Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Аналіз соціальної політики
Метою курсу є знайомство слухачів із основними теоретико-методологічними підходами до аналізу політики, розвиток практичних аналітичних навикчок щодо визначення, формулювання, моделювання, структурування та аналізу проблеми, а також вибору альтернатив державної політики та надання рекомендацій щодо формування відповідних напрямів політики. Курс передбачає оволодіння навиками оцінювання політики як елементу аналізу державної політики.


Базові навички спілкування
Даний курс призначений для ознайомлення з теоретичним засадами процесу спілкування та початкового оволодіння професійними комунікативними навичками в процесі практичного тренування. У межах навчального курсу студенти знайомляться з теоретичними засадами феномену спілкування та з його різновидом професійним спілкуванням соціального працівника - "фабрикою" інтерв'юванням та консультуванням, техніками та прийомами проведення консультування, записуватимуть проведення власних інтерв'ю та консультувань один одного, виконуючи роль консультанта, клієнта та спостерігача по черзі, таким чином вчитимуться навичкам проведення професійного консультування.


Викладання соціальної роботи і соціальної політики
Мета курсу – підготувати до викладання соціальної роботи, соціальної політики та практики із соціальної роботи. Студенти отримують уявлення про принципи складання програми підготовки соціального працівника; навчаються визначати зміст соціальної роботи (соціальної політики) й ефективні методи для її викладання, орієнтуватися у змісті й основних підходах до організації практики студентів у соціальних закладах.


Військова соціальна робота


Волонтерська діяльність
Метою курсу є ознайомлення студентів з процесом становлення й розвитку волонтерства у соціальній роботі. Розглядаються основи волонтерської діяльності в соціальних службах та громадських організаціях, етичні аспекти діяльності волонтерів, їх роль у процесі надання соціальних послуг, функції координатора/керівника волонтерських груп щодо адміністрування та організаційної політики із залучення волонтерів. Під час семінарських занять студенти набудуть практичних навичок розробника навчальних програм для підготовки волонтерів у соціальній сфері та модератора/керівника діяльності волонтерських груп. Усі бажаючі (протягом курсу) матимуть змогу спробувати себе у якості волонтера та отримати відповідний сертифікат у рамках роботи кафедральної Школи волонтера.


Вступ до методології соціального дослідження
Курс "Вступ до методології соціального дослідження" є обов'язковим для студентів третього року навчання освітньої програми "Соціальна робота". Курс розроблено таким чином, щоб студенти навчилися розуміти сутність досліджень в соціальній сфері та особливості їх застосування. Особлива увага приділяється розвитку навичок поетапного планування дослідження в соціальній роботі. За результатами опанування курсу студенти розробляють власну дослідницьку пропозицію для вивчення актуальних проблем в соціальній роботі.


Вступ до соціальної роботи
Курс є обов'язковим для соціальних працівників і передбачає набуття студентами базових знань та навичок з фаху. Розглядаються основні поняття, сучасні концепції соціальної роботи, етичні засади, професійні ролі соціальних працівників, особливості й етапи ведення випадку, професійні межі, явище вигорання, застосування багатопрофільного підходу до надання соціальних послуг, вимоги до ведення професійних записів, що слугує підґрунтям для подальшого поглиблення фахових знань і навичок.


Гостьовий курс


Групова робота
Теоретичні і методичні основи групової психологічної роботи. Участь у навчальній психокорекційній групі, де використовуватимуться такі підходи, як груповий аналіз, гештальттерапія, психодрама та клієнтцентрована терапія.


Дослідницький практикум
Курс "Дослідницький практикум" є обов'язковим для студентів другого року навчання на освітньо-науковій програмі Соціальна робота другого (магістерського) рівня освіти. Курс передбачає участь у практичних заняттях та самостійну роботу студента з підготовки кваліфікаційної роботи в рамках проведення власного наукового дослідження. Зарахування курсу відбувається за умови подання студентом усіх структурних частин кваліфікаційної роботи та виконання додаткових завдань, передбачених курсом. Метою дисципліни є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальній роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички аналізу, представлення і поширення результатів дослідження. Під час курсу студенти обмінюються досвідом та вчаться аналізувати власну дослідницьку практику в групових та індивідуальних обговореннях.


Інформаційне забезпечення соціальної сфери
Складові інформаційного забезпечення соціальної служби. Форми та методи інформаційної роботи. Інформаційні технології в соціальній службі, використання баз даних. Лобіювання інтересів соціально вразливих груп. Реклама та промоушн (просування) соціальних послуг. Освітньо-роз’яснювальна робота. Формування іміджу, запобігання стигматизації в інформаційних матеріалах. Особливості роботи інформаційних та інформаційно-консультативних центрів із соціальних питань.


Історія соціальної роботи
У курсі розглядаються основні етапи становлення соціальної роботи як професії в Україні та зарубіжних країнах (Великобританія, США, Німеччина та ін.), починаючи з кінця ХІХ століття. Окремо розглядаються соціально-політичні та економічні передумови професіоналізації соціальної роботи. Під час курсу студенти знайомляться з основоположниками соціальної роботи та їхнім особистим внеском в розвиток теорії, методів, освіти та етики через опрацювання першоджерел. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність аналізувати процеси становлення соціальної роботи як професії, вчаться аналізувати першоджерела з соціальної роботи та виділяти в них основні ідеї, а також працювати в парі та робити презентації.


Кваліфікаційна робота


Комплексний кваліфікаційний екзамен
Комплексний кваліфікаційний екзамен передбачено навчальним планом підготовки студентів бакалаврської програми за спеціальністю 231 "Соціальна робота" як частину підсумкової атестації. Комплексний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю 231 "Соціальна робота" спрямований на перевірку досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 231 "Соціальна робота" галузі 23 "Соціальна робота" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньою програмою. Комплексний кваліфікаційний екзамен має за мету з'ясування рівня професійних компетентностей студентів з базових дисциплін (історія соціальної роботи, вступ до соціальної роботи, теорії соціальної роботи, методи соціальної роботи), визначення їхньої готовності до практичної роботи або продовження навчання за фахом.


Консультування в соціальній роботі
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами підходами до консультування в соціальній роботі. Розглядаються можливості консультування в практиці роботи з різними групами клієнтів. Курсом передбачається опанування як загальних підходів до консультування (структура консультації, основні техніки консультування), так і особливостей консультування з різними типами клієнтів (немотивованими, в ситуації стресу, гострого горя тощо). Окремо розглядається процес консультування та умови його проведення. Семінарські заняття включають рольові ігри, що передбачає проведення консультації та її аналіз.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Менеджмент в соціальній сфері
Завдання дисципліни – ознайомити з основами менеджменту й особливостями менеджменту некомерційних організацій, що працюють у соціальній сфері, сформувати навички організаційного проектування та стратегічного планування. Студенти вчаться аналізувати й оцінювати діяльність організацій, готувати та приймати рішення.


Менеджмент соціальних служб
Курс "Менеджмент соціальних служб" розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною за спеціальністю - 231 "Соціальна робота". В рамках курсу студенти оволодіють фаховими знаннями щодо стратегічного та операційного планування, управління проектами, побудови ефективного організаційного дизайну, дізнаються про основні принципи управління організаційними ресурсами та способами їх залучення. Студенти опанують підхід до формування послуг соціальних служб, стратегічний підхід управлінням стейколдерами, ключові принципи сталого розвитку та лідерства в в третьому секторі.


Методологія досліджень в соціальній роботі
Курс дає студентам можливість опанувати основні стратегії досліджень у соціальній роботі як практичної діяльності, з особливим наголосом на застосуванні емпіричних методів і технік аналізу даних. Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення досліджень в соціальній роботі у межах кількісної і якісної дослідницьких парадигм, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних дослідженнях. Особливий наголос при цьому робиться на основних підходах до теоретичного опрацювання ("теоретизування") результатів проведених наукових розвідок, їхньому порівняльному та критичному представлені науковій спільноті.


Міжнародна соціальна робота


Міжнародна соціальна робота 2


Міжнародні організації та соціальна робота
Курс "Міжнародні організації та соціальна робота" є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності на базі практичних організацій, наукових установ, громадських організацій, міжнародних неурядових організацій, які реалізовують програми і проекти соціальної роботи на міжнародному рівні. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів із міжнародною практикою соціальної роботи, діяльністю та роллю відповідних міжнародних організацій у світі та в Україні зокрема, набуття ними знань щодо основних засад, змісту діяльності таких організацій щодо різних груп клієнтів соціальної роботи, а також формування у студентів компетентностей, необхідних для здійснення аналізу їх діяльності.


Міжсекторальне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність


Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Курс розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною у навчальній програмі підготовки магістра соціальної роботи. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти магістерської програми зможуть ознайомитися з основними підходами до моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів, їх практичним застосуванням у соціальній сфері та сфері охорони здоров'я, розуміти контекст оцінювання та теорію змін, оволодіти навичками самостійного планування і проведення моніторингу та оцінювання, ознайомитися з етикою, політикою, керівними принципами та стандартами, що регулюють діяльність з оцінювання


Навчально-дослідницький практикум
Навчально-дослідницький практикум є обов'язковим для вивчення на четвертому році навчання у восьмому семестрі на бакалаврській програмі зі спеціальності 231 - соціальна робота. Курс відбувається у формі практичних занять та самостійної роботи студента з підготовки кваліфікаційної роботи в рамках проведення наукового дослідження. Метою дисципліни є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальній роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички їх аналізу та представлення і поширення результатів дослідження. Викладання на курсі базується на рефлексивному та дидактичному підходах.


Оглядовий курс лекцій до комплексного кваліфікаційного екзамену


Організаційний розвиток та лідерство


Основи геронтології
Навчальна дисципліна "Основи геронтології " є вибірковою дисципліною бакалаврської освітньої програми зі спеціальності 231 "Соціальна робота". Кількість кредитів: 3; загальна кількість годин вивчення дисципліни: 90 год., з них 28 год. практичної роботи та 62 год. самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Навчальна дисципліна призначена для оволодіння студентами основами геронтології, засадами, формами та методами соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах стрімких темпів демографічного постаріння в Україні.


Основи медичних знань
Навчальна дисципліна "Основи медичних знань" є однією із обов'язкових дисциплін у навчальному плані бакалаврату спеціальності "Соціальна робота". Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної роботи з різними цільовими групами. Він допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати медичну термінологію, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику, спадковістю та медичними станами. Це створює ґрунт для розуміння можливих проблем зі здоров'ям, дає орієнтири щодо надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Розуміння медичних станів та причин їх виникнення допомагатиме будувати персональні стратегії щодо збереження здоров'я.


Основи менеджменту
Одна з дисциплін, що передбачає набуття знань та опанування навичок, необхідних для підготовки соціального працівника керівної ланки. Курс знайомить з основами менеджменту на прикладі організацій соціальної сфери. Завдання курсу полягають в тому, щоб надати студентам уявлення про менеджмент як професію, познайомити із основними поняттями менеджменту та його функціями. В ході курсу розглядаються наступні теми: організація як суб'єкт управління, планування, фінансування, маркетинг, управління персоналом, організаційний розвиток, моніторинг, контроль та оцінювання діяльності організації, інформація та комунікації. Для засвоєння теоретичних знань на завершення курсу слухачі розробляють проект організації.


Основи соціального діалогу: курс з комунікацій
Курс ознайомлює майбутніх працівників та працівниць соціальної роботи з особливістю стратегічного та оперативного планування комунікації із цільовими аудиторіями. Студенти\студентки навчаться розробляти та впроваджувати ефективні комунікаційні стратегії у своїй професійній діяльності, використовувати релевантні канали комунікації, працювати в умовах обмежених ресурсів. Особлива увага під час вивчення курсу надається антикризовим комунікаціям та роботі у соціальних мережах. Структурно курс розподілений на кілька частин: 1) ознайомча частина, 2) реклама та маркетинг, брендинг, 3) стратегія та тактика комунікаційної діяльності, 4) робота з соціальними медіа, 5) основи копірайтингу. Особлива увага буде приділена практичним вправам, які будуть супроводжувати кожен блок.


Основи соціально-економічного аналізу
Курс є необхідною складовою частиною вивчення соціальної політики, зокрема політики зайнятості та соціального забезпечення, підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в органах державної влади, дослідницьких інституціях, соціальних службах. Курс знайомить студентів з технологією соціально-економічного аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів, необхідними для оцінки соціальних та економічних потреб домогосподарств, соціальних чинників діяльності підприємств та реалізації програм сприяння зайнятості та постачання соціальних послуг.


Основи соціальної політики
Метою курсу є ознайомлення із базовими знаннями із соціальної політики та опанування навичками застосування знань на практиці. За результатами проходження курсу студенти повинні знати: сфери компетенції, цілі та завдання, об'єкт та суб'єкт соціальної політики, сучасні концепції, стратегії та підходи в соціальній політиці, моделі соціального захисту. За результатами проходження курсу студенти повинні вміти: визначати, аналізувати та пояснювати передумови та чинники формування соціальної політики; визначати дотичні до певної сфери компетенції соціальної політики документальну базу, систему інституцій, джерела та методи фінансування та інструменти соціальної політики. Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної реклами
Метою викладання дисципліни є надання студентам знань про основи соціальної реклами, види та особливості розробки для формування необхідної громадської думки щодо соціальних проблем й шляхів вирішення. Студенти зможуть отримати практичні навички з виготовлення, поширення та оцінювання соціальної реклами серед різних груп населення та залучатися до інформаційно-просвітницьких заходів, акцій та форумів з соціальної проблематики. Протягом курсу планується залучення спеціалістів у сфері соціальної реклами та практиків соціальної роботи, пов'язаних із її поширенням серед вразливих груп населення.


Підготовка наукової роботи для соціальних працівників
Метою курсу є ознайомлення з основами академічного письма (academic writing). Даний курс є практичним, на ньому ви навчитесь створювати науковий текст, дотримуватись вимог цитування та посилання на першоджерела. Ви удосконалите свої навички роботи з науковими текстами у сфері соціальної роботи щодо читання та критичного аналізу їх змісту. Ви ознайомитесь з особливостями написання таких наукових текстів як абстракт, анотація, тези, відгук, рецензія, наукова стаття та навчитесь самостійно створювати такі академічні тексти, як курсова робота, есе, тези та постер. На курсі ви дізнаєтесь про те, як здійснювати бібліографічний пошук, працювати з реферативними менеджерами та складати бібліографічний опис. Також ми поговоримо про те, як запобігати плагіату та іншим порушенням академічної доброчесності.


Планування та розробка соціальних проектів
Здійснюється ознайомлення з методами оцінювання соціальних проектів. Студенти відпрацьовують навички застосування сучасних концепцій фандрейзингу та практичного менеджменту.


Порівняльна соціальна політика
Розглядаються ключові концепції вивчення соціальної політики, український досвід у ширшому контексті, зокрема європейському. Висвітлюється розмаїття та складнощі моделей соціального забезпечення в різних країнах; спільні риси і тенденції; критична оцінка впливу глобалізації та інтернаціоналізації на соціальну сферу, а також соціологічні й культурні переваги глобалізації.


Правові основи соціальної роботи
Метою курсу є наблизити студентів до правових основ надання соціальної допомоги як професійної діяльності соціальних працівників. Соціальна робота є комплексом правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Діяльність установ, підприємств та організацій, які надають соціальні послуги досить в значній частині регламентується нормативно-правовими актами. Володіння правовими знаннями покращить як діяльність соціальних працівників, так і їх допомогу клієнтам.


Практика волонтерська
Волонтерська діяльність – це праця, яку виконують із власної волі на користь інших людей без фінансової винагороди. Передбачається проведення попередньої підготовки для волонтерів, вибір найбільш оптимальної роботи, консультації, зміна організації тощо. Студенти спробують свої сили в різних сферах діяльності громадських організацій, набудуть досвіду практичної роботи.


Практика навчальна 1
Програма з курсу "Практика навчальна 1" відповідає навчальному плану підготовки соціальних працівників та є складовою частиною наскрізної програми практики бакалаврів, а також продовженням курсу "Практика ознайомча". Курс "Практика навчальна 1" розрахований на студентів третього року навчання бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, спеціальності 231 "Соціальна робота". Протягом практики передбачається влаштування студентів третього року навчання бакалаврської програми до державних та недержавних соціальних служб і закладів. Під час навчальної практики студенти поглиблюють знання про організаційно-адміністративні засади діяльності соціальних організацій, практичну роботу з різними групами клієнтів, наявні ресурси громади, виконують практичні завдання, пов'язані із застосуванням методів соціальної роботи, тренують навички та компетентності, необхідні для здійснення професійної діяльності.


Практика навчальна 2
Продовження Практики 1, передбачає відпрацювання студентами базових знань та навичок з фаху як під час аудиторних занять (дорадництв), так і під час практичних занять у соціальних службах. Приділяється увага підготовці і опису тренінгу на одну із запропонованих тем, чи виходячи із запиту з боку працівників соціальної служби. Мета вивчення дисципліни:Відпрацювання студентами знань і навичок із соціальної роботи на базі соціальних служб, розвиток умінь, пов'яаних з плануванням, підготовкою і описом тренінгу.


Практика науково-дослідницька 2


Практика науково-дослідницька I


Практика ознайомча


Практикум "Базові навички спілкування 1"


Протидія торгівлі людьми
Метою курсу є ознайомлення студентів із особливостями торгівлі людьми, його причинами і наслідками, можливостями протидії цьому явищу, а також оволодіння практичними навичками виявлення постраждалих осіб та надання їм фахової допомоги. Студенти знайомляться з нормативно-правовою базою з питань протидії торгівлі людьми, підходами до надання допомоги постраждалим особам на прикладі різних країн, а також розглядають особливості застосування різних методів у роботі постраждалими. Під час опанування курсу студенти вчаться розробляти індивідуальний план надання допомоги людям, які постраждали від торгівлі людьми, на прикладах реальних життєвих історій.


Професійні концепції у соціальній роботі
Впродовж курсу студенти вивчають сучасні професійні концепції соціальної роботи (включно з теоріями, методами, формами, підходами), що є новими для зарубіжного й українського контексту. У форматі фахових дискусій, гостьових лекцій, інтерактивних семінарів, тренінгів розглядаються особливості застосування таких концепцій на практиці, формуються компетентності аналізу й синтезу фахових джерел, створюється база для розвитку інноваційного соціального проектування.


Психологія для соціальної роботи
Курс знайомить із психологією як наукою про психічний світ людини, розглядає сучасну психологію, її завдання та перспективи розвитку, вивчає особистість у діяльності і спілкуванні, пізнавальну, емоційно-вольову сфери особистості, індивідуально-психологічні її властивості. Під час курсу у студентів розвиваються здатності розуміти і розкривати загальні закономірності та механізми психічної діяльності та поведінки людини, особливості розвитку й функціонування особистості. Також студенти мають можливість здійснити діагностику власних психічних властивостей. Особлива увага приділяється темам, пов'язаним із проблематикою предмету психології, розвитком психіки, проблематикою психічних процесів та явищ, психологією особистості. Курс "Психологія для соціальної роботи" призначений для формування у студентів базових знань про специфіку психічних явищ, психологічні закономірності поведінки, перебіг психічних процесів, а також для формування вмінь і навичок, необхідних для успішного опанування подальших теоретичних та практичних дисциплін, передбачених програмою професійної освіти. Набуті знання допоможуть студентам усвідомити глибинні джерела, закономірності та тенденції розвитку здорової, зрілої, вільної і відповідальної особистості, стануть важливим фактором у практичному опануванні методів самопізнання, саморегуляції, активізації творчого потенціалу, безконфліктної взаємодії з оточуючими, засвоєння засобів надання психологічної допомоги тим, хто її потребує.


Психологія особистості
Цей курс дає вступ до ключових тем у вивченні психології особистості та розуміння індивідуальних відмінностей. Він охоплює історичні та сучасні аспекти психології особистості, включаючи психодинамічний, гуманістичний та поведінкові підходи. У межах курсу висвітлюються основні психологічні підходи до розуміння особистості, узагальнюються и? інтегруються знання про окремі психічні якості в поняття особистості, набуваються вміння и? навички самопізнання, самоаналізу, саморозуміння, самоактуалізаціі? та саморозвитку. В процесі опанування курсу студенти зможуть знайти відповіді на такі питання: 1. Що таке особистість? 2. Якими методами досліджують особистість? 3. Які теоретичні підходи будуть мати більший вплив на вивчення проблем особистості у найближчі десятиліття? 4. Які запитання виникають під час перевірки валідності психоаналітичних концепцій? 5. Які відмінності є в поясненнях мотивації в різних біхевіоральних підходах? 6. Яким чином підходять до вимірювання індивідуальних розбіжностей в самоактуалізації?


Психологія соціальної поведінки
Поняття соціальної поведінки. Соціальні регулятори поведінки (ідеологія, традиції, мораль, правові норми, ситуаційні фактори). Соціально-психологічні регулятори (аттітюди, цінності, стереотипи, груповий тиск, інформаційний тиск, групові норми). Індивідуально-психологічні чинники соціальної поведінки (конформність, соціабельність, просоціальність, асоціальність, автономність, агресивність, індивідуальні норми, структура та рівень зрілості особистості, спрямованість (тип) особистості). Поняття норми і відхилення соціальної поведінки, його історичність, міжкультурні відмінності, типи поведінкових відхилень.


Розвиток дітей раннього віку
Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати термінологію, пов'язану з розвитком дітей раннього віку, основними компонентами їх розвитку. Курс передбачає вивчення і розуміння студентами вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей від народження до 3-ох років. Це надає можливість в майбутньому проводити роботу з сім'ями, які мають дітей до 3-ох років та імплементувати отримані знання на власний досвід. Мета опанування дисципліни - формування теоретичних знань щодо психосоціального розвитку дітей раннього віку й ролі батьківського виховання та необхідних практичних навичок щодо забезпечення права дитини на сім'ю та профілактику відмов від новонароджених дітей та запобігання інституалізації дітей раннього віку.


Система організації соціальних служб в Україні
Впродовж навчання студенти ознайомляться із нормативними засадами та підходами до організації соціальних служб, сучасною мережею цих закладів та видами соціальних послуг, які надаються для різних груп населення; етапами розвитку системи соціальних служб; сформують практичні навички щодо створення й розвитку соціальних служб, а також уміння командної взаємодії у складі мультидисциплінарних та міжгалузевих команд, робота яких спрямована на вирішення різних соціальних проблем та надання соціальних послуг у громаді.


Соціальна політика
Основні поняття соціальної політики. Соціальна політика в Україні, система соціального захисту населення, політика зайнятості, охорони здоров’я, житлова й освітня, політика подолання бідності.


Соціальна психологія
Програма з курсу "Соціальна психологія" відповідає навчальному плану бакалавра напряму підготовки соціальна робота. Курс "Соціальна психологія" є необхідною складовою частиною вивчення, базових основ соціальної роботи, поведінки людини в соціумі, та впливу на поведінку. Даний курс є значимою частиною підготовки кваліфікованого фахівця до роботи в державних і недержавних соціальних організаціях і організаціях, що надають соціальну та психологічну допомогу клієнтам. Курс дає можливість здобути теоретичні знання і практичні навички в сфері соціальної комунікації, соціальної взаємодії, управління персоналом, консультування та спілкування.


Соціальна робота в громаді
Впродовж курсу вивчаються особливості організації соціальної роботи у територіальних громадах, громадах за інтересами, віртуальних громадах тощо. Розглядаються основні підходи до роботи в громаді - розвиток окремої місцевості, соціальне планування та соціальна дія, формуються компетентності планування та реалізації програм соціального спрямування у різних громадах, а також включення членів громади у розв'язання соціальних проблем. Курс може бути цікавим і студентам інших спеціальностей, оскільки спрямований на отримання знань і формування універсальних компетентностей, актуальних для різних фахів та контекстів.


Соціальна робота в пенітенціарній системі
Навчальна дисципліна "Соціальна робота в пенітенціарній системі" розрахована на студентів третього курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Професійно-орієнтована дисципліна. К-ть кредитів: 3; загальна к-ть годин із вивчення дисципліни: 90 год, з них 10 год лекційних, 18 год семінарських та 62 год самостійної роботи, форма підсумкового контролю - залік. Впродовж навчання студенти ознайомляться із основними нормативними документами та базовими підходами в пенітенціарній системі, проаналізують діяльність державних та недержавних організацій у сфері виконання покарань для різних груп засуджених та осіб, узятих під варту; сформують практичні навички щодо здійснення соціальної роботи у процесі відбування покарання, ресоціалізації, реабілітації та профілактики кримінальних правопорушень.


Соціальна робота з людьми з інвалідністю
Впродовж навчання студенти оволодіють професійною термінологією вживаною у міжнародній та вітчизняній науці у сфері соціальної роботи з людьми з інвалідністю, ознайомляться з основними законодавчими та нормативно-правовими актами із зазначеної проблематики, з досвідом практичної роботи соціальних служб та громадських організацій щодо надання соціальних послуг та здійснення соціальної роботи з людьми з інвалідністю, отримають практичні навички щодо створення доступного середовища для маломобільних груп населення, запобігання сегрегаційних тенденцій в суспільстві щодо людей з фізичними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями, а також сформують необхідні уміння щодо застосування принципів універсального дизайну в соціальній роботі.


Соціальна робота на сучасному етапі
Обов’язковий курс. Висвітлюються ключові аспекти організації соціальної роботи, наукові і філософські аспекти її становлення в Україні та за кордоном.


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я


Соціальне підприємництво


Соціальне планування
Студенти набувають навичок стратегічного планування соціальної політики та розробки соціальних програм. Вчаться визначати цілі, завдання і критерії успішності пропонованої політики, механізмів її втілення.


Соціальний маркетинг


Соціологія девіантної поведінки
Ця дисципліна є вступом до вивчення девіації та девіантної поведінки. Соціологія девіантної поведінки передбачає вивчення будь-якої поведінки, що порушує соціальні норми. Важливою характеристикою девіації є те, що вона викликає негативну реакцію суспільства. Таким чином, цей курс спрямований в тому числі на вивчення реакцій на девіантну поведінку. Особливу увагу буде приділено вивченню девіації з позиції різних теоретичних парадигм, вивчаючи такі теми як вбивство, злочинність еліти, комп'ютерна злочинність, вживання наркотиків та алкоголю, зґвалтування, проституція, гомосексуальні стосунки, уфологія, анорексія, пірсинг, татуювання, самогубство та ін. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність поважати різноманітність людської поведінки та аналізувати її з позиції теорії девіантності; вміння пошуку та аналізу наукових досліджень, що пояснюють різні прояви людської поведінки; вміння робити презентації та організовувати дискусії з врахуванням концепції ненасильницького спілкування.


Створення та супровід прийомних сімей
Курс є інтегрованим і передбачає опанування знань та навичок, необхідних для роботи в системі замісної опіки над дітьми, що потребує знання теорій психології, соціальної роботи, права, державного управління, соціальної політики тощо. Предметом вивчення курсу є прийомна сім'я як інститут замісної опіки над дитиною. В процесі вивчення курсу приділяється увага функціонуванню сім'ї, особливостям створення та підтримки прийомної сім'ї, законодавству, що визначає діяльність таких сімей, ролі соціального працівника в здійснені соціального супроводу таких сімей та взаємодії з іншими фахівцями.


Теорії і методи соціальної роботи
У курсі розглядаються ключові традиції та базові наукові підходи теорії соціальної роботи, які сформовані міжнародною та вітчизняною спільнотою дослідників та практиків. Студенти матимуть можливість детально дослідити сутність теорії соціальної роботи, спрямованої на вирішення складних життєвих обставин як конкретного клієнта, так й соціальних груп; ознайомитися з теоріями, які фокусуються на взаємодії та комунікаціях між клієнтами та соціальними агенціями державного й недержавного сектору, а також теоріями, які зосереджені на соціальних змінах, ініційованих представниками громади, громадськими організаціями або соціальними агенціями для різних груп населення. Курс знайомить студентів з основними формами та методами, які використовують соціальні працівники у процесі роботи з клієнтами. У курсі вивчаються особливості індивідуальної та групової, а також роботи в громаді. Окремо розглядається груповий догляд, представництво інтересів, вулична соціальна робота та наснаження клієнтів. У результаті опанування курсу студенти розумітимуть специфіку застосування різних методів у практичній соціальній роботі, їх переваги та недоліки.


Управління волонтерською діяльністю


Управління персоналом соціальних служб
Метою курсу є знайомство слухачів із теоретико-методологічним підґрунтям процесу управління персоналом, розвитку практичних навичок відбору та оцінки персоналу, мотиваційної та навчальної підтримки. Курс передбачає розвиток управлінських якостей у студентів, практичних навичок щодо розробки технічних завдань, персональних специфікацій, посадових інструкцій, тощо. Слухачі знайомляться з нормативною базою, стандартами роботи соціальних служб державного та громадського сектору.


Філософія соціальної роботи
Курс "Філософія соціальної роботи" викладається у 3 семестрі та розрахований на 14 навчальних тижнів. Вивчення курсу передбачає аудиторну (лекції - 10 год., семінари - 18 год.) і самостійну роботу (62 год.). Загальна кількість годин, відведених на опанування дисципліни - 90 (3 кредити ЄКТС). Основним завданням цього курсу є встановлення зв'язків між основними принципами соціальної роботи і філософськими теоріями та практиками. Лекції спрямовані на з'ясування підстав, на яких ґрунтуються методи та підходи соціальної роботи. Семінарські заняття мають допомогти осмислити та критично залучити ключові філософські поняття, опанувати базові навики теоретичного мислення та техніки роботи з філософськими текстами.


Якісні методи досліджень в соціальній роботі
Анотація дисципліни Курс "Якісні методи дослідження в соціальній роботі" викладається для студентів четвертого курсу бакалаврської програми "Соціальна робота" факультету соціальних наук і соціальних технологій, напрям підготовки - 231 "Соціальна робота". Курс є нормативним. Курс має на меті надати знання, які стосуються підходів до проведення досліджень у соціальній роботі. Його вивчення сприяє поглибленню та спеціалізації знань і вмінь соціального працівника, допомагає оволодіти знаннями та навичками, необхідними, як при написанні кваліфікаційної роботи, так і для практичної соціальної роботи. Вивчаються особливості різних типів якісних досліджень та відповідні теорії, етичні принципи проведення дослідження, особливості використання таких дослідницьких методів як фокус-групи, дослідження в дії, вивчення випадку тощо, підготовка та організація проведення якісного дослідження, основні принципи аналізу отриманих даних та можливості застосування результатів досліджень у практичній соціальній роботі.


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна