Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Advanced international Social Work


International Organization and Social Work


International Social Work


Аналіз соціальної політики


Базові навички спілкування


Викладання соціальної роботи і соціальної політики
Мета курсу – підготувати до викладання соціальної роботи, соціальної політики та практики із соціальної роботи. Студенти отримують уявлення про принципи складання програми підготовки соціального працівника; навчаються визначати зміст соціальної роботи (соціальної політики) й ефективні методи для її викладання, орієнтуватися у змісті й основних підходах до організації практики студентів у соціальних закладах.


Волонтерська діяльність
Метою курсу є ознайомлення студентів з процесом становлення й розвитку волонтерства у соціальній роботі. Розглядаються основи волонтерської діяльності в соціальних службах та громадських організаціях, етичні аспекти діяльності волонтерів, їх роль у процесі надання соціальних послуг, функції координатора/керівника волонтерських груп щодо адміністрування та організаційної політики із залучення волонтерів. Під час семінарських занять студенти набудуть практичних навичок розробника навчальних програм для підготовки волонтерів у соціальній сфері та модератора/керівника діяльності волонтерських груп. Усі бажаючі (протягом курсу) матимуть змогу спробувати себе у якості волонтера та отримати відповідний сертифікат у рамках роботи кафедральної Школи волонтера.


Вступ до методології соціального дослідження


Вступ до методології соціального дослідження


Вступ до соціальної роботи
Курс є обов'язковим для соціальних працівників і передбачає набуття студентами базових знань та навичок з фаху. Розглядаються основні поняття, сучасні концепції соціальної роботи, етичні засади, професійні ролі соціальних працівників, особливості й етапи ведення випадку, професійні межі, явище вигорання, застосування багатопрофільного підходу до надання соціальних послуг, вимоги до ведення професійних записів, що слугує підґрунтям для подальшого поглиблення фахових знань і навичок.


Гостьовий курс


Гостьовий курс


Групова робота
Теоретичні і методичні основи групової психологічної роботи. Участь у навчальній психокорекційній групі, де використовуватимуться такі підходи, як груповий аналіз, гештальттерапія, психодрама та клієнтцентрована терапія.


Дослідницький практикум


Інформаційне забезпечення соціальної сфери
Складові інформаційного забезпечення соціальної служби. Форми та методи інформаційної роботи. Інформаційні технології в соціальній службі, використання баз даних. Лобіювання інтересів соціально вразливих груп. Реклама та промоушн (просування) соціальних послуг. Освітньо-роз’яснювальна робота. Формування іміджу, запобігання стигматизації в інформаційних матеріалах. Особливості роботи інформаційних та інформаційно-консультативних центрів із соціальних питань.


Історія соціальної роботи
У курсі розглядаються основні етапи становлення соціальної роботи як професії в Україні та зарубіжних країнах (Великобританія, США, Німеччина та ін.), починаючи з кінця ХІХ століття. Окремо розглядаються соціально-політичні та економічні передумови професіоналізації соціальної роботи. Під час курсу студенти знайомляться з основоположниками соціальної роботи та їхнім особистим внеском в розвиток теорії, методів, освіти та етики через опрацювання першоджерел. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність аналізувати процеси становлення соціальної роботи як професії, вчаться аналізувати першоджерела з соціальної роботи та виділяти в них основні ідеї, а також працювати в парі та робити презентації.


Кваліфікаційна робота


Комп`ютерні технології аналізу даних в соціологічних дослідженнях


Консультування в соціальній роботі
Вивчення індивідуальної соціальної роботи. Знайомство з основами консультування та менеджментом надання індивідуальної підтримки.


Корпоративні соціальні програми


Корпоративні соціальні програми


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Медіація та соціальна робота


Медіація та соціальна робота


Менеджмент в соціальній сфері
Завдання дисципліни – ознайомити з основами менеджменту й особливостями менеджменту некомерційних організацій, що працюють у соціальній сфері, сформувати навички організаційного проектування та стратегічного планування. Студенти вчаться аналізувати й оцінювати діяльність організацій, готувати та приймати рішення.


Менеджмент соціальних служб


Методологія досліджень в соціальній роботі
Основні типи, принципи проведення та організації досліджень у соціальній роботі, методи збору, обробки, аналізу й інтерпретації інформації.


Міжнародна соціальна робота


Міжнародні організації та соціальна робота


Міжсекторальне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність


Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів


Навчально-дослідницький практикум


Організаційний розвиток та лідерство


Основи геронтології


Основи консультування


Основи медичних знань


Основи медичних знань
Метою курсу є знайомство з основним понятійним апаратом в сфері охорони здоров'я, основними групами захворювань та невідкладними станами в медицині, розуміння можливих проблем зі здоров'ям протягом життя, визначення стратегій та алгоритмів дій при виникненні певних медичних проблем, опанування елементарних медичних знань, а також вмінь надання першої медичної допомоги, адже курс включає тренінг "Я можу врятувати життя". Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати медичну термінологію, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику, спадковістю та медичними станами. Це створює ґрунт для розуміння можливих проблем зі здоров'ям, дає орієнтири щодо надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Розуміння медичних станів та причин їх виникнення допомагатиме будувати персональні стратегії щодо збереження здоров'я.


Основи менеджменту
Функції управління, методи прийняття управлінських рішень, стилі керівництва, методи управління в конфліктних ситуаціях та умовах ризику, оцінка ефективності управлінських рішень.


Основи менеджменту


Основи соціального діалогу: курс з комунікацій


Основи соціально-економічного аналізу


Основи соціальної політики
Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної політики
Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної реклами


Підготовка наукової роботи для соціальних працівників
Курс "Підготовка наукової роботи для соціальних працівників" є обов'язковим для студентів бакалаврської програми Школи соціальної роботи. Метою курсу є ознайомлення студентів із основами дизайну та оформлення наукової роботи, набуття ними знань щодо основних принципів організації й написання наукової роботи, підготовки та презентації результатів власних наукових досліджень та розробок в усному й письмовому форматах тощо. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з основними підходами до написання наукової роботи, зокрема, курсової роботи з соціальної роботи, формування навичок аналізу та аргументування власних наукових студій.


Планування та розробка соціальних проектів
Здійснюється ознайомлення з методами оцінювання соціальних проектів. Студенти відпрацьовують навички застосування сучасних концепцій фандрейзингу та практичного менеджменту.


Порівняльна соціальна політика
Розглядаються ключові концепції вивчення соціальної політики, український досвід у ширшому контексті, зокрема європейському. Висвітлюється розмаїття та складнощі моделей соціального забезпечення в різних країнах; спільні риси і тенденції; критична оцінка впливу глобалізації та інтернаціоналізації на соціальну сферу, а також соціологічні й культурні переваги глобалізації.


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмежування прав людини. Національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні.


Правові основи соціальної роботи
Метою курсу є наблизити студентів до правових основ надання соціальної допомоги як професійної діяльності соціальних працівників. Соціальна робота є комплексом правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Діяльність установ, підприємств та організацій, які надають соціальні послуги досить в значній частині регламентується нормативно-правовими актами. Володіння правовими знаннями покращить як діяльність соціальних працівників, так і їх допомогу клієнтам.


Правові основи соціальної роботи


Практика волонтерська
Волонтерська діяльність – це праця, яку виконують із власної волі на користь інших людей без фінансової винагороди. Передбачається проведення попередньої підготовки для волонтерів, вибір найбільш оптимальної роботи, консультації, зміна організації тощо. Студенти спробують свої сили в різних сферах діяльності громадських організацій, набудуть досвіду практичної роботи.


Практика навчальна


Практика навчальна 1


Практика навчальна 2


Практика науково-дослідницька 2


Практика науково-дослідницька I


Практика ознайомча


Практика ознайомча


Практикум "Базові навички спілкування 1"


Практикум навчальний


Представництво та лобіювання інтересів клієнтів соціальних служб


Представництво та лобіювання інтересів клієнтів соціальної роботи


Протидія торговлі людьми


Протидія торговлі людьми


Професійні концепції у соціальній роботі


Психологія для соціальної роботи
Курс знайомить із психологією як наукою про психічний світ людини, розглядає сучасну психологію, її завдання та перспективи розвитку, вивчає особистість у діяльності і спілкуванні, пізнавальну, емоційно-вольову сфери особистості, індивідуально-психологічні її властивості. Під час курсу у студентів розвиваються здатності розуміти і розкривати загальні закономірності та механізми психічної діяльності та поведінки людини, особливості розвитку й функціонування особистості. Також студенти мають можливість здійснити діагностику власних психічних властивостей.


Психологія соціальної поведінки
Поняття соціальної поведінки. Соціальні регулятори поведінки (ідеологія, традиції, мораль, правові норми, ситуаційні фактори). Соціально-психологічні регулятори (аттітюди, цінності, стереотипи, груповий тиск, інформаційний тиск, групові норми). Індивідуально-психологічні чинники соціальної поведінки (конформність, соціабельність, просоціальність, асоціальність, автономність, агресивність, індивідуальні норми, структура та рівень зрілості особистості, спрямованість (тип) особистості). Поняття норми і відхилення соціальної поведінки, його історичність, міжкультурні відмінності, типи поведінкових відхилень.


Розвиток дітей раннього віку


Система організації соціальних служб в Україні
Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти зможуть ознайомитися з принципами організації соціальних служб, історією та етапами створення системи державних та недержавних організацій, які надають соціальні послуги в Україні; формами взаємодії соціальних служб між собою та з клієнтами соціальної роботи на рівні громади.


Соціальна геронтологія


Соціальна політика
Основні поняття соціальної політики. Соціальна політика в Україні, система соціального захисту населення, політика зайнятості, охорони здоров’я, житлова й освітня, політика подолання бідності.


Соціальна психіатрія
Студенти здобувають необхідні знання про вплив соціального оточення на розвиток психічних захворювань, а також на корекцію, лікування й адаптацію психічнохворих людей у суспільстві.


Соціальна психологія


Соціальна робота в громаді


Соціальна робота в пенітенціарній системі


Соціальна робота в сфері паліативної допомоги


Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій


Соціальна робота з біженцями та шукачами притулку
Розглядатимуться питання правового статусу мігранта, шукача притулку, порядок, процедура, методи визначення статусу біженця, а також форми роботи із зазначеними категоріями клієнтів. Передбачається ознайомлення з особливостями практичної роботи українських (державних і недержавних) та міжнародних інституцій (УВКБ ООН).


Соціальна робота з ВІЛ/СНІД особами


Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Соціальні проблеми дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Можливості й особливості професійного втручання соціальних служб.


Соціальна робота з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування


Соціальна робота з жінками, які зазнали домашнього насильства


Соціальна робота з людьми з інвалідністю


Соціальна робота з людьми з особливими потребами


Соціальна робота з наркозалежними


Соціальна робота на сучасному етапі
Обов’язковий курс. Висвітлюються ключові аспекти організації соціальної роботи, наукові і філософські аспекти її становлення в Україні та за кордоном.


Соціальна робота у ситуаціях стихійних лих та збройних конфліктів


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я 1


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я 2


Соціальне підприємництво


Соціальне підприємництво


Соціальне планування
Студенти набувають навичок стратегічного планування соціальної політики та розробки соціальних програм. Вчаться визначати цілі, завдання і критерії успішності пропонованої політики, механізмів її втілення.


Соціальний маркетинг


Соціальні інновації


Соціологія девіантної поведінки
Основні теорії та підходи до пояснення девіантної поведінки. Причини, що зумовлюють її виникнення. Типи девіантної поведінки: вживання наркотиків та алкоголю, проституція, гомосексуальна поведінка, насильство, зокрема насильство в сім’ї, кримінальна поведінка та корупція. Роль системи кримінальної юстиції.


Соціологія сім`ї
Сутність соціальних інститутів сім’ї та шлюбу, їхнє місце і значення у суспільстві. Взаємозалежність процесів, що відбуваються у суспільстві, і процесів в інституті сім’ї. Причини та зміст змін цих інститутів у минулому і сучасності. Наявність підстав для поширених тверджень про їхню сучасну глибоку кризу. Можливості оптимізації сімейно-шлюбних відносин. Основні методи вивчення сім’ї та шлюбу.


Створення та супровід прийомних сімей
Інтегруються знання з різних сфер знань, як-от: психології, соціальної роботи, права, державного управління, соціальної політики тощо. Предмет вивчення курсу – прийомна сім’я як інститут замісної опіки над дитиною. Приділяється увага психологічним засадам розвитку дитини і сім’ї та методам соціальної роботи, спрямованим на підтримку й належну реалізацію захисту прийомної дитини.


Супервізія в соціальній роботі


Теорії та методи соціальної роботи


Управління волонтерською діяльністю


Управління персоналом соціальних служб
Засади управлінської діяльності в практиці соціальних служб. Теоретико-методологічне підґрунтя процесу управління персоналом, розвиток практичних навичок проведення підбору й оцінки персоналу, організація ассесмент-центрів, здійснення мотиваційної та навчальної підтримки, а також використання моніторингових стратегій роботи.


Філософія соціальної роботи
Метою даного курсу є ознайомлення студентів із предметом філософії, ключовими поняттями та концепціями, які необхідні для подальшої практики соціальної роботи. Зокрема, в межах даного курсу буде розглядатись проблематика таких напрямків як онтологія, гносеологія, філософська антропологія, етика. Особлива увага буде приділена вивченню проблем буття людини, свідомості, соціальної справедливості, утилітаризму та інших етичних систем.


Цивільний захист


Якісні методи досліджень в соціальній роботі
Складається з двох розділів, в яких вивчаються теми, що стосуються підходів до проведення досліджень у соціальній роботі та застосування їх результатів у практичній соціальній роботі.


© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна