Повідомлення

Faculty of Humanities

MD "Philosophy"

Спеціальність 8.02030101 «Філософія»

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр за спеціальністю «Філософія»

Рівень кваліфікації


Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

Спеціальні вимоги до зарахування

Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.

Вимоги і положення до кваліфікації

Магістр за спеціальністю «Філософія» володіє системою поглядів на буття та сутність людини і світу й спроможний виконувати науково-дослідницькі, науково-організаційні, науково-видавничі, професійно-педагогічні, експертно-консультативні функції.
Кваліфікація «магістр філософії» передбачає: ґрунтовну гуманітарну підготовку; розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення місця культури в розвитку людства; глибоке знання історії філософії; обізнаність з актуальними проблемами сучасної філософської думки; здатність виокремлювати та аналізувати філософські та історико-філософські проблеми; оперування навичками аналізу та інтерпретації філософського тексту; володіння навичками викладацької та науково-дослідницької діяльності в галузі філософії; обізнаність із системою загальнолюдських цінностей та моральних норм і принципів професійної етики; вільне володіння державною мовою та знання іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосувати їх у професійній діяльності.

Профіль програми

Магістерська програма за спеціальністю «Філософія», створена в НаУКМА у 1996 р., має спеціалізацію «Історія філософії» і реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання  загальногуманітарної, професійної і практичної складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному  процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 2 роки навчання й передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного і соціально-економічного спрямування в обсязі 120 (135) кредитів ЄКТС.

Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з урахуванням і творчим використанням  досвіду іноземних освітніх інституцій. 

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають можливість опанувати сертифікатну програму за вибором; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.

Ключові результати навчання

Магістр філософії підготовлений як для навчання в аспірантурі за філософськими спеціальностями та на PhD програмах філософського спрямування, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації  тощо), до виконання науково-дослідницьких, науково-організаційних, науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо).

Фахова компетентність магістра філософії передбачає:

 • знання теоретичних основ філософської науки й суміжних галузей гуманітаристики та суспільних наук;
 • опанування культурою філософського мислення;
 • володіння навичками наукового дослідження в галузі філософії; здатність до застосування варіативних методологічних підходів у вивченні міждисциплінарних проблем, концептуальне мислення;
 • володіння навичками і сучасними методиками освітньої (викладацької) діяльності в галузі філософії;
 • володіння навичками культурно-просвітницької діяльності, спрямованої на популяризацію філософських знань і піднесення рівня філософської культури суспільства;
 • вміння ефективно використовувати засоби фахової усної та письмової комунікації державною та іноземною мовами;
 • розуміння етичних засад педагогічної та наукової діяльності і готовність дотримуватися їх у процесі виконання виробничих функцій;
 • інноваційний підхід до власної освіти й діяльності, здатність постійно опрацьовувати значний обсяг нової інформації, сприймати модерні ідеї, опановувати сучасні інтелектуальні технології.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню низки практичних навичок і умінь магістрів філософії у царині наукової, видавничої, проектно-аналітичної та викладацької діяльності.

Навички наукової діяльності:

 • знання історії світової та вітчизняної філософії у процесі аналізу філософських проблем;
 • володіння теоретичними засадами історико-філософських досліджень; здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження;
 • вміння здійснювати бібліографічний пошук, джерелознавчі студії, аналіз та інтерпретацію філософських і релігійних текстів;
 • виокремлення на підставі знання напрямів і течій сучасної філософії актуальних філософських проблем та здійснення їх аналізу;
 • використання новітніх інформаційних технологій (електронні ресурси, бази даних тощо) для підвищення фахової кваліфікації;
 • планування, організація і проведення наукових досліджень у галузі філософії та історії філософії;
 • навички та культура наукової дискусії;
 • публічні виступи (преса, радіо, телебачення) на філософські та історико-філософські теми, наукова комунікація в межах філософської спільноти;
 • фахова комунікація англійською мовою.

Навички видавничої діяльності:

 • науковий супровід видань у галузі філософії та історії філософії;
 • науковий переклад іноземних філософських джерел українською мовою;
 • підготовка науково-популярних видань на філософські та історико-філософські теми;
 • підготовка довідкових видань з філософії та історії філософії, адресованих широкій аудиторії;
 • знання етичних і правових норм щодо чужої і своєї інтелектуальної власності.

Навички викладацької діяльності:

 • підготовка та проведення лекційних і семінарських занять з філософських дисциплін у вищих навчальних закладах;
 • знання про сучасні методики проведення занять у практиці викладання філософських дисциплін;
 • розробка навчально-методичного забезпечення занять з філософських дисциплін;
 • використання сучасних інформаційних технологій у практиці викладання.

Навички проектної та аналітичної діяльності:

 • аналіз, оцінка і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань;
 • підготовка аналітичних матеріалів із суспільствознавчих і гуманітарних питань;
 • експертна оцінка гуманітарних проектів;
 • підготовка та управління реалізацією гуманітарних проектів.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка магістра філософії формує уміння та здібності для реалізації науково-дослідницьких, науково-організаційних, науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо), підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Академії наук, Міністерству культури та ін.

Магістр філософії підготовлений до здійснення таких різновидів діяльності, що відповідають Державному класифікатору  видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД):

 • дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
 • дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
 • діяльність щодо зв’язків з громадськістю;
 • дослідження кон’юнктури ринку та висловлення суспільної думки;
 • освіта дорослих та інші види освіти;
 • вища освіта;
 • діяльність громадських організацій;
 • діяльність у сфері державного управління;
 • надання послуг з перекладу.

Магістр філософії може виконувати такі види робіт та обіймати подібні посади, що відповідають Державному  класифікатору  професій ДК003-95:

 • викладач вищого навчального закладу (асистент);
 • науковий співробітник (молодший науковий співробітник);
 • експерт із суспільно-політичних питань;
 • консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях);
 • редактор-перекладач;
 • професіонал у сфері управління проектами і програмами;
 • оглядач чи аналітик.

Доступ до подальшого навчання

Магістр філософії підготовлений для подальшого навчання в аспірантурі за філософськими спеціальностями та на PhD програмах філософського спрямування, а також володіє навичками постійного самостійного підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (60 кредитів на навчальний рік повного навчання)

Таблиця 1 (Структура навчального плану: 120 кредитів ЄКТС)

Таблиця 2 (Структура навчального плану: 135 кредитів ЄКТС)


Кредити ЄКТС

Години

Min

Max

Min

Max

Нормативні навчальні дисципліни, з них:

92


3312


1.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

8

 

288

 

2.

Цикл професійної та практичної підготовки

84

 

3024

 

2.1.

Цикл професійної  підготовки

76

 

2736

 

2.2.

Цикл  практичної підготовки

8

8

288

288

Вибіркові навчальні дисципліни

14

29

504

1044

Державна атестація

14


504


Разом

120

135

4320

4860

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».
Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на  першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття кваліфікації магістра філософії у НаУКМА здійснюється після завершення дворічного циклу навчання у формі захисту кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю «Філософія» є самостійним дослідженням проблемного питання з історії вітчизняної та світової філософії, яке містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку наявних в історико-філософській науці підходів до вирішення досліджуваної проблеми.
Необхідними умовами допуску до атестації є опанування всіх дисциплін навчального плану; наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, що рекомендована до захисту науковим керівником; а також наявність зовнішньої фахової рецензії. 
Процедура захисту магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Форма навчання

Денна, тривалість – 2 роки.

Керівник програми

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА Ткачук Марина Леонідівна

Дочірні категорії