privat

Факультет правничих наук

Публікації

Викладачі

Новини

Публікації

Анотації курсів

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Віктор Петров: мапування творчости письменника / [В. Брюховецький, В. Агеєва, Н. Пелешенко та ін.] ; ред. Катажина Ґлінянович, Павло Крупа, Йоанна Маєвська. – Краків : Universitas, 2020. – 376, [3] с.
 • Агеєва В. П. Конфлікт пам'ятей у прозі Домонтовича: модерністи проти архаїстів / Віра Агеєва // Віктор Петров: мапування творчости письменника / ред. К. Ґлінянович, П. Крупа, Й. Маєвська. – Krakiv : Universitas, 2020. – С. 123–138. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20336
 • Брюховецький В. С. Казкар-містифікатор "Павло Кречет" / В'ячеслав Брюховецький // Віктор Петров: мапування творчости письменника / ред. К. Ґлінянович, П. Крупа, Й. Маєвська. – Krakiv : Universitas, 2020. – С. 43–71. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20337
 • Пелешенко Н. І. Постать Григорія Сковороди в інтелектуальній біографії Віктора Петрова / Наталія Пелешенко // Віктор Петров: мапування творчости письменника / ред. К. Ґлінянович, П. Крупа, Й. Маєвська. – Krakiv : Universitas, 2020. – С. 167–185. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20334
 • Identities in-between in East-Central Europe / [Zsuzsa Bokor, Temmo Bosse, Pauls Daija, … Olha Poliukhovych et al.] ; edited by Jan Fellerer, Robert Pyrah, Marius Turda. – London : Routledge, 2019. – 306 p. https://doi.org/10.4324/9780429282614
 • Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 482 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12428
 • Кісельова Л. О. Поетика й ідеологія міфу Василя Герасим’юка / Людмила Кісельова; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : НаУКМА, 2016. – 105 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11457
 • Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 454 с., [4] арк. фот. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  До 60-річчя від дня народження Володимира Панченка.
 • Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : Комора, 2014. – 471 c., 27 с. фотогр. : іл., портр. – (Persona). –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – 456 с. – Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Авт. зазначено на звороті тит. л
 • Кісельова Л. О. Виправдання слова : статті про українську літературу : від Шевченка до сьогодення / Людмила Кісельова. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 234 с. –  Micтить бiблioгpaфiю. – До 200-ліття Тараса Шевченка. –  Micтить пoкaжчик.
 • З непокритою головою : українська жіноча проза / [Ольга Кобилянська, Леся Українка, Ірина Вільде та ін. ; упоряд., передм. Віра Агеєва]. - К. : Комора, 2013. - 410, [4] с. : фотогр. - Автори зазнач. на обкладинці.
 • Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 391 с. - Включ. бібліогр. - До 60-річчя від дня народження.
 • Панченко В. Є. Сонячний годинник : книга пілігрима / Володимир Панченко. - К. : Темпора, 2013. - 411, [4] с. : іл., фотогр. - Включ. бібліогр.
 • Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - 359 с. - (Стилет і стилос трьох степовиків).
 • Володимир Винниченко : від Єлисавета до Мужена : [дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клочека, В. Марка та ін.) / упоряд.-авт. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - [Кіровоград] : Поліграф-Сервіс, 2013. - 423 с. : іл., портр. - (Стилет і стилос трьох степовиків).
 • Шалагінов Б. Б. Класики і романтики : штудії з історії німецької літератури XVIII-XIX століть / Борис Шалагінов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 439 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Включ. покажч. 
 • Агеєва В. П. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. - К. : Книга, 2012. - 391 с. : іл., портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - Включ. бібліогр. посилання.
 • Надлітературність : сучасна західна теорія : [науковий збірник / за ред. Олега Собчука ; передм. Р. Семків ; рецензент Т. Лютий]. – К. : [НаУКМА ; Аграр Медіа Груп], 2012. - 130 с. - Включ. бібліогр. посилання.
 • Агеєва В.П. Апологія модерну: обрис ХХ віку : статті та есеї. – К. : Грані-Т, 2011. - 404, [1] с. - (De prufundis).
 • Ісіченко Ю.А. Історія української літератури: епоха Бароко XVII-XVIII ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л. ; К. ; Х. : Святогорець, 2011. - 566, [1] с. : портр.
 • Лімборський І.В. Світова література і глобалізація. - [Черкаси] : Брама-Україна, 2011. - 189, [2] с. : портр.
 • Єрмоленко В.А. Оповідач і філософ. Вальтер Беньямін та його час. – К. : Критика, 2011. - 279 с. : іл., фотогр.
 • Шалагінов Б.Б. Німецький романтизм і містичне // Поетика містичного : кол. моногр. / [упоряд. О. Червінської]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. - С. 117-161.
 • OgarkovaT.A. Une autre avant-garde : la metaphysique, le retour a la tradition et la recherche religieuse dans l'oeuvre de Rene Daumal et de Daniil Harms. – Bern [etc.] : P. Lang, cop. – 2010. – XVI. - 548 p. – (Slavica Helvetica ; vol. 81).
 • Ogarkova T.A. Une autre avant-garde : la métaphysique, le retour à la tradition et la recherche religieuse dans l’oeuvre de René Daumal et de Daniil Harms. – Berne : Peter Lang, 2010. – 490 с.
 • Моренець В.П. Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Пульсари], 2010. – 275 с.
 • Моренець В.П. Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї. – К. : [Аграр Медіа Груп], 2010. - 526 с.
 • Шалагінов Б.Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму. – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2010. - 136 с.
 • Панченко В.Є. Небо Левка Мацієвича : нарис. – К. : Пульсари, 2009. – 49 с. : фотогр.
 • Аллан Т.Р. С. Конституційна справедливість : ліберальна теорія верховенства права / Т. Р. С. Аллан ; пер. з англ. Ростислава Семківа. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 385 с.
 • Польські студії : спеціальний випуск / упоряд. : О. Бетлій, О. Гнатюк, Т. Дзядевич; ред. К. Сігов, Л. Фінберг ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – К. : Дух і Літера, 2008. – 367 с.
 • Теорія літератури в Польщі : антологія текстів : друга половина XX-XXI ст. / упоряд. Б. Бакули ; за ред. В. Моренця ; пер. з пол. С. Яковенка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 531 с.
 • Панченко В.Є. Неубієнна література : дослідницькі етюди / Володимир Панченко. – К. : Твім інтер, 2007. – 436 с.
 • Агеєва В.П. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза В. Петрова-Домонтовича. – К.: Факт, 2006. – 432с. – ( Сер. «Висока полиця»).
 • Кисельова Л.О. Зарубіжна література: Підруч. для 10 кл. – К.: Генеза, 2006. – 40с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагинова О.И. История древ­него мира: Учеб­­­. для 6 кл. общеоб­раз. учеб. заведений. – К.: Пед. преса, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвітньої навч. закладів /Пер. Б. Шалагінов. – К.: Пед. преса, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Az ókor története. Tankönyv az általános oktatási rendszerü középiskolák 6. osztálya számára. – Л.: Світ, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Historia starożytna: Podręcznik dla klasy 6. ogólnoksztalcących szkól Ukrainy z polskim językiem nauczania. – Л.: Світ, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Storia lumii antice: Manual pentru clasa 6-a. – Л.: Світ, 2006. – 288с.
 • Неймовірно можливі світи: референтність, фікційність, текстуалізація: Моногр. / Р.Т. Гром'як, Л.І. Біловус, Н.Р. Денисюк та ін.; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Міжкаф. лаб. славістично-методол. студій. Каф. теорії літ-ри, порівняльного літературознавства і журналістики / Ред. Р. Т. Гром'як. - Тернопіль: ТНПУ, 2005. - 291с.
 • Панченко В.Є. "Народу гілочка тернова...": Диптих про поезію Ліни Костенко. - К.: Веселка, 2005. - 64с.
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Ґендерна перспектива. - К.: Факт, 2004. - 254с.
 • Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс: Моногр. / Р.Т. Гром'як, В.Т. Боднар, Р.А. Бубняк, та ін.; Ред., вступ, висновки Р.Т. Гром'як; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Каф. теорії л-ри і порівнял. літературознавства. Міжкафедр. лаб. славіст.-методол. студій. - Т.: Підруч. і посіб., 2004. - 368 с.
 • Наливайко Д.С. Великий майстер художньої прози: Літ. портрет Гюстава Флобера. - К.: Веселка, 2004. - 21с. - (Урок літератури)
 • Наливайко Д.С. Поет національний і всесвітній: Літ. портрет Й.-В. Гете. - К.: Веселка, 2004. - 21с. - (Урок літератури).
 • Панченко В.Є. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості. Книга розвідок і мандрівок. - К.: Твім інтер, 2004. - 288с.
 • Панченко В.Є. Укл.: Украина: Incognita [ Сб. ст., опубл. в газ. "День" в 1997-2002г. / Сост. В. Панченко и др.]; Ред. Л. Ившина. - К.: Укр. пресс-группа, 2004. - 430с. - ( Б-ка газеты "День").
 • Панченко В.Є. Укл.: Україна: Incognita [ Зб. ст., опубл. в газ. "День" в 1997-2002 р./ Укл. В. Панченко та ін.]; Ред. Л. Івшина. - К.: Укр. прес-група, 2004. - 397с. - ( Б-ка газети "День").
 • Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: від античності до початку ХІХ ст.: Історико-естетичний нарис. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 355с.
 • Агєєва В.П. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму. - К.: Факт, 2003. - 318 с.
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Київські неокласики. - К.: Факт, 2003. - 351 с.
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі. - К.: Факт, 2003. - 348 с. - (Літературний проект "Текст + контекст". Знакові літературні доробки та навколо них).
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Сорочинський ярмарок на Невському проспекті: Українська рецепція Гоголя. - К.: Факт, 2003. - 349 с. - (Літературний проект "Текст + контекст". Знакові літературні доробки та навколо них).
 • Панченко В.Є. "Бо я - українець": Літ. портрет Володимира Винниченка. - К.: Веселка, 2003. - 36с.
 • Панченко В.Є. Упоряд.: Капрійські сюжети: "Італійська" проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка. - К.: Факт, 2003. - 491с. - (Літературний проект "Текст + контекст" знакові літературні доробки та навколо них).

Підручники, навчальні посібники

 • Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник. Випуск 2 / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. Моренець] ; Києво-Могилянська бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Дух і Літера, 2020. – 543 с. – Редкол.: Брюховецький В. С., Гарань О. В., Гуменна О. В., Лук'яненко І. Г., Лютий Т. В., Моренець В. П., Оксамитна С. М., Саврук О. Й., Ткачук М. Л., Ісіченко І., Головаха Є. І., Кебуладзе В. І.
 • Єрмоленко В. А. Про суспільні ідеології / Володимир Єрмоленко // Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник. Вип. 2 / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 300–333. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20441
 • Буковський С. А. Жанр – кінодокументалістика : розмова Сергія Іванюка із Сергієм Буковським // Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник. Вип. 2 / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 406–421. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20442
 • Ісіченко І. Церква тут і тепер / Ігор Ісіченко // Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник. Вип. 2 / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 172–209. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20443
 • Портяк В. В. Кінодраматургія і новелістика Василя Портяка / Василь Портяк, Володимир Моренець // Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник. Вип. 2 / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 450–505. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20444
 • Капранов В. В. "Читання творить людину за подобою Божою" / Віталій Капранов ; [спілкувався] Володимир Моренець // Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник. Вип. 2 / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : Дух і Літера, 2020. - С. 506-537. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20445
 • Сухомлин В. В. Друга іноземна мова (німецька) : збірник тестових завдань : навчально-методичне видання / Сухомлин В. В. ; Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ : [КНТЕУ], 2020. – 31 с.
 • Шалагінов Б. Б. Романтики і модерністи : нариси з історії німецької літератури та естетики XIX–XX століть / Борис Шалагінов. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2020. – 222 с. : іл.
 • Шевчук Т. М. Українська усна снотлумачна традиція початку XX століття : (розвідки та тексти) / Т. Шевчук, Я. Ставицька ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ : Дуліби, 2017. – 222 с.
 • Історія української літератури : XX - поч. XXI ст. : навчальний посібник / [авт. кол.: В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, ... В. С. Брюховецький, ... В. Є. Панченко та ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013. - 3 т. : портр. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література : від античності до початку XIX ст. : історико-естетичний нарис : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - 3-тє вид., випр. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 366 с. - Включ. бібліогр.
 • Пашунова Л.О. Німецька мова. Граматичні вправи. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
 • Пізнюк Л. В. Лінгвистичні основи документознавства : навч. посіб. для дистанційного навчання / Л.В. Пізнюк. – К. :Ун-т "Україна",2007. – 354 с.
 • Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до першої половини XIX століття: Хрестоматія для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Вежа, 2005. - 432с.
 • Зарубіжна література: Підруч. для 10-го кл. / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова, Н.М. Нагорна, Л.О. Кисельова. - К.: Вид. дім "Світ знань", 2004. - 388с.
 • Панченко В.Є. Українська література-2: Матеріали до курсу / НаУКМА. Каф. філології. - К.: [Б.в.], 2004. - [Б. паг].
 • Наливайко Д.С. Укл.: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ - ХХ сторіччя: Посіб. для 10-11-х кл. загальноосвіт. навч. закл. / Авт. вступ. ст., уклад. Д.С. Наливайко. - К.: ТОВ "Навч. кн.", 2003. - 319с.
 • Українська література: Підруч. для загальноосвіт. шк. навч. закл. 11-й кл. / В.Є. Панченко, Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник. - К.: Б.в; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. - 492с.
 • Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література. Від античності до першої половини ХІХ століття: Хрестоматія для 9 кл. загальноосвіт. закл. - К. : Вежа, 2003. - 432с.

Публікації /статті

2022

2021

2020

Cтатті

 • Борисюк І. В. Лірика Ігоря Калинця : космос, сотворений зі слова / Ірина Борисюк // Дивослово. – 2020. – № 12. – С. 46–51. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19779
 • Борисюк І. В. Своє / чуже: проблема окреслення ідентичності в прозі Наталі Кобринської / Ірина Борисюк // Studia Ukrainica Posnaniensia. – 2020. – Vol. VIIІ/2. – P. 83–96. – https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.06. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20438
 • Veretelnyk R. Fear and Technology in the Theatre : Staging McLuhan / Roman Veretelnyk // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2020. – № 7. – P. 215–223. –https://doi.org/10.18523/kmhj219674.2020-7.215-223. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19567
 • Єрмоленко В. А. Велике тіло суспільства: XIX століття повертається? / Володимир Єрмоленко // Філософська думка. – 2020. – № 5. – С. 60–72. –https://doi.org/10.15407/fd2020.05.060. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19403
 • Ісіченко І. "Гібридна війна" на сцені Києво-Могилянської академії (1736–1737 рр.) / архиєпископ Ігор Ісіченко // Сміхова культура старої України : збірник наукових статей / упорядкував архиєпископ Ігор Ісіченко. – Харків : Акта, 2020. – С. 144–157. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20319
 • Пелешенко Н. І. Інтермедії до драми Якуба Ґаватовича в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і чужа молодиця" / Наталія Пелешенко // Сміхова культура старої України : збірник наукових статей / упорядкував архиєпископ Ігор Ісіченко. – Харків : Акта, 2020. – С. 176–196. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20409
 • Семків Р. А. Класичні теорії комізму від Аристотеля до Канта / Ростислав Семків // Сміхова культура старої України : збірник наукових статей / упорядкував архиєпископ Ігор Ісіченко. – Харків : Акта, 2020. – С. 32–38. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20316
 • Семків Р. А. Гумор та сатира в українській літературі дев'ятнадцятого - двадцятого століть: спроба постколоніального прочитання / Ростислав Семків // Cossacks in Jamaica, Ukraine at the antipodes : essays in honor of Marko Pavlyshyn / ed. by Alessandro Achilli, Serhy Yekelchyk, and Dmytro Yesypenko. – Boston : Academic Studies Press, 2020. – P. 572–581. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19780
 • Сухомлин В. В. Сталі словосполучення з дієслівним компонентом як виразники суб'єктивної модальності у німецькій публіцистиці: прагматичний аспект / В. В. Сухомлин // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 244–250. –https://doi.org/10.34079/2226-3055-2020-13-22-244-250. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20440
 • Шалагінов Б. Б. Продовжуємо виховувати громадянина: дванадцять тез про дистанційне навчання / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2020. – № 11. – С. 2–3.–http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20173
 • Балушок В. Г. Клятви і самозакляття українців у середньовічно-ранньомодерні часи / Балушок Василь, Шевчук Тетяна // Народна творчість та етнологія. – 2020. – № 4. – С. 54–65. –https://doi.org/10.15407/nte2020.04.054. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19410

 

Матеріали конференцій

 • Пашко О. В. Літературні підтексти "Спогадів" Надії Суровцової / Оксана Пашко // Художні феномени в історії та сучасності ("Пам'ять та ідентичність") : тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції (3-4 квітня 2020 року) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків : [Бровкін О. В.], 2020. – С. 78–79. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20439

 

Інше

 • Бунтарки: нові жінки і модерна нація : есеї / [упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєвої ; відп. за вип. Р. Семків]. – Київ : Смолоскип, 2020. – 363, [1] с. : портр.
 • Агеєва В. П. Марко Вовчок: вибороти місце в каноні / Віра Агеєва // Бунтарки: нові жінки і модерна нація : есеї / [упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєвої ; відп. за вип. Р. Семків]. – Київ : Смолоскип, 2020. – С. 26–55.
 • Агеєва В. П. Аспазія й Пенелопа, або Про жіночі альтернативи / Віра Агеєва // Бунтарки: нові жінки і модерна нація : есеї / [упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєвої ; відп. за вип. Р. Семків]. – Київ : Смолоскип, 2020. – С. 202–225.
 • Агеєва В. П. Ірина Вільде. Як вижити, коли руйнується патріархальний Дім? / Віра Агеєва // Бунтарки : нові жінки і модерна нація : есеї / [упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєвої ; відп. за вип. Р. Семків]. – Київ : Смолоскип, 2020. – С. 314–339.
 • Борисюк І. В. Краса, контроль і праця у прозі Наталі Кобринської / Ірина Борисюк // Бунтарки: нові жінки і модерна нація : есеї / [упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєвої ; відп. за вип. Р. Семків]. – Київ : Смолоскип, 2020. – С. 80–119.
 • Борисюк І. В. Між словом і мовчанням: любов, смерть і квіти у творчості Уляни Кравченко / Ірина Борисюк // Бунтарки: нові жінки і модерна нація : есеї / [упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєвої ; відп. за вип. Р. Семків]. – Київ : Смолоскип, 2020. – С. 120–153.
 • Єрмоленко В. А. Ампутоване майбутнє / Володимир Єрмоленко // Майбутнє, якого ми прагнемо / упоряд. і відп. ред. Вахтанґ Кебуладзе. – Київ : Темпора, 2020. – С. 41–63. – http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Yermolenko_Amputovane_maibutnie.pdf
 • Єрмоленко В. А. Ворог не тут / Володимир Єрмоленко // Мости замість стін, або Що об'єднує українців? : [есе] / упоряд. Тетяна Терен. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. – С. 94–101. – https://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Yermolenko_V_Voroh_ne_tut.pdf
 • Yermolenko V. A. Die hingerichtete Renaissance und Stalins Kampf gegen die ukrainische Intelligenzija / Volodymyr Yermolenko // Ukraine verstehen. Auf den Spuren von Terror und Gewalt / hrsg. Marieluise Beck ; Zentrum Liberale Moderne, Ukrainian Institute. – Berlin : Zentrum Liberale Moderne, 2020. – S. 25–30.
 • Ukraine in histories and stories : essays by Ukrainian intellectuals / ed. by Volodymyr Yermolenko ; with foreword by Peter Pomerantsev ; introduction by Andriy Kulakov. – Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2020. – 274 p.
 • Шекерик-Доників П. Д. Дідо Иванчік : оригінальний текст гуцульським діалектом та в перекладі літературною мовою / Петро Шекерик-Доників ; [пер. з гуцульського діалекту Іван Андрусяк ; ред. оригінального тексту Мирослав Лаюк]. – Бруструрів : Дискурсус, 2020. – 827 с. : фотогр.
 • Лаюк М. М. Ци шє дзвонєт дзвони на світі? [електронний ресурс] / Мирослав Лаюк // ЛітАкцент. – Електронні дані. – 2020. – 21 жовтня. – http://litakcent.com/2020/10/21/tsi-shye-dzvonyet-dzvoni-na-sviti/
 • Як виразити внутрішній досвід українською мовою? / Є. Буцикіна, В. Кебуладзе, Т. Огаркова, І. Славінська // Філософська думка. – 2020. – № 5. – С. 129–134. – Матеріали семінару Лабораторії наукового перекладу, присвяченого обговоренню українського перекладу твору Жоржа Батая "Внутрішній досвід". http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Yak_vyrazyty_vnutrishnii_dosvid_ukrainskoiu_movoiu.pdf
 • Пашко О. В. Надія Суровцова / Оксана Пашко // Бунтарки: нові жінки і модерна нація : есеї / [упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєвої ; відп. за вип. Р. Семків]. – Київ : Смолоскип, 2020. – С. 290–313.
 • Пашко О. В. Грицько Григоренко: приватне як "чиста дружба", суспільне як взаємодопомога / Оксана Пашко // Бунтарки: нові жінки і модерна нація : есеї / [упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєвої ; відп. за вип. Р. Семків]. – Київ : Смолоскип, 2020. – С. 176–201.
 • Тегілім – Псалми / [комент. рабина Шимшона Рафаеля Гірша ; літ. ред.: О. Жмир, О. Пашко] ; пер. Г. Спинаделя, Д. Матіяш ; [вид.: Л. Фінберг, К. Сігов] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр дослідження історії та культури східноєвропейського єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 2 т.
 • Полюхович О. П. Українські аристократки та аристократи: салонна романтика і культурне просвітництво у творчості Олени Пчілки / Ольга Полюхович // Бунтарки: нові жінки і модерна нація : есеї / [упоряд., наук. ред., передм. В. Агеєвої ; відп. за вип. Р. Семків]. – Київ : Смолоскип, 2020. – С. 56–79.
 • Семків Р. А. Класична тематика / Ростислав Семків // Класицизм і соцреалізм : теоретичні дослідження / Наталія Ксьондзик ; [передм. Р. Семківа]. – Київ : Смолоскип, 2020. – С. 5–9.

 

2019

Cтатті

 • Агеєва В. П. Іншування москаля, національна тожсамість і подвійна лояльність / Агеєва В. П. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2019. – Т. 2. – С. 36–44. – https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.36-44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17053
 • Borysiuk I. Postcolonial identity in Yurii Andrukhovych’s poetry: landscapes and dislocation / Iryna Borysiuk // Slavia Centralis. – 2019. – № 2. – P. 18–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17410
 • Брюховецький В. С. Засновок концепції «безґрунтовності» Віктора Петрова / В’ячеслав Брюховецький // Слово і час. – 2019. – № 7. – С. 3–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16253
 • Демська-Будзуляк Л. М. Літературний канон модерного українського літературознавства / Леся Демська-Будзуляк // Дивослово. – 2019. – № 6. – С. 39–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16104
 • Моренець В. П. Сто й одне начало: творчий світ Дмитра Павличка / Володимир Моренець // Про Дмитра Павличка : збірник статей / [упоряд., ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 190–205.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17009
 • Пашко О. В. Студент-филолог в Советской Украине 1920-х гг. (на материале записных книжек Соломона Рейсера) / Оксана Пашко // Глобальные и локальные процессы в славянских языках, литературах, культурах 2. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.–С. 71–83. – (Rusistica Latviensis ; 8). – http://doi.org/10.22364/ruslat.glp.08. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17411
 • Пашко О. В. «На шляхах до утворення науки про літературу»: нереалізований видавничий проект 1920-х років / Пашко О. В. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2019. – Т. 2. – С. 72–91. – https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.72-91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17049
 • Poliukhovych O. From Old World Syndrome to History: Understanding the Past in Askold Melnyczuk’s Ambassador of the Dead / Poliukhovych Olha, Fielding Heather // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2019. – Issue 6. – P. 91–113. – https://doi.org/10.18523/kmhj189037.2019-6.91-113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16891
 • Полюхович О. П. Митець без батьківщини у повоєнних творах Юрія Косача / Полюхович О. П. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2019. – Т. 2. – С. 92–99. – https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.92-99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17048
 • Шалагінов Б. Б. Чому перлина? Про фундаментальну особливість барокової тілесності / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2019. – Т. 2. – С. 129–134. – https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.129-134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17041
 • Шалагінов Б. Б. До історії романтичного перевороту в модерному міфознавстві / Борис Шалагінов // Слово і Час. – 2019. – № 5. – С. 29–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16195
 • Шалагінов Б. Б. Як створювався «український Боккаччо» (до 100-річчя Миколи Лукаша) / Борис Шалагінов // Всесвіт : журнал іноземної літератури. – 2019. – № 9–10, 11–12. – С. 234–240.
 • Шалагінов Б. Б. Про напрями вдосконалення навчальної програми «Зарубіжна література» відповідно до поточного історичного моменту / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2019. – № 5. – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17912

 

Інше

 • Агеєва В. П. Власним голосом: жіноча одвертість і модерністський бунт / Віра Агеєва // Інша оптика : ґендерні виклики сучасності / [упоряд. В. Агеєва, Т. Марценюк]. – Київ : Смолоскип, 2019. – С. 13–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16106
 • Домонтович В. П. Дівчина з ведмедиком ; Доктор Серафікус / В. Домонтович ; [передм., упоряд. В. Агеєва]. – Київ : Комора, 2019. – 287 с.
 • Борисюк І. В. Трансформація ґендерних ролей в українській літературі для дітей (на прикладі повісті Віктора Близнеця «Женя і Синько») / Ірина Борисюк // Інша оптика : ґендерні виклики сучасності / [упоряд. В. Агеєва, Т. Марценюк]. – Київ : Смолоскип, 2019. – С. 60–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16114
 • Yermolenko V. A. Steppe, Empire, and Cruelty / Volodymyr Yermolenko // Ukraine in histories and stories : essays by Ukrainian intellectuals / ed. by Volodymyr Yermolenko. – Kyiv : [K.I.S.], 2019. – P. 104–120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17796
 • Єрмоленко В. А. Степ, імперія та жорстокість / Володимир Єрмоленко // Україна в історіях та оповідях : есеї українських інтелектуалів / за ред. Володимира Єрмоленка. – Київ : [К.І.С.], 2019. – С. 100–118.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17799
 • Україна в історіях та оповідях : есеї українських інтелектуалів / за ред. Володимира Єрмоленка ; передмова Пітер Померанцев ; вступ Андрій Кулаков. – Київ : Інтерньюз Україна, 2019. – 300, [3] с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17798
 • Ukraine in histories and stories : essays by Ukrainian intellectuals / ed. by Volodymyr Yermolenko ; preface by Peter Pomerantsev ; introduction by Andriy Kulakov. – Kyiv : [K.I.S.], 2019. – 302, [3] p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17797
 • Ре-візія історії :російська історична пропаганда та Україна / [Галушко К., Гоменюк І., Грицак Я. та ін.] ; за ред. Володимира Єрмоленка. – Київ : [К.І.С.], 2019. – 98 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17800
 • Re-Vision of History : Russian Historical Propaganda and Ukraine / [Y. Hrytsak et al.] ; ed. by V. Yermolenko. – Kyiv : [K.I.S.], 2019. – 90 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17801
 • Yermolenko V. A. Les desastres de la dialectique / Volodymyr Yermolenko // Figures de la vérité / sous la direction de François Rivenc. – London : ISTE Editions, 2019. – Vol. 5. – P. 209–228.
 • Yermolenko V. A. Why Kundera was wrong or how Ukraine gained its place in Europe [electronic resource] / Volodymyr Yermolenko, Tetyana Ogarkova // ostpol.de. – Electronic data. – 2019. – 11.03.2019. – https://ostpol.de/beitrag/5294-why-kundera-was-wrong-or-how-ukraine-gained-its-place-in-europe.
 • Мельничук Т. Ю. Юнак милується автоматом / Тарас Мельничук ; [передм., упоряд. Мирослава Лаюка]. – Брустурів : Дискурсус, 2019. – 162, [1] с.
 • Йонеско Е. Антологія театру : вибрані п’єси / ЕженЙонеско ; з фр. пер. Марія Абрамова ; [ред.Тетяна Огаркова]. – Київ : Дух і літера, 2019. – 544 с.
 • Poliukhovych O. Review of Ukrainian Otherlands: Diaspora, Homeland, and Folk Imagination in the Twentieth Century by Natalia Khanenko-Friesen / Olha Poliukhovych // Harvard Ukrainian Studies. – 2019. – Vol. 36. – P. 210–214. – Review of Ukrainian Otherlands: Diaspora, Homeland, and Folk Imagination in the Twentieth Century / Natalia Khanenko-Friesen. – Madison : University of Wisconsin Press, 2015. – 263 p. : ill.https://www.husj.harvard.edu/book-reviews/ukrainian-otherlands-diaspora-homeland-and-folk-imagination-in-the-twentieth-century.
 • Полюхович О. П. Творці історії у прозі Юрія Косача: ґендерний підхід / Ольга Полюхович // Інша оптика : ґендерні виклики сучасності / [упоряд. В. Агеєва, Т. Марценюк]. – Київ : Смолоскип, 2019. – С. 49–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16118
 • Poliukhovych O. The past that never passes and the future that never comes: “Palimpsestua” identity in Oleksandr Dovzhenko’s diaries : book chapter / Poliukhovych Olha // Identities in-between in East-Central Europe / edited by Jan Fellerer, Robert Pyrah, Marius Turda. – Abingdon ; New York : Routledge, 2019. – P. 196–210. – https://doi.org/10.4324/9780429282614-10.
 • Семків Р. А. Та, що вбиває: жінка-агентка як образ художньої літератури ХІХ–ХХ ст. / Ростислав Семків // Інша оптика : ґендерні виклики сучасності / [упоряд. В. Агеєва, Т. Марценюк]. – Київ : Смолоскип, 2019. – С. 29–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17015
 • Шалагінов Б. Б. Борис Шалагінов. Із роздумів про літературу та сучасність : [інтерв’ю] / спілкувався Дмитро Дроздовський // Всесвіт. – 2019. – № 3–4. – С. 156–162.

 

2018

Cтатті

 • Агеєва В. П. Між релятивністю й абсолютом / Агеєва В. П. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 38–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15033
 • Агеєва В. П. «Бути самій собі ціллю» / Віра Агеєва // Урбанізм і фемінізм : урбаністичні студії / упоряд. С. Шліпченко, В. Агеєва ; Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, Центр Урбаністичних Студій. – Київ : Всесвіт, 2018. – С. 110–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16198
 • Борисюк І. В. Історії інших у ліриці Мар’яни Савки / Борисюк І. В. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 49–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15031
 • Борисюк І. В. Вісімдесятники/дев’яностники: особливості ідеологічної трансформації (на прикладі творчості Мар’яни Савки) / Ірина Борисюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 67, ч. 2. – С. 91–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15577
 • Лаюк М. М. Кіно у творчості Василя Герасим’юка / Лаюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 70–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15027
 • Пашко О. В. До історії цензури в українській літературі 1920-х років / Пашко О. В. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 87–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15025
 • Пелешенко Ю. В. Духовні виміри барокових «місць пам’яті»: [Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовні виміри барокового тексту. Літературознавчі дослідження. – Харків: Акта, 2016. – 580 с.] / Юрій Пелешенко, Наталія Пелешенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (687). – С. 107–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13003
 • Полюхович О. П. Національно-культурна ідентичність у щоденникових записах Олександра Довженка / Полюхович О. П. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 97–103. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15024
 • Полюхович О. П. Хто боїться Юрія Косача? / Ольга Полюхович // Критика. – 2018. – Чис. 7–8. – С. 30–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13968
 • Полюхович О. П. Український голос у світовій культурі: повоєнні рефлексії на сторінках журналу «Обрії» / Ольга Полюхович // Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності : монографія / [голов. ред. Пронкевич О. В.] ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : [ЧНУ ім. Петра Могили], 2018. – С. 77–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15888
 • Полюхович О. П. Париж, Венеція і Рим: жіночі історичні (ре)візії міста (за романом «Володарка Понтиди» Юрія Косача) / Ольга Полюхович // Урбанізм і фемінізм : урбаністичні студії / [упоряд. С. Шліпченко, В. Агеєва ; Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, Центр Урбаністичних Студій]. – Київ : Всесвіт, 2018. – С. 140–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16199
 • Pronkevych O. Ukrainian Students in Spain after World War II / Oleksandr Pronkevych, Olga Shestopal // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2018. – No. 5 : Cross-Cultural Connections and Displacement in Ukraine and Beyond. – P. 117–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14969
 • Пронкевич О. В. Мігель де Унамуно у вигнанні: екзистенційно-художній вимір опрацювання еміграційної травми / Олександр Пронкевич // Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності : монографія / [голов. ред. Пронкевич О. В.] ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : [ЧНУ ім. Петра Могили], 2018. – С. 120–144. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15889
 • Шалагінов Б. Б. Культурологія у шкільному курсі літератури: нові виклики / Шалагінов Б. Б. // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал. – 2018. – № 5 (443). – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15104
 • Шалагінов Б. Б. Яка подальша доля чекає на літературну педагогіку у відкритому суспільстві? / Шалагінов Б. Б. // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал. – 2018. – № 11 (449). – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15105
 • Шалагінов Б. Б. Класики і романтики. Спроба саморецензії / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 126–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15019
 • Шевчук Т. М. З історії академічних проектів 1920-х років: співпраця Катерини Грушевської з Королівським антропологічним інститутом Великобританії та Ірландії / Тетяна Шевчук // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 5. – С. 74–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15249

 

Матеріали конференцій

 • Ісіченко І. Ранньомодерна українська література як виклик для сучасного дослідника / архиєпископ Ігор Ісіченко // Актуальні проблеми сучасної української медієвістики : матеріали аспірантсько-студентських конференцій, Чернігів, 2016–2017 рр. / [наук. ред. С. М. Шуміло]. – Чернігів : Scriptorium, 2018. – С. 11–16. – (Чернігівські Афіни : науковий альманах з літературознавства, історії, філософії та культурології ; вип. 6). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13005
 • Пелешенко О. Ю. Мотив райських дарів у «Ходінні Агапія до Раю» та «Житії Єфросина Кухаря» / Олена Пелешенко // Актуальні проблеми сучасної української медієвістики : матеріали аспірантсько-студентських конференцій, Чернігів, 2016–2017 рр. / [наук. ред. С. М. Шуміло]. – Чернігів : Scriptorium, 2018. – С. 62–77. – (Чернігівські Афіни : науковий альманах з літературознавства, історії, філософії та культурології ; вип. 6). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13004

 

Інше

 • Єрмоленко В. А. Європа сьогодні: шляхи і роздоріжжя / Володимир Єрмоленко // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 52-73.
 • Ісіченко І. Гідність "убогих духом" / архиєпископ Ігор Ісіченко // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 180-191.
 • Моренець В. П. Про свідомість і розуміння / Володимир Моренець // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 284-307.
 • ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [А. Ахутін, А. Баумейстер, Ю. Гасиліна та ін. ; упоряд. В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилянська бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2018. – 416 с

2017

Cтатті

 • Борисюк І. В. Концепт неволі в ліриці Тараса Мельничука / Ірина Борисюк // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / гол. ред. О. Є. Бондарева. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – № 9. – С. 75–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13508
 • Борисюк І. В. Концепт письма в ліриці Ігоря Калинця / Борисюк І. В. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). – 2017. – Т. 195. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12180
 • Борисюк І. В. Свій/чужий простір у ліриці Ігоря Калинця / Борисюк І. В. // Магістеріум. Літературознавчі студії. – 2017. – Вип. 69. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12302
 • Borysiuk I. Between Silence and Speaking: the Representation of National Identity in Oksana Zabuzhko’s Poetry / Borysiuk Iryna // Tematy i Konteksty. – 2017. – № 7 (12). – P. 206–221. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12661
 • Кісельова Л. О. Поетика творення тексту в поезії Василя Герасим’юка / Кісельова Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). – 2017. – Т. 195. – С. 33–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12175
 • Morenets V. On Andrii Malyshko’s “Second Birth” / Volodymyr Morenets // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2017. – No. 4. – P. 101–111. https://dx.doi.org/10.18523/kmhj106721.2017-4.101-111
 • Пашко О. В. До історії створення збірки перекладів В. Брюсова українською (1925) / Пашко О. В. // Магістеріум. Літературознавчі студії. – 2017. – Вип. 69. – С. 67–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12280
 • Пелешенко Н. І. Рецепція українського барокового театру в романі Олександра Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і чужа молодиця» / Наталія Пелешенко // Spheres of Culture : journal of philological, historical, social and media communication, political science and cultural studies/ ed. by Ihor Nabytovych. – 2017. – Vol. 16. – P. 288–298. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12656
 • Шалагінов Б. Б. «Гра в бісер»: від мистецької утопії Новаліса до музичної утопії Г. Гессе / Борис Шалагінов // Слово і Час. – 2017. – № 6. – С. 48–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11895
 • Шалагінов Б. Б. «Дон Жуан» в Україні ХХ ст.: «туга хворого за здоров’ям»? / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). – 2017. – Т. 195. – С. 87–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12167
 • Шалагінов Б. Б. Література і наука про літературу в сучасному відкритому суспільстві: проблемні точки / Борис Шалагінов // Всесвіт : журнал іноземної літератури. – 2017. – № 9–10. – С. 271–276. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12359
 • Шалагінов Б. Б. Література як освітній предмет в умовах сучасного глобалізованого і деструктурованого світу / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2017. – № 2. – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10978

 

Інше

 • Агеєва В. П. Повернення до Собору / Віра Агеєва // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 399–423. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12432
 • Борисюк І. В. Василь Герасим’юк (нар. 1956) / І. В. Борисюк // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст. : навчальний посібник : у трьох томах / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – Т. 3. – С. 87–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13514
 • Єрмоленко В. А. Плинні ідеології: ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть / Володимир Єрмоленко // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 120–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12443
 • Іванюк С. С. Система цінностей перехідного періоду: Володимир Діброва і Володимир Орлов / Сергій Іванюк // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 424–449. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12431
 • Кісельова Л. О. Література та ідеологія: ракурси бачення проблем / Людмила Кісельова // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 217–238. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12441
 • Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 482 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12428
 • Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 14–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12445
 • Моренець В. П. Clean water revive (про «друге народження» Андрія Малишка) / Володимир Моренець // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 380–398. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12433
 • Пронкевич О. В. «Ідеальний читач» Едічки-нацбола / Олександр Пронкевич // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 239–261. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12440
 • Семків Р. А. Ідеологічні аспекти функціонування форм комічного / Ростислав Семків // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 262–274. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12439

2016

Статті

 • Агеjева В. Између релативности и Апсолута («Апостоли» В. Домонтовича) / Вира Агеjева // Jуда Искармотски у словенским културама : зборник радова / уредник Деjан Аjдачиħ. – Београд : Алма, 2016. – Књ. 3. – С. 107–117.
 • Veretelnyk R. Found in Translation Vasyl Stus and Rudyard Kipling’s "If" / Roman Veretelnyk // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 161–186. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11053
 • Кісельова Л. О. Ідеологічні контексти авторського міфу Василя Герасим’юка / Людмила Кисельова // Мандрівець : журнал гуманітарних студій. – 2016. – № 1. – С. 39–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11454
 • Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 19–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11455
 • Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 28–39. – Закінчення. Початок див.: Слово і Час. – 2016. – № 1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11456
 • Пашко О. В. К истории создания «Антологии украинской поэзии в русских переводах» (1924) / Оксана Пашко // Toronto Slavic Quarterly. – 2016. – № 58 (Autumn). – 11 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11526
 • Пелешенко Н. І. Духовний подвиг князів Бориса і Гліба в українській літературі ХХ ст. : (на матеріалі поезії Бориса Чичибабіна) / Наталія Пелешенко // Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці : досвід 1000-річної присутності в українській історії : збірник наукових статей. – Харків : Акта, 2016. – С. 124–143. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11556
 • Poliukhovych O. The Artist’s Longing and Belonging: Cultural Sensitivity in Yurii Kosach's Narratives / Olga Poliukhovych // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 143–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11054
 • Шалагінов Б. Б. Національно-культурний суверенітет та сучасна мережна цивілізація / Борис Шалагінов // Всесвіт : журнал іноземної літератури. – 2016. – № 7–8. – С. 214–219. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10055
 • Шалагинов Б. Б. Новая молодёжная эстетика, или о воспитании чувств в эпоху постмодерн / Борис Шалагинов // Collegium : международный научно- художественный журнал. – 2016. – № 25. – 28 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11525
 • Шалагінов Б. Б. Меланхолія Вальтера Фон дер Фоґельвейде / Борис Шалагінов // Пережиття : науковий збірник. – 2016. – С. 63–80.  http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8653

 

Інше

 • Шалагінов Б. Б. Дитинство і літературна освіта : виклики ХХІ століття / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 2–6. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10054
 • Шалагінов Б. Б. Шекспірівські ремінісценції в ліриці Лесі Українки / Борис Шалагінов // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 11–13. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10053

2015

У виданнях НаУКМА

 • Агеєва В. П. Після карнавалу, або Реставрація пам’яті / Агеєва В. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 176 : Філологічні науки : (літературознавство). - С. 36-41.
 • Агеєва В. П. "Невже тільки вічно незрячий блажен?" / Агеєва В. П. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 61 : Літературознавчі студії . - С. 55-65.
 • Morenets V.[A Word of Welcome from the Editor-in-Chief] / Volodymyr Morenets // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2015. - No. 2. - P. V.
 • Шалагінов Б. Б. Ґеорґ Тракль і Генріх Гайне : як вечірні барви перетворюються на нічні химери / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 176 : Філологічні науки : (літературознавство). - С. 67-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Шалагінов Б. Б. "Μίμησις - наслідування - мімесис" : поняття і термін у добу модерн / Борис Шалагінов // Слово і Час. - 2015. - № 8. - С. 43-48.
 • В інших виданнях України
 • Шалагінов Б. Б. Ренесанс як школа модернізму : поетичні тексти Вільяма Шекспіра в музиці Ігоря Стравінського / Шалагінов Б. Б. // Синтез мистецтв. In Memoriam професора С. М. Пригодія. - [Київ] : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. - С. 80-89.

В іноземних виданнях

 • Киселева Л. А. Идеология и эстетика в поэтических формулах Николая Клюева / Л. А. Киселева // Кормановские чтения : cтатьи и материалы Межвузовской научной конференции (Ижевск, апрель, 2015) / [ред.-сост. Д. И. Черашняя]. - Ижевск : [Удмуртский университет], 2015. - Вып. 14. - С. 91-107.
 • Огаркова Т. А. Глава 3. Структурализм и постструктурализм / Татьяна Огаркова // Политики знания и научные сообщества / Вахтанг Кебуладзе, ... Вадим Менжулин, Татьяна Огаркова [та ін.] ; [рец. М. Минаков]. - Вильнюс : Европейский гуманитарный университет, 2015. - С. 100-117.

Інше

 • Семків Р. А. Методичні особливості викладання курсу "Основи компаративістики" : навчально-методичний посібник / Ростислав Семків ; [рец. Агеєва В. П., Демська Л. М.]. - Київ : Смолоскип, 2015. - 72 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Пашко О. В. Рецепція творчості Сергія Єсеніна в Україні 1920-х років : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Пашко Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2015. - 36 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Агеєва В. П. Пам’ять, спогад та ідентичність : досвід сучасної української літератури / Віра Агеєва // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 185-205.
 • Агеєва В. П. Літературна критика раннього модернізму: тенденції, конфлікти, прямування / Віра Агеєва // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 20-40.
 • Іванюк С. С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша / Сергій Іванюк // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 156-184.
 • Моренець В. П. Tertium non datur / Володимир Моренець // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 9-39.
 • Моренець В. П. Передмова / [Володимир Моренець] // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 5-7.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров: формування української ідентичності / Володимир Панченко // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 135-155.
 • Панченко В. Є. Біобібліографічний покажчик праць Володимира Панченка / уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 285-398.
 • Панченко В. Є. Володимир Панченко: "Молодість має не тільки календарний вимір" : розмова в стилі ретро : [інтерв'ю з д-ром філолог. наук, проф., Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Володимиром Панченком] / розпитував Володимир Моренець // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 7-19.
 • Панченко В. Є. Поки готувався цей збірник... / Володимир Панченко // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 399-454.
 • Шалагінов Б. Б. "Кіт у чоботях" Людвіґа Тіка як твір романтичного авангардизму / Борис Шалагінов // Романтичні пригоди "Кота в чоботях" / Людвіґ Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Ґрімми ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : [НаУКМА], 2014. – С. 145-175.
 • Шалагінов Б. Б. Примітки до "Кота в чоботях" Людвіґа Тіка / [Борис Шалагінов] // Романтичні пригоди "Кота в чоботях" / Людвіґ Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Ґрімми ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : [НаУКМА], 2014. – С. 177-185.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Моренець В. П. Tertium non datur / Володимир Моренець // Мандрівець. – 2014. – № 6. – С. 4-15. –  Вперше опубліковано в: Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С. Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014.
 • Панченко В. Є. Українська мрія Т. Шевченка / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 3. – С. 12-18.
 • Панченко В. Є. Шевченків слід у Вісбадені / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 8. – С. 12-16.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917-1918) (із майбутньої книжки) / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 9. – С. 54-67.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917-1918) (із майбутньої книжки) / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 10. – С. 44-53. –  Продовження. Початок див.: Слово і час. – 2014. – № 9. – С. 54-67.

В інших виданнях України

 • Агеєва В. П. "Я" і романтика: розпуття Олександра Довженка / Віра Агеєва // Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : Комора, 2014. – С. 5-39.
 • Агеєва В. П. Геній і ціна компромісу / Віра Агеєва // Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : Комора, 2014. – С. 395-405.
 • Іванюк С. С. Від не-автора : [передмова] / Сергій Іванюк // Лісом, небом, водою : [пригодницько-фантастичний роман] / Сергій Оксеник ; худож. Олександр Міхнушов, Юлія Войтенко. – Київ : Смолоскип, 2014. – Кн. 2. – С. 4-5.
 • Павленко Г. І. Композиція і традиційні топоси «Читання про Бориса і Гліба» прп. Нестора / Ганна Павленко // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : збірник статей. – [Харків] : Акта, [2014]. – С. 32-43.
 • Панченко В. Є. Зачистка по-кіровоградськи : облрада шантажує / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 5. – С. 36-37.
 • Панченко В. Є. 1887 рік: відповідь "малороса" "почвеннику" / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 6. – С. 18.
 • Панченко В. Є. Ґрібоєдов у Криму: "Явились мы, всеобщие наследники, и с нами дух разрушения..." / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 8. – С. 23.
 • Панченко В. Є. Шевченко vs Путін. Параноя "визволительства" / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 10. – С. 20.
 • Панченко В. Є. "Патриотический сифилис" російської інтелігенції у часи давні й сьогочасні / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 12. – С. 15.
 • Панченко В. Є. Людина, яка вміє брати "Бастилії" / Володимир Панченко // Пам'ятки України. – 2014. – № 11. – С. 76-79.
 • Панченко В. Є. Єлизавета Милорадович та її "пігмаліонівський" витвір / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 16. – С. 38-39.
 • Панченко В. Є. Статусні ігри / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 19. – С. 16-17.
 • Панченко В. Є. Ad fontes: культура проти Руїни : Друга Українська гімназія імені Кирило-Мефодіївського братства та її "літописець" Микола Зеров / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 24. – С. 46-49.
 • Панченко В. Є. "Ложа" Нарбута / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 25. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. "Сон далекої Еллади..." : феномен "Болотяної Лукрози" 1920-1923 років / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 26. – С. 46-49.
 • Панченко В. Є. Якщо не я, то хто? : внутрішній імператив Сергія Єфремова: 1919-1921 роки / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 30. – С. 46-49.
 • Панченко В. Є. "Ми боремося з московською нацією" / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 33. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. Кримські хроніки Михайла Коцюбинського / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 38. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. Естетичні домінанти Миколи Ільницького / Володимир Панченко // Дзвін. – 2014. – № 9. – С. 119-121.
 • Panchenko V. I am ashamed that we are not free..." : The Sturm und Drang of Lesya Ukrainka: Viennese episodes from 1891 / Volodymyr Panchenko // The Ukrainian Week. – 2014. – № 15. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. Правда для українців і малоросів : [передмова] / Володимир Панченко // Принципи й етапи большевицької політики щодо слов'янських мов у СССР / Юрій Шевельов. Київський діалог / Валерій Марченко ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної ; вступ. ст. В. Панченко]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – Вид. 2. – С. 3-6.
 • Панченко В. "Он рядом, и с ним легче..." : киевский филолог Владимир Панченко – о поэзии Тараса Шевченко, национальной гордости и историческом самосознании "малороссов" / Владимир Панченко // GEO. – 2014. – № 3 (192). – С. 126-127.
 • Експерти та автори Тижня про виклики 2014 року / В’ячеслав Брюховецький, Юрій Терещенко, ... Володимир Панченко [та ін.] // Український Тиждень. – 2013-2014. – № 52. – С. 10-19.
 • Пелешенко Н. І. «На полі смиренному» Валерія Шевчука vs Києво-Печерський патерик : на полі інтерпретаційному / Наталія Пелешенко // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : збірник статей. – [Харків] : Акта, [2014]. – С. 162-177.
 • Шалагінов Б. Б. Компаративістика як складова шкільної літературної освіти / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 2. – С. 7-11.
 • Богачевська О. Про матір писав: "Це прекрасна дівчина із сухим серцем" : [комент. Т. Огаркової, літературознавця, викл. НаУКМА та ін.] / Ольга Богачевська, Катерина Кисельова // Країна. – 2014. – № 40. – С. 12-15.

Інше

 • Володимир Євгенович Панченко [Електронний ресурс] : біобібліографічний нарис / [уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева] ; редкол. серії В. П. Моренець, В. Є. Панченко, Т. О. Ярошенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2014. – 113 с. – (Вчені НаУКМА). – Режим доступу: www.ekmair.ukma.kiev.ua. –  Назва з екрана (переглянуто 21.05.2014).
 • Моренець В. П.Tertium non datur [Електронний ресурс] / Володимир Моренець // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. – Електронні дані. – [Київ : б. в., 2014]. – 24 жовтня. – Режим доступу: World Wide Web. – http://litakcent.com/2014/10/24/tertium-non-datur/ (дата перегляду 22.04.2015). – Назва з екрана.
 • Дроздовський Д. Між "демонічним" та "історіософським" : Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну : монографія / Дмитро Дроздовський ; [наук. ред. Б. Б. Шалагінов] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [Інститут обдарованої дитини], 2014. – 106 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Семків Р. А. Бурлескний гумор у «Зачарованій Десні» О. Довженка / Семків Р. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 150 : Філологічні науки. - С. 69-73.
 • Шалагінов Б. Б. Проект модерності у ранніх німецьких романтиків / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 150 : Філологічні науки. - С. 105-110.

В інших виданнях України

 • Іванюк С. С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша / Сергій Іванюк // Мандрівець. - 2013. - № 3. - С. 59-70.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров : формування української ідентичності / Володимир Панченко // Мандрівець. - 2013. - № 2. - С. 50-57.
 • Шалагінов Б. Б. Дитяча література : до питання історичної періодизації / Борис Шалагінов // Слово і час. - 2013. - № 7. - С. 46-53.

В іноземних виданнях

 • Павлова О. "Він так одягав капелюха, що я майже заплакала. Для цього треба народитися у Львові" : [комент. д-ра філолог. наук, проф. каф. літ-ва Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Віри Агеєвої ... та ін.] / Олена Павлова, Олена Шарговська // Країна. - 2013. - № 7. - С. 21-22.
 • Агеєва В. П. Поема "Мандрівка в молодість" у художній еволюції Максима Рильського / Віра Агеєва // Дивослово. - 2013. - № 1. - С. 39-46.
 • Агеєва В. П. Відкритість світові / Віра Агеєва // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 17-30.
 • Кісельова Л. О. Іконічний образ Києва у творі Павла Тичини "Золотий гомін" / Людмила Кісельова // Київ і слов'янські літератури : збірник / упоряд. Д. Айдачич. - К. : Темпора, 2013. - С. 321-333.
 • Кісельова Л. О. Український Вічник : роздуми про філософію та етос ідентичності / Людмила Кісельова // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 147-175.
 • Моренець В. П. У свободі : [передмова] / Володимир Моренець // Київська поетична школа : антологія : вибране / [упоряд. М. Григорів ; вступ. сл. В. Моренець]. - К. : Преса України, 2013. - С. 7-17.
 • Моренець В. П. Володимир Моренець: "Я прожив життя між Богом даних поетів..." : розмова напередодні ювілею : [інтерв'ю з д-ром філолог. наук, проф., першим віце-президентом, віце-президентом з наук. роботи Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Володимиром Моренцем] / розпитували Володимир Панченко і Тарас Пастух // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 5-16.
 • Огаркова Т. А. Майдан на два боки / Тетяна Огаркова // Критика. - 2013. - Ч. 11-12. - С. 5-6.
 • Павленко Г. І. Сентенційність "Повісті про Акира Премудрого" / Ганна Павленко // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 176-187.
 • Панченко В. Є. Коментар проблематики "Базару" В. Панченком / [В. Панченко] // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 318-320.
 • Панченко В. Є. Смислове ядро новели "Чудний епізод" / В. Панченко // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 65-67.
 • Панченко В. Є. Притчеві ознаки оповідання В. Винниченка "Рабині справжнього" / В. Панченко // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 42-54.
 • Панченко В. Є. Проблеми статі / В. Панченко // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 30-38.
 • Панченко В. Є. "Україно! Ти – моя молитва..." : 50 років тому не стало Василя Симоненка / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. - № 51. - С. 44.
 • Панченко В. Є. Червоно-чорна торбинка з попелом / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. - № 47. - С. 20.
 • Панченко В. Є. Володимир Винниченко (1880-1951) / [Панченко В. Є., Кузьменко М. В.] // Історія української літератури : XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. / [авт. кол.: В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, ... В. С. Брюховецький, ... В. Є. Панченко та ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013. - Т. 1. – С. 160-171.
 • Панченко В. Є. До історії української літератури XX століття : два етюди / Володимир Панченко // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 188-203.
 • Панченко В. Є. Молоді літа Миколи Зерова : розділи з майбутньої книги / Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. - 2013. - № 281-282-283. - С. 277-322.
 • Панченко В. Є. Братство Януковича : влада провалює підготовку до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. - № 12. - С. 44-45.
 • Панченко В. Є. Не забувати вартісне / Володимир Панченко // Кіно-Театр. - 2013. - № 2. - С. 2-3.
 • Пелешенко Н. І. Мальва Кожушна: велика розпусниця, прощена грішниця, Богоматір... / Наталія Пелешенко // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 230-244.
 • Журналу "Слово і Час" – 75 років / Ярослав Яцків, Микола Жулинський, ... Володимир Панченко [та ін.] // Слово і час. - 2013. - № 12. - С. 3-12.
 • Експерти та автори Тижня про виклики 2014 року / В’ячеслав Брюховецький, Юрій Терещенко, ... Володимир Панченко [та ін.] // Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 10-19.
 • Семків Р. А. Погані морські хлопці / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 15. - С. 46-47.
 • Семків Р. А. Ілюзія великої битви / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 28. - С. 44-45.
 • Семків Р. А. Культурна капітуляція / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 30. - С. 30-32.
 • Семків Р. А. Чому ж не йде апостол правди і науки? / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 35. - С. 16.
 • Семків Р. А. Ще гірші морські хлопці : як вікінги стали європейським культурним брендом / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 42. - С. 40-41.
 • Семків Р. А. Як вижити в часи окупації? : нестерпна важкість письма Мілана Кундери / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 49. - С. 48-49.
 • Семків Р. А. Знакова спільнота : [передмова] / Ростислав Семків // Знак : альманах молодої української літератури / упоряд. Олег Коцарев. - К. : Смолоскип, 2013. - С. 5-8.
 • Шалагінов Б. Б. Ріхард Ваґнер і наш час : до 200-річчя з дня народження / Борис Шалагінов // Всесвіт. - 2013. - № 3-4. - С. 185-196.
 • Шалагінов Б. Б. Теорія "епічного театру" Бертольда Брехта і національно-історична традиція / Борис Шалагінов // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 346-357.
 • Шалагінов Б. Б. Джонатан Свіфт і його "Мандри Гуллівера" : [передмова] / Борис Шалагінов // Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів / Дж. Свіфт ; [пер. з англ. М. Іванова ; передм. і прим. Б. Б. Шалагінова]. - Х. : Фоліо, 2013. - С. 3-16.
 • Шалагінов Б. Б. Примітки / Борис Шалагінов // Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів / Дж. Свіфт ; [пер. з англ. М. Іванова ; передм. і прим. Б. Б. Шалагінова]. - Х. : Фоліо, 2013. - С. 315-329.
 • Шалагінов Б. Б. Теоретичні зауваги до ціннісного вивчення літератури / Борис Шалагінов // Всесвітня література в навчальних закладах України. - 2013. - № 1. - С. 3-10.

Інше

 • Агеєва В. П. Чи може відбутися «російська література України?» [Електронний ресурс] / Віра Агеєва // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 15 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/03/15/chy-mozhe-vidbutysja-rosijska-literatura-ukrajiny/ (дата перегляду 30.01.2014). - Назва з екрана.
 • Іванюк С. С. Далі – є куди! [Електронний ресурс] / Сергій Іванюк // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 9 квітня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/04/09/dali-je-kudy/ (дата перегляду 30.01.2014). - Назва з екрана.
 • Павлюк Н. Д. Проблема епізації в українській драмі 20-х років XX століття : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Павлюк Ніна Дмитрівна ; [наук. кер. Іванюк С. С.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2013. - 19 с. - Включ. бібліогр. - Oпиc з oбклaдинки.
 • Богдан С. М. Поетика міфу у творчості Миколи Вінграновського : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Богдан Світлана Миколаївна ; [наук. кер. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2013. - 20 с. - Включ. бібліогр.
 • Павленко Л. П. Поетика Віктора Кордуна : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Павленко Леся Степанівна ; [наук. кер. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2013. - 20 с. - Включ. бібліогр.
 • Токмань Г. Л. Жар думок : лірика Євгена Плужника як художньо-філософський феномен : монографія / Ганна Токмань ; [рецензенти: В. П. Моренець та ін.]. - Київ : Академія, 2013. - 221, [2] с. : портр. - (Монограф). - Включ. бібліогр.
 • Семків Р. А. Холодна мовна війна [Електронний ресурс] / Ростислав Семків // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 22 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/03/22/holodna-movna-vijna/ (дата перегляду 30.01.2014). - Назва з екрана.
 • Семків Р. А. Cто років нестабільності [Електронний ресурс] : чому найвідоміший роман Ґабріеля Ґарсіа Маркеса варто перечитати у зрілому віці / Ростислав Семків // Тиждень. ua. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 2 лютого. - Режим доступу: World Wide Web. - http://tyzhden.ua/Culture/69416/PrintView (дата перегляду 03.02.2014). - Назва з екрана.
 • Семків Р. А. Як створити бестселер [Електронний ресурс] : рецепт від Джона Фаулза: писати про маніяків, жінок та професорів мистецтвознавства / Ростислав Семків // Тиждень. ua. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 2 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://tyzhden.ua/Culture/73038 (дата перегляду 03.02.2014). - Назва з екрана.

2012

У виданнях НаУКМА

 1. Українська література - 3 : матеріали до курсу : читацькі зшитки : [ксерокопія] / [Моренець В. П., Кісельова Л. О. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."- К. : [б. в.], 2012. – Т. 1. - Включ. бібліогр. посилання.
 2. Українська література - 3 : матеріали до курсу : читацькі зшитки : [ксерокопія] / [АгеєваВ. П., ПанченкоВ. Є., ІванюкС. С., Моренець В. П. та ін.] ; Нац. ун-т"Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2012. – Т. 2. - Включ. бібліогр. посилання.
 3. Агеєва В. П. Мовні ігри й повернення історії: парадокси українського постмодернізму / Агеєва В. П. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 37-41.
 4. Павленко Г. І. «Пам’ять і похвала князю руському Володимиру» монаха Якова: спроба інтерпретації / Павленко Г. І. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 13-19.
 5. Семків Р. А. Нові теорії, нові імена : [передмова] / Ростислав Семків // Надлітературність : сучасна західна теорія : [наук. зб.] / [за ред. Олега Собчука]. - К. : [НаУКМА ; Аграр Медіа Груп], 2012. - С. 4-8.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Агеєва В. П. Ціна імені: проблеми національно-культурної тожсамості в українській еміґраційній літературі сорокових років XX століття / Віра Агеєва // Мандрівець. - 2012. - № 3. - С. 55-63.
 2. Дончик В. Г. Суть: з якою метою? : [полілог докторів наук з приводу актуальних проблем українського літературного процесу] / Віталій Дончик, Володимир Панченко, Лукаш Скупейко // Слово і час. - 2012. - № 4. - С. 32-36 ; № 12. - С. 3-20.
 3. Панченко В. Є. Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова. - Київ: Темпора, 2011 : [рецензія] / Володимир Панченко // Мандрівець. - 2012. - № 1. - С. 75-78.
 4. Панченко В. Є. "Самовидець" Салига / Володимир Панченко // Слово і час. - 2012. - № 1. - С. 41-42.
 5. Шалагінов Б. Б. Генріх фон Клейст і кінець німецького романтичного авангарду / Борис Шалагінов // Біблія і культура : наук.-теорет. журн. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Наук.-дослід. центр "Біблія і культура" ; [голов. ред. Нямцу Анатолій]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2012. - Вип. 16. - С. 80-91.
 6. Шалагінов Б. Б. Амадей Гофман і Амадей Моцарт : іще раз про музичність романтичної прози / Борис Шалагінов // Слово і час. - 2012. - № 8. - С. 15-20.

В інших виданнях України

 1. Агеєва В. П. Дзеркала й задзеркалля Віктора Домонтовича / Віра Агеєва // Самотній мандрівник простує по самотній дорозі : романізовані біографії / Віктор Домонтович ; [передм. та упорядкув. В. Агеєвої]. - К. : Спадщина, 2012. - С. 3-19.
 2. Агеєва В. П. Мистецтво пам'ятати й спонука забувати / Віра Агеєва // Український Тиждень. - 2012. - № 7-8. - С. 68.
 3. Єрмоленко В. А. Жан-Жак Русо, або Страх близькости / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 9-10. - С. 36-39.
 4. Єрмоленко В. А. Інтимність магнетизму / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 6. - C. 28.
 5. Єрмоленко В. А. Месмер і Фройд, або Медицина, що стає філософією / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 4. - C. 30-31.
 6. Єрмоленко В. А. Ілюзії моралі / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 1-2. - С. 11-12.
 7. Єрмоленко В. А. Вальтер Беньямін та його речі : [передмова] / Володимир Єрмоленко // Беньямін В. Щодо критики насильства / Вальтер Беньямін ; [пер. з нім. І. Андрущенка]. - К. : Грані-Т, 2012. - С. 7-32.
 8. Іванюк С. С. Володимир Діброва: пошуки великої літери / [Сергій Іванюк] // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу /[ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 156-185.
 9. Огаркова Т. А. Справа Антонена Арто / Тетяна Огаркова // Критика. - 2012. - Ч. 11-12. - С. 35-36.
 10. Огаркова Т. А. Чоран/Сьоран: одна людина, два життя / Тетяна Огаркова // Критика. - 2012. - Ч. 1-2. - С. 14-17.
 11. Панченко В. Є. Пекло Холодного / [Володимир Панченко] // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 366-385.
 12. Панченко В. Є. Чи існує запит на критику? / Володимир Панченко // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 6-12.
 13. Панченко В. Є. Феміністка / Володимир Панченко // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 43-47.
 14. Панченко В. Є. Провідник у світ Скіфії / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2012. - № 13. - С. 48-50.
 15. Панченко В. Є. "Я - кривавих шляхів апостол" : Євген Маланюк у ролі "українського Фройда" / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2012. - № 6. - С. 48-51.
 16. Автори тижня про 2013-й / Джон Лукас, Ростислав Семків, Володимир Панченко ... [та ін.] // Український Тиждень. - 2012. - № 52. - С. 62-66. - Автори: Д. Лукас, Г. Северінсен, О. Ярмола, К. Барабаш, Р. Семків, О. Сокирко, Д. Малаков, Я. Бугайські, Ю. Винничук, О. "Фоззі" Сидоренко, М. Вівьорка, А. Санченко, Е. Баховскі, В. Панченко, О. Пахльовська, Ю. Макаров, А. Ґіймоль.
 17. Семків Р. А. Леді Ґодіва з країни дулібів / [Ростислав Семків] // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу /[ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 404-427.
 18. Семків Р. А. Естетика резистансу / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 41. - С. 56-57.
 19. Семків Р. А. Чи прийде імператор з Півночі? / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 40. - С. 54-56.
 20. Семків Р. А. Бібліотека і тіло / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 34. - С. 40-42.
 21. Семків Р. А. "451 за Фаренгейтом": книжка проти влади / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 27. - С. 56-58.
 22. Семків Р. А. Кіно "для домашнього вжитку" / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 6. - С. 52.
 23. Семків Р. А. О дивний новий репресанс! / Ростислав Семків ... [та ін.] // Український Тиждень. - 2012. - № 1. - С. 52-57.
 24. Шалагінов Б. Б. Соцреалізм як нереалізований проект (погляд германіста) / Борис Шалагінов // Всесвіт. - 2012. - № 5-6. - С. 207-220.
 25. Шалагинов Б. Б. И. В. Гете и его "Фауст" : [післямова] / Б. Б. Шалагинов // Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете : [пер. с нем. Н. А. Холодковский]. - Х. : Фолио, 2012. - С. 508-526.
 26. Шалагинов Б. Б. Примечания / Б. Б. Шалагинов // Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете : [пер. с нем. Н. А. Холодковский]. - Х. : Фолио, 2012. - С. 527-540.
 27. Шалагинов Б. Б. Джонатан Свифт и его "Путешествие Гулливера" : [післямова] / Борис Шалагинов // Путешествия Гулливера / Джонатан Cвифт. - Х. : Фолио, 2012. - С. 346-358.
 28. Шалагинов Б. Б. Примечания / Борис Шалагинов // Путешествия Гулливера / Джонатан Cвифт. - Х. : Фолио, 2012. - С. 359-374.

Інше

 1. Домонтович В. Самотній мандрівник простує по самотній дорозі : романізовані біографії / Віктор Домонтович ; [передм. та упорядкув. В. Агеєвої]. – К. : Спадщина, 2012. - 376, [3] с.
 2. Філософія літератури / Іван Фізер ; [наук. ред. В. Моренець]. - [К. : НаУКМА, 2012]. - 217 с. : фотогр., портр. - Включ. бібліогр. посилання. - Включ. покажч.
 3. Літературна дефіляда : сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упорядкув.: Володимир Панченко]. – К. : Темпора, 2012. - 541 с. : іл. - (Бібліотека "ЛітАкценту").

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Агеєва В.П. ARS Poetica Максима Рильського // Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л.В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - C. 86-117.
 2. Агеєва В.П. … та ін. Підсумковий документ учасників круглого столу "Небезпеки нової концепції літературної освіти" (10 лютого 2011 року) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 97-99.
 3. Кісельова Л.О. Текст в історії, історія в тексті: до ґенези мотивів кривавого хреста й голоду в українському фольклорі та літературі 1920-х років // Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л.В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - C. 54-85.
 4. Моренець В.П. Суть моменту: як відбувається світоглядна й ідеологічна переорієнтація суспільства на "вогні Кремля" // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 44-49.
 5. Панченко В.Є., Василенко В.А. Експертний висновок щодо законопроекту "Про мови в Україні" // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 93-96.
 6. Панченко В.Є. Чи поширюється влада Януковича на міністра Табачника? // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 50-65.
 7. Панченко В.Є. Попередники Табачника : з історії українофобства (Михайло Юзефович і Валентин Маланчук) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 66-77.
 8. Панченко В.Є. Олтар серед руїни ("Руфін і Прісцілла" Лесі Українки як антиутопія) // Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л.В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - C. 33-51.
 9. Панченко В.Є. ... [та ін.]. Підсумковий документ учасників круглого столу "Небезпеки нової концепції літературної освіти" (10 лютого 2011 року) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 97-99.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Дзядевич Т.М. Гелінада Грінченко "Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам'яті СРСР і ФРН часів "холодної війни". – Х. : НТМТ, 2010. - 336 с. : [рец.] // Вісник Черкаського університету. Серія "Історичні науки". - 2011. - Вип. 202, ч. ІІІ. - С. 128-131.
 2. Єрмоленко В.А. Орфей, Діоніс та мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети ХІХ ст. // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 83-98.
 3. Лімборський І.В. Класицизм в українській літературі // Дивослово. - 2011. - № 1. - С. 43-51.
 4. Лімборський І.В. Рококо в українській літературі // Дивослово. - 2011. - № 10. - С. 57-63.
 5. Моренець В.П. Український літературний канон: міфи і реальність // Дивослово. - 2011. - № 6. - С. 38-44.
 6. Панченко В.Є. Ідеологічна повість II половини XIX ст. і генеза соцреалізму // Слово і час. - 2011. - № 2. - С. 58-63.
 7. Панченко В.Є. Українська версія соцреалізму // Слово і час. - 2011. - № 7. - С. 23-26.
 8. Шалагінов Б.Б. Вище і далі… : мотив "excelsior" у ранній поетичній творчості Лесі Українки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 3. - С. 54-60.
 9. Шалагінов Б.Б. Карнавал і містерія: роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва // Всесвіт. - 2011. - № 3-4. - С. 249-255.
 10. Шалагінов Б.Б. Авангард і літературний мейнстрім XXI століття // Всесвіт. - 2011. - № 9-10. - С. 220-226.
 11. Шалагінов Б.Б. До проблеми літературного мейнстріму ХХІ століття // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 4. - С. 6-9.
 12. Шалагінов Б.Б. Літературна компаративістика в школі: можливості і труднощі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 6. – С. 2–5.

В інших виданнях України

 1. Агеєва В.П. Колекціонер промовистих дрібниць, або пригоди української авантюрної прози : [передмова] // Вибрані твори / Олекса Слісаренко ; упоряд. Віра Агеєва. – К. : Смолоскип, 2011. – С. 5-34.
 2. Агеєва В.П. Простір гри // Вибрані твори / Майк Йогансен ; [вступ. ст., упорядкув. В. П. Агеєвої]. - К. : Книга, 2011. - С. 5-20.
 3. Агеєва В.П. Передмова // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В.П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 3.
 4. Брюховецький В.С. "...За статутом виконував доручення командування" // Кур'єр Кривбасу. - 2011. - № 254-255. - С. 227-230.
 5. Веретельник Р.М. Боротьба з легендою: "Камінний господар" // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 813-824.
 6. Дзядевич Т.М. Sodobnost International : Jornal for Literature and the arts, December 2009 : [коротка оглядова інформація] // Критика. - 2011. - Ч. 3-4 (берез.-квіт.). - С. 32.
 7. Іванова Н.С. Спадок Прометея // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 13-20.
 8. Панченко В.Є. Кров та іржа // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 528-534.
 9. Панченко В.Є. Олтар серед руїни ("Руфін і Прісцілла" Лесі Українки як антиутопія) // Обрії особистості : книга на пошану Івана Дзюби / [упоряд. Оля Гнатюк, Леонід Фінберг]. - К. : Дух і Літера, 2011. - С. 147-165.
 10. Панченко В.Є. Золота нить історії: ми - з Київської Русі : майже півстоліття тому Павло Загребельний написав роман "Диво", в якому ожив Київ часів Ярослава Мудрого // Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної. - К. : ПрАТ "Українська прес-група", 2011. - С. 281-289.
 11. Панченко В.Є. Драма Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" як антиутопія // Матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року "Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах" : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [упоряд. : І. Щукіна] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : [б. в.], 2011. - С. 172-185.
 12. Панченко В.Є. Поліфонія шевченкознавчих інтерпретацій // Просторінь Шевченкового Слова, текст - контекст, семантика - структура / Юрій Барабаш ; [наук. ред. В. Панченко]. - К. : Темпора, 2011. - С. 7-14.
 13. Панченко В.Є. Філософська проза, що "прикидається" пригодницькою // Зроби або помри: морські історії / Джозеф Конрад ; [упоряд. : В. Панченко, О. Купріян]. - К. : Темпора, 2011. - С. 4-10.
 14. Панченко В.Є. Кров та іржа // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 528-534.
 15. Панченко В.Є. Кільця на древі : [вступ. ст.] // Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., авт. вступ. ст. В. Панченко]. - К. : Либідь, 2011. - С. 5-31.
 16. Панченко В.Є. Літописець Чикаленко : передмова // Спогади (1861-1907) / Євген Чикаленко ; [ред. І. Давидко]. - К. : Темпора, 2011. - С. 9-19.
 17. Панченко В.Є. Примітки // Спогади (1861-1907) / Євген Чикаленко ; [ред. І. Давидко]. - К. : Темпора, 2011. - С. 313-322.
 18. Панченко В.Є. Магеллан Шевченко // Український Тиждень. - 2011. - № 5. - С. 40-43.
 19. Панченко В.Є. Зеров і шантрапа // Український Тиждень. - 2011. - № 12. - С. 54-57.
 20. Панченко В.Є. Убивці мови // Мандрівець. - 2011. - № 1. - С. 18-20.
 21. Панченко В.Є. Два банти Хвильового : роздвоєність поглядів провідника "націонал-комуністів" не могла не закінчитися для нього трагічно // Український Тиждень. - 2011. - № 15. - С. 44-46.
 22. Панченко В.Є. Вільний в ув'язненні : моральний імператив Валерія Марченка // Український Тиждень. - 2011. - № 20. - С. 44-47.
 23. Панченко В.Є. Кларнет і дудка : історія генія, який відмовився від свободи // Український Тиждень. - 2011. - № 27. - С. 46-49.
 24. Панченко В.Є. Письменник в облозі : як нонконформізм став чинником сили творчого "Я" Григора Тютюнника // Український Тиждень. - 2011. - № 32. - С. 48-51.
 25. Панченко В.Є. Елізіум чи казарма? : Франко та його візії XX століття // Український Тиждень. - 2011. - № 35. - С. 48-51.
 26. Панченко В.Є. Монах // Український Тиждень. - 2011. - № 37. - С. 16-17.
 27. Панченко В.Є. Утрачений голос : як неоромантик Юрій Яновський став співцем соцреалізму // Український Тиждень. - 2011. - № 37. - С. 50-53.
 28. Панченко В.Є. Життя без ілюзій // Український Тиждень. - 2011. - № 42. - С. 48-51.
 29. Панченко В.Є. Менеджер українського руху // Український Тиждень. - 2011. - № 52. - С. 52-54.
 30. Семків Р.А. Пиво проти буденності : мистецтво пива починається там, де ніхто не прагне впитися // Український Тиждень. - 2011. - № 12. - С. 58.
 31. Семків Р.А. А завтра ми підемо пішки : книжка про те, що автомобілі (їх надмір) -- це вже проблема, яку все ще можна вирішити, і що буде, коли цього не зробити // Український Тиждень. - 2011. - № 20. - С. 44-47.
 32. Семків Р.А. Серйозний білий чоловік // Український Тиждень. - 2011. - № 42. - С. 55.
 33. Семків Р.А. Відкриття багатовимірності: українська іронічна проза 90-х років XX сторіччя // Дніпро. - 2011. - № 11. - С. 160-163.
 34. Семків Р.А. Лексикон ностальгії // Український Тиждень. - 2011. - № 47. - С. 58.
 35. Семків Р.А. Спокій у Перистилі // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 720-724.
 36. Семків Р.А. … та ін. Розкіш ріноманітності : палітра культурних процесів 2010 року багата як на контрасти, так і на однорідність, але це не був час стагнації // Український Тиждень. - 2011. - № 1. - С. 72-77.
 37. Шалагінов Б.Б. Мотив "Excelsior" у ранній поетичній творчості Лесі Українки // Матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року "Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах" : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [упоряд. : І. Щукіна] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : [б. в.], 2011. - С. 260-271.
 38. Шалагінов Б.Б. Монолог Зіґмунда з "Валькірії" Ріхарда Ваґнера: спроба міфопоетичного аналізу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : зб. на пошану проф. Івана Мегели / за ред. Миколи Зимомрі ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - К. : Вадим Карпенко, 2011. - С. 243-260.
 39. Шалагінов Б.Б. Сучасний український учень як суб’єкт літературної освіти // Література. Діти. Час. – 2011. – Вип. 1. - С. 112–117.

В іноземних виданнях

 1. Киселёва Л.А. Поэма Николая Клюева "Мать-Суббота" // Опыты изучения поэмы : сб. науч. тр. / [сост. Д. И. Черашняя] ; М-во образования РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Филолог. ф-т. - Ижевск, 2011. - С. 373-395.
 2. Киселёва Л.А. На "Медном Ките" – к "Четвертому Риму" (о некоторых контекстах понимания клюевского эпоса) // Опыты изучения поэмы : сб. науч. тр. / [сост. Д. И. Черашняя] ; М-во образования РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Филолог. ф-т. - Ижевск, 2011. - С. 396-414.
 3. Киселёва Л.А. Философия «цветка» и поэтика мифофитонимов в творчестве С. Есенина и Н. Клюева // Сергей Есенин: диалог с XXI веком : сб. науч. тр. по материалам Междунар. симп., посвящ. 115-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина / [отв. ред. : О. Е. Воронова, Н. И. Шубникова-Гусева] ; Ин-т мировой л-ры им. А. М. Горького РАН ; Гос. музей-заповедник С. А. Есенина ; Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина. – М. ; Константиново ; Рязань, 2011. – С. 307-317.
 4. Киселёва Л.А. "Певец" и "Балакирь" в творчестве Сергея Клычкова // Сергей Антонович Клычков 1889-1937. Исследования и материалы : по итогам междунар. науч. конф. посвящ. 120-летию со дня рождения С. А. Клычкова / [ред.-сост. Е. В. Дьячкова] ; Лит. ин-т им. А. М. Горького, Каф. нов. рус. лит. - М. : Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2011. – С. 165-174.
 5. Киселёва Л.А. «Икона» и «орнамент» в лирике Сергея Есенина 1914-1917 годов // С.А.Есенин и православие : сб. ст. о творчестве С. А. Есенине / [Алексеев В. А. … и др.]. - М. : Издат. дом "К единству!", 2011. – С. 227-242.

Інше

 1. Агеєва В.П. (упоряд.) Українка Л. Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. – К. : Книга, 2011. - 910, [1] с. : фотогр., іл., ноти.
 2. Єрмоленко В.А. … [та ін.] (пер. та редагув). Європейський словник філософій / під. кер. Барбари Кассен ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європ. гуманіт. досліджень]. - Вид. друге, виправл. - [К.] : Дух і Літера, [2011].
 3. Моренець В.П. (наук. ред.). Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л. В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - 248 с.
 4. Панченко В.Є. (наук. ред.). Барабаш Ю. Я. Просторінь Шевченкового Слова, текст - контекст, семантика - структура / Юрій Барабаш ; [наук. ред. В. Панченко]. – К. : Темпора, 2011. - 506 с.
 5. Панченко В.Є. (упоряд.). Конрад Д. Зроби або помри: морські історії / Джозеф Конрад ; [упоряд. : В. Панченко, О. Купріян]. – К. : Темпора, 2011. - 525 с. : портр. - (Бібліотека "ЛітАкценту").
 6. Панченко В.Є. (упоряд.) Первомайський Л. Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., авт. вступ. ст. В. Панченко]. – К. : Либідь, 2011. - 606, [1] с. : іл.
 7. Панченко В.Є. (упоряд.) Українка Л. Руфін і Прісцілла : драма у п'яти діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та прим. В. Панченка ; іл. С. Якутовича]. – К. : Либідь, 2011. - 198, [1] с. : іл.
 8. Шалагінов Б.Б. (ред.). Кобзар О. І. Фрідріх Геббель: художні виміри міфу / монографія / Олена Кобзар ; відпов. ред. Б.Б. Шалагінов ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 324 с. : портр.

2010

 • Агеєва В.П. Елегія для безґрунтовних романтиків : [передмова] // Арабески Миколи Хвильового : [оповідання та новели] / [Микола Хвильовий ; авт. передм. та комент. В. Агеєва ; відп. ред. Д. Клочко]. – К. : Грані-Т, 2010. – С. 6–18.
 • Агеєва В.П. Канон як мистецтво пам'ятати / Віра Агеєва. // Сучасність. – 2010. – № 5. – С. 153–163.
 • Агеєва В.П. Туга за трансцендентним і пантеїстичні осяяння: до проблеми художньої еволюції Максима Рильського // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 193–221.
 • Дзядевич Т.М. Актуальна мода на класику // ЛітАкцент : альманах / [ред. В. Панченко]. – К. : Темпора, 2010. – Вип. 2 (4) [2009]. – С. 315–318. – Рец. на кн. : Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Д. Наливайка. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009.
 • Дзядевич Т.М. Казковий будиночок майже казкових людей // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 1. – С. 104–105.
 • Дзядевич Т.М. Прагнення зрозуміти // Критика. - 2010. - Ч. 11-12. - С. 31-32.
 • Дзядевич Т.М. Київська Русь. 7517 рік, книга 7-8 : Polska : [коротка оглядова інформація] // Критика. - 2010. - Ч. 5-6 (Травень-Червень). - С. 47.
 • Єрмоленко В.А. Орфей, Діоніс і мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети ХІХ ст. // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 54–75.
 • Єрмоленко В.А. «Евромова» та її українська версія: нові слова й нові об’єкти // Україна Модерна. – 2010. – Т. 5 (16) : Перекладаючи культуру / Культивуючи переклад. – С. 62–86.
 • Іванова Н.С. Валентина Хархун. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації. - Ніжин : ТОВ "Гідромас", 2009 : [коротка оглядова інформація] // Критика. - 2010. - Ч. 1-2. - С. 22.
 • Кісельова Л.О. Логодіцея українського модернізму: Тичина, Свідзінський, Осьмачка // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С.114–192.
 • Кісельова Л.О., Пашко О.В. Інтертекстуальне тло вірша Павла Тичини "І Бєлий, і Блок, і Єсєнін, і Клюєв..." // Магістеріум. Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 38. – С. 13–22.
 • Моренець В.П. Відчути час // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 5–8.
 • Огаркова Т.А. Бюрократія під «Болонським соусом» // Український тиждень. – 2010. – № 33. – С. 146–147.
 • Панченко В.Є. Утомлений Сізіф // Український Тиждень. - 2010. - № 31. - С. 10-11.
 • Панченко В.Є. Лизоблюдство : із Віктора Януковича ліплять "вождя" // Український Тиждень. - 2010. - № 29. - С. 12.
 • Панченко В.Є. "Як побачите Табачникова, то заплюйте йому йому всю його собачу морду" : чому Тарас Шевченко не поселився в Україні? // Український Тиждень. - 2010. - № 29. - С. 50-53.
 • Панченко В.Є. "Без згоди і без відома поетеси..." // Слово і час. - 2010. - № 3. - С. 67-69.
 • Панченко В.Є. Слово до читачів // ЛітАкцент. - 2010. - Вип. 2 (4) [2009]. - С. 11-12. -(Сучасна література в колі твого читання).
 • Панченко В.Є. Базова травма : роман Ліни Костенко -- діагноз цілій нації // Український Тиждень. - 2010. - № 52. - С. 43.
 • Панченко В.Є. Голос за важких часів : шанувальники Ліни Костенко знають, що її мовчання ніколи не було марним // Український Тиждень. - 2010. - № 51. - С. 14.
 • Панченко В.Є. Убивці мови : "Законопроект Єфремова-Симоненка-Гриневецького" чесніше було б назвати "Про русифікацію України"... // Універсум. - 2010. - № 9-10. - С. 22-23.
 • Панченко В.Є. "Поразка – це наука..." : роман "Берестечко" // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 39–43.
 • Панченко В.Є. Богдан Хмельницький. Катарсис // Берестечко : істор. роман / Ліна Костенко. - К. : Либідь, 2010. - С. 207-217.
 • Панченко В.Є. Дорога до Хвильового // Екстракт + 200 : у двох частинах / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2010. – [Ч. 4]. – С. 649–675.
 • Панченко В.Є. Небо Левка Мацієвича // Історія в школах України. - 2010. - № 1. - С. 43-46 ; № 2. - С. 45-47.
 • Панченко В.Є. Пекло Холодного // ЛітАкцент. – 2010. – Вип. 2 (4) [2009]. – С. 39–50.
 • Панченко В.Є. Ржищів Ліни Костенко // Історія в школах України. - 2010. - № 3. - С. 45-48.
 • Панченко В.Є. Тюремна одіссея Володимира Винниченка // Невідомий Винниченко / авт. проекту А. В. Толстоухов (за підтримки депут. групи Верховної Ради України "Спадщина"). - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2010. - С. 513-516. - (Хроніка 2000 ; вип. 82).
 • Семків Р.А. Філософські аспекти конструювання персонажів в українській прозі 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 239–260.
 • Семків Р.А. Форум продавців : Львів набагато ближчий до Сорочинців, ніж ми звикли про це думати // Український Тиждень. - 2010. - № 38. - С. 52.
 • Шалагінов Б.Б. До питання про хронологію авангарду в європейській літературі нового часу // Магістеріум. Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 38. – С. 9–12.
 • Шалагінов Б.Б. Духовні цінності в минулому і в сучасності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 9. – С. 2–7.
 • Шалагінов Б.Б. Мотивація читання як методична проблема // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2.– С. 2–5.
 • Шалагінов Б.Б. Фундаментальне дослідження про український верлібр // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 122–124. – Рец. на кн. : Науменко Наталія. Cерпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру. – К., 2009. – 518 с.
 • Шалагінов Б.Б. Шекспір і Моцарт у романтичному мистецькому каноні // Всесвіт. – 2010. – № 5–6. – С. 220–224.

2009

 • Агеєва В.П. Мистецтво бачити : апологія "поверхневої людини" в прозі Тараса Прохаська // Сучасність. – 2009. – № 1-2. – С. 152-162.

 • Агеєва В.П. Психоаналіз соцреалізму : лірика Максима Рильського періоду зламу // Наукові записки. Т. 98 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. тем. вип. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С. ... та ін. ; упоряд. Моренець В. П. ; рец. Шумило Н. М., Білоус В. П.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 11-24.
 • Агеєва В.П. Тексти з подвійним дном, або психоаналіз соцреалізму // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 234-235. -С. 319-333.
 • Брюховецький В.С. З глибини світу чистого і чесного // Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Леонід Череватенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 369-371.
 • Дзядевич Т.М. Євген Маланюк. Нотатники. 1936-1968. – Київ : Темпора, 2008 : [рец. на кн.] // Критика. – 2009. – Ч. 9-10. – С. 32.
 • Дзядевич Т.М. Семиотика скандала : [рец. на кн. : Семиотика скандала. – Париж ; Москва : Русский институт, 2008] // Критика. – 2009. – Ч. 5-6. – С. 28.
 • Єрмоленко В.А. Автономія Орфея // Укр. журн. – 2009. – № 4. – С. 58–59. – Рец на кн.. : А. Дністровий. Автономія Орфея. – Х. : Акта, 2008. – 130 с.
 • Єрмоленко В.А. Родинна планета Чеслава Мілоша // Критика. – № 1-2 (135-136). – 2009. – С. 21-22.
 • Киселева Л.А. Отлетел... "на безбольные тихие воды"... // Наш современник. – 2009. – № 9. – С. 275-277.
 • Павленко Г.І. Чудесне у хронографічній "Олександрії" // Наукові записки. Т. 98 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. тем. вип. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С. ... та ін. ; упоряд. Моренець В. П. ; рец. Шумило Н. М., Білоус В. П.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 35-41.
 • Панченко В.Є. Гоголь : клопоти з національною ідентичністю // Микола Гоголь. Інтерпретації : [зб. ст.] : зб. на основі матеріалів міждисциплінарної наук. конф. "Інтерпретація творів М. Гоголя в XX-XXI ст.", проведеної Центром кінематограф. студій 8 квіт. 2009 р. в НаУКМА / упоряд. Лариса Брюховецька ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія, Центр кінематограф. студій НаУКМА]. – К. : Задруга, 2009. – С. 31-40.
 • Панченко В.Є. Поема О. Пушкіна "Полтава" : текст і контекст // "Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав" : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. /[редкол. : Білан Н. В. ... та ін.] ; Полтав. міська рада ... [та ін.]. – Полтава : [ФОП Толмачова Н. Ю.], 2009. – С. 380-391.
 • Панченко В.Є. "Сила чорноземна наш Чубинський... " // Історія в школах України. – 2009. – № 5. – С. 40-44.
 • Панченко В.Є. Тисячолітній Загребельний : до недожитого 85-річчя Павла Загребельного // Дивослово. – 2009. – № 7-8. – С. 62-67
 • Пелешенко Н.І. Візантійські та давньоруські джерела і мотиви пізньої романістики Ф. М. Достоєвського (на матеріалі роману "Брати Карамазови") // Медієвістика : зб. наук. ст. / [відп. ред. Александров О.] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – Вип. 5. – С. 225-256.
 • Семків Р.А. Національні стереотипи в літературі американського кіберпанку (на матеріалі романів Вільяма Гібсона та Ніла Стівенсона) // Наукові записки. Т. 98 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. тем. вип. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С. ... та ін. ; упоряд. Моренець В. П. ; рец. Шумило Н. М., Білоус В. П.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 31-35.
 • Шалагінов Б.Б. "Мужньо й сміло вперед променем світла мчу..." : філософсько-поетичний спадок Шиллера і наш час // Всесвіт. – 2009. – № 11-12. – С. 155-161.
 • Шалагінов Б.Б. Про Людвіґа Тіка та його "Кота в чоботях" // Всесвіт. – 2009. – № 7-8. – С. 178-183.
 • Шалагінов Б.Б. Романтичний словник : до історії понять і термінів раннього німецького романтизму // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 46-58.

2008

Агеєва В.П. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2008. – 358 с.

 • Агеєва В.П. Не показать, а заховать я хочу... : символістська лірика Максима Рильського / Віра Агеєва // Сучасність. – 2008. – № 5–6. – С. 134-139.
 • Агеєва В.П. Переднє слово / Віра Агеєва // Міські повісті / Іван Франко ; [упоряд. В. Агеєва]. – Київ : Факт, 2008. – С. 4-8.
 • Агеєва В.П. Переднє слово / Віра Агеєва // Одержима : вибрані драми / Леся Українка ; [упоряд. В. Агеєва]. – Київ : Факт, 2008. – С. 4-6.
 • Агеєва В.П. Світло Соломії Павличко / Віра Агеєва // Сучасність. – 2008. – № 12. – С. 95-102.
 • Моренець В.П. Культура какби / Володимир Моренець // Дивослово. – 2008. – № 2. – С. 2-3.
 • Моренець В.П. Приватна гравітація Тараса Федюка / Володимир Моренець // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 62-71.
 • (ІДЕНТИЧНА З ПОПЕРЕДНЬОЮ!) Моренець В.П. Приватна гравітація Тараса Федюка / Володимир Моренець // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 62-71.
 • Моренець В.П. Приватна гравітація Тараса Федюка : (роздуми над збіркою поезій "Трансністрія" – К. : Факт, 2007) / Володимир Моренець // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 135-149.
 • Моренець В.П. Слово про Івана Фізера / Володимир Моренець // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 199-204.
 • Панченко В.Є. "Край Скіфії душа моя стояла..." : [рецензія] / Володимир Панченко // Київ. – 2008. – № 5–6. – С. 183-186. – Рец. на кн. : Мозолевський Б. Поезії. – К. : Темпора, 2007. – 584 с.
 • Панченко В.Є. Генітальна література, або Дурдом Софії Андрухович : [рецензія] / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 68-73. – Рец. на кн. : Андрухович С. Сьомга. – К. : Нора-Друк, 2007.
 • Панченко В.Є. Замість післяслова / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 34-36.
 • Панченко В.Є. Із погляду смерті : [рецензія] / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 215-218. – Рец. на кн. : Айтматов Ч. Когда падают горы (Вечная невеста). – СПб : Азбука-классика, 2006.
 • Панченко В.Є. Мандри лабіринтами сучасної прози : [рецензія] / Володимир Панченко // Вітчизна. – 2008. – № 5–6. – С. 163-164. – Рец. на кн. : Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К. : Вид. центр "Академія", 2008. – 248 с.
 • Панченко В.Є. Метаморфози Віталія Коротича / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 41-47.
 • Панченко В.Є. Після "карантину" : (полемічні нотатки) / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 20-31.
 • Панченко В.Є. Свобода – безсмертна / Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 224–225. – С. 365-374.
 • Панченко В.Є. Той, чия душа "край Скіфії стояла..." : ( про збірку поезій Бориса Мозолевського) / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 156-161.
 • Панченко В.Є. Шокова терапія від Євгена Маланюка : [рецензія] / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 334-339. – Рец. на кн. : Маланюк Є. Нотатники (1936-1968). – К. : Темпора, 2008.
 • Панченко В.Є. Слово до читачів / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 11-12.
 • Пер. : Гроссман В. С. Убити голодом : розділ із повісті "Все тече" / Василій Гроссман ; з рос. переклав Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 224-225. – С. 374-386.
 • Семків Р.А. Гамлет чи Гамлєт? : трагедія Шекспіра, осучаснена Андруховичем–Єрком–Малковичем, стала подією книжкового ринку / Ростислав Семків // Сучасність. – 2008. – № 11. – С. 112-113.
 • Семків Р.А. Постмодернізм: кінець терміну / Ростислав Семків // ЛітАкцент : альманах. – К.: Темпора, 2008. – С.181-198.
 • Семків Р.А. Сто років без Соломії / Ростислав Семків // Критика. – 2008. – Ч. 12. – С. 25.
 • Семків Р.А. Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак. Бу-Ба-Бу : вибрані твори : авторський проект, упорядкування, бібліографічні відомості та примітки Василя Ґабора. – Львів : ЛА "Піраміда", 2007 : [рецензія] / Ростислав Семків // Критика. – 2008. – Ч. 9. – С. 23.
 • Шалагінов Б. Великий світ маленького дитинства / Борис Шалагінов, Назарій Назаров // Всесвіт. – 2008. – № 5–6. – С. 166-171.

2007

Дзядевич Т.М. Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946 – 1948 р.) / Т.М. Дзядевич // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 29 : Літературознавчі студії / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 7–12.

 • Кісельова Л.О. Про один загадковий вірш В. Свідзінського та контексти його розуміння / Л.О. Кісельова // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 72 : Філологічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 33–39.
 • Кісельова Л.О. Семантична мова фольклорної традиції в поезії М. Клюєва та В. Свідзінського / Л.О. Кісельова // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 29 : Літературознавчі студії / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 25–31.
 • Павленко Г.І. Біографічний код в Сказанні про Бориса і Гліба / Г.І. Павленко // Антипролог : зб. наук. праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими / [упор. : Ю.В. Пелешенко, Г.М. Нога] ; Нац. акад. наук України. Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Стилос, 2007. – С. 67–87.
 • Панченко В.Є. "Велика трійця" українського духу : концепції та версії Юрія Барабаша / Володимир Панченко // Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю.Я. Барабаш ; передмова В. Панченка. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 7–19.
 • Панченко В.Є. Випадок Мазепи / В.Є Панченко // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 392–406.
 • Панченко В.Є. Володимир Панченко : "у подорожах мене найбільше цікавлять історії людей, переплетіння доль" : [інтерв'ю] / Людмила Момот // Хобі. – 2007. – січень (№ 1). – С. 6–16.
 • Панченко В.Є. Євангеліє від Миколи Ге / Володимир Панченко // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 181–190.
 • Панченко В.Є. Іван Мазепа очима Гоголя й Шевченка / Володимир Панченко // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10, ч. 3–4. – С. 135–144.
 • Панченко В.Є. Після "Собору" / Володимир Панченко // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 15–18.
 • Панченко В.Є. Пристрасті Василя Тарновського / Володимир Панченко // Хобі. – 2007. – березень (№ 3). – С. 28–37.
 • Панченко В.Є. Телевізійні "Берестечка" власноруч? / Володимир Панченко // Урок української. – 2007. – № 6. – С. 4–5.
 • Панченко В.Є. Сталкер 1960-х / Володимир Панченко // Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу / відп. за вип. В.Й. Соловйова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 70–85.
 • Пізнюк Л.В. Творча дихотомія Аркадія Любченка / Л.В. Пізнюк // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 72 : Філологічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 50–53.
 • Семків Р.А. Як писати монографії? : [рецензія] / Ростислав Семків // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 212–213. – С. 350–353.
 • Шалагінов Б.Б. Ф. В. фон Шеллінг : міфотворець на перепуттях модерну / Б.Б. Шалагінов // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 72 : Філологічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 80–88.

2006

Агеєва В.П. Життя визначається зробленим // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В. Кирилова; Ред. М. Москаленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 7-17.

 • Агеєва В.П. Координати урбаністичного профілю // Кур'єр Кривбасу. – 2006. – № 198. – С. 153-163.
 • Агеєва В.П. Between Authenticity and Imitation // Literatury Slovianskie po Roku 1989. – Warsaw, 2006 (in Polish).
 • Агеєва В.П. Woman-Author and Woman- Reader in the Modern Ukrainian Literature // Literatury Slovianskie po Roku 1989. – Warsaw, 2006 (in Polish).
 • Дзядевич Т.М. Дистанціюватися від імперії // Томпсон Е.М. Трубадури імперії: російська література і колоніалізм. – К.: Основи, 2006. – С. 6-16.
 • Дзядевич Т.М. З любов’ю до Бога, людей і парадоксів // Ян Твардовський Я. Вірші і афоризми. – К.: Кайрос, 2006. – С. 3-6.
 • Дзядевич Т.М. Схід у творчості А. Міцкевича, Т. Шевченка і О.Пушкіна //Rocznik EKPUU. – Lublin, 2006. – Т. 3. – С. 27-35.
 • Дзядевич Т.М. Petersburg jako projekcja imperium rosyjskiego // Tygiel Kultury. – 2006. – № 4-6. – С. 77-82.
 • Кисельова Л.О. Взаимосвязь иконы и орнамента в раннем творчестве Есенина // Современное есениноведение: Науч.-метод. журн. – 2006. – № 5.
 • Кисельова Л.О. «Дивный и предивный мир…»: Русский старообрядческий Север в лирике Н.А. Клюева 1910-х годов // XXI век на пути к Клюеву: Материалы Междунар. конф. «Олонецкие страницы жизни и творчества Николая Клюева и проблемы этнопоэтики», посвящённой 120-летию со дня рождения великого русского поэта Николая Клюева, г. Петрозаводск, 21-25 сент. 2004 г. / Карельский науч. центр, РАН. Ин-т языка, лит. и истории. – Петрозаводск, 2006. – С. 196-204.
 • Кисельова Л.О. «Икона» и «орнамент» в лирике Сергея Есенина 1914-1917 гг. // Есенин на рубеже эпох: итоги и перспективы: Материалы Междунар. науч. конф, посвящённой 110-летию со дня рождения С.А. Есенина, г. Москва, 30 сент. – 3 окт. 2005 г. / / Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН, Гос. музей-заповедник С.А. Есенина, Рязан. гос. ун-т имени С.А. Есенина. – М.; Константиново; Рязань: Пресса, 2006. – С. 75-88.
 • Моренець В.П. Вінграновський Микола Степанович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Ін-т енциклопед. дослідж.; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 558-559.
 • Моренець В.П. Воробйов Микола Панасович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Ін-т енциклопед. дослідж.; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 158-159.
 • Моренець В.П. Голос у пустелі //Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 80-83.
 • Моренець В.П. Культура какби // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 11-16.
 • Моренець В.П. Свій світ // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В. Кирилова; Ред. М. Москаленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 172-177.
 • Фізер І.Американське літературознавство: Іст.-критич. нарис / Наук. ред. В.П. Моренець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 108с.
 • Яковенко С. Романтики, естети, ніцшеанці: Українська і польська літературна критика раннього модернізму / Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту; Рец.: О. Астаф’єв, В. Моренець. – К.: Критика, 2006. – 296с. – (Сер. «Критичні студії»).
 • Панченко В.Є. Битим шляхом історії // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 30-31.
 • Панченко В.Є. Від «Білих островів» до «Знака терезів» (Поезія Максима Рильського 1910-1932 рр.) // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 3-14.
 • Панченко В.Є. З дитячих літ генія // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 37-38.
 • Панченко В.Є. Микола Зеров: три літа в Златополі // Наш сучасник Микола Зеров. – Луцьк, 2006. – С. 324-329.
 • Панченко В.Є. Поема Ліни Костенко "Скіфська одіссея": полеміка з Олександром Блоком // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 17-22.
 • Панченко В.Є. Політичний проект Володимира Винниченка 1936 року. Невідомий лист письменника до Сталіна // Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження): Зб. ст. – К.: ІПіЕНД, 2006. – С. 222-236.
 • Панченко В.Є. "Робінзонада" Юрія Барабаша // Слово і час. – 2006. – № 8. – С. 74-81.
 • Семків Р.А. Друга колекція. Не менш приватна…Кілька замальовок // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 194. – С. 149-154.
 • Семків Р.А. Парадокси постмодерної іронії та стильова параноя сучасної української літератури // Іронія: Зб. ст. / Упоряд.: О. Галета, Є. Гуревич, З. Рибчинська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр гуманіт. дослідж. – Л.: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С. 9-27. – (Сер.: Соло триває... Нові голоси : Лекція на пошану Соломії Павличко)
 • Семків Р.А. Соломія для нас // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В. Кирилова; Ред. М. Москаленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 228-231.
 • Семків Р.А. Спрага етнічного // Укр. культура. – 2006. – № 10. – С. 3.
 • Шалагінов Б.Б. Данте Аліг'єрі та його шедевр "Божественна комедія" // Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 2006. – № 10. – С. 8-12.
 • Шалагінов Б.Б. Заповнюючи методологічну порожнечу: Данте, Шекс­пір, Вольтер, Гете, Толстой “панують над умами мільйо­нів людей, які за все своє життя не прочитали жо­дного рядка з їхніх творів” // Всесвітня л-ра в середн. навч. закл. України. – 2006. – № 11. – С. 12-14.
 • Шалагінов Б.Б. Термінологічний дискурс раннього німецького романтизму // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2006. – Вип. 26. – С. 39-42.

Анотації курсів

Викладачі

Новини

Публікації

Анотації курсівДочірні категорії

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна