privat

Факультет правничих наук

Гуменна Олександра Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент

 

gumenna

Контакти

телефон 425-77-37

e-пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
м. Київ, 04655, вул. Волоська, 10, корп.6, кім.406

 

Автобіографія

укр

2020 р (червень-липень)  - Навчання на програмі управлінського розвитку «Управління проектами» Києво-Могилянської Бізнес-школи

 

2019 р. (вересень-грудень) - Стажування в Університеті Індіани (Блумінгтон, США) Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»

 

2014 р. (січень-березень) - Підвищення кваліфікації за напрямом «Маркетинг»

 

2013 р. (листопад) - Стажування в Університеті інформатики (WSIiU) за підтримки Фундації Central European Academy Studies and Certification (CEASC) та Центру Європейських Фондів (BFE): “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок” (м.Лодзь, Польща)

 

2011 р. (жовтень) - Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» Національної академії наук України. Підвищення кваліфікації за напрямом 0502 «Менеджмент»

 

1998-2004 рр. - Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Аспірантура (відділ організації та управління сільськогосподарським виробництвом). Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом

 

1991-1996 рр. - Національний аграрний університет, спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація «Економіст-кібернетик» (диплом з відзнакою).

 

 

2013р. (вересень) – дотепер Декан факультету економічних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) Гарант PhD-програми «Менеджмент»

 

2013-2014 р. Викладач курсу «Бізнес-аналіз» в KMБШ

 

2008р. (вересень) – дотепер  Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом, факультет економічних наук, НаУКМА.

 

2010р. (вересень) – 2013р. (серпень) Декан по роботі зі студентами НаУКМА (керівник відділу по роботі зі студентами)

 

2003р.(вересень) – 2008р.(серпень)  Доцент кафедри статистики та економічного аналізу, економічний факультет; заступник декана з навчально-наукової роботи, Академія муніципального управління.

 

Проект дистанційної освіти для дітей 11 класу, Бучанська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступеню з поглибленим вивченням іноземних мов (викладання курсу "Маркетинг")
TEMPUS IV-5 "Інноваційні лабораторії: використання відкритих платформ та інноваційних освітніх досліджень в освіті для бізнесу для розширення участі та інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних суспільствах" (INNOLAB)
Міжнародний проект "Інтернаціоналізація вищої освіти. Академічне партнерство" / Грант для мобільності, отриманий Шеффілдським університетом для співробітництва з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» (Керівник проекту)
Міжнародний проект "MILETUS, Підвищення потенціалу мобільності студентів у вищій освіті в Україні та Сербії / Нарощування потенціалу університетів України та Сербії щодо розвитку мобільності студентів".
Міжнародний проект «University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications» (U.S. Department of State Award (No.SLMAQM18CA20453))

 

Експерт команди Доктрини Україна-2030
Експерт комітету жінок-підприємців при Київській ТПП (2017-2018 рр.)
Член редакційної колегії журналу «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки»

 • Креативна економіка та креативний менеджмент
 • Менеджмент проектів. Інноваційний маркетинг та маркетинг інновацій.
 • Кластерний підхід і мережевізація

2018 – Диплом лауреата Премії імені Петра Могили у галузі суспільних наук за цикл праць «Соціально-економічний розвиток України за Цілями сталого розвитку ООН у контексті дії глобальних мегатрендів», що включає публікації 2017-2018 рр. (спільно з Н.Д Чалою)
2015 – Почесна грамота Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм.
2015 – Диплом лауреата Премії імені Петра Могили у галузі суспільних наук за навчальний посібник «Маркетинговий менеджмент» авторському колективу (В.В.Россоха, О.В. Гуменна, К.В.Пічик, Н.В.Романченко)
2014 – Диплом переможця конкурсу на здобуття премії «Викладач 2012-2013 навчального року» Факультету економічних наук
2013 – подяка від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за високий професіоналізм, творчу працю, особистий вагомий внесок у розвиток столичної освіти та з нагоди Дня науки
2012 – подяка від Української асоціації видавців періодичної преси за активне сприяння проведенню 19-го Світового Форуму видавців та за внесок у формування позитивного іміджу України у світі
2011 – грамота Подільської районної у місті Києві державної адміністрації за високий професіоналізм, сумлінну працю, відданість своїй роботі, досягнення високої майстерності у професійній діяльності та з нагоди 20-річчя відродження Києво-Могилянської академії
2010 – подяка від компанії Global Management Challenge Ukraine за допомогу в організації та проведенні презентації міжнародного чемпіонату Global Management Challenge (Junior)
2009 – подяка від Міністерства освіти і науки України та Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти за новаторський підхід до викладання маркетингу і допомогу студентам в набутті практичних навичок, необхідних для роботи в сучасному бізнесі

гра на фортепіано, садівництво, шиття, читання

eng

September-December 2019 -   Short-term scholar at Indiana University (Bloomington, the USA)

 

January-March 2014 - Higher Educational Institution "National Academy of Management" Advanced training in "Marketing"

 

November 2013 - Internship at the University of Informatics (WSIiU), Lodz, Poland, in cooperation with the Foundation of Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Poland, and the Center for European Funds (BFE) Modern University - project approach to organization of work according to the provisions of European qualifying framework" (Lodz, Poland)

 

October 2011 - State Institution "Institute of Economics and Forecasting" under National Academy of Science of Ukraine. Advanced training in "Management"

 

1998-2004 - National Scientific Center "Institute of agrarian economy". Postgraduate study (Department of organization and management of agricultural production). Candidate of Economics on course 08.02.02 - economics and management of scientific and technical progress

 

1991-1996 - National Agrarian University, course "Economic Cybernetics", qualification "Economist-cybernetic" (honors degree).

 

September 2013 - present - Dean of Faculty of Economics, National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA)

 

2013-2014 - Teaching the course "Business Analysis" in Kyiv-Mohyla Business School

 

September 2008 - present - Associate Professor of Marketing and Business Administration, Faculty of Economics, Kyiv-Mohyla Academy.

 

September 2010 - August 2013 - Dean of Students at NaUKMA

 

September 2003 - August 2008 - Associate Professor of Statistics and Economic Analysis, Department of Economics; Deputy Dean for Educational and Research, Academy of municipal management.

The project of remote education for children of 11th grade, Bucha specialized boarding school I-III, in-depth study of foreign languages (teaching the course "Marketing")
TEMPUS IV-5 "Innovation Laboratories: the use of open platforms and innovative educational research in education for business to expand participation and innovative potential of universities in post-socialist societies" (INNOLAB)
Project Leader "Internationalization of Higher Education. Academic Partnership "/ Mobility Grant, Received by the University of Sheffield for Cooperation with the National University of Kyiv-Mohyla Academy; Project Number: Ref: UKR16PG / 4 / 9.02.16 (from the British Council)
International project "MILETUS, Students' Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and Serbia / Capacity Building of Ukrainian and Serbian Universities on Student Mobility Development."
International project University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications Indiana University’s U.S. Department of State Award (No.SLMAQM18CA20453)

 • Expert of the Doctrine Ukraine-2030 team
 • Expert of the Women Entrepreneurs Committee at the Kyiv Chamber of Commerce and Industry
 • Editorial board’s Member of scientific journal "The Scientific Papers NaUKMA. Economics" (Ukraine)

 • Creative economy and creative management
 • Cluster approach and networking
 • Innovation and investment projects. Project management.
 • Innovative marketing and marketing of innovations.

Published over 100 scientific, educational and methodical articles under domestic and foreign publishers.

 

Profile:
in Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56658677800
in Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ReHo0FQAAAAJ
Orcid.org/0000-0002-3725-5272

2018 – Diploma Prize winner Petro Mohyla in social sciences for the cycle of scientific works "Socio-economic development of Ukraine till 2030 for the goals of sustainable development in the context of the action of global megatrends"
2015 – Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine for significant personal contribution to the development of education and science, training of highly qualified professionals, conscientious work, high professionalism.
2009 – Commendation from the Ministry Education and Science of Ukraine and Consortium to improve management education for innovative marketing approach to teaching and help students to acquire practical skills needed for work in today's business

 

icon Автобіографія

 

Програма

Національний університет «Києво-Могилянська академія» задумувався 405 років тому і відроджувався у 1991-1992 рр. як університет-інноватор та лідер на ринку наукових і освітніх послуг. Тому НаУКМА за визначенням має бути лідером, пропонувати інноваційні рішення не лише в межах Університету, а й для всієї України. 

 

Ми, всі разом і кожен окремо для себе, маємо відповісти на 3 питання: 

 

 1. Чому я в Могилянці?
 2. Чим я задоволений і чим не задоволений?
 3. Чи уявляю я себе в майбутньому НаУКМА і що мене мотивує бути «могилянцем»?

 

Відповіді кожного з нас на ці питання і агрегація цих відповідей дають можливість сформувати нашу загальну МЕТУ ІСНУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ та спільно віднайти наші «точки зростання» в атмосфері довіри, співпраці та піклування один про одного.

 

icon Програма

 

Відео-запис он-лайн зустрічі

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна