні банківські резервні системи : порівняльний аспект / Н.Г. Кравченко // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 75-79.
 • Лобач О.М. Кредитори банку у відносинах неспроможності / О. М. Лобач // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 82-86.
 • Матвєєва Ю.І. Принцип визначеності в рішеннях Європейського Суду з прав людини / Ю. І. Матвєєва // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 53-56.
 • Мелешевич А.А. Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав людини стосовно України із забезпечення виконання судових рішень / Н. Л. Добрянська, А. А. Мелешевич // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 37-44.
 • Савенко М.Д. Буква і дух в тлумаченні правових норм / М. Д. Савенко // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 13-17.
 • Фігель М.В. Дух і буква в правотворчості в контексті історичної школи права / М. В. Фігель // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 23-26.
 • Хворостянкіна А.В. Визначеність законодавчих дефініцій як умова ефективного дотримання духу та букви закону / А. В. Хворостянкіна // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 8-13.
 • Хворостянкіна А.В. Правова визначеність як одна з ознак демократичного суспільства:до питання щодо дефініцій в законодавчих актах / А. В. Хворостянкіна // Вибори та демократія. – № 2 (16). – 2008. – С. 40-46.
 • Цельєв О.В. Дух і буква: випадки протистояння / В. В. Медведєв, О. В. Цельєв // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 26-31.

2007

 • Ватаманюк В. Суб'єкти тлумачення Конституції та Законів України на сучасному етапі формування права / Вікторія Ватаманюк // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 305–317.
 • Дзейко Ж.О. Законодавча техніка на землях України імперського періоду (кінець XVIII ст. – початок XX ст. / Ж.О. Дзейко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 12. – С. 5–15.
 • Дзейко Ж.О. Закономірності становлення законодавчої техніки в Україні : теоретичні аспекти / Ж.О. Дзейко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С. 70–73.
 • Дзейко Ж.О. Правила і засоби законодавчої техніки у вітчизняній літературі XIX ст. – початку XX ст. / Ж.О. Дзейко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 6–11.
 • Дзейко Ж.О. Проблеми конструювання взаємозв'язків між нормами законів при їх створенні та систематизації / Ж.О. Дзейко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 6. – С. 21–28.
 • Дзейко Ж.О. Юридичні конструкції як засоби законодавчої техніки : поняття, значення та вимоги до їх створення / Жанна Дзейко // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 17–29.
 • Козюбра М.І. Конституція України : стан і перспективи вдосконалення / М. Козюбра. // Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 30–33.
 • Козюбра М.І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог / М.І. Козюбра // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 3–9.
 • Козюбра М.І. Сучасне українське суспільство : вимір процесів демократизації / М.І. Козюбра // Право України. – 2007. – № 9. – С. 130–131.
 • Кравченко Н.Г. Правові засади створення та використання фонду системи гарантування вкладів України / Н.Г Кравченко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 65–70.
 • Матвєєва Ю.І. Деякі міркування щодо проблем реалізації принципу верховенства права в Україні / Ю.І. Матвєєва // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 109–114.
 • Савенко М.Д. За якою виборчою системою мають відбуватися вибори в Україні? / М.Д. Савенко // Вибори-2006 : досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2006 року / ред. Я.В. Давидович ; Центральна виборча комісія. – К. : Атіка , 2007. – С. 132–136.
 • Савенко М.Д. Конституційне звернення / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 380.
 • Савенко М.Д. Конституційне подання / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 380–381.
 • Савенко М.Д. Конституційне судочинство / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 382.
 • Савенко М.Д. Національна система правового захисту людини / М.Д. Савенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 10–15.
 • Савенко М.Д. Несумісність / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 529-530.
 • Савенко М.Д. Формування органів конституційної юстиції / М. Савенко // Вісн. Конституційного Суду України. – 2007. – № 2. – С. 45–56.
 • Фігель М.В. Науковість у правотворчості як умова творення якісного правового закону / М. В. Фігель // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 98–101.

2006

 • Іщенко Ю.В., Братель С.Г. Контроль політичних партій за діяльністю міліції // Право і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 121-126.
 • Козюбра М.І. До питання про предмет правової антропології // Антропологія права: філософський та юридичний виміри. – Л., 2006. – С.
 • Козюбра М.І. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-7.
 • Козюбра М.І. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика // Укр. право. – 2006. – № 1. – С. 15-23.
 • Коталейчук С.П. Реалізація та захист персоніфікованої інформації у законодавстві України: правове забезпечення // Право України. – 2006. – № 1. – С. 46-50.
 • Коталейчук С.П. Удосконалення діяльності правоохоронних та інших державних органів щодо забезпечення реалізації правового статусу неповнолітніх: порівняльний аналіз // Право України. – 2006. – № 4. – С. 95-99.
 • Матвеєва Ю.І. Соціальна ефективність правових норм // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 31-35.
 • Мелешевич А.А. Партії влади та партійні системи в пострадянських країнах // Вибори та демократія. – 2006. – № 1. – С. 72-80.
 • Мелешевич А.А., Яремко Т. Підходи до визначення поняття верховенства права: в пошуках консенсусу? // Укр. право. – 2006. – № 1. –С. 221-231.
 • Мелешевич А.А. Факультет правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" святкує свій 10-річний ювілей: Інтерв'ю з деканом Андрієм Мелешевичем / Розмову вів С. Москалюк // Юрид. журн. – 2006. – № 9. – С. 8-10.
 • Мелешевич А.А. Geographical Patterns of Party Support in the Baltic States, Russia, and Ukraine // European Urban and Regional Studies (SAGE). – 2006. – № 13 (2). – P. 113-129.
 • Мелешевич А.А. The Double ballot majority electoral model and party system formation: a case study of the 1993 law on elections of people’s deputies of Ukraine // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 8-12.
 • Цельєв О.В. Принцип верховенства права у Західній та Східній Європі ХІ-ХІІІ ст.: теологічний аспект // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 52-55.

2005

 • Ватаманюк В.М. Еволюція поглядів на суб'єкт тлумачення норм права // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 238-246.
 • Дзейко Ж.О. Європейська філософсько-правова думка та проблеми законодавчої техніки (XIX- поч. ХХ ст.) // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 11. - С. 12-26.
 • Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української держави (29 квітня-14 грудня 1918 р.) // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 123-134.
 • Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Республіки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 28-32.
 • Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості УНР періоду Директорії // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 10. - С. 24-34.
 • Іщенко Ю.В. Організаційна структура органів внутрішніх справ України: проблеми реформування // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 201-213.
 • Кравченко Н.Г. Правові засади державного регулювання банківської діяльності: огляд законодавства України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 48-52.
 • Козюбра М.І. Виборчий процес, право, правосуддя // Аналіз правових позицій Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України "Про вибори Президента України" у редакції 2004 року: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Косів, 13-15 трав. 2005 р.: Доповіді. Виступи. Рекомендації / Ін-т виборчого права. - К.: ПЦ "Фоліант", 2005. - С. 14-27.
 • Козюбра М.І. Виборчий процес, право, правосуддя // Вибори та демократія. - 2005. - № 2. - С. 4-10.
 • Козюбра М.І. Виборчий процес, право, правосуддя // Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення: За матеріалами наук.-практ. конф. та круглих столів / Ін-т виборчого права. - К.: ФАДА, ЛТД, 2005. - С. 8-18.
 • Козюбра М.І. Загальнотеоретична юриспруденція: радянська традиція та європейська перспектива // Укр. право.- 2005. - Число 1 (18). - С. 7-21.
 • Козюбра М.І. "Наявні гарантії незалежності суддів не забезпечують належної самостійності судової влади в Україні" / Інтерв'ю підготував О. Кривенко // Юрид. журн. - 2005. - № 5. - С. 8-11.
 • Козюбра М.І. Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 3-7.
 • Козюбра М.І. Суд і правотворення: Доповідь на міжнародному семінарі "Юридична методологія - основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС" // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом: Зб. наук.-практ. матеріалів / Ін-т законодавства Верховної Ради України; Укр.-європ. центр з питань законодавства (UEPLAC); Укр. законотворчості Ін-ту законодавства Верховної Ради України. - К., 2005. - (Б-ка Укр. школи законотворчості; Вип. 4). - С. 103-104.
 • Матвєєва Ю.І. Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 52-56.
 • Савенко М.Д. Проблемні питання реалізації виборчого права в аспекті виборів Президента України // Вибори Президента України-2004: проблеми теорії та практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 9-10 черв. 2005 р. / Центральна виборча комісія. - К.: Атака, 2005. - С. 163-170.
 • Сущенко В.М. Проблема професійної відповідальності юриста (нотатки філософсько-правового аналізу) // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 163-172.

2004

 • Александрова Н.В. Деякі питання законодавчого забезпечення правотворчої діяльності // Адміністративне право в контексті європейського вибору України: Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 лют. 2004 р. / Центр політико-правових реформ; Ред. В.Б. Авер'янов. - К.: Міленіум, 2004. - С. 70-73.
 • Желєзняк Н.А. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики // Право України. - 2004. - № 7. - С. 94-98.
 • Железняк Н.В. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики: теоретичні та практичні проблеми // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 29-37.
 • Желєзняк Н.А. Особливості державної реєстрації регуляторних нормативно-правових актів // Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - № 1. - С. 122-125.
 • Желєзняк Н.А. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Право України. - 2004. - № 11. - С. 140-143.
 • Козюбра М.І. Доповідь. Міжнар. семінар "Юридична методологія - основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС": Зб. матеріалів, м. Київ, 13-14 листоп. 2003 р. // Укр. правовий часопис. - 2004. - Вип. 6. - С. 22-24.
 • Козюбра М.І., Бурлай Є., Лисенко О. Підручник, на який так довго чекали // Вісн. Акад. правових наук України. - 2004. - № 2. - С. 223-230. - Рец. на кн.: Порівняльне правознавство: Підруч. / В.Д. Ткаченко, С. П. Погрібняк, Д.В. Лук'янов; Ред. В.Д. Ткаченко. - Х.: Право, 2003. - 274с.
 • Козюбра М.І. Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 3-9.
 • Кравченко Н.Г., Лобач О.М. Страхові резерви в банківській діяльності: питання теорії та судової практики // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 55-60.
 • Орлов М.В. Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди як завдання та функція кримінального процесу // П-во, госп-во і право. - 2004. - № 6. - С. 133-136.
 • Орлов М.В. Кримінально-процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України. - 2004. - № 5. - С. 68-72.
 • Савенко М.Д. Коментар до статті 149 Конституції України // Законодавство України. - 2004. - № 4. - С. 3-18.
 • Савенко М.Д. Методологічні засади інтерпретації правових норм. Міжнар. семінар "Юридична методологія - основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС": Зб. матеріалів, м. Київ, 13-14 листоп. 2003 р. // Укр. правовий часопис. - 2004. - № 7. - С. 13-15.
 • Савенко М.Д. Спеціальні гарантії незалежності та недоторканості суддів Конституційного Суду України // Вісн. Конституційного Суду України. - 2004. - № 4. - С. 36-47.
 • Савенко М.Д. Суддівський розсуд у цивільному процесі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 75-79.
 • Сущенко В.М., Артикуца Н.В. Инновации в сфере высшего образования // Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования: Матеріали междунар. науч.-метод. конф., г. Пенза, 21-23 апр. 2004 г. - Пенза, 2004. - Ч. 1. - С. 9-14.
 • Цельєв О.В. Формування права в Західній і Східній Європі: загальне і відмінне // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 95-99.
 • Шевчук С.В. Міжнародне право: повернення до джерел // Вісн. Акад. правових наук України. - 2004. - № 2. - С. 230-235. - Рец. на кн.: Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права. - К.: Україна, 2003. - 800с.
 • Цельєв О.В. ИНКОТЕРМС во внешнеэкономической деятельности // Фин. директор. - 2004. - № 1. - С. 44-51.
 • Цельєв О.В. ИНКОТЕРМС - 2000. Вопросы налогообложения // Фин. директор. - 2004. - № 2. - С. 52-55.

2003

 • Александрова Н.В. Деякі проблеми розвитку законодавства з питань нормотворчої діяльності органів виконавчої влади // Правова держава: Щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 252-256.
 • Александрова Н.В. До питання щодо відкритості органів виконавчої влади // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. / Акад. правових наук України; Київ. регіон. центр. - К.: ООО "АДЕФ-Україна", 2003. - С. 64-67.
 • Александрова Н.В. Правові акти управління: юридична природа, види та процедури підготовки й прийняття // Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ред. В.Б. Авер'янов. - К.: Факт, 2003. - Розд. 3. - С. 137-178.
 • Желєзняк Н.А. Питання гармонізації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України із законодавством Європейського Союзу // Бюл. М-ва юстиції України. - 2003. - № 5. - С. 69-85.
 • Железняк Н.А. Поняття державної правової політики та її загальна характеристика // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 8-14.
 • Желєзняк Н.А. Проблеми реформування органів юстиції та правової засади їх діяльності // Бюл. М-ва юстиції України. - 2003. - № 2. - С. 77-88.
 • Іщенко Ю.В. Проблеми оптимізації чисельності особового складу органів внутрішніх справ України // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - 2003. - № 5. - С. 20-25.
 • Козюбра М.І., Лисенко О. Євразійська або слов'янська правова сім'я: реальність чи міф / Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 7-16.
 • Козюбра М.І. Правовий закон: проблема критеріїв // Вісн. Акад. правових наук України. - 2003. - № 2-3. - С. 83-96.
 • Орлов М.В. Кримінально-правова реституція як одна з форм відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 5. - С. 113-116.
 • Савенко М.Д. Окремі питання реалізації виборчого права // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 42-44.
 • Савенко М.Д. Питання компетенції адміністративних судів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 31-36.
 • Савенко М.Д. Проблема встановлення юрисдикції адміністративних судів // Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 148-158.
 • Стефанюк В.С. Адміністративна реформа: функції правового акта управління та його значення // Вісн. госп. судочинства. - 2003. - № 2. - С. 115-123.
 • Стефанюк В.С. Адміністративний договір - вимога сьогодення // Право України. - 2003. - № 11. - С. 11-16.
 • Стефанюк В.С. Вищі спеціалізовані суди України: їх структура та повноваження // Вісн. госп. судочинства. - 2003. - № 3. - С. 162-172.
 • Стефанюк В.С. Коментар до закону "Про судоустрій України" / Верховний Суд України; Ред. В.Т. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - Гл. 7, 18. - С. 91-120; 253-266.
 • Стефанюк В.С. Методи здійснення управлінських дій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003.- С. 15-19.
 • Стефанюк В.С. Оскарження правових актів управління - один із засобів захисту прав та свобод людини та громадянина // Вісн. Верховного Суду України. - 2003. - № 2. - С. 29-32.
 • Стефанюк В.С. Поняття, ознаки і публічно-правова природа адміністративного договору та його значення в управлінській діяльності // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. / Акад. правових наук України; Київ. регіон. центр. - К.: ООО "АДЕФ-Україна", 2003. - С. 14-27.
 • Стефанюк В.С. Правові акти управління // Право України. - 2003. - № 7. - С. 3-9.
 • Стефанюк В.С. Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України. - 2003. - № 1. - С. 4-7.
 • Стефанюк В.С. Форми і методи управлінських дій // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 51-59.
 • Сущенко В.М. Вибори: моральна, політична, юридична відповідальність суб'єктів виборчого процесу // Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення: Доп., виступи, рекомендації: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-15 листоп. 2002р. - К.: Нора-друк, 2003. - С. 258-262.
 • Сущенко В.М. Вступне слово // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 9.
 • Сущенко В.М. Заключне слово // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 79.
 • Сущенко В.М. Права людини в Україні - це наукова теорія, навчальна дисципліна чи юридична практика? // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи / Редкол.: Ю.І. Сватко та ін. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 109-111.
 • Сущенко В.М. Система порівняльно-правового аналізу чинного виборчого законодавства України з нормами запропонованих законопроектів // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук. - практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 28-31.
 • Сущенко В.М., Царенко О. Тлумачення терміна "законодавство" Конституційним судом України // Юрид. журн. - 2003. - № 5. - С. 128-130.
 • Цельєв О.В. Підприємницька діяльність як право людини в Україні, проблеми та перспективи // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 42-46.
 • Цельєв О.В. Сумісна діяльність - сьогодення і майбутнє // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / Заг. НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 36-41.
 • Шевчук С.В. Легітимність конституційного судді в умовах конституційної демократії // Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 141-147.
 • Цельєв О.В. Совместная деятельность: настоящее и будущее // Фин. директор. - 2003. - № 2. - С. 41-53.

Анотації курсів

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Адміністративна відповідальність
Курс "Адміністративна відповідальність". Поки що я не знаю студентів вашого першого курсу, але із впевненістю можу сказати, що кожен (майже кожен) із вас вчиняв адміністративні проступки. Можливо ви ще про це не знаєте, але після опанування курсу критично переглянете свою минулу поведінку. За останні 20 років в Україні до адміністративної відповідальності було притягнуто майже 200 000 000 осіб. А ще більше не було притягнуто! Якщо просто уявити, що притягається приблизно одна особа із 100, то порушників будемо мати вже 20 млрд. (і це тільки в Україні!) Майже кожен із вас був свідком того, як контролери в автобусі (тролейбусі, трамваї) штрафують "зайців". І лише після з'ясування особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення ви зрозумієте, наскільки незаконною є діяльність контролерів. На семінарах ви зможете побути в ролі і такого контролера та його "зайця", поліцейського та водія, особи, яка перевозила через кордон 100 000 євро, особи, у якої знайшли наркотики, дрібного хулігана. Таких прикладів можна навести ще достатньо. Дивись приклад: https://www.youtube.com/watch?v=awxCSYjQWHo&feature=youtu.be Вибір за вами. Але вже час переходити до характеристики наступних курсів. Я спробую об'єднати однією анотацією ці два курси. Знов почну з прикладів. Нещодавно у мене виникла потреба обміняти 2 банківські картки, у яких закінчився строк дії у двох різних банках. Один банк пропонує міняти картку лише в одному, визначеному самим банком, відділенні. На обмін в цьому банку з урахуванням електронної черги я витратив півтори години. Інший банк пропонує своєму клієнту обміняти картку в будь-якому відділенні банку і процедура надання такої послуги займає 15 хвилин. Цей приклад наочно ілюструє важливість процедур в нашому житті. Адміністративна процедура - це своєрідне спілкування з владою. Адміністративна процедура - це діяльність самої влади. Багато проблем виникає не тільки у зв'язку з недосконалістю самої влади, а, переважно, це є наслідком неефективних процедур, корупційних ризиків, відсутністю доступу до необхідної інформації.


Адміністративне право
Виконавча влада та її управлінська спрямованість. Співвідношення виконавчої влади з державним управлінням, адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади, державна служба та її адміністративно-правове регулювання. Засоби забезпечення законності у державному управлінні, адміністративний примус та адміністративна відповідальність. Адміністративне право й державне управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання, соціальної, гуманітарно-культурної, адміністративно-політичної діяльності держави, у міжгалузевих сферах, в основних сферах місцевого самоврядування.


Адміністративне право і процес (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний лекційний курс із адміністративного права та процесу перед атестацією студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.


Адміністративний процес
Основні теорії сучасного адміністративного процесу, конфліктні провадження в адміністративному процесі.Провадження у справах про адміністративні правопорушення.Провадження по забезпеченню прав громадян. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство.


Аспірантський дослідницький семінар


Банківське право


Верховенство права і конституціоналізм: сучасні проблеми


Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції
Ідея та змістове наповнення курсу надають можливість студентам з різних дисциплін опанувати базові концепції оподатквання основних економичних операцій та навчитися прогнозувати їх податкові наслідки.


Вступ до правових досліджень


Гостьовий курс - 4 Оподаткування у сфері бізнесу: міжнародний контекст та Україна


Загальна теорія права
Загальна теорія права посідає особливе місце в системі юридичних наук, оскільки являється дисципліною комплексною, фундаментальною, енциклопедичною, методологічною, юридично-прикладною. Фундаментальна навчальна дисципліна, яка є базовою для вивчення галузевих та інших юридичних наук і визначає основні правові категорії та поняття. Є спробою нового переосмислення питань історичного походження (генезису), розвитку та функціонування права. Досліджує основні підходи до праворозуміння, розглядає питання співвідношення права і людини, права і суспільства, права і держави. Висвітлює основні питання догми права: реалізація і застосування права, методи тлумачення права, правопорушення та юридична відповідальність.


Загальна теорія права (екзамен)


Загальна теорія права (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний повторний лекційний курс перед атестацією.


Історія права і держави зарубіжних країн


Історія права і держави України


Історія правових учень


Кваліфікаційний екзамен (на вибір - один з чотирьох)


Конституційна юрисдикція


Конституційне право


Конституційне право (екзамен)
Провідна базова дисципліна, що передбачає вивчення конституційного права своєї країни, як галузі права і науки, стан її розвитку на сучасному етапі, основи конституційного ладу, конституційних прав, свобод та обовязків людини і громадянина, правового статусу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших інститутів.


Конституційне право (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний повторний курс перед Державним іспитом з дисципліни.


Конституційне право зарубіжних країн
Загальні положення науки державного права. Конституції зарубіжних країн. Конституційно-правові засади суспільного ладу і державної політики. Держава та її конституційно-правовий статус. Політичні партії та партійні системи. Політичний режим. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Політико-територіальний устрій держав. Системи виборів і референдумів; форми правління; парламенту, уряду, місцевого самоврядування, правоохоронних органів. Основи державного права країн, які відіграють важливу роль у світі.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота


Логіка
2д ,4 год./тиж., залік, 3 кредити Мета вибіркового курсу "Логіка"- ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.


Магістерська робота


Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку


Методологія права


Міжнародне податкове право та застосування податкових конвенцій


Мова права


Муніципальне право


Оподаткування окремих транзакцій


Основи права
Основи права - навчальна дисципліна, спрямована на отримання знань про основні типи праворозуміння, формування сучасної правосвідомості та правової культури, наукових уявлень про систему національного права, зокрема таких важливих її галузей, як цивільне право (право власності, зобов'язальне та договірне право, спадкове право), сімейне, адміністративне та трудове право, основи фінансового права, основи кримінального права та процесуальних галезей права.


Податкове право


Порівняльне виборче право


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмежування прав людини. Національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні.


Правове регулювання банкрутства


Правові системи сучасності


Правотворчість: проблеми теорії і практики


Практика


Практика науково-дослідницька "Антропологічна експертиза правових актів"


Практика переддипломна


Прецедентне право Європейського Суду з прав людини


Розробка дисертаційного проекту


Судова правотворчість


Філософія права
У курсі висвітлюються дисциплінарний статус, предмет, завдання і функції філософії права, дається характеристика її основних підрозділів - правової онтології, правової гносеології, правової аксіології та правової антропології. Спеціальна увага приділяється філософсько-правовим проблемам співвідношення права і закону, критеріям його правовості та природі прав людини.


Фінансове право
Загальні положення правового регулювання фінансових відносин, правовий стан суб’єктів фінансової діяльності. Податкове, банківське право, валютне регулювання, використання цінних паперів. Правове положення Національного банку України й інших форм банківських, фінансово-кредитних установ. Механізми правового регулювання діяльності комерційних банків, їхньої реєстрації, надання банківського кредиту та розрахункових правовідносин. Вивчення нормативної дисципліни спрямоване на формування професії юриста в фінансовій, податковій та банківській сфері. Опанування курсу дасть знання про основні поняття, категорії та інститути фінансового права, навики застосування теоретичних знань у практичній діяльності на різних ділянках у царині фінансів. Курс не тільки містить теоретичні положення й зміст фінансового законодавства, а й сприяє виробленню навиків застосування норм до конкретних ситуацій, які зустрічаються в повсякденному житті. Тому в нього включено як окрему судову практику, так і узагальнення судової практики з окремих питань застосування фінансово-правових норм.


Юридична аргументація в податкових спорах
Курс "Юридична аргументація в податкових спорах" за своїм призначенням є навчальною дисципліною практично-прикладного характеру та змісту і передбачає отримання студентами не лише теоретичних знань з питань юридичної аргументації, а й вироблення практичних навичок з її застосування у податкових спорах. Аргументація (від лат. argumentatio) - наведення доказів з метою обгрунтування певної думки, зміни позиції чи переконання іншої сторони. Різновидом аргументації є юридична аргументація, під час здійснення якої характерною (відмітною) ознакою є використання права (його принципів, норм тощо), зокрема в процесі публічних правових диспутів, судових дебатів тощо, під час яких мають прояв такі складові аргументації як риторика, діалектика, топіка, використовуються різні моделі аргументації. З іншого боку, юридичну аргументацію можна визначити по суті робочим інструментом правників у всіх сферах права, включаючи податкове. Мета курсу - отримання студентами знань і практичних навичок щодо здійснення юридичної аргументації у податкових спорах. Завдання курсу - опанування студентами прийомів, способів, засобів застосування юридичної аргументації в податкових спорах, розв'язання яких може відбуватися як в адміністративному, так і судовому порядку. По закінченні курсу студент має володіти навиками юридичної аргументації в податкових спорах.


Юридичне тлумачення
Курс "Юридичне тлумачення" є необхідною складовою частиною програми розвитку загальнотеоретичних навичок студентів, оскільки вміти правильно тлумачити норми права - важлива складова юридичного професіоналізму. Він дає можливість поглиблено вивчити історію виникнення поняття "тлумачення", його суть, основні характеристики, способи та методи тлумачення, національне та міжнародне правове регулювання тлумачення норм права. Курс передбачає значну частину практичної роботи. Курс "Юридичне тлумачення" розрахований на студентів1 рюн. магістерської програми факультету правничих наук. Юридичне тлумачення має важливе значення для будь-якої галузі права і для будь-якого юриста. Щодня фахівцями-правознавцями здійснюється тлумачення значної частини норм права, юридичних текстів, різноманітних правових положень. Часто тлумачення не просто з'ясовує зміст норми права, а й доповнює її новим змістом. Юридична правильність такого доповнення повинна бути чітко обґрунтована і відповідати загальним принципам права відповідної держави, а також вищим нормам законодавства. Тлумачення норм права протягом багатьох століть визнавалося не тільки наукою, але й мистецтвом. Від результатів застосування цієї навички юристами часто залежало дуже багато. Інколи - і долі людей. Тому, розвиток навички юридичного тлумачення для кожного юриста є надзвичайно важливим, оскільки допоможе в повсякденній роботі (чи-то юриста-теоретика, чи то юриста-практика). У процесі вивчення дисципліни "Юридичне тлумачення" студенти отримають знання про сутність, природу тлумачення загалом і юридичного тлумачення зокрема, способи і методи тлумачення, нормативне регулювання здійснення юридичного тлумачення на національному та міжнародному рівні, а також в іноземних державах, ознайомляться з практикою здійснення юридичного тлумачення національними, іноземними та міжнародними судами. Перелік нормативно-правових актів та науково-методичної літератури пропонується викладачем, а студенти, спираючись на нього, також підбирають літературу самостійно. Слід враховувати, що юридичне тлумачення використовує норми різних галузей та інститутів права - конституційного, цивільного, кримінального, міжнародного, процесуальних галузей права тощо. Методи регулювання - імперативний та диспозитивний. Тлумачення національного законодавства суттєво відрізняється від тлумачення міжнародних нормативно-правових актів та іноземного законодавства. Також тлумачення публічно-правових норм (переважно законів) суттєво відрізняється від тлумачення приватноправових норм (переважно договорів). Кожен із цих видів тлумачення має окреме нормативне регулювання та філософське обґрунтування. Оволодіння курсом передбачає здобуття необхідних знань на лекціях і самостійно, а також у процесі роботи на семінарських заняттях і при виконанні практичних завдань. В результаті вивчення курсу студенти будуть: Знати: предмет, метод, суть юридичного тлумачення, його види, основні теорії; національну, іноземну та міжнародну нормативну базу, яка регулює питання юридичного тлумачення; суб'єктний склад відносин юридичного тлумачення та правовий статус його учасників; об'єкти юридичного тлумачення; тощо. Вміти: тлумачити норми національного, іноземного (англо-саксонської та континентальної правової сім'ї) законодавства, норм міжнародного права, а також приватноправових документів (договори) відповідно до положень теорії текстуалізму, теорії намірів та телеологічної теорії.


Юридичний практикум


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна