Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Advanced international Social Work


International Organizations and Social Work


International Social Work


Аналіз соціальної політики


Базові навички спілкування


Викладання соціальної роботи і соціальної політики
Мета курсу – підготувати до викладання соціальної роботи, соціальної політики та практики із соціальної роботи. Студенти отримують уявлення про принципи складання програми підготовки соціального працівника; навчаються визначати зміст соціальної роботи (соціальної політики) й ефективні методи для її викладання, орієнтуватися у змісті й основних підходах до організації практики студентів у соціальних закладах.


Волонтерська діяльність
Метою курсу є ознайомлення студентів з процесом становлення й розвитку волонтерства у соціальній роботі. Розглядаються основи волонтерської діяльності в соціальних службах та громадських організаціях, етичні аспекти діяльності волонтерів, їх роль у процесі надання соціальних послуг, функції координатора/керівника волонтерських груп щодо адміністрування та організаційної політики із залучення волонтерів. Під час семінарських занять студенти набудуть практичних навичок розробника навчальних програм для підготовки волонтерів у соціальній сфері та модератора/керівника діяльності волонтерських груп. Усі бажаючі (протягом курсу) матимуть змогу спробувати себе у якості волонтера та отримати відповідний сертифікат у рамках роботи кафедральної Школи волонтера.


Вступ до методології соціального дослідження


Вступ до соціальної роботи
Курс є обов'язковим для соціальних працівників і передбачає набуття студентами базових знань та навичок з фаху. Розглядаються основні поняття, сучасні концепції соціальної роботи, етичні засади, професійні ролі соціальних працівників, особливості й етапи ведення випадку, професійні межі, явище вигорання, застосування багатопрофільного підходу до надання соціальних послуг, вимоги до ведення професійних записів, що слугує підґрунтям для подальшого поглиблення фахових знань і навичок.


Гостьовий курс


Гостьовий курс


Групова робота
Теоретичні і методичні основи групової психологічної роботи. Участь у навчальній психокорекційній групі, де використовуватимуться такі підходи, як груповий аналіз, гештальттерапія, психодрама та клієнтцентрована терапія.


Дослідницький практикум
Курс "Дослідницький практикум" є обов'язковим для студентів другого року навчання на освітньо-науковій програмі Соціальна робота другого (магістерського) рівня освіти. Курс передбачає участь у практичних заняттях та самостійну роботу студента з підготовки кваліфікаційної роботи в рамках проведення власного наукового дослідження. Зарахування курсу відбувається за умови подання студентом усіх структурних частин кваліфікаційної роботи та виконання додаткових завдань, передбачених курсом. Метою дисципліни є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальній роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички аналізу, представлення і поширення результатів дослідження. Під час курсу студенти обмінюються досвідом та вчаться аналізувати власну дослідницьку практику в групових та індивідуальних обговореннях.


Запобігання домашньому насильству


Інформаційне забезпечення соціальної сфери
Складові інформаційного забезпечення соціальної служби. Форми та методи інформаційної роботи. Інформаційні технології в соціальній службі, використання баз даних. Лобіювання інтересів соціально вразливих груп. Реклама та промоушн (просування) соціальних послуг. Освітньо-роз’яснювальна робота. Формування іміджу, запобігання стигматизації в інформаційних матеріалах. Особливості роботи інформаційних та інформаційно-консультативних центрів із соціальних питань.


Історія соціальної роботи
У курсі розглядаються основні етапи становлення соціальної роботи як професії в Україні та зарубіжних країнах (Великобританія, США, Німеччина та ін.), починаючи з кінця ХІХ століття. Окремо розглядаються соціально-політичні та економічні передумови професіоналізації соціальної роботи. Під час курсу студенти знайомляться з основоположниками соціальної роботи та їхнім особистим внеском в розвиток теорії, методів, освіти та етики через опрацювання першоджерел. Під час опанування курсу студенти розвивають здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність аналізувати процеси становлення соціальної роботи як професії, вчаться аналізувати першоджерела з соціальної роботи та виділяти в них основні ідеї, а також працювати в парі та робити презентації.


Кваліфікаційна робота


Комп`ютерні технології аналізу даних в соціологічних дослідженнях


Комплексний кваліфікаційний екзамен


Консультування в соціальній роботі
Вивчення індивідуальної соціальної роботи. Знайомство з основами консультування та менеджментом надання індивідуальної підтримки.


Корпоративні соціальні програми


Корпоративні соціальні програми


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Медіація та соціальна робота


Менеджмент в соціальній сфері
Завдання дисципліни – ознайомити з основами менеджменту й особливостями менеджменту некомерційних організацій, що працюють у соціальній сфері, сформувати навички організаційного проектування та стратегічного планування. Студенти вчаться аналізувати й оцінювати діяльність організацій, готувати та приймати рішення.


Менеджмент соціальних служб
Курс "Менеджмент соціальних служб" розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною за спеціальністю - 231 "Соціальна робота".Метою курсу є знайомство магістрів з основними принципами створення та розвитку організацій в соціальній сфері. В рамках курсу студенти оволодіють фаховими знаннями щодо стратегічного та операційного планування, управління проектами, побудови ефективного організаційного дизайну, дізнаються про основні принципи управління організаційними ресурсами та способами їх залучення. Студенти опанують підхід до формування послуг соціальних служб, стратегічний підхід управлінням стейколдерами, ключові принципи сталого розвитку та лідерства в в третьому секторі.


Методологія досліджень в соціальній роботі
Курс дає студентам можливість опанувати основні стратегії досліджень у соціальній роботі як практичної діяльності, з особливим наголосом на застосуванні емпіричних методів і технік аналізу даних. Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення досліджень в соціальній роботі у межах кількісної і якісної дослідницьких парадигм, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних дослідженнях. Особливий наголос при цьому робиться на основних підходах до теоретичного опрацювання ("теоретизування") результатів проведених наукових розвідок, їхньому порівняльному та критичному представлені науковій спільноті.


Міжнародна соціальна робота


Міжнародні організації та соціальна робота


Міжсекторальне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність


Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Курс розрахований на студентів магістерської програми із соціальної роботи та є нормативною дисципліною у навчальній програмі підготовки магістра соціальної роботи. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти магістерської програми зможуть ознайомитися з основними підходами до моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів, їх практичним застосуванням у соціальній сфері та сфері охорони здоров'я, розуміти контекст оцінювання та теорію змін, оволодіти навичками самостійного планування і проведення моніторингу та оцінювання, ознайомитися з етикою, політикою, керівними принципами та стандартами, що регулюють діяльність з оцінювання


Навчально-дослідницький практикум
Навчально-дослідницький практикум є обов'язковим для вивчення на четвертому році навчання у восьмому семестрі на бакалаврській програмі зі спеціальності 231 - соціальна робота. Курс відбувається у формі практичних занять та самостійної роботи студента з підготовки кваліфікаційної роботи в рамках проведення наукового дослідження. Метою дисципліни є отримання знань та вдосконалення навичок проведення досліджень в соціальній роботі. Студенти розглядають етапи та процес підготовки кваліфікаційної роботи, розробляють методологію та інструменти дослідження, опановують різні методи збору даних відповідно до дизайну, вдосконалюють навички їх аналізу та представлення і поширення результатів дослідження. Викладання на курсі базується на рефлексивному та дидактичному підходах.


Оглядовий курс лекцій до комплексного кваліфікаційного екзамену


Організаційний розвиток та лідерство


Основи геронтології


Основи консультування


Основи медичних знань


Основи медичних знань
Метою курсу є знайомство з основним понятійним апаратом в сфері охорони здоров'я, основними групами захворювань та невідкладними станами в медицині, розуміння можливих проблем зі здоров'ям протягом життя, визначення стратегій та алгоритмів дій при виникненні певних медичних проблем, опанування елементарних медичних знань, а також вмінь надання першої медичної допомоги, адже курс включає тренінг "Я можу врятувати життя". Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати медичну термінологію, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику, спадковістю та медичними станами. Це створює ґрунт для розуміння можливих проблем зі здоров'ям, дає орієнтири щодо надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Розуміння медичних станів та причин їх виникнення допомагатиме будувати персональні стратегії щодо збереження здоров'я.


Основи менеджменту
Функції управління, методи прийняття управлінських рішень, стилі керівництва, методи управління в конфліктних ситуаціях та умовах ризику, оцінка ефективності управлінських рішень.


Основи соціального діалогу: курс з комунікацій
Курс ознайомлює майбутніх працівників та працівниць соціальної роботи з особливістю стратегічного та оперативного планування комунікації із цільовими аудиторіями. Студенти\студентки навчаться розробляти та впроваджувати ефективні комунікаційні стратегії у своїй професійній діяльності, використовувати релевантні канали комунікації, працювати в умовах обмежених ресурсів. Особлива увага під час вивчення курсу надається антикризовим комунікаціям та роботі у соціальних мережах. Структурно курс розподілений на кілька частин: 1) ознайомча частина, 2) реклама та маркетинг, брендинг, 3) стратегія та тактика комунікаційної діяльності, 4) робота з соціальними медіа, 5) основи копірайтингу. Особлива увага буде приділена практичним вправам, які будуть супроводжувати кожен блок.


Основи соціально-економічного аналізу


Основи соціальної політики
Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної політики
Основні поняття соціальної політики. Моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики. Інструменти, документальна база соціальної політики. Інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики. Джерела фінансування соціальної сфери.


Основи соціальної реклами
Метою викладання дисципліни є надання студентам знань про основи соціальної реклами, види та особливості розробки для формування необхідної громадської думки щодо соціальних проблем й шляхів вирішення. Студенти зможуть отримати практичні навички з виготовлення, поширення та оцінювання соціальної реклами серед різних груп населення та залучатися до інформаційно-просвітницьких заходів, акцій та форумів з соціальної проблематики. Протягом курсу планується залучення спеціалістів у сфері соціальної реклами та практиків соціальної роботи, пов'язаних із її поширенням серед вразливих груп населення.


Підготовка наукової роботи для соціальних працівників
Курс "Підготовка наукової роботи для соціальних працівників" є обов'язковим для студентів бакалаврської програми Школи соціальної роботи. Метою курсу є ознайомлення студентів із основами дизайну та оформлення наукової роботи, набуття ними знань щодо основних принципів організації й написання наукової роботи, підготовки та презентації результатів власних наукових досліджень та розробок в усному й письмовому форматах тощо. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з основними підходами до написання наукової роботи, зокрема, курсової роботи з соціальної роботи, формування навичок аналізу та аргументування власних наукових студій.


Планування та розробка соціальних проектів
Здійснюється ознайомлення з методами оцінювання соціальних проектів. Студенти відпрацьовують навички застосування сучасних концепцій фандрейзингу та практичного менеджменту.


Порівняльна соціальна політика
Розглядаються ключові концепції вивчення соціальної політики, український досвід у ширшому контексті, зокрема європейському. Висвітлюється розмаїття та складнощі моделей соціального забезпечення в різних країнах; спільні риси і тенденції; критична оцінка впливу глобалізації та інтернаціоналізації на соціальну сферу, а також соціологічні й культурні переваги глобалізації.


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмежування прав людини. Національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні.


Правові основи соціальної роботи
Метою курсу є наблизити студентів до правових основ надання соціальної допомоги як професійної діяльності соціальних працівників. Соціальна робота є комплексом правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Діяльність установ, підприємств та організацій, які надають соціальні послуги досить в значній частині регламентується нормативно-правовими актами. Володіння правовими знаннями покращить як діяльність соціальних працівників, так і їх допомогу клієнтам.


Практика волонтерська
Волонтерська діяльність – це праця, яку виконують із власної волі на користь інших людей без фінансової винагороди. Передбачається проведення попередньої підготовки для волонтерів, вибір найбільш оптимальної роботи, консультації, зміна організації тощо. Студенти спробують свої сили в різних сферах діяльності громадських організацій, набудуть досвіду практичної роботи.


Практика навчальна 1


Практика навчальна 1


Практика навчальна 2


Практика науково-дослідницька 2


Практика науково-дослідницька I


Практика ознайомча


Практика ознайомча


Практикум "Базові навички спілкування 1"


Практикум навчальний


Представництво та лобіювання інтересів клієнтів соціальних служб


Протидія торгівлі людьми


Професійні концепції у соціальній роботі


Психологія для соціальної роботи
Курс знайомить із психологією як наукою про психічний світ людини, розглядає сучасну психологію, її завдання та перспективи розвитку, вивчає особистість у діяльності і спілкуванні, пізнавальну, емоційно-вольову сфери особистості, індивідуально-психологічні її властивості. Під час курсу у студентів розвиваються здатності розуміти і розкривати загальні закономірності та механізми психічної діяльності та поведінки людини, особливості розвитку й функціонування особистості. Також студенти мають можливість здійснити діагностику власних психічних властивостей.


Психологія особистості
Теорії особистості, які використовуються в сучасній психології для пояснення та прогнозування поведінки людини і внесення у цю поведінку цілеспрямованих змін. Психологічна структура особистості, її феноменологія, інтелектуальний та емоційний світ, глибинні причини поведінки; унікальні аспекти особистості: творчість, самореалізація, психологічна зрілість, психічне здоров’я. Методи дослідження особистості.


Психологія соціальної поведінки
Поняття соціальної поведінки. Соціальні регулятори поведінки (ідеологія, традиції, мораль, правові норми, ситуаційні фактори). Соціально-психологічні регулятори (аттітюди, цінності, стереотипи, груповий тиск, інформаційний тиск, групові норми). Індивідуально-психологічні чинники соціальної поведінки (конформність, соціабельність, просоціальність, асоціальність, автономність, агресивність, індивідуальні норми, структура та рівень зрілості особистості, спрямованість (тип) особистості). Поняття норми і відхилення соціальної поведінки, його історичність, міжкультурні відмінності, типи поведінкових відхилень.


Розвиток дітей раннього віку
Курс допомагає майбутнім фахівцям-соціальним працівникам опанувати термінологію, пов'язану з розвитком дітей раннього віку, основними компонентами їх розвитку. Курс передбачає вивчення і розуміння студентами вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей від народження до 3-ох років. Це надає можливість в майбутньому проводити роботу з сім'ями, які мають дітей до 3-ох років та імплементувати отримані знання на власний досвід.


Система організації соціальних служб в Україні
Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти зможуть ознайомитися з принципами організації соціальних служб, історією та етапами створення системи державних та недержавних організацій, які надають соціальні послуги в Україні; формами взаємодії соціальних служб між собою та з клієнтами соціальної роботи на рівні громади.


Соціальна геронтологія


Соціальна політика
Основні поняття соціальної політики. Соціальна політика в Україні, система соціального захисту населення, політика зайнятості, охорони здоров’я, житлова й освітня, політика подолання бідності.


Соціальна психіатрія
Студенти здобувають необхідні знання про вплив соціального оточення на розвиток психічних захворювань, а також на корекцію, лікування й адаптацію психічнохворих людей у суспільстві.


Соціальна психологія


Соціальна робота в громаді


Соціальна робота в пенітенціарній системі


Соціальна робота в сфері паліативної допомоги


Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій


Соціальна робота з біженцями та шукачами притулку
Розглядатимуться питання правового статусу мігранта, шукача притулку, порядок, процедура, методи визначення статусу біженця, а також форми роботи із зазначеними категоріями клієнтів. Передбачається ознайомлення з особливостями практичної роботи українських (державних і недержавних) та міжнародних інституцій (УВКБ ООН).


Соціальна робота з ВІЛ/СНІД особами


Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Соціальні проблеми дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Можливості й особливості професійного втручання соціальних служб.


Соціальна робота з людьми з інвалідністю
Слухачам курсу надається можливість оволодіти професійною термінологією вживаною у міжнародній та вітчизняній науці в сфері "інвалідності", ознайомитися з основними законодавчими та нормативними актами з зазначеної проблеми, з досвідом практичної роботи державних та громадських організацій з соціальної роботи з людьми з інвалідністю, викладом ключових питань щодо соціальної значущості створення доступного середовища для маломобільних груп населення, запобігання сегрегаційних тенденцій в суспільстві щодо людей з фізичними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями, застосування принципів універсального дизайну в соціальній роботі.


Соціальна робота з людьми з особливими потребами


Соціальна робота з наркозалежними


Соціальна робота на сучасному етапі
Обов’язковий курс. Висвітлюються ключові аспекти організації соціальної роботи, наукові і філософські аспекти її становлення в Україні та за кордоном.


Соціальна робота у ситуаціях стихійних лих та збройних конфліктів


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я


Соціальна робота у сфері психічного здоров`я 2


Соціальне підприємництво
Курс "Соціальне підприємництво" відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів соціальної роботи. Курс призначений для студентів четвертого року навчання, а також за бажанням може бути обраний студентами бакалаврських і магістерських програм інших спеціальностей. Курс "Соціальне підприємництво" є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності на базі практичних організацій соціальної роботи, громадських та інших видів організацій, які опікуються проблемами соціальної роботи. Він сприяє поглибленню й спеціалізації знань і вмінь студентів щодо використання підприємницьких підходів в організації діяльності у соціальній сфері, а також соціальної роботи в громадах, що ґрунтується на засадах соціального розвитку. Соціальне підприємництво є актуальною моделлю, що генерує інноваційні рішення сучасних соціальних проблем. Курс "Соціальне підприємництво" покликаний познайомити студента із філософією соціального підприємництва, формувати світогляд інноватора та надати інструменти для створення й розвитку соціального бізнесу, як організаційної структури для втілення ідей та сталого соціального впливу. Курс складається із чотирьох тематичних модулів, що містять лекції, завдання для практичної роботи та семінарські заняття. Важливим компонентом курсу є командна робота над проектом власного соціального підприємства, який потрібно буде презентувати наприкінці вивчення курсу.


Соціальне підприємництво


Соціальне планування
Студенти набувають навичок стратегічного планування соціальної політики та розробки соціальних програм. Вчаться визначати цілі, завдання і критерії успішності пропонованої політики, механізмів її втілення.


Соціальний маркетинг


Соціологія девіантної поведінки
Основні теорії та підходи до пояснення девіантної поведінки. Причини, що зумовлюють її виникнення. Типи девіантної поведінки: вживання наркотиків та алкоголю, проституція, гомосексуальна поведінка, насильство, зокрема насильство в сім’ї, кримінальна поведінка та корупція. Роль системи кримінальної юстиції.


Соціологія сім`ї
Сутність соціальних інститутів сім’ї та шлюбу, їхнє місце і значення у суспільстві. Взаємозалежність процесів, що відбуваються у суспільстві, і процесів в інституті сім’ї. Причини та зміст змін цих інститутів у минулому і сучасності. Наявність підстав для поширених тверджень про їхню сучасну глибоку кризу. Можливості оптимізації сімейно-шлюбних відносин. Основні методи вивчення сім’ї та шлюбу.


Створення та супровід прийомних сімей
Інтегруються знання з різних сфер знань, як-от: психології, соціальної роботи, права, державного управління, соціальної політики тощо. Предмет вивчення курсу – прийомна сім’я як інститут замісної опіки над дитиною. Приділяється увага психологічним засадам розвитку дитини і сім’ї та методам соціальної роботи, спрямованим на підтримку й належну реалізацію захисту прийомної дитини.


Супервізія в соціальній роботі


Теорії та методи соціальної роботи


Управління волонтерською діяльністю


Управління персоналом соціальних служб
Засади управлінської діяльності в практиці соціальних служб. Теоретико-методологічне підґрунтя процесу управління персоналом, розвиток практичних навичок проведення підбору й оцінки персоналу, організація ассесмент-центрів, здійснення мотиваційної та навчальної підтримки, а також використання моніторингових стратегій роботи.


Філософія соціальної роботи
Метою даного курсу є ознайомлення студентів із предметом філософії, ключовими поняттями та концепціями, які необхідні для подальшої практики соціальної роботи. Зокрема, в межах даного курсу буде розглядатись проблематика таких напрямків як онтологія, гносеологія, філософська антропологія, етика. Особлива увага буде приділена вивченню проблем буття людини, свідомості, соціальної справедливості, утилітаризму та інших етичних систем.


Цивільний захист


Якісні методи досліджень в соціальній роботі
Складається з двох розділів, в яких вивчаються теми, що стосуються підходів до проведення досліджень у соціальній роботі та застосування їх результатів у практичній соціальній роботі.


© 2012-2020 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна