Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Advanced international Social Work
This course is grounded in the introductory international social work and social policy courses and is designed to provide the opportunity to apply previous course knowledge to local and global social work practice, with a special emphasis on community practice. Social workers are constantly being faced with new challenges that have serious implications for social work practice. Social workers will need to have the knowledge and skills to apply to new challenges as they emerge. The historical and current political context of development, the policies and practices of international aid, humanitarian agencies, governments and multilateral organizations and the role of social work in addressing human rights and needs are critically examined. Emphasis is given to the impact of social welfare policy decisions upon oppressed population groups and the implications of these decisions for human rights and social and economic justice. The importance of engaging organizations, community groups and institutions and allies to work together to address problems or conditions they have identified and wish to solve, or change will also be highlighted. The macro context of the relationship and tensions between Global North and Global South development and practice are explored, as is the impact of this context on global community practice. Knowledge, skills and awareness for community practice work in multicultural local, transnational, and global settings are emphasized in this course. Engagement of communities and organizations via social media campaigns and collaborative in-person activities are also highlighted. This course will also address environmental crises and sustainable development challenges facing social workers in local and global arenas. Special attention will be made to conceptualize these challenges, themes and issues using a social justice and human rights framework.


International Organizations and Social Work
Курс є вибірковим для студентів другого року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" Факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". 50% курсу викладається англійською мовою з метою ознайомлення студентів із англомовним понятійним апаратом, пов'язаним із діяльністю міжнародних організацій у сфері соціальної роботи в Україні та у світі загалом. Курс "Міжнародні організації та соціальна робота" є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності на базі практичних організацій, наукових установ, громадських організацій, міжнародних неурядових організацій, які реалізовують програми і проекти соціальної роботи на міжнародному рівні. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів із міжнародною практикою соціальної роботи, діяльністю та роллю відповідних міжнародних організацій у світі та в Україні зокрема, набуття ними знань щодо основних засад, змісту діяльності таких організацій щодо різних груп клієнтів соціальної роботи, а також формування у студентів компетентностей, необхідних для здійснення аналізу їх діяльності.


International Social Work
Курс призначений для студентів четвертого року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Курс викладається англійською мовою. Вивчення курсу сприяє поглибленню знань студентів щодо особливостей соціальної роботи, соціальних проблем і досвіду їх вирішення в різних країнах і відмінних культурних контекстах. Внаслідок вивчення курсу у студентів формується англомовний понятійний апарат міжнародної соціальної роботи. Отримані знання та навички допоможуть студентам у процесі планування і надання послуг клієнтам соціальної роботи, які є представниками різних культур і національностей; у розробці й реалізації міжнародних освітніх, дослідницьких, практично орієнтованих проектів із соціальної роботи; а також у підготовці англомовних статей та доповідей за професійною тематикою.


Аналіз соціальної політики
Курс "Аналіз соціальної політики" розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є професійно-орієнтованою дисципліною. Курс знайомить із основними теоретико-методологічними підходами до аналізу політики, розвитком практичних аналітичних навичок щодо визначення, формулювання, моделювання, структурування та аналізу проблеми, а також вибору альтернатив державної політики та надання рекомендацій щодо формування відповідних напрямів політики. Курс передбачає оволодіння навиками оцінювання політики як елементу аналізу державної політики.


Базові навички спілкування
Даний курс призначений для ознайомлення з теоретичним засадами процесу спілкування та початкового оволодіння професійними комунікативними навичками в процесі практичного тренування. У межах навчального курсу студенти знайомляться з теоретичними засадами феномену спілкування та з його різновидом професійним спілкуванням соціального працівника - "фабрикою" інтерв'юванням та консультуванням, техніками та прийомами проведення консультування, записуватимуть проведення власних інтерв'ю та консультувань один одного, виконуючи роль консультанта, клієнта та спостерігача по черзі, таким чином вчитимуться навичкам проведення професійного консультування.


Викладання соціальної роботи і соціальної політики
Мета курсу – підготувати до викладання соціальної роботи, соціальної політики та практики із соціальної роботи. Студенти отримують уявлення про принципи складання програми підготовки соціального працівника; навчаються визначати зміст соціальної роботи (соціальної політики) й ефективні методи для її викладання, орієнтуватися у змісті й основних підходах до організації практики студентів у соціальних закладах.


Волонтерська діяльність
Навчальна дисципліна "Волонтерська діяльність" розрахована на студентів першого курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Нормативна дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год - лекції, 18 год - семінари, 62 год - самостійна робота, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із загальними засадами волонтерської діяльності, етичними підходами та сучасними концепціями розвитку волонтерства; отримають базові знання про волонтерську діяльність у сфері соціальної роботи та в інших суспільних інституціях; сформують практичні навички роботи з волонтерами та волонтерськими групами. Формат навчання: презентації, обговорення, дискусії, обмін досвідом, можливі презентації від досвідчених волонтерів.


Вступ до методології соціального дослідження
Курс "Вступ до методології соціального дослідження" є обов'язковим для студентів третього року навчання освітньої програми "Соціальна робота". Курс розроблено таким чином, щоб студенти навчилися розуміти сутність досліджень в соціальній сфері та особливості їх застосування. Особлива увага приділяється розвитку навичок поетапного планування дослідження в соціальній роботі. За результатами опанування курсу студенти розробляють власну дослідницьку пропозицію для вивчення актуальних проблем в соціальній роботі.


Вступ до соціальної роботи
Курс є обов'язковим для соціальних працівників і передбачає набуття студентами базових знань та навичок з фаху. Розглядаються основні поняття, сучасні концепції соціальної роботи, етичні засади, професійні ролі соціальних працівників, особливості й етапи ведення випадку, професійні межі, явище вигорання, застосування багатопрофільного підходу до надання соціальних послуг, вимоги до ведення професійних записів, що слугує підґрунтям для подальшого поглиблення фахових знань і навичок.


Гостьовий курс


Гостьовий курс


Гостьовий курс
Курс передбачає ознайомлення з однією з актуальних сучасних концепцій соціальної роботи, яка застосовується в зарубіжних країнах, та/або інноваційним досвідом практичної діяльності соціальних працівників в різних країнах світу. Для викладання курсу залучаються викладачі або практики соціальної працівники з різних країн світу.


Групова робота
Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними теоретичними аспектами групової соціальної роботи; організацією та управлінням груповими процесами у малих та великих групах; сформують практичні навички щодо організації різних видів групової роботи та уміння працювати у команді, проводити тренінгову діяльність та групи підтримки й взаємодопомоги із групами ризику або групами клієнтів, які опинилися у складних життєвих обставинах в якості фасилітатора та тренера.


Дослідницький практикум
Курс "Дослідницький практикум" є обов'язковим для студентів другого року навчання на освітньо-науковій програмі Соціальна робота другого (магістерського) рівня освіти. Курс передбачає участь у практичних заняттях та самостійну роботу студента з підготовки кваліфікаційної роботи в рамках проведення власного наукового дослідження. Зарахування курсу відбувається за умови подання студентом усіх структурних частин кваліфікаційної роботи та виконання додаткових завдань, передбачених курсом. Метою дисципліни є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальній роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички аналізу, представлення і поширення результатів дослідження. Під час курсу студенти обмінюються досвідом та вчаться аналізувати власну дослідницьку практику в групових та індивідуальних обговореннях.


Запобігання домашньому насильству
Курс призначений для оволодіння студентами основними засадами, формами та підходами запобігання та подолання явища домашнього насильства. Курс має на меті ознайомити студентів з природою явища насильства в сім'ї та його впливом на особистість. Детально вивчаються приклади випадків насильства, наслідків для дітей, що були свідками домашнього насильства. Окремо розглядається законодавство щодо захисту потерпілих від насильства та санкції щодо кривдників. Аналізується вітчизняна та зарубіжна практика надання допомоги жертвам насильства (превентивної, консультативної, групової роботи з жінками).


Інформаційне забезпечення соціальної сфери
Складові інформаційного забезпечення соціальної служби. Форми та методи інформаційної роботи. Інформаційні технології в соціальній службі, використання баз даних. Лобіювання інтересів соціально вразливих груп. Реклама та промоушн (просування) соціальних послуг. Освітньо-роз’яснювальна робота. Формування іміджу, запобігання стигматизації в інформаційних матеріалах. Особливості роботи інформаційних та інформаційно-консультативних центрів із соціальних питань.


Історія соціальної роботи
У курсі розглядаються основні етапи становлення соціальної роботи як професії в Україні та зарубіжних країнах (Великобританія, США, Німеччина та ін.), починаючи з кінця ХІХ століття. Окремо розглядаються соціально-політичні та економічні передумови професіоналізації соціальної роботи. Під час курсу студенти знайомляться з основоположниками соціальної роботи та їхнім особистим внеском в розвиток теорії, методів, освіти та етики через опрацювання першоджерел. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність аналізувати процеси становлення соціальної роботи як професії, вчаться аналізувати першоджерела з соціальної роботи та виділяти в них основні ідеї, а також працювати в парі та робити презентації.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота є завершальним етапом навчання на освітній програмі першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 231 "Соціальна робота" й передбачає вивчення актуальних питань соціальної роботи. Згідно з програмними документами Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (2014), метою досліджень у соціальній роботі є розвиток знань задля підтримки місії та цілей соціальної роботи як академічної дисципліни та професії. Дослідження в соціальній роботі здійснюються, зокрема, задля того, щоб допомогти зрозуміти індивідуальні, міжособистісні та ширші соціальні й структурні проблеми, а також їх наслідки. Вони можуть включати наступне: 1) оцінка потреб та ресурсів людей у їхніх середовищах та мінливих контекстах їхнього життя; 2) забезпечення інформацією для розробки, впровадження та оцінювання політики, програм та послуг, особливо для маргіналізованих та уразливих груп населення; 3) покращення соціального добробуту та розвиток прав людини, соціальної, економічної та екологічної справедливості.


Комп`ютерні технології аналізу даних в соціологічних дослідженнях


Комплексний кваліфікаційний екзамен
Комплексний кваліфікаційний екзамен передбачено навчальним планом підготовки студентів бакалаврської програми за спеціальністю 231 "Соціальна робота" як частину підсумкової атестації. Комплексний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю 231 "Соціальна робота" спрямований на перевірку досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 231 "Соціальна робота" галузі 23 "Соціальна робота" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньою програмою. Комплексний кваліфікаційний екзамен має за мету з'ясування рівня професійних компетентностей студентів з базових дисциплін (історія соціальної роботи, вступ до соціальної роботи, теорії соціальної роботи, методи соціальної роботи), визначення їхньої готовності до практичної роботи або продовження навчання за фахом.


Консультування в соціальній роботі
Курс охоплює загальні положення та техніки консультування з різними групами клієнтів соціальної роботи. Курс складається з лекційних та семінарських занять. Для розгляду на лекціях винесені загальні поняття щодо теоретичних засад консультування. На семінарських заняттях проводиться обговорення особливостей консультування клієнтів різних груп, проводиться робота з аналізу кейсів з консультування, що допомагає студентам не тільки оволодіти знаннями, але й сформувати навички з консультування.


Корпоративні соціальні програми
Навчальний курс призначений для опанування знаннями та навичками з фахової підготовки соціального працівника, спеціаліста з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Курс знайомить з поняттям та суттю корпоративних соціальних програм (КСП), їх місцем в системі КСВ, типологією, процесом розроблення, ресурсами та методами реалізації, проведенням моніторингу та оцінки ефективності. Ознайомлює з практикою та досвідом реалізації КСП різними підприємствами.


Корпоративні соціальні програми
Навчальний курс розрахований на опанування знаннями та навичками з фахової підготовки соціального працівника, спеціаліста з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Завдання курсу: дати загальне уявлення про поняття КСВ, пояснити роль, призначення та доцільність корпоративних соціальних програм (КСП), їх зв'язок із основною діяльністю підприємства. Ознайомити з типологією КСП, методами та ресурсами для їх впровадження, методикою проведення моніторингу та оцінки ефективності КСП. Розвинути навички розробки КСП, зокрема спрямованих на територіальну громаду чи вразливі групи населення. Ознайомити з практикою впровадження КСП різними підприємствами.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Медіація та соціальна робота
Ознайомитись з принципами медіації, як інструменту вирішення конфліктів, що базується на врахуванні інтересів учасників. Курс спрямований на актуалізацію та відпрацювання комунікативних навичок, нобхідних ведучому поцедури медіації. Мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з програмами відновного правосуддя, історією їх розвитку, принципами та організаційними засадами. Завданнями курсу є вивчення програм відновного правосуддя, зокрема таких як медіація, кола правосуддя, сімейні конференції. Значна увага приділяється формуванню та розвитку навичок проведення медіації та застосування її в практичній роботі. Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати базову термінологію кримінального та відновного правосуддя, розуміти основні принципи та засади відновного правосуддя та медіації, цінності і позиції обох сторін, роль посередника у даному процесі (соціальні працівники у ролі посередників).


Менеджмент в соціальній сфері
Завдання дисципліни – ознайомити з основами менеджменту й особливостями менеджменту некомерційних організацій, що працюють у соціальній сфері, сформувати навички організаційного проектування та стратегічного планування. Студенти вчаться аналізувати й оцінювати діяльність організацій, готувати та приймати рішення.


Менеджмент соціальних служб
Курс "Менеджмент соціальних служб" розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною за спеціальністю - 231 "Соціальна робота".Метою курсу є знайомство магістрів з основними принципами створення та розвитку організацій в соціальній сфері. В рамках курсу студенти оволодіють фаховими знаннями щодо стратегічного та операційного планування, управління проектами, побудови ефективного організаційного дизайну, дізнаються про основні принципи управління організаційними ресурсами та способами їх залучення. Студенти опанують підхід до формування послуг соціальних служб, стратегічний підхід управлінням стейколдерами, ключові принципи сталого розвитку та лідерства в в третьому секторі.


Методологія досліджень в соціальній роботі
Курс дає студентам можливість опанувати основні стратегії досліджень у соціальній роботі як практичної діяльності, з особливим наголосом на застосуванні емпіричних методів і технік аналізу даних. Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення досліджень в соціальній роботі у межах кількісної і якісної дослідницьких парадигм, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних дослідженнях. Особливий наголос при цьому робиться на основних підходах до теоретичного опрацювання ("теоретизування") результатів проведених наукових розвідок, їхньому порівняльному та критичному представлені науковій спільноті.


Міжнародна соціальна робота
Курс є нормативним та призначений для студентів четвертого року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Курс викладається англійською мовою. Вивчення курсу сприяє поглибленню знань студентів щодо особливостей соціальної роботи, соціальних проблем і досвіду їх вирішення в різних країнах і відмінних культурних контекстах. Внаслідок вивчення курсу у студентів формується англомовний понятійний апарат міжнародної соціальної роботи. Отримані знання та навички допоможуть студентам у процесі планування і надання послуг клієнтам соціальної роботи, які є представниками різних культур і національностей; у розробці й реалізації міжнародних освітніх, дослідницьких, практично орієнтованих проектів із соціальної роботи; а також у підготовці англомовних статей та доповідей за професійною тематикою.


Міжнародні організації та соціальна робота
Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів із міжнародною практикою соціальної роботи, діяльністю та роллю відповідних міжнародних організацій у світі та в Україні зокрема, набуття ними знань щодо основних засад, змісту діяльності таких організацій щодо різних груп клієнтів соціальної роботи, а також формування у студентів компетентностей, необхідних для здійснення аналізу їх діяльності.


Міжсекторальне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність


Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Курс розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною у навчальній програмі підготовки магістра соціальної роботи. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти магістерської програми зможуть ознайомитися з основними підходами до моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів, їх практичним застосуванням у соціальній сфері та сфері охорони здоров'я, розуміти контекст оцінювання та теорію змін, оволодіти навичками самостійного планування і проведення моніторингу та оцінювання, ознайомитися з етикою, політикою, керівними принципами та стандартами, що регулюють діяльність з оцінювання


Навчально-дослідницький практикум
Навчально-дослідницький практикум є обов'язковим для вивчення на четвертому році навчання у восьмому семестрі на бакалаврській програмі зі спеціальності 231 - соціальна робота. Курс відбувається у формі практичних занять та самостійної роботи студента з підготовки кваліфікаційної роботи в рамках проведення наукового дослідження. Метою дисципліни є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальній роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички їх аналізу та представлення і поширення результатів дослідження. Викладання на курсі базується на рефлексивному та дидактичному підходах.


Оглядовий курс лекцій до комплексного кваліфікаційного екзамену
Цей курс є підготовкою до атестаційного екзамену і передбачає десять оглядових лекцій (20 годин), які стосуються дисциплін "Історія соціальної роботи", "Вступ до соціальної роботи", "Теорії та методи соціальної роботи".


Організаційний розвиток та лідерство
Впродовж навчання студенти ознайомляться із загальними засадами організаційного розвитоку та лідерства, сучасними підходами до формування ефективної команди та розвитку організаціної спроможності; отримають базові знання про стилі менеджменту та роль лідера у сфері соціальної роботи; сформують практичні навички щодо формування та реалізації стратегії організації, залучення ресурсів в організацію, управління змінами.


Основи геронтології
Навчальна дисципліна призначена для оволодіння студентами основами геронтології, засадами, формами та методами соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах стрімких темпів демографічного постаріння в Україні. Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з історико-теоретичним підґрунтям розвитку геронтологічної науки в Україні і світі, проблемами і викликами, пов'язаними з демографічним постарінням, вітчизняною та зарубіжною практикою надання допомоги населенню літнього віку; формуванні навичок проведення індивідуальної та групової роботи з людьми старшого віку; набутті вмінь забезпечення якості життя людини з врахуванням наслідків вікових патологічних змін та особливостей вікової психології; формуванні навичок профілактики професійного вигорання.


Основи консультування
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами підходами до консультування в соціальній роботі. Розглядаються можливості консультування в практиці роботи з різними групами клієнтів. Курсом передбачається опанування як загальних підходів до консультування (структура консультації, основні техніки консультування), так і особливостей консультування з різними типами клієнтів (немотивованими, в ситуації стресу, гострого горя тощо). Окремо розглядається процес консультування та умови його проведення. Семінарські заняття включають рольові ігри, що передбачає проведення консультації та її аналіз.


Основи медичних знань
Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної роботи з різними цільовими групами. Він допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати медичну термінологію, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику, спадковістю та медичними станами. Це створює ґрунт для розуміння можливих проблем зі здоров'ям, дає орієнтири щодо надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Розуміння медичних станів та причин їх виникнення допомагатиме будувати персональні стратегії щодо збереження здоров'я.


Основи медичних знань
Навчальна дисципліна "Основи медичних знань" є однією із обов'язкових дисциплін у навчальному плані бакалаврату спеціальності "Соціальна робота". Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної роботи з різними цільовими групами. Він допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати медичну термінологію, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику, спадковістю та медичними станами. Це створює ґрунт для розуміння можливих проблем зі здоров'ям, дає орієнтири щодо надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Розуміння медичних станів та причин їх виникнення допомагатиме будувати персональні стратегії щодо збереження здоров'я.


Основи менеджменту
Курс знайомить з менеджментом як професією, теоретичним підґрунтям, основними поняттями та функціями менеджменту. В ході курсу розглядаються наступні теми: організація як суб'єкт управління, планування, фінансування, маркетинг, управління персоналом, організаційний розвиток, моніторинг, контроль та оцінювання діяльності організації, інформація та комунікації. Для засвоєння теоретичних знань на завершення курсу слухачі готують роботу з описом створення нової організації


Основи соціального діалогу: курс з комунікацій
Курс ознайомлює майбутніх працівників та працівниць соціальної роботи з особливістю стратегічного та оперативного планування комунікації із цільовими аудиторіями. Студенти\студентки навчаться розробляти та впроваджувати ефективні комунікаційні стратегії у своїй професійній діяльності, використовувати релевантні канали комунікації, працювати в умовах обмежених ресурсів. Особлива увага під час вивчення курсу надається антикризовим комунікаціям та роботі у соціальних мережах. Структурно курс розподілений на кілька частин: 1) ознайомча частина, 2) реклама та маркетинг, брендинг, 3) стратегія та тактика комунікаційної діяльності, 4) робота з соціальними медіа, 5) основи копірайтингу. Особлива увага буде приділена практичним вправам, які будуть супроводжувати кожен блок.


Основи соціально-економічного аналізу
Курс "Основи соціально-економічного аналізу" є необхідною складовою частиною вивчення соціальної політики, зокрема політики зайнятості, та соціального забезпечення, підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в органах державної влади, дослідницьких інституціях, соціальних службах. Він дає можливість вивчити основні теоретичні підходи, принципи та методологію соціально-економічного аналізу та прогнозування, а також закріпити їх на практиці. Даний курс знайомить студентів з окремими методами соціально-економічного аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів, яка необхідна для оцінки соціальних та економічних потреб домогосподарств, соціальних чинників діяльності підприємств та реалізації програм сприяння зайнятості та постачання соціальних послуг.


Основи соціальної політики
Метою курсу є ознайомлення із базовими знаннями із соціальної політики та опанування навичками застосування знань на практиці. За результатами проходження курсу студенти повинні знати: сфери компетенції, цілі та завдання, об'єкт та суб'єкт соціальної політики, сучасні концепції, стратегії та підходи в соціальній політиці, моделі соціального захисту. За результатами проходження курсу студенти повинні вміти: визначати, аналізувати та пояснювати передумови та чинники формування соціальної політики; визначати дотичні до певної сфери компетенції соціальної політики документальну базу, систему інституцій, джерела та методи фінансування та інструменти соціальної політики. Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної політики
Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної реклами
Метою викладання дисципліни є надання студентам знань про основи соціальної реклами, види та особливості розробки для формування необхідної громадської думки щодо соціальних проблем й шляхів вирішення. Студенти зможуть отримати практичні навички з виготовлення, поширення та оцінювання соціальної реклами серед різних груп населення та залучатися до інформаційно-просвітницьких заходів, акцій та форумів з соціальної проблематики. Протягом курсу планується залучення спеціалістів у сфері соціальної реклами та практиків соціальної роботи, пов'язаних із її поширенням серед вразливих груп населення.


Підготовка наукової роботи для соціальних працівників
Курс "Підготовка наукової роботи для соціальних працівників" є обов'язковим для студентів бакалаврської програми Школи соціальної роботи. Метою курсу є ознайомлення студентів із основами дизайну та оформлення наукової роботи, набуття ними знань щодо основних принципів організації й написання наукової роботи, підготовки та презентації результатів власних наукових досліджень та розробок в усному й письмовому форматах тощо. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з основними підходами до написання наукової роботи, зокрема, курсової роботи з соціальної роботи, формування навичок аналізу та аргументування власних наукових студій.


Планування та розробка соціальних проектів
Здійснюється ознайомлення з методами оцінювання соціальних проектів. Студенти відпрацьовують навички застосування сучасних концепцій фандрейзингу та практичного менеджменту.


Порівняльна соціальна політика
Розглядаються ключові концепції вивчення соціальної політики, український досвід у ширшому контексті, зокрема європейському. Висвітлюється розмаїття та складнощі моделей соціального забезпечення в різних країнах; спільні риси і тенденції; критична оцінка впливу глобалізації та інтернаціоналізації на соціальну сферу, а також соціологічні й культурні переваги глобалізації.


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмежування прав людини. Національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні.


Правові основи соціальної роботи
Метою курсу є наблизити студентів до правових основ надання соціальної допомоги як професійної діяльності соціальних працівників. Соціальна робота є комплексом правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Діяльність установ, підприємств та організацій, які надають соціальні послуги досить в значній частині регламентується нормативно-правовими актами. Володіння правовими знаннями покращить як діяльність соціальних працівників, так і їх допомогу клієнтам.


Практика волонтерська
Волонтерська діяльність – це праця, яку виконують із власної волі на користь інших людей без фінансової винагороди. Передбачається проведення попередньої підготовки для волонтерів, вибір найбільш оптимальної роботи, консультації, зміна організації тощо. Студенти спробують свої сили в різних сферах діяльності громадських організацій, набудуть досвіду практичної роботи.


Практика навчальна 1
Програма з курсу "Практика навчальна 1" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики бакалаврів, а також продовженням курсу "Практика ознайомча". Курс "Практика навчальна 1" розрахований на студентів третього року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Протягом практики передбачається влаштування студентів третього року навчання бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час навчальної практики студенти поглиблюють знання про організаційно-адміністративні засади діяльності соціальних організацій, практичну роботу з різними групами клієнтів, наявні ресурси громади, виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням методів соціальної роботи, тренують навички та компетентності, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика навчальна 1
Програма з курсу "Практика навчальна 1" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики бакалаврів, а також продовженням курсу "Практика ознайомча". Курс "Практика навчальна 1" розрахований на студентів третього року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Протягом практики передбачається влаштування студентів третього року навчання бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час навчальної практики студенти поглиблюють знання про організаційно-адміністративні засади діяльності соціальних організацій, практичну роботу з різними групами клієнтів, наявні ресурси громади, виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням методів соціальної роботи, тренують навички та компетентності, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика навчальна 2
Навчальна практика передбачає влаштування студентів бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час практики студенти не лише поглиблюють знання про структуру, організаційно-адміністративні принципи діяльності соціальних служб і закладів, ресурси допомоги різним категоріям населення, а й під керівництвом досвідчених фахівців соціальних служб (керівників практики на робочих місцях) виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням різних методів соціальної роботи, тренують навички, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика науково-дослідницька 2
Метою науково-дослідницької практики 2 є створення умов для проведення дослідницької частини магістерської роботи, пов'язаної з потребами вивчення особливостей процесу надання соціальних послуг для різних груп клієнтів, а також отримання доступу до інформації щодо форм і методів практичної соціальної роботи. Протягом курсу студенти мають можливість взяти участь у наукових проектах, дослідженнях та тренінгах, пов'язаних з їх дослідницькою тематикою та залучати до обговорення експертів, представників соціальних закладів/установ, клієнтів та волонтерів.


Практика науково-дослідницька I
Метою науково-дослідницької практики 1 є створення умов для проведення дослідницької частини магістерської роботи, пов'язаної з потребами вивчення особливостей процесу надання соціальних послуг для різних груп клієнтів, а також отримання доступу до інформації щодо форм і методів практичної соціальної роботи. Протягом курсу студенти мають можливість взяти участь у наукових проектах, дослідженнях та тренінгах, пов'язаних з їх дослідницькою тематикою та залучати до обговорення експертів, представників соціальних закладів/установ, клієнтів та волонтерів


Практика ознайомча
Практика дає можливість ознайомитися та зрозуміти потреби соціально вразливих груп населення та ознайомитися з діяльністю організацій та закладів, що надають послуги різним групам клієнтів соціальної роботи. Студенти мають можливість спостерігати діяльність практичних соціальних працівників в різних організаціях та закладах, що дозволяє скласти уявлення про можливості та завдання професії, професійні ролі та функції соціальних працівників.


Практика ознайомча
Під час практики відбувається знайомство студентів зі структурою та діяльністю різних соціальних організацій, основними напрямами їх роботи, аспектами професійної діяльності соціальних працівників. Метою курсу є ознайомлення студентів з існуючою структурою та системою надання соціальних послуг в організаціях та соціальних службах, які займаються соціальною роботою в м. Києві.


Практикум "Базові навички спілкування 1"


Практикум навчальний
Одна з обов'язкових навчальних дисциплін для відпрацювання студентами базових знань та навичок з фаху як під час аудиторних занять, так і під час практичних занять у соціальних службах. Приділяється увага потребам клієнтів, застосуванню професійних цінностей, наснаженню клієнтів, протидії стигматизації й дискримінації, дотриманню професійних меж, а також застосуванню мультидисциплінарного підходу у соціальній роботі.


Представництво та лобіювання інтересів клієнтів соціальних служб
Програма курсу "Представництво та лобіювання інтересів клієнтів соціальної роботи" спрямована на поглиблення професійних знань в сфері захисту прав та інтересів клієнтів соціальної роботи, згідно найкращих сучасних міжнародних практик та національних тенденцій. Особлива увага приділяється формуванню у студентів базових знань, навичок та компетентностей, необхідних для захисту прав і представництва інтересів клієнтів соціальної роботи, а також відстоювання інтересів найбільш вразливих груп населення на рівні закону або системи. За результатами опанування курсу студенти розробляють власну адвокаційну кампанію. Основною метою вивчення дисципліни є формування у студентів розуміння значення явища представництва інтересів та захисту прав клієнтів в соціальній роботі, особливостей його застосування, планування, організації і проведення.


Протидія торгівлі людьми
Навчальна дисципліна "Протидія торгівлі людьми" дасть можливість студентам краще зрозуміти проблему торгівлі людьми в Україні та світі з огляду на порушення прав людини та організовану злочинність. Під час курсу студенти ознайомляться із феноменом торгівлі людьми в національному та міжнародному контекстах, його причинами, наслідками та стратегіями протидії. Студенти також вивчатимуть особливості травми постраждалих, їх ідентифікацію та інтерв'ювання з дотриманням етичних принципів. Також розвиватимуться навички планування психосоціальної реабілітації та інформаційно-просвітницької роботи з протидії торгівлі людьми.


Професійні концепції у соціальній роботі
Впродовж курсу студенти вивчають сучасні професійні концепції соціальної роботи (включно з теоріями, методами, формами, підходами), що є новими для зарубіжного й українського контексту. У форматі фахових дискусій, гостьових лекцій, інтерактивних семінарів, тренінгів розглядаються особливості застосування таких концепцій на практиці, формуються компетентності аналізу й синтезу фахових джерел, створюється база для розвитку інноваційного соціального проектування.


Психологія для соціальної роботи
Курс "Психологія для соціальної роботи" є нормативним у програмі підготовки соціальних працівників освітнього рівня "бакалавр". Курс знайомить із психологією як наукою про психічний світ людини, розглядає сучасну психологію, її завдання та перспективи розвитку, вивчає особистість у діяльності і спілкуванні, пізнавальну, емоційно-вольову сфери особистості, індивідуально-психологічні її властивості. Під час курсу у студентів розвиваються здатності розуміти і розкривати загальні закономірності та механізми психічної діяльності та поведінки людини, особливості розвитку й функціонування особистості. Також студенти мають можливість здійснити діагностику власних психічних властивостей.


Психологія особистості
Цей курс дає вступ до ключових тем у вивченні психології особистості та розуміння індивідуальних відмінностей. Він охоплює історичні та сучасні аспекти психології особистості, включаючи психодинамічний, гуманістичний та поведінкові підходи. У межах курсу висвітлюються основні психологічні підходи до розуміння особистості, узагальнюються и? інтегруються знання про окремі психічні якості в поняття особистості, набуваються вміння и? навички самопізнання, самоаналізу, саморозуміння, самоактуалізаціі? та саморозвитку. В процесі опанування курсу студенти зможуть знайти відповіді на такі питання: 1. Що таке особистість? 2. Якими методами досліджують особистість? 3. Які теоретичні підходи будуть мати більший вплив на вивчення проблем особистості у найближчі десятиліття? 4. Які запитання виникають під час перевірки валідності психоаналітичних концепцій? 5. Які відмінності є в поясненнях мотивації в різних біхевіоральних підходах? 6. Яким чином підходять до вимірювання індивідуальних розбіжностей в самоактуалізації?


Психологія соціальної поведінки
Поняття соціальної поведінки. Соціальні регулятори поведінки (ідеологія, традиції, мораль, правові норми, ситуаційні фактори). Соціально-психологічні регулятори (аттітюди, цінності, стереотипи, груповий тиск, інформаційний тиск, групові норми). Індивідуально-психологічні чинники соціальної поведінки (конформність, соціабельність, просоціальність, асоціальність, автономність, агресивність, індивідуальні норми, структура та рівень зрілості особистості, спрямованість (тип) особистості). Поняття норми і відхилення соціальної поведінки, його історичність, міжкультурні відмінності, типи поведінкових відхилень.


Розвиток дітей раннього віку
Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати термінологію, пов'язану з розвитком дітей раннього віку, основними компонентами їх розвитку. Курс передбачає вивчення і розуміння студентами вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей від народження до 3-ох років. Це надає можливість в майбутньому проводити роботу з сім'ями, які мають дітей до 3-ох років та імплементувати отримані знання на власний досвід.


Система організації соціальних служб в Україні
Навчальна дисципліна "Система організації соціальних служб в Україні" розрахована на студентів першого курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Нормативна дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год лекційних, 18 год семінарських та 62 год самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із нормативними засадами та підходами до організації соціальних служб, сучасною мережею цих закладів та видами соціальних послуг, які надаються для різних груп населення; етапами розвитку системи соціальних служб; сформують практичні навички щодо створення й розвитку соціальних служб, а також уміння командної взаємодії у складі мультидисциплінарних та міжгалузевих команд, робота яких спрямована на вирішення різних соціальних проблем та надання соціальних послуг у громаді.


Соціальна геронтологія
Навчальна дисципліна призначена для оволодіння студентами основами геронтології, засадами, формами та методами соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах стрімких темпів демографічного постаріння в Україні. Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з історико-теоретичним підґрунтям розвитку геронтологічної науки в Україні і світі, проблемами і викликами, пов'язаними з демографічним постарінням, вітчизняною та зарубіжною практикою надання допомоги населенню літнього віку


Соціальна політика
Основні поняття соціальної політики. Соціальна політика в Україні, система соціального захисту населення, політика зайнятості, охорони здоров’я, житлова й освітня, політика подолання бідності.


Соціальна психіатрія
Курс соціальної психіатрії призначений для оволодіння навичками надання соціальної допомоги, теорією та практикою консультування, а також надання допомоги на етапах нейропсихореабілітації хворих. Мета курсу полягає у здобутті практичних вмінь надавати допомоги на етапі перебігу психічних захворювань і реконвалесценції та реабілітації. Опрацьовуються навички консультування родичів хворих з урахуванням різних варіантів перебігу захворювання і ступенів психічної спроможності хворих.


Соціальна психологія
Програма з курсу "Соціальна психологія" відповідає навчальному плану бакалавра напряму підготовки соціальна робота. Курс "Соціальна психологія" є необхідною складовою частиною вивчення, базових основ соціальної роботи, поведінки людини в соціумі, та впливу на поведінку. Даний курс є значимою частиною підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в державних і недержавних соціальних організаціях і організаціях, що надають соціальну та психологічну допомогу клієнтам. Курс дає можливість здобути теоретичні знання і практичні навички в сфері соціальної комунікації, соціальної взаємодії, управління персоналом, консультування та спілкування.


Соціальна робота в громаді
Впродовж курсу вивчаються особливості організації соціальної роботи у територіальних громадах, громадах за інтересами, віртуальних громадах тощо. Розглядаються основні підходи до роботи в громаді - розвиток окремої місцевості, соціальне планування та соціальна дія, формуються компетентності планування та реалізації програм соціального спрямування у різних громадах, а також включення членів громади у розв'язання соціальних проблем. Курс може бути цікавим і студентам інших спеціальностей, оскільки спрямований на отримання знань і формування універсальних компетентностей, актуальних для різних фахів та контекстів.


Соціальна робота в пенітенціарній системі
Навчальна дисципліна "Соціальна робота в пенітенціарній системі" розрахована на студентів третього курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Професійно-орієнтована дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год лекційних, 18 год семінарських та 62 год самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними нормативними документами та базовими підходами в пенітенціарній системі, проаналізують діяльність державних та недержавних організацій у сфері виконання покарань для різних груп засуджених та осіб, узятих під варту; сформують практичні навички щодо здійснення соціальної роботи у процесі відбування покарання, ресоціалізації, реабілітації та профілактики кримінальних правопорушень.


Соціальна робота в сфері паліативної допомоги
Навчальна дисципліна "Соціальна робота у сфері паліативної допомоги" розрахована на студентів третього курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Професійно-орієнтована дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год лекційних, 18 год семінарських та 62 год самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними нормативними документами та базовими підходами в сфері паліативної допомоги, проаналізують діяльність державних та недержавних організацій для різних груп паліативних осіб (дорослих та дітей); сформують практичні навички щодо проведення оцінки потреб й організації соціальних послуг підтримки, догляду вдома та паліативної допомоги з врахуванням міжнародного досвіду для покращення якості життя й забезпечення прав людини на охорону здоров'я.


Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій
Курс має на меті підготувати майбутніх соціальних працівників та інших фахівців до практичної роботи в системі психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з посилення резилієнс (здатності справлятися з важкими ситуаціями) у людей, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, а також зміцнення резилієнс малих груп, організацій та місцевих громад. Розглядаються основні підходи та стратегії роботи соціальних працівників й інших фахівців в умовах надзвичайних ситуацій на основі підходу "резилієнс", основні принципи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки й різні форми інтервенцій. Впродовж курсу у студентів формуються практичні навички використання основних принципів психічного здоров'я та психосоціальної підтримки згідно Керівництва Міжвідомчого постійного комітету ООН, базових підходів в роботі з клієнтами на основі резилієнс. Курс також дає розуміння можливостей розбудови власної особистісної ресурсності, ресурсності окремих родин, організацій, громад.


Соціальна робота з біженцями та шукачами притулку
Розглядатимуться питання правового статусу мігранта, шукача притулку, порядок, процедура, методи визначення статусу біженця, а також форми роботи із зазначеними категоріями клієнтів. Передбачається ознайомлення з особливостями практичної роботи українських (державних і недержавних) та міжнародних інституцій (УВКБ ООН).


Соціальна робота з ВІЛ/СНІД особами


Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
У рамках дисципліни розглядаються система державної опіки над дітьми, сутність деінституціалізації, досвід реформування інтернатів для ДС, ДПБП в Україні. Потреби вихованців та випускників інтернатних закладів, цілі й методи соціальної роботи з огляду на реформування системи інституційного догляду. Приділяється увага сімейним формам виховання ДС, ДПБП й роботі з сім'ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. Отримані знання студенти зможуть застосувати під час проходження навчальної практики у соціальних службах, що надають допомогу таким сім'ям та дітям, та для визначення своїх науково-професійних інтересів.


Соціальна робота з людьми з інвалідністю
Слухачам курсу надається можливість оволодіти професійною термінологією вживаною у міжнародній та вітчизняній науці в сфері "інвалідності", ознайомитися з основними законодавчими та нормативними актами з зазначеної проблеми, з досвідом практичної роботи державних та громадських організацій з соціальної роботи з людьми з інвалідністю, викладом ключових питань щодо соціальної значущості створення доступного середовища для маломобільних груп населення, запобігання сегрегаційних тенденцій в суспільстві щодо людей з фізичними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями, застосування принципів універсального дизайну в соціальній роботі.


Соціальна робота з людьми з особливими потребами
Курс спрямований на ознайомлення з новими підходами до питань інвалідності, з міжнародним та вітчизняним досвідом у впровадженні інтегрованих підходів до питань надання послуг людям з інвалідністю, з етикою спілкування з людьми з інвалідністю, застосуванням принципів універсального дизайну в соціальній роботі, з діяльністю державних інституцій, громадських організацій, які займаються питаннями впровадження соціальної політики. Навчальний курс допоможе студентам набути знань та навичок для роботи з людьми з інвалідністю, захисту їх прав та інтересів.


Соціальна робота з наркозалежними
Мета курсу полягає у вивчення практики соціальної роботи з клієнтами, які є залежними від психоактивних речовин. Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати специфічну наркологічну термінологію, кваліфікувати медичні та психіатричні стани у ході вживання психоактивних речовин, розуміти причинно-наслідкові зв'язки початку вживання психоактивних речовин та наслідки від вживання різних типів речовин. В ході курсу студенти отримають основні знання про етиологію та клініку залежностей, правові аспекти соціальної роботи із залежними людьми, про рівні та особливості профілактики наркоманії та алкоголізму, навчання основним навичкам соціальної роботи із залежними клієнтами.


Соціальна робота на сучасному етапі
Метою навчального курсу є набуття студентами знань про особливості соціальної роботи, що пов'язані із формуванням сучасного ринку соціальних послуг для вразливих груп населення на основі зміни концептуальних та стратегічних підходів. Розглядаються етапи впровадження соціальних послуг у громаді в умовах децентралізації, нормативно-правове забезпечення, функції соціальних служб та громадських організацій, фінансування, між секторальна співпраця, соціальне партнерство та робота мультидисциплінарних команд. Під час семінарських занять студенти отримують практичні навички щодо оцінки потреб громади та клієнтів; організації процесу надання соціальних послуг у громаді з врахуванням державних стандартів, розрахунку вартості соціальної послуги, оцінки та моніторингу, а також розробки соціальних проектів для участі в конкурсі на соціальне замовлення з організації послуги.


Соціальна робота у ситуаціях стихійних лих та збройних конфліктів
Курс має на меті підготувати майбутніх соціальних працівників та інших фахівців до практичної роботи в системі психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з посилення резилієнс (здатності справлятися з важкими ситуаціями) у людей, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, а також зміцнення резилієнс малих груп, організацій та місцевих громад. Розглядаються основні підходи та стратегії роботи соціальних працівників й інших фахівців в умовах надзвичайних ситуацій на основі підходу "резилієнс", основні принципи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки й різні форми інтервенцій. Впродовж курсу у студентів формуються практичні навички використання основних принципів психічного здоров'я та психосоціальної підтримки згідно Керівництва Міжвідомчого постійного комітету ООН, базових підходів в роботі з клієнтами на основі резилієнс. Курс також дає розуміння можливостей розбудови власної особистісної ресурсності, ресурсності окремих родин, організацій, громад


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я
Базовий курс з соціальної роботи у сфері психічного здоров'я - це синтезоване викладення існуючих підходів до роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я з врахуванням особливостей змін особистості відповідно до діагнозу. Курс дає студентам можливість розуміння складнощів людських станів в цілому та дозволяє дізнатись про важливість особистісних факторів та факторів соціального середовища, що впливають на психічне здоров'я та захворювання. Курс призначений для ознайомлення з існуючими підходами в практиці соціальної роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я, та конкретними практичними рекомендаціями щодо проведення індивідуальної, групової роботи, роботи в громаді і з сім'ями. Метою є осмислення практики соціальної роботи в сфері охорони психічного здоров'я, засвоєння комплексу навичок соціального працівника в роботі з людьми з проблемами психічного здоров'я.


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я 2
Курс призначений для ознайомлення з існуючими з теоретичним засадами та практичними підходами в практиці соціальної роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я, та конкретними рекомендаціями щодо проведення індивідуальної, групової роботи, роботи в громаді і з сім'ями. Курс дає студентам можливість через обговорення різних теоретичних концепцій, як вони тлумачать проблеми психічного здоров'я, розуміння складнощів людських станів в цілому, дозволяє дізнатись про важливість особистісних факторів та факторів соціального середовища, що впливають на психічне здоров'я та захворювання і зрозуміти, що може запропонувати соціальна робота особам з проблемами психічного здоров'я та їх сім'ям для нормалізації життя з психічним розладом.


Соціальне підприємництво
Курс "Соціальне підприємництво" відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів соціальної роботи. Курс призначений для студентів четвертого року навчання, а також за бажанням може бути обраний студентами бакалаврських і магістерських програм інших спеціальностей. Курс "Соціальне підприємництво" є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності на базі практичних організацій соціальної роботи, громадських та інших видів організацій, які опікуються проблемами соціальної роботи. Він сприяє поглибленню й спеціалізації знань і вмінь студентів щодо використання підприємницьких підходів в організації діяльності у соціальній сфері, а також соціальної роботи в громадах, що ґрунтується на засадах соціального розвитку. Соціальне підприємництво є актуальною моделлю, що генерує інноваційні рішення сучасних соціальних проблем. Курс "Соціальне підприємництво" покликаний познайомити студента із філософією соціального підприємництва, формувати світогляд інноватора та надати інструменти для створення й розвитку соціального бізнесу, як організаційної структури для втілення ідей та сталого соціального впливу. Курс складається із чотирьох тематичних модулів, що містять лекції, завдання для практичної роботи та семінарські заняття. Важливим компонентом курсу є командна робота над проектом власного соціального підприємства, який потрібно буде презентувати наприкінці вивчення курсу.


Соціальне підприємництво
Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами соціального підприємництва, зокрема з законодавчим підґрунтям ведення соціального підприємства, видами підприємницької діяльності, сучасними світовими тенденціями розвитку соціального підприємництва. Розглядаються можливості створення соціальних підприємств клієнтами соціальної роботи та ролі соціальних працівників в підтримці їх діяльності. Також аналізуються механізми впровадження соціального підприємництва в Україні на прикладі сучасних українських та закордонних соціальних підприємств.


Соціальне планування
Студенти набувають навичок стратегічного планування соціальної політики та розробки соціальних програм. Вчаться визначати цілі, завдання і критерії успішності пропонованої політики, механізмів її втілення.


Соціальний маркетинг
Навчальна дисципліна "Соціальний маркетинг" дасть можливість студентам краще зрозуміти поняття соціального маркетингу. Під час курсу студенти ознайомляться із різноманітними інструментами соціального маркетингу, та практикою їх використання в національному та міжнародному контекстах. Студенти також вивчатимуть можливості використання досліджень для визначення та сегментації різних цільових аудиторій. Також розвиватимуться навички планування соціально-маркетингової кампанії.


Соціологія девіантної поведінки
Соціологія девіантної поведінки передбачає вивчення будь-якої поведінки, що порушує соціальні норми. Важливою характеристикою девіації є те, що вона викликає негативну реакцію суспільства. Таким чином, цей курс спрямований в тому числі на вивчення реакцій на девіантну поведінку. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність поважати різноманітність людської поведінки та аналізувати її з позиції теорії девіантності; вміння пошуку та аналізу наукових досліджень, що пояснюють різні прояви людської поведінки; вміння робити презентації та організовувати дискусії з врахуванням концепції ненасильницького спілкування


Соціологія сім`ї
Сутність соціальних інститутів сім’ї та шлюбу, їхнє місце і значення у суспільстві. Взаємозалежність процесів, що відбуваються у суспільстві, і процесів в інституті сім’ї. Причини та зміст змін цих інститутів у минулому і сучасності. Наявність підстав для поширених тверджень про їхню сучасну глибоку кризу. Можливості оптимізації сімейно-шлюбних відносин. Основні методи вивчення сім’ї та шлюбу.


Створення та супровід прийомних сімей
Інтегруються знання з різних сфер знань, як-от: психології, соціальної роботи, права, державного управління, соціальної політики тощо. Предмет вивчення курсу – прийомна сім’я як інститут замісної опіки над дитиною. Приділяється увага психологічним засадам розвитку дитини і сім’ї та методам соціальної роботи, спрямованим на підтримку й належну реалізацію захисту прийомної дитини.


Супервізія в соціальній роботі
Оволодіння студентами знань щодо застосування різних моделей супервізії в соціальній роботі, розвитку вмінь та навичок її надання. Студенти знайомляться із міжнародними стандартами супервізії та вітчизняними практиками її впровадження в соціальних службах.


Теорії та методи соціальної роботи
У курсі розглядаються ключові традиції та базові наукові підходи теорії соціальної роботи, які сформовані міжнародною та вітчизняною спільнотою дослідників та практиків. Студенти матимуть можливість детально дослідити сутність теорії соціальної роботи, спрямованої на вирішення складних життєвих обставин як конкретного клієнта, так й соціальних груп; ознайомитися з теоріями, які фокусуються на взаємодії та комунікаціях між клієнтами та соціальними агенціями державного й недержавного сектору, а також теоріями, які зосереджені на соціальних змінах, ініційованих представниками громади, громадськими організаціями або соціальними агенціями для різних груп населення. Курс знаомить студентів з основними формами та методами, які використовують соціальні працівники у процесі роботи з клієнтами. У курсі вивчаються особливості індивідуальної та групової, а також роботи в громаді. Окремо розглядається груповий догляд, представництво інтересів, вулична соціальна робота та наснаження клієнтів. У результаті опанування курсу студенти розумітимуть специфіку застосування різних методів у практичній соціальній роботі, їх переваги та недоліки.


Управління волонтерською діяльністю


Управління персоналом соціальних служб
Засади управлінської діяльності в практиці соціальних служб. Теоретико-методологічне підґрунтя процесу управління персоналом, розвиток практичних навичок проведення підбору й оцінки персоналу, організація ассесмент-центрів, здійснення мотиваційної та навчальної підтримки, а також використання моніторингових стратегій роботи.


Філософія соціальної роботи
Метою даного курсу є ознайомлення студентів із предметом філософії, ключовими поняттями та концепціями, які необхідні для подальшої практики соціальної роботи. Зокрема, в межах даного курсу буде розглядатись проблематика таких напрямків як онтологія, гносеологія, філософська антропологія, етика. Особлива увага буде приділена вивченню проблем буття людини, свідомості, соціальної справедливості, утилітаризму та інших етичних систем.


Цивільний захист
Майбутній фахівець повинен бути готовим до ліквідації наслідків катастроф, вміти їх запобігати. У результаті вивчення курсу студенти повинні знати основні поняття у галузі цивільної оборони, основні законодавчі акти про цивільну оборону, міжгалузеві і галузеві нормативні акти про цивільну оборону, управління цивільною обороною на державному і галузевих рівнях, органи державного нагляду за цивільною обороною, громадський контроль з цивільної оборони, відповідальність за невиконання вимог з цивільної оборони.


Якісні методи досліджень в соціальній роботі
Курс має на меті надати знання, які стосуються підходів до проведення досліджень у соціальній роботі. Його вивчення сприяє поглибленню та спеціалізації знань і вмінь соціального працівника, допомагає оволодіти знаннями та навичками, необхідними, як при написанні кваліфікаційної роботи, так і для практичної соціальної роботи. Вивчаються особливості різних типів якісних досліджень та відповідні теорії, етичні принципи проведення дослідження, особливості використання таких дослідницьких методів як фокус-групи, дослідження в дії, вивчення випадку тощо, підготовка та організація проведення якісного дослідження, основні принципи аналізу отриманих даних та можливості застосування результатів досліджень у практичній соціальній роботі.


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна