Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Аналіз соціальної політики
Метою курсу є формування знань про сучасні тенденції розвитку політики в соціальній сфері, ознайомлення з принципами порівняльного аналізу. Здобуття фахових знань щодо методологічних засад аналізу соціальної політики, інформаційного забезпечення процесів планування і провадження соціальної політики, уміння ідентифікувати соціальні виклики та оцінювати ефективність соціальних інтервенцій.


Базові навички спілкування
Даний курс призначений для ознайомлення з теоретичним засадами процесу спілкування та початкового оволодіння професійними комунікативними навичками в процесі практичного тренування. У межах навчального курсу студенти знайомляться з теоретичними засадами феномену спілкування та з його різновидом професійним спілкуванням соціального працівника - "фабрикою" інтерв'юванням та консультуванням, техніками та прийомами проведення консультування, записуватимуть проведення власних інтерв'ю та консультувань один одного, виконуючи роль консультанта, клієнта та спостерігача по черзі, таким чином вчитимуться навичкам проведення професійного консультування.


Викладання соціальної роботи і соціальної політики
Курс знайомить з підходами до організації навчання соціальних працівників у вищих навчальних закладах, розглядає особливості застосування різних методів навчання у курсах із соціальної політики та соціальної роботи. Слухачі курсу розвивають навички розробки навчальних програм курсів, планів проведення занять з соціальної роботи та соціальної політики. Під супроводом викладача, в рамках курсу студенти відпрацьовують навички викладання тем із соціальної роботи чи соціальної політики з подальшою рефлексією.


Військова соціальна робота
Навчальна дисципліна "Військова соціальна робота" є вибірковою для студентів магістерської програми і спрямована на підготовку до роботи з військовослужбовцями, ветеранами та членами їх сімей на рівні індивіда, сім'ї та громади. У курсі вивчаються особливості військової культури, система соціального захисту, проблеми психічного здоров'я та базовані на доказах інтервенції, зміст роботи з сім'ями військовослужбовців та ветеранів, переживання горя та втрати. Під час опанування курсу заплановані гостьові лекції військових та клінічних соціальних працівників з різних країн світу для поглибленого розуміння міжнародного контексту військової соціальної роботи. Студенти вдосконалять навички пошуку та аналізу інформації, критичного аналізу й обговорення наукових публікацій та інтервенцій в соціальній роботі, вчитимуться виявляти прогалини в дослідженнях та соціальній політиці щодо військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей.


Волонтерська діяльність
Метою курсу є ознайомлення студентів з процесом становлення й розвитку волонтерства у соціальній роботі. Розглядаються основи волонтерської діяльності в соціальних службах та громадських організаціях, етичні аспекти діяльності волонтерів, їх роль у процесі надання соціальних послуг, функції координатора/керівника волонтерських груп щодо адміністрування та організаційної політики із залучення волонтерів. Під час семінарських занять студенти набудуть практичних навичок розробника навчальних програм для підготовки волонтерів у соціальній сфері та модератора/керівника діяльності волонтерських груп. Усі бажаючі (протягом курсу) матимуть змогу спробувати себе у якості волонтера та отримати відповідний сертифікат у рамках роботи кафедральної Школи волонтера.


Вступ до методології соціального дослідження
Курс "Вступ до методології соціального дослідження" є обов'язковим для студентів третього року навчання освітньої програми "Соціальна робота". Курс розроблено таким чином, щоб студенти навчилися розуміти сутність досліджень в соціальній сфері та особливості їх застосування. Особлива увага приділяється розвитку навичок поетапного планування дослідження в соціальній роботі. За результатами опанування курсу студенти розробляють власну дослідницьку пропозицію для вивчення актуальних проблем в соціальній роботі.


Вступ до соціальної роботи
Курс є обов'язковим для соціальних працівників і передбачає набуття студентами базових знань та навичок з фаху. Розглядаються основні поняття, сучасні концепції соціальної роботи, етичні засади, професійні ролі соціальних працівників, особливості й етапи ведення випадку, професійні межі, явище вигорання, застосування багатопрофільного підходу до надання соціальних послуг, вимоги до ведення професійних записів, що слугує підґрунтям для подальшого поглиблення фахових знань і навичок.


Гостьовий курс


Гостьовий курс: Зміцнення резільєнтності громади та розвиток мережі кризового реагування
Курс передбачає ознайомлення з однією з актуальних сучасних концепцій соціальної роботи, яка застосовується в зарубіжних країнах, та/або інноваційним досвідом практичної діяльності соціальних працівників в різних країнах світу. Для викладання курсу залучаються викладачі або практики соціальної роботи з різних країн світу


Групова робота
Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними теоретичними аспектами групової соціальної роботи; організацією та управлінням груповими процесами у малих та великих групах; сформують практичні навички щодо організації різних видів групової роботи та уміння працювати у команді, проводити тренінгову діяльність та групи підтримки й взаємодопомоги із групами ризику або групами клієнтів, які опинилися у складних життєвих обставинах в якості фасилітатора та тренера.


Дослідницький практикум
Впродовж навчання на дослідницькому практикумі відбувається поглиблення теоретичних знань щодо дослідницької діяльності, розвиток практичних навичок формування дослідницького питання, мети за завдань дослідження, аналізу літератури, вибору методів дослідження та особливостей їх застосування, формування вибірки, збору первинних даних та підходів до їх аналізу. Також студенти набувають знань щодо організації дослідницького процесу, поширення його результатів, написання абстракту та наукової статті. Вивчення курсу завершується написанням першого варіанту кваліфікаційної (магістерської) роботи.


Історія соціальної роботи
У курсі розглядаються основні етапи становлення соціальної роботи як професії в Україні та зарубіжних країнах (Великобританія, США, Німеччина та ін.), починаючи з кінця ХІХ століття. Окремо розглядаються соціально-політичні та економічні передумови професіоналізації соціальної роботи. Під час курсу студенти знайомляться з основоположниками соціальної роботи та їхнім особистим внеском в розвиток теорії, методів, освіти та етики через опрацювання першоджерел. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність аналізувати процеси становлення соціальної роботи як професії, вчаться аналізувати першоджерела з соціальної роботи та виділяти в них основні ідеї, а також працювати в парі та робити презентації.


Кваліфікаційна робота
Кваліфікаційна робота є завершальним етапом навчання на освітній програмі першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 231 "Соціальна робота" й передбачає вивчення актуальних питань соціальної роботи.


Комплексний кваліфікаційний екзамен
Комплексний кваліфікаційний екзамен передбачено навчальним планом підготовки студентів бакалаврської програми за спеціальністю 231 "Соціальна робота" як частину підсумкової атестації. Комплексний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю 231 "Соціальна робота" спрямований на перевірку досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 231 "Соціальна робота" галузі 23 "Соціальна робота" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньою програмою. Комплексний кваліфікаційний екзамен має за мету з'ясування рівня професійних компетентностей студентів з базових дисциплін (історія соціальної роботи, вступ до соціальної роботи, теорії соціальної роботи, методи соціальної роботи), визначення їхньої готовності до практичної роботи або продовження навчання за фахом.


Консультування в соціальній роботі
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами підходами до консультування в соціальній роботі. Розглядаються можливості консультування в практиці роботи з різними групами клієнтів. Курсом передбачається опанування як загальних підходів до консультування (структура консультації, основні техніки консультування), так і особливостей консультування з різними типами клієнтів (немотивованими, в ситуації стресу, гострого горя тощо). Окремо розглядається процес консультування та умови його проведення. Семінарські заняття включають рольові ігри, що передбачає проведення консультації та її аналіз.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Менеджмент в соціальній сфері
Впродовж навчання студенти ознайомляться із загальними засадами менеджменту у соціальній сфері; отримають базові знання про систему надання соціальних послуг на національному та місцевому рівнях; сформують практичні навички щодо впливу на місцеву політику у формуванні соціальних послуг, навички участі у процесах створення політик; отримають знання щодо розподілення функцій у організації та надання соціальних послуг між державним та недержавним секторами, освоять принципи між секторальної та міжвідомчої взаємодії для ефективної координації процесу надання соціальних послуг.


Менеджмент соціальних служб
Курс "Менеджмент соціальних служб" розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною за спеціальністю - 231 "Соціальна робота". В рамках курсу студенти оволодіють фаховими знаннями щодо стратегічного та операційного планування, управління проектами, побудови ефективного організаційного дизайну, дізнаються про основні принципи управління організаційними ресурсами та способами їх залучення.


Методологія досліджень в соціальній роботі
Курс дає студентам можливість опанувати основні стратегії досліджень у соціальній роботі як практичної діяльності, з особливим наголосом на застосуванні емпіричних методів і технік аналізу даних. Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення досліджень в соціальній роботі у межах кількісної і якісної дослідницьких парадигм, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних дослідженнях. Особливий наголос при цьому робиться на основних підходах до теоретичного опрацювання ("теоретизування") результатів проведених наукових розвідок, їхньому порівняльному та критичному представлені науковій спільноті.


Міжнародна соціальна робота
Вивчення курсу сприяє поглибленню знань студентів щодо особливостей соціальної роботи, соціальних проблем і досвіду їх вирішення в різних країнах і відмінних культурних контекстах. Отримані знання та навички допоможуть студентам у процесі планування і надання послуг клієнтам соціальної роботи, які є представниками різних культур і національностей; у розробці й реалізації міжнародних освітніх, дослідницьких, практично орієнтованих проектів із соціальної роботи; а також у підготовці англомовних статей та доповідей за професійною тематикою.


Міжнародна соціальна робота 2
This course is grounded in the introductory international social work and social policy courses and is designed to provide the opportunity to apply previous course knowledge to local and global social work practice, with a special emphasis on community practice.


Міжнародні організації та соціальна робота
Курс "Міжнародні організації та соціальна робота" є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності на базі практичних організацій, наукових установ, громадських організацій, міжнародних неурядових організацій, які реалізовують програми і проекти соціальної роботи на міжнародному рівні. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів із міжнародною практикою соціальної роботи, діяльністю та роллю відповідних міжнародних організацій у світі та в Україні зокрема, набуття ними знань щодо основних засад, змісту діяльності таких організацій щодо різних груп клієнтів соціальної роботи, а також формування у студентів компетентностей, необхідних для здійснення аналізу їх діяльності.


Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Курс розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною у навчальній програмі підготовки магістра соціальної роботи. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти магістерської програми зможуть ознайомитися з основними підходами до моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів, їх практичним застосуванням у соціальній сфері та сфері охорони здоров'я, розуміти контекст оцінювання та теорію змін, оволодіти навичками самостійного планування і проведення моніторингу та оцінювання, ознайомитися з етикою, політикою, керівними принципами та стандартами, що регулюють діяльність з оцінювання


Навчально-дослідницький практикум
Навчально-дослідницький практикум є обов'язковим для вивчення на четвертому році навчання у восьмому семестрі на бакалаврській програмі зі спеціальності 231 - соціальна робота. Курс відбувається у формі практичних занять та самостійної роботи студента з підготовки кваліфікаційної роботи в рамках проведення наукового дослідження. Метою дисципліни є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальній роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички їх аналізу та представлення і поширення результатів дослідження. Викладання на курсі базується на рефлексивному та дидактичному підходах.


Оглядовий курс лекцій до комплексного кваліфікаційного екзамену
Оглядові лекції допомагають студентам розібратися з найбільш складними питаннями фахових дисциплін. Першочергова увага приділяється висвітленню декількох вузлових, найбільш важких, актуальних і одночасно складних для самостійного вивчення студентами проблем.


Основи геронтології
Навчальна дисципліна "Основи геронтології " є вибірковою дисципліною бакалаврської освітньої програми зі спеціальності 231 "Соціальна робота". Кількість кредитів: 3; загальна кількість годин вивчення дисципліни: 90 год., з них 28 год. практичної роботи та 62 год. самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Навчальна дисципліна призначена для оволодіння студентами основами геронтології, засадами, формами та методами соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах стрімких темпів демографічного постаріння в Україні.


Основи медичних знань
Навчальна дисципліна "Основи медичних знань" є однією із обов'язкових дисциплін у навчальному плані бакалаврату спеціальності "Соціальна робота". Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної роботи з різними цільовими групами. Він допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати медичну термінологію, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику, спадковістю та медичними станами. Це створює ґрунт для розуміння можливих проблем зі здоров'ям, дає орієнтири щодо надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Розуміння медичних станів та причин їх виникнення допомагатиме будувати персональні стратегії щодо збереження здоров'я.


Основи менеджменту
Одна з дисциплін, що передбачає набуття знань та опанування навичок, необхідних для підготовки соціального працівника керівної ланки. Курс знайомить з основами менеджменту на прикладі організацій соціальної сфери. Завдання курсу полягають в тому, щоб надати студентам уявлення про менеджмент як професію, познайомити із основними поняттями менеджменту та його функціями. В ході курсу розглядаються наступні теми: організація як суб'єкт управління, планування, фінансування, маркетинг, управління персоналом, організаційний розвиток, моніторинг, контроль та оцінювання діяльності організації, інформація та комунікації. Для засвоєння теоретичних знань на завершення курсу слухачі розробляють проект організації.


Основи соціального діалогу: курс з комунікацій
Курс ознайомлює майбутніх працівників та працівниць соціальної роботи з особливістю стратегічного та оперативного планування комунікації із цільовими аудиторіями. Студенти\студентки навчаться розробляти та впроваджувати ефективні комунікаційні стратегії у своїй професійній діяльності, використовувати релевантні канали комунікації, працювати в умовах обмежених ресурсів. Особлива увага під час вивчення курсу надається антикризовим комунікаціям та роботі у соціальних мережах. Структурно курс розподілений на кілька частин: 1) ознайомча частина, 2) реклама та маркетинг, брендинг, 3) стратегія та тактика комунікаційної діяльності, 4) робота з соціальними медіа, 5) основи копірайтингу. Особлива увага буде приділена практичним вправам, які будуть супроводжувати кожен блок.


Основи соціально-економічного аналізу
Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної політики, зокрема політики зайнятості та соціального забезпечення, підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в органах державної влади, дослідницьких інституціях, соціальних службах. Курс знайомить студентів з технологією соціально-економічного аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів, необхідними для оцінки соціальних та економічних потреб домогосподарств, соціальних чинників діяльності підприємств та реалізації програм сприяння зайнятості та постачання соціальних послуг.


Основи соціальної політики
Метою курсу є ознайомлення із базовими знаннями із соціальної політики та опанування навичками застосування знань на практиці. За результатами проходження курсу студенти повинні знати: сфери компетенції, цілі та завдання, об'єкт та суб'єкт соціальної політики, сучасні концепції, стратегії та підходи в соціальній політиці, моделі соціального захисту. За результатами проходження курсу студенти повинні вміти: визначати, аналізувати та пояснювати передумови та чинники формування соціальної політики; визначати дотичні до певної сфери компетенції соціальної політики документальну базу, систему інституцій, джерела та методи фінансування та інструменти соціальної політики. Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної реклами
Метою викладання дисципліни є надання студентам знань про основи соціальної реклами, види та особливості розробки для формування необхідної громадської думки щодо соціальних проблем й шляхів вирішення. Студенти зможуть отримати практичні навички з виготовлення, поширення та оцінювання соціальної реклами серед різних груп населення та залучатися до інформаційно-просвітницьких заходів, акцій та форумів з соціальної проблематики. Протягом курсу планується залучення спеціалістів у сфері соціальної реклами та практиків соціальної роботи, пов'язаних із її поширенням серед вразливих груп населення.


Підготовка наукової роботи для соціальних працівників
Метою курсу є ознайомлення з основами академічного письма (academic writing). Даний курс є практичним, на ньому ви навчитесь створювати науковий текст, дотримуватись вимог цитування та посилання на першоджерела. Ви удосконалите свої навички роботи з науковими текстами у сфері соціальної роботи щодо читання та критичного аналізу їх змісту. Ви ознайомитесь з особливостями написання таких наукових текстів як абстракт, анотація, тези, відгук, рецензія, наукова стаття та навчитесь самостійно створювати такі академічні тексти, як курсова робота, есе, тези та постер. На курсі ви дізнаєтесь про те, як здійснювати бібліографічний пошук, працювати з реферативними менеджерами та складати бібліографічний опис. Також ми поговоримо про те, як запобігати плагіату та іншим порушенням академічної доброчесності.


Правові основи соціальної роботи
Метою курсу є наблизити студентів до правових основ надання соціальної допомоги як професійної діяльності соціальних працівників. Соціальна робота є комплексом правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Діяльність установ, підприємств та організацій, які надають соціальні послуги досить в значній частині регламентується нормативно-правовими актами. Володіння правовими знаннями покращить як діяльність соціальних працівників, так і їх допомогу клієнтам.


Практика волонтерська
Метою викладання даної дисципліни є формування цілісної системи знань про основи волонтерства та набуття студентами практичних навичок щодо впровадження різноманітних волонтерських ініціатив, соціальних програм та проектів у сфері соціальної роботи. Впродовж навчання планується проведення інтерактивних занять, спрямованих на формування лідерських якостей, уміння приймати рішення, самостійно проводити різні заходи й акції, які пов'язані з популяризацією соціальної роботи та волонтерської діяльності.


Практика навчальна 1
Програма з курсу "Практика навчальна 1" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики бакалаврів, а також продовженням курсу "Практика ознайомча". Курс "Практика навчальна 1" розрахований на студентів третього року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Протягом практики передбачається влаштування студентів третього року навчання бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час навчальної практики студенти поглиблюють знання про організаційно-адміністративні засади діяльності соціальних організацій, практичну роботу з різними групами клієнтів, наявні ресурси громади, виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням методів соціальної роботи, тренують навички та компетентності, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика навчальна 2
Продовження Практики 1, передбачає відпрацювання студентами базових знань та навичок з фаху як під час аудиторних занять (дорадництв), так і під час практичних занять у соціальних службах. Приділяється увага підготовці і опису тренінгу на одну із запропонованих тем, чи виходячи із запиту з боку працівників соціальної служби. Мета вивчення дисципліни:Відпрацювання студентами знань і навичок із соціальної роботи на базі соціальних служб, розвиток умінь, пов'яаних з плануванням, підготовкою і описом тренінгу.


Практика науково-дослідницька 2
Курс "Практика науково-дослідницька 2" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики магістрів, а також є логічним продовженням курсів "Практика ознайомча" та "Практика науково-дослідницька 1". Курс "Практика науково-дослідницька 2" розрахований на студентів другого курсу магістерської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Протягом практики відбувається збір первинного матеріалу і проведення наукового дослідження, що завершується написанням та захистом кваліфікаційної (магістерської) роботи. Предметом практики є удосконалення навичок самостійної наукової роботи, розширення науково-понятійного апарату студентів, дослідження проблем практики соціальної роботи, їхнє теоретичне обґрунтування та формування логічної структури майбутньої магістерської роботи.


Практика науково-дослідницька I
Практика науково-дослідницька 1 займає особливе місце в підготовці магістрів соціальної роботи та є вагомим компонентом навчання, оскільки визначає не тільки якість професійної підготовки у цілому, але й формує готовність студентів працювати у сфері соціальної роботи. Курс "Практика науково-дослідницька 1" розрахований на студентів першого курсу магістерської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Даний курс допомагає магістрам першого року навчання більш предметно ознайомитися з діяльністю мережі закладів та організацій, які працюють у сфері соціальної роботи, сформувати вміння та виробити навички практичної соціальної роботи, визначитися з темою кваліфікаційної роботи, обрати цільову групу й базу для проведення досліджень. Такий вид практики сприяє якісній професійній орієнтації, формуванню соціального досвіду, розвитку менеджерських навичок, розширенню комунікацій з надавачами та отримувачами соціальних послуг тощо.


Практика ознайомча
Програма з курсу "Практика ознайомча" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики магістрів. Ознайомча практика допомагає студентам першого курсу магістерської програми ознайомитися з існуючою системою організацій, які працюють у сфері соціальної роботи та соціальної політики, сформувати вміння та виробити навички практичної соціальної роботи, обрати цільову групу й базу для проведення досліджень. Практика сприяє ознайомленню студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок, набуття відповідного практичного досвіду для подальшого засвоєння загальних і фахових компетентностей соціального працівника.Такий вид практики сприяє профорієнтаційному вибору майбутнього випускника магістерської програми.


Протидія торгівлі людьми
Метою курсу є ознайомлення студентів із особливостями торгівлі людьми, його причинами і наслідками, можливостями протидії цьому явищу, а також оволодіння практичними навичками виявлення постраждалих осіб та надання їм фахової допомоги. Студенти знайомляться з нормативно-правовою базою з питань протидії торгівлі людьми, підходами до надання допомоги постраждалим особам на прикладі різних країн, а також розглядають особливості застосування різних методів у роботі постраждалими. Під час опанування курсу студенти вчаться розробляти індивідуальний план надання допомоги людям, які постраждали від торгівлі людьми, на прикладах реальних життєвих історій.


Професійні концепції у соціальній роботі
Впродовж курсу студенти вивчають сучасні професійні концепції соціальної роботи (включно з теоріями, методами, формами, підходами), що є новими для зарубіжного й українського контексту. У форматі фахових дискусій, гостьових лекцій, інтерактивних семінарів, тренінгів розглядаються особливості застосування таких концепцій на практиці, формуються компетентності аналізу й синтезу фахових джерел, створюється база для розвитку інноваційного соціального проектування.


Психологія для соціальної роботи
Курс знайомить із психологією як наукою про психічний світ людини, розглядає сучасну психологію, її завдання та перспективи розвитку, вивчає особистість у діяльності і спілкуванні, пізнавальну, емоційно-вольову сфери особистості, індивідуально-психологічні її властивості. Під час курсу у студентів розвиваються здатності розуміти і розкривати загальні закономірності та механізми психічної діяльності та поведінки людини, особливості розвитку й функціонування особистості. Також студенти мають можливість здійснити діагностику власних психічних властивостей. Особлива увага приділяється темам, пов'язаним із проблематикою предмету психології, розвитком психіки, проблематикою психічних процесів та явищ, психологією особистості. Курс "Психологія для соціальної роботи" призначений для формування у студентів базових знань про специфіку психічних явищ, психологічні закономірності поведінки, перебіг психічних процесів, а також для формування вмінь і навичок, необхідних для успішного опанування подальших теоретичних та практичних дисциплін, передбачених програмою професійної освіти. Набуті знання допоможуть студентам усвідомити глибинні джерела, закономірності та тенденції розвитку здорової, зрілої, вільної і відповідальної особистості, стануть важливим фактором у практичному опануванні методів самопізнання, саморегуляції, активізації творчого потенціалу, безконфліктної взаємодії з оточуючими, засвоєння засобів надання психологічної допомоги тим, хто її потребує.


Психологія особистості
Цей курс дає вступ до ключових тем у вивченні психології особистості та розуміння індивідуальних відмінностей. Він охоплює історичні та сучасні аспекти психології особистості, включаючи психодинамічний, гуманістичний та поведінкові підходи. У межах курсу висвітлюються основні психологічні підходи до розуміння особистості, узагальнюються и? інтегруються знання про окремі психічні якості в поняття особистості, набуваються вміння и? навички самопізнання, самоаналізу, саморозуміння, самоактуалізаціі? та саморозвитку. В процесі опанування курсу студенти зможуть знайти відповіді на такі питання: 1. Що таке особистість? 2. Якими методами досліджують особистість? 3. Які теоретичні підходи будуть мати більший вплив на вивчення проблем особистості у найближчі десятиліття? 4. Які запитання виникають під час перевірки валідності психоаналітичних концепцій? 5. Які відмінності є в поясненнях мотивації в різних біхевіоральних підходах? 6. Яким чином підходять до вимірювання індивідуальних розбіжностей в самоактуалізації?


Психологія соціальної поведінки
Курс має на меті ознайомити майбутніх соціальних працівників з факторами, феноменами, закономірностями, психологічними механізмами соціальної поведінки з метою їх застосування у практичній діяльності. Він охоплює розгляд теоретичних положень та концепцій соціальної поведінки різних психологічних шкіл (психоаналітичної, поведінкової, когнітивної) і галузей психології (соціальної психології, психології особистості, психології розвитку)


Розвиток дітей раннього віку
Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати термінологію, пов'язану з розвитком дітей раннього віку, основними компонентами їх розвитку. Курс передбачає вивчення і розуміння студентами вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей від народження до 3-ох років. Це надає можливість в майбутньому проводити роботу з сім'ями, які мають дітей до 3-ох років та імплементувати отримані знання на власний досвід. Мета опанування дисципліни - формування теоретичних знань щодо психосоціального розвитку дітей раннього віку й ролі батьківського виховання та необхідних практичних навичок щодо забезпечення права дитини на сім'ю та профілактику відмов від новонароджених дітей та запобігання інституалізації дітей раннього віку.


Система організації соціальних служб в Україні
Впродовж навчання студенти ознайомляться із нормативними засадами та підходами до організації соціальних служб, сучасною мережею цих закладів та видами соціальних послуг, які надаються для різних груп населення; етапами розвитку системи соціальних служб; сформують практичні навички щодо створення й розвитку соціальних служб, а також уміння командної взаємодії у складі мультидисциплінарних та міжгалузевих команд, робота яких спрямована на вирішення різних соціальних проблем та надання соціальних послуг у громаді.


Соціальна політика
Мета курсу - підготувати майбутніх соціальних працівників до організації надання якісних соціальних послуг в частині консультування клієнтів щодо їх соціальних прав та участі у державних програмах соціального захисту, соціального страхування, зайнятості, охорони здоров'я, освіти та забезпечення житлом; до аналітичної роботи, пов'язаної з моніторингом та оцінкою соціального становища вразливих груп населення, ефективності соціальної політики та її впливу на соціальний розвиток суспільства, розробки рекомендацій щодо удосконалення інструментів соціальної політики в інтересах отримувача соціальної послуги. Також курсом передбачено знайомство студентів з міжнародним досвідом здійснення соціальної політики та методами аналізу моделей соціальної політики, оволодіння навичками аналізу показників соціального розвитку.


Соціальна психіатрія
Курс представляє спеціалізовані знання в галузі психічного здоров'я з точки зору перспективи соціальної роботи і практичне знання про соціальну роботу з дорослими, які мають психічні труднощі. Курс дає студентам можливість розуміння існуючих підходів в практиці галузі психіатрії, яка фокусується на міжособистісному та культурному контексті психічного розладу та психічного благополуччя. Соціальна психіатрія вивчає роль соціальних факторів в етіології, клініці, перебігу, лікуванні та профілактиці психічних розладів і розробляє наукові основи організації психіатричної допомоги. Тому курс дозволяє дізнатись про вплив особистісних факторів та факторів соціального оточення на виникнення складнощів людських станів в цілому та організацію медичної та реабілітаційної допомоги людям, що страждають на психічні розлади, з акцентом на підтримці соціального функціонування та конкретних практичних рекомендаціях щодо проведення соціальної роботи в сфері психічного здоров'я.


Соціальна психологія
Курс є необхідною складовою частиною вивчення базових основ соціальної роботи, поведінки людини в соціумі, та впливу на поведінку. Даний курс є значимою частиною підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в державних і недержавних соціальних організаціях і організаціях, що надають соціальну та психологічну допомогу клієнтам. Курс дає можливість здобути теоретичні знання і практичні навички в сфері соціальної комунікації, соціальної взаємодії, управління персоналом, консультування та спілкування.


Соціальна робота в громаді
Впродовж курсу вивчаються особливості організації соціальної роботи у територіальних громадах, громадах за інтересами, віртуальних громадах тощо. Розглядаються основні підходи до роботи в громаді - розвиток окремої місцевості, соціальне планування та соціальна дія, формуються компетентності планування та реалізації програм соціального спрямування у різних громадах, а також включення членів громади у розв'язання соціальних проблем. Курс може бути цікавим і студентам інших спеціальностей, оскільки спрямований на отримання знань і формування універсальних компетентностей, актуальних для різних фахів та контекстів.


Соціальна робота в сфері паліативної допомоги
Мета опанування дисципліни - формування базових знань з організації соціальної роботи у сфері паліативної допомоги на основі міжгалузевого підходу та необхідних практичних навичок щодо проведення оцінки потреб й надання соціальних послуг для покращення якості життя й забезпечення прав людини на охорону здоров'я для паліативних хворих та їх сімей. Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними нормативними документами та базовими підходами в сфері паліативної допомоги, проаналізують діяльність державних та недержавних організацій для різних груп паліативних осіб (дорослих та дітей); сформують практичні навички щодо організації соціальних послуг підтримки, догляду вдома та паліативної допомоги з врахуванням міжнародного досвіду для покращення якості життя й забезпечення прав людини на охорону здоров'я.


Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Вибіркова навчальна дисципліна, орієнтована на набуття студентами знань щодо соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Розглядається система державної опіки, завдання, особливості, методи соціальної роботи з вихованцями й випускниками інтернатних закладів, з огляду на реформування системи державної опіки. Приділяється увага сімейним формам виховання дітей. Розглядається питання роботи з сім'ями, що перебувають у складних життєвих обставинах, де є ризик передачі дитини на виховання до системи державної опіки. Отримані знання студенти зможуть застосувати під час проходження навчальної практики у соціальних службах, що надають допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленими батьківського піклування.


Соціальна робота з людьми з інвалідністю
Впродовж навчання студенти оволодіють професійною термінологією вживаною у міжнародній та вітчизняній науці у сфері соціальної роботи з людьми з інвалідністю, ознайомляться з основними законодавчими та нормативно-правовими актами із зазначеної проблематики, з досвідом практичної роботи соціальних служб та громадських організацій щодо надання соціальних послуг та здійснення соціальної роботи з людьми з інвалідністю, отримають практичні навички щодо створення доступного середовища для маломобільних груп населення, запобігання сегрегаційних тенденцій в суспільстві щодо людей з фізичними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями, а також сформують необхідні уміння щодо застосування принципів універсального дизайну в соціальній роботі.


Соціальна робота на сучасному етапі
Мета опанування дисципліни - формування цілісної системи знань про основи соціальної роботи на сучасному етапі, новітні підходи й умови розвитку соціальних послуг для населення та набуття практичних навичок щодо планування, організації й надання соціальних послуг в громаді з врахуванням сучасних реалій. Впродовж навчання студенти ознайомляться з основами соціальної роботи на сучасному етапі, новітніми концептуальними підходами з врахуванням процесу децентралізації та прийняття нової редакції Закону України "Про соціальні послуги"; отримають необхідні знання про сучасні ініціативи державного та недержавного сектору в сфері соціальної роботи; сформують практичні навички щодо планування, організації та надання соціальних послуг в громаді. Формат навчання: презентації, пітчінг, панельні дискусії, конференції, робота з кейсами, обмін досвідом практичної роботи тощо.


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я
Базовий курс з соціальної роботи у сфері психічного здоров'я - це синтезоване викладення існуючих підходів до роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я з врахуванням особливостей змін особистості відповідно до діагнозу. Курс дає студентам можливість розуміння складнощів людських станів в цілому та дозволяє дізнатись про важливість особистісних факторів та факторів соціального середовища, що впливають на психічне здоров'я та захворювання. Курс призначений для ознайомлення з існуючими підходами в практиці соціальної роботи з людьми, що мають проблеми психічного здоров'я, та конкретними практичними рекомендаціями щодо проведення індивідуальної, групової роботи, роботи в громаді і з сім'ями.


Соціологія девіантної поведінки
Ця дисципліна є вступом до вивчення девіації та девіантної поведінки. Соціологія девіантної поведінки передбачає вивчення будь-якої поведінки, що порушує соціальні норми. Важливою характеристикою девіації є те, що вона викликає негативну реакцію суспільства. Таким чином, цей курс спрямований в тому числі на вивчення реакцій на девіантну поведінку. Особливу увагу буде приділено вивченню девіації з позиції різних теоретичних парадигм, вивчаючи такі теми як вбивство, злочинність еліти, комп'ютерна злочинність, вживання наркотиків та алкоголю, зґвалтування, проституція, гомосексуальні стосунки, уфологія, анорексія, пірсинг, татуювання, самогубство та ін. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність поважати різноманітність людської поведінки та аналізувати її з позиції теорії девіантності; вміння пошуку та аналізу наукових досліджень, що пояснюють різні прояви людської поведінки; вміння робити презентації та організовувати дискусії з врахуванням концепції ненасильницького спілкування.


Створення та супровід прийомних сімей
Курс є інтегрованим і передбачає опанування знань та навичок, необхідних для роботи в системі замісної опіки над дітьми, що потребує знання теорій психології, соціальної роботи, права, державного управління, соціальної політики тощо. Предметом вивчення курсу є прийомна сім'я як інститут замісної опіки над дитиною. В процесі вивчення курсу приділяється увага функціонуванню сім'ї, особливостям створення та підтримки прийомної сім'ї, законодавству, що визначає діяльність таких сімей, ролі соціального працівника в здійснені соціального супроводу таких сімей та взаємодії з іншими фахівцями.


Супервізія в соціальній роботі
Оволодіння студентами знань щодо застосування різних моделей супервізії в соціальній роботі, розвитку вмінь та навичок її надання. Студенти знайомляться із міжнародними стандартами супервізії та вітчизняними практиками її впровадження в соціальних службах, набудуть здатність застосовувати етичні принципи при наданні супервізії та ефективно вирішувати етичні дилеми.


Теорії і методи соціальної роботи
У курсі розглядаються ключові традиції та базові наукові підходи теорії соціальної роботи, які сформовані міжнародною та вітчизняною спільнотою дослідників та практиків. Студенти матимуть можливість детально дослідити сутність теорії соціальної роботи, спрямованої на вирішення складних життєвих обставин як конкретного клієнта, так й соціальних груп; ознайомитися з теоріями, які фокусуються на взаємодії та комунікаціях між клієнтами та соціальними агенціями державного й недержавного сектору, а також теоріями, які зосереджені на соціальних змінах, ініційованих представниками громади, громадськими організаціями або соціальними агенціями для різних груп населення. Курс знайомить студентів з основними формами та методами, які використовують соціальні працівники у процесі роботи з клієнтами. У курсі вивчаються особливості індивідуальної та групової, а також роботи в громаді. Окремо розглядається груповий догляд, представництво інтересів, вулична соціальна робота та наснаження клієнтів. У результаті опанування курсу студенти розумітимуть специфіку застосування різних методів у практичній соціальній роботі, їх переваги та недоліки.


Управління персоналом соціальних служб
Курс знайомить студентів із теоретико-методологічним підґрунтям процесу управління персоналом, розвитку практичних навичок відбору та оцінки персоналу, мотиваційної та навчальної підтримки. Курс передбачає розвиток управлінських якостей у студентів, практичних навичок щодо розробки технічних завдань, персональних специфікацій, посадових інструкцій, тощо. Слухачі знайомляться з нормативною базою, стандартами роботи соціальних служб державного та громадського сектору.


Філософія соціальної роботи
Курс "Філософія соціальної роботи" викладається у 3 семестрі та розрахований на 14 навчальних тижнів. Вивчення курсу передбачає аудиторну (лекції - 10 год., семінари - 18 год.) і самостійну роботу (62 год.). Загальна кількість годин, відведених на опанування дисципліни - 90 (3 кредити ЄКТС). Основним завданням цього курсу є встановлення зв'язків між основними принципами соціальної роботи і філософськими теоріями та практиками. Лекції спрямовані на з'ясування підстав, на яких ґрунтуються методи та підходи соціальної роботи. Семінарські заняття мають допомогти осмислити та критично залучити ключові філософські поняття, опанувати базові навики теоретичного мислення та техніки роботи з філософськими текстами.


Якісні методи досліджень в соціальній роботі
Курс "Якісні методи дослідження в соціальній роботі" викладається для студентів четвертого курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Курс є нормативним. Курс має на меті надати знання, які стосуються підходів до проведення досліджень у соціальній роботі. Його вивчення сприяє поглибленню та спеціалізації знань і вмінь соціального працівника, допомагає оволодіти знаннями та навичками, необхідними, як при написанні кваліфікаційної роботи, так і для практичної соціальної роботи. Вивчаються особливості різних типів якісних досліджень та відповідні теорії, етичні принципи проведення дослідження, особливості використання таких дослідницьких методів як фокус-групи, дослідження в дії, вивчення випадку тощо, підготовка та організація проведення якісного дослідження, основні принципи аналізу отриманих даних та можливості застосування результатів досліджень у практичній соціальній роботі.


© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна