privat

Факультет правничих наук

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Аналіз об`єктів довкілля
Курс дисципліни "Аналіз об'єктів довкілля" призначений для студентів природничого факультету НаУКМА. Разом з класичною аналітичною хімією цей курс є важливою частиною хімічної науки, особливо для тих фахівців, які обрали професію екохіміка , біохіміка та природоохоронну діяльність. Курс дисципліни " Аналіз об'єктів довкілля " має підрозділи: загальна теоретична частина, класичні хімічні, фізико-хімічні, фізичні та сучасні методи аналізу об'єктів довкілля (атмосфери, гідросфери, літосфери). Лабораторний практикум передбачає засвоєння студентами особливостей аналізу об'єктів довкілля - води, повітря, ґрунтів; визначення інтегральних показників якості води, сольових компонентів та біогенних елементів, мікроелементів та токсичних речовин.


Аналітична хімія
Теоретичні основи хімічного аналізу, методи якісного та кількісного неорганічного аналізу, техніка аналітичних робіт. Аналіз катіонів І–ІV груп, аналіз аніонів, ваговий та об’ємний аналіз. Основи оптичного, електрохімічного, хроматографічного, радіометричного аналізів і принципи їхнього використання для аналізу об’єктів довкілля. Передбачено семінарські і лабораторні роботи, на яких відпрацьовуватиметься кількісний та якісний аналізи із використанням сучасних хімічних та фізико-хімічних методів.


Аналітична хімія -1
Теоретичні основи хімічного аналізу, методи якісного та кількісного неорганічного аналізу, техніка аналітичних робіт. Аналіз катіонів І–ІV груп, аналіз аніонів, ваговий та об’ємний аналіз. Основи оптичного, електрохімічного, хроматографічного, радіометричного аналізів і принципи їхнього використання для аналізу об’єктів довкілля. Передбачено семінарські і лабораторні роботи, на яких відпрацьовуватиметься кількісний та якісний аналізи із використанням сучасних хімічних та фізико-хімічних методів.


Аналітична хімія -2
Загальні питання аналітичної хімії. Хімічні та фізико - хімічні методи аналітичної хімії. Фізичні методи аналітичної хімії. Методи розділення та концентрування елементів.


Аналітична хімія довкілля
Загальні питання аналітичної хімії. Хімічні та фізико - хімічні методи аналітичної хімії. Фізичні методи аналітичної хімії. Теорія та практика хімічного аналізу об`єктів довкілля (атмосфери, гідросфери, літосфери). Методи розділення та концентрування елементів.


Аспірантський дослідницький семінар


Біоорганічна хімія
Біоорганічна хімія - це предмет, який вивчає властивості органічних сполук у поєднанні з біологічними функціями організмів, що лежать в основі процесів життєдіяльності. Основними об'єктами вивчення біоорганічної хімії є біополімери: пептиди і білки, полісахариди, ферменти, нуклеїнові кислоти; біорегулятори (хімічні регулятори обміну речовин): вітаміни, гормони, синтетичні біологічно-активні сполуки, в тому числі сполуки біомедичного призначення.


Валідація фармацевтичного виробництва
Фармацевтична валідація - це критичний процес, який гарантує, що фармацевтичні продукти є безпечними, ефективними та постійно високої якості. Оцінка ризику: Першим принципом фармацевтичної валідації є проведення комплексної оцінки ризику продукту, процесу та використовуваного обладнання. Це передбачає виявлення потенційних небезпек, визначення їх тяжкості та ймовірності, а також розробку стратегій контролю або пом 'якшення їх. Валідація процесу: Валідація процесу передбачає встановлення задокументованих доказів того, що виробничий процес послідовно виробляє продукт, який відповідає заздалегідь визначеним специфікаціям та атрибутам якості. Вона включає в себе ряд заходів, включаючи кваліфікацію проекту, кваліфікацію установки, кваліфікацію експлуатації та кваліфікацію продуктивності. Валідація обладнання: Валідація обладнання передбачає встановлення задокументованих доказів того, що обладнання, яке використовується у виробничому процесі, послідовно відповідає заздалегідь визначеним специфікаціям та критеріям ефективності. Це передбачає тестування обладнання в нормальних умовах експлуатації та забезпечення відповідності необхідним стандартам точності, надійності та послідовності. Валідація аналітичного методу: валідація аналітичного методу передбачає встановлення задокументованих доказів того, що аналітичні методи, що використовуються для випробування продукту та його компонентів, є точними, надійними та послідовними. Це передбачає тестування методу в різних умовах, включаючи точність, точність, лінійність, діапазон і специфічність. Валідація очищення: Валідація очищення передбачає встановлення задокументованих доказів того, що обладнання, яке використовується у виробничому процесі, може бути ефективно очищене для запобігання перехресного забруднення та забезпечення якості та безпеки продукції. Це передбачає розробку процедур очищення, перевірку ефективності процесу очищення та моніторинг обладнання на наявність залишкових забруднень. Контроль змін: Контроль змін є критичним компонентом фармацевтичної валідації, оскільки він гарантує, що будь-які зміни, внесені у виробничий процес, обладнання або аналітичні методи, належним чином задокументовані, переглянуті та затверджені. Це допомагає гарантувати, що якість та безпека продукції не будуть порушені будь-якими змінами, внесеними в процес. Документація: Нарешті, документація є критичним принципом фармацевтичної валідації. Усі заходи з валідації повинні бути належним чином задокументовані, включаючи використані процедури, отримані результати та будь-які вжиті коригувальні дії. Це гарантує, що процес перевірки є прозорим, піддається аудиту та відтворюється.


Вступ в біонеорганічну хімію
Біонеорганічна хімія (або неорганічна хімія біологічних процесів) виникла нещодавно на межі між біохімією та неорганічною хімією. Основне її завдання - вивчення на молекулярному рівні взаємодії між металами, в першу чергу, біометалами та біолігандами (амінокислотами, протеїнами, нуклеїновими кислотами та деякими іншими речовинами). Досягнення біонеорганічної хімії вже зараз знаходять широке застосування в практичній діяльності людини, в першу чергу, в фармакології, агрохімії, в біотехнології, при вирішенні проблем охорони довкілля від забруднення сполуками токсичних металів і т. інш. Мета курсу "Вступ до біонеорганічної хімії" - познайомити студентів з базовими засадами біонеорганічної хімії, фундаментальними науковими проблемами та науково-практичними завданнями, які вона вирішує, серед яких: - застосування основних ідей сучасної координаційної хімії при вивченні фізико-хімічних властивостей координаційних сполук біометалів з біолігандами; - можливості сучасних фізико-хімічних методів дослідження для вивчення будови, властивостей та взаємодії об`єктів біонеорганічної хімії; - проблеми моделювання біологічних систем та процесів з метою відтворення та вивчення на простих та доступних для дослідження об`єктах деяких складних біологічних процесів; - області практичного застосування теоретичних досягнень біонеорганічної хімії, зокрема, в медицині при лікуванні онкологічних захворювань, у фармокології при розробці бактерицидних та антивірусних препаратів, в екології при вивченні біологічних циклів токсичних металів та створенні детоксикантів.


Електрохімія
Електрохімія - це розділ фізичної хімії, в якому вивчають закономірності пов'язані з взаємним перетворенням хімічної та електричної форм енергій. Основним предметом електрохімії є процеси, що відбуваються на електродах при проходженні струму крізь розчини. При цьому виділяють термодинаміку електродних процесів і кінетику електродних процесів, що вивчає перебіг їх у часі. Електрохімія має велике теоретичне і практичне значення. Багато питань, що розглядаються в даному курсі є основою цілого ряду фізико-хімічних методів досліджень, основаних на електрохімічних вимірюваннях. Ці методи широко використовуються в аналітичній техніці втому числі і в фармацевтичному аналізі. Такі методи як визначення рН, потенціометричне титрування, електрофорез включені у фармакопею. Потенціометрія, амперометрія, кондуктометрія застосовуються в наукових дослідженнях, а також для контролю за ходом технологічних процесів, конструювання хімічних джерел струму. Вивчення електрохімії має велике значення для розуміння механізмів перетворення енергії, переносу електронів, йонів в живих організмах тощо. Електрохімія вносить суттєвий вклад у вирішення проблеми навколишнього середовища, хімічні джерела струму, електрохімічні способи утилізації відходів, очистку води та ґрунту.


Загальна хімічна технологія
Класифікація та характеристика технологічних процесів, вивчення загальних закономірностей перебігу хіміко-технологічних процесів, раціонального використання природної сировини, матеріалів та енергоресурсів, вивчення основних технологічних процесів у конкретних виробництвах хімічної промисловості, а також освоєння методів і засобів охорони навколишнього середовища.


Загальна хімія
Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.


Загальна хімія - 1
Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Квантова хімія
Теорія і типи хімічного зв’язку в молекулах і твердих тілах. Будова молекул і реакційна здатність, квантово-хімічні характеристики реакційної здатності сполук та механізми хімічних реакцій у газовій фазі. Застосування квантової хімії в теорії адсорбції і каталізу, для дослідження різноманітних властивостей речовин та їхніх хімічних перетворень, а також у комп’ютерному синтезі нових матеріалів (сорбентів, каталізаторів).


Колоїдна хімія
Колоїдна хімія є обов'язковою дисципліною для студентів спеціальності "Хімія", викладається студентам 3 р.н в 5 та 6 семестрах. Предметом вивчення навчальної дисципліни є дисперсний стан речовин, особливі властивості поверхневих шарів та поверхневі явища в дисперсних системах. В курсі Колоїдної хімії вивчаються також такі специфічні теми як "Явища переносу в пористих тілах" та "Колоїдно-хімічні властивості високомолекулярних сполук", які дають поняття про різноманітність механізмів масопереносу рідин і газів в пористих тілах, знайомлять студентів з мембранними методами розділення газів та розчинів, особливостями будови полімерних адсорбційних шарів тощо. Необхідність введення цих специфічних тем продиктована майбутньою спеціалізацією магістерської програми "мембранні та сорбційні процеси та технології". Викладання цього курсу базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні основ університетських курсів загальної та неорганічної хімії, загальної фізики та вищої математики.


Комп`ютерні технології в хімії
Курс "Комп'ютерні технології в хімії" призначений для студентів першого курсу природничого факультету НаУКМА за напрямом підготовки 102 Хімія. У наш час сучасні наукові методи не можна уявити без застосування новітніх комп'ютерних технологій. У таких умовах вчений не може залишатися просто вмілим користувачем ПК, йому необхідно мати набагато більше знань про обчислювальну потужність комп'ютера для реалізації будь-якого свого наукового задуму. У межах даного курсу студенти ознайомляться з основними поняттями хемометрики та хемоінформатики. Знання та навички, отриманні у межах курсу, дозволять на сучасному рівні вирішувати різноманітні завдання, які постають перед хіміком - від обробки експериментальних даних до моделювання складних хімічних систем.


Координаційна хімія
Основні положення координаційної теорії. Типи координаційних сполук. Ізомерія комплексних сполук. Термодинаміка та кінетика реакцій комплексоутворення. Константи стійкості комплексів. Експериментальні методи визначення складу і констант стійкості комплексів. Хімічний зв’язок у координаційних сполуках. Дослідження структури координаційних сполук у хімічній технології та аналітичній хімії.


Косметична хімія
Історія косметичної хімії як науки, класифікація косметичних засобів, основні інгредієнти косметичних композицій, біологічно активні та супутні компоненти, будова та функції шкіри, читання етикеток косметичних засобів, основи складання рецептур та аналізу косметичних засобів, етичні принципи в косметичній хімії.


Криміналістична хімія
Дисципліна "Криміналістична хімія" належить до вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки. Предмет спрямований на ознайомлення студентів з науковими принципами та технічними прийомами роботи криміналістів, з методиками розслідування злочинів.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Мембранні методи розділення, очищення та концентрування речовин
Курс розглядає актуальні питання розділення, очищення, концентрування та фракціонування речовин різної природи, а саме солей, йонних речовин, різноманітних збудників, а також органічних речовин (білків, барвників, поверхнево-активних речовин) за допомогою мембран та баромембранних процесів, а також застосування гібридних технологій з використанням зворотньо-осматичних нано- та ультрафільтраційних мембран.


Методи аналізу харчових продуктів
Методи аналізу харчових продуктів" є вибірковою дисципліною для студентів бакалавської програми спеціальності "Хімія" 3 р.н. а також буде цікавим для студентів спеціальностей "Екологія" та "Біологія" 3 та 4 р.н. Дисципліна "Методи аналізу харчових продуктів" присвячена дослідженню проблеми якості харчової продукції та передбачає вивчення нормативно-правових документів щодо безпечності та якості харчових продуктів; забруднення харчової продукції нітратами, радіонуклідами, пестицидами, важкими металами, антибіотиками, мікотоксинами тощо; фізико-хімічних та органолептичних методів дослідження якості харчової продукції рослинного та тваринного походження. Метою курсу є оволодіння студентами базових знань з якості та безпечності харчової продукції, набуття умінь і навичок щодо застосування основних методів оцінки якості харчових продуктів. Викладання дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні основних університетських курсів загальної та неорганічної, органічної та аналітичної хімії.


Методи виділення і дослідження органічних сполук
Основи організації та проведення хімічного експерименту під час синтезу, виділення із сумішей, відокремлення та концентрування з об’єктів довкілля, очищення зразків органічних і природних речовин. Способи підготовки органічних і природних сполук до аналізу та проведення ідентифікації хімічними й фізико-хімічними методами досліджень. Сучасні хроматографічні і спектральні методи дослідження та їхні особливості: УФ-, ІЧ-, ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія. Передбачено практичні та лабораторні заняття.


Методи виділення, концентрування і аналізу хімічних речовин
Вивчення традиційних та сучасних методів виділення та концентрування; ознайомлення з можливостями використання для цього хімічних, фізико-хімічних методів та різноманітних хроматографічних методів; оволодіння практичними навичками у проведенні цих операцій; ознайомлення з основами стандартизації, метрології та контролю якості хімічної продукції; формування знань для кваліфікованої участі у реалізації вимог нормативних документів стандартизації хімічних продуктів.


Методи дослідження структури та властивостей полімерних сполук


Методи синтезу і модифікування мембранних матеріалів
Розглядаються основні напрямки та методи модифікування мембраноутворюючих полімерних і неорганічних матеріалів для їхньої функціоналізації й отримання нових заряджених функціональних мембран, що використовуються у процесах водоочищення, водопідготовки та в мікробіологічній і медичній промисловості. Велику увагу приділено методам ініціювання прищепленої полімеризації акрилових і пірідінієвих мономерів для створення на поверхні мембран гідрофільних і заряджених полімерних шарів з метою отримання мембран з антибактеріальною активністю та іммобілізації ферментів і біологічно активних речовин.


Методологія наукових досліджень в хімії
Види наукових досліджень. Прилади для вимірювання основних величин. Класична методика експериментальних досліджень. Статична обробка експериментальних даних. Планування та обробка результатів.


Методологія створення і тестування біологічно активних сполук
Метою курсу "Методологія створення та тестування біологічно активних сполу" формування у студентів знань, компетентностей і навичок з ідентифікації і отримання біологічно активних сполук, вивчення етапів створення біологічно активних сполук, видів біологічної активності, методів тестування біологічної активності; основ комп'ютерного моделювання (докінг) комплексу "діюча речовина-рецептор"; виявлення, дизайн та отримання біологічно активних сполук, створення залежностей структура - активність; основ комбінаторної хімії.


Належна виробнича практика фармацевтичної промисловості
Проектні критерії та вимоги, організаційну структуру GMP виробництва та GLP лабораторій, документальний супровід GMP/GLP процесів, організаційну структуру, постачання та розподіл обов'язків та критичних ролей, технологій забезпечення чистоти у класифікованих приміщеннях, без патогенного статусу у приміщеннях утримання та дослідження тварин, лабораторних досліджень, етапи стратегічного планування виробничого та дослідного процесу, аналіз ризиків, технічні аспекти функціонування GMP та GLP зонування.


Нанокомпозитні полімери та мембрани
Теоретичні та практичні уявлень різних методів отримання нанокомпозитних полімерів та мембран та сфер їхнього використання, після закінчення курсу студенти матимуть фундаментальні знання про структуру та властивості полімерних нанокомпозитів і основні напрямки їх використання (наноматеріали і нанотехнології, сучасна полімерна теорія нанокомпозитів, різні типи наночастинок, основні матеріали для нанокомпозитних полімерів та мембран, характеристики полімерних наноструктурних матеріалів, полімерні матриці, нанокомпозити на основі термопластів, нанокомпозити на основі термоотверджувальних полімерів, нанокомпозити на основі нанотрубок та нановолокон, нанокомпозити здатні до біодеструкції, нанокомпозити на основі еластомерів, нанокомпозити на основі шаруватих силікатів, методи синтезу та дослідження полімерних нанокомпозитів та мембран, фізико-хімічні основи формування нанокомпозитів при золь-гель процесах).


Нанохімія
Курс "Нанохімія" включає опанування студентами базових знань, основних понять і теоретичних засад сучасної нанохімії, знання яких дозволяє більш глибоко і обґрунтовано підходити до інтерпретації різноманітних результатів досліджень в хімії.


Неорганічна хімія
Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.


Неорганічна хімія - 1
Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.


Органічна хімія -1
Систематика, номенклатура, фізичні властивості, знаходження у природі, роль у живому організмі, атомна і електронна будова, лабораторні та промислові методи одержання, використання у промисловості й побуті, хімічні властивості основних класів органічних сполук: алканів, алкенів, алкадієнів, алкінів, циклоалканів, циклоалкенів, ароматичних сполук, а також галогенопохідних, гідроксипохідних, нітропохідних, амінопохідних, альдегідів і кетонів, карбонових кислот та їх естерів, ангідридів і галогенангідридів, амідів і нітрилів, сполук із мішаними оксигеновмісними функціями, 3-, 5-, 6-членних гетероциклічних сполук, моносахаридів і полісахаридів, амінокислот і білків.


Органічна хімія -2
Вивчення теоретичних основ органічної хімії, зокрема хімічного зв'язку, просторової будови молекул органічних речовин та пов'язаних з ними хімічними властивостями основних класів органічних сполук (алкани, алкени, алкіни, алкадієни, арени, галогено-, нітро- та гідроксилпохідні вуглеводнів, карбонільні сполуки, карбонові кислоти, гетероциклічні сполуки, вуглеводи, амінокислоти, пептиди і білки), методів їх одержання, набуття практичних навичок


Органічна хімія з основами біохімії
Систематика, номенклатура, фізичні властивості, знаходження у природі, роль у живому організмі, атомна і електронна будова, лабораторні та промислові методи одержання, використання у промисловості й побуті, хімічні властивості основних класів органічних сполук: алканів, алкенів, алкадієнів, алкінів, циклоалканів, циклоалкенів, ароматичних сполук, а також галогенопохідних, гідроксипохідних, нітропохідних, амінопохідних, альдегідів і кетонів, карбонових кислот та їх естерів, ангідридів і галогенангідридів, амідів і нітрилів, сполук із мішаними оксигеновмісними функціями, 3-, 5-, 6-членних гетероциклічних сполук, моносахаридів і полісахаридів, амінокислот і білків.


Основи адсорбції
Види адсорбції. Адсорбція на межі «розчин – газ». Рівняння адсорбції Гіббса. Рівняння Шишковського. Поверхнева активність. Ізотерми адсорбції Ленґмюра. Робота адсорбції. Адсорбція на межі «тверде тіло – газ». Теплоти адсорбції. Адсорбційні сили біля поверхні твердого тіла. Природа адсорбційних сил. Теорія мономолекулярної адсорбції Ленґмюра. Теорія полімолекулярної адсорбції Поляні і теорія БЕТ. Адсорбція газів і парів на пористих тілах. Капілярна конденсація. Розподіл пор за розмірами. Адсорбція на межі тверде тіло – рідина. Адсорбція неелектролітів (молекулярна адсорбція), електролітів. Виникнення подвійного електричного шару. Йонний обмін.


Основи неорганічного синтезу
Основні питання курсу- Відновлення воднем. Синтез безводних хлоридів. Отримання галогеноводневих кислот. Синтез комплексних сполук. Отримання оксидів. Алюмотермія. Основні методи ідентифікації неорганічних сполук.


Основи технології водопідготовки та водоочищення
Курс розглядає актуальні питання раціонального використання водних ресурсів в промисловості та комунальному господарстві, а саме: розробку та обґрунтування принципових технологічних схем водопідготовки та водоочищення природних та стічних вод; теоретичні основи фізико-хімічних процесів очищення води (коагуляція, флокуляція, фільтрування, змішування, відстоювання, знезараження, дегазація, хімічні та біологічні методи водоочищення) ; конструкції очисних споруд та апаратів станцій водопідготовки та водоочищення.


Основи хроматографії
Програму навчальної дисципліни "Основи хроматографії" складено у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 102-Хімія. Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студентів, циклу професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни - хімічні та хроматографічні методи дослідження. Цілями курсу "Основи хроматографії" є: ознайомлення здобувачів з актуальними методами розділення та концентрування, які застосовуються у сучасній аналітичній хімії та аналізі; засвоєння теоретичних основ і характеристик методів розділення та концентрування, методології оцінки їх ефективності, і практики застосування; ознайомлення із сучасними методами розділення та концентрування, що використовуються у якісному та кількісному хімічному аналізі.


Полімери біомедичного призначення
Вивчення вимог до полімерів в медицині. Біоінертні та біосумісні полімери. Використання полімерів у різних областях медицини. Застосування полімерних лікарських плівок. Медичні нитки. Полімери-кровозамінники. Мікрокапсулювання. Полімерні лікарські речовини. Полімери для створення нових лікарських форм. Полімерні наностуктури у терапії та діагностиці. Полімерні міцели, наночастинки, візикули.


Практика виробнича
Програма виробничої практики студентів за напрямком підготовки 102 Хімія є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення практики. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практики, їх системність, неперервність і послідовність навчання студентів. Практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними фізико-хімічними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності.


Практика навчальна екохімічна
Набуття навичок правильного відбору проб хімічних речовин (в т.ч. фармацевтичних препаратів), їх консервації та зберігання для проведення аналізів; оволодіння методиками комплексного аналізу зразків хімпрепаратів; набуття навичок фіксації спостережень (підготовка необхідних стандартних реактивів та розчинів, ведення лабораторного журналу аналізів проб); вивчиння основних місць можливого забруднення води та основні методи її очищення ознайомитися з санітарними вимогами до якості питної, технічної води та промислових стоків.


Практика науково-дослідницька
Програма науково-дослідницької практики студентів за напрямком підготовки 102 Хімія) є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення практики. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практики, їх системність, неперервність і послідовність навчання студентів.


Процеси і апарати мембраних технологій
Процеси і апарати мембранних технологій - це навчальний предмет, який вивчає загальне знайомство з основними типами мембранних процесів та їх практичне застосування в різних галузях виробництва та промисловості. Значна частина часу даного предмету приділяється розгляду особливостей та методів використання мембранних процесів і технологій у харчовій, фармацевтичній та хімічній галузях досліджень та виробництва. Знайомство принципових особливостей та методів використання мембранних процесів тісно пов'язане з будовою дослідних та промислових мембранних модулів та апаратів, їх практичним використанням для вирішення технологічних завдань та забезпечення високої якості отриманої продукції. Особлива увага при вивченні даного предмету приділяється проблемам водоочистки та водопідготовки, застосуванню мембранних процесів для забезпечення високих екологічних вимог і стандартів стосовно контролю викидів забруднень у відкриті водойми та підземні водоносні горизонти. При вивченні даного курсу в студентів формуються міцні знання стосовно практичного застосування мембранних технологій для очищення води, повітря та промислових газів в хімічній та металообробній промисловісті, фармацевтиці, біотехнології, харчовій промисловості тощо.


Розробка дисертаційного проекту


Розчини полімерів
розглядаються уявлення про відмінності розчинів полімерів від розчинів низькомолекулярних сполук, про конформації макромолекул в розчинах, фазові рівноваги, рівноважні та динамічні властивості полімерних систем. Особлива увага приділяється фізико-хімічним методам дослідження полімерів в розчинах.


Синтетичні мембрани
Матеріали для формування мембран та їхні властивості. Основні методи одержання мембран на основі полімерних і неорганічних мембраноутворюючих матеріалів. Метод інверсії фаз. Золь-гель технологія. Фазовий поділ у полімерних системах. Вплив різних параметрів на морфологію мембран. Пористі і непористі мембрани. Йонообмінні і заряджені мембрани. Мембрани з додатковими функціями. Динамічні мембрани. Структура, фізико-хімічні і механічні властивості мембран. Розділювальні характеристики мембран. Мембрани для процесів розділення рідких і газових сумішей.


Сорбенти і сорбційні процеси
Одержання активованих вуглів, їхні властивості, застосування у промисловості. Використання активованих вуглів в очищенні води, харчових технологіях, медицині. Одержання силікагелів. Використання силікагелів у вибіркових сорбційних процесах. Природні та синтетичні цеоліти, їхні властивості. Використання у вибіркових сорбційних процесах. Застосування цеолітів у процесах осушення газів та органічних рідин, у процесах очищення газів. Очищення стічних вод, зниження токсичності промислових викидів.


Супрамолекулярна хімія
Супрамолекулярна хімія - це одна з найбільш популярних сучасних галузей експериментальної хімії, котра бурхливо розвивається на протязі останніх років. Один із засновників супрамолекулярної хімії лауреат Нобелівської премії 1987 року Жан-Марі Лен визначив її як "хімію молекулярних та міжмолекулярних зв'язків". Супрамолекулярна хімія займається синтезом, аналізом будови та вивченням властивостей і поведінки в хімічних реакціях не окремих молекул, а їх ансамблів, в яких молекули зв'язані слабкими міжмолекулярними взаємодіями. Її навіть представляють як своєрідну "молекулярну соціологію", яку цікавить не окремий індивідуум, а поведінка індивідуума у складі різних колективів, а також властивості, які має колектив як певне самостійне ціле. Сфера використання супрамолекулярної хімії є надзвичайно широкою - від молекулярної електроніки ("органічні метали", напівпровідники, надпровідники, молекулярні комп'ютери і т.інш) до фармацевтичної хімії (синтез та модифікування властивостей лікарських препаратів, забезпечення їхньої адресної доставки до відповідної частини організму, лікування генетичних захворювань тощо) та моделювання біологічних процесів. Курс знайомить слухачів з фундаментальними та прикладними засадами супрамолекулярної хімії. Студенти познайомляться як з методами синтезу систем, здатних до самоорганізації, для отримання великих молекул або молекулярних угруповань, так і з їх фантастичними властивостями.


Теоретичні основи мембранних процесів
Транспорт у мембранах. Рушійні сили мембранних процесів. Нерівноважна термодинаміка. Транспорт крізь пористі мембрани. Транспорт крізь непористі мембрани. Транспорт у йонообмінних мембранах. Баромембранні процеси: мікро- фільтрація, ультрафільтрація, нанофільтрація, зворотний осмос, п’єзодіаліз. Мембранні процеси під дією концентрацій: газорозділення, первапорація, діаліз, рідкі мембрани. Термомембранні процеси: мембранна дистиляція, термоосмос. Електромембранні процеси: електродіаліз, електрофільтрування. Поляризаційні явища: концентраційна і температурна поляризація. Формальний опис мембранного масопереносу. Фізичні моделі: модель розчинення-дифузії, модель тонкопористої мембрани, модель грубопористої мембрани, осмотична модель. Концентраційна поляризація-гелеутворення.


Технології сорбційного розділення
Основи молекулярної адсорбційної хроматографії рідких речовин; іоннообмінної хроматографії; осадкової хроматографії; адсорбційної газової хроматографії; газо-рідинної хроматографії. Безперервний метод розділення газів у шарі адсорбенту, що рухається. Капілярна хроматографія, ступінчата хроматографія, вакантохроматографія. Основи розподільчої хроматографії на папері. Гельхроматографія.


Фармацевтична хімія
Курс "Фармацевтична хімія" призначений для студентів четвертого курсу природничого факультету НаУКМА за напрямом підготовки 102 Хімія. Дисципліна фармацевтична хімія є однією з основних в комплексі хімічних і медико-біологічних дисциплін, покликаних забезпечити підготовку фахівців - хіміків в області пошуку і дослідження лікарських засобів.


Фізична хімія
Вивчаються основні напрями фізичної хімії: хімічна термодинаміка, хімічна рівновага, теорія розчинів, фазова рівновага, явища переносу, хімічна кінетика, поверхневі явища й адсорбція, каталіз, електрохімія, хімія високих енергій, фізичний зміст основних законів, їхній математичний опис та межі застосування. Розглядаються особливості застосування знань із фізичної хімії при розгляді практичних ситуацій в хімічній технології, біології і медицині та вирішенні проблем захисту довкілля.


Фізичні методи дослідження в хімії
Вступ до фізичних методів дослідження. Симетрія молекул, таблиці характерів. Оптичні методи аналізу. Електронна спектроскопія. Коливальна спектроскопія. Спектроскопія ядерного магнітного резонансу. Спектроскопія електронного парамагнітного резонансу. Мас-спектрометрія. Комплексне застосування фізичних методів дослідження в хімії.


Функціональні мембрани


Хімія і фізико-хімія високомолекулярних сполук
"Хімія і фізико-хімія високомолекулярних сполук" є обов'язковою дисципліною для студентів спеціальності "Хімія", викладається студентам 3 р.н в 6 та 6д семестрах. Викладання даного курсу базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні основ університетських курсів загальної, органічної, колоїдної та фізичної хімії, а також загальної фізики та вищої математики. Послідовність вивчення навчального матеріалу в курсі є традиційною: спочатку студентами засвоюються основні поняття про мономери і олігомери, ступінь полімеризації та молекулярну вагу полімеру а потім вивчаються основні методи синтезу полімерів - радикальна та йонна полімеризація, поліконденсація, полімераналогічні перетворення; технології переробки полімерів; особлива увага приділена вивченню фізико - хімії полімерів - детально вивчаються фізичні стани полімерів та їх механічні властивості; розчини полімерів та надмолекулярна організація високомолекулярних сполук. Викладання курсу передбачає, що ряд питань з хімії і фізико - хімії високомолекулярних сполук вивчатиметься студентами як бакалаврату так і магістеріуму в рамках інших дисциплін та спецкурсів (колоїдна хімія, розчини полімерів, синтетичні мембрани, методи синтезу і модифікування мембранних матеріалів, полімери біомедичного призначення, фармацевтична хімія, нанокомпозитні полімери та мембрани).


Хімія наноматеріалів
В запропонованому міждисциплінарному курсі основна увага зосереджена на окремих розділах хімії, зокрема фізичної та колоїдної хімії, хімії твердого тіла, стосовно вивчення наноматеріалів. Послідовно розглядаються такі питання як історія виникнення науки про нанооб'єкти та її місце в сучасній науці, класифікація наноматеріалів та їх особливості, основи фізичної хімії речовини в нанорозмірному стані, будова, синтез та методи дослідження наноматеріалів, властивості основних класів нанооб'єктів та наноматеріалів, приклади та перспективи використання наноматеріалів.


Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Scientific trends: modern challenges : collective monograph. – Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2021–   . – Vol. 2 / [Berezinska O., Bilous O., Bilous R., Bilyaeva O., Bitaiev V., Bocheliuk V., Bozhko N., Gaidai A., Golub A., Kostiukievych T., Kryzhevsky Ye., Lakhtarenko N., Lindhren V., Lozova O., Lyzanchuk V., Martsenkovsky I., Martynov V., Marynin A., Mosenkis Iu., Nesterovych B., Osukhovska O., Panov M., Pasichnyi V., Salden V., Sergeychuk O., Shubina Ye., Shyshko D., Sichkarenko H., Strashynskyi I., Strelnikov L., Strilets O., Тabachnikov S., Tarasenko H., Tischenko V., Tovalovych T., Vakulyk P., Virchenko G., Voronkova V.] ; compiled by Viktor Shpak ; chairman of the editorial board Stanislav Tabachnikov. – 2021. – 157 p. – https://doi.org/10.51587/9781-7364-13302-2021-004.
 • Бурбан А.Ф. Наукові основи технології одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра техн. наук. – К. : [б. в.], 2011. - 38 с.
 • Брик М.Т. Енциклопедія мембран: У 2т. - Т.1. = The Encyclopedia of Membranes: In two Volumes. - Vol. 1 / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 656с.

 

Підручники, навчальні посібники

 • Загальна хімія : навчально-методичний посібник / Вакулюк П. В., Забава Л. К., Бабич Н. М., Бурбан А. Ф. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – 2-ге вид., доповн. – Київ : [НАУКМА], 2021. – 274 с.
 • Хімія : підручник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. В. Голубєв, О. А. Голуб, В. І. Лисін [та ін.] ; за ред. Голубєва А. В. – Київ : Кондор, 2016. – Ч. 1 : Загальна хімія. – 264 с.
 • Бурбан А.Ф., Брик М., Забава Л. Окисно-відновні реакції : навч.-метод. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - 47 с.
 • Бурбан А.Ф. Брик М.Т., Забава Л.К. Методичні рекомендації до вивчення теми "Окисно-відновні реакції" ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Природничий факультет, Кафедра хімії. – Київ : [НаУКМА], 2010. – 35 с. – Включ. бібліогр.
 • Сич А.М. Основи матеріалознавства : хімія твердого тіла : навч. посіб. / А.М. Сич, П.Г. Нагорний, В.О. Павленко. – К. : [Український фітосоціологічний центр], 2008.
 • Методичні рекомендації студентам факультету природничих наук щодо написання та захисту курсових і кваліфікаційних робіт з хімії / Уклад.: Г.Г. Жалніна, Л.К. Забава, Л.М. Солодка.; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т природн. наук. Каф. хімії.; Рец.: С.Д. Ісаєв, К.Д. Бутова. - К.: Копі-Центр НаУКМА, 2005. - 47с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи при підготовці до лабораторних занять з курсу "Загальна хімічна технологія": Для студ. ф-ту природн. наук. Спец. "Хімія" / Уклад.: Л.К. Забава, М.В. Цебренко; Рец.: Ю.Ю. Керча, А.Ф. Бурбан. - К.: Копі-Центр НаУКМА, 2005. - 50с.
 • Антонюк Н.Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" (кількісний аналіз) / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 52с.
 • Антонюк Н.Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія навколишнього середовища" / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 31с.
 • Антонюк Н.Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" (якісний аналіз): Для студ. ф-ту природн. наук. Спец. "Хімія" / НаУКМА. Каф. хімії; Рец.: М.Т. Брик. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 80с. - (Метод. серія).
 • Кострова Л.І. Константи стійкості координаційних сполук: Метод. посіб / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 46с.
 • Загальна хімія : навчально-методичний посібник / П. В. Вакулюк, Л. К. Забава, Н. М. Бабич, А. Ф. Бурбан ; [рец. Л. І. Кострова] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [НАУКМА], 2015. - 266 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

 

Публікації /статті

2023

Cтатті

 • Enhancing of transport parameters and antifouling properties of PVDF membranes modified with Fe3O4 nanoparticles in the process of proteins fractionation / Halyna Bubela, Viktoriia Konovalova, Joanna Kujawa, Iryna Kolesnyk, Anatoliy Burban, Wojciech Kujawski // Separation and Purification Technology. – 2023. – Vol. 325. – Article 124573. – https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124573.
 • Ornidazol-based application sorbent with nanosilica and its antimicrobial activity / Olga Bilyayeva, Ivan Karol, Eugeniy Demianenko, Alina Gaidai, Yevhenii Kryzhevskyi, Polina Vakuliuk, Alexander Golub // Wiadomości Lekarskie = Medical Advances. – 2023. – Vol. 76, issue 6. – P. 1347–1358. – https://doi.org/10.36740/WLek202306104. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/27396
 • The mineral composition of potatoes and its influenceon the darkening of tubers pulp / S. Gunko, P. Vakuliuk, О. Naumenko, А. Bober, V. Boroday, V. Nasikovskyi, О. Muliar // Харчова наука і технологія = Food science and technology. – 2023. – Т. 17, вип. 1. – С. 21–28. – https://doi.org/10.15673/fst.v17i1.2565. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/26225
 • Grafting of phosphorus-containing tetrahydroxy(thia)calixarenes on silica enhances europium(III) adsorption / Yuriy Boiko, Konstantin Belikov, Ekaterina Bryleva, Zinaida Bunina, Victoria Varchenko, Alexander B. Rozhenko, Andriy Drapailo, Roman Rodik, Alexander Golub, Alexander Katz& Vitaly Kalchenko // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. – 2023. – Vol. 198, no 9. – P. 715–722. – https://doi.org/10.1080/10426507.2023.2208705.
 • Preparation of chitosan water-in-oil emulsions by stirred cell membrane emulsification / Viktoriia Konovalova, Iryna Kolesnyk, Mariia Savchenko, Andrii Marynin, Halyna Bubela, Joanna Kujawa, Katarzyna Knozowska, Wojciech Kujawski // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2023. – Vol. 661. – Article 130929. – https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.130929.

 

2022

Cтатті

 • Синтез, фото- и электрокаталитические свойства наноструктурных пленок Y-TiO2 / В. С. Воробец, Г. Я. Колбасов, И. А. Медик, А. Ю. Гаращенко, С. В. Карпенко, С. Я. Обловатная, Н. Г. Антонюк // Электронная обработка материалов. – 2022. – Т. 58, номер 1. – С. 15–21. – https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.15. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25970
 • Interaction of ornidazole with initial and functionalized silicas / Alina R. Gaidai, Polina V. Vakuliuk, Eugeniy M. Demianenko, Roman B. Kozakevych, Tetiana V. Murlanova, Iryna M. Furtat, Victor V. Lobanov, Valentin A. Tertykh, Alexander A. Golub // Applied Surface Science. – 2022. – Vol. 580. – Article 152218. – https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.152218.
 • Technological improvement of the Sorghum saccharatum syrup production by membrane technologies / Vadym Chibrikov, Polina Vakuliuk, Nataliia Hryhorenko, Sergiy Gunko, Henryk Sobczuk // Journal of Water and Land Development. – 2022. – No. 54. – P. 131–137. – https://doi.org/10.24425/jwld.2022.141564. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23930
 • Антимікробна активність традиційних і новосинтезованих поверхнево-активних речовин як основа створення нових дезінфікувальних засобів / Фуртат І. М., Нечипуренко О. О., Вакулюк П. В., Вортман М. Я., Шевченко В. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2022. – Т. 5. – С. 25–32. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2022.5.25-32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24129
 • Luminescence of singlet oxygen generated by fullerene C60 – aminopropylsilica nanocomposites / M. Y.Losytskyy, R. A.Kharchenko, D. V.Gryn, M. A.Dotsenko, Yu. S.Boiko, O. M.Kozachkova, A. N.Samoilov, A. A.Golub, V. M.Yashchuk // Functional Materials. – 2022. – Vol. 29, no. 2. – P. 189–192. – https://doi.org/10.15407/fm29.02.189. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23898
 • Модифікування поверхні полівініліденфлуоридних мембран поліетиленіміном / Г. С. Бубела, В. В. Коновалова, І. С. Колесник, А. Ф. Бурбан // Хімія, фізика та технологія поверхні = Himia, FizikataTehnologiaPoverhni. – 2022. – Т. 13, № 1. – С. 94–104. – https://doi.org/10.15407/hftp13.01.094. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23101
 • Microcapsules based on chitosan-carboxymethyl cellulose complexes obtained by membrane emulsification / Victoryia V. Konovalova, Iryna S. Kolesnyk, Ganna A. Pobigay, Andriy I. Marynin // Journal of Chemistry and Technologies. – 2022. – Vol. 30, no. 1. – P. 110–120. – https://doi.org/10.15421/jchemtech.v30i1.252354. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23146

 

Матеріали конференцій

 • Silica gels grafting with upper rim tetraphosphorylated tetrahydroxy(thia)calixarenes. Europium(III) sorption / Yuriy Boiko, Konstantin Belikov, Ekaterina Bryleva, Zinaida Bunina, Victoria Varchenko, Andriy Drapailo, Roman Rodik, Alexander Golub, Alexander Katz & Vitaly Kalchenko // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. – 2022. – Vol. 197, issue 5/6 : ICPC-23: 23rd International Conference on Phosphorus Chemistry. – Р. 579–582. – https://doi.org/10.1080/10426507.2021.2023147.
 • Сікач А. В. Вплив способу зшивання на ступінь набрякання композитів на основі суміші немодифікованого та модифікованого октан-1-аміном натрій альгінату / Сікач А. В., Колесник І. С. // Тези доповідей XXIІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ, 18–20 травня 2022 р. / [орг. ком.: Воловенко Ю. М. (голова) та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Хімічний факультет. – [Київ, 2022]. – C. 119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24571
 • Сікач А. В. Вплив способу зшивання на ступінь набрякання у воді композитів на основі альгінату, модифікованого октан-1-аміном, та мікрочастинок кальцій карбонату / Сікач А. В., Колесник І. С. // Current Chemical Problems = Хімічні проблеми сьогодення : V Міжнародна (ХV Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених : збірник тез доповідей, 22–24 березня 2022 р., м. Вінниця / [редкол.: О. М. Шендрик (відп. ред.) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Донецький національний університет імені Василя Стуса [та ін.]. – Вінниця, 2022. – C. 159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24572
 • Сікач А. В. Модифікування натрій альгінату октан-1-аміном у водному середовищі / Аліна Сікач, Вікторія Коновалова, Ірина Колесник // ХV Українська конференція з високомолекулярних сполук з міжнародною участю «ВМС-2022», Київ, 25–27 жовтня, 2022 / [уклад.: С. Кобилінський та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2022. – C. 49–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24555

 

2021

Cтатті

 • Synthesis, photo- and electrocatalytic properties of nanostructured Y–TiO2 films / V. S. Vorobets, G. Ya. Kolbasov, I. A. Medyk, A. Yu. Harashchenko, S. V. Karpenko, S. Ya. Oblovatna, and N. G. Antoniuk // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2021. – Vol. 57, No. 5. – P. 535–541. – https://doi.org/10.3103/S1068375521050136.
 • Preparation and characterization of polyacrylonitrile membranes with antibacterial properties / Polina Vakuliuk, Iryna Furtat, Nadiia Potvorova, Lucia Zabava, Henryk Sobczuk // Water and Water Purification Technologies. Scientific and Technical News. – 2021. – Vol. 29, No. 1. – P. 20–35. – https://doi.org/10.20535/2218-930012021235473.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22184
 • A Beckmann rearrangement initiated by trifluoromethanesulfonicanhydride in the synthesis of compounds containing a new pyrazolo[3',4':5,6]pyrido[3,2-b]azepine heterocyclic system / Georgiy G. Yakovenko, Marta S. Yagodkina-Yakovenko,Sergey Yu. Suykov, Mikhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2021. – Vol. 57, Issue 2. – P. 199–206. – https://doi.org/10.1007/s10593-021-02893-8.
 • Яковенко Г. Г. Зручні підходи до синтезу 6-аміно- та 6-оксоімідазо-[4,5-b]піразоло[3,4-е]піридинів / Г. Г. Яковенко, М. В. Вовк // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2021. – Т. 19, вип. 1 (73). – С. 10–15. – https://doi.org/10.24959/ophcj.21.224583. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22837
 • 4-(N-Boc-амино)-1Н-1,2,3-триазолкарботиоамидыв синтезе производных новой гетероциклической системы[1,2,3]триазоло[4,5-e][1,4]тиазепина / Наталия А. Сирота, Сергей В. Кемский, Андрей В. Больбут, Игорь И. Чернобаев, Александр С. Лявинец, Михаил В. Вовк // Химия гетероциклических соединений. – 2021. – Т. 57, № 7/8. – С. 841–847. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22838
 • 4-(N-Boc-amino)-1Н-1,2,3-triazolecarbothioamides in the synthesis of a new heterocyclic [1,2,3]triazolo[4,5-e][1,4]thiazepine system / Natalia A. Syrota, Sergiy V. Kemskiy, Andriy V. Bol’but, Igor I. Chernobaev, Oleksandr S. Liavinets, Mykhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2021. – Vol. 57, Issue 7/8. – P. 841–847. – https://doi.org/10.1007/s10593-021-02989-1.
 • Сирота Н. Зручний варіант синтезу 5-оксо-4,5-дигідро-1Н-[1,2,3]-триазоло[4,5-b]піридин-6-карбонової кислоти / Н. Сирота, С. Кемський, М. Вовк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2021. – Вип. 62. – С. 191–196. – https://doi.org/10.30970/vch.6201.191. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22839
 • Influence of the ultra-slow nucleation and growth dynamics on theroom-temperature hysteresis of spin-crossover single crystals / Volodymyr M. Hiiuk, Karl Ridier, Il’ya A. Gural’skiy, Alexander A. Golub, Igor O. Fritsky, Gábor Molnár, William Nicolazzi, Azzedine Bousseksou // Chemical Physics Letters. – 2021. – Vol. 770. – Article 138442. – https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.138442.
 • Functional nanoparticles for biomedical applications: a dsc study of membranotropic behavior / A. N. Samoilov, L. N. Lisetski, N. A. Kasian, M. Yu. Losytskyy, A. A. Golub, V. M. Yashchuk // Functional Materials. – 2021. – Vol. 28, No. 4. – P. 628–632. – https://doi.org/10.15407/fm28.04.628. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22841
 • Microfiltration of saline crude oil emulsions: effects of dispersant and salinity / Şeyma Kücük, Charifa A. Hejase, Iryna S. Kolesnyk, Jia Wei Chew, Volodymyr V. Tarabara // Journal of Hazardous Materials. – 2021. – Vol. 412. – Article 124747. – https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124747.
 • Fluorinated MOF-808 with various modulators to fabricate high-performance hybrid membranes with enhanced hydrophobicity for organic-organic pervaporation / Katarzyna Knozowska, Raymond Thür, Joanna Kujawa, Iryna Kolesnyk, Ivo F. J. Vankelecom, Wojciech Kujawski // Separation and Purification Technology. – 2021. – Vol. 264. – Article 118315. – https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.118315.
 • Development of a catalyst for flue gas purification from carbon monoxide of multi-chamber furnaces for baking electrode blanks / Olena Ivanenko, Andrii Trypolskyi, Nikolai Gomelya, Anton Karvatskii, Andrii Vahin, Olga Didenko, Viktoria Konovalova, Peter Strizhak // Journal of Ecological Engineering. – 2021. – Vol. 22, Issue 1. – P. 174–187. – https://doi.org/10.12911/22998993/128857. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21063
 • Use of metal oxide-modified aerated concrete for cleaningflue gases from carbon monoxide / Olena Ivanenko, Nikolai Gomelya, Tetyana Shabliy, Andrii Trypolskyi, Yuliia Nosachova, Serhii Leleka, Inna Trus, Peter Strizhak // Journal of Ecological Engineering. – 2021. – Vol. 22, Issue 5. – P. 104–113. – https://doi.org/10.12911/22998993/135873.

 

Матеріали конференцій

 • Антибактеріальна активність нанокомпозитів орнідазолу з нативним та функціоналізованими кремнеземами / Фуртат І. М., Гайдай А. Р., Вакулюк П. В., Козакевич Р. Б., Дем’яненко Є. М., Лобанов В. В., Тьортих В. А., Голуб О. А. // Збірник наукових праць : ХVІІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2021», 31 травня – 2 червня 2021 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Хімічний факультет [та ін.]. – Львів : Видавництво від А до Я, 2021. – С. З93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22534
 • Polylactide-silica composites for biomedical application with controlled release of active agents / R. B. Kozakevych, L. M. Polyshchuk, A. V. Tumko, I. M. Furtat, P. V. Vakuliuk, V. A. Tertykh // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface”,devoted to the 35th anniversary of the Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine and workshop “Nanostructures and nanomaterials in medicine: challenges, tasks and perspectives”, 26–27 May 2021, Kyiv : book of abstracts / National Academy of Sciences of Ukraine [et al.]. – Kyiv, 2021. – P. 116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22530
 • Синтез та дослідження властивостей композитних матеріалів антибактеріальної дії на основі кремнезему та полімолочної кислоти / Тумко А. В., Фуртат І. М., Вакулюк П. В., Козакевич Р. Б., Поліщук Л. М., Тьортих В. А. // Current chemical problems = Хімічні проблеми сьогодення : IV International (XIV Ukrainian) scientific conference for students and young scientists, March 23–25, 2021, Vinnytsia : book of abstracts / [ed. board: О. M. Shendriketal.] ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, Vasyl’ Stus Donetsk National University [etal.]. – Vinnytsia, 2021. – P. 191. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22531
 • Взаємодія орнідазолу з нативним та функціоналізовними кремнеземами / Гайдай А. Р., Дем’яненко Є. М., Фуртат І. М., Вакулюк П. В., Козакевич Р. Б., Мурланова Т. В., Лобанов В. В., Тьортих В. А. // Current chemical problems = Хімічні проблеми сьогодення: IV International (XIV Ukrainian) scientific conference for students and young scientists, March 23–25, 2021, Vinnytsia: book of abstracts / [ed. board: О. M. Shendrik et al.] ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, Vasyl’ Stus Donetsk National University [et al.]. – Vinnytsia, 2021. – P. 47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22532
 • Синтез та дослідження властивостей композитних матеріалів на основі кремнезему та полімолочної кислоти / Козакевич Р. Б., Поліщук Л. М., Тумко А. В., Фуртат І. М., Вакулюк П. В., Кусяк А. П., Тьортих В. А. // V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» : збірник матеріалів конференції, 15 квітня 2021 р., м. Житомир / [уклад.: Н. В. Кусяк, В. В. Листван] ; Міністерство освіти і науки України,Житомирський державний університет імені Івана Франка, Національний університет «Києво-Могилянська академія» [та ін.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2021. – С. 91–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22533
 • Дослідження фізико-хімічних властивостей нанокомпозитів з орнідазолом на основі нативного, амінованого та метильованих кремнеземів / Гайдай А. Р., Фуртат І. М., Мурланова Т. В., Вакулюк П. В., Козакевич Р. Б., Дем’яненко Є. М., Лобанов В. В., Тьортих В. А., Голуб О. А. // V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» : збірник матеріалів конференції, 15 квітня 2021 р., м. Житомир / [уклад.: Н. В. Кусяк, В. В. Листван] ; Міністерство освіти і науки України,Житомирський державний університет імені Івана Франка, Національний університет «Києво-Могилянська академія» [та ін.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2021. – С. 78–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22185
 • Синтез та структура гідрогелів полівінілового спирту та желатину, одержаних методом кріоструктурування / Фарманд К. Ф., Мурланова Т. В., Діхтярук Є. В., Матковський О. К., Паєнтко В. В. // Current chemical problems = Хімічні проблеми сьогодення : IV International (XIV Ukrainian) scientific conference for students and young scientists, March 23–25, 2021, Vinnytsia: book of abstracts / [ed. board: О. M. Shendrik et al.] ; Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, Vasyl’ Stus Donetsk National University [et al.]. – Vinnytsia, 2021. – P. 193. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22876
 • Композиція на основі жовтої глини для догляду за волоссям / Вовк О. Ф., Мурланова Т. В., Ничипорук Ю. М., Козакевич Р. Б. // Тези доповідей XXIІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ, 19–21 травня 2021 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Хімічний факультет. – Київ, 2021. – С. 174–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22877

 

Інше

 • Ефективність аплікаційного сорбенту нового покоління в комплексному лікуванні синдрому діабетичної стопи / Біляєва Ольга Олександрівна, Голуб Олександр Андрійович, Вакулюк Поліна Василівна, Крижевський Євгеній Євгенійович, Гайдай Аліна Русланівна // Scientific trends: modern challenges : collective monograph. – Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2021–   . – Vol. 2 / compiled by Viktor Shpak ; chairman of the editorial board Stanislav Tabachnikov. – 2021. – P. 61–71. – https://doi.org/10.51587/9781-7364-13302-2021-004-61-71.
 • Голуб О. А. Аргентум / О. А. Голуб // Велика українська енциклопедія. – 2021. – https://vue.gov.ua/Аргентум.

 

2020

Cтатті

 • Синтез та спектральні характеристики комплексів Ru(III,II), Rh( III) і Pd(II) з N-алілтіоамідами і продуктами їх протоно- та йодоциклізації / П. В. Боровик, М. Б. Літвінчук, А. В. Бентя, С. І. Орисик, Ю. Л. Зборовський, В. В. Орисик, В. І. Пехньо, М. В. Вовк // Український хімічний журнал. – 2020. – Т. 86, № 4. – С. 63–90. –https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.4.2020.63-90. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19425
 • Данилюк І. Ю. Синтетичні підходи до гідрованих піридо[b]азепінів та їхніх бензанельованих аналогів / І. Ю. Данилюк, М. В. Вовк // Український хімічний журнал. – 2020. – Т. 86, № 8. – С. 101–110. –https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.8.2020.101-110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19424
 • Synthetic Potential of 9,10-Anthraquinonyldiazonium Salts / М. V. Stasevych, V. І. Zvarych, V. P. Novikov, М. V. Vovk // Український хімічний журнал. – 2020. – Т. 86, № 9. – С. 55–72. –https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.9.2020.55-72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19423
 • Synthesis of 4-heteryl-substituted derivatives of methylpyrazolo[1,5-a]pyrazine-4-carboxylates / Nazar M. Tsizorik, Yevhenii V. Hrynyshyn, Anna R. Musiychuk, Andriy V. Bol’but, Maxim А. Nechayev, Mikhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2020. – Vol. 56, Issue 12. – P. 1554–1559. –https://doi.org/10.1007/s10593-020-02849-4
 • An efficient method for accessing carboannulated and functionalized [1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridines / Syrota N. А., Kemskiy S. V., Bol’but A. V., Chernobaev I. I., Vovk M. V. // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2020. –https://doi.org/10.1007/s10593-020-02771-9
 • Spin crossover in 2D iron(ii) phthalazine cyanometallic complexes / Hiiuk V. M., Shova S., Rotaru A., Golub A. A., Fritsky I. O., Gural'Skiy I. A. // Dalton Transactions. – 2020. – Vol. 49, Issue 16. – P. 5302–5311. –https://doi.org/10.1039/d0dt00783h
 • Surface Modification of Aminopropylated Silica Gel with Tetraphosphorylated bis-Methoxycarbonylmethoxycalix[4]Arenes for Effective Europium(Iii) Sorption / Yesypenko O. A., Boiko Y. S., Belikov K. N., Bryleva K. Y., Bunina Z. Y., Rozhenko A. B., Shishkina S. V., Drapailo A. B., Rodik R. V., Atamas L. I., Golub A. A., Kalchenko V. I. // Theoretical and Experimental Chemistry. – 2020. – Vol. 56. – P. 252–260. –https://doi.org/10.1007/s11237-020-09656-0
 • Photocatalytic properties of PVDF membranes modified with g-C3N4 in the process of Rhodamines decomposition / Kolesnyk I., Kujawa J., Bubela H., Konovalova V., Burban A., Cyganiuk A., Kujawski W. // Separation and Purification Technology. – 2020. – Vol. 250. – Article number 117231. –https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117231
 • Enhanced transport and antifouling properties of polyethersulfone membranes modified with α-amylase incorporated in chitosan-based polymeric micelles / Kolesnyk I., Konovalova V., Kharchenko K., Burban A., Kujawa J., Kujawski W. // Journal of Membrane Science. – 2020. – Vol. 595. – Article number 117605. –https://doi.org/10.1016/j.memsci.2019.117605. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18323
 • Nanocomposites with ornidazole-antibacterial and antiadhesive agents against Gram-positive and Gram-negative bacteria / Furtat I., Lupatsii M., Murlanova T., Vakuliuk P., Gaidai A., Biliayeva O., Sobczuk H., Golub A. // Applied Nanoscience. – 2020. – Vol. 10. – P. 3193–3203. –https://doi.org/10.1007/s13204-020-01260-x. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19302

 

Матеріали конференцій

 • Asymptotic methods in optimization of multi-item inventory management model/ Horoshkova L., Khlobystov I., Volkov V., Holovan O., Markova S., Golub A., Oliynyk O. // CEUR Workshop Proceedings Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy, M3E2-MLPEED 2020; Odessa; Ukraine; 13–18 July 2020. – 2020. – Vol. 2713. – P. 393–414. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20433
 • Physicochemical properties of clay minerals for cosmetic application / Murlanova T., Paientko V., Zabava L., Mykhailovska I., Pasko M., Vovk O. // Nanotechnology and nanomaterials : abstract book of International research and practice conference (NANO-2020) / ed. by Olena Fesenko ; International Science and Innovation cooperation, Technology transfer Department of Institute of Physics of NAS of Ukraine. – Kyiv : Computer-publishing, information center, 2020. – P. 262–263. 

 

2019

Cтатті

 • Створення та властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих антимікробними препаратами / А. Р. Гайдай, П. В. Вакулюк, І. М. Фуртат, Т. В. Мурланова, Н. І. Куниця, В. А. Тьортих, Р. Б. Козакевич, А. Г. Гребенюк, О. А. Голуб // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. – № 3. – С. 6–16. – https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-6-16 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16215
 • 4-(Boc-amino)-1Н-1,2,3-triazole-5-carboxylic acids – convenient reagents for the synthesis of 1,4,6,7-tetrahydro[1,2,3]-triazolo[4,5-е][1,4]diazepine-5,8-diones / Natalia А. Syrota, Sergiy V. Kemskiy, Andriy V. Bol’but, Mikhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 11. – P. 1092–1097. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02583-6.
 • N-Boc-4-aminopyrazole-5-carbaldehydes in Friendländer synthesis of pyrazolo[4,3-b]pyridines / Georgiy G. Yakovenko, Oleh A. Lukianov, Andriy V. Bol’but, Mykhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 4–5. –P. 379–385. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02468-8.
 • Synthesis of pyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-ylacetonitriles and their annulation with pyridine ring / Nazar M. Tsizorik, Yevhenii V. Hrynyshyn, Anna R. Musiychuk, Andriy V. Bol’but, Mykhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 9. –P. 893–896. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02554-x.
 • Synthesis of 4-aryl(hetaryl)pyrazolo[1,5-a]pyrazines by palladium-catalyzed Suzuki–Miyaura cross coupling / Yevhenii V. Hrynyshyn, Anna R. Musiychuk, Nazar M. Tsizorik, Andriy V. Bol’but, Mikhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 11.– P. 1070–1074. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02579-2.
 • Синтез та протимікробна активність 4-арилтіо- та 4-алкілтіофункціоналізованих піразоло[1,5-a]піразинів / Є. В. Гринишин, Г. Р. Мусійчук, О. З. Комаровська-Порохнявець, О. П. Іськів, Н. І. Москаленко, М. В. Стасевич, Н. М. Цизорик, М. В. Вовк // Український хімічний журнал. – 2019. – Т. 85, № 1. – С. 58–66. – https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.1.2019.58-66.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18290
 • A convenient synthesis method of 5-oxopyrazolo[4,3-b]pyridine-6-carboxylic acids and their nitriles / Georgiy G. Yakovenko, Oleh А. Lukianov, Andriy V. Bol’but, Mikhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 12. – P. 1211–1216. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02603-5.
 • Use of a system of differential equations to analyze the functioning of a catalytic bio macromolecule under non equilibrium conditions / Y. M. Barabash, T. V. Serdenko, P. P. Knox, A. A. Golub // Heliyon. – 2019. – Vol. 5, Issue 7. – Article number e02108. – https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18292
 • Improved antifouling properties of polyethersulfone membranes modified with α-amylase entrapped in Tetronic® micelles / Iryna Kolesnyk, Viktoriia Konovalova, Kateryna Kharchenko, Anatoliy Burban, Katarzyna Knozowska, Wojciech Kujawski, Joanna Kujawa // Journal of Membrane Science. – 2019. – Vol. 570–571. – P. 436–444. – https://doi.org/10.1016/j.memsci.2018.10.064.
 • Каталітичні властивості поліетерсульфонових мембран, модифікованих наночастинками SnO2 / І. С. Колесник, О. Я. Джоджик, В. В. Коновалова, Г. А. Сорокін, Т. Г. Мешкова, А. Ф. Бурбан, С. М. Царик // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 135–148. – https://doi.org/10.15407/hftp10.02.135.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17668
 • Improvement of separation and transport performance of ultrafiltration membranes by magnetically active nanolayer / Viktoriia Konovalova, Iryna Kolesnyk, Anatoliy Burban, Wojciech Kujawski, Katarzyna Knozowska, Joanna Kujawa // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2019. – Vol. 569. – P. 67–77. – https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.02.061.
 • Electrolyte–electrolyte phase separation under the influence of a DC magnetic field / Yu. I. Gorobets, О. Yu. Gorobets, D. O. Derecha, Yu. B. Skirta, I. V. Gerasimchuk,V. V. Konovalova, A. A. Kyba // Applied Nanoscience. – 2019. – Vol. 9, Issue 5. – P. 859–863. – https://doi.org/10.1007/s13204-018-0827-4.
 • Super-Heat Resistant Polymer NanocompositesBased on Heterocyclic Networks: Structure and Properties / V. A . Bershtein, A. M. Fainleib, P. N. Yakushev, D. A. Kirilenko, and O. G. Melnychuk // Physics of the Solid State. – 2019. – Vol. 61, No. 8. – P. 1494–1501. – https://doi.org/10.1134/S1063783419080080.
 • High-temperature hybrid phthalonitrile/amino-MMTnanocomposites: Synthesis, structure, properties / V. A. Bershtein, A. M. Fainleib, P. N. Yakushev, D. A. Kirilenko, K. G. Gusakova,D. A. Markina, O. G. Melnychuk, V. A. Ryzhov // Express Polymer Letters. – 2019. – Vol.13, No.7. – P. 656–672. – https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2019.55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19700
 • High temperature phthalonitrile nanocomposites with silicon basednanoparticles of different nature and surface modification: Structure,dynamics, properties / Vladimir Bershtein, Alexander Fainleib, Pavel Yakushev, Demid Kirilenko,Kristina Gusakova, Daria Markina, Oleksandr Melnychuk, Valery Ryzhov. – Polymer. – 2019. – Vol. 165. – P. 39–54. – https://doi.org/10.1016/j.polymer.2019.01.020.

 

Матеріали конференцій

 • Synthesis of magnetosensitive nanocomposites with carbon surface / N.М.Opanashchuk, A.L.Petranovska, P.P.Gorbyk, A.P.Kusyak,O.D.Shcheglov, N.G.Antoniuk // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 168. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16279
 • Hydrogen peroxide decomposition by kaolin clay modified with nanoceria / A. M. Grinko, A. V. Brichka, O. M. Bakalinska, M. T. Kartel // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16276
 • Попик І. І. Синтез та дослідження поліуретанових композитів з фрагментами природних полімерів / Попик І. І., Будзінська В. Л. // IIIВсеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 17 квітня 2019 р., м. Житомир : збірник матеріалів конференції / [ред. група: В. В. Листван, Н. В. Кусяк, Л. П. Коцюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 367–368. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16211
 • Властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць модифікованих антимікробними препаратами / Гайдай А. Р, Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Мурланова Т. В., Біляєва О. М., Голуб О. А. // ІIІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 17 квітня 2019 р., м. Житомир : збірник матеріалів конференції / [ред.: В. В. Листван, Н. В. Кусяк, Л. П. Коцюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 260–262. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16205
 • Adsorption of proteins on nano-silica modified with antimicrobial drugs / A. Gaidai, P. Vakuliuk, I. Furtat, N. Kunytsia, T. Murlanova, O. Golub // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16275
 • Modification of silica gel with tetraphosphorylated calix[4]arenes and examination of Eu(III) sorption / Y.S.Boiko, О.А.Yesypenko, A.B.Drapailo, K.Yu.Bryleva, S.V.Sishkina, К.М.Byelikov, P.V.Vakuliuk, R.V.Rodik, O.A.Golub, V.І.Kalchenko // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16273
 • Застосування нанокомпозитних препаратів з біологічно активними речовинами в медико-біологічній практиці / Аліна Гайдай, Поліна Вакулюк, Ірина Фуртат, Тетяна Мурланова, Ольга Біляєва, Олександр Голуб // Збірник наукових праць : ХVІI наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019» : присвячена 150-річчю від дня створення періодичної системи хімічних елементів, Львів, 2–5 червня 2019 року. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2019. – С. О18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16368
 • The method to analyze the functioning of the catalytic biomacromolecules under nonequilibrium conditions / Barabash Y.M., Serdenko T. V., Knox P.P., Golub A.A. // International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO–2019), 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts / [ed. by Olena Fesenko]. – Kiev : Computer-publishing, information center, 2019. – P. 344.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16381
 • Ртутні лампи – сучасна екологічна та правова проблема в Україні / Базилевська А. Б., Михіна Л. І., Турос О. І., Забава Л. К. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 60–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17228
 • Polyvinylidene fluoride membranes modified with TiO2nanoparticles for beer filtration / D.O.Novikov, I.S.Kolesnyk, O.Ya.Dzhodzhyk, V.V.Konovalova, A.F.Burban // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16278
 • The effect of nanocomposite, impregnated with ornidazole, on biofilm formation by opportunistic microorganisms / Lunatsii M., Furtat I., Murlanova T., Vakuliuk P., Golub A. // International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO–2019), 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts / [ed. by Olena Fesenko]. – Kiev : Computer-publishing, information center, 2019. – P. 296. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16379
 • Investigation of proteonectic properties of biologically active nanocomposites based on silica matrices / Gaidai A., Oliniichuk H., Kozakevych R., Murlanova T., Vakuliuk P., Kunytsya N., Furtat l., Tertykh V., Golub A. // International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO–2019), 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts / [ed. by Olena Fesenko]. – Kiev : Computer-publishing, information center, 2019. – P. 298–299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16380
 • Термічна стійкість термореактивних фталонітрильних композитів за малого вмісту наночастинок модифікованого монтморилоніту та кремнезему/ Сігарьова Н. В., Горєлов Б. М., Місчанчук О. В., Мельничук О. Г., Файнлейб О. М. // III Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 17 квітня 2019 р., м. Житомир : збірник матеріалів конференції / [ред. група: В. В. Листван, Н. В. Кусяк, Л. П. Коцюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 154–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16206

 

2018

Cтатті

 • Surface polymerization of monomers on the polyethylene terephthalate membrane in low temperature plasma for water treatment [electronic resource] / Trachevskyi V., Vakuliuk P., Kartel N., Bo W. // Chemistry and Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, Issue 1. – P. 64–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15860
 • Mono- and bimetallic complexes of Mn(II), Co(II), Cu(II), and Zn(II) with schiff bases immobilized on nanosilica as catalysts in ozone decomposition reaction [electronic resource] / Rakitskaya T., Truba A., Radchenko E., Golub A. // Chemistry and Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, Issue 1. – P. 1–6. – DOI: 10.23939/chcht12.01.001. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15861
 • Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками магнетиту / В. В. Коновалова, І. С. Колесник, С. М. Царик, А. Ф. Бурбан // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. – Т. 9, № 3. – С. 203–211. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15725
 • Fe2+ Removal from Water Using PVDF Membranes, Modified with Magnetite Nanoparticles, by Polyelectrolyte Enhanced Ultrafiltration / V. Konovalova, I. Kolesnyk, O. Ivanenko, A. Burban // Engineering and Protection of Environment. – 2018. – Vol. 21, № 1. – P. 39–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15618

 

Інше

 

2017

Cтатті

 • Гребенюк А. Г. Квантово-хімічне моделювання сольватації та адсорбції орнідазолу на поверхні кремнезему / Гребенюк А. Г., Голуб О. А. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 58–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12365
 • Жох, А. А. Влияние природы диффузата на режим транспорта в зерне цеолитсодержащего катализатора / А. А. Жох, П. Е. Стрижак // Украинский химический журнал. – 2017. – Т. 83, № 9–10. – С. 65–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12510
 • Модифікування поліетерсульфонових мембран наночастинками TiO2 методом «layer-by-layer» / І. С. Колесник, О. Я. Джоджик, ..., В. В. Коновалова, ..., А. Ф. Бурбан [та ін.] // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2017. – Т. 8, № 3. – С. 310–321. http://dx.doi.org/10.15407/hftp08.03.310
 • Нанокомпозити на основі орнідазолу та пірогенного кремнезему для лікування ускладнених ран / Мурланова Т. В., Коцюда С. С., Вакулюк П. В., Голуб О. А. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 53–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12366
 • Розроблення методів синтезу колоїдних полімерів на основі наночастинок магнетиту / Нікулін О. С., Коновалова В. В., Самченко Ю. М., Марінін А. І., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 47–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12367
 • Modified polyethersulfone membranes with photocatalytic properties / O. Dzhodzhyk, I. Kolesnyk, V. Konovalova, A. Burban // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol. 11, № 3. – P. 277–284. http://doi.org/10.23939/chcht11.03.277
 • Zhulynskyi А. An Optimization of Static Operating Modes of the Installation of Contact Membrane Distillation / А. Zhulynskyi, L. Ladieva, A. Burban // Contemporary Engineering Sciences. – 2017. – Vol. 10, no. 9. – P. 439–446. http://dx.doi.org/10.12988/ces.2017.7332

 

Матеріали конференцій

 • Голуб О. А. Сучасна хімічна термінологія і номенклатура – необхідний і обов'язковий інструмент у викладанні хімічних дисциплін / Голуб О. А. // Сучасні тенденції навчання хімії : програма та тези доповідей III науково-методичної конференції, 24 березня 2017 року. – Львів : Діпіай, 2017. – С. 9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13307
 • Electrolyte-Electrolyte Phase Separation in a DC Magnetic Field / Gorobets Yu. I., Gorobets O. Yu., ... Konovalova V. V. [et al.] // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 600. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13080
 • Hybrid antibacterial nanocomposites based on silica / S. S. Kotsyuda, P. V. Vakuliuk, I. M. Furtat, ..., A. A. Golub [et al.] // «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop «Nanostructured biocompatible / bioactive materials» : Proceedings of Ukrainian Conference with International participation, 24–25 May 2017. – Kyiv, 2017. – P. 88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13513
 • In vitro activity of Tamoxifen-loaded magnetite nanoparticles against MCF–7 breast cancer / Ie. Pylypchuk, V. Synytsa, ..., N. Antoniuk [et al.] // «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop «Nanostructured biocompatible / bioactive materials» : Proceedings of Ukrainian Conference with International participation, 24–25 May 2017. – Kyiv, 2017. – P. 136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13512
 • Magnetite-polysaccharide nanocomposites as components of heterogeneous Fenton system / Kolesnyk I. S., Volobaiev I. I., Dzhodzhyk O. Ya., Konovalova V. V., Golub O. A., Burban A. F. // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13091
 • Nanocomposition Ornidasil in treatment of pyo-inflammatory diseases of soft tissues / Belyaeva O., Karol I., Kryzhevskyi V., Neshta, V., Golub O. // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 604. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13093
 • Nanocomposite Preparation Orniseratosil for Treatment of Suppurative Septic Diseases of Soft Tissues / Bilyayeva O. O., Karol I. V., Kryzhevskiy E. E., Golub A. A. // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 607. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13081
 • Nanocomposite Preparation Sertasil (Acapsil) and Nitric Oxide Joint Application Potency in Treatment of Lower Limbs Complicated Trophic Ulcers / Belyaeva O., Balinska M., Kryzhevskyi V., Neshta V., Golub A. // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 588. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13078
 • Photocatalytic membranes modified with TiO 2 nanoparticles / I. S. Kolesnyk, ..., O. Ya. Dzhodzhyk, V. V. Konovalova, A. F. Burban [et al.] // «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop «Nanostructured biocompatible / bioactive materials» : Proceedings of Ukrainian Conference with International participation, 24–25 May 2017. – Kyiv, 2017. – P. 84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13511

2016

Статті

 • Антиозонантна активність моно- та біметальних комплексів 3d- металів із саліцилальімінопропільними групами, іммобілізованими на нанокремнеземі / Т. Л. Ракитська, А. С. Труба, Є. О. Радченко, О. А. Голуб // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2016. – Т. 7, № 1. – С. 65–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11675
 • Гібридні рН- та термочутливі гідрогелі на основі полівінілового спирту та акрилових мономерів / Крикля С. О., Самченко Ю. М., Коновалова В. В. [та ін.] // Магістеріум. Хімічні науки. – 2016. – Вип. 63. – С. 20–28. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9346
 • Електричні та механічні властивості поліуретанових композитів з вуглецевими нанотрубками різної будови / Кух О. А., Лобко Є. В., Лемеш Н. В., … Жалніна Г. Г., Стрижак П. Є. [та ін.] // Магістеріум. Хімічні науки. – 2016. – Вип. 63. – С. 47–51. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9350
 • Enhanced starch hydrolysis using α-amylase immobilized on cellulose ultrafiltration affinity membrane / Viktoriia Konovalova, Kateryna Guzikevich, Anatoliy Burban [at al.] // Carbohydrate Polymers. – 2016. – Vol. 152. – P. 710–717. http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.carbpol.2016.07.065
 • Entrapment modification of the polyacrylamide gel with chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering / D. Bilko, … N. Antoniuk, I. Kolesnyk, A. Burban // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 30–36. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9385
 • Методи одержання амфіфільних поліcахаридів як міцелярних систем доставки лікарських засобів (огляд) / Колесник І. С., … Коновалова В. В., Жалніна Г. Г., Царик С. М., Бурбан А. Ф. // Магістеріум. Хімічні науки. – 2016. – Вип. 63. – С. 3–11. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9344
 • Модифікування полісульфонових мембран магнітними наночастинками / Коновалова В. В., Побігай Г. А., … Царик С. М., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 3–7. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9380
 • Модифікування сульфоланів для синтезу нових сульфоамінокислот / Михальонок Я. С., Жалніна Г. Г., Момот Л. М., Бурбан А. Ф. // Магістеріум. Хімічні науки. – 2016. – Вип. 63. – С. 11–20. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9345
 • Нові амінокислоти з сульфоновим фрагментом як будівельні блоки для твердофазного пептидного синтезу / Михальонок Я. С., Жалніна Г. Г., Момот Л. М., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 18–26. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9383
 • Отримання целюлозних мембран з іммобілізованою глюкооксидазою / Побігай Г. А., Мешкова Т. Г., Коновалова В. В., … Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 8–13. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9381
 • Synthesis and characterization of multi-responsive nano-sized hydrogel based on N-isopropilacrylamide and magnetite / Konovalova V. V., Samchenko Yu. M., … Burban A. F. [et al.] // Journal of Applied Chemical Science International. – 2016. – Vol. 6 (3). – P. 132–140. http://www.ikpress.org/abstract/5406
 • Synthesis, gas transport and dielectric properties of fluorinated poly(arylene ether)s based on decafluorobiphenyl / Tkachenko I. М., Belov N. A., … Vakuliuk P. V. [et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2016. – Vol. 183. – P. 279–287. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.08.028

 

Матеріали конференцій

 • Полісульфонові мембрани з фотокаталітичними властивостями для концентрування молока / Олег Джоджик, Ірина Колесник, Вікторія Коновалова, Анатолій Бурбан // Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії : міжнародна науково-практична конференція, 11–13 жовтня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11695
 • Рolysulfone membranes modified with α -amylase, incorporated into polymeric micelles, for starch ultrafiltration / Kateryna Kharchenko, Iryna Kolesnyk, Victoriia Konovalova, Anatoliy Burban // Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії : міжнародна науково-практична конференція, 11–13 жовтня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 47–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11694

2015

У виданнях НаУКМА

 • рН-чутливі мікрокапсули на основі натрійальгінату, модифікованого L-аспарагіновою та L-глутаміновою кислотами / Колесник І. С., Бородулін Ю. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 9-15.
 • Ультрафільтрація водорозчинних полімерів на магнітоактивних мембранах / Коновалова В. В., Бурбан А. Ф., Іваненко О. І., Перхун П. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 3-8.
 • Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран / Момот Л. М., … Подвисоцька Т. С., Бурбан А. Ф.  [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 25-33.
 • Паршин О. С. Методи отримання високогідрофобних та супергідрофобних полімерних мембран для процесу мембранної дистиляції / Паршин О. С., Бурбан А. Ф., Вакулюк П. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 16-24.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Нанорозмірні ферогідрогелі на основі ізопропілакриламіду для контрольованого транспорту лікарських засобів / Самченко Ю. М., Коновалова В. В., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О // Полімерний журнал. - 2015. - Т. 37, № 4. - С. 416-422.
 • Kolesnyk I.Alginate/κ-Carrageenan Microspheres and their Application for Protein Drugs Controlled Release / I. Kolesnyk, V. Konovalova, A. Burban // Chemistry & Chemical Technology. - 2015. - Vol. 9, № 4. - P. 485-492.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів / Колесник І. С.,Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 9-15.
 • Шкавро З. М. Теорія та практика використання коагулянтів у технології водоочищення (огляд) / Шкавро З. М., Антонюк Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 65-78.
 • Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Юхименко Н. М., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 25-30.
 • Виготовлення гідрофобних мембран на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих УФ-опроміненням, та дослідження їх властивостей / Момот Л. М., Михальонок Я. С., … Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 31-38.
 • Бурбан А. Ф. Мембранна дистиляція в процесах водопідготовки, знесолення та очищення стічних вод / Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 15-24.
 • Отримання флуоровмісних мембран для очищення шахтних вод методом мембранної дистиляції / Вакулюк П. В., … Сергійчук С. А., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 38-42.
 • Термочутливі гідрогелі з інкорпорованими вуглецевими нанотрубками / Коротич О. І., … Коновалова В. В., Самченко Ю. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 3-8.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Магнітно-активні ультрафільтраційні мембрани на основі целюлози / В. В. Коновалова, С. В. Горобець, Є. А. Полоз, А. Ф. Бурбан // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 3. – С. 119-125 : мал.

В іноземних виданнях

 • pH-sensitive Hybrid Hydrogel Materials with Incorporated Nanoparticles / S. O. Kryklia, Yu. M. Samchenko, T. P. Poltoratska, V. V. Konovalova // Proceedings Of The International Conference Nanomaterials: Applications And Properties. – 2014. – Vol. 3, No 2.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Колесник І. С. Порівняння методів мікрокапсулювання α-амілази в альгінатні мікрокапсули / Колесник І. С., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 18-22.
 • Хітозан-колагенові плівки для вирощування нащадків мезенхімальних стовбурових клітин / Білько Д. І., Загородько О. В., Антонюк Н. Г. [та ін.]. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 44-49.
 • Петрук В. В. Порожнистоволоконні мембрани та модулі для мембранно-дистиляційних процесів / Петрук В. В., Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 27-33.
 • Іммобілізація йоду на поверхні модифікованих N-вінілпіролідоном поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 22-27.
 • Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих мембран / Гуменюк Л. М., … Момот Л. М., … Бурбан А. Ф. [та ін.] // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 13-18.
 • Одержання композитних флуоровмісних мембран, наповнених солями цирконію / Горобець А. В., Вакулюк П. В., Ранський А. П., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 8-13.
 • Дослідження кінетики вивільнення лікарських препаратів з термочутливих гідрогелів на основі N-ізопропілакриламіду та аліламіну / Коновалова В. В., … Побігай Г. А., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 3-7.

В іноземних виданнях

 • Konovalova V. Comparison of α–amylase immobilization methods on polymer membranes by determining mass transfer coefficient / V. Konovalova, K. Guzykevych, A. Burban // 11th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, Porto, July 7th-11th 2013. - 2013.- P. 195-196.
 • Thermo- and pH-Responsive Hydrogels Based on N-Isopropylacrylamide and Allylamine Copolymers / Victoria Konovalova, ... Ganna Pobigai, Anatoly Burban [et al] // Soft. - 2013.- Vol. 2, no 4. - P. 19-26.

Інше

 • Nanocomposite Membranes with pH-and Thermo-sensitive Function [Електронний ресурс] / V. V. Konovalova, G. A. Pobigay, ... A. F. Burban [et al] // Proceedings of the International Conference Nanomaterials : Applications and Properties. - Електронні дані. - 2013. - Vol. 2, No 2. - P. 02FNC15-1-02FNC15-3. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2013/paper/view/1111/510.

2012

У виданнях НаУКМА

 • PН-чутливі мікрокапсули на основі суміші альгінат- к-каррагінану для контрольованого вивільнення терапевтичних пептидів / Давідовіч І. С., Венгель К. Г., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 18-23.
 • Композитні мембрани на основі флуоровмісних полімерів для мембранної дистиляції / Вакулюк П. В., Петрук В. В., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 33-39.
 • Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів / Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 23-27.
 • Формування багатошарових плівок на основі полі-β-циклодекстрину / Коновалова В. В., Бурбан А. Ф., Ісаєв С. Д. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 44-49.
 • Композиційні мембрани на основі полімерних гідрогелів та ультрафільтраційних мембран із функцією РН- і термочутливості / Коновалова В. В., Побігай Г. А., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 12-18.
 • Отримання та дослідження гідрогелевих мембран на основі кополімерів акриламіду для електрофорезу / Побігай Г. А., Коновалова В. В.,Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 65-68.
 • Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 49-55.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Термочутливі гідрогелі на основі кополімерів N-ізопропілакриламіду та аліламінгідрохлориду / В. В. Коновалова, ... Г. А. Побігай, ... Бурбан А. Ф. [та ін.] // Полімерний журнал. - 2012. - Т. 34, № 2. - С. 200-205.
 • Дослідження ефективності застосування донних прострілочних зарядів на кар’єрах / С. Д. Ісаєв, А. П. Пашков, П. Й. Федоренко, Л. А. Нападовська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво" : зб. наук. пр. - К. : [НТУУ "КПІ" : Техновибух], 2012. - Вип. 22. - С. 105-111 : табл.

В інших виданнях України 

 • Отримання альгінатних мікрокапсул мікроемульсійним методом: вплив параметрів процесу на характеристики мікрокапсул / І. С. Давідовіч, Г. В. Калітовська, Н. Г. Антонюк, А. Ф. Бурбан // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 10. - С. 125-129.
 • Розроблення нанофільтраційних мембран з антибактеріальною активністю методом "Layer-by-Layer" з використанням гуанідинвмісних полімерів / В. В. Коновалова, Г. А. Побігай, ... А. Ф. Бурбан [та ін.] // Вода і водоочисні технології. - 2012. - № 3. - С. 62-71.
 • Гідроліз олії у двофазному ферментативному мембранному реакторі / Г. Є. Кузикевич, В. В. Коновалова, А. Ф. Бурбан, І. І. Полтавцев // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 3. - С. 132-137.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Бурбан А.Ф., Багацький М.А. Позитивно заряджені трекові мембрани на основі поліетилентерефталату та 4-вінілпіридину // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 3-9.
 2. Бурбан А.Ф., Коновалова В.В., Гузикевич К.Є. Дослідження впливу іммобілізованої а-амілази на транспортні та біокаталітичні властивості ультрафільтраційних мембран // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 35-39.
 3. Бурбан А.Ф., Побігай Г.А., Коновалова В.В., Гнатчук Н.М. Методика отримання гідрогелів біомедичного призначення на основі хітозану та дослідження їхніх властивостей // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 17-21.
 4. Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г., Чабан М.О. … [та ін.]. Одержання pH-чутливих альгінат-агарових мікрокапсул для контрольованого вивільнення білкових лікарських засобів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 30-35.
 5. Бурбан А.Ф., Стадний І.А., Коновалова В.В., Бондаренко П.О.Дослідження термоокислювальної деструкції та механічних властивостей композиційних протонпровідних мембран на основі полідиметилсилоксану // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 49-53.
 6. Ісаєв С.Д., Довбешко Г.І., Жалніна Г.Г. … [та ін.]. Застосування методу SEIRA (Surface Enhancement of Infrared Absorbtion) для визначення малих концентрацій забруднювачів у повітрі // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 40-48.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Побігай Г.А., Коновалова В.В., Бурбан А.Ф. ... [та ін.]. Термочутливі полімерні мембрани на основі полі-N-ізопропілакриламіду // Полімерний журнал. - 2011. - Т. 33, № 2. - С. 175-180.
 2. Бурбан А.Ф., Коновалова В.В., Побегай А.А. ... [и др.]. Термочувствительные сополимерные гидрогели с регулируемой температурой фазового перехода // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - № 8. – С. 123–129.

В іноземних виданнях

 1. Konovalova V., Pobigaj G., Burban A., Chiketa O. Cellulose membranes with pH and thermo-sensitive function // ICOM 2011 : Book of Abstract. – [Twente, Netherlands : University of Twente, 2011]. – P. 879.
 2. Konovalova V.V., Pobigai G.A., Burban A.F. … [et al.]. Sunflower oil hydrolysis in biphasic membrane reactor with lipase immobilized on modified cellulose membrane // ICOM 2011 : Book of Abstract. – [Twente, Netherlands : University of Twente, 2011]. – P. 904.
 3. Konovalova V.V., Pobigay G.A., Burban A.F. … [et al.]. Development of Hydrogel Polyelectrolyte Membranes with Fixed Sulpho-Groups via Radical Copolymerization of Acrylic Monomers // Materials Sciences and Applications. - 2011. - Vol. 2. - P. 270-275.

2010

 • Konovalova V., Pobigay G., Burban A., Samchenko Y., Poltoracka T., Ulberg Z. Hydrohel membranes with pH and thermo-sensitive parameters // Proceedings of the XXVth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation "Ars Separatoria 2010", July 4-7, 2010, Toruс, Poland / [ed. Stanisіaw Koter, Izabela Koter]. – Toruс : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2010. – P. 222–225.
 • Konovalova V., Pobigay G., Burban A., Samchenko Yu., Stadniy I., Ulberg Z. Syntesis and characterization of hydrogel sulfo-modified electrolyte membranes // Proceedings of the XXVth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation "Ars Separatoria 2010", July 4-7, 2010, Toruс, Poland / [ed. Stanisіaw Koter, Izabela Koter]. – Toruс : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2010. – P. 218–221.
 • Антонюк Н.Г., Давідовіч І. С. Вилучення іонів плюмбуму водоростями басейну Чорного моря // Магістеріум. Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 40. – С. 22–25.
 • Бурбан А. Ф., Горобець А.В., Вакулюк П.В., Манжос Н.О., Павленко Д.С., Тьортих В.А., Лобок С.І. Флуоровмісні мембрани, наповнені високодисперсними кремнеземами / Горобець А.В. ... [та ін.]. // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. - С. 3–9.
 • Бурбан А.Ф., Солодка Л.М., Будинкевич Г.М., Момот Л.М. Отримання заряджених бактерицидних поліамідних мембран // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. – С. 26–31.
 • Вакулюк П.В., Бурбан А.Ф., Потворова Н.В. Омилення ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран та дослідження їхніх властивостей // Магістеріум. Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 40. – С. 17–21.
 • Вакулюк П.В., Мурланова Т.В., Лаврик В.І., Нижник В.В. Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки антибактеріальних характеристик поліетилентерефталатних мембран // Магістеріум. Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 40. – С. 26–27.
 • Вакулюк П.В., Нижник В.В., Мурланова Т.В., Бучек Н.В., Гринюк І.В. pH-чутливі мембрани на основі поліетилентерефталату // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. – С. 10–15.
 • Коновалова В.В., Дзумедзей Ю.І., Побігай Г.А., Бурбан А.Ф. Отримання біосумісних полімерних плівок на основі хітозону та дослідження їхніх властивостей // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. – С. 51–56.
 • Коновалова В.В., Побігай Г.А., Бурбан А.Ф., Битко К.К. Гепаринізація целюлозних мембран із прищепленим поліетиленіміном для гемодіалізу та дослідження їх транспортних властивостей // Магістеріум. Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 40. – С. 3–6.
 • Коновалова В.В., Побігай Г.А., Бурбан А.Ф., Гузикевич К.Є. Розроблення нового методу іммобілізації ліпази на целюлозних мембранах // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – № 8. – С. 142–147.
 • Коновалова В.В., Побігай Г.А., Бурбан А.Ф., Самченко Ю.М., Стадній І.А., Полторацька Т.П., Покровський В.О., Ульберг З.Р. Поліелектролітні гідрогелеві мембрани на основі вінілових мономерів // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – № 11. – С. 113–118.
 • Побігай Г.А., Коновалова В.В., Бурбан А.Ф., Гладчук С.М. Іммобілізація тіольних груп на целюлозних мембранах, модифікованих поліетиленіміном // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. – С. 42–46.

2009

 • Антимікробні мембрани на основі гідрогелевих нанореакторів / В.В. Коновалова, Г.А. Побігай, А.Ф. Бурбан, ... [та ін.] // Доп. Нац. акад. наук України. – 2009. – № 10. – С. 139-143.
 • Бактерицидні флуоровмісні мембрани, сформовані в присутності гуанідинійвмісних низькомолекулярних полімерів / ГоробецьА.В., ВакулюкП.В., Фуртат І.М., БурбанА.Ф. ... [та ін.] // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А. Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 48-52.
 • Вакулюк П.В. Трекові мембрани з антибактеріальними властивостями // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 32-36.
 • Вакулюк П.В.,Мурланова Т.В., Нижник В.В. Фотохімічне поверхневе модифікування поліетилентерефталатних мембран // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 18-22.
 • Горобець А.В., Вакулюк П.В., Бурбан А.Ф. Флуоровмісні мембрани з антибактеріальними властивостями // Доп. Нац. акад. наук України. – 2009. – № 12. – С. 147-151.
 • Дослідження розділювальних характеристик pH-чутливих целюлозних мембран, модифікованих хітозаном / Побігай Г.А., Коновалова В.В., Томіна В. В., Бурбан А.Ф. // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 8-11.
 • Коновалова В.В., Бурбан А.Ф., Данилів О.І. Розробка методу формування тріазолвмісних протонопровідних мембран // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А. Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 12-18.
 • Одержання целюлозних мембран з функцією термочутливості шляхом модифікування поліізопропілакриламідом / Чикета О. О., Побігай Г.А., Коновалова В.В., Бурбан А. Ф. // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 3-7
 • Прищеплена кополімеризація сульфовмісних мономерів на поверхні целюлозних мембран / Бурбан А.Ф., Солодка Л.М., Борис І.І., Момот Л.М.// Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 41-48.
 • Розробка фазово-інверсійного методу формування ультрафільтраційних поліамідних мембран / Солодка Л.М., Бурбан А.Ф., Будинкевич Г. М., Момот Л.М.// Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А. Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 36-41.
 • Modified track membranes with antibacterial properties / Vakuliuk P., Burban A., Konovalova V.… [at all.] // Desalination. – 2009. – Vol. 235, Issue 1-3. – 160–169.

2008

 • Босак В. З. Бактерицидні полісульфонові ультрафільтраційні мембрани, що сформовані в присутності гуанідиновмісних олігомерів / В. З. Босак, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан … [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 1. – С. 127-131.
 • Вакулюк П.В. Модифікування поверхні трекових мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією N-вінілпіролідону / П.В. Вакулюк // Наукові записки. Т. 79 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, Л.Є. Мечова, І.Г. Лук'яненко ... [та ін.] ; упоряд. А.Ф. Бурбан, Н.Г. Антонюк]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 24-29.
 • Горобець А.В. Прищеплена полімеризація функціональних мономерів до поверхні озонованих флуоровмісних мембран / А.В. Горобець, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан // Наукові записки. Т. 79 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, Л. Є. Мечова, І. Г. Лук'яненко ... [та ін.] ; упоряд. А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 29-34.
 • Давідовіч І. С. Аналіз хінолонів методом капілярного зонального електрофорезу з непрямим УФ-детектуванням / І. С. Давідовіч, Н.Г. Антонюк // Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк, М. Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 24-29.
 • Загородько О. В. Загальна характеристика основних остеозаміщуючих імплантатів для кісткової пластики (оглядова) / О. В. Загородько, Н.Г. Антонюк, А.Ф. Бурбан // Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк, М. Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 18-22.
 • Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки основних характеристик флуоровмісних мембран / А. В. Горобець, В. І. Лаврик, П.В. Вакулюк, А. Ф. Бурбан// Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : А.Ф. Бурбан, Н.Г. Антонюк, М.Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 10-14.
 • Іммобілізація α-амілази на поліетерсульфонових мембранах методом layer by layer» (LBL) / К.Є. Гузикевич, В.В. Коновалова, А. Ф. Бурбан, Г.Г. Жалніна,С. Т. Олійнічук// Наукові записки. Т. 79 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, Л.Є. Мечова, І.Г. Лук'яненко ... [та ін.] ; упоряд. А.Ф. Бурбан, Н.Г. Антонюк]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 40-45.
 • Іммобілізація бактерицидних речовин на поверхні целюлозних мембран, модифікованих поліглицедилметакрилатом / О.О. Чикета, Г.А. Побігай, В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 9. – С. 141-146.
 • Мурланова Т. В. Іммобілізація хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран, активованих перйодатом натрію / Т. В. Мурланова, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан // Наукові записки. Т. 79 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, Л. Є. Мечова, І. Г. Лук'яненко ... [та ін.] ; упоряд. А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 35-39.
 • Протонопровідні мембрани на основі полівінілового спирту та полістиренсульфованої кислоти / І.А. Стадний, В.В. Коновалова, В.О. Євдокименко, А.Ф. Бурбан, В.А. Бортишевський // Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " / [упоряд. : А.Ф. Бурбан, Н.Г. Антонюк, М. Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 3-9.
 • Формування ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран та дослідження їх властивостей / Н. В. Потворова, І. А. Стадний, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан // Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк, М. Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 6-9.
 • Konovalova V. Spatial sequencing of microbial reduction of chromate and nitrate in membrane bioreactor / V. Konovalova , G. Dmytrenko, G. Pobigay // Bioprocess and Biosystems Engineering. – 2008. – Vol. 31, No. 6. – P. 647-653.

2007

 • Антонюк Н. Г. Отримання заряджених полісульфонових ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей / Н. Г. Антонюк, С. Д. Ісаєв, А. Ф. Бурбан [та ін. ] / Доп. НАН України. — 2007. — № 8. — С. 127–132.
 • Бурбан А. Ф. Визначення основних характеристик модифікованих ультрафільтраційних полісульфонових мембран методом математичного моделювання / В. І. Лаврик, В. З. Босак, П. В. Вакулюк, А. Ф. Бурбан // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 13–19.
 • Бурбан А. Ф. Дослідження іммобілізації ?–амілази на целюлозних ультрафільтраційних мембранах / В. В. Коновалова, А. Ф. Бурбан, К. Є. Гузикевич, С. Т. Олійнічук // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 8–12.
 • Бурбан А. Ф. Іммобілізація хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран / Т. В. Мурланова, П. В. Вакулюк, А. Ф. Бурбан // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 27–32.
 • Бурбан А. Ф. Модифікування мембран олігосилсесквіоксанвмісними поверхнево–активними сполуками / М. А. Гуменна. , П. В. Шевчук, П. В. Вакулюк // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 3–7. У співавторстві: М. Я Вортман, Н. С. Клименко, А. Ф. Бурбан, В. В. Шевченко.
 • Бурбан А. Ф. Отримання заряджених полісульфонових ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей / А. Ф. Бурбан, В. І. Лаврик, П. В. Вакулюк [та ін. ] // Доп. НАН України. — 2007. — № 8. — С. 127–132.
  Бурбан А. Ф. Поверхнева модифікація полісульфонових мембран шляхом УФ–ініційованої прищепленої полімеризації N-вініл-2-піролідону / А. Ф. Бурбан, В. З. Босак, П. В. Вакулюк // Укр. хим. журн. — 2007. — Т. 73, № 7–8. — С. 116–120.
 • Бурбан А. Ф. Формування мембран із флуорвмісних полімерів / А. В. Горобець, П. В. Вакулюк, К. В. Бутенко, А. Ф. Бурбан// Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 19–26.
 • Ісаєв С. Д. Отримання заряджених полісульфонових ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей / С. Д. Ісаєв, А. Ф. Бурбан, В. І. Лаврик [та ін. ] // Доп. НАН України. — 2007. — № 8. — С. 127–132.
 • Купріна О. Ю. Ідентифікація чужорідних жирів у какао–маслі методом високоефективної газової хроматографії / О. Ю. Купріна, В. А. Кіщенко, О. В. Голубець // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 72–77.

2006

 • Антонюк Н.Г., Василенко О.О., Колесник І.С. Комплексні сполуки в капілярно-електрофоретичних методах (огляд) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 54-63.
 • Антонюк Н.Г., Мурланова Т.В. Попередній аналіз вод джерел Пущі-Водиці на вміст основних матричних йонів // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.– С. 34-43.
 • Брик М.Т., Глевацька К.В., Вербич С.В. Вилучення йонів нікелю з водних розчинів із застосуванням композиційних хітозан-целюлозних мембран // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 26-34.
 • Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, П.В. Вакулюк та ін. // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-9.
 • Исследование антимикробных свойств мембран, модифицированных хитозаном / М.Т. Брык, А.Ф. Бурбан, В.В. Коновалова, А.А. Побегай // Мембраны. Сер. Критические технологии. – 2006. – № 4. – С. 56-61.
 • Брик М.Т., Вакулюк П.В., Бурбан А.Ф. Модифікування поліетилентерафталатних мембран блочними катіоноактивними олігомерами // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 11-15.
 • Брик М.Т., Воробйова І.В., Дьяченко О.Ф. Опромінення поліетилентерафталатних плівок прискореними пучками йонів аргону для отримання трекових мембран // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 37-41.
 • Брик М.Т., Бурбан А.Ф., Вакулюк П.В. Поверхневе модифікування полісульфонових ультрафільтраційних мембран катіонними біанкерними сполуками // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 8-11.
 • Брик М.Т., Коновалова В.В., Бурбан А.Ф. Послідовність відновлення хрому (VI) та нитрату в мембранному біореакторі // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 14-20.
 • Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, П.В. Вакулюк та ін. // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-9.
 • Бурбан А.Ф., Забава Л.К., Шлапак Т.С. Дослідження впливу умов проведення мембранної дистиляції на експлуатаційні характеристики мембран // IV Міжнародний Водний Форум "Аква - Україна 2006"; Міжнародний Форум "Екологічні технології - 2006": Каталог виставки, матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 верес. 2006 р. / Укр. Водна Асоц. –К.:Укр. Водна Асоц., 2006. – С. 266-271.
 • Бурбан А.Ф., Побігай Г.А., Чикета О.О.Іммобілізація налідиксової кислоти на ультрафільтраційних целюлозних мембранах // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-19.
 • Исследование антимикробных свойств мембран, модифицированных хитозаном / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брык, В.В. Коновалова, А.А. Побегай // Мембраны. Сер. Критические технологии. – 2006. – № 4. – С. 56-61.
 • Бурбан А.Ф. Мембранна наука та технологія в НаУКМА // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4. – С. 28-29.
 • Модифікування поверхні поліетилентерефталатних мембран функціональними олігоетерами / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брык, П.В. Вакулюк та ін. //Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. пр. ХIV міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2006. – С. 20-26.
 • Бурбан А.Ф., Босак В.З., Вакулюк П.В. Отримання гідрофільних полісульфонових мембран для очищення води забрудненої білковими речовинами // Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. пр. ХIV міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2006. – С. 13-19.
 • Бурбан А.Ф., Вакулюк П.В., Брык М.Т. Поверхностная модификация полисульфоновых мембран фотоинициированной привитой полимеризацией N-винил-2- пирролидона // Ионный перенос в органических и неорганических мембранах: Тез. докл. рос. конф., г. Туапсе 29 мая - 3 июня 2006 г. – Туапсе, 2006. – С.
 • Бурбан А.Ф., Солодка Л.М., Борис І.І. Функціоналізація ацетатцелюлозних мембран полігексаметиленгуанідіном // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4. – С. 30-32.
 • Бурбан А.Ф., Стадний І.А., Потворова Н.В. Функціональні поліакрилонітрильні мембрани та їх властивості // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4. – С. 33-36.
 • Бурбан А.Ф. Функціональні полімерні мембрани, розроблення та дослідження їх в НаУКМА // Матеріали науково-практичної конференції “Водопідготовка, водопостачання, водовідведення ”: Міжнар. форум Аква Україна-2006. – К., 2006. – С. 264-265.
 • Функціональні полісульфонові мембрани та перспектива їх використання у процесах очищення води / А.Ф. Бурбан, В.З. Босак, П.В. Вакулюк, Коновалова В.В. // IV Міжнародний Водний Форум "Аква - Україна 2006"; Міжнародний Форум "Екологічні технології - 2006": Каталог виставки, матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 верес. 2006 р. / Укр. Водна Асоц. –К.:Укр. Водна Асоц., 2006. – С. 272-274.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т., Вакулюк П.В. Модифікування поліетилентерафталатних мембран блочними катіоноактивними олігомерами // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 11-15.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т., Вакулюк П.В. Поверхневе модифікування полісульфонових ультрафільтраційних мембран катіонними біанкерними сполуками // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 8-11.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т., Коновалова В.В. Послідовність відновлення хрому (VI) та нитрату в мембранному біореакторі // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 14-20.
 • Бурбан А.Ф., Босак В.З., Вакулюк П.В. Формування ультрафільтраційних полісульфонових мембран та дослідження їхніх властивостей // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 9-13.
 • Забава Л.К., Бурбан А.Ф., Шлапак Т.С.Дослідження впливу умов проведення мембранної дистиляції на експлуатаційні характеристики мембран // IV Міжнародний Водний Форум "Аква - Україна 2006"; Міжнародний Форум "Екологічні технології - 2006": Каталог виставки, матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 верес. 2006 р. / Укр. Водна Асоц. –К.:Укр. Водна Асоц., 2006. – С. 266-271.
 • Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини / В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик та ін. // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-9.
 • Исследование антимикробных свойств мембран, модифицированных хитозаном / В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брык, А.А. Побегай // Мембраны. Сер. Критические технологии. – 2006. – № 4. – С. 56-61.
 • Коновалова В.В., Брик М.Т., Бурбан А.Ф. Послідовність відновлення хрому (VI) та нитрату в мембранному біореакторі // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 14-20.
 • Функціональні полісульфонові мембрани та перспектива їх використання у процесах очищення води / В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан, В.З. Босак, П.В. Вакулюк // IV Міжнародний Водний Форум "Аква - Україна 2006"; Міжнародний Форум "Екологічні технології - 2006": Каталог виставки, матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 верес. 2006 р. / Укр. Водна Асоц. –К.: Укр. Водна Асоц., 2006. – С. 272-274.
 • Исследование антимикробных свойств мембран, модифицированных хитозаном /А.А. Побегай, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брык, В.В. Коновалова // Мембраны. Сер. Критические технологии. – 2006. – № 4. – С. 56-61.
 • Побігай Г.А., Чикета О.О., Бурбан А.Ф. /Іммобілізація налідиксової кислоти на ультрафільтраційних целюлозних мембранах //Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-19.
 • Солодка Л.М., Бурбан А.Ф., Борис І.І. Функціоналізація ацетатцелюлозних мембран полігексаметиленгуанідіном // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4. – С. 30-32.

2005

 • Бактерицидна активність олігоуретансемикарбазидів / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, Н.С. Клименко та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 14-19.
 • Брик М.Т., Вербич С.В.., Чорнокур Г.С. Видалення міді із водних розчинів методом комплексоутворення-ультрафільтрації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 19-25.
 • Модифікування целюлозних мембран хітозаном та їх антимікробні властивості / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, В.В. Коновалова та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 11. - С. 134-139.
 • Формування бактерицидних ацетатцелюлозних мембран / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, В.В. Коновалова та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 10. - С. 149-152.
 • Формування та характеристики композиційних хітозан-целюлозних ультрафільтраційних мембран / М.Т. Брик, С.В. Вербич., М.В. Зайченко та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. - К., 2005. - С. 3-8.
 • Модифікація ацетатцелюлозних мембран полігексаметилен-гуанідинхлоридом та їх властивості / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, Л.М. Солодка та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 8-13.
 • Можливості створення і перспективи використання біосорбентів для очищення промислових стічних вод від іонів важких металів / Д.І. Швець, Н.Г. Антонюк, М.В. Сосіна та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 26-274.
 • Бактерицидна активність олігоуретансемикарбазидів / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Н.С. Клименко та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА. Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 14-19.
 • Модифікація ацетатцелюлозних мембран полігексаметилен-гуанідинхлоридом та їх властивості / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.М. Солодка та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 8-13.
 • Модифікування целюлозних мембран хітозаном та їх антимікробні властивості / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, В.В. Коновалова та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 11. - С. 134-139.
 • Формування бактерицидних ацетатцелюлозних мембран / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, В.В. Коновалова та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 10. - С. 149-152.
 • Картель М.Т. Комбіновані та гібридні адсорбенти: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнар. школа-конференція за підтримки НАТО, м. Київ, 15-17 верес. 2005 р. // Вісн. НАН України. - 2005. - № 11. - С. 43-46.
 • Картель М.Т., Ніколайчук А.А., Купчик Л.А. Синтез та властивості біосорбентів на основі целюлози та лігніну з рослинної сировини // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 28-31.
 • Модифікація ацетатцелюлозних мембран полігексаметилен-гуанідинхлоридом та їх властивості / Л.М. Солодка, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; - К., 2005.- С. 8-13.
 • Ground water treatment by enhanced ultrafiltration / S. Verbych, M. Bryk, A.Alpatova, G.Chornokur // Desalination. - 2005. - Vol. 179, Issues 1-3. - P. 237 - 244.
 • Removal of Copper (II) from Aqueous Solutions by Chitosan Adsorption / M. Bryk, S. Verbych, G. Chornokur // Separation Science and Technology. - 2005. - Vol. 40, № 8. - P.1749-1760.

2004

 • Брик М.Т., Вербич С.В.., Чорнокур Г.С. Видалення міді з водних розчинів із використанням хітозану // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 21-26.
 • Визначення продуктивності трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками за допомогою математичного моделювання. / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, В.І. Лаврик та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 9-14.
 • Брик М.Т. Наукові конференції НаУКМА: перше десятиріччя // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 35: Київська Академія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 79-88.
 • Брик М.Т., Бурбан А.Ф. Питна вода і здоров'я: перспективи використання мембранних технологій для локального водопостачання в м. Києві // Вищі навчальні заклади - Києву: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 12 берез. 2004р. / Голов. упр. освіти і науки виконавчого органу Київради; Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформації. - К., 2004. - Ч.1.: Спец. вип. - С. 106-107.
 • Синтез йоногенних аміновмісних оліго- і поліетерів та використання їх для модифікування мембран / М.Т. Брик, П.В. Вакулюк, А.Ф Бурбан та ін.// Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 3-9.
 • Брик М.Т., Бурбан А.Ф. Ультрафільтраційне очищення стічних вод, які містять емульсовані нафтопродукти (на прикладі АТП і СТО м. Києва) // Вищі навчальні заклади - Києву: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 12 берез. 2004р. / Голов. упр. освіти і науки виконавчого органу Київради; Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформації. - К., 2004. - Ч.1.: Спец. вип. - С. 107.
 • Антонюк Н.Г., Василенко О.О. Використання методу капілярного зонального електрофорезу для визначення неорганічних йонів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 35-50.
 • Бурбан А.Ф. Визначення продуктивності трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками за допомогою математичного моделювання. / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, В.І. Лаврик та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 9-14.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т. Питна вода і здоров'я: перспективи використання мембранних технологій для локального водопостачання в м. Києві // Вищі навчальні заклади - Києву: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 12 берез. 2004р. / Голов. упр. освіти і науки виконавчого органу Київради; Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформації. - К., 2004. - Ч.1.: Спец. вип. - С. 106-107.
 • Синтез йоногенних аміновмісних оліго- і поліетерів та використання їх для модифікування мембран / М.Т. Брик, П.В. Вакулюк, А.Ф Бурбан та ін.// Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 3-9.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т. Ультрафільтраційне очищення стічних вод, які містять емульсовані нафтопродукти ( на прикладі АТП і СТО м. Києва) Києві // Вищі навчальні заклади - Києву : Матеріали наук.-практ. конф. , м. Київ, 12 берез. 2004р. / Голов. упр. освіти і науки виконавчого органу Київради; Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформації. - К., 2004. - Ч.1.: Спец. вип. - С. 107.
 • Ісаєв С.Д., Мелешко Є.І. Літієві джерела струму як забруднювачі довкілля // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 61-65.
 • Ісаєв С.Д. Моделювання деяких реакцій диціану // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 62-65.
 • Комплексоутворення та будова комплексів міді на поверхні модифікованого хітозану / С.М. Кобилінський, С.В. Рябов, Ю.М. Нізельський та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 27-32.
 • Особливості комплексоутворення йонів міді з хітозаном / Ю.М. Нізельський, С.В. Рябов, С.М. Кобилінський та ін. // Укр. хим. журн. - 2004. - Т. 71, № 1-2. - С. 27-31.
 • Природа инициаторов непрямой электрохимической восстановительной деструкции поликарбонатов в демитилформалеиде / М.Т. Брык, С.П. Рогальський, А.А. Пуд и др. // Теоретическая и экспериментальная химия. - 2004. - Т. 40, № 1. - С. 29-33.
 • Брик М.Т. Проблемы современного образования: поиск и решения: Интервью с первым вице-президентом НаУКМА, докт. хим. наук, проф. М.Т. Брыком / Подготовили М. Касумова, О. Черныш // Сучасна освіта. - 2004. - № 1. - С. 14-15.
 • Комплексообразование меди (ІІ) на силикагелях, химически модифицированных одновременно этилендиамино- и мекраптопропильными группами / Ю.Н. Низельский, А.К. Трофимчук, В.А. Кузовенко и др. // Укр. хим. журн. - 2004. - Т. 70, № 5-6. - С. 30-35.
 • Брик М.Т. Nature of initiators for indirect electrochemical reductive degradation of polycarbonates in dimethylformamide / S.P. Rogal'skii, A.A. Pud, G.S. Shapoval, A.F. Mel'nik etc. // Theoretical and Experimental Chemistry. - 2004. - Vol. 40, № 1. - Р. 33-38.
 • Ultrafiltration of water containing natural organic matter: heavy metal removing in the hybrid complexation-ultrafiltration process / M. Bryk, A. Alpatova, S. Verbych, R. Nigmatullin etc. // Separation and Purification Technology. - 2004. - Vol. 40, № 2. - P. 155-162.

2003

 • Визначення зміни проникності ультрафільтраційних мембран за допомогою математичного моделювання / М.Т. Брик, В.І. Лаврик, А.Ф. Бурбан та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 4-6.
 • Вплив гумінових речовин на розділювальні характеристики трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками / М.Т. Брик, П.В. Вакуляк, А.Ф. Бурбан та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 6. - С. 128-132.
 • Вплив модифікування трекових мембран іоногенними аміновмісними оліго- і поліетерами на їх розділювальні характеристики / М.Т. Брик, П.В. Вакуляк, А.Ф. Бурбан та ін. // Вопр. химии и хим. технологии. - 2003. - № 6. - С. 121-125.
 • Вплив молекулярної маси біанкерних поверхнево-активних олігомерів на процес модифікування поверхні трекових мембран / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, П.В. Вакулюк та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 10-13.
 • Вплив модифікування трекових мембран олігомерними катіонними біанкерними сполуками на їх розділювальні характеристики / М.Т. Брик, П.В. Вакуляк, А.Ф. Бурбан та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 5. - С. 125-131.
 • Брик М.Т., Ісаєв С.Д. Запобігання забрудненню і регенерація мембран, що використовуються в процесах водоочистки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 50-58.
 • Контактна мембранна дистиляція. Керування процесом / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, Л.Р. Радієва та ін. // Хім. пром-сть України. - 2003. - № 6. - С. 45-48.
 • Брик М.Т. Переднє слово // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 3.
 • Брик М.Т. [ Про мову й культуру] // Урок української. - 2003. - № 7. - С. 34-38.
 • Брик М.Т., Гунько С.М., Нігматуллін Р.Р. Регенерація мембран після концентрування яблучного соку методом мембранної дистиляції // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 6-9.
 • Брик М.Т. Рец.: Антонюк Н.Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" (якісний аналіз): Для студ. ф-ту природн. наук. Спец. "Хімія" / НаУКМА. Каф. хімії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 80с.
 • Антонюк Н.Г., Стельмашук В., Савчина Л.А. Поведінка гумусових речовин у водних розчинах і на поверхнях розділу фаз // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 21-27.
 • Визначення зміни проникності ультрафільтраційних мембран за допомогою математичного моделювання / М.Т. Брик, В.І. Лаврик, А.Ф. Бурбан та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 4-6.
 • Вплив гумінових речовин на розділювальні характеристики трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками / А.Ф. Бурбан, П.В. Вакуляк, М.Т. Брик та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 6. - С. 128-132.
 • Вплив модифікування трекових мембран іоногенними аміновмісними оліго- і поліетерами на їх розділювальні характеристики / А.Ф. Бурбан, П.В. Вакуляк, М.Т. Брик та ін. // Вопр. химии и хим. технологии. - 2003. - № 6. - С. 121-125.
 • Вплив модифікування трекових мембран олігомерними катіонними біанкерними сполуками на їх розділювальні характеристики / А.Ф. Бурбан, П.В. Вакуляк, М.Т. Брик та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 5. - С. 125-131.
 • Вплив молекулярної маси біанкерних поверхнево-активних олігомерів на процес модифікування поверхні трекових мембран / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, П.В. Вакулюк та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 10-13. Контактна мембранна дистиляція. Керування процесом / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.Р. Радієва та ін. // Хім. пром-сть України. - 2003. - № 6. - С. 45-48.
 • Ісаєв С.Д., Брик М.Т. Запобігання забрудненню і регенерація мембран, що використовуються в процесах водоочистки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 50-58.
 • Новий погляд на механізм утворення карбонових нанотрубок з графіту // С.Д. Ісаєв, М.Ю. Корнілов, О.В. Михайленко та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 457-460.
 • Комплексо-утворююча здатність пекинопродуктів, одержаних з використанням елетротехнології / М.Т. Картель, М. Купчик, В. Чук, Л. Купчик // Харчова і перероб. пром-сть. - 2003. - № 6. - С. 20-21.
 • Нізельський Ю.М., Мніх Н.В., Козак Н.В. Взаємодія ізоціанатів зі сполуками, які містять поляризований С=С-зв'язок // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 32-45.
 • Нізельський Ю.М., Бережницька О.С., Мазуренко Є.А. Електронна будова ?- дикетонатів міді (ІІ) з ?- та ?- ненасиченими замісниками у хелатних кільцях // Доп. НАН України. - 2003. - № 7. - С. 147-151.
 • Нізельський Ю.М., Козак Н.В., Нестеренко Г.М. Термоокислювальна деструкція напів-ВПС, модифікованих хелатними сполуками тривалентних 3d-металів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 28-32.
 • Картель М.Т., Сыч Н.В., Стрелко В.В. Организация процесса активирования Донецького Антрацита // Доп. НАН України. - 2003. - № 7. - С. 151-156.
 • Получение продуктов с полезными свойствами на основе антрацита и других углеродных материалов / М.Т. Картель, С.С. Ставицкая, В.Е. Гоба и др. // Укр. хим. журн. - 2003. - Т. 69, № 11-12. - С. 21-27.
 • Chromium(VI) reduction in a membrane bioreactor with immobilized Pseudomonas cells / M. Bryk, V.V. Konovalova, G.M. Dmytrenko, etc. // Enzyme and Microbial Technology. - 2003. - Vol. 33, № 7. - P. 899-907.
 • The effect of content of apple juice biopolymers on the concentration by membrane distillation / M. Bryk, O.S. Lukanin, R. Nigmatullin etc. // Journal of Food Engineering. - 2003. - Vol. 60, № 3. - С. 275-280.

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Завідувач – Анатолій Флавіанович Бурбан,
доктор хімічних наук, професор
2 корпус, кім. 306,308, тел. (044) 425-6090
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офісні години:
вівторок - 15:00 - 17:00 (2-205, 2-401),
четвер - 11:00 - 13:00 (2-205, 2-401)

Провідний спеціаліст кафедри хімії –
Мешкова Тетяна Генадіївна

2 корп., кімн. 205, тел. 425-77-73
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Склад науково-педагогічного персоналу  

кафедри хімії факультету природничих наук НаУКМА 

(станом на 01.01.2023 р.) 

 

Постійний склад 

1. Бурбан Анатолій Флавіанович  (д.н., професор) — завідувач кафедри хімії, гарант освітньо-наукової програми «Хімія»  

Викладає: 

 • Загальна хімія
 • Неорганічна хімія
 • Теоретичні основи мембранних процесів
 • Полімери біомедичного призначення

 

2. Антонюк Наталія Григорівна (к.н., доцент) 

Викладає:

 • Аналітична хімія
 • Сучасні методи аналітичної хімії у лабораторній діагностиці
 • Методологія наукових досліджень в хімії

 

3. Вакулюк Поліна Василівна (д.н., професор) - заступник декана факультету природничих наук

Викладає:

 • Загальна хімія
 • Неорганічна хімія
 • Хімія наноматеріалів
 • Нанокомпозитні полімери та мембрани

 

4. Голуб Олександр Андрійович (д.н., професор) - декан факультету природничих наук, гарант аспірантури за спеціальністю «Хімія»

Викладає:

 • Загальна хімія
 • Неорганічна хімія

 

5. Жалніна Галина Геннадіївна (к.н., доцент)

 • Органічна хімія
 • Методи синтезу і модифікування мембранних матеріалів
 • Методи виділення, концентрування і аналізу хімічних речовин
 • Методи виділення і дослідження органічних речовин

 

6. Забава Луція Казимірівеа (к.н., доцент) 

Викладає:

 • Загальна хімія
 • Неорганічна хімія
 • Загальна хімічна технологія

 

7. Колесник Ірина Сергіївна (к.н., старший викладач)

Викладає:

 • Фармацевтична хімія
 • Полімери біомедичного призначення
 • Комп`ютерні технології в хімії

 

8. Коновалова Вікторія Валеріївна (к.н., доцент) - гарант освітньої програми «Хімія»

Викладає: 

 • Фізична хімія
 • Електрохімія
 • Основи технології водопідготовки та водоочищення
 • Практика виробнича
 • Практика науково-дослідницька

 

9. Кострова Людмила Іванівна (к.н., доцент) 

Викладає:  

 • Координаційна хімія

 

10. Мурланова Тетяна Василівна (к.н., старший викладач)

Викладає:

 • Аналітична хімія довкілля
 • Синтетичні мембрани
 • Косметична хімія
 • Розчини полімерів
 • Практика навчальна екохімічна

 

11. Побігай Ганна Андріївна (к.н., доцент)

Викладає:

 • Органічна хімія з основами біохімії
 • Колоїдна хімія
 • Хімія і фізико-хімія високомолекулярних сполук

 

12. Третініченко Вікторія Аркадіївна (к.н., старший викладач)

Викладає:

 • Фізична хімія
 • Електрохімія
 • Фармацевтична хімія
 • Аналітична хімія

         

Сумісники 

1. Бакалінська Ольга Миколаївна (к.н., доцент) — старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України

Викладає:

 • Основи адсорбції
 • Сорбенти і сорбційні процеси
 • Технології сорбційного розділення

 

2. Будзінська Віра Леонідівна (к.н., доцент) — старший науковий співробітник Інституту хіміївисокомолекулярних сполук НАН України

Викладає:

 • Фізичні методи дослідження в хімії

 

3. Стрижак Петро Євгенович  (д.н., професор) — член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Викладає:

 • Квантова хімія
 • Нанохімія

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна