Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

 

Адвокація в громадському здоров`ї
Адвокація є методом впливу на владу, на владну політику, на правила гри у політиці, на середовище, у якому ми живемо. Українське суспільство дорослішає, отже, готове оволодіти цим методом для успішного впровадження свого бачення, якою має бути Україна в охороні здоров'я та стандарти нашого життя.


Аналіз політики в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності в сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, яка зосереджена на питаннях дослідження того, яким чином виробляються та реалізуються політичні рішення в цих сферах. Він дає змогу студентам здобути знання щодо особливостей аналізу політики в сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, а також відпрацювати навички дослідження різних етапів політичного процесу. Завдання курсу: познайомити студентів з методами та принципами аналізу політики охорони здоров'я, дати уявлення про можливості й обмеження аналізу політики. Навчальна дисципліна базується на використані методики проблемно-орієнтованого навчання (Problem Based Learning), націлена на вирішенні завдань, стимулюванні застосовувати навички критичного мислення та вирішувати проблеми за обмежений час. Застосування даної методики сприятиме отриманню студентами справжнього досвіду, який сприятиме активному процесу вивчення, допомагатиме систематизувати знання та інтегруватиме результати навчання у практичну діяльність.


Аналіз політики охорони здоров`я
The discipline is a necessary component of the training of specialists to carry out professional activities in the field of health care and public health, which is focused on research issues of how political decisions are made and implemented in these areas. It allows students to gain knowledge about the specifics of policy analysis in the field of health care and public health, as well as practice research skills at various stages of the policy process.


Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчальна дисципліна є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, яка зосереджена на питаннях дослідження того, яким чином виробляються та реалізуються політичні рішення в цих сферах. Курс дає змогу студентам здобути знання щодо особливостей аналізу політики у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, а також відпрацювати навички дослідження різних етапів політичного процесу.


Атестація КРОК
Єдиний державний кваліфікаційний іспит - це ліцензійний інтегрований іспит "Крок", який проводиться у формі стандартизованого незалежного тестування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров'я".


Бренд-менеджмент
Мета викладання дисципліни "Бренд-менеджмент" - засвоєння системи та методів формування брендів у системі маркетингу, змісту та функції політики просування брендів з погляду теорії взаємодії суб'єктів ринкових відносин, що допоможе майбутнім фахівцям ухвалювати ефективні виробничі, організаційні й наукові рішення, які відповідатимуть сучасним вимогам. Отримані у процесі вивчення дисципліни знання та навички допоможуть згодом підготувати матеріали для підприємств, розробити бренд продукту, здійснювати моніторинг рекламних повідомлень і масових комунікацій у галузі підприємницької діяльності. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних засад актуальних концепцій бренду та брендингу; опанування головних принципів та механізмів організації бренд- менеджменту під час просування продукту; розширення знань про інтегрування інструментів комунікацій бренд-менеджменту; опанування основ моделювання розвитку бренду; опанування методів управління брендингом на внутрішньому та зовнішніх ринках і набуття навичок розробки стратегії розвитку бренду.


Вступ до біостатистики
Курс розрахований на студентів магістерської програми "Менеджмент охорони здоров'я". Зміст курсу включає розгляд основних понять статистичного аналізу та практичні приклади та розв'язування задач з метою закріплення теоретичного матеріалу. Викладання матеріалу відбувається з орієнтацією на сферу охорони здоров'я (переважно в частині вирішення практичних завдань та наведення прикладів). Курс не вимагає попереднього знання статистики або попереднього завершення курсу статистики.


Вступ до громадського здоров`я
Introduction to Public Health is a fundamental, introductory course addressing the principles and practice of public health. Written from a multidisciplinary perspective, the course defines the discipline of public health, the nature and scope of public health activity and the challenges that face public health in the 21st century. The course helps students with their understanding of the nature and scope of public health and the challenges facing the field in the future.


Вступ до магістерських студій
Дисципліна "Вступ до магістерських студій" передбачає ознайомлення студентів-магістрів з особливостями навчанням в Школі охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська академія" та навчити студентів здійснювати пошук, аналіз, синтез і представлення інформації з різних джерел у різноманітних формах та форматах задля розв'язування завдань менеджменту в охороні здоров'я через розвиток у студентів додаткових фахових навичок та soft skills.


Вступ до магістерської програми
Дисципліна "Вступ до магістерської програми" передбачає ознайомлення студентів-магістрів з особливостями навчанням в Школі охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська академія" та навчити студентів здійснювати пошук, аналіз, синтез і представлення інформації з різних джерел у різноманітних формах та форматах задля розв'язування завдань громадського здоров'я через розвиток у студентів додаткових фахових навичок та soft skills.


Вступ до статистики
Курс розроблений для студентів магістерської програми "Менеджмент в охороні здоров'я" у межах блоку курсів з Методів дослідження. Курс присвячений вступу до статистики, тобто аналізу кількісних даних. Його основна мета - не стільки навчити студентів рахувати відповідні статистики, як навчити їх розуміти засади статистичного аналізу, читати та критичного оцінювати його результати.


Глобальне громадське здоров`я
Цей курс познайомить студентів із всеосяжною та зростаючою сферою глобальної охорони здоров'я: від вступу до ключових принципів і тем глобального здоров'я до основних детермінант в розрізі глобальних впливів, а також вимірювання глобального тягаря хвороб. Ми обговоримо наскрізні та актуальні питання зміцнення здоров'я, програми та дослідження боротьби з хворобами у міжнародних умовах. Вправи та дискусії будуть зосереджені на складних глобальних проблемах охорони здоров'я та стратегіях їх вирішення. Курс буде глобальним за охопленням, але зосереджуватиметься на країнах із низьким і середнім рівнем доходу, здоров'ї бідних верств населення та нерівностях у здоров'ї. Протягом усього курсу акцент робиться на питаннях систем охорони здоров'я, зв'язках між здоров'ям і розвиток і питання охорони здоров'я, пов'язані з глобальною взаємозалежністю.


Громадське здоров`я на рівні громади
Курс зосереджено на основних функціях громадського здоров'я з акцентом на програми охорони здоров'я громади та сучасні тенденції здоров'я населення. Розкриває студента роль практики охорони здоров'я в громаді в максимізації стану здоров'я всіх груп населення. Курс включатиме огляд організаційної структури державних, регіональних і місцевих інституцій, пов'язаних із охороною здоров'я, і вивчення взаємозв'язку політичних, соціальних, культурних та економічних аспектів діяльності у сфері охорони здоров'я населення на рівні громад.


Гуманітарне здоров`я
Основні питання, на які будуть надані відповіді: - Які ключові потреби у сфері охорони здоров'я під час гуманітарних криз? - Як ми можемо розробити відповідь на потреби охорони здоров'я в гуманітарних умовах із максимальним ефектом? Основні модулі: Структура гуманітарної допомоги; Планування відповіді під час криз та катастроф; Захист (внутрішньо) переміщених осіб: міжнародне гуманітарне право; Міжнародні медико-санітарні правила; Місія Міжнародних НУО; Управління захворюваннями; Надання медичних послуг; Психічне здоров'я в надзвичайних ситуаціях; Репродуктивне здоров'я; Особиста безпека; Укриття в надзвичайних ситуаціях; Продовольча безпека та засоби до існування; Водопостачання та санітарія в надзвичайних ситуаціях; Харчування в екстрених умовах.


Доказова практика в охороні здоров`я
В межах курсу студенти навчаються аналізувати підходи доказової медицини, зокрема з лікарських засобів, вмінню оцінювати можливість використання міжнародних джерел незалежної інформації і застосування принципів доказової медицини при оцінці публікацій про лікарські засоби, діагностичні процедури, а також прийняття управлінського рішення на принципах доказовості. Під час курсу детально розглядаються вимоги до діяльності сучасної охорони здоров'я, яка повинна базуватися на принципах доказовості.


Економіка охорони здоров`я
Навчальна дисципліна "Економіка охорони здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях економіки охорони здоров'я, знати особливості ринку охорони здоров'я, основи економічного аналізу в галузі охорони здоров'я, орієнтуватися щодо економічних аспектів аналізу державної політики, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері фінансування систем охорони здоров'я, володіти принциповими навиками для самостійного планування і аналізу економічної ситуації в сфері охорони здоров'я на макро і макрорівнях, принципами ціноутворення, різноманітними типами економічного аналізу, якими користуються економісти в галузі охорони здоров'я та їх застосування при вирішенні важливих проблем у політиці та управлінні охороною здоров'я, моделі організації і фінансування охорони здоров'я.


Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я
Метою цього курсу є познайомити майбутніх фахівців у галузі менеджменту в охороні здоров'я з методологією економічного оцінювання технологій в охороні здоров'я (програм сприяння здоров'ю, скринінгових програм, діагностичних тестів, медичних препаратів тощо). Це дозволяє приймати найкращі рішення щодо розміщення обмежених ресурсів не тільки в клінічно ефективні, а також в економічно ефективні технології. Така діяльність може здійснюватися як на рівні оцінювання національних та регіональних програм, так і на рівні медичного закладу.


Електронна охорона здоров`я
Метою курсу є сприяння формуванню у студентів системних знань та вмінь управління електронною охороною здоров'я в Україні та різних країнах світу, включаючи розвиток пріоритетних напрямків цифровізації у сфері громадського здоров'я, основ науково-практичного управління цифровими та економічними процесами, цифровізацією на макро- та мікрорівнях. Основне завдання курсу є ознайомлення студентів з організацією електронної охорони здоров'я, сучасними принципами та підходами до управління. Окрему увагу приділено менеджменту цифрових проєктів та продуктів у сфері охорони здоров'я.


Епідеміологія
Цей курс належить до блоку курсів охорони здоров'я. Курс має на меті познайомити майбутніх спеціалістів із охорони здоров’я із «західною епідеміологією» — дослідженням розподілу, тенденцій та профілактичних факторів/факторів ризику захворювань та інших станів, пов’язаних зі здоров’ям, і способів контролю над ними. Основний акцент курсу робиться на придбанні методології для вивчення всіх концепцій, згаданих вище, для належного та незалежного пошуку, критичного читання та використання бази доказів у сфері громадського здоров’я.


Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань
Навчальна дисципліна " Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань " є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій медичній термінології, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та медичними станами, знати основні групи інфекційних та неінфекційних захворювань, знати структуру та особливості діяльності медичної галузі в Україні та світі, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері організації надання медичної допомоги. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації.


Епідеміологія розладів психіки та поведінки, самогубств
Тенденції до поширення розладів психіки та поведінки, а також високий рівень суїцидальної активності у світі спонукає до розгляду даних питань в межах підготовки фахівців системи громадського здоров'я, створює необхідність пошуку ефективних заходів превенції та профілактики аутоагресії. Курс зосереджено на формуванні у студентів розуміння психічного здоров'я в суспільстві - зосередження уваги на важких психічних захворюваннях, зв'язку між соціально-економічним статусом і психопатологією, зв'язку між здоров'ям (медицина) і психічним здоров'ям (психіатрія), вивчення конкретних груп населення, які виключені (наприклад, шукачів притулку, жертв торгівля людьми, люди похилого віку).


Епіднагляд та оцінка стану здоров’я і благополуччя населення
Спостереження за станом здоров'я - це безперервний, систематичний збір, аналіз та інтерпретація даних, пов'язаних зі здоров'ям, необхідних для планування, впровадження та оцінки практики охорони здоров'я. Фахівці системи громадського охорони здоров'я повинні набути знань і навичок, необхідних для вимірювання та інтерпретації факторів, пов'язаних із захворюваннями та здоров'ям, як окремої особи, так і груп населення. Демографія та епідеміологія є основою інформаційних систем охорони здоров'я, але соціальні та фундаментальні медичні науки також є життєво важливими для розуміння громадського здоров'я, забезпечуючи розширення спектру показників стану здоров'я та вимірювань впливу втручань. На оволодіння вищезазначеними знаннями та навичками спрямований курс "Епіднагляд та оцінка стану здоров'я і благополуччя населення".


Етика та лідерство в громадському здоров’ї
Ми живемо у світі, у якому люди, організації, країни й суспільства стають щораз більш взаємопов'язаними. Таким чином, вплив лідерства, як добрий, так і поганий, поширюється на всі політичні та економічні системи. Із посиленням такої пов'язаності зростає також вплив, і така ситуація змінила характер лідерства. Лідери мають вплив за межами своєї організації, зміцнюючи взаємозв'язок між етикою та добрим лідерством. Цей модуль розроблено з метою допомогти лекторам ознайомити студентів із теоретичним підґрунтям та практичним застосуванням етичного лідерства з урахуванням культурного розмаїття сучасних організацій.


Законодавчі та правові основи громадського здоров`я
Метою курсу є наблизити студентів до ключових правових питань сучасної системи охорони здоров'я. Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов'язана з діяльністю системи охорони здоров'я і, зокрема - громадського здоров'я, ніж будь-якої іншої. Курс охоплює конституційний та законодавчий рівні регламентації та механізми захисту прав людини в охороні здоров'я.


Здоров`я дорослого населення
Курс зосереджений на основних проблемах охорони здоров'я дорослого населення як в Україні, так і у світі, а також на програмах і політиках, які покращують здоров'я та добробут населення. Курс призначений для вивчення поширеності та етіології показників здоров'я та благополуччя дорослого населення. В межах курсу студенти розглядатимуть питання стану здоров'я дорослого населення; соціальні та екологічні фактори, які впливають на здоров'я та благополуччя дорослого населення, а також стратегії запобігання проблемам громадського здоров'я та покращення стану здоров'я даної групи населення.


Здоров`я матері та дитини
Після проходження дисципліни студенти зможуть орієнтуватися у базових принципах організації медичної допомоги матерям та дітям, що ґрунтуються на загальновизнаних міжнародних підходах до охорони материнства та дитинства, знати особливості організаційних та правових засад функціонування системи охорони здоров'я в сфері охорони здоров'я матерів та дітей на національному, регіональному та місцевому рівнях, спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надать медичну допомогу матерям та дітям, орієнтуватися у основних ефективних медичних технологіях по збереженню життя та здоров'я матерів та дітей та перспективах їх розвитку. Курс передбачає набуття студентами навичок моделювання та стратегічного планування розвитку ефективних систем охорони здоров'я від функціонування медичного закладу до діяльності державних органів влади в сфері материнства та дитинства. В межах курсу також передбачено ознайомлення з ефективними моделями функціонування закладів охорони здоров'я приватної форми власності, що надають медичну допомогу дітям та матерям.


Інноваційний менеджмент
Дисципліна вивчає теорію, методологію і прикладні аспекти розроблення інноваційного проєкту на основі інноваційної бізнес-ідеї. Вона покликана мотивувати студентів спробувати себе у ролі підприємців, надати їм можливість комплексно та контекстно отримати знання і уміння зі сфер менеджменту, маркетингу, психології, соціології, економіки, фінансів та права, необхідні для того, щоб побудувати власний інноваційний бізнес або бути до цього залученим. "Інноваційний менеджмент" є дисципліною, що поєднує як спеціальні, так і міждисциплінарні знання. Спеціальні знання відбивають особливості тієї промисловості, до якої належать підприємства. Вивчення даної дисципліни базується на концепціях і поняттях теорії управління, управління інноваціями, інтелектуальною власністю.


Інфекційний контроль та лікарняна гігієна
Основними завданнями вивчення дисципліни "Інфекційний контроль та лікарняна гігієна" є: формування системи знань, вмінь та навичок щодо причин виникнення та етіології внутрішньо-лікарняних інфекцій (ВЛІ), мети та складових інфекційного контролю, складових епідпроцесу, законів епідеміології, основ профілактики ВЛІ, правил асептики та антисептики, правил проведення дезінфекції та стерилізації.


Клінічні дослідження
Курс "Клінічні дослідження" - це практичне посібник для навігації процесами розробки та постмаркетингового нагляду за лікарськими засобами та медичними пристроями. Це короткий вступ до галузі, що охоплює правові, етичні, методологічні та практичні обмеження та можливості створення, дослідження та просування лікарських засобів та пристроїв на ринок.


Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент
Course "Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент / Clinical trials and pharmaceutical management (англ. мовою)" is a practical guide to navigate through the processes behind the development and postmarketing surveillance of drugs and medical devices. It is a brief introduction into the industry, encompassing legal, ethical, methodological, and practical limitations and opportunities of creating, investigating, and moving medicinal products and devices to the market.


Комунікативний менеджмент
Комунікативний менеджмент є самостійною управлінською дисципліною і самостійним видом професійної управлінської діяльності в системі охорони здоров'я. Методологія вивчення комунікативного менеджменту є міждисциплінарною й охоплює предмети психології, соціології, теорії управління. Курс "Комунікативний менеджмент" має прикладний характер, оскільки спрямований на опанування навичок переважно практичної діяльності. Курс пропонує дієві інструменти досягнення стратегічних цілей, формування нематеріальних активів тощо. В інструментальному блоці - технології брендингу, зв'язків з громадськістю (PR), зв'язків з урядом (GR), управління зв'язками з клієнтом (CRM), репутаційного менеджменту тощо.


Комунікації у сфері громадського здоров`я
Курс "Комунікації у сфері громадського здоров'я" надає магістрантам базові знання та навички, необхідні для ефективної комунікації у сфері громадського здоров'я, вивчає важливість ефективної комунікації для зміцнення здоров'я та запобігання хворобам. Курс містить чотири модулі й охоплює основні принципи та концепції комунікації щодо громадського здоров'я, зокрема теорії зміни поведінки та управління комунікаціями в кризових умовах. Студенти дізнаються про різні комунікаційні канали та стратегії, які використовуються у цілеспрямованих кампаніях, вчаться оцінювати вплив своїх комунікаційних зусиль. Після завершення цього курсу магістранти матимуть чітке розуміння ролі комунікації в зміцненні здоров'я та профілактиці захворювань, опанують навички розробки та реалізації ефективних комунікаційних стратегій для ініціатив у сфері охорони здоров'я. Курс "Комунікації у сфері громадського здоров'я" як нормативна дисципліна служить основою для подальшого вивчення комунікацій у сфері охорони здоров'я або суміжних дисциплін.


Корпоративні програми для працюючого населення
На курсі буде розглянута важливість сприяння здоров'ю та благополуччю співробітників, її роль у сфері Громадського здоров'я, а також різні стратегії, які організації можуть використовувати для покращення здоров'я співробітників. Лекційні та практичні заняття курсу спрямовані на огляд ключових компонентів успішних корпоративних програм охорони здоров'я, включаючи підходи до планування, впровадження та оцінки таких програм. Також буде розглянута роль лідерства та організаційної культури у створенні здорового робочого середовища, і вплив здоров'я співробітників на продуктивність та успіх організації. Наприкінці курсу студенти матимуть чітке розуміння переваг інвестицій у здоров'я співробітників, а також практичні інструменти та стратегії, необхідні для впровадження ефективних корпоративних програм охорони здоров'я для працюючого населення.


Лідерство в охороні здоров`я
During the course students will get acquainted with general notion "leadership", "leader". The Course is focused on types and qualities of a leader in healthcare. Students will define their own style and plan their development for the future five years.


Магістерська робота
Кваліфікаційні роботи другого (магістерського) рівня виконуються на завершальному етапі навчання здобувачів вищої освіти на магістерській програмі. Дана робота передбачає розв'язання складної задачі або проблеми в сфері менеджменту охорони здоров'я на основі даних проведених досліджень та/або інновацій. Здобувач вищої освіти повинен показати здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, володіти фундаментальною науковою базою, уміти застосовувати набуті здібності до творчої науково-дослідної і навчально-педагогічної діяльності, досконало володіти методологією наукового дослідження, новітніми інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і застосування наукової інформації, показати ступінь наукової розробки та практичні аспекти. Однією з найголовніших вимог до магістерської роботи є наукова єдність переданих даних, відсутність академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.


Маркетинг в громадському здоров`ї
Сучасний стан здоров'я населення різних країн світу визначається досить різними тенденціями: в деяких країнах тривалість життя населення зростає, неінфекційні хвороби привалюють над інфекційними, профілактичні послуги користуються більшим попитом, ніж інші медичні продукти; проте в інших країнах ситуація є відмінною: інфекційні хвороби залишаються основною причиною смертності, доступ до високоякісних медичних послуг є обмеженим. Ці фактори значно впливають на розвиток ринку медичних послуг та диверсифікацію учасників, які представлені на ньому. Зокрема, нині державні, комунальні, приватні медичні заклади та навіть соціальні організації працюють в сфері охорони здоров'я та формують ринок медичних послуг.


Маркетинг в охороні здоров`я
Сучасний стан здоров'я населення різних країн світу визначається досить різними тенденціями: в деяких країнах тривалість життя населення зростає, неінфекційні хвороби привалюють над інфекційними, профілактичні послуги користуються більшим попитом, ніж інші медичні продукти; проте в інших країнах ситуація є відмінною: інфекційні хвороби залишаються основною причиною смертності, доступ до високоякісних медичних послуг є обмеженим. Ці фактори значно впливають на розвиток ринку медичних послуг та диверсифікацію учасників, які представлені на ньому. Зокрема, нині державні, комунальні, приватні медичні заклади та навіть соціальні організації працюють в сфері охорони здоров'я та формують ринок медичних послуг.


Менеджмент охорони здоров`я
The purpose of teaching the educational discipline "Health Care Management" is the formation of the theoretical foundations of modern management thinking with the rational use of special knowledge in the field of management of health care facilities. Acquisition of practical skills and abilities in the technology of management of medical and pharmaceutical structures, acquisition of skills in analyzing the internal and external environment, making adequate management decisions.


Менеджмент персоналу
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління персоналом в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища.


Менеджмент якості в охороні здоров`я
В цьому курсі описується та аналізується менеджмент установ охорони здоров'я з урахуванням їх природи та особливостей управлінської діяльності. Обговорюються деякі важливі питання менеджерської діяльності в установах охорони здоров'я: мотивація, побудова команди, стратегічне лідерство, управління інформаційними системами, управління змінами та мультидисциплінарна робота.


Методи досліджень в громадському здоров`ї
Даний курс є базовим для студентів магістерської програми "Громадське здоров'я". Під час курсу розглядаються послідовно етапи проведення класичного дослідження: структура та елементи дослідницького проекту, формулювання дослідницького питання і вибір стратегії дослідження, основні дизайни досліджень, відбір об'єктів у дослідження (вибірки), збір даних, обговорюються етичні аспекти проведення дослідження. Під час курсу студенти мають розробити - крок за кроком - дослідницьку пропозицію реального дослідження. Ці навички потім можуть бути використані при підготовці магістерської тези.


Методологія наукових досліджень в охороні здоров`я
Даний курс є базовим для студентів магістерської програми "Менеджмент в охороні здоров'я". Під час курсу розглядаються послідовно етапи проведення класичного дослідження: структура та елементи дослідницького проекту, формулювання дослідницького питання і вибір стратегії дослідження, основні дизайни досліджень, відбір об'єктів у дослідження (вибірки), збір даних, обговорюються етичні аспекти проведення дослідження. Під час курсу студенти мають розробити - крок за кроком - дослідницьку пропозицію реального дослідження. Ці навички потім можуть бути використані при підготовці магістерської тези.


Методологія та організація наукових досліджень
This course is basic for students of the Master's program "Management in Health Care". During the course, the stages of classical research are considered successively: the structure and elements of a research project, the formulation of a research question and the choice of a research strategy, basic research designs, selection of objects for research (sampling), data collection, ethical aspects of research are discussed. During the course, students have to develop step by step a research proposal of a real study. These skills can then be used in the preparation of a master's thesis.


Мовна комунікація: технологія письма
Курс належить до числа дисциплін, які мають важливе теоретичне і практичне значення, оскільки вміння спілкуватися полягає не тільки в правильному формулюванні висловлювань відповідно до граматичних, лексичних, стилістичних та інших вимог, а й у знання, в яких реальних контекстах можливі певні твердження.


Навколишнє середовище та здоров’я населення
Курс надає студентам знання та навички у питаннях забруднення атмосфери та наслідків зміни клімату, від локального до глобального масштабів. Це включає в себе зосередження на оцінці та управлінні впливом на здоров'я людини через ефективний взаємозв'язок між науками про громадське здоров'я екологічною епідеміологією та екологічною токсикологією; та підходи екологічної інженерії до управління екологічними ризиками. Курс досягає цих цілей шляхом викладання на стику між громадською охороною здоров'я та екологічною інженерією, з особливим акцентом на методології, засновані на підходах, орієнтованих на ризик.


Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них
Курс "Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них" покликаний сформувати у студентів знання щодо того, як влада може краще використовувати цивільні та військові ресурси під час реагування на масштабні надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я та відновлення після них. Студенти розглянуть, чим управління катастрофами у сфері громадського здоров'я відрізняється від реагування на катастрофи, що виникають при раптовому впливі та довготривалих діях. У курсі також буде розглянуто, як країни, що розвиваються, можуть найкращим чином інтегрувати національні та міжнародні активи в надзвичайних ситуаціях у сфері охорони здоров'я. Студенти побачать, де і коли вигідно координувати дії з міжнародними організаціями, військовими та сусідами під час реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я.


Науково-дослідний семінар
Науково-дослідний семінар має на меті розвиток навичок проведення самостійних наукових досліджень, вміння чітко визначати актуальність, мету та завдання дослідження, розвиток презентаційних навичок. Даний курс передбачає створення для магістрів сприятливого фахового середовища для формування структури власного дослідження, визначення найбільш прийнятних методів його проведення та опрацювання ключової літератури за напрямом. Курс спрямовано на обговорення останніх досягнень українських та західних вчених за обраними здобувачами темами досліджень.


Невідкладні стани в умовах надзвичайних ситуацій
Курс дає поняття та базові принципи про невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи.


Організаційна діагностика та організаційні зміни
Курс "Оргдіагностика" читається в третьому симестрі. В межах курсу студенти навчаються аналізувати системи менеджменту якості (СМЯ) організацій; вплив СМЯ на рутинні процеси організації та комунікації з внутрішнім та зовнішнім клієнтом, постачальниками та третіми особами; системи визначення та попередження потенційно ризикових ситуацій. Курс є практичним. Студенти розглядають практичні кейси роботи закладів охорони здоров'я, аналізують системи управління закладом. Студенти зможуть використовувати надбані знання та вміння при розгляді соціально-економічних, культурних, політичних, екологічних, психологічних та інших контекстуальних факторів системи охорони здоров'я у наступних курсах та написанні магістерської роботи.


Організація і фінансування первинної медичної допомоги
Навчальна дисципліна передбачає знайомство студентів із первинною медичною допомогою (ПМД) для розуміння її організації, функціонування і фінансування, дає розуміння чому первинна медична допомога є центральною для досягнення основних цілей системи охорони здоров'я, як принципи ПМД можуть впливати на формування політики та прийняття рішень особами, що приймають рішення в цій сфері. Міжнародний досвід свідчить, що найефективнішою системою надання медичної допомоги є допомога, орієнтована саме на ПМД, що надається висококваліфікованими та максимально наближеними до пацієнтів сімейними лікарями/лікарями загальної практики. Згідно з рекомендаціями ВООЗ дуже важливо, щоб медичні працівники, організатори охорони здоров'я, економісти, політики та громадськість визнавали ключову роль цієї ланки у системі охорони здоров'я та складність її завдань.


Організація, економіка та фінансування охорони здоров`я
Мета курсу: формування сучасних знань теоретичних основ економіки охорони здоров'я, а також умінь та навичок щодо економічної оцінки та аналізу діяльності галузі на макро- та мікрорівнях, включаючи аналіз ефективності використання наявних ресурсів закладів охорони здоров'я.


Основи громадського здоров`я
Навчальна дисципліна "Основи громадського здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології, розуміти історичні передумови розвитку громадського здоров'я, причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та здоров'ям, взаємозв'язок громадського та індивідуального здоров'я, знати та розуміти міждисциплінарність організації системи громадського здоров'я в Україні та світі, орієнтуватися в політиках громадського здоров'я, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері громадського здоров'я. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Цей курс також призначений для стимулювання інтересу студентів до інших курсів і програм громадського здоров'я.


Основи епідеміології
Метою цього курсу є познайомити майбутніх менеджерів у галузі громадського здоров'я з епідеміологією ?? наукою про дослідження поширеності, тенденцій і фактори, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та контроль їх. Основний акцент курсу є на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі громадського здоров'я.


Основи медичних знань
Навчальна дисципліна "Основи медичних знань" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій медичній термінології, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та медичними станами, знати основні групи захворювань, володіти практичними навичками з надання першої домедичної допомоги при невідкладних станах, знати структуру та особливості діяльності медичної галузі в Україні, орієнтуватися щодо аналізу діяльності певних напрямів системи охорони здоров'я (як, наприклад, геріатрична, паліативна та хоспісна допомога, трансплантологія, донорство крові людини та інші), користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері організації надання медичної допомоги. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації.


Охорона праці в галузі
The purpose of teaching the discipline "Occupational safety in the industry" is to reform future specialists' knowledge, skills and competencies, as well as to foster a safety culture in order to ensure effective management of occupational safety in the medical field, to create favorable conditions for the production environment and occupational safety in accordance with current legislative and regulatory acts for implementation of the priority principle of protecting the life and health of medical workers.


Політика та соціальна справедливість в громадському здоров’ї
Ключовим принципом курсу у реалізації політики виступає забезпечення соціальної справедливості. Соціальну справедливість найчастіше співвідносять із соціальною рівністю, і в цьому контексті соціальна справедливість розуміється як міра рівності й нерівності в розподілі матеріальних і духовних благ у суспільстві, статусів і влади, а також у стані життя різних суспільних груп. Питання соціальної справедливості є досить актуальним у мінливий час сьогодення, коли в масовій свідомості відбувається процес переоцінки цінностей.


Політика щодо запобігання НІЗ
Курс висвітлює різні аспекти неінфекційних захворювань (НІЗ), травм, природних надзвичайних ситуацій і конфліктів як з точки зору окремих осіб, так і суспільства. Важливість різних НІЗ і різних типів травм для глобального здоров'я та в країнах з різними економічними умовами. Розглядаються різні передумови та фактори ризику для різних НІЗ, а також стратегії їх запобігання. Акцентується увага на важливості місцевого та регіонального контексту щодо соціальних та економічних обставин, функціонального рівня охорони здоров'я, а також обізнаності та готовності серед політиків та громадськості протидіяти НІЗ.


Права людини і біомедицина
Курс спрямований на вивчення сучасних тенденцій і інформаційних технологіях як в охороні здоров'я, так і в закладах охорони здоров'я. Розвиток інформаційних систем і технологій відкриває безліч можливостей для вдосконалення як клінічних, так і організаційних процесів в охороні здоров'я. Закордонний досвід дає можливість попередити складнощі в запровадженні таких технологій, як і свідчення позитивних ефектів на здоров'я та ефективність лікування.


Права людини та біомедицина
The course is aimed at studying modern trends and information technologies both in health care and in health care institutions. The development of information systems and technologies opens up many opportunities for improving both clinical and organizational processes in health care. Foreign experience makes it possible to prevent difficulties in the introduction of such technologies, as well as evidence of positive effects on health and the effectiveness of treatment.


Правове регулювання охорони здоров`я
Зосереджується увага на основних механізмах державного регулювання і проблемах правового регулювання охорони здоров'я. Розглядаються індивідуальний і соціальний аспекти права людини на охорону здоров'я в межах міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів, законодавче регулювання фінансових і економічних відносин в системі охорони здоров'я, медико-санітарне законодавство, основні тенденції розвитку законодавства у сфері медицини і страхування в Україні та світі.


Практика навчально-професійна
Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. Вона надає здобувачеві практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, ознайомлює здобувача з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної ситуації, яка є предметом дослідження при написанні магістерської роботи, збір інформаційних матеріалів, оволодіння здобувачами сучасними методами у галузі їх майбутньої професії.


Практика науково-дослідна
Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. Вона надає здобувачеві практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, ознайомлює здобувача з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної ситуації, яка є предметом дослідження при написанні магістерської роботи, збір інформаційних матеріалів, оволодіння здобувачами сучасними методами у галузі їх майбутньої професії.


Програмний менеджмент в громадському здоров`ї
Планування та оцінка охорони здоров'я є частиною постійного циклу розвитку, вдосконалення та адаптації в управлінні програмами громадського здоров'я. Проектна діяльність у сфері громадського здоров'я являє собою єдину цілеспрямовану дію, спрямовану на вирішення тих чи інших проблем зі здоров'ям населення. Тому майбутні фахівці системи громадського здоровя мають знати, розуміти і застосовувати на практиці принципи проєктного менеджменту. Цей курс пропонує навчання управлінню проектами для керівництва програмами громадського здоров'я, визначення пріоритетів ресурсів, управління витратами та ризиками, розробки планів, мотивації персоналу та спрямування зусиль на покращення охорони здоров'я громади та виконання програм.


Психічне здоров`я
Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань, формування у студентів цілісного уявлення про психічне здоров'я, основні цілі, стратегії, напрямки розвитку, розуміння соціальних та поведінкових факторів, що впливають на прийняття рішень та поведінки щодо психічного здоров'я, правові засади, організацію та фінансування послуг у сфері психічного здоров'я, основні захворювання і стани, які формують тягар хвороб як для систем охорони здоров'я, так і для економік країн, обмеження і бар'єри в сфері психічного здоров'я, основи психічного здоров'я та добробуту на робочому місці, засади профілактики і промоції в сфері психічного здоров'я.


Публічна комунікація
Публічна комунікацію розглядають і як самостійна галузь знань, і як частину психології, соціології тощо. Курс "Публічна комунікація" є важливим компонентом програм з лідерства, менеджменту, зокрема програм "Менеджмент в охороні здоров'я", "Громадське здоров'я". Курс сприяє розвитку продуктивного спілкування з різними групами людей, зокрема медичними фахівцями, пацієнтами, страховими компаніями, державними та некомерційними організаціями для ефективного управління охороною здоров'я. Магістранти вивчають теоретичні основи спілкування та публічної риторики, а також навчаються застосовувати ці знання на практиці. Здобуті на курсі знання, уміння й навички публічної комунікації сприяють кращому розумінню потреб та очікувань різних аудиторій, коректного на них впливу та досягненню спільних цілей. Курс допомагає магістрантам стати більш переконливими та ефективними комунікаторами, що уможливить їхню перспективу як визнаних керівників і лідерів.


Реформи та стабільне фінансування охорони здоров`я
Навчальна дисципліна передбачає вивчення сучасних тенденцій і підходів до реформ СОЗ у багатьох регіонах світу, країнах, де були присутні різні проблеми у цій сфері, різні варіанти їх вирішення на основі використання інструменту The Harvard-Flagship health reform approach (core concept)/"П'ять ручок налаштування/Five control knobs" (фінансування, оплата, організація, регулювання та поведінка), які розроблені групою представників Гарвардської школи громадського здоров'я ( Harvard School of Public Health ). Ручки управління - це основні точки "входу" в систему охорони здоров'я, які впливають на її діяльність. Запровадження реформ в системі охорони здоров'я потребує розробки і впровадження відповідних заходів у політику охорони здоров'я. Використання даного інструменту дає можливість поглибленого вивчення варіантів реформування сектору охорони здоров'я на основі найкращих доказових міжнародних практик та вітчизняного досвіду.


Самоменеджмент управлінця
Курс зосереджено на формуванні у студентів саморозвиток менеджера як особистості і організація його особистої діяльності, що представляє собою цілеспрямоване і послідовне використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці в специфічних умовах переважання самоорганізації. Основні цілі: - максимальне використання менеджером часу і своїх можливостей; - свідоме управління плином життя; - подолання зовнішніх обставин як на роботі, так і в особистому житті.


Сексуальна освіта та здоров’я
Метою курсу є забезпечення знаннями, вміннями, навичками та установками, що дозволять їм підтримувати власне здоров'я, добробут та гідність, будувати шанобливі соціальні й сексуальні стосунки, розуміти вплив їхніх рішень на благополуччя власне й інших, а також розуміти й бути спроможними захистити власні права протягом життя.


Системи охорони здоров`я
Навчальна дисципліна "Системи охороні здоров'я" має міждисциплінарний характер та інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: економіки охорони здоров'я, публічного управління, менеджменту в охороні здоров'я, статистики тощо Передбачає спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями щодо систем охорони здоров'я, що є передумовою набуття ними високого рівня кваліфікації і підготовки до роботи в умовах реформування цієї сфери. В результаті вивчення дисципліни студенти отримають ґрунтовні знання з теоретичних основ систем охорони здоров'я, предмету та основних понять, базових моделей, особливостей, сучасних концепцій, зокрема "Універсального покриття в охороні здоров'я", тенденцій і шляхів реформування СОЗ, зможуть зрозуміло і недвозначно доносити обґрунтовані власні висновки до професіоналів і непрофесіоналів у сфері охорони здоров'я, працювати в національному та міжнародному контексті, як особистість і як член команди.


Сприяння здоров`ю
Здійснюється огляд концепцій, теорій і ресурсів сприяння здоров’ю, знайомство із основними етапами розвитку та специфікою цього напряму діяльності. Вивчаються визначальні моделі та теорії, на яких базуються програми зі сприяння здоров’ю, стратегії формування здорового способу життя та профілактика захворювань.


Сприяння здоров`ю: теорії, підходи та стратегії
Здійснюється огляд концепцій, теорій і ресурсів сприяння здоров'ю, знайомство із основними етапами розвитку та специфікою цього напряму діяльності. Вивчаються визначальні моделі та теорії, на яких базуються програми зі сприяння здоров'ю, стратегії формування здорового способу життя та профілактика захворювань.


Статистика в охороні здоров`я
Курс "Статистика в охороні здоров'я" є необхідною складовою підготовки фахівців з менеджменту організацій в галузі охорони громадського здоров'я. Він дає змогу студентам здобути знання щодо основних засад кількісного аналізу даних для різнопланових досліджень в галузі охорони громадського здоров'я, а також застосування різнопланових методів статистики для потреб епідеміологічних досліджень.


Стратегічне управління підприємством
Предметом вивчення дисципліни є теоретико-методичні засади та сучасні практичні підходи стратегічного управління підприємством для забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах складності рухливості та невизначеності зовнішнього середовища.


Стратегічний менеджмент в охороні здоров`я
У сучасних умовах розвитку системи охорони здоров'я України особливого значення набуває проблема досягнення закладом охорони здоров'я стабільного положення на ринку, зміцнення його конкурентних позицій. Це вимагає застосування нової системи управління, здатної до інноваційної, конкурентної і підприємницької реакцій на зміну в зовнішньому середовищі, що дозволяє керувати цими змінами на основі наукових методів їхнього передбачення, регулювання, пристосування до цілей організації. Такою системою є стратегічний управління, що включає розробку і реалізацію стратегії організації, а також управління стратегічними проблемами. Мета стратегічного менеджменту полягає у забезпеченні закладами та установами охорони здоров'я конкурентних переваг зараз і в довгостроковій перспективі. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною "Стратегічний менеджмент в охороні здоров'я", полягає в тому, що майбутньому менеджеру для обґрунтування прийняття управлінських рішень необхідно знати методологію стратегічного управління, володіти відповідними методами розробки та реалізації стратегії організації.


Управління змінами в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Управління змінами" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів (майбутніх управлінців сфери охорони здоров'я) систему знань з теорії та методології управління змінами; принципів впровадження змін у сфері охорони здоров'я; формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння необхідності змін та управління змінами у стратегічному розвитку сучасних організацій охорони здоров'я, принципів та методів управління опором змінам; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами; вмінь розробляти рекомендації щодо управління структурними змінами. Концепція навчальної дисципліни - системне поєднання практичного досвіду із ключовими концепціями реформування системи охорони здоров'я, використання теорій та моделей управління змінами при розробці стратегії запровадження змін у сфері охорони здоров'я з метою досягнення максимальної соціальної й економічної ефективності її діяльності. Об'єкт вивчення - організаційні зміни і трансформації в організації та їх особливості у сфері охорони здоров'я.


Управління поведінкою споживача
The course is based on a number of fundamental scientific disciplines (sociology, psychology and social psychology, economic theory, social history and cultural history), as well as two applied disciplines - management and marketing. In essence, marketing is a view of the market from the point of view of the enterprise that works in it. The problem of consumer behavior on it is key. The purpose of the discipline is to help future specialists master the issues related to the process of making a consumer purchase decision and the analysis of external and internal influencing factors.


Фармацевтичний менеджмент
Навчальна дисципліна "Фармацевтичний менеджмент" є вибірковою дисципліною у програмі підготовки управлінців у сфері охорони здоров'я. Курс зосереджено на таких питаннях як: місце фармацевтичного менеджменту в системі охорони здоров'я та політика забезпечення населення якісними лікарськими засобами, а також особливості проведення доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів.


Фінансовий менеджмент в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Фінансовий менеджмент в охороні здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти і формує у студентів володіння засадами теоретичних знань, формування цілісного уявлення про раціональну фінансову систему вимірів діяльності закладу охорони здоров'я, розуміння логіки розвитку фінансової думки, моделей та підходів, методів і важелів фінансового механізму з врахування специфічних особливостей діяльності закладів охорони здоров'я; набуття умінь та навичок щодо практичних навичків побудови ефективної системи фінансування у закладах охорони здоров'я різної організаційно-правової форми діяльності і форм власності.


Фінансування закладів охорони здоров`я
The program of the course of assimilation of theoretical knowledge, the formation of students of a holistic idea of a rational financial system of measurements of the activity of a health care institution, an understanding of the logic of the development of financial thinking, models and approaches, familiarization with the process of developing a chain of financial management of influence on them using methods and levers of the financial mechanism with taking into account specific features of health care institutions; acquisition of skills and practical skills in building an effective financing system in health care institutions of various organizational and legal forms of activity and forms of ownership.


Харчування як складова громадського здоров’я
Курс "Харчування як складова громадського здоров'я" забезпечує поглиблене навчання, пов'язане з концепціями епідеміології харчування. Учасники матимуть можливість розглянути основні концепції науки про харчування, включаючи основні поживні речовини, захворювання, пов'язані з харчуванням; проблеми, пов'язані з харчуванням в масштабах суспільної та глобальної охорони здоров'я, а також обговорить поточну політику харчування та втручання, які можуть бути застосовані як частина заходів зі зміцнення здоров'я.


 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна