Повідомлення

Faculty of Social Sciences and Social Technologies

BD "Sociology"

Напрям підготовки 6.030101 – «Cоціологія»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр за напрямом підготовки 6.030101 – «Соціологія».

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

Профіль програми

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про соціальні проблеми й підходами до їх вирішення, опановують методи збору й аналізу соціальної інформації, здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання, відповідно до вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (серед них – політична соціологія та соціологія еліт, економічна соціологія, гендерні студії, соціологія релігії, соціологія культури, застосування соціологічних методів у маркетингових дослідженнях тощо). Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузі соціології.

Програма підготовки складається з 4 циклів та державної атестації:

 • цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (36 кредитів ЄКТС, 1296 год.);
 • цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки (36 кредитів ЄКТС, 1296 год.);
 • цикл професійної та практичної підготовки (139,5 кредитів ЄКТС, 5022 год.; разом з написанням курсової роботи на 3 р.н., проходження практики на 3 і 4 р.н.);
 • цикл дисциплін вільного вибору (21 кредит ЄКТС, 756 год.);
 • державна атестація (7,5 кредита ЄКТС, 270 год.; державна атестація передбачає захист кваліфікаційної роботи перед Державною екзаменаційною комісією).

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • історія соціології та сучасні соціологічні теорії;
 • методологія, методи й методики збору й аналізу кількісної та якісної соціальної інформації;
 • соціологічний аналіз соціальних структур і процесів на мікро-, мезо- та макрорівні;
 • теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання (відповідно до вибору студентом вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки).

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • вміння здійснювати критичний аналіз теоретичної та прикладної літератури в галузі соціології;
 • навички з постановки проблеми, мети й задач соціологічного дослідження;
 • вміння обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання дослідницької проблеми, реалізації мети та вирішення задач дослідження;
 • вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз соціальної інформації.

3. Практичні навички з предметної області

 • вміння спланувати соціологічне дослідження та скласти соціологічну звітність;
 • вміння зібрати й проаналізувати кількісну та якісну соціальну інформацію;
 • вміння підготувати аналітичні, дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі соціології;
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення в галузі соціології.

4. Загальні уміння та навички

 • вміння працювати з інформацією: як числами, так і текстами; розв’язувати якісні та кількісні задачі;
 • вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;
 • навички критичного мислення, розрізнення оціночних та емпіричних тез;
 • навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
 • навички самонавчання та самоорганізації;
 • навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами (за вибором студента, також іншими однією-двома іноземними мовами);
 • навички спілкування з людьми, вміння працювати в групах.

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускники програми підготовлені до виконання роботи, спрямованої на аналітичне опрацювання соціальної інформації та, відповідно, можуть кваліфіковано асистувати на всіх етапах проведення соціальних досліджень, що їх здійснюють аналітичні центри, соціологічні інститути; компанії, які спеціалізуються на маркетингових дослідженнях, та інші організації державної та недержавної форми власності, що здійснюють соціальні дослідження.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом «Соціологія» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень – магістр) за спеціальністю «Соціологія».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна.

Завідувач кафедри

Доцент, кандидат наук Оксамитна Світлана Миколаївна.

Дочірні категорії