Повідомлення

Faculty of Humanities

MD "History"

Спеціальність 8.02030201 «Історія»

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр за спеціальністю “Історія”

Рівень кваліфікації


Магістр

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Наявність базової (бакалавр) або повної вищої освіти (спеціаліст) з історії, філософії, соціології, політології.

Спеціальні вимоги до зарахування


Зарахування відбувається на підставі результатів письмового іспиту зі спеціальності, іспиту з української мови та тестування з англійської мови, оцінки наукової студії і співбесіди зі спеціальності. Під час оцінювання враховується точність фактичних даних, логічність аргументації, ясність та рівень грамотності викладу.

Вимоги і положення до кваліфікації


Магістр історії має ґрунтовні знання з української та всесвітньої історії та аргументував здатність проводити оригінальні наукові дослідження.

Профіль програми


У процесі підготовки магістрів кафедра історії тісно співпрацює з науково-дослідними центрами Києво-Могилянської академії і з освітніми осередками Альберти, Будапешта, Варшави, Гарварда, Санкт-Петербурга, Саскачевана.
Викладання ґрунтується на авторських програмах. Порядок опанування навчальних дисциплін спирається на індивідуальне планування. Студент отримує поглиблені фахові знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової або, за вибором, викладацької діяльності. Надається можливість на другому році навчання скласти іспити кандидатського мінімуму з філософії та англійської мови й опанувати психолого-педагогічний блок навчальних дисциплін, що дає право на викладацьку роботу.

Ключові результати навчання
Об'єктом діяльності магістра-історика є пізнання історичних процесів і явищ в їх соціокультурних, політичних, економічних вимірах та їх відображення в історичних джерелах. Магістр історії підготовлений до самостійної науково-дослідної роботи, а за умови освоєння відповідної освітньо-професійної програми педагогічного профілю — до педагогічної діяльності у вищій школі.

Фахова компетентність магістра історії передбачає:

 • розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, функцій історичної науки як складової частини наукової думки і духовної культури суспільства;
 • докладне знання історії України;
 • знання головних напрямів еволюції європейської історії та культури;
 • володіння комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, системним підходами до наукового аналізу;
 • розгляд суспільних явищ у розвитку і в конкретно-історичних умовах;
 • оцінку подій та діяльності людей в історичному процесі з позицій загальнолюдських цінностей, критичну оцінку історичних фактів на підставі альтернативних поглядів на проблеми;
 • з’ясування причинно-наслідкових зв’язків в історичних подіях минулого, аналіз і узагальнення історичного матеріалу в певній системі, порівняння історичних фактів на основі здобутих знань і формування на цьому ґрунті особистого світогляду;
 • знання здобутків гуманітарних і суспільних наук.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і вмінь фахівця:

 • навички самостійної науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності;
 • уміння визначати зміст, місце й значення проблеми в історичному пізнанні;
 • уміння формулювати цілі й завдання дослідження, дослідницькі гіпотези;
 • формування плану самостійної дослідницької діяльності;
 • навички ведення бібліографічної роботи;
 • уміння обирати необхідні методи дослідження;
 • уміння теоретично осмислювати емпіричний матеріал;
 • уміння обробляти отримані результати;
 • володіння методикою історіографічної та джерелознавчої критики;
 • уміння презентувати підсумки виконаної роботи;
 • навички міжособистісної та ділової комунікації;
 • уміння діяти в межах етики професійних взаємин.

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр історії може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному  класифікатору  професій ДК003-95: історик, археограф, архіваріус, зберігач музею, викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач середніх навчальних закладів, учитель спеціалізованих навчальних закладів.

Доступ до подальшого навчання

Базова підготовка є достатньою для вступу до аспірантури з метою здобуття наукового ступеня “кандидат історичних наук” за спеціальностями 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску (закінчення навчання)


Державна атестація провадиться у формі захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Як правило, виконання магістерської роботи повинно ґрунтуватися на поєднанні теоретичного дослідження та запровадженні в науковий обіг джерельної інформації інноваційного характеру. До захисту кваліфікаційна робота подається з відгуками наукового керівника та зовнішнього рецензента. Необхідною передумовою є виконання індивідуального плану в повному обсязі та успішне виконання комплексних кваліфікаційних завдань.

Форма навчання


Денна, тривалість – 2 роки.

Керівник програми


РhD, доцент кафедри історії НАУКМА, професор Варшавського університету  Олександра Гнатюк

Дочірні категорії