Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

 

PR-технології в організаціях


Адвокація в охороні здоров`я


Адвокація в охороні здоров`я


Аналіз політики в охороні здоров`я
У цьому курсі розглядаються підходи до аналізу національної та міжнародної політики в сфері охорони здоров'я, процес вироблення та втілення політики, політичні інструменти та роль акторів, які впливають на цей процес. Студенти отримають основи знань про аналіз політики в охороні здоров'я та розуміння процесів реформування системи охорони здоров'я.


Аналіз політики охорони здоров`я


Аудит систем менеджменту якості
В межах курсу студенти знайомляться з основними рекомендаціями та методиками проведення аудитів систем менеджменту якості. Курс зосереджується на оцінюванні та покращенні якості діяльності медичної установи в цілому та її структурних одиниць. Розглядається концепція "Безперервного покращення якості" та відпрацьовуються навички оцінювання програм, втручань та послуг з точки зору концепцій управління якістю: TQM, ISO. Під час курсу розглядаються вимоги стандарту ISO 19011-2011: принципи проведення аудиту, управління програмою аудиту, виконання аудиту, компетентність та оцінка аудиторів. Студенти створюють на практиці програму аудиту, план аудиту, звіт по результатах аудиту.


Бренд-менеджмент


Бренд-менеджмент
Дисципліна знайомить із загальними закономірностями, принципами формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристиками основних елементів організаційного й економічного механізмів управління організаціями корпоративного типу.


Вступ до біостатистики


Вступ до громадського здоров`я


Вступ до магістерської програми


Вступ до магістерської програми


Вступ до статистики


Доказова практика в охороні здоров`я
В межах курсу студенти навчаються аналізувати підходи доказової медицини, зокрема з лікарських засобів, вмінню оцінювати можливість використання міжнародних джерел незалежної інформації і застосування принципів доказової медицини при оцінці публікацій про лікарські засоби, діагностичні процедури, а також прийняття управлінського рішення на принципах доказовості. Під час курсу детально розглядаються вимоги до діяльності сучасної охорони здоров'я, яка повинна базуватися на принципах доказовості.


Доказова практика в охороні здоров`я


Екологічне харчування


Економіка охорони здоров`я


Економіка охорони здоров`я
Навчальна дисципліна націлена на формування у слухачів цілісного уявлення про теоретичні основи економіки охорони здоров'я, а також умінь та навичок щодо економічного аналізу діяльності галузі на макро- та макрорівнях, оволодіння принциповими навиками для самостійного планування і аналізу економічної ситуації в сфері охорони здоров'я, розуміння основних функцій системи фінансування охорони здоров'я, ознайомлення з основними процесами, реалізованими в економіці охорони здоров'я, економічними процесами на макро- і мікрорівнях в різних країнах світу і Україні; знання різних аспектів організації обов'язкового і добровільного медичного страхування, вивчення основних методів економічної ефективності результатів діяльності системи охорони здоров?я.


Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я


Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я


Електронна охорона здоров`я


Електронна охорона здоров`я


Епідеміологія


Епідеміологія
Курс зосереджується на принципах вивчення захворюваності, поширеності хвороб і детермінант здоров'я та їх розподілу, впливу чинників ризику, ефективності та економічності втручань, спрямованих на зменшення захворюваності. Метою цього курсу є ознайомити майбутніх управлінців і дослідників у галузі охорони здоров'я з "західною епідеміологією" - наукою про дослідження поширеності, тенденцій і фактори, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та контроль їх. Основний акцент курсу - на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ, для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі охорони громадського здоров'я.


Здоров`я харчування


Інноваційний менеджмент
Головною метою курсу є формування знань щодо теоретичних і практичних засад управління інноваціями та змінами в сфері охорони здоров'я. Розглянуто особливості управління організаційними змінами та проблеми їх впровадження у сфері охорони здоров'я. Охарактеризовано моделі, етапи та методи впровадження змін, основні фактори ефективності їх реалізації. В межах курсу передбачається розгляд кейсів, які дозволять оволодіти принципами запровадження змін в сфері охорони здоров'я, стратегічного планування запровадження змін.


Інноваційний менеджмент


Інноваційний менеджмент


Інноваційний менеджмент


Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент


Комп`ютерна бізнес-статистика


Комунікативний менеджмент


Комунікаційний менеджмент


Комунікація в охороні здоров`я


Консалтинг та аналіз господарської діяльності організації


Лідерство в охороні здоров`я


Лідерство в охороні здоров`я


Логістика та операційний менеджмент
Формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми й методи управління матеріальними та інформаційними потоками в сфері охорони здоров'я. Ознайомлення з засадами теоретичної концепції логістики; оволодіння сучасною методологією прогнозування та планування матеріальних потоків в медичній галузі; оволодіння методами побудови логістичних інформаційних систем; формування практичних навичок раціональної організації матеріальних та інформаційних потоків.


Магістерська робота
Маґістерська (випускна кваліфікаційна) робота - форма підготовки та підсумкової атестації студента; її захист перед державною комісією завершує курс навчання в маґістеріумі. Якість змісту та захисту цієї роботи визначає рівень підготовленості, міру придатності випускника до професійної діяльності.


Магістерська робота


Магістерська робота


Магістерська робота


Маркетинг в охороні здоров`я
Курс спрямований на вивчення основних елементів маркетингової стратегії, таких як позиціонування, сегментація, визначення особливостей цільової групи. Не менш важливими та специфічними в охороні здоров'я є зворотний зв'язок зі споживачами та відповідність медичної послуги їхнім очікуванням, тож у курсі представлені кейси з маркетингу в закладах охорони здоров'я.


Маркетинг в охороні здоров`я


Маркетинг інновацій


Маркетинг послуг


Менеджмент охорони здоров`я


Менеджмент персоналу


Менеджмент персоналу


Менеджмент персоналу
В даному курсі характеризуватиметься процес управління людськими ресурсами й оптимальні засоби добору персоналу на різні посади. Розглядатиметься вплив регуляторних заходів уряду на рішення у цій сфері, а також різні методи, якими менеджери можуть скористатися для оцінки результативності працівників. Студенти аналізуватимуть альтернативні варіанти залучення та скорочення кадрів.


Менеджмент персоналу


Менеджмент якості в охороні здоров`я


Методологія наукових досліджень в охороні здоров`я


Методологія та організація наукових досліджень


Мовні комунікації (українською мовою)


Навчально-науковий семінар


Науково-дослідний семінар


Організаційна діагностика та організаційні зміни


Організація і фінансування первинної медичної допомоги


Основи громадського здоров`я


Основи медичних знань


Основи медичних знань


Основи медичного права


Основи медичного права


Основи соціальної реклами


Основи соціології


Охорона здоров`я жінок і дітей


Охорона здоров`я жінок і дітей


Охорона праці в галузі


Права людини та біомедицина


Практика викладання фахових дисциплін


Практика навчально-професійна


Практика навчально-професійна
Однією з основних складових практичної підготовки магістра є навчально - професійна практика, під час якої поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх менеджерських дисциплін навчального плану, формуються дослідницькі пріоритети для подальшого наукового просування, для визначення теми і для виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання в університеті; формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління закладами охорони здоров'я.


Психічне здоров`я


Публічна комунікація


Публічне управління


Реформи та стабільне фінансування охорони здоров`я
Метою курсу є знайомство з підходами до планування та здійснення реформування організаційної структури та фінансування галузі охорони здоров'я. Курс побудований як науковий семінар і передбачає запрошення провідних вітчизняних та іноземних фахівців охорони здоров'я.


Реформи та стабільне фінансування охорони здоров`я


Системи охорони здоров`я
Курс спрямований на вивчення систем охорони здоров'я, які є складними. Немає єдиної моделі організації фінансування, надання медичних послуг, використання ресурсів тощо, які б мали переваги над іншими. Це не означає, що всі системи охорони здоров'я є однаковими - між різними системами є значні відмінності, і набувати досвіду шляхом вивчення впливу організації/фінансування послуг охорони здоров'я також можна по-різному. В межах курсу студенти здобувають розуміння того, що основну мету систем охорони здоров'я можна розглядати з погляду наслідків для здоров'я, фінансових гарантій і задоволеності пацієнтів, але є також кілька проміжних характеристик, які мають важливе значення та будуть розглянуті під час навчання. Ми також розглянемо й інші наявні у світі системи охорони здоров'я та наведемо приклади деяких успішних реформ.


Системи охорони здоров`я


Соціальна епідеміологія психічних розладів


Соціологія здоров`я і медицини


Сприяння здоров`ю
Здійснюється огляд концепцій, теорій і ресурсів сприяння здоров’ю, знайомство із основними етапами розвитку та специфікою цього напряму діяльності. Вивчаються визначальні моделі та теорії, на яких базуються програми зі сприяння здоров’ю, стратегії формування здорового способу життя та профілактика захворювань.


Статистика в охороні здоров`я
У цій дисципліні розглядаються основні принципи та поняття статистичного аналізу, найбільш часто вживані методи досліджень в охороні здоров'я та відпрацьовуються навички статистичного аналізу даних за допомогою пакета SPSS.


Стратегічне управління підприємством


Стратегічне управління підприємством


Стратегічний менеджмент в охороні здоров`я


Телемедицина в охороні здоров`я


Телемедицина в охороні здоров`я


Теорія комунікацій


Управління змінами в охороні здоров`я


Управління змінами в охороні здоров`я
Курс "Управління змінами" зумовлений сучасними економічними, соціальними, політичними, правовими та іншими трансформаційними процесами, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя, у тому числі й у сфері охорони здоровєя. Найбільш актуальними питаннями, що розглядаються в межах курсу є: навіщо зміни в організації, чим вони обумовлені; супротив змінам та його подолання та ін. Програма навчальної дисципліни спрямована на вивчення теоретичних аспектів та набуття практичних навичок з питань управління змінами, застосування цих закономірностей в практичній діяльності.


Управління змінами в охороні здоров`я


Управління змінами в охороні здоров`я


Управління інформаційними потоками в організації


Управління поведінкою споживача


Управлінський облік


Фармацевтичний менеджмент
Курс продовжує тему загального менеджменту, акцентуючи увагу на менеджменті в фармацевтичному секторі сфери охорони здоров'я. Курс практикоорієнтований: розкриваються такі важливі питання, як реєстрація та обіг лікарських засобів в Україні, фармаконагляд тощо. Які основні проблеми є в даній царині в Україні? Чи відповідають вітчизняні підходи міжнародним стандартам? Курс передбачає виїзні заняття в ДЕЦ, фармзавод, гостьові лекції провідних фахівців даної сфери.


Фінансовий менеджмент в охороні здоров`я
Фінансове планування та контроль в організаціях охорони здоров’я. Бюджетування та фінансування інвестиційних проектів. Міжнародні аспекти інвестиційної політики в секторі охорони здоров’я. Оскільки мета курсу – виробити в студентів менеджерські навички, вони аналізуватимуть реальні випадки, пов’язані з оцінюванням і відбором інвестиційних проектів, а також вчитимуться оцінювати альтернативні проекти та пропонувати оптимальні рішення.


Фінансування закладів охорони здоров`я


Якісні методи досліджень в охороні здоров`я


Якісні методи досліджень в охороні здоров`я


 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна