Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

 

Аналіз політики в охороні здоров`я
У цьому курсі розглядаються підходи до аналізу національної та міжнародної політики в сфері охорони здоров'я, процес вироблення та втілення політики, політичні інструменти та роль акторів, які впливають на цей процес. Студенти отримають основи знань про аналіз політики в охороні здоров'я та розуміння процесів реформування системи охорони здоров'я.


Аналіз політики охорони здоров`я


Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров`я


Бренд-менеджмент
Дисципліна знайомить із загальними закономірностями, принципами формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристиками основних елементів організаційного й економічного механізмів управління організаціями корпоративного типу.


Вступ до біостатистики


Вступ до громадського здоров`я


Вступ до магістерських студій


Вступ до магістерської програми


Вступ до статистики


Доказова практика в охороні здоров`я


Економіка охорони здоров`я
Навчальна дисципліна націлена на формування у слухачів цілісного уявлення про теоретичні основи економіки охорони здоров'я, а також умінь та навичок щодо економічного аналізу діяльності галузі на макро- та макрорівнях, оволодіння принциповими навиками для самостійного планування і аналізу економічної ситуації в сфері охорони здоров'я, розуміння основних функцій системи фінансування охорони здоров'я, ознайомлення з основними процесами, реалізованими в економіці охорони здоров'я, економічними процесами на макро- і мікрорівнях в різних країнах світу і Україні; знання різних аспектів організації обов'язкового і добровільного медичного страхування, вивчення основних методів економічної ефективності результатів діяльності системи охорони здоров?я.


Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я


Електронна охорона здоров`я


Епідеміологія


Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань


Законодавчі та правові основи громадського здоров`я


Інноваційний менеджмент
Головною метою курсу є формування знань щодо теоретичних і практичних засад управління інноваціями та змінами в сфері охорони здоров'я. Розглянуто особливості управління організаційними змінами та проблеми їх впровадження у сфері охорони здоров'я. Охарактеризовано моделі, етапи та методи впровадження змін, основні фактори ефективності їх реалізації. В межах курсу передбачається розгляд кейсів, які дозволять оволодіти принципами запровадження змін в сфері охорони здоров'я, стратегічного планування запровадження змін.


Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент


Комунікативний менеджмент


Комунікації у сфері громадського здоров`я


Лідерство в охороні здоров`я


Магістерська робота


Маркетинг в охороні здоров`я
Курс спрямований на вивчення основних елементів маркетингової стратегії, таких як позиціонування, сегментація, визначення особливостей цільової групи. Не менш важливими та специфічними в охороні здоров'я є зворотний зв'язок зі споживачами та відповідність медичної послуги їхнім очікуванням, тож у курсі представлені кейси з маркетингу в закладах охорони здоров'я.


Менеджмент охорони здоров`я


Менеджмент персоналу
В даному курсі характеризуватиметься процес управління людськими ресурсами й оптимальні засоби добору персоналу на різні посади. Розглядатиметься вплив регуляторних заходів уряду на рішення у цій сфері, а також різні методи, якими менеджери можуть скористатися для оцінки результативності працівників. Студенти аналізуватимуть альтернативні варіанти залучення та скорочення кадрів.


Менеджмент якості в охороні здоров`я


Методи досліджень в громадському здоров`ї


Методологія наукових досліджень в охороні здоров`я


Методологія та організація наукових досліджень


Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них


Науково-дослідний семінар


Організаційна діагностика та організаційні зміни


Основи громадського здоров`я


Основи епідеміології


Основи медичних знань


Охорона праці в галузі


Права людини та біомедицина


Правове регулювання охорони здоров`я
Зосереджується увага на основних механізмах державного регулювання і проблемах правового регулювання охорони здоров'я. Розглядаються індивідуальний і соціальний аспекти права людини на охорону здоров'я в межах міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів, законодавче регулювання фінансових і економічних відносин в системі охорони здоров'я, медико-санітарне законодавство, основні тенденції розвитку законодавства у сфері медицини і страхування в Україні та світі.


Практика навчально-професійна
Однією з основних складових практичної підготовки магістра є навчально - професійна практика, під час якої поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх менеджерських дисциплін навчального плану, формуються дослідницькі пріоритети для подальшого наукового просування, для визначення теми і для виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання в університеті; формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління закладами охорони здоров'я.


Практика науково-дослідна


Психічне здоров`я
Психічне здоров’я є основою якості життя, зазначає, що «немає здоров’я без психічного здоров’я» та визначає його як «… стан добробуту, в якому людина здатна реалізовувати свій потенціал, долати щоденні стреси, ефективно й плідно працювати та робити внесок в життя своєї спільноти» (ВООЗ). У цій дисципліні будуть розглянуті основні характеристики психічного здоров’я, законодавство і політики у галузі психічного здоров’я, організація і фінансування систем психічного здоров’я. А також окремі питання, які стосуються проблеми з психічним здоров'ям на робочих місцях, а також ситуації, яка пов’язана з пандемією Covid 19 .


Публічна комунікація


Сексуальна освіта та здоров’я


Системи охорони здоров`я
Курс спрямований на вивчення систем охорони здоров'я, які є складними. Немає єдиної моделі організації фінансування, надання медичних послуг, використання ресурсів тощо, які б мали переваги над іншими. Це не означає, що всі системи охорони здоров'я є однаковими - між різними системами є значні відмінності, і набувати досвіду шляхом вивчення впливу організації/фінансування послуг охорони здоров'я також можна по-різному. В межах курсу студенти здобувають розуміння того, що основну мету систем охорони здоров'я можна розглядати з погляду наслідків для здоров'я, фінансових гарантій і задоволеності пацієнтів, але є також кілька проміжних характеристик, які мають важливе значення та будуть розглянуті під час навчання. Ми також розглянемо й інші наявні у світі системи охорони здоров'я та наведемо приклади деяких успішних реформ.


Сприяння здоров`ю: теорії, підходи та стратегії


Стратегічне управління підприємством
Стратегічний менеджмент в охороні здоров'я У сучасних умовах розвитку економіки України в цілому і СОЗ зокрема, особливого значення набуває проблема досягнення підприємством/організацією стабільного положення на ринку, зміцнення його конкурентних позицій. Її рішення вимагає застосування нової системи управління, здатної до інноваційної, конкурентної і підприємницької реакцій на зміну в зовнішньому середовищі, що дозволяє керувати цими змінами на основі наукових методів їхнього передбачення, регулювання, пристосування до цілей підприємства. Такою системою є стратегічний управління, що включає розробку і реалізацію стратегії організації, а також управління стратегічними проблемами. Мета стратегічного менеджменту полягає у забезпеченні організаціям охорони здоров'я конкурентних переваг зараз і в довгостроковій перспективі. Він спрямований на пошук і реалізацію пріоритетів розвитку організації, підвищення її потенціалу, ступеня "вміння" адаптуватися до наявних умов. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною "Стратегічний менеджмент в охороні здоров'я", полягає в тому, що майбутньому менеджеру для обґрунтування прийняття управлінських рішень необхідно знати методологію стратегічного управління, володіти відповідними методами розробки та реалізації стратегії організації. Головною метою викладання дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства/організації охорони здоров'я на ринку. Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері стратегічного менеджменту підприємством. Результатом вивчення дисципліни є здобуття теоретичних знань щодо стратегічного менеджменту суб'єктами господарювання, практична підготовка студентів та формування професійних компетенцій. Для досягнення мети поставлено такі основні завдання: ознайомлення студентів із сутністю, основними поняттями і категоріями стратегічного управління; еволюцією стратегічного менеджменту; вивчення ними змісту процесів та технології стратегічного управління; сутності та класифікації стратегій підприємства; засвоєння процесу стратегічного планування з фокусом на СОЗ; набуття теоретичних знань із формування стратегічних цілей, генерування стратегічних альтернатив, визначення стратегічної позиції підприємства, питань менеджменту стратегічними змінами у підприємстві; набуття практичних навичок з питань оцінки зовнішнього оточення, визначення стратегічних цілей, розробки стратегії, формування стратегічного плану, організації стратегічного планування, оцінки діючої стратегії та конкурентоспроможності підприємства, його стратегічної позиції на ринку медичних послуг.


Стратегічний менеджмент в охороні здоров`я


Управління змінами в охороні здоров`я
Курс "Управління змінами" зумовлений сучасними економічними, соціальними, політичними, правовими та іншими трансформаційними процесами, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя, у тому числі й у сфері охорони здоровєя. Найбільш актуальними питаннями, що розглядаються в межах курсу є: навіщо зміни в організації, чим вони обумовлені; супротив змінам та його подолання та ін. Програма навчальної дисципліни спрямована на вивчення теоретичних аспектів та набуття практичних навичок з питань управління змінами, застосування цих закономірностей в практичній діяльності.


Управління поведінкою споживача


Фармацевтичний менеджмент


Фінансовий менеджмент в охороні здоров`я
Фінансове планування та контроль в організаціях охорони здоров’я. Бюджетування та фінансування інвестиційних проектів. Міжнародні аспекти інвестиційної політики в секторі охорони здоров’я. Оскільки мета курсу – виробити в студентів менеджерські навички, вони аналізуватимуть реальні випадки, пов’язані з оцінюванням і відбором інвестиційних проектів, а також вчитимуться оцінювати альтернативні проекти та пропонувати оптимальні рішення.


Фінансування закладів охорони здоров`я


 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна