Повідомлення

Faculty of Social Sciences and Social Technologies

MD "Journalism"

Спеціальність 8.03030101 «Журналістика»

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр за спеціальністю “Журналістика”

Рівень кваліфікації


Магістр

Спеціальні вимоги до зарахування


Немає. Зарахування абітурієнтів студентами маґістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає.

Профіль програми


Місія Школи журналістики передбачає якісне навчання студентів та їх підготовку до роботи в медіаіндустрії. Основне спрямування Школи – новини та висвітлення поточних суспільно важливих подій (news & current affairs) для різних типів медіа. Наші випуск­ники працюють на телебаченні, радіо, у друкованих ЗМІ та нових медіаресурсах.
Усі дисципліни розділено на два модулі (sequences) – нау­ко­во-теоретичний і практичний. До першого модуля входять дис­ципліни, пов’язані з дослідженням медіа, масових комунікацій, аудиторій, міжнародних медіасистем, історії медіа, герменевтики тощо. До другого модуля увійшли зорієнтовані на практичну діяльність предмети, в межах яких вивчаються друковані ЗМІ (газети й журнали), радіомовлення, телебачення та телевізійні новини, відеовиробництво, міжнародна журналістика, документальні фільми для телебачення, фотосправа, мультимедіа, менеджмент ЗМІ, онлайнова журналістика.

Для дисциплін практичного модуля було чітко визначено принцип навчання – learning by doing – навчання через роботу. Основний наголос під час навчання робиться на практичні навички та постійне їх застосування й удосконалення під керівництвом викладачів, які мають досвід практичної роботи у ЗМІ.

Зокрема, у телевізійній студії студенти щотижня готують новини «Епізоди», де кожен може спробувати себе як журналіст і працівник технічного супроводу. Також студенти випускають щоденні радіоновини.

У школі створено необхідну технологічну та студійну базу для навчання студентів. Медіацентр складається з мультимедійного ньюзруму, телевізійної, радіо- та фотостудії, також в школі діє ресурсний центр з підручниками, науковими журналами та відеотекою документальних фільмів.

Могилянська школа журналістики – активний учасник ба­гатьох міжнародних проектів. У 2004–2007 роках нашим парт­нером була Школа телекомунікацій Огайського університету (Ohio University, USA). В межах цього проекту було вдосконалено навчальну програму, запроваджено нові курси, проведено стажування викладачів. Також разом з Інститутом масової інформації (ІМІ) провадяться короткотермінові тренінги для студентів: радіожурналістика, міжнародна журналістика та журналістське розслі­дування, що викладають французькі фахівці. Студенти Школи отримали можливість місяць стажуватися у французьких ЗМІ – в газеті Le Croix, на Міжнародному французькому радіо (RFI).

Ключові результати навчання


1. Знання з предметної області

 • відображення актуальних суспільно-політичних, економічних і культурних подій, процесів та явищ сучасності;
 • володіння державною мовою, знання однієї з іноземних мов, провадження професійної діяльності в іншомовному оточенні;
 • використання у професійній діяльності, особистому житті правових та етичних норм, що регулюють ЗМІ та журналістів;
 • уміння працювати з позаштатними авторами, редакційною поштою, аудиторією, громадськими і державними організаціями та установами, врахування їх оцінок, побажань, рекомендацій, вимог;
 • володіння соціологічними методами отримання інформації про аудиторію та громадську думку.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність отримувати інформацію від осіб, які є джерелом інформації (методи: опитування, спостереження, та ін.);
 • здатність перевіряти надійність та достовірність отриманої інформації (аналізувати факти, виявляти головні ти другорядні значення для практичної діяльності та інше);
 • здатність відображати дійсність (способи: повідомлення фактів, тлумачення, коментування, публіцистичне розкриття фактів, підготовка матеріалів у різних жанрах);
 • здатність визначати теми матеріалу та оцінювати його актуальність;
 • здатність поліпшувати жанрову структуру матеріалу (різного виду правки);
 • здатність працювати з редакційною поштою;
 • вміння кваліфіковано описувати різні друковані видання, радіо- та телепрограми;
 • уміння компонувати добірки повідомлень на актуальні теми, групувати новини;
 • здатність брати участь у верстці та випуску друкованих видань, радіотелевізійних передач;
 • здатність визначати обсяг вибірки, виділяти вибіркову сукупність.

3. Практичні навички з предметної області

 • уміння інформувати суспільство;
 • масові комунікації;
 • здатність до розвитку громадянського інформаційного суспільства в Україні.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння відображати дійсність способом повідомлення фактів;
 • здатність відображати дійсність способом тлумачення, коментування, інтерпретації фактів;
 • уміння підготувати матеріали для ЗМІ в різних жанрах з урахуванням особливостей, технологічних вимог та аудиторії кожного виду ЗМІ;
 • уміння говорити й писати державною та однією з іноземних мов;
 • здатність до аналізу тексту: граматичний, структурний, пунктуаційний, орфоепічний, синтаксичний; усний та письмовий переклад тексту;
 • уміння працювати в Інтернет та інших системах, в режимах off-line та  on-line;
 • уміння забезпечувати стилістичну якість перекладених текстів;
 • уміння складати дайджести публікацій зарубіжної преси, вміщені в Інтернет та інших комп’ютерних системах;
 • уміння використовувати норми чинного законодавства України та міжнародного права для захисту прав людини;
 • здатність дотримуватися правових норм діяльності, що законодавчо регулюють функціонування ЗМІ та роботу журналіста;
 • здатність дотримуватися професійної етики журналістів;
 • здатність використовувати авторське право у ЗМІ.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Журналістика» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень – аспірант, докторант PhD програми «Масові комунікації) а також з листопада 2007 року Школа започаткувала нову програ­му – «Журналістика цифрового майбутнього» – спільно з Бла­годійним фондом «Розвиток України». Це перша та єдина програма післядипломної освіти для журналістів, в якій зроблено акцент на вивченні цифрових технологій у ЗМІ та конвергентних принципах роботи ЗМІ.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська робота

Форма навчання


Денна

Керівник програми


Кандидат політичних наук, доцент Федченко Євген Миколайович, випускник НаУКМА

Дочірні категорії