Публікації

Викладачі

Новини

Публікації

Анотації курсів

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 482 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12428
 • Кісельова Л. О. Поетика й ідеологія міфу Василя Герасим’юка / Людмила Кісельова; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : НаУКМА, 2016. – 105 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11457
 • Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 454 с., [4] арк. фот. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  До 60-річчя від дня народження Володимира Панченка.
 • Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : Комора, 2014. – 471 c., 27 с. фотогр. : іл., портр. – (Persona). –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – 456 с. – Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Авт. зазначено на звороті тит. л
 • Кісельова Л. О. Виправдання слова : статті про українську літературу : від Шевченка до сьогодення / Людмила Кісельова. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 234 с. –  Micтить бiблioгpaфiю. – До 200-ліття Тараса Шевченка. –  Micтить пoкaжчик.
 • З непокритою головою : українська жіноча проза / [Ольга Кобилянська, Леся Українка, Ірина Вільде та ін. ; упоряд., передм. Віра Агеєва]. - К. : Комора, 2013. - 410, [4] с. : фотогр. - Автори зазнач. на обкладинці.
 • Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 391 с. - Включ. бібліогр. - До 60-річчя від дня народження.
 • Панченко В. Є. Сонячний годинник : книга пілігрима / Володимир Панченко. - К. : Темпора, 2013. - 411, [4] с. : іл., фотогр. - Включ. бібліогр.
 • Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - 359 с. - (Стилет і стилос трьох степовиків).
 • Володимир Винниченко : від Єлисавета до Мужена : [дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клочека, В. Марка та ін.) / упоряд.-авт. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - [Кіровоград] : Поліграф-Сервіс, 2013. - 423 с. : іл., портр. - (Стилет і стилос трьох степовиків).
 • Шалагінов Б. Б. Класики і романтики : штудії з історії німецької літератури XVIII-XIX століть / Борис Шалагінов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 439 с. : іл. - Включ. бібліогр. - Включ. покажч. 
 • Агеєва В. П. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. - К. : Книга, 2012. - 391 с. : іл., портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - Включ. бібліогр. посилання.
 • Надлітературність : сучасна західна теорія : [науковий збірник / за ред. Олега Собчука ; передм. Р. Семків ; рецензент Т. Лютий]. – К. : [НаУКМА ; Аграр Медіа Груп], 2012. - 130 с. - Включ. бібліогр. посилання.
 • Агеєва В.П. Апологія модерну: обрис ХХ віку : статті та есеї. – К. : Грані-Т, 2011. - 404, [1] с. - (De prufundis).
 • Ісіченко Ю.А. Історія української літератури: епоха Бароко XVII-XVIII ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л. ; К. ; Х. : Святогорець, 2011. - 566, [1] с. : портр.
 • Лімборський І.В. Світова література і глобалізація. - [Черкаси] : Брама-Україна, 2011. - 189, [2] с. : портр.
 • Єрмоленко В.А. Оповідач і філософ. Вальтер Беньямін та його час. – К. : Критика, 2011. - 279 с. : іл., фотогр.
 • Шалагінов Б.Б. Німецький романтизм і містичне // Поетика містичного : кол. моногр. / [упоряд. О. Червінської]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. - С. 117-161.
 • OgarkovaT.A. Une autre avant-garde : la metaphysique, le retour a la tradition et la recherche religieuse dans l'oeuvre de Rene Daumal et de Daniil Harms. – Bern [etc.] : P. Lang, cop. – 2010. – XVI. - 548 p. – (Slavica Helvetica ; vol. 81).
 • Ogarkova T.A. Une autre avant-garde : la métaphysique, le retour à la tradition et la recherche religieuse dans l’oeuvre de René Daumal et de Daniil Harms. – Berne : Peter Lang, 2010. – 490 с.
 • Моренець В.П. Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Пульсари], 2010. – 275 с.
 • Моренець В.П. Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї. – К. : [Аграр Медіа Груп], 2010. - 526 с.
 • Шалагінов Б.Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму. – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2010. - 136 с.
 • Панченко В.Є. Небо Левка Мацієвича : нарис. – К. : Пульсари, 2009. – 49 с. : фотогр.
 • Аллан Т.Р. С. Конституційна справедливість : ліберальна теорія верховенства права / Т. Р. С. Аллан ; пер. з англ. Ростислава Семківа. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 385 с.
 • Польські студії : спеціальний випуск / упоряд. : О. Бетлій, О. Гнатюк, Т. Дзядевич; ред. К. Сігов, Л. Фінберг ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – К. : Дух і Літера, 2008. – 367 с.
 • Теорія літератури в Польщі : антологія текстів : друга половина XX-XXI ст. / упоряд. Б. Бакули ; за ред. В. Моренця ; пер. з пол. С. Яковенка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 531 с.
 • Панченко В.Є. Неубієнна література : дослідницькі етюди / Володимир Панченко. – К. : Твім інтер, 2007. – 436 с.
 • Агеєва В.П. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза В. Петрова-Домонтовича. – К.: Факт, 2006. – 432с. – ( Сер. «Висока полиця»).
 • Кисельова Л.О. Зарубіжна література: Підруч. для 10 кл. – К.: Генеза, 2006. – 40с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагинова О.И. История древ­него мира: Учеб­­­. для 6 кл. общеоб­раз. учеб. заведений. – К.: Пед. преса, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвітньої навч. закладів /Пер. Б. Шалагінов. – К.: Пед. преса, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Az ókor története. Tankönyv az általános oktatási rendszerü középiskolák 6. osztálya számára. – Л.: Світ, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Historia starożytna: Podręcznik dla klasy 6. ogólnoksztalcących szkól Ukrainy z polskim językiem nauczania. – Л.: Світ, 2006. – 288с.
 • Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І. Storia lumii antice: Manual pentru clasa 6-a. – Л.: Світ, 2006. – 288с.
 • Неймовірно можливі світи: референтність, фікційність, текстуалізація: Моногр. / Р.Т. Гром'як, Л.І. Біловус, Н.Р. Денисюк та ін.; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Міжкаф. лаб. славістично-методол. студій. Каф. теорії літ-ри, порівняльного літературознавства і журналістики / Ред. Р. Т. Гром'як. - Тернопіль: ТНПУ, 2005. - 291с.
 • Панченко В.Є. "Народу гілочка тернова...": Диптих про поезію Ліни Костенко. - К.: Веселка, 2005. - 64с.
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Ґендерна перспектива. - К.: Факт, 2004. - 254с.
 • Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс: Моногр. / Р.Т. Гром'як, В.Т. Боднар, Р.А. Бубняк, та ін.; Ред., вступ, висновки Р.Т. Гром'як; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Каф. теорії л-ри і порівнял. літературознавства. Міжкафедр. лаб. славіст.-методол. студій. - Т.: Підруч. і посіб., 2004. - 368 с.
 • Наливайко Д.С. Великий майстер художньої прози: Літ. портрет Гюстава Флобера. - К.: Веселка, 2004. - 21с. - (Урок літератури)
 • Наливайко Д.С. Поет національний і всесвітній: Літ. портрет Й.-В. Гете. - К.: Веселка, 2004. - 21с. - (Урок літератури).
 • Панченко В.Є. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості. Книга розвідок і мандрівок. - К.: Твім інтер, 2004. - 288с.
 • Панченко В.Є. Укл.: Украина: Incognita [ Сб. ст., опубл. в газ. "День" в 1997-2002г. / Сост. В. Панченко и др.]; Ред. Л. Ившина. - К.: Укр. пресс-группа, 2004. - 430с. - ( Б-ка газеты "День").
 • Панченко В.Є. Укл.: Україна: Incognita [ Зб. ст., опубл. в газ. "День" в 1997-2002 р./ Укл. В. Панченко та ін.]; Ред. Л. Івшина. - К.: Укр. прес-група, 2004. - 397с. - ( Б-ка газети "День").
 • Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: від античності до початку ХІХ ст.: Історико-естетичний нарис. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 355с.
 • Агєєва В.П. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму. - К.: Факт, 2003. - 318 с.
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Київські неокласики. - К.: Факт, 2003. - 351 с.
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі. - К.: Факт, 2003. - 348 с. - (Літературний проект "Текст + контекст". Знакові літературні доробки та навколо них).
 • Агєєва В.П. Упоряд.: Сорочинський ярмарок на Невському проспекті: Українська рецепція Гоголя. - К.: Факт, 2003. - 349 с. - (Літературний проект "Текст + контекст". Знакові літературні доробки та навколо них).
 • Панченко В.Є. "Бо я - українець": Літ. портрет Володимира Винниченка. - К.: Веселка, 2003. - 36с.
 • Панченко В.Є. Упоряд.: Капрійські сюжети: "Італійська" проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка. - К.: Факт, 2003. - 491с. - (Літературний проект "Текст + контекст" знакові літературні доробки та навколо них).

Підручники, навчальні посібники

 • Шевчук Т. М. Українська усна снотлумачна традиція початку XX століття : (розвідки та тексти) / Т. Шевчук, Я. Ставицька ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ : Дуліби, 2017. – 222 с.
 • Історія української літератури : XX - поч. XXI ст. : навчальний посібник / [авт. кол.: В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, ... В. С. Брюховецький, ... В. Є. Панченко та ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013. - 3 т. : портр. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література : від античності до початку XIX ст. : історико-естетичний нарис : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - 3-тє вид., випр. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 366 с. - Включ. бібліогр.
 • Пашунова Л.О. Німецька мова. Граматичні вправи. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
 • Пізнюк Л. В. Лінгвистичні основи документознавства : навч. посіб. для дистанційного навчання / Л.В. Пізнюк. – К. :Ун-т "Україна",2007. – 354 с.
 • Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до першої половини XIX століття: Хрестоматія для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Вежа, 2005. - 432с.
 • Зарубіжна література: Підруч. для 10-го кл. / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова, Н.М. Нагорна, Л.О. Кисельова. - К.: Вид. дім "Світ знань", 2004. - 388с.
 • Панченко В.Є. Українська література-2: Матеріали до курсу / НаУКМА. Каф. філології. - К.: [Б.в.], 2004. - [Б. паг].
 • Наливайко Д.С. Укл.: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ - ХХ сторіччя: Посіб. для 10-11-х кл. загальноосвіт. навч. закл. / Авт. вступ. ст., уклад. Д.С. Наливайко. - К.: ТОВ "Навч. кн.", 2003. - 319с.
 • Українська література: Підруч. для загальноосвіт. шк. навч. закл. 11-й кл. / В.Є. Панченко, Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник. - К.: Б.в; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. - 492с.
 • Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література. Від античності до першої половини ХІХ століття: Хрестоматія для 9 кл. загальноосвіт. закл. - К. : Вежа, 2003. - 432с.

Публікації /статті

2018

Cтатті

 • Агеєва В. П. Між релятивністю й абсолютом / Агеєва В. П. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 38–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15033
 • Агеєва В. П. «Бути самій собі ціллю» / Віра Агеєва // Урбанізм і фемінізм : урбаністичні студії / упоряд. С. Шліпченко, В. Агеєва ; Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, Центр Урбаністичних Студій. – Київ : Всесвіт, 2018. – С. 110–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16198
 • Борисюк І. В. Історії інших у ліриці Мар’яни Савки / Борисюк І. В. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 49–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15031
 • Борисюк І. В. Вісімдесятники/дев’яностники: особливості ідеологічної трансформації (на прикладі творчості Мар’яни Савки) / Ірина Борисюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 67, ч. 2. – С. 91–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15577
 • Лаюк М. М. Кіно у творчості Василя Герасим’юка / Лаюк М. М. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 70–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15027
 • Пашко О. В. До історії цензури в українській літературі 1920-х років / Пашко О. В. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 87–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15025
 • Пелешенко Ю. В. Духовні виміри барокових «місць пам’яті»: [Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовні виміри барокового тексту. Літературознавчі дослідження. – Харків: Акта, 2016. – 580 с.] / Юрій Пелешенко, Наталія Пелешенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (687). – С. 107–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13003
 • Полюхович О. П. Національно-культурна ідентичність у щоденникових записах Олександра Довженка / Полюхович О. П. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 97–103. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15024
 • Полюхович О. П. Хто боїться Юрія Косача? / Ольга Полюхович // Критика. – 2018. – Чис. 7–8. – С. 30–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13968
 • Полюхович О. П. Український голос у світовій культурі: повоєнні рефлексії на сторінках журналу «Обрії» / Ольга Полюхович // Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності : монографія / [голов. ред. Пронкевич О. В.] ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : [ЧНУ ім. Петра Могили], 2018. – С. 77–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15888
 • Полюхович О. П. Париж, Венеція і Рим: жіночі історичні (ре)візії міста (за романом «Володарка Понтиди» Юрія Косача) / Ольга Полюхович // Урбанізм і фемінізм : урбаністичні студії / [упоряд. С. Шліпченко, В. Агеєва ; Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, Центр Урбаністичних Студій]. – Київ : Всесвіт, 2018. – С. 140–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16199
 • Pronkevych O. Ukrainian Students in Spain after World War II / Oleksandr Pronkevych, Olga Shestopal // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2018. – No. 5 : Cross-Cultural Connections and Displacement in Ukraine and Beyond. – P. 117–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14969
 • Пронкевич О. В. Мігель де Унамуно у вигнанні: екзистенційно-художній вимір опрацювання еміграційної травми / Олександр Пронкевич // Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності : монографія / [голов. ред. Пронкевич О. В.] ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : [ЧНУ ім. Петра Могили], 2018. – С. 120–144. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15889
 • Шалагінов Б. Б. Культурологія у шкільному курсі літератури: нові виклики / Шалагінов Б. Б. // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал. – 2018. – № 5 (443). – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15104
 • Шалагінов Б. Б. Яка подальша доля чекає на літературну педагогіку у відкритому суспільстві? / Шалагінов Б. Б. // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал. – 2018. – № 11 (449). – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15105
 • Шалагінов Б. Б. Класики і романтики. Спроба саморецензії / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 126–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15019
 • Шевчук Т. М. З історії академічних проектів 1920-х років: співпраця Катерини Грушевської з Королівським антропологічним інститутом Великобританії та Ірландії / Тетяна Шевчук // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 5. – С. 74–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15249

 

Матеріали конференцій

 • Ісіченко І. Ранньомодерна українська література як виклик для сучасного дослідника / архиєпископ Ігор Ісіченко // Актуальні проблеми сучасної української медієвістики : матеріали аспірантсько-студентських конференцій, Чернігів, 2016–2017 рр. / [наук. ред. С. М. Шуміло]. – Чернігів : Scriptorium, 2018. – С. 11–16. – (Чернігівські Афіни : науковий альманах з літературознавства, історії, філософії та культурології ; вип. 6). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13005
 • Пелешенко О. Ю. Мотив райських дарів у «Ходінні Агапія до Раю» та «Житії Єфросина Кухаря» / Олена Пелешенко // Актуальні проблеми сучасної української медієвістики : матеріали аспірантсько-студентських конференцій, Чернігів, 2016–2017 рр. / [наук. ред. С. М. Шуміло]. – Чернігів : Scriptorium, 2018. – С. 62–77. – (Чернігівські Афіни : науковий альманах з літературознавства, історії, філософії та культурології ; вип. 6). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13004

 

Інше

 • Єрмоленко В. А. Європа сьогодні: шляхи і роздоріжжя / Володимир Єрмоленко // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 52-73.
 • Ісіченко І. Гідність "убогих духом" / архиєпископ Ігор Ісіченко // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 180-191.
 • Моренець В. П. Про свідомість і розуміння / Володимир Моренець // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 284-307.
 • ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [А. Ахутін, А. Баумейстер, Ю. Гасиліна та ін. ; упоряд. В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилянська бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2018. – 416 с

2017

Cтатті

 • Борисюк І. В. Концепт неволі в ліриці Тараса Мельничука / Ірина Борисюк // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / гол. ред. О. Є. Бондарева. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – № 9. – С. 75–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13508
 • Борисюк І. В. Концепт письма в ліриці Ігоря Калинця / Борисюк І. В. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). – 2017. – Т. 195. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12180
 • Борисюк І. В. Свій/чужий простір у ліриці Ігоря Калинця / Борисюк І. В. // Магістеріум. Літературознавчі студії. – 2017. – Вип. 69. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12302
 • Borysiuk I. Between Silence and Speaking: the Representation of National Identity in Oksana Zabuzhko’s Poetry / Borysiuk Iryna // Tematy i Konteksty. – 2017. – № 7 (12). – P. 206–221. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12661
 • Кісельова Л. О. Поетика творення тексту в поезії Василя Герасим’юка / Кісельова Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). – 2017. – Т. 195. – С. 33–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12175
 • Morenets V. On Andrii Malyshko’s “Second Birth” / Volodymyr Morenets // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2017. – No. 4. – P. 101–111. https://dx.doi.org/10.18523/kmhj106721.2017-4.101-111
 • Пашко О. В. До історії створення збірки перекладів В. Брюсова українською (1925) / Пашко О. В. // Магістеріум. Літературознавчі студії. – 2017. – Вип. 69. – С. 67–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12280
 • Пелешенко Н. І. Рецепція українського барокового театру в романі Олександра Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і чужа молодиця» / Наталія Пелешенко // Spheres of Culture : journal of philological, historical, social and media communication, political science and cultural studies/ ed. by Ihor Nabytovych. – 2017. – Vol. 16. – P. 288–298. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12656
 • Шалагінов Б. Б. «Гра в бісер»: від мистецької утопії Новаліса до музичної утопії Г. Гессе / Борис Шалагінов // Слово і Час. – 2017. – № 6. – С. 48–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11895
 • Шалагінов Б. Б. «Дон Жуан» в Україні ХХ ст.: «туга хворого за здоров’ям»? / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). – 2017. – Т. 195. – С. 87–90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12167
 • Шалагінов Б. Б. Література і наука про літературу в сучасному відкритому суспільстві: проблемні точки / Борис Шалагінов // Всесвіт : журнал іноземної літератури. – 2017. – № 9–10. – С. 271–276. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12359
 • Шалагінов Б. Б. Література як освітній предмет в умовах сучасного глобалізованого і деструктурованого світу / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2017. – № 2. – С. 2–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10978

 

Інше

 • Агеєва В. П. Повернення до Собору / Віра Агеєва // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 399–423. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12432
 • Борисюк І. В. Василь Герасим’юк (нар. 1956) / І. В. Борисюк // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст. : навчальний посібник : у трьох томах / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – Т. 3. – С. 87–105. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13514
 • Єрмоленко В. А. Плинні ідеології: ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть / Володимир Єрмоленко // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 120–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12443
 • Іванюк С. С. Система цінностей перехідного періоду: Володимир Діброва і Володимир Орлов / Сергій Іванюк // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 424–449. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12431
 • Кісельова Л. О. Література та ідеологія: ракурси бачення проблем / Людмила Кісельова // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 217–238. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12441
 • Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 482 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12428
 • Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 14–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12445
 • Моренець В. П. Clean water revive (про «друге народження» Андрія Малишка) / Володимир Моренець // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 380–398. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12433
 • Пронкевич О. В. «Ідеальний читач» Едічки-нацбола / Олександр Пронкевич // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 239–261. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12440
 • Семків Р. А. Ідеологічні аспекти функціонування форм комічного / Ростислав Семків // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 262–274. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12439

2016

Статті

 • Агеjева В. Између релативности и Апсолута («Апостоли» В. Домонтовича) / Вира Агеjева // Jуда Искармотски у словенским културама : зборник радова / уредник Деjан Аjдачиħ. – Београд : Алма, 2016. – Књ. 3. – С. 107–117.
 • Veretelnyk R. Found in Translation Vasyl Stus and Rudyard Kipling’s "If" / Roman Veretelnyk // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 161–186. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11053
 • Кісельова Л. О. Ідеологічні контексти авторського міфу Василя Герасим’юка / Людмила Кисельова // Мандрівець : журнал гуманітарних студій. – 2016. – № 1. – С. 39–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11454
 • Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 19–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11455
 • Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 28–39. – Закінчення. Початок див.: Слово і Час. – 2016. – № 1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11456
 • Пашко О. В. К истории создания «Антологии украинской поэзии в русских переводах» (1924) / Оксана Пашко // Toronto Slavic Quarterly. – 2016. – № 58 (Autumn). – 11 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11526
 • Пелешенко Н. І. Духовний подвиг князів Бориса і Гліба в українській літературі ХХ ст. : (на матеріалі поезії Бориса Чичибабіна) / Наталія Пелешенко // Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці : досвід 1000-річної присутності в українській історії : збірник наукових статей. – Харків : Акта, 2016. – С. 124–143. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11556
 • Poliukhovych O. The Artist’s Longing and Belonging: Cultural Sensitivity in Yurii Kosach's Narratives / Olga Poliukhovych // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 143–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11054
 • Шалагінов Б. Б. Національно-культурний суверенітет та сучасна мережна цивілізація / Борис Шалагінов // Всесвіт : журнал іноземної літератури. – 2016. – № 7–8. – С. 214–219. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10055
 • Шалагинов Б. Б. Новая молодёжная эстетика, или о воспитании чувств в эпоху постмодерн / Борис Шалагинов // Collegium : международный научно- художественный журнал. – 2016. – № 25. – 28 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11525
 • Шалагінов Б. Б. Меланхолія Вальтера Фон дер Фоґельвейде / Борис Шалагінов // Пережиття : науковий збірник. – 2016. – С. 63–80.  http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8653

 

Інше

 • Шалагінов Б. Б. Дитинство і літературна освіта : виклики ХХІ століття / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 2–6. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10054
 • Шалагінов Б. Б. Шекспірівські ремінісценції в ліриці Лесі Українки / Борис Шалагінов // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 11–13. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10053

2015

У виданнях НаУКМА

 • Агеєва В. П. Після карнавалу, або Реставрація пам’яті / Агеєва В. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 176 : Філологічні науки : (літературознавство). - С. 36-41.
 • Агеєва В. П. "Невже тільки вічно незрячий блажен?" / Агеєва В. П. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 61 : Літературознавчі студії . - С. 55-65.
 • Morenets V.[A Word of Welcome from the Editor-in-Chief] / Volodymyr Morenets // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2015. - No. 2. - P. V.
 • Шалагінов Б. Б. Ґеорґ Тракль і Генріх Гайне : як вечірні барви перетворюються на нічні химери / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 176 : Філологічні науки : (літературознавство). - С. 67-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Шалагінов Б. Б. "Μίμησις - наслідування - мімесис" : поняття і термін у добу модерн / Борис Шалагінов // Слово і Час. - 2015. - № 8. - С. 43-48.
 • В інших виданнях України
 • Шалагінов Б. Б. Ренесанс як школа модернізму : поетичні тексти Вільяма Шекспіра в музиці Ігоря Стравінського / Шалагінов Б. Б. // Синтез мистецтв. In Memoriam професора С. М. Пригодія. - [Київ] : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. - С. 80-89.

В іноземних виданнях

 • Киселева Л. А. Идеология и эстетика в поэтических формулах Николая Клюева / Л. А. Киселева // Кормановские чтения : cтатьи и материалы Межвузовской научной конференции (Ижевск, апрель, 2015) / [ред.-сост. Д. И. Черашняя]. - Ижевск : [Удмуртский университет], 2015. - Вып. 14. - С. 91-107.
 • Огаркова Т. А. Глава 3. Структурализм и постструктурализм / Татьяна Огаркова // Политики знания и научные сообщества / Вахтанг Кебуладзе, ... Вадим Менжулин, Татьяна Огаркова [та ін.] ; [рец. М. Минаков]. - Вильнюс : Европейский гуманитарный университет, 2015. - С. 100-117.

Інше

 • Семків Р. А. Методичні особливості викладання курсу "Основи компаративістики" : навчально-методичний посібник / Ростислав Семків ; [рец. Агеєва В. П., Демська Л. М.]. - Київ : Смолоскип, 2015. - 72 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Пашко О. В. Рецепція творчості Сергія Єсеніна в Україні 1920-х років : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Пашко Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2015. - 36 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Агеєва В. П. Пам’ять, спогад та ідентичність : досвід сучасної української літератури / Віра Агеєва // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 185-205.
 • Агеєва В. П. Літературна критика раннього модернізму: тенденції, конфлікти, прямування / Віра Агеєва // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 20-40.
 • Іванюк С. С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша / Сергій Іванюк // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 156-184.
 • Моренець В. П. Tertium non datur / Володимир Моренець // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 9-39.
 • Моренець В. П. Передмова / [Володимир Моренець] // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 5-7.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров: формування української ідентичності / Володимир Панченко // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 135-155.
 • Панченко В. Є. Біобібліографічний покажчик праць Володимира Панченка / уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 285-398.
 • Панченко В. Є. Володимир Панченко: "Молодість має не тільки календарний вимір" : розмова в стилі ретро : [інтерв'ю з д-ром філолог. наук, проф., Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Володимиром Панченком] / розпитував Володимир Моренець // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 7-19.
 • Панченко В. Є. Поки готувався цей збірник... / Володимир Панченко // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 399-454.
 • Шалагінов Б. Б. "Кіт у чоботях" Людвіґа Тіка як твір романтичного авангардизму / Борис Шалагінов // Романтичні пригоди "Кота в чоботях" / Людвіґ Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Ґрімми ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : [НаУКМА], 2014. – С. 145-175.
 • Шалагінов Б. Б. Примітки до "Кота в чоботях" Людвіґа Тіка / [Борис Шалагінов] // Романтичні пригоди "Кота в чоботях" / Людвіґ Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Ґрімми ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : [НаУКМА], 2014. – С. 177-185.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Моренець В. П. Tertium non datur / Володимир Моренець // Мандрівець. – 2014. – № 6. – С. 4-15. –  Вперше опубліковано в: Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С. Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014.
 • Панченко В. Є. Українська мрія Т. Шевченка / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 3. – С. 12-18.
 • Панченко В. Є. Шевченків слід у Вісбадені / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 8. – С. 12-16.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917-1918) (із майбутньої книжки) / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 9. – С. 54-67.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917-1918) (із майбутньої книжки) / Володимир Панченко // Слово і час. – 2014. – № 10. – С. 44-53. –  Продовження. Початок див.: Слово і час. – 2014. – № 9. – С. 54-67.

В інших виданнях України

 • Агеєва В. П. "Я" і романтика: розпуття Олександра Довженка / Віра Агеєва // Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : Комора, 2014. – С. 5-39.
 • Агеєва В. П. Геній і ціна компромісу / Віра Агеєва // Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / [упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : Комора, 2014. – С. 395-405.
 • Іванюк С. С. Від не-автора : [передмова] / Сергій Іванюк // Лісом, небом, водою : [пригодницько-фантастичний роман] / Сергій Оксеник ; худож. Олександр Міхнушов, Юлія Войтенко. – Київ : Смолоскип, 2014. – Кн. 2. – С. 4-5.
 • Павленко Г. І. Композиція і традиційні топоси «Читання про Бориса і Гліба» прп. Нестора / Ганна Павленко // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : збірник статей. – [Харків] : Акта, [2014]. – С. 32-43.
 • Панченко В. Є. Зачистка по-кіровоградськи : облрада шантажує / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 5. – С. 36-37.
 • Панченко В. Є. 1887 рік: відповідь "малороса" "почвеннику" / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 6. – С. 18.
 • Панченко В. Є. Ґрібоєдов у Криму: "Явились мы, всеобщие наследники, и с нами дух разрушения..." / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 8. – С. 23.
 • Панченко В. Є. Шевченко vs Путін. Параноя "визволительства" / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 10. – С. 20.
 • Панченко В. Є. "Патриотический сифилис" російської інтелігенції у часи давні й сьогочасні / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 12. – С. 15.
 • Панченко В. Є. Людина, яка вміє брати "Бастилії" / Володимир Панченко // Пам'ятки України. – 2014. – № 11. – С. 76-79.
 • Панченко В. Є. Єлизавета Милорадович та її "пігмаліонівський" витвір / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 16. – С. 38-39.
 • Панченко В. Є. Статусні ігри / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 19. – С. 16-17.
 • Панченко В. Є. Ad fontes: культура проти Руїни : Друга Українська гімназія імені Кирило-Мефодіївського братства та її "літописець" Микола Зеров / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 24. – С. 46-49.
 • Панченко В. Є. "Ложа" Нарбута / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 25. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. "Сон далекої Еллади..." : феномен "Болотяної Лукрози" 1920-1923 років / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 26. – С. 46-49.
 • Панченко В. Є. Якщо не я, то хто? : внутрішній імператив Сергія Єфремова: 1919-1921 роки / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 30. – С. 46-49.
 • Панченко В. Є. "Ми боремося з московською нацією" / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 33. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. Кримські хроніки Михайла Коцюбинського / Володимир Панченко // Український Тиждень. – 2014. – № 38. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. Естетичні домінанти Миколи Ільницького / Володимир Панченко // Дзвін. – 2014. – № 9. – С. 119-121.
 • Panchenko V. I am ashamed that we are not free..." : The Sturm und Drang of Lesya Ukrainka: Viennese episodes from 1891 / Volodymyr Panchenko // The Ukrainian Week. – 2014. – № 15. – С. 44-47.
 • Панченко В. Є. Правда для українців і малоросів : [передмова] / Володимир Панченко // Принципи й етапи большевицької політики щодо слов'янських мов у СССР / Юрій Шевельов. Київський діалог / Валерій Марченко ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної ; вступ. ст. В. Панченко]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – Вид. 2. – С. 3-6.
 • Панченко В. "Он рядом, и с ним легче..." : киевский филолог Владимир Панченко – о поэзии Тараса Шевченко, национальной гордости и историческом самосознании "малороссов" / Владимир Панченко // GEO. – 2014. – № 3 (192). – С. 126-127.
 • Експерти та автори Тижня про виклики 2014 року / В’ячеслав Брюховецький, Юрій Терещенко, ... Володимир Панченко [та ін.] // Український Тиждень. – 2013-2014. – № 52. – С. 10-19.
 • Пелешенко Н. І. «На полі смиренному» Валерія Шевчука vs Києво-Печерський патерик : на полі інтерпретаційному / Наталія Пелешенко // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури : збірник статей. – [Харків] : Акта, [2014]. – С. 162-177.
 • Шалагінов Б. Б. Компаративістика як складова шкільної літературної освіти / Борис Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 2. – С. 7-11.
 • Богачевська О. Про матір писав: "Це прекрасна дівчина із сухим серцем" : [комент. Т. Огаркової, літературознавця, викл. НаУКМА та ін.] / Ольга Богачевська, Катерина Кисельова // Країна. – 2014. – № 40. – С. 12-15.

Інше

 • Володимир Євгенович Панченко [Електронний ресурс] : біобібліографічний нарис / [уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева] ; редкол. серії В. П. Моренець, В. Є. Панченко, Т. О. Ярошенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2014. – 113 с. – (Вчені НаУКМА). – Режим доступу: www.ekmair.ukma.kiev.ua. –  Назва з екрана (переглянуто 21.05.2014).
 • Моренець В. П.Tertium non datur [Електронний ресурс] / Володимир Моренець // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. – Електронні дані. – [Київ : б. в., 2014]. – 24 жовтня. – Режим доступу: World Wide Web. – http://litakcent.com/2014/10/24/tertium-non-datur/ (дата перегляду 22.04.2015). – Назва з екрана.
 • Дроздовський Д. Між "демонічним" та "історіософським" : Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну : монографія / Дмитро Дроздовський ; [наук. ред. Б. Б. Шалагінов] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [Інститут обдарованої дитини], 2014. – 106 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Семків Р. А. Бурлескний гумор у «Зачарованій Десні» О. Довженка / Семків Р. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 150 : Філологічні науки. - С. 69-73.
 • Шалагінов Б. Б. Проект модерності у ранніх німецьких романтиків / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 150 : Філологічні науки. - С. 105-110.

В інших виданнях України

 • Іванюк С. С. Пізнати себе. Національна ідентичність у драматургії Миколи Куліша / Сергій Іванюк // Мандрівець. - 2013. - № 3. - С. 59-70.
 • Панченко В. Є. Микола Зеров : формування української ідентичності / Володимир Панченко // Мандрівець. - 2013. - № 2. - С. 50-57.
 • Шалагінов Б. Б. Дитяча література : до питання історичної періодизації / Борис Шалагінов // Слово і час. - 2013. - № 7. - С. 46-53.

В іноземних виданнях

 • Павлова О. "Він так одягав капелюха, що я майже заплакала. Для цього треба народитися у Львові" : [комент. д-ра філолог. наук, проф. каф. літ-ва Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Віри Агеєвої ... та ін.] / Олена Павлова, Олена Шарговська // Країна. - 2013. - № 7. - С. 21-22.
 • Агеєва В. П. Поема "Мандрівка в молодість" у художній еволюції Максима Рильського / Віра Агеєва // Дивослово. - 2013. - № 1. - С. 39-46.
 • Агеєва В. П. Відкритість світові / Віра Агеєва // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 17-30.
 • Кісельова Л. О. Іконічний образ Києва у творі Павла Тичини "Золотий гомін" / Людмила Кісельова // Київ і слов'янські літератури : збірник / упоряд. Д. Айдачич. - К. : Темпора, 2013. - С. 321-333.
 • Кісельова Л. О. Український Вічник : роздуми про філософію та етос ідентичності / Людмила Кісельова // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 147-175.
 • Моренець В. П. У свободі : [передмова] / Володимир Моренець // Київська поетична школа : антологія : вибране / [упоряд. М. Григорів ; вступ. сл. В. Моренець]. - К. : Преса України, 2013. - С. 7-17.
 • Моренець В. П. Володимир Моренець: "Я прожив життя між Богом даних поетів..." : розмова напередодні ювілею : [інтерв'ю з д-ром філолог. наук, проф., першим віце-президентом, віце-президентом з наук. роботи Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Володимиром Моренцем] / розпитували Володимир Панченко і Тарас Пастух // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 5-16.
 • Огаркова Т. А. Майдан на два боки / Тетяна Огаркова // Критика. - 2013. - Ч. 11-12. - С. 5-6.
 • Павленко Г. І. Сентенційність "Повісті про Акира Премудрого" / Ганна Павленко // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 176-187.
 • Панченко В. Є. Коментар проблематики "Базару" В. Панченком / [В. Панченко] // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 318-320.
 • Панченко В. Є. Смислове ядро новели "Чудний епізод" / В. Панченко // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 65-67.
 • Панченко В. Є. Притчеві ознаки оповідання В. Винниченка "Рабині справжнього" / В. Панченко // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 42-54.
 • Панченко В. Є. Проблеми статі / В. Панченко // Володимир Винниченко : жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди та ін. / [авт.-упоряд. Яровенко Т. С. ; авт. проекту, літ. ред. Колісник С. О.]. - Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013. - С. 30-38.
 • Панченко В. Є. "Україно! Ти – моя молитва..." : 50 років тому не стало Василя Симоненка / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. - № 51. - С. 44.
 • Панченко В. Є. Червоно-чорна торбинка з попелом / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. - № 47. - С. 20.
 • Панченко В. Є. Володимир Винниченко (1880-1951) / [Панченко В. Є., Кузьменко М. В.] // Історія української літератури : XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. / [авт. кол.: В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, ... В. С. Брюховецький, ... В. Є. Панченко та ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013. - Т. 1. – С. 160-171.
 • Панченко В. Є. До історії української літератури XX століття : два етюди / Володимир Панченко // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 188-203.
 • Панченко В. Є. Молоді літа Миколи Зерова : розділи з майбутньої книги / Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. - 2013. - № 281-282-283. - С. 277-322.
 • Панченко В. Є. Братство Януковича : влада провалює підготовку до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2013. - № 12. - С. 44-45.
 • Панченко В. Є. Не забувати вартісне / Володимир Панченко // Кіно-Театр. - 2013. - № 2. - С. 2-3.
 • Пелешенко Н. І. Мальва Кожушна: велика розпусниця, прощена грішниця, Богоматір... / Наталія Пелешенко // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 230-244.
 • Журналу "Слово і Час" – 75 років / Ярослав Яцків, Микола Жулинський, ... Володимир Панченко [та ін.] // Слово і час. - 2013. - № 12. - С. 3-12.
 • Експерти та автори Тижня про виклики 2014 року / В’ячеслав Брюховецький, Юрій Терещенко, ... Володимир Панченко [та ін.] // Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 10-19.
 • Семків Р. А. Погані морські хлопці / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 15. - С. 46-47.
 • Семків Р. А. Ілюзія великої битви / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 28. - С. 44-45.
 • Семків Р. А. Культурна капітуляція / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 30. - С. 30-32.
 • Семків Р. А. Чому ж не йде апостол правди і науки? / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 35. - С. 16.
 • Семків Р. А. Ще гірші морські хлопці : як вікінги стали європейським культурним брендом / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 42. - С. 40-41.
 • Семків Р. А. Як вижити в часи окупації? : нестерпна важкість письма Мілана Кундери / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2013. - № 49. - С. 48-49.
 • Семків Р. А. Знакова спільнота : [передмова] / Ростислав Семків // Знак : альманах молодої української літератури / упоряд. Олег Коцарев. - К. : Смолоскип, 2013. - С. 5-8.
 • Шалагінов Б. Б. Ріхард Ваґнер і наш час : до 200-річчя з дня народження / Борис Шалагінов // Всесвіт. - 2013. - № 3-4. - С. 185-196.
 • Шалагінов Б. Б. Теорія "епічного театру" Бертольда Брехта і національно-історична традиція / Борис Шалагінов // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 346-357.
 • Шалагінов Б. Б. Джонатан Свіфт і його "Мандри Гуллівера" : [передмова] / Борис Шалагінов // Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів / Дж. Свіфт ; [пер. з англ. М. Іванова ; передм. і прим. Б. Б. Шалагінова]. - Х. : Фоліо, 2013. - С. 3-16.
 • Шалагінов Б. Б. Примітки / Борис Шалагінов // Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів / Дж. Свіфт ; [пер. з англ. М. Іванова ; передм. і прим. Б. Б. Шалагінова]. - Х. : Фоліо, 2013. - С. 315-329.
 • Шалагінов Б. Б. Теоретичні зауваги до ціннісного вивчення літератури / Борис Шалагінов // Всесвітня література в навчальних закладах України. - 2013. - № 1. - С. 3-10.

Інше

 • Агеєва В. П. Чи може відбутися «російська література України?» [Електронний ресурс] / Віра Агеєва // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 15 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/03/15/chy-mozhe-vidbutysja-rosijska-literatura-ukrajiny/ (дата перегляду 30.01.2014). - Назва з екрана.
 • Іванюк С. С. Далі – є куди! [Електронний ресурс] / Сергій Іванюк // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 9 квітня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/04/09/dali-je-kudy/ (дата перегляду 30.01.2014). - Назва з екрана.
 • Павлюк Н. Д. Проблема епізації в українській драмі 20-х років XX століття : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Павлюк Ніна Дмитрівна ; [наук. кер. Іванюк С. С.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2013. - 19 с. - Включ. бібліогр. - Oпиc з oбклaдинки.
 • Богдан С. М. Поетика міфу у творчості Миколи Вінграновського : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Богдан Світлана Миколаївна ; [наук. кер. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2013. - 20 с. - Включ. бібліогр.
 • Павленко Л. П. Поетика Віктора Кордуна : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Павленко Леся Степанівна ; [наук. кер. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2013. - 20 с. - Включ. бібліогр.
 • Токмань Г. Л. Жар думок : лірика Євгена Плужника як художньо-філософський феномен : монографія / Ганна Токмань ; [рецензенти: В. П. Моренець та ін.]. - Київ : Академія, 2013. - 221, [2] с. : портр. - (Монограф). - Включ. бібліогр.
 • Семків Р. А. Холодна мовна війна [Електронний ресурс] / Ростислав Семків // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 22 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/03/22/holodna-movna-vijna/ (дата перегляду 30.01.2014). - Назва з екрана.
 • Семків Р. А. Cто років нестабільності [Електронний ресурс] : чому найвідоміший роман Ґабріеля Ґарсіа Маркеса варто перечитати у зрілому віці / Ростислав Семків // Тиждень. ua. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 2 лютого. - Режим доступу: World Wide Web. - http://tyzhden.ua/Culture/69416/PrintView (дата перегляду 03.02.2014). - Назва з екрана.
 • Семків Р. А. Як створити бестселер [Електронний ресурс] : рецепт від Джона Фаулза: писати про маніяків, жінок та професорів мистецтвознавства / Ростислав Семків // Тиждень. ua. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 2 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://tyzhden.ua/Culture/73038 (дата перегляду 03.02.2014). - Назва з екрана.

2012

У виданнях НаУКМА

 1. Українська література - 3 : матеріали до курсу : читацькі зшитки : [ксерокопія] / [Моренець В. П., Кісельова Л. О. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."- К. : [б. в.], 2012. – Т. 1. - Включ. бібліогр. посилання.
 2. Українська література - 3 : матеріали до курсу : читацькі зшитки : [ксерокопія] / [АгеєваВ. П., ПанченкоВ. Є., ІванюкС. С., Моренець В. П. та ін.] ; Нац. ун-т"Києво-Могилян. акад.". - К. : [б. в.], 2012. – Т. 2. - Включ. бібліогр. посилання.
 3. Агеєва В. П. Мовні ігри й повернення історії: парадокси українського постмодернізму / Агеєва В. П. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 37-41.
 4. Павленко Г. І. «Пам’ять і похвала князю руському Володимиру» монаха Якова: спроба інтерпретації / Павленко Г. І. // Магістеріум. - 2012. - Вип. 48 : Літературознавчі студії. - С. 13-19.
 5. Семків Р. А. Нові теорії, нові імена : [передмова] / Ростислав Семків // Надлітературність : сучасна західна теорія : [наук. зб.] / [за ред. Олега Собчука]. - К. : [НаУКМА ; Аграр Медіа Груп], 2012. - С. 4-8.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Агеєва В. П. Ціна імені: проблеми національно-культурної тожсамості в українській еміґраційній літературі сорокових років XX століття / Віра Агеєва // Мандрівець. - 2012. - № 3. - С. 55-63.
 2. Дончик В. Г. Суть: з якою метою? : [полілог докторів наук з приводу актуальних проблем українського літературного процесу] / Віталій Дончик, Володимир Панченко, Лукаш Скупейко // Слово і час. - 2012. - № 4. - С. 32-36 ; № 12. - С. 3-20.
 3. Панченко В. Є. Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова. - Київ: Темпора, 2011 : [рецензія] / Володимир Панченко // Мандрівець. - 2012. - № 1. - С. 75-78.
 4. Панченко В. Є. "Самовидець" Салига / Володимир Панченко // Слово і час. - 2012. - № 1. - С. 41-42.
 5. Шалагінов Б. Б. Генріх фон Клейст і кінець німецького романтичного авангарду / Борис Шалагінов // Біблія і культура : наук.-теорет. журн. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Наук.-дослід. центр "Біблія і культура" ; [голов. ред. Нямцу Анатолій]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2012. - Вип. 16. - С. 80-91.
 6. Шалагінов Б. Б. Амадей Гофман і Амадей Моцарт : іще раз про музичність романтичної прози / Борис Шалагінов // Слово і час. - 2012. - № 8. - С. 15-20.

В інших виданнях України

 1. Агеєва В. П. Дзеркала й задзеркалля Віктора Домонтовича / Віра Агеєва // Самотній мандрівник простує по самотній дорозі : романізовані біографії / Віктор Домонтович ; [передм. та упорядкув. В. Агеєвої]. - К. : Спадщина, 2012. - С. 3-19.
 2. Агеєва В. П. Мистецтво пам'ятати й спонука забувати / Віра Агеєва // Український Тиждень. - 2012. - № 7-8. - С. 68.
 3. Єрмоленко В. А. Жан-Жак Русо, або Страх близькости / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 9-10. - С. 36-39.
 4. Єрмоленко В. А. Інтимність магнетизму / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 6. - C. 28.
 5. Єрмоленко В. А. Месмер і Фройд, або Медицина, що стає філософією / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 4. - C. 30-31.
 6. Єрмоленко В. А. Ілюзії моралі / Володимир Єрмоленко // Критика. - 2012. - Ч. 1-2. - С. 11-12.
 7. Єрмоленко В. А. Вальтер Беньямін та його речі : [передмова] / Володимир Єрмоленко // Беньямін В. Щодо критики насильства / Вальтер Беньямін ; [пер. з нім. І. Андрущенка]. - К. : Грані-Т, 2012. - С. 7-32.
 8. Іванюк С. С. Володимир Діброва: пошуки великої літери / [Сергій Іванюк] // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу /[ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 156-185.
 9. Огаркова Т. А. Справа Антонена Арто / Тетяна Огаркова // Критика. - 2012. - Ч. 11-12. - С. 35-36.
 10. Огаркова Т. А. Чоран/Сьоран: одна людина, два життя / Тетяна Огаркова // Критика. - 2012. - Ч. 1-2. - С. 14-17.
 11. Панченко В. Є. Пекло Холодного / [Володимир Панченко] // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 366-385.
 12. Панченко В. Є. Чи існує запит на критику? / Володимир Панченко // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 6-12.
 13. Панченко В. Є. Феміністка / Володимир Панченко // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 43-47.
 14. Панченко В. Є. Провідник у світ Скіфії / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2012. - № 13. - С. 48-50.
 15. Панченко В. Є. "Я - кривавих шляхів апостол" : Євген Маланюк у ролі "українського Фройда" / Володимир Панченко // Український Тиждень. - 2012. - № 6. - С. 48-51.
 16. Автори тижня про 2013-й / Джон Лукас, Ростислав Семків, Володимир Панченко ... [та ін.] // Український Тиждень. - 2012. - № 52. - С. 62-66. - Автори: Д. Лукас, Г. Северінсен, О. Ярмола, К. Барабаш, Р. Семків, О. Сокирко, Д. Малаков, Я. Бугайські, Ю. Винничук, О. "Фоззі" Сидоренко, М. Вівьорка, А. Санченко, Е. Баховскі, В. Панченко, О. Пахльовська, Ю. Макаров, А. Ґіймоль.
 17. Семків Р. А. Леді Ґодіва з країни дулібів / [Ростислав Семків] // Літературна дефіляда: сучасна українська критика про сучасну українську літературу /[ред., упорядкув.: В. Панченко]. - К. : Темпора, 2012. - С. 404-427.
 18. Семків Р. А. Естетика резистансу / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 41. - С. 56-57.
 19. Семків Р. А. Чи прийде імператор з Півночі? / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 40. - С. 54-56.
 20. Семків Р. А. Бібліотека і тіло / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 34. - С. 40-42.
 21. Семків Р. А. "451 за Фаренгейтом": книжка проти влади / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 27. - С. 56-58.
 22. Семків Р. А. Кіно "для домашнього вжитку" / Ростислав Семків // Український Тиждень. - 2012. - № 6. - С. 52.
 23. Семків Р. А. О дивний новий репресанс! / Ростислав Семків ... [та ін.] // Український Тиждень. - 2012. - № 1. - С. 52-57.
 24. Шалагінов Б. Б. Соцреалізм як нереалізований проект (погляд германіста) / Борис Шалагінов // Всесвіт. - 2012. - № 5-6. - С. 207-220.
 25. Шалагинов Б. Б. И. В. Гете и его "Фауст" : [післямова] / Б. Б. Шалагинов // Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете : [пер. с нем. Н. А. Холодковский]. - Х. : Фолио, 2012. - С. 508-526.
 26. Шалагинов Б. Б. Примечания / Б. Б. Шалагинов // Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете : [пер. с нем. Н. А. Холодковский]. - Х. : Фолио, 2012. - С. 527-540.
 27. Шалагинов Б. Б. Джонатан Свифт и его "Путешествие Гулливера" : [післямова] / Борис Шалагинов // Путешествия Гулливера / Джонатан Cвифт. - Х. : Фолио, 2012. - С. 346-358.
 28. Шалагинов Б. Б. Примечания / Борис Шалагинов // Путешествия Гулливера / Джонатан Cвифт. - Х. : Фолио, 2012. - С. 359-374.

Інше

 1. Домонтович В. Самотній мандрівник простує по самотній дорозі : романізовані біографії / Віктор Домонтович ; [передм. та упорядкув. В. Агеєвої]. – К. : Спадщина, 2012. - 376, [3] с.
 2. Філософія літератури / Іван Фізер ; [наук. ред. В. Моренець]. - [К. : НаУКМА, 2012]. - 217 с. : фотогр., портр. - Включ. бібліогр. посилання. - Включ. покажч.
 3. Літературна дефіляда : сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упорядкув.: Володимир Панченко]. – К. : Темпора, 2012. - 541 с. : іл. - (Бібліотека "ЛітАкценту").

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Агеєва В.П. ARS Poetica Максима Рильського // Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л.В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - C. 86-117.
 2. Агеєва В.П. … та ін. Підсумковий документ учасників круглого столу "Небезпеки нової концепції літературної освіти" (10 лютого 2011 року) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 97-99.
 3. Кісельова Л.О. Текст в історії, історія в тексті: до ґенези мотивів кривавого хреста й голоду в українському фольклорі та літературі 1920-х років // Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л.В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - C. 54-85.
 4. Моренець В.П. Суть моменту: як відбувається світоглядна й ідеологічна переорієнтація суспільства на "вогні Кремля" // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 44-49.
 5. Панченко В.Є., Василенко В.А. Експертний висновок щодо законопроекту "Про мови в Україні" // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 93-96.
 6. Панченко В.Є. Чи поширюється влада Януковича на міністра Табачника? // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 50-65.
 7. Панченко В.Є. Попередники Табачника : з історії українофобства (Михайло Юзефович і Валентин Маланчук) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 66-77.
 8. Панченко В.Є. Олтар серед руїни ("Руфін і Прісцілла" Лесі Українки як антиутопія) // Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л.В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - C. 33-51.
 9. Панченко В.Є. ... [та ін.]. Підсумковий документ учасників круглого столу "Небезпеки нової концепції літературної освіти" (10 лютого 2011 року) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 97-99.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Дзядевич Т.М. Гелінада Грінченко "Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам'яті СРСР і ФРН часів "холодної війни". – Х. : НТМТ, 2010. - 336 с. : [рец.] // Вісник Черкаського університету. Серія "Історичні науки". - 2011. - Вип. 202, ч. ІІІ. - С. 128-131.
 2. Єрмоленко В.А. Орфей, Діоніс та мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети ХІХ ст. // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 83-98.
 3. Лімборський І.В. Класицизм в українській літературі // Дивослово. - 2011. - № 1. - С. 43-51.
 4. Лімборський І.В. Рококо в українській літературі // Дивослово. - 2011. - № 10. - С. 57-63.
 5. Моренець В.П. Український літературний канон: міфи і реальність // Дивослово. - 2011. - № 6. - С. 38-44.
 6. Панченко В.Є. Ідеологічна повість II половини XIX ст. і генеза соцреалізму // Слово і час. - 2011. - № 2. - С. 58-63.
 7. Панченко В.Є. Українська версія соцреалізму // Слово і час. - 2011. - № 7. - С. 23-26.
 8. Шалагінов Б.Б. Вище і далі… : мотив "excelsior" у ранній поетичній творчості Лесі Українки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 3. - С. 54-60.
 9. Шалагінов Б.Б. Карнавал і містерія: роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва // Всесвіт. - 2011. - № 3-4. - С. 249-255.
 10. Шалагінов Б.Б. Авангард і літературний мейнстрім XXI століття // Всесвіт. - 2011. - № 9-10. - С. 220-226.
 11. Шалагінов Б.Б. До проблеми літературного мейнстріму ХХІ століття // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 4. - С. 6-9.
 12. Шалагінов Б.Б. Літературна компаративістика в школі: можливості і труднощі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 6. – С. 2–5.

В інших виданнях України

 1. Агеєва В.П. Колекціонер промовистих дрібниць, або пригоди української авантюрної прози : [передмова] // Вибрані твори / Олекса Слісаренко ; упоряд. Віра Агеєва. – К. : Смолоскип, 2011. – С. 5-34.
 2. Агеєва В.П. Простір гри // Вибрані твори / Майк Йогансен ; [вступ. ст., упорядкув. В. П. Агеєвої]. - К. : Книга, 2011. - С. 5-20.
 3. Агеєва В.П. Передмова // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В.П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 3.
 4. Брюховецький В.С. "...За статутом виконував доручення командування" // Кур'єр Кривбасу. - 2011. - № 254-255. - С. 227-230.
 5. Веретельник Р.М. Боротьба з легендою: "Камінний господар" // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 813-824.
 6. Дзядевич Т.М. Sodobnost International : Jornal for Literature and the arts, December 2009 : [коротка оглядова інформація] // Критика. - 2011. - Ч. 3-4 (берез.-квіт.). - С. 32.
 7. Іванова Н.С. Спадок Прометея // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 13-20.
 8. Панченко В.Є. Кров та іржа // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 528-534.
 9. Панченко В.Є. Олтар серед руїни ("Руфін і Прісцілла" Лесі Українки як антиутопія) // Обрії особистості : книга на пошану Івана Дзюби / [упоряд. Оля Гнатюк, Леонід Фінберг]. - К. : Дух і Літера, 2011. - С. 147-165.
 10. Панченко В.Є. Золота нить історії: ми - з Київської Русі : майже півстоліття тому Павло Загребельний написав роман "Диво", в якому ожив Київ часів Ярослава Мудрого // Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної. - К. : ПрАТ "Українська прес-група", 2011. - С. 281-289.
 11. Панченко В.Є. Драма Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" як антиутопія // Матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року "Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах" : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [упоряд. : І. Щукіна] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : [б. в.], 2011. - С. 172-185.
 12. Панченко В.Є. Поліфонія шевченкознавчих інтерпретацій // Просторінь Шевченкового Слова, текст - контекст, семантика - структура / Юрій Барабаш ; [наук. ред. В. Панченко]. - К. : Темпора, 2011. - С. 7-14.
 13. Панченко В.Є. Філософська проза, що "прикидається" пригодницькою // Зроби або помри: морські історії / Джозеф Конрад ; [упоряд. : В. Панченко, О. Купріян]. - К. : Темпора, 2011. - С. 4-10.
 14. Панченко В.Є. Кров та іржа // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 528-534.
 15. Панченко В.Є. Кільця на древі : [вступ. ст.] // Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., авт. вступ. ст. В. Панченко]. - К. : Либідь, 2011. - С. 5-31.
 16. Панченко В.Є. Літописець Чикаленко : передмова // Спогади (1861-1907) / Євген Чикаленко ; [ред. І. Давидко]. - К. : Темпора, 2011. - С. 9-19.
 17. Панченко В.Є. Примітки // Спогади (1861-1907) / Євген Чикаленко ; [ред. І. Давидко]. - К. : Темпора, 2011. - С. 313-322.
 18. Панченко В.Є. Магеллан Шевченко // Український Тиждень. - 2011. - № 5. - С. 40-43.
 19. Панченко В.Є. Зеров і шантрапа // Український Тиждень. - 2011. - № 12. - С. 54-57.
 20. Панченко В.Є. Убивці мови // Мандрівець. - 2011. - № 1. - С. 18-20.
 21. Панченко В.Є. Два банти Хвильового : роздвоєність поглядів провідника "націонал-комуністів" не могла не закінчитися для нього трагічно // Український Тиждень. - 2011. - № 15. - С. 44-46.
 22. Панченко В.Є. Вільний в ув'язненні : моральний імператив Валерія Марченка // Український Тиждень. - 2011. - № 20. - С. 44-47.
 23. Панченко В.Є. Кларнет і дудка : історія генія, який відмовився від свободи // Український Тиждень. - 2011. - № 27. - С. 46-49.
 24. Панченко В.Є. Письменник в облозі : як нонконформізм став чинником сили творчого "Я" Григора Тютюнника // Український Тиждень. - 2011. - № 32. - С. 48-51.
 25. Панченко В.Є. Елізіум чи казарма? : Франко та його візії XX століття // Український Тиждень. - 2011. - № 35. - С. 48-51.
 26. Панченко В.Є. Монах // Український Тиждень. - 2011. - № 37. - С. 16-17.
 27. Панченко В.Є. Утрачений голос : як неоромантик Юрій Яновський став співцем соцреалізму // Український Тиждень. - 2011. - № 37. - С. 50-53.
 28. Панченко В.Є. Життя без ілюзій // Український Тиждень. - 2011. - № 42. - С. 48-51.
 29. Панченко В.Є. Менеджер українського руху // Український Тиждень. - 2011. - № 52. - С. 52-54.
 30. Семків Р.А. Пиво проти буденності : мистецтво пива починається там, де ніхто не прагне впитися // Український Тиждень. - 2011. - № 12. - С. 58.
 31. Семків Р.А. А завтра ми підемо пішки : книжка про те, що автомобілі (їх надмір) -- це вже проблема, яку все ще можна вирішити, і що буде, коли цього не зробити // Український Тиждень. - 2011. - № 20. - С. 44-47.
 32. Семків Р.А. Серйозний білий чоловік // Український Тиждень. - 2011. - № 42. - С. 55.
 33. Семків Р.А. Відкриття багатовимірності: українська іронічна проза 90-х років XX сторіччя // Дніпро. - 2011. - № 11. - С. 160-163.
 34. Семків Р.А. Лексикон ностальгії // Український Тиждень. - 2011. - № 47. - С. 58.
 35. Семків Р.А. Спокій у Перистилі // Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. - К. : Книга, 2011. - С. 720-724.
 36. Семків Р.А. … та ін. Розкіш ріноманітності : палітра культурних процесів 2010 року багата як на контрасти, так і на однорідність, але це не був час стагнації // Український Тиждень. - 2011. - № 1. - С. 72-77.
 37. Шалагінов Б.Б. Мотив "Excelsior" у ранній поетичній творчості Лесі Українки // Матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року "Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах" : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [упоряд. : І. Щукіна] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : [б. в.], 2011. - С. 260-271.
 38. Шалагінов Б.Б. Монолог Зіґмунда з "Валькірії" Ріхарда Ваґнера: спроба міфопоетичного аналізу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : зб. на пошану проф. Івана Мегели / за ред. Миколи Зимомрі ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - К. : Вадим Карпенко, 2011. - С. 243-260.
 39. Шалагінов Б.Б. Сучасний український учень як суб’єкт літературної освіти // Література. Діти. Час. – 2011. – Вип. 1. - С. 112–117.

В іноземних виданнях

 1. Киселёва Л.А. Поэма Николая Клюева "Мать-Суббота" // Опыты изучения поэмы : сб. науч. тр. / [сост. Д. И. Черашняя] ; М-во образования РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Филолог. ф-т. - Ижевск, 2011. - С. 373-395.
 2. Киселёва Л.А. На "Медном Ките" – к "Четвертому Риму" (о некоторых контекстах понимания клюевского эпоса) // Опыты изучения поэмы : сб. науч. тр. / [сост. Д. И. Черашняя] ; М-во образования РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Филолог. ф-т. - Ижевск, 2011. - С. 396-414.
 3. Киселёва Л.А. Философия «цветка» и поэтика мифофитонимов в творчестве С. Есенина и Н. Клюева // Сергей Есенин: диалог с XXI веком : сб. науч. тр. по материалам Междунар. симп., посвящ. 115-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина / [отв. ред. : О. Е. Воронова, Н. И. Шубникова-Гусева] ; Ин-т мировой л-ры им. А. М. Горького РАН ; Гос. музей-заповедник С. А. Есенина ; Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина. – М. ; Константиново ; Рязань, 2011. – С. 307-317.
 4. Киселёва Л.А. "Певец" и "Балакирь" в творчестве Сергея Клычкова // Сергей Антонович Клычков 1889-1937. Исследования и материалы : по итогам междунар. науч. конф. посвящ. 120-летию со дня рождения С. А. Клычкова / [ред.-сост. Е. В. Дьячкова] ; Лит. ин-т им. А. М. Горького, Каф. нов. рус. лит. - М. : Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2011. – С. 165-174.
 5. Киселёва Л.А. «Икона» и «орнамент» в лирике Сергея Есенина 1914-1917 годов // С.А.Есенин и православие : сб. ст. о творчестве С. А. Есенине / [Алексеев В. А. … и др.]. - М. : Издат. дом "К единству!", 2011. – С. 227-242.

Інше

 1. Агеєва В.П. (упоряд.) Українка Л. Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. – К. : Книга, 2011. - 910, [1] с. : фотогр., іл., ноти.
 2. Єрмоленко В.А. … [та ін.] (пер. та редагув). Європейський словник філософій / під. кер. Барбари Кассен ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європ. гуманіт. досліджень]. - Вид. друге, виправл. - [К.] : Дух і Літера, [2011].
 3. Моренець В.П. (наук. ред.). Людина в часі - 2 (філософські аспекти української літератури ХХ - ХХІ ст.) / [наук. ред. В. Моренець ; упоряд. Л. В. Пізнюк] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2011. - 248 с.
 4. Панченко В.Є. (наук. ред.). Барабаш Ю. Я. Просторінь Шевченкового Слова, текст - контекст, семантика - структура / Юрій Барабаш ; [наук. ред. В. Панченко]. – К. : Темпора, 2011. - 506 с.
 5. Панченко В.Є. (упоряд.). Конрад Д. Зроби або помри: морські історії / Джозеф Конрад ; [упоряд. : В. Панченко, О. Купріян]. – К. : Темпора, 2011. - 525 с. : портр. - (Бібліотека "ЛітАкценту").
 6. Панченко В.Є. (упоряд.) Первомайський Л. Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., авт. вступ. ст. В. Панченко]. – К. : Либідь, 2011. - 606, [1] с. : іл.
 7. Панченко В.Є. (упоряд.) Українка Л. Руфін і Прісцілла : драма у п'яти діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та прим. В. Панченка ; іл. С. Якутовича]. – К. : Либідь, 2011. - 198, [1] с. : іл.
 8. Шалагінов Б.Б. (ред.). Кобзар О. І. Фрідріх Геббель: художні виміри міфу / монографія / Олена Кобзар ; відпов. ред. Б.Б. Шалагінов ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 324 с. : портр.

2010

 • Агеєва В.П. Елегія для безґрунтовних романтиків : [передмова] // Арабески Миколи Хвильового : [оповідання та новели] / [Микола Хвильовий ; авт. передм. та комент. В. Агеєва ; відп. ред. Д. Клочко]. – К. : Грані-Т, 2010. – С. 6–18.
 • Агеєва В.П. Канон як мистецтво пам'ятати / Віра Агеєва. // Сучасність. – 2010. – № 5. – С. 153–163.
 • Агеєва В.П. Туга за трансцендентним і пантеїстичні осяяння: до проблеми художньої еволюції Максима Рильського // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 193–221.
 • Дзядевич Т.М. Актуальна мода на класику // ЛітАкцент : альманах / [ред. В. Панченко]. – К. : Темпора, 2010. – Вип. 2 (4) [2009]. – С. 315–318. – Рец. на кн. : Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Д. Наливайка. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009.
 • Дзядевич Т.М. Казковий будиночок майже казкових людей // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 1. – С. 104–105.
 • Дзядевич Т.М. Прагнення зрозуміти // Критика. - 2010. - Ч. 11-12. - С. 31-32.
 • Дзядевич Т.М. Київська Русь. 7517 рік, книга 7-8 : Polska : [коротка оглядова інформація] // Критика. - 2010. - Ч. 5-6 (Травень-Червень). - С. 47.
 • Єрмоленко В.А. Орфей, Діоніс і мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети ХІХ ст. // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 54–75.
 • Єрмоленко В.А. «Евромова» та її українська версія: нові слова й нові об’єкти // Україна Модерна. – 2010. – Т. 5 (16) : Перекладаючи культуру / Культивуючи переклад. – С. 62–86.
 • Іванова Н.С. Валентина Хархун. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації. - Ніжин : ТОВ "Гідромас", 2009 : [коротка оглядова інформація] // Критика. - 2010. - Ч. 1-2. - С. 22.
 • Кісельова Л.О. Логодіцея українського модернізму: Тичина, Свідзінський, Осьмачка // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С.114–192.
 • Кісельова Л.О., Пашко О.В. Інтертекстуальне тло вірша Павла Тичини "І Бєлий, і Блок, і Єсєнін, і Клюєв..." // Магістеріум. Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 38. – С. 13–22.
 • Моренець В.П. Відчути час // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 5–8.
 • Огаркова Т.А. Бюрократія під «Болонським соусом» // Український тиждень. – 2010. – № 33. – С. 146–147.
 • Панченко В.Є. Утомлений Сізіф // Український Тиждень. - 2010. - № 31. - С. 10-11.
 • Панченко В.Є. Лизоблюдство : із Віктора Януковича ліплять "вождя" // Український Тиждень. - 2010. - № 29. - С. 12.
 • Панченко В.Є. "Як побачите Табачникова, то заплюйте йому йому всю його собачу морду" : чому Тарас Шевченко не поселився в Україні? // Український Тиждень. - 2010. - № 29. - С. 50-53.
 • Панченко В.Є. "Без згоди і без відома поетеси..." // Слово і час. - 2010. - № 3. - С. 67-69.
 • Панченко В.Є. Слово до читачів // ЛітАкцент. - 2010. - Вип. 2 (4) [2009]. - С. 11-12. -(Сучасна література в колі твого читання).
 • Панченко В.Є. Базова травма : роман Ліни Костенко -- діагноз цілій нації // Український Тиждень. - 2010. - № 52. - С. 43.
 • Панченко В.Є. Голос за важких часів : шанувальники Ліни Костенко знають, що її мовчання ніколи не було марним // Український Тиждень. - 2010. - № 51. - С. 14.
 • Панченко В.Є. Убивці мови : "Законопроект Єфремова-Симоненка-Гриневецького" чесніше було б назвати "Про русифікацію України"... // Універсум. - 2010. - № 9-10. - С. 22-23.
 • Панченко В.Є. "Поразка – це наука..." : роман "Берестечко" // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 39–43.
 • Панченко В.Є. Богдан Хмельницький. Катарсис // Берестечко : істор. роман / Ліна Костенко. - К. : Либідь, 2010. - С. 207-217.
 • Панченко В.Є. Дорога до Хвильового // Екстракт + 200 : у двох частинах / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2010. – [Ч. 4]. – С. 649–675.
 • Панченко В.Є. Небо Левка Мацієвича // Історія в школах України. - 2010. - № 1. - С. 43-46 ; № 2. - С. 45-47.
 • Панченко В.Є. Пекло Холодного // ЛітАкцент. – 2010. – Вип. 2 (4) [2009]. – С. 39–50.
 • Панченко В.Є. Ржищів Ліни Костенко // Історія в школах України. - 2010. - № 3. - С. 45-48.
 • Панченко В.Є. Тюремна одіссея Володимира Винниченка // Невідомий Винниченко / авт. проекту А. В. Толстоухов (за підтримки депут. групи Верховної Ради України "Спадщина"). - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2010. - С. 513-516. - (Хроніка 2000 ; вип. 82).
 • Семків Р.А. Філософські аспекти конструювання персонажів в українській прозі 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ ст.) / [упоряд. В. Моренець, М. Ткачук ; наук. ред. В. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : [Унів. вид-во "Пульсари"], 2010. – С. 239–260.
 • Семків Р.А. Форум продавців : Львів набагато ближчий до Сорочинців, ніж ми звикли про це думати // Український Тиждень. - 2010. - № 38. - С. 52.
 • Шалагінов Б.Б. До питання про хронологію авангарду в європейській літературі нового часу // Магістеріум. Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 38. – С. 9–12.
 • Шалагінов Б.Б. Духовні цінності в минулому і в сучасності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 9. – С. 2–7.
 • Шалагінов Б.Б. Мотивація читання як методична проблема // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2.– С. 2–5.
 • Шалагінов Б.Б. Фундаментальне дослідження про український верлібр // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 122–124. – Рец. на кн. : Науменко Наталія. Cерпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру. – К., 2009. – 518 с.
 • Шалагінов Б.Б. Шекспір і Моцарт у романтичному мистецькому каноні // Всесвіт. – 2010. – № 5–6. – С. 220–224.

2009

 • Агеєва В.П. Мистецтво бачити : апологія "поверхневої людини" в прозі Тараса Прохаська // Сучасність. – 2009. – № 1-2. – С. 152-162.

 • Агеєва В.П. Психоаналіз соцреалізму : лірика Максима Рильського періоду зламу // Наукові записки. Т. 98 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. тем. вип. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С. ... та ін. ; упоряд. Моренець В. П. ; рец. Шумило Н. М., Білоус В. П.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 11-24.
 • Агеєва В.П. Тексти з подвійним дном, або психоаналіз соцреалізму // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 234-235. -С. 319-333.
 • Брюховецький В.С. З глибини світу чистого і чесного // Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Леонід Череватенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 369-371.
 • Дзядевич Т.М. Євген Маланюк. Нотатники. 1936-1968. – Київ : Темпора, 2008 : [рец. на кн.] // Критика. – 2009. – Ч. 9-10. – С. 32.
 • Дзядевич Т.М. Семиотика скандала : [рец. на кн. : Семиотика скандала. – Париж ; Москва : Русский институт, 2008] // Критика. – 2009. – Ч. 5-6. – С. 28.
 • Єрмоленко В.А. Автономія Орфея // Укр. журн. – 2009. – № 4. – С. 58–59. – Рец на кн.. : А. Дністровий. Автономія Орфея. – Х. : Акта, 2008. – 130 с.
 • Єрмоленко В.А. Родинна планета Чеслава Мілоша // Критика. – № 1-2 (135-136). – 2009. – С. 21-22.
 • Киселева Л.А. Отлетел... "на безбольные тихие воды"... // Наш современник. – 2009. – № 9. – С. 275-277.
 • Павленко Г.І. Чудесне у хронографічній "Олександрії" // Наукові записки. Т. 98 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. тем. вип. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С. ... та ін. ; упоряд. Моренець В. П. ; рец. Шумило Н. М., Білоус В. П.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 35-41.
 • Панченко В.Є. Гоголь : клопоти з національною ідентичністю // Микола Гоголь. Інтерпретації : [зб. ст.] : зб. на основі матеріалів міждисциплінарної наук. конф. "Інтерпретація творів М. Гоголя в XX-XXI ст.", проведеної Центром кінематограф. студій 8 квіт. 2009 р. в НаУКМА / упоряд. Лариса Брюховецька ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія, Центр кінематограф. студій НаУКМА]. – К. : Задруга, 2009. – С. 31-40.
 • Панченко В.Є. Поема О. Пушкіна "Полтава" : текст і контекст // "Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав" : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. /[редкол. : Білан Н. В. ... та ін.] ; Полтав. міська рада ... [та ін.]. – Полтава : [ФОП Толмачова Н. Ю.], 2009. – С. 380-391.
 • Панченко В.Є. "Сила чорноземна наш Чубинський... " // Історія в школах України. – 2009. – № 5. – С. 40-44.
 • Панченко В.Є. Тисячолітній Загребельний : до недожитого 85-річчя Павла Загребельного // Дивослово. – 2009. – № 7-8. – С. 62-67
 • Пелешенко Н.І. Візантійські та давньоруські джерела і мотиви пізньої романістики Ф. М. Достоєвського (на матеріалі роману "Брати Карамазови") // Медієвістика : зб. наук. ст. / [відп. ред. Александров О.] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – Вип. 5. – С. 225-256.
 • Семків Р.А. Національні стереотипи в літературі американського кіберпанку (на матеріалі романів Вільяма Гібсона та Ніла Стівенсона) // Наукові записки. Т. 98 : Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. тем. вип. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С. ... та ін. ; упоряд. Моренець В. П. ; рец. Шумило Н. М., Білоус В. П.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 31-35.
 • Шалагінов Б.Б. "Мужньо й сміло вперед променем світла мчу..." : філософсько-поетичний спадок Шиллера і наш час // Всесвіт. – 2009. – № 11-12. – С. 155-161.
 • Шалагінов Б.Б. Про Людвіґа Тіка та його "Кота в чоботях" // Всесвіт. – 2009. – № 7-8. – С. 178-183.
 • Шалагінов Б.Б. Романтичний словник : до історії понять і термінів раннього німецького романтизму // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 46-58.

2008

Агеєва В.П. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2008. – 358 с.

 • Агеєва В.П. Не показать, а заховать я хочу... : символістська лірика Максима Рильського / Віра Агеєва // Сучасність. – 2008. – № 5–6. – С. 134-139.
 • Агеєва В.П. Переднє слово / Віра Агеєва // Міські повісті / Іван Франко ; [упоряд. В. Агеєва]. – Київ : Факт, 2008. – С. 4-8.
 • Агеєва В.П. Переднє слово / Віра Агеєва // Одержима : вибрані драми / Леся Українка ; [упоряд. В. Агеєва]. – Київ : Факт, 2008. – С. 4-6.
 • Агеєва В.П. Світло Соломії Павличко / Віра Агеєва // Сучасність. – 2008. – № 12. – С. 95-102.
 • Моренець В.П. Культура какби / Володимир Моренець // Дивослово. – 2008. – № 2. – С. 2-3.
 • Моренець В.П. Приватна гравітація Тараса Федюка / Володимир Моренець // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 62-71.
 • (ІДЕНТИЧНА З ПОПЕРЕДНЬОЮ!) Моренець В.П. Приватна гравітація Тараса Федюка / Володимир Моренець // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 62-71.
 • Моренець В.П. Приватна гравітація Тараса Федюка : (роздуми над збіркою поезій "Трансністрія" – К. : Факт, 2007) / Володимир Моренець // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 135-149.
 • Моренець В.П. Слово про Івана Фізера / Володимир Моренець // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 199-204.
 • Панченко В.Є. "Край Скіфії душа моя стояла..." : [рецензія] / Володимир Панченко // Київ. – 2008. – № 5–6. – С. 183-186. – Рец. на кн. : Мозолевський Б. Поезії. – К. : Темпора, 2007. – 584 с.
 • Панченко В.Є. Генітальна література, або Дурдом Софії Андрухович : [рецензія] / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 68-73. – Рец. на кн. : Андрухович С. Сьомга. – К. : Нора-Друк, 2007.
 • Панченко В.Є. Замість післяслова / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 34-36.
 • Панченко В.Є. Із погляду смерті : [рецензія] / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 215-218. – Рец. на кн. : Айтматов Ч. Когда падают горы (Вечная невеста). – СПб : Азбука-классика, 2006.
 • Панченко В.Є. Мандри лабіринтами сучасної прози : [рецензія] / Володимир Панченко // Вітчизна. – 2008. – № 5–6. – С. 163-164. – Рец. на кн. : Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К. : Вид. центр "Академія", 2008. – 248 с.
 • Панченко В.Є. Метаморфози Віталія Коротича / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 41-47.
 • Панченко В.Є. Після "карантину" : (полемічні нотатки) / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 20-31.
 • Панченко В.Є. Свобода – безсмертна / Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 224–225. – С. 365-374.
 • Панченко В.Є. Той, чия душа "край Скіфії стояла..." : ( про збірку поезій Бориса Мозолевського) / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 156-161.
 • Панченко В.Є. Шокова терапія від Євгена Маланюка : [рецензія] / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 334-339. – Рец. на кн. : Маланюк Є. Нотатники (1936-1968). – К. : Темпора, 2008.
 • Панченко В.Є. Слово до читачів / Володимир Панченко // ЛітАкцент : альманах. – К. : Темпора, 2008. – С. 11-12.
 • Пер. : Гроссман В. С. Убити голодом : розділ із повісті "Все тече" / Василій Гроссман ; з рос. переклав Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 224-225. – С. 374-386.
 • Семків Р.А. Гамлет чи Гамлєт? : трагедія Шекспіра, осучаснена Андруховичем–Єрком–Малковичем, стала подією книжкового ринку / Ростислав Семків // Сучасність. – 2008. – № 11. – С. 112-113.
 • Семків Р.А. Постмодернізм: кінець терміну / Ростислав Семків // ЛітАкцент : альманах. – К.: Темпора, 2008. – С.181-198.
 • Семків Р.А. Сто років без Соломії / Ростислав Семків // Критика. – 2008. – Ч. 12. – С. 25.
 • Семків Р.А. Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак. Бу-Ба-Бу : вибрані твори : авторський проект, упорядкування, бібліографічні відомості та примітки Василя Ґабора. – Львів : ЛА "Піраміда", 2007 : [рецензія] / Ростислав Семків // Критика. – 2008. – Ч. 9. – С. 23.
 • Шалагінов Б. Великий світ маленького дитинства / Борис Шалагінов, Назарій Назаров // Всесвіт. – 2008. – № 5–6. – С. 166-171.

2007

Дзядевич Т.М. Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946 – 1948 р.) / Т.М. Дзядевич // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 29 : Літературознавчі студії / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 7–12.

 • Кісельова Л.О. Про один загадковий вірш В. Свідзінського та контексти його розуміння / Л.О. Кісельова // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 72 : Філологічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 33–39.
 • Кісельова Л.О. Семантична мова фольклорної традиції в поезії М. Клюєва та В. Свідзінського / Л.О. Кісельова // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 29 : Літературознавчі студії / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 25–31.
 • Павленко Г.І. Біографічний код в Сказанні про Бориса і Гліба / Г.І. Павленко // Антипролог : зб. наук. праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими / [упор. : Ю.В. Пелешенко, Г.М. Нога] ; Нац. акад. наук України. Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Стилос, 2007. – С. 67–87.
 • Панченко В.Є. "Велика трійця" українського духу : концепції та версії Юрія Барабаша / Володимир Панченко // Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю.Я. Барабаш ; передмова В. Панченка. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 7–19.
 • Панченко В.Є. Випадок Мазепи / В.Є Панченко // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 392–406.
 • Панченко В.Є. Володимир Панченко : "у подорожах мене найбільше цікавлять історії людей, переплетіння доль" : [інтерв'ю] / Людмила Момот // Хобі. – 2007. – січень (№ 1). – С. 6–16.
 • Панченко В.Є. Євангеліє від Миколи Ге / Володимир Панченко // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 181–190.
 • Панченко В.Є. Іван Мазепа очима Гоголя й Шевченка / Володимир Панченко // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10, ч. 3–4. – С. 135–144.
 • Панченко В.Є. Після "Собору" / Володимир Панченко // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 15–18.
 • Панченко В.Є. Пристрасті Василя Тарновського / Володимир Панченко // Хобі. – 2007. – березень (№ 3). – С. 28–37.
 • Панченко В.Є. Телевізійні "Берестечка" власноруч? / Володимир Панченко // Урок української. – 2007. – № 6. – С. 4–5.
 • Панченко В.Є. Сталкер 1960-х / Володимир Панченко // Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу / відп. за вип. В.Й. Соловйова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 70–85.
 • Пізнюк Л.В. Творча дихотомія Аркадія Любченка / Л.В. Пізнюк // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 72 : Філологічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 50–53.
 • Семків Р.А. Як писати монографії? : [рецензія] / Ростислав Семків // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 212–213. – С. 350–353.
 • Шалагінов Б.Б. Ф. В. фон Шеллінг : міфотворець на перепуттях модерну / Б.Б. Шалагінов // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 72 : Філологічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 80–88.

2006

Агеєва В.П. Життя визначається зробленим // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В. Кирилова; Ред. М. Москаленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 7-17.

 • Агеєва В.П. Координати урбаністичного профілю // Кур'єр Кривбасу. – 2006. – № 198. – С. 153-163.
 • Агеєва В.П. Between Authenticity and Imitation // Literatury Slovianskie po Roku 1989. – Warsaw, 2006 (in Polish).
 • Агеєва В.П. Woman-Author and Woman- Reader in the Modern Ukrainian Literature // Literatury Slovianskie po Roku 1989. – Warsaw, 2006 (in Polish).
 • Дзядевич Т.М. Дистанціюватися від імперії // Томпсон Е.М. Трубадури імперії: російська література і колоніалізм. – К.: Основи, 2006. – С. 6-16.
 • Дзядевич Т.М. З любов’ю до Бога, людей і парадоксів // Ян Твардовський Я. Вірші і афоризми. – К.: Кайрос, 2006. – С. 3-6.
 • Дзядевич Т.М. Схід у творчості А. Міцкевича, Т. Шевченка і О.Пушкіна //Rocznik EKPUU. – Lublin, 2006. – Т. 3. – С. 27-35.
 • Дзядевич Т.М. Petersburg jako projekcja imperium rosyjskiego // Tygiel Kultury. – 2006. – № 4-6. – С. 77-82.
 • Кисельова Л.О. Взаимосвязь иконы и орнамента в раннем творчестве Есенина // Современное есениноведение: Науч.-метод. журн. – 2006. – № 5.
 • Кисельова Л.О. «Дивный и предивный мир…»: Русский старообрядческий Север в лирике Н.А. Клюева 1910-х годов // XXI век на пути к Клюеву: Материалы Междунар. конф. «Олонецкие страницы жизни и творчества Николая Клюева и проблемы этнопоэтики», посвящённой 120-летию со дня рождения великого русского поэта Николая Клюева, г. Петрозаводск, 21-25 сент. 2004 г. / Карельский науч. центр, РАН. Ин-т языка, лит. и истории. – Петрозаводск, 2006. – С. 196-204.
 • Кисельова Л.О. «Икона» и «орнамент» в лирике Сергея Есенина 1914-1917 гг. // Есенин на рубеже эпох: итоги и перспективы: Материалы Междунар. науч. конф, посвящённой 110-летию со дня рождения С.А. Есенина, г. Москва, 30 сент. – 3 окт. 2005 г. / / Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН, Гос. музей-заповедник С.А. Есенина, Рязан. гос. ун-т имени С.А. Есенина. – М.; Константиново; Рязань: Пресса, 2006. – С. 75-88.
 • Моренець В.П. Вінграновський Микола Степанович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Ін-т енциклопед. дослідж.; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 558-559.
 • Моренець В.П. Воробйов Микола Панасович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Ін-т енциклопед. дослідж.; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 158-159.
 • Моренець В.П. Голос у пустелі //Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 80-83.
 • Моренець В.П. Культура какби // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 11-16.
 • Моренець В.П. Свій світ // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В. Кирилова; Ред. М. Москаленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 172-177.
 • Фізер І.Американське літературознавство: Іст.-критич. нарис / Наук. ред. В.П. Моренець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 108с.
 • Яковенко С. Романтики, естети, ніцшеанці: Українська і польська літературна критика раннього модернізму / Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту; Рец.: О. Астаф’єв, В. Моренець. – К.: Критика, 2006. – 296с. – (Сер. «Критичні студії»).
 • Панченко В.Є. Битим шляхом історії // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 30-31.
 • Панченко В.Є. Від «Білих островів» до «Знака терезів» (Поезія Максима Рильського 1910-1932 рр.) // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 3-14.
 • Панченко В.Є. З дитячих літ генія // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 37-38.
 • Панченко В.Є. Микола Зеров: три літа в Златополі // Наш сучасник Микола Зеров. – Луцьк, 2006. – С. 324-329.
 • Панченко В.Є. Поема Ліни Костенко "Скіфська одіссея": полеміка з Олександром Блоком // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 17-22.
 • Панченко В.Є. Політичний проект Володимира Винниченка 1936 року. Невідомий лист письменника до Сталіна // Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження): Зб. ст. – К.: ІПіЕНД, 2006. – С. 222-236.
 • Панченко В.Є. "Робінзонада" Юрія Барабаша // Слово і час. – 2006. – № 8. – С. 74-81.
 • Семків Р.А. Друга колекція. Не менш приватна…Кілька замальовок // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 194. – С. 149-154.
 • Семків Р.А. Парадокси постмодерної іронії та стильова параноя сучасної української літератури // Іронія: Зб. ст. / Упоряд.: О. Галета, Є. Гуревич, З. Рибчинська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр гуманіт. дослідж. – Л.: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С. 9-27. – (Сер.: Соло триває... Нові голоси : Лекція на пошану Соломії Павличко)
 • Семків Р.А. Соломія для нас // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В. Кирилова; Ред. М. Москаленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 228-231.
 • Семків Р.А. Спрага етнічного // Укр. культура. – 2006. – № 10. – С. 3.
 • Шалагінов Б.Б. Данте Аліг'єрі та його шедевр "Божественна комедія" // Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 2006. – № 10. – С. 8-12.
 • Шалагінов Б.Б. Заповнюючи методологічну порожнечу: Данте, Шекс­пір, Вольтер, Гете, Толстой “панують над умами мільйо­нів людей, які за все своє життя не прочитали жо­дного рядка з їхніх творів” // Всесвітня л-ра в середн. навч. закл. України. – 2006. – № 11. – С. 12-14.
 • Шалагінов Б.Б. Термінологічний дискурс раннього німецького романтизму // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2006. – Вип. 26. – С. 39-42.
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна