Наукова робота

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

 

На базі кафедри лабораторної діагностики біологічних систем виконуються аспірантські дослідження зі спеціальності 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. 

 

З моменту відкриття кафедри (2012 р.) підготовлено сім дисертацій, які було захищено в спеціалізованих вчених радах відповідних інститутів Національної академії наук і Національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Borbuliak

 1. Борбуляк Ірина Зиновіївна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості функціонування клітин-попередниківв кісткового мозку щурів за умов внутрішнього опромінення радіонуклідом стронцію-90».

Захист відбувся 24 лютого 2012 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» .

 

 

Malysheva2. Малишева Світлана Вікторівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Морфофункціональна характеристика плюрипотентних стовбурових клітин иші, одержаних за допомогою системи транспозонів Sleepeng Beaty”.

Захист відбувся 16 січня 2014 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

 

 

Chaplia3. Чапля Ольга Володимирівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості доімплантаційного розвитку культивованих ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями».

Захист відбувся 23 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

 

 

Dysertant2015

 4. Пилип Лариса Ярославівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.15 - генетика на тему «Особливості мейотичної сегрегації транслокацій у сперматозоїдах чоловіків із безпліддям».

Захист відбувся 29 травня 2015 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.562.02 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

 

 

 

Dyachenko5. Дяченко Марія Володимирівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією».

Захист відбувся 11 березня 2015 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 6. Свєженцева Ілона Олександрівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему: «Морфофункціональна характеристика клітин еритроїдної та гранулоцитарно-макрофагальної ланок гемопоезу пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією у культурі клітин in vitro та in vivo при терапії інгібіторами тирозинкіназ». Захист відбувся 02 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Траса Шевченка.

 

7. Будаш Галина Володимирівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему: «Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro». Захист відбувся 23 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Траса Шевченка.

 

cmcr_website_button_.fw

 

Науково-дослідна та навчальна робота на кафедрі проводиться у лабораторіях Центру молекулярних і клітинних досліджень за грантами Міністерства освіти і науки України.

Експериментальна база для проведення наукових досліджень на кафедрі лабораторної діагностики біологічних систем сформувалася в НаУКМА починаючи з 2003 року – із початком діяльності Центру молекулярних і клітинних досліджень. На сьогодні Центр має сучасне обладнання для проведення наукової роботи у сфері клітинної та молекулярної біології й біотехнології.  

 

 Програма навчання на кафедрі передбачає проходження студентами науково-дослідної практики, яка відбувається як безпосередньо у лабораторіях кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, так і в інших науково-дослідних установах Києва згідно з укладеними угодами про співпрацю.

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем має укладені угоди про співпрацю із такими установами: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л. І. Медведя МОЗ України, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Факультет біотехнології НТУУ «КПІ», ТОВ «Академічна клініка», Клініка репродуктивної медицини «Надія», ТОВ «Інститут генетики репродукції», ДП «Біомедичні технології УА», ТзОВ «Медичний центр «Ембріотек», Міжнародна школа технічного законодавства, Medical Project Audit.

 

На кафедрі лабораторної діагностики підготовлено з моменту відкриття (2012 р.)

5 дисертацій, які було захищено в спеціалізованих вчених радах відповідних інститутів

Національної академії наук і Національному університеті ім. Тараса Шевченка 

Актуальні проекти

«Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-контролю біохімічних параметрів розвитку онкологічного ураження та ефективності його лікування».

Керівник:

Стародуб Микола Федорович, проф., докт. біол. наук. кафедри лабораторної діагностики лабораторних систем НаУКМА

Тривалість проекту:

два роки (2016-2018)

 

Короткий опис проекту/розробки:

Рак є однією з провідних причин смерті в усьому світі. Смертність від раку може бути знижена, якщо його почати діагностувати та лікувати на ранніх стадіях. Отже, прогностичні біомаркери, що зареєстровані в ході трансформації клітин, можуть слугувати в якості базових потенційних діагностичних і терапевтичних показників. В якості таких прогностичних маркерів дуже перспективно виглядають поліаміни, такі як спермін і спермідин. В ході проекту вивчені властивості поліамінів сперміну, спермідину та путресцину, як низькомолекулярних полікатіонних молекул, в якості маркерів для діагностики раку молочної залози.

Метою проекту є створення та відпрацювання ефективної методики якісного та кількісного імунобіосенсорного аналізу поліамінів сперміну спермідину та путресцину в сироватці крові хворих на рак грудної залози. В результаті виконання запланованих досліджень заплановано відпрацьовано основних біосенсорних підходів, в яких використовується принцип поверхневого плазмонного резонансу, а також реакція антиген-антитіло для визначення рівня окремих поліамінів (сперміну, спермідину та путресцину) в контрольних зразках, а також побудова відповідних калібрувальних кривих.

Також планується розробка методики визначення біогенних поліамінів в сироватці крові хворих на рак грудної залози.

Дана розробка дозволить створити діагностичну методику для визначення поліамінів, як новітніх, потенційних маркерів раку грудної залози, що дозволить здешевити та спростити існуючу процедуру діагностики раку грудної залози та запропонувати підходи для ранньої експресної діагностики раку грудної залози

 

Конкурентні переваги

В роботі вперше застосовано оптичний біосенсор на основі явища поверхневого плазмонного резонансу з модифікованою специфічними антитілами чутливою поверхнею для детекції поліамінів сперміну, спермідину та путресцину в модельних розчинах. а також поліаміни як маркери раку грудної залози людини. Визначено ефективні та оптимальні концентрації поліамінів у модельних розчинах та визначено діапазон чутливості біосенсора на основі явища поверхневого плазмонного резонансу, а також проаналізовано зразки сироватки крові хворих на рак грудної залози різної вікової категорії та різним розміром пухлини.

 

Досягнуті результати

У ході виконання проекту, як і планувалось, було розроблено методику визначення поліамінів сперміну, спермідину та путресцину в модельних розчинах та зразках крові хворих на рак грудної залози за допомогою оптичного біосенсора на основі явища поверхневого плазмонного резонансу. Було проведено якісний та кількісний аналіз цих поліамінів в модельних розчинах, визначено оптимальні умови для проведення аналізу концентрації цих поліамінів та побудовано відповідні калібрувальні криві. Проаналізовано зразки сироватки крові на рак грудної залози. Проведено порівняння концентрації поліамінів у дослідних зразках з розміром пухлини та віком пацієнтів. Було опубліковано всього 9 наукових праць з них 3 опубліковано в міжнародних журналах,3 в українських наукових журналах , 2 підручники та 1 патент а також прийнято участь в 2-х конференціях та надруковано тези.

 

Сфера застосування/ринок

Розроблена методика визначення поліамінів в модельних розчинах та зразках сироватки хворих на рак грудної залози з допомогою біосенсора на основі явища поверхневого плазмонного резонансу є підґрунтям для створення в подальшому повноцінної діагностичної методики раку грудної залози людини на ранніх стадіях захворювання, при умові подальших досліджень, дозволить скоротити час проведення аналізу та попередить розвиток захворювання на ранніх стадіях.

Розроблена методика може використовуватись науково-дослідними інститутами, спеціалізованими лікувальніими установами, вищими навчальними закладами медико-біологічного напрямку.

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна