Повідомлення

Faculty of Social Sciences and Social Technologies

MD "Political science"

Спеціальність 8.03010401 «Політологія»

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр за спеціальністю «Політологія»

Рівень кваліфікації


Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування


Загальні вимоги для НаУКМА. Для зарахування на програму «Німецькі та європейські студії» обов’язкове знання німецької мови.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає.

Вимоги і положення до кваліфікації
:

 • володіння фундаментальними фаховими та гуманітарними і соціально-економічними знаннями;
 • знання про здобутки класичної та новітньої політичної науки;
 • уявлення про історію національного політичного мислення та її вплив на сучасні політичні процеси в Україні;
 • володіння понятійним апаратом сучасної політичної теорії, термінами, що використовуються в політичній практиці;
 • знання закономірностей і тенденцій політичного життя суспільства;
 • знання про устрій типових політичних систем світу, про політичну систему України;
 • знання про головні складові політичного процесу;
 • знання про типи й способи ухвалення політичних рішень;
 • уміння розв’язувати конфлікти, проводити переговори;
 • володіння сучасними методами пізнання явищ політики;
 • володіння навичками політичного аналізу, прогнозу, надання практичних рекомендацій;
 • уміння викладати політичні знання для учнів середньої школи та професійних училищ;
 • уміння надати експертну оцінку сучасним політичним подіям і процесам;
 • уміння написати аналітичний документ з аналізу політичних подій та процесів;
 • уміння надати професійний коментар у мас-медіа політичним подіям та процесам.

Профіль програми

Програма підготовки магістра з політології спрямована на здобуття студентами фундаментальних знань з політичної епістемології, європейських студій, зокрема стосовно системи і принципів управління в Європейському Союзі, загальних принципів і змісту публічних політик в ЄС, загальних засад і специфіки здійснення політики мультикультуралізму, соціально-політичних моделей традиційних суспільств Азії та Далекого Сходу. Крім того, студенти вивчають і практично відпрацьовують різні теорії колегіального вибору і прийняття рішень, практикуються в проведенні досліджень і написанні наукових текстів.

Ключові результати навчання

1.Знання з предметної області

  • Знання основ політичної системи Європейського Союзу в цілому, країн-членів ЄС та, зокрема, детальні знання про політику Федеративної Республіки Німеччина.
  • Знання класичних і сучасних теорій політики.
  • Знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та державної влади.
  • Знання теорій походження та моделей держави – ліберальної, марксистської, держави всезагального добробуту.
  • Знання структури і функцій системи державного управління.
  • Знання про політичні системи країн Азії та Далекого Сходу, ціннісні підходи до дослідження соціальних і політичних систем.

2.Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесах пізнання політичної й суспільної реальності.
  • Здатність застосовувати фундаментальні знання до розв’язання кількісних та якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу.
  • Уміння аналізувати окремі державні/публічні політики України та країн ЄС.
  • Знання особливостей підготовки, ухвалення й запровадження політичних рішень.
  • Уміння проводити порівняльні дослідження та робити висновки стосовно природи і причин подібностей і відмінностей у структурі й функціонуванні політичних систем у різних країнах.
  • Уміння збирати дані та обробляти й узагальнювати їх для створення знання про політичні інститути і процеси.

3.Практичні навички з предметної області

  • Знання основних методів і підходів у дослідженнях політичного життя суспільства.
  • Уміння адекватно вибрати та методологічно правильно застосувати кількісні та якісні методи досліджень.
  • Здатність до загального і часткового (специфічного) аналізу державної політики та поточних політичних подій.
  • Уміння інтерпретувати політичні процеси та розробляти прогнози подальшого перебігу подій.
  • Здатність працювати з джерелами інформації та самостійно створювати інформацію для спеціального (наукового) і широкого (суспільного) використання.

4.Загальні уміння та навички

  • Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації з уважним ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини, ідеї збереження миру.
  • Вміння критично оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні, правові та інші події і явища на підставі відповідного обсягу знань.
  • Знання державної та однієї з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування.
  • Здатність засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації.
  • Системне розуміння впливу зовнішнього середовища на діяльність організацій, підприємств тощо.
  • Здатність розумітися на зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію і специфіку розвитку та вміти захищати її інтереси.
  • Знання та вміння використовувати норми законодавства і захищати свої права.
  • Знати і дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі в міжособистих стосунках та в суспільстві.
  • Здатність створювати соціально-економічні взаємини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних принципах.
  • Володіння сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистих, державних та виробничих інтересів.
  • Вміння самостійно розробляти програму певного політологічного дослідження.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Політологія» може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути та процеси», 23.00.03 «Політична культура і політична ідеологія», 23.00.04 «Міжнародні відносини», а також за іншими спеціальностями гуманітарного та суспільствознавчого напрямку.

П
оложення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

В
имоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська робота.

Ф
орма навчання

Денна

Керівник магістерської програми


Кандидат філософських наук, доцент Амельченко Наталя Анатоліївна

Дочірні категорії