Повідомлення

Faculty of Social Sciences and Social Technologies

MD "Management of organizations and administration"

Спеціальність 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»

С
пеціалізації - “Менеджмент зв'язків із громадськістю (Public Relations)” та "Менеджмент організацій і адміністрування в охороні здоров'я"

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування”

Рівень кваліфікації


Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає.

Профіль програми


Фахівці з менеджменту зв’язків із громадськістю призначені для роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування, неурядових організаціях, громадсько-політичних об’єднаннях, на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, консультативних центрах і фірмах, наукових та освітніх закладах, зокрема, у спеціалізованих підрозділах з питань громадських зв’язків, зв’язків із пресою, прес-службах та відділах аналітичних досліджень, інформаційного забезпечення, міжнародних зв'язків тощо. Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері налагодження та підтримки постійних конструктивних двосторонніх зв’язків з цільовими для кожної організації групами громадськості, займаються широким колом питань стратегічного та оперативного менеджменту, що пов’язані з оптимізацією комунікативного середовища організації, забезпечення для неї позитивного пабліцитного капіталу та високої репутації.

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС,  зокрема: дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 9 кредитів, дисципліни професійної та практичної підготовки – 75 кредити, дисципліни вільного вибору студентів – 22 кредити, державна атестація – 14 кредитів.        

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;
 • загальна методологія зв’язків із громадськістю;
 • місце PR-менеджера в структурі організації;
 • методи визначення цільових груп громадськості;
 • основні PR-засоби роботи (засоби масової інформації, корпоративні засоби інформації, Інтернет-засоби тощо);
 • принципи планування зв’язків із громадськістю, PR-кампаній;
 • методи планування та проведення PR-кампаній;
 • структура та функції засобів масової комунікації;
 • методика роботи із засобами масової інформації;
 • порядок організації та підготовки інформаційних матеріалів та їх оприлюднення (проведення брифінгів, прес-конференцій тощо);
 • принципи адміністративного керівництва;
 • основи менеджменту;
 • законодавство про інформаційну діяльність;
 • основи професійної етики, соціології, психології.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесах управління громадськими зв’язками;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання задач налагодження внутрішньо- та зовнішньокорпоративних зв’язків з громадськістю;
 • уміння використовувати в дослідницькій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти.

3. Практичні навички з предметної області

 • уміння організувати роботу зі зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації;
 • уміння організувати кількісний та якісний аналіз стану та проблем у сфері зв’язків з громадськістю;
 • уміння підготувати PR-програму, план та кошторис;
 • уміння застосовувати інформаційні системи та технології в сфері зв’язків з громадськістю;
 • уміння здійснювати контроль за виконанням PR-програм і планів;
 • уміння складати звітність, оцінювати ефективність PR-роботи.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність PR-діяльності;
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного збору й обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та кризовими ситуаціями;
 • уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності магістра за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізація "Менеджмент зв’язків з громадськістю" є конкретні засоби та інструменти управління комунікативною діяльністю організації, складання та виконання планів роботи у сфері зв’язків із громадськістю в державних, неурядових установах і організаціях, комерційних структурах.


Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціалізацією «Менеджмент зв’язків з громадськістю» може продовжити навчання в університеті на рівні післядипломної освіти (рівень – кандидат наук, доктор філософії (Ph.D)) за спеціальністю «Соціальні комунікації» та «Менеджмент організацій».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів та успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи

Форма навчання


Денна

Керівник програми


Доктор філософських наук, професор Королько Валентин Григорович

Дочірні категорії