Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Бурбан А.Ф. Наукові основи технології одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра техн. наук. – К. : [б. в.], 2011. - 38 с.
 • Брик М.Т. Енциклопедія мембран: У 2т. - Т.1. = The Encyclopedia of Membranes: In two Volumes. - Vol. 1 / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 656с.

Підручники, навчальні посібники

 • Хімія : підручник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. В. Голубєв, О. А. Голуб, В. І. Лисін [та ін.] ; за ред. Голубєва А. В. – Київ : Кондор, 2016. – Ч. 1 : Загальна хімія. – 264 с.
 • Бурбан А.Ф., Брик М., Забава Л. Окисно-відновні реакції : навч.-метод. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - 47 с.
 • Бурбан А.Ф. Брик М.Т., Забава Л.К. Методичні рекомендації до вивчення теми "Окисно-відновні реакції" ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Природничий факультет, Кафедра хімії. – Київ : [НаУКМА], 2010. – 35 с. – Включ. бібліогр.
 • Сич А.М. Основи матеріалознавства : хімія твердого тіла : навч. посіб. / А.М. Сич, П.Г. Нагорний, В.О. Павленко. – К. : [Український фітосоціологічний центр], 2008.
 • Методичні рекомендації студентам факультету природничих наук щодо написання та захисту курсових і кваліфікаційних робіт з хімії / Уклад.: Г.Г. Жалніна, Л.К. Забава, Л.М. Солодка.; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т природн. наук. Каф. хімії.; Рец.: С.Д. Ісаєв, К.Д. Бутова. - К.: Копі-Центр НаУКМА, 2005. - 47с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи при підготовці до лабораторних занять з курсу "Загальна хімічна технологія": Для студ. ф-ту природн. наук. Спец. "Хімія" / Уклад.: Л.К. Забава, М.В. Цебренко; Рец.: Ю.Ю. Керча, А.Ф. Бурбан. - К.: Копі-Центр НаУКМА, 2005. - 50с.
 • Антонюк Н.Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" (кількісний аналіз) / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 52с.
 • Антонюк Н.Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія навколишнього середовища" / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 31с.
 • Антонюк Н.Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" (якісний аналіз): Для студ. ф-ту природн. наук. Спец. "Хімія" / НаУКМА. Каф. хімії; Рец.: М.Т. Брик. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 80с. - (Метод. серія).
 • Кострова Л.І. Константи стійкості координаційних сполук: Метод. посіб / НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 46с.
 • Загальна хімія : навчально-методичний посібник / П. В. Вакулюк, Л. К. Забава, Н. М. Бабич, А. Ф. Бурбан ; [рец. Л. І. Кострова] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [НАУКМА], 2015. - 266 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Публікації /статті

2019

Cтатті

 • Створення та властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих антимікробними препаратами / А. Р. Гайдай, П. В. Вакулюк, І. М. Фуртат, Т. В. Мурланова, Н. І. Куниця, В. А. Тьортих, Р. Б. Козакевич, А. Г. Гребенюк, О. А. Голуб // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. – № 3. – С. 6–16. – https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-6-16 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16215
 • 4-(Boc-amino)-1Н-1,2,3-triazole-5-carboxylic acids – convenient reagents for the synthesis of 1,4,6,7-tetrahydro[1,2,3]-triazolo[4,5-е][1,4]diazepine-5,8-diones / Natalia А. Syrota, Sergiy V. Kemskiy, Andriy V. Bol’but, Mikhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 11. – P. 1092–1097. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02583-6.
 • N-Boc-4-aminopyrazole-5-carbaldehydes in Friendländer synthesis of pyrazolo[4,3-b]pyridines / Georgiy G. Yakovenko, Oleh A. Lukianov, Andriy V. Bol’but, Mykhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 4–5. –P. 379–385. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02468-8.
 • Synthesis of pyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-ylacetonitriles and their annulation with pyridine ring / Nazar M. Tsizorik, Yevhenii V. Hrynyshyn, Anna R. Musiychuk, Andriy V. Bol’but, Mykhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 9. –P. 893–896. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02554-x.
 • Synthesis of 4-aryl(hetaryl)pyrazolo[1,5-a]pyrazines by palladium-catalyzed Suzuki–Miyaura cross coupling / Yevhenii V. Hrynyshyn, Anna R. Musiychuk, Nazar M. Tsizorik, Andriy V. Bol’but, Mikhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 11.– P. 1070–1074. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02579-2.
 • Синтез та протимікробна активність 4-арилтіо- та 4-алкілтіофункціоналізованих піразоло[1,5-a]піразинів / Є. В. Гринишин, Г. Р. Мусійчук, О. З. Комаровська-Порохнявець, О. П. Іськів, Н. І. Москаленко, М. В. Стасевич, Н. М. Цизорик, М. В. Вовк // Український хімічний журнал. – 2019. – Т. 85, № 1. – С. 58–66. – https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.1.2019.58-66.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18290
 • A convenient synthesis method of 5-oxopyrazolo[4,3-b]pyridine-6-carboxylic acids and their nitriles / Georgiy G. Yakovenko, Oleh А. Lukianov, Andriy V. Bol’but, Mikhailo V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – Vol. 55, Issue 12. – P. 1211–1216. – https://doi.org/10.1007/s10593-019-02603-5.
 • Use of a system of differential equations to analyze the functioning of a catalytic bio macromolecule under non equilibrium conditions / Y. M. Barabash, T. V. Serdenko, P. P. Knox, A. A. Golub // Heliyon. – 2019. – Vol. 5, Issue 7. – Article number e02108. – https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18292
 • Improved antifouling properties of polyethersulfone membranes modified with α-amylase entrapped in Tetronic® micelles / Iryna Kolesnyk, Viktoriia Konovalova, Kateryna Kharchenko, Anatoliy Burban, Katarzyna Knozowska, Wojciech Kujawski, Joanna Kujawa // Journal of Membrane Science. – 2019. – Vol. 570–571. – P. 436–444. – https://doi.org/10.1016/j.memsci.2018.10.064.
 • Каталітичні властивості поліетерсульфонових мембран, модифікованих наночастинками SnO2 / І. С. Колесник, О. Я. Джоджик, В. В. Коновалова, Г. А. Сорокін, Т. Г. Мешкова, А. Ф. Бурбан, С. М. Царик // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 135–148. – https://doi.org/10.15407/hftp10.02.135.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17668
 • Improvement of separation and transport performance of ultrafiltration membranes by magnetically active nanolayer / Viktoriia Konovalova, Iryna Kolesnyk, Anatoliy Burban, Wojciech Kujawski, Katarzyna Knozowska, Joanna Kujawa // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2019. – Vol. 569. – P. 67–77. – https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.02.061.
 • Electrolyte–electrolyte phase separation under the influence of a DC magnetic field / Yu. I. Gorobets, О. Yu. Gorobets, D. O. Derecha, Yu. B. Skirta, I. V. Gerasimchuk,V. V. Konovalova, A. A. Kyba // Applied Nanoscience. – 2019. – Vol. 9, Issue 5. – P. 859–863. – https://doi.org/10.1007/s13204-018-0827-4.
 • Super-Heat Resistant Polymer NanocompositesBased on Heterocyclic Networks: Structure and Properties / V. A . Bershtein, A. M. Fainleib, P. N. Yakushev, D. A. Kirilenko, and O. G. Melnychuk // Physics of the Solid State. – 2019. – Vol. 61, No. 8. – P. 1494–1501. – https://doi.org/10.1134/S1063783419080080.
 • High-temperature hybrid phthalonitrile/amino-MMTnanocomposites: Synthesis, structure, properties / V. A. Bershtein, A. M. Fainleib, P. N. Yakushev, D. A. Kirilenko, K. G. Gusakova,D. A. Markina, O. G. Melnychuk, V. A. Ryzhov // Express Polymer Letters. – 2019. – Vol.13, No.7. – P. 656–672. – https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2019.55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19700
 • High temperature phthalonitrile nanocomposites with silicon basednanoparticles of different nature and surface modification: Structure,dynamics, properties / Vladimir Bershtein, Alexander Fainleib, Pavel Yakushev, Demid Kirilenko,Kristina Gusakova, Daria Markina, Oleksandr Melnychuk, Valery Ryzhov. – Polymer. – 2019. – Vol. 165. – P. 39–54. – https://doi.org/10.1016/j.polymer.2019.01.020.

 

Матеріали конференцій

 • Synthesis of magnetosensitive nanocomposites with carbon surface / N.М.Opanashchuk, A.L.Petranovska, P.P.Gorbyk, A.P.Kusyak,O.D.Shcheglov, N.G.Antoniuk // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 168. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16279
 • Hydrogen peroxide decomposition by kaolin clay modified with nanoceria / A. M. Grinko, A. V. Brichka, O. M. Bakalinska, M. T. Kartel // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16276
 • Попик І. І. Синтез та дослідження поліуретанових композитів з фрагментами природних полімерів / Попик І. І., Будзінська В. Л. // IIIВсеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 17 квітня 2019 р., м. Житомир : збірник матеріалів конференції / [ред. група: В. В. Листван, Н. В. Кусяк, Л. П. Коцюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 367–368. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16211
 • Властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць модифікованих антимікробними препаратами / Гайдай А. Р, Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Мурланова Т. В., Біляєва О. М., Голуб О. А. // ІIІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 17 квітня 2019 р., м. Житомир : збірник матеріалів конференції / [ред.: В. В. Листван, Н. В. Кусяк, Л. П. Коцюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 260–262. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16205
 • Adsorption of proteins on nano-silica modified with antimicrobial drugs / A. Gaidai, P. Vakuliuk, I. Furtat, N. Kunytsia, T. Murlanova, O. Golub // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16275
 • Modification of silica gel with tetraphosphorylated calix[4]arenes and examination of Eu(III) sorption / Y.S.Boiko, О.А.Yesypenko, A.B.Drapailo, K.Yu.Bryleva, S.V.Sishkina, К.М.Byelikov, P.V.Vakuliuk, R.V.Rodik, O.A.Golub, V.І.Kalchenko // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16273
 • Застосування нанокомпозитних препаратів з біологічно активними речовинами в медико-біологічній практиці / Аліна Гайдай, Поліна Вакулюк, Ірина Фуртат, Тетяна Мурланова, Ольга Біляєва, Олександр Голуб // Збірник наукових праць : ХVІI наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019» : присвячена 150-річчю від дня створення періодичної системи хімічних елементів, Львів, 2–5 червня 2019 року. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2019. – С. О18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16368
 • The method to analyze the functioning of the catalytic biomacromolecules under nonequilibrium conditions / Barabash Y.M., Serdenko T. V., Knox P.P., Golub A.A. // International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO–2019), 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts / [ed. by Olena Fesenko]. – Kiev : Computer-publishing, information center, 2019. – P. 344.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16381
 • Ртутні лампи – сучасна екологічна та правова проблема в Україні / Базилевська А. Б., Михіна Л. І., Турос О. І., Забава Л. К. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали 3-ої молодіжної наукової конференції, Київ, 22–23 березня 2019 р. / [відп. за вип. В. І. Карамушка] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т природничих наук, Каф. екології. – Київ : [Логос], 2019. – С. 60–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17228
 • Polyvinylidene fluoride membranes modified with TiO2nanoparticles for beer filtration / D.O.Novikov, I.S.Kolesnyk, O.Ya.Dzhodzhyk, V.V.Konovalova, A.F.Burban // Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and technology of surface” and workshop “Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications” : book of abstracts, 15–17 May 2019, Kyiv, Ukraine / National Academy of Sciences of Ukraine, Chemistry Division, Chuiko Institute of Surface Chemistry, Scientific Council “Chemistry and Technology of Surface Modification”. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16278
 • The effect of nanocomposite, impregnated with ornidazole, on biofilm formation by opportunistic microorganisms / Lunatsii M., Furtat I., Murlanova T., Vakuliuk P., Golub A. // International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO–2019), 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts / [ed. by Olena Fesenko]. – Kiev : Computer-publishing, information center, 2019. – P. 296. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16379
 • Investigation of proteonectic properties of biologically active nanocomposites based on silica matrices / Gaidai A., Oliniichuk H., Kozakevych R., Murlanova T., Vakuliuk P., Kunytsya N., Furtat l., Tertykh V., Golub A. // International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO–2019), 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts / [ed. by Olena Fesenko]. – Kiev : Computer-publishing, information center, 2019. – P. 298–299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16380
 • Термічна стійкість термореактивних фталонітрильних композитів за малого вмісту наночастинок модифікованого монтморилоніту та кремнезему/ Сігарьова Н. В., Горєлов Б. М., Місчанчук О. В., Мельничук О. Г., Файнлейб О. М. // III Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 17 квітня 2019 р., м. Житомир : збірник матеріалів конференції / [ред. група: В. В. Листван, Н. В. Кусяк, Л. П. Коцюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 154–156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16206

 

2018

Cтатті

 • Surface polymerization of monomers on the polyethylene terephthalate membrane in low temperature plasma for water treatment [electronic resource] / Trachevskyi V., Vakuliuk P., Kartel N., Bo W. // Chemistry and Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, Issue 1. – P. 64–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15860
 • Mono- and bimetallic complexes of Mn(II), Co(II), Cu(II), and Zn(II) with schiff bases immobilized on nanosilica as catalysts in ozone decomposition reaction [electronic resource] / Rakitskaya T., Truba A., Radchenko E., Golub A. // Chemistry and Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, Issue 1. – P. 1–6. – DOI: 10.23939/chcht12.01.001. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15861
 • Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками магнетиту / В. В. Коновалова, І. С. Колесник, С. М. Царик, А. Ф. Бурбан // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. – Т. 9, № 3. – С. 203–211. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15725
 • Fe2+ Removal from Water Using PVDF Membranes, Modified with Magnetite Nanoparticles, by Polyelectrolyte Enhanced Ultrafiltration / V. Konovalova, I. Kolesnyk, O. Ivanenko, A. Burban // Engineering and Protection of Environment. – 2018. – Vol. 21, № 1. – P. 39–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15618

 

Інше

 

2017

Cтатті

 • Гребенюк А. Г. Квантово-хімічне моделювання сольватації та адсорбції орнідазолу на поверхні кремнезему / Гребенюк А. Г., Голуб О. А. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 58–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12365
 • Жох, А. А. Влияние природы диффузата на режим транспорта в зерне цеолитсодержащего катализатора / А. А. Жох, П. Е. Стрижак // Украинский химический журнал. – 2017. – Т. 83, № 9–10. – С. 65–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12510
 • Модифікування поліетерсульфонових мембран наночастинками TiO2 методом «layer-by-layer» / І. С. Колесник, О. Я. Джоджик, ..., В. В. Коновалова, ..., А. Ф. Бурбан [та ін.] // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2017. – Т. 8, № 3. – С. 310–321. http://dx.doi.org/10.15407/hftp08.03.310
 • Нанокомпозити на основі орнідазолу та пірогенного кремнезему для лікування ускладнених ран / Мурланова Т. В., Коцюда С. С., Вакулюк П. В., Голуб О. А. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 53–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12366
 • Розроблення методів синтезу колоїдних полімерів на основі наночастинок магнетиту / Нікулін О. С., Коновалова В. В., Самченко Ю. М., Марінін А. І., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 47–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12367
 • Modified polyethersulfone membranes with photocatalytic properties / O. Dzhodzhyk, I. Kolesnyk, V. Konovalova, A. Burban // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol. 11, № 3. – P. 277–284. http://doi.org/10.23939/chcht11.03.277
 • Zhulynskyi А. An Optimization of Static Operating Modes of the Installation of Contact Membrane Distillation / А. Zhulynskyi, L. Ladieva, A. Burban // Contemporary Engineering Sciences. – 2017. – Vol. 10, no. 9. – P. 439–446. http://dx.doi.org/10.12988/ces.2017.7332

 

Матеріали конференцій

 • Голуб О. А. Сучасна хімічна термінологія і номенклатура – необхідний і обов'язковий інструмент у викладанні хімічних дисциплін / Голуб О. А. // Сучасні тенденції навчання хімії : програма та тези доповідей III науково-методичної конференції, 24 березня 2017 року. – Львів : Діпіай, 2017. – С. 9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13307
 • Electrolyte-Electrolyte Phase Separation in a DC Magnetic Field / Gorobets Yu. I., Gorobets O. Yu., ... Konovalova V. V. [et al.] // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 600. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13080
 • Hybrid antibacterial nanocomposites based on silica / S. S. Kotsyuda, P. V. Vakuliuk, I. M. Furtat, ..., A. A. Golub [et al.] // «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop «Nanostructured biocompatible / bioactive materials» : Proceedings of Ukrainian Conference with International participation, 24–25 May 2017. – Kyiv, 2017. – P. 88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13513
 • In vitro activity of Tamoxifen-loaded magnetite nanoparticles against MCF–7 breast cancer / Ie. Pylypchuk, V. Synytsa, ..., N. Antoniuk [et al.] // «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop «Nanostructured biocompatible / bioactive materials» : Proceedings of Ukrainian Conference with International participation, 24–25 May 2017. – Kyiv, 2017. – P. 136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13512
 • Magnetite-polysaccharide nanocomposites as components of heterogeneous Fenton system / Kolesnyk I. S., Volobaiev I. I., Dzhodzhyk O. Ya., Konovalova V. V., Golub O. A., Burban A. F. // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13091
 • Nanocomposition Ornidasil in treatment of pyo-inflammatory diseases of soft tissues / Belyaeva O., Karol I., Kryzhevskyi V., Neshta, V., Golub O. // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 604. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13093
 • Nanocomposite Preparation Orniseratosil for Treatment of Suppurative Septic Diseases of Soft Tissues / Bilyayeva O. O., Karol I. V., Kryzhevskiy E. E., Golub A. A. // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 607. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13081
 • Nanocomposite Preparation Sertasil (Acapsil) and Nitric Oxide Joint Application Potency in Treatment of Lower Limbs Complicated Trophic Ulcers / Belyaeva O., Balinska M., Kryzhevskyi V., Neshta V., Golub A. // International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials» (NANO–2017), 23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine : book of abstracts / edited by Olena Fesenko. – Kyiv : Burlaka, 2017. – P. 588. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13078
 • Photocatalytic membranes modified with TiO 2 nanoparticles / I. S. Kolesnyk, ..., O. Ya. Dzhodzhyk, V. V. Konovalova, A. F. Burban [et al.] // «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop «Nanostructured biocompatible / bioactive materials» : Proceedings of Ukrainian Conference with International participation, 24–25 May 2017. – Kyiv, 2017. – P. 84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13511

2016

Статті

 • Антиозонантна активність моно- та біметальних комплексів 3d- металів із саліцилальімінопропільними групами, іммобілізованими на нанокремнеземі / Т. Л. Ракитська, А. С. Труба, Є. О. Радченко, О. А. Голуб // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2016. – Т. 7, № 1. – С. 65–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11675
 • Гібридні рН- та термочутливі гідрогелі на основі полівінілового спирту та акрилових мономерів / Крикля С. О., Самченко Ю. М., Коновалова В. В. [та ін.] // Магістеріум. Хімічні науки. – 2016. – Вип. 63. – С. 20–28. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9346
 • Електричні та механічні властивості поліуретанових композитів з вуглецевими нанотрубками різної будови / Кух О. А., Лобко Є. В., Лемеш Н. В., … Жалніна Г. Г., Стрижак П. Є. [та ін.] // Магістеріум. Хімічні науки. – 2016. – Вип. 63. – С. 47–51. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9350
 • Enhanced starch hydrolysis using α-amylase immobilized on cellulose ultrafiltration affinity membrane / Viktoriia Konovalova, Kateryna Guzikevich, Anatoliy Burban [at al.] // Carbohydrate Polymers. – 2016. – Vol. 152. – P. 710–717. http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.carbpol.2016.07.065
 • Entrapment modification of the polyacrylamide gel with chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering / D. Bilko, … N. Antoniuk, I. Kolesnyk, A. Burban // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 30–36. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9385
 • Методи одержання амфіфільних поліcахаридів як міцелярних систем доставки лікарських засобів (огляд) / Колесник І. С., … Коновалова В. В., Жалніна Г. Г., Царик С. М., Бурбан А. Ф. // Магістеріум. Хімічні науки. – 2016. – Вип. 63. – С. 3–11. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9344
 • Модифікування полісульфонових мембран магнітними наночастинками / Коновалова В. В., Побігай Г. А., … Царик С. М., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 3–7. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9380
 • Модифікування сульфоланів для синтезу нових сульфоамінокислот / Михальонок Я. С., Жалніна Г. Г., Момот Л. М., Бурбан А. Ф. // Магістеріум. Хімічні науки. – 2016. – Вип. 63. – С. 11–20. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9345
 • Нові амінокислоти з сульфоновим фрагментом як будівельні блоки для твердофазного пептидного синтезу / Михальонок Я. С., Жалніна Г. Г., Момот Л. М., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 18–26. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9383
 • Отримання целюлозних мембран з іммобілізованою глюкооксидазою / Побігай Г. А., Мешкова Т. Г., Коновалова В. В., … Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 8–13. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9381
 • Synthesis and characterization of multi-responsive nano-sized hydrogel based on N-isopropilacrylamide and magnetite / Konovalova V. V., Samchenko Yu. M., … Burban A. F. [et al.] // Journal of Applied Chemical Science International. – 2016. – Vol. 6 (3). – P. 132–140. http://www.ikpress.org/abstract/5406
 • Synthesis, gas transport and dielectric properties of fluorinated poly(arylene ether)s based on decafluorobiphenyl / Tkachenko I. М., Belov N. A., … Vakuliuk P. V. [et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2016. – Vol. 183. – P. 279–287. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.08.028

 

Матеріали конференцій

 • Полісульфонові мембрани з фотокаталітичними властивостями для концентрування молока / Олег Джоджик, Ірина Колесник, Вікторія Коновалова, Анатолій Бурбан // Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії : міжнародна науково-практична конференція, 11–13 жовтня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11695
 • Рolysulfone membranes modified with α -amylase, incorporated into polymeric micelles, for starch ultrafiltration / Kateryna Kharchenko, Iryna Kolesnyk, Victoriia Konovalova, Anatoliy Burban // Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії : міжнародна науково-практична конференція, 11–13 жовтня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 47–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11694

2015

У виданнях НаУКМА

 • рН-чутливі мікрокапсули на основі натрійальгінату, модифікованого L-аспарагіновою та L-глутаміновою кислотами / Колесник І. С., Бородулін Ю. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 9-15.
 • Ультрафільтрація водорозчинних полімерів на магнітоактивних мембранах / Коновалова В. В., Бурбан А. Ф., Іваненко О. І., Перхун П. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 3-8.
 • Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран / Момот Л. М., … Подвисоцька Т. С., Бурбан А. Ф.  [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 25-33.
 • Паршин О. С. Методи отримання високогідрофобних та супергідрофобних полімерних мембран для процесу мембранної дистиляції / Паршин О. С., Бурбан А. Ф., Вакулюк П. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 16-24.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Нанорозмірні ферогідрогелі на основі ізопропілакриламіду для контрольованого транспорту лікарських засобів / Самченко Ю. М., Коновалова В. В., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О // Полімерний журнал. - 2015. - Т. 37, № 4. - С. 416-422.
 • Kolesnyk I.Alginate/κ-Carrageenan Microspheres and their Application for Protein Drugs Controlled Release / I. Kolesnyk, V. Konovalova, A. Burban // Chemistry & Chemical Technology. - 2015. - Vol. 9, № 4. - P. 485-492.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів / Колесник І. С.,Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 9-15.
 • Шкавро З. М. Теорія та практика використання коагулянтів у технології водоочищення (огляд) / Шкавро З. М., Антонюк Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 65-78.
 • Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Юхименко Н. М., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 25-30.
 • Виготовлення гідрофобних мембран на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих УФ-опроміненням, та дослідження їх властивостей / Момот Л. М., Михальонок Я. С., … Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 31-38.
 • Бурбан А. Ф. Мембранна дистиляція в процесах водопідготовки, знесолення та очищення стічних вод / Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 15-24.
 • Отримання флуоровмісних мембран для очищення шахтних вод методом мембранної дистиляції / Вакулюк П. В., … Сергійчук С. А., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 38-42.
 • Термочутливі гідрогелі з інкорпорованими вуглецевими нанотрубками / Коротич О. І., … Коновалова В. В., Самченко Ю. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 3-8.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Магнітно-активні ультрафільтраційні мембрани на основі целюлози / В. В. Коновалова, С. В. Горобець, Є. А. Полоз, А. Ф. Бурбан // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 3. – С. 119-125 : мал.

В іноземних виданнях

 • pH-sensitive Hybrid Hydrogel Materials with Incorporated Nanoparticles / S. O. Kryklia, Yu. M. Samchenko, T. P. Poltoratska, V. V. Konovalova // Proceedings Of The International Conference Nanomaterials: Applications And Properties. – 2014. – Vol. 3, No 2.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Колесник І. С. Порівняння методів мікрокапсулювання α-амілази в альгінатні мікрокапсули / Колесник І. С., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 18-22.
 • Хітозан-колагенові плівки для вирощування нащадків мезенхімальних стовбурових клітин / Білько Д. І., Загородько О. В., Антонюк Н. Г. [та ін.]. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 44-49.
 • Петрук В. В. Порожнистоволоконні мембрани та модулі для мембранно-дистиляційних процесів / Петрук В. В., Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 27-33.
 • Іммобілізація йоду на поверхні модифікованих N-вінілпіролідоном поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 22-27.
 • Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих мембран / Гуменюк Л. М., … Момот Л. М., … Бурбан А. Ф. [та ін.] // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 13-18.
 • Одержання композитних флуоровмісних мембран, наповнених солями цирконію / Горобець А. В., Вакулюк П. В., Ранський А. П., Бурбан А. Ф. // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 8-13.
 • Дослідження кінетики вивільнення лікарських препаратів з термочутливих гідрогелів на основі N-ізопропілакриламіду та аліламіну / Коновалова В. В., … Побігай Г. А., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 3-7.

В іноземних виданнях

 • Konovalova V. Comparison of α–amylase immobilization methods on polymer membranes by determining mass transfer coefficient / V. Konovalova, K. Guzykevych, A. Burban // 11th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, Porto, July 7th-11th 2013. - 2013.- P. 195-196.
 • Thermo- and pH-Responsive Hydrogels Based on N-Isopropylacrylamide and Allylamine Copolymers / Victoria Konovalova, ... Ganna Pobigai, Anatoly Burban [et al] // Soft. - 2013.- Vol. 2, no 4. - P. 19-26.

Інше

 • Nanocomposite Membranes with pH-and Thermo-sensitive Function [Електронний ресурс] / V. V. Konovalova, G. A. Pobigay, ... A. F. Burban [et al] // Proceedings of the International Conference Nanomaterials : Applications and Properties. - Електронні дані. - 2013. - Vol. 2, No 2. - P. 02FNC15-1-02FNC15-3. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2013/paper/view/1111/510.

2012

У виданнях НаУКМА

 • PН-чутливі мікрокапсули на основі суміші альгінат- к-каррагінану для контрольованого вивільнення терапевтичних пептидів / Давідовіч І. С., Венгель К. Г., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 18-23.
 • Композитні мембрани на основі флуоровмісних полімерів для мембранної дистиляції / Вакулюк П. В., Петрук В. В., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 33-39.
 • Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів / Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 23-27.
 • Формування багатошарових плівок на основі полі-β-циклодекстрину / Коновалова В. В., Бурбан А. Ф., Ісаєв С. Д. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 44-49.
 • Композиційні мембрани на основі полімерних гідрогелів та ультрафільтраційних мембран із функцією РН- і термочутливості / Коновалова В. В., Побігай Г. А., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 12-18.
 • Отримання та дослідження гідрогелевих мембран на основі кополімерів акриламіду для електрофорезу / Побігай Г. А., Коновалова В. В.,Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 65-68.
 • Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 49-55.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Термочутливі гідрогелі на основі кополімерів N-ізопропілакриламіду та аліламінгідрохлориду / В. В. Коновалова, ... Г. А. Побігай, ... Бурбан А. Ф. [та ін.] // Полімерний журнал. - 2012. - Т. 34, № 2. - С. 200-205.
 • Дослідження ефективності застосування донних прострілочних зарядів на кар’єрах / С. Д. Ісаєв, А. П. Пашков, П. Й. Федоренко, Л. А. Нападовська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво" : зб. наук. пр. - К. : [НТУУ "КПІ" : Техновибух], 2012. - Вип. 22. - С. 105-111 : табл.

В інших виданнях України 

 • Отримання альгінатних мікрокапсул мікроемульсійним методом: вплив параметрів процесу на характеристики мікрокапсул / І. С. Давідовіч, Г. В. Калітовська, Н. Г. Антонюк, А. Ф. Бурбан // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 10. - С. 125-129.
 • Розроблення нанофільтраційних мембран з антибактеріальною активністю методом "Layer-by-Layer" з використанням гуанідинвмісних полімерів / В. В. Коновалова, Г. А. Побігай, ... А. Ф. Бурбан [та ін.] // Вода і водоочисні технології. - 2012. - № 3. - С. 62-71.
 • Гідроліз олії у двофазному ферментативному мембранному реакторі / Г. Є. Кузикевич, В. В. Коновалова, А. Ф. Бурбан, І. І. Полтавцев // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 3. - С. 132-137.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Бурбан А.Ф., Багацький М.А. Позитивно заряджені трекові мембрани на основі поліетилентерефталату та 4-вінілпіридину // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 3-9.
 2. Бурбан А.Ф., Коновалова В.В., Гузикевич К.Є. Дослідження впливу іммобілізованої а-амілази на транспортні та біокаталітичні властивості ультрафільтраційних мембран // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 35-39.
 3. Бурбан А.Ф., Побігай Г.А., Коновалова В.В., Гнатчук Н.М. Методика отримання гідрогелів біомедичного призначення на основі хітозану та дослідження їхніх властивостей // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 17-21.
 4. Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г., Чабан М.О. … [та ін.]. Одержання pH-чутливих альгінат-агарових мікрокапсул для контрольованого вивільнення білкових лікарських засобів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 30-35.
 5. Бурбан А.Ф., Стадний І.А., Коновалова В.В., Бондаренко П.О.Дослідження термоокислювальної деструкції та механічних властивостей композиційних протонпровідних мембран на основі полідиметилсилоксану // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 49-53.
 6. Ісаєв С.Д., Довбешко Г.І., Жалніна Г.Г. … [та ін.]. Застосування методу SEIRA (Surface Enhancement of Infrared Absorbtion) для визначення малих концентрацій забруднювачів у повітрі // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 118 : Хімічні науки та технології. - С. 40-48.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Побігай Г.А., Коновалова В.В., Бурбан А.Ф. ... [та ін.]. Термочутливі полімерні мембрани на основі полі-N-ізопропілакриламіду // Полімерний журнал. - 2011. - Т. 33, № 2. - С. 175-180.
 2. Бурбан А.Ф., Коновалова В.В., Побегай А.А. ... [и др.]. Термочувствительные сополимерные гидрогели с регулируемой температурой фазового перехода // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - № 8. – С. 123–129.

В іноземних виданнях

 1. Konovalova V., Pobigaj G., Burban A., Chiketa O. Cellulose membranes with pH and thermo-sensitive function // ICOM 2011 : Book of Abstract. – [Twente, Netherlands : University of Twente, 2011]. – P. 879.
 2. Konovalova V.V., Pobigai G.A., Burban A.F. … [et al.]. Sunflower oil hydrolysis in biphasic membrane reactor with lipase immobilized on modified cellulose membrane // ICOM 2011 : Book of Abstract. – [Twente, Netherlands : University of Twente, 2011]. – P. 904.
 3. Konovalova V.V., Pobigay G.A., Burban A.F. … [et al.]. Development of Hydrogel Polyelectrolyte Membranes with Fixed Sulpho-Groups via Radical Copolymerization of Acrylic Monomers // Materials Sciences and Applications. - 2011. - Vol. 2. - P. 270-275.

2010

 • Konovalova V., Pobigay G., Burban A., Samchenko Y., Poltoracka T., Ulberg Z. Hydrohel membranes with pH and thermo-sensitive parameters // Proceedings of the XXVth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation "Ars Separatoria 2010", July 4-7, 2010, Toruс, Poland / [ed. Stanisіaw Koter, Izabela Koter]. – Toruс : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2010. – P. 222–225.
 • Konovalova V., Pobigay G., Burban A., Samchenko Yu., Stadniy I., Ulberg Z. Syntesis and characterization of hydrogel sulfo-modified electrolyte membranes // Proceedings of the XXVth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation "Ars Separatoria 2010", July 4-7, 2010, Toruс, Poland / [ed. Stanisіaw Koter, Izabela Koter]. – Toruс : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2010. – P. 218–221.
 • Антонюк Н.Г., Давідовіч І. С. Вилучення іонів плюмбуму водоростями басейну Чорного моря // Магістеріум. Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 40. – С. 22–25.
 • Бурбан А. Ф., Горобець А.В., Вакулюк П.В., Манжос Н.О., Павленко Д.С., Тьортих В.А., Лобок С.І. Флуоровмісні мембрани, наповнені високодисперсними кремнеземами / Горобець А.В. ... [та ін.]. // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. - С. 3–9.
 • Бурбан А.Ф., Солодка Л.М., Будинкевич Г.М., Момот Л.М. Отримання заряджених бактерицидних поліамідних мембран // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. – С. 26–31.
 • Вакулюк П.В., Бурбан А.Ф., Потворова Н.В. Омилення ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран та дослідження їхніх властивостей // Магістеріум. Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 40. – С. 17–21.
 • Вакулюк П.В., Мурланова Т.В., Лаврик В.І., Нижник В.В. Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки антибактеріальних характеристик поліетилентерефталатних мембран // Магістеріум. Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 40. – С. 26–27.
 • Вакулюк П.В., Нижник В.В., Мурланова Т.В., Бучек Н.В., Гринюк І.В. pH-чутливі мембрани на основі поліетилентерефталату // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. – С. 10–15.
 • Коновалова В.В., Дзумедзей Ю.І., Побігай Г.А., Бурбан А.Ф. Отримання біосумісних полімерних плівок на основі хітозону та дослідження їхніх властивостей // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. – С. 51–56.
 • Коновалова В.В., Побігай Г.А., Бурбан А.Ф., Битко К.К. Гепаринізація целюлозних мембран із прищепленим поліетиленіміном для гемодіалізу та дослідження їх транспортних властивостей // Магістеріум. Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К., 2010. – Вип. 40. – С. 3–6.
 • Коновалова В.В., Побігай Г.А., Бурбан А.Ф., Гузикевич К.Є. Розроблення нового методу іммобілізації ліпази на целюлозних мембранах // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – № 8. – С. 142–147.
 • Коновалова В.В., Побігай Г.А., Бурбан А.Ф., Самченко Ю.М., Стадній І.А., Полторацька Т.П., Покровський В.О., Ульберг З.Р. Поліелектролітні гідрогелеві мембрани на основі вінілових мономерів // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – № 11. – С. 113–118.
 • Побігай Г.А., Коновалова В.В., Бурбан А.Ф., Гладчук С.М. Іммобілізація тіольних груп на целюлозних мембранах, модифікованих поліетиленіміном // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 105 : Хімічні науки і технології. – С. 42–46.

2009

 • Антимікробні мембрани на основі гідрогелевих нанореакторів / В.В. Коновалова, Г.А. Побігай, А.Ф. Бурбан, ... [та ін.] // Доп. Нац. акад. наук України. – 2009. – № 10. – С. 139-143.
 • Бактерицидні флуоровмісні мембрани, сформовані в присутності гуанідинійвмісних низькомолекулярних полімерів / ГоробецьА.В., ВакулюкП.В., Фуртат І.М., БурбанА.Ф. ... [та ін.] // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А. Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 48-52.
 • Вакулюк П.В. Трекові мембрани з антибактеріальними властивостями // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 32-36.
 • Вакулюк П.В.,Мурланова Т.В., Нижник В.В. Фотохімічне поверхневе модифікування поліетилентерефталатних мембран // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 18-22.
 • Горобець А.В., Вакулюк П.В., Бурбан А.Ф. Флуоровмісні мембрани з антибактеріальними властивостями // Доп. Нац. акад. наук України. – 2009. – № 12. – С. 147-151.
 • Дослідження розділювальних характеристик pH-чутливих целюлозних мембран, модифікованих хітозаном / Побігай Г.А., Коновалова В.В., Томіна В. В., Бурбан А.Ф. // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 8-11.
 • Коновалова В.В., Бурбан А.Ф., Данилів О.І. Розробка методу формування тріазолвмісних протонопровідних мембран // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А. Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 12-18.
 • Одержання целюлозних мембран з функцією термочутливості шляхом модифікування поліізопропілакриламідом / Чикета О. О., Побігай Г.А., Коновалова В.В., Бурбан А. Ф. // Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 3-7
 • Прищеплена кополімеризація сульфовмісних мономерів на поверхні целюлозних мембран / Бурбан А.Ф., Солодка Л.М., Борис І.І., Момот Л.М.// Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А.Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 41-48.
 • Розробка фазово-інверсійного методу формування ультрафільтраційних поліамідних мембран / Солодка Л.М., Бурбан А.Ф., Будинкевич Г. М., Момот Л.М.// Наукові записки. Т. 92 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Бурбан А. Ф. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 36-41.
 • Modified track membranes with antibacterial properties / Vakuliuk P., Burban A., Konovalova V.… [at all.] // Desalination. – 2009. – Vol. 235, Issue 1-3. – 160–169.

2008

 • Босак В. З. Бактерицидні полісульфонові ультрафільтраційні мембрани, що сформовані в присутності гуанідиновмісних олігомерів / В. З. Босак, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан … [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 1. – С. 127-131.
 • Вакулюк П.В. Модифікування поверхні трекових мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією N-вінілпіролідону / П.В. Вакулюк // Наукові записки. Т. 79 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, Л.Є. Мечова, І.Г. Лук'яненко ... [та ін.] ; упоряд. А.Ф. Бурбан, Н.Г. Антонюк]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 24-29.
 • Горобець А.В. Прищеплена полімеризація функціональних мономерів до поверхні озонованих флуоровмісних мембран / А.В. Горобець, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан // Наукові записки. Т. 79 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, Л. Є. Мечова, І. Г. Лук'яненко ... [та ін.] ; упоряд. А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 29-34.
 • Давідовіч І. С. Аналіз хінолонів методом капілярного зонального електрофорезу з непрямим УФ-детектуванням / І. С. Давідовіч, Н.Г. Антонюк // Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк, М. Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 24-29.
 • Загородько О. В. Загальна характеристика основних остеозаміщуючих імплантатів для кісткової пластики (оглядова) / О. В. Загородько, Н.Г. Антонюк, А.Ф. Бурбан // Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк, М. Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 18-22.
 • Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки основних характеристик флуоровмісних мембран / А. В. Горобець, В. І. Лаврик, П.В. Вакулюк, А. Ф. Бурбан// Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : А.Ф. Бурбан, Н.Г. Антонюк, М.Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 10-14.
 • Іммобілізація α-амілази на поліетерсульфонових мембранах методом layer by layer» (LBL) / К.Є. Гузикевич, В.В. Коновалова, А. Ф. Бурбан, Г.Г. Жалніна,С. Т. Олійнічук// Наукові записки. Т. 79 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, Л.Є. Мечова, І.Г. Лук'яненко ... [та ін.] ; упоряд. А.Ф. Бурбан, Н.Г. Антонюк]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 40-45.
 • Іммобілізація бактерицидних речовин на поверхні целюлозних мембран, модифікованих поліглицедилметакрилатом / О.О. Чикета, Г.А. Побігай, В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 9. – С. 141-146.
 • Мурланова Т. В. Іммобілізація хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран, активованих перйодатом натрію / Т. В. Мурланова, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан // Наукові записки. Т. 79 : Хімічні науки і технології / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, Л. Є. Мечова, І. Г. Лук'яненко ... [та ін.] ; упоряд. А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 35-39.
 • Протонопровідні мембрани на основі полівінілового спирту та полістиренсульфованої кислоти / І.А. Стадний, В.В. Коновалова, В.О. Євдокименко, А.Ф. Бурбан, В.А. Бортишевський // Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " / [упоряд. : А.Ф. Бурбан, Н.Г. Антонюк, М. Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 3-9.
 • Формування ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран та дослідження їх властивостей / Н. В. Потворова, І. А. Стадний, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан // Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : А. Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк, М. Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 6-9.
 • Konovalova V. Spatial sequencing of microbial reduction of chromate and nitrate in membrane bioreactor / V. Konovalova , G. Dmytrenko, G. Pobigay // Bioprocess and Biosystems Engineering. – 2008. – Vol. 31, No. 6. – P. 647-653.

2007

 • Антонюк Н. Г. Отримання заряджених полісульфонових ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей / Н. Г. Антонюк, С. Д. Ісаєв, А. Ф. Бурбан [та ін. ] / Доп. НАН України. — 2007. — № 8. — С. 127–132.
 • Бурбан А. Ф. Визначення основних характеристик модифікованих ультрафільтраційних полісульфонових мембран методом математичного моделювання / В. І. Лаврик, В. З. Босак, П. В. Вакулюк, А. Ф. Бурбан // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 13–19.
 • Бурбан А. Ф. Дослідження іммобілізації ?–амілази на целюлозних ультрафільтраційних мембранах / В. В. Коновалова, А. Ф. Бурбан, К. Є. Гузикевич, С. Т. Олійнічук // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 8–12.
 • Бурбан А. Ф. Іммобілізація хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран / Т. В. Мурланова, П. В. Вакулюк, А. Ф. Бурбан // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 27–32.
 • Бурбан А. Ф. Модифікування мембран олігосилсесквіоксанвмісними поверхнево–активними сполуками / М. А. Гуменна. , П. В. Шевчук, П. В. Вакулюк // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 3–7. У співавторстві: М. Я Вортман, Н. С. Клименко, А. Ф. Бурбан, В. В. Шевченко.
 • Бурбан А. Ф. Отримання заряджених полісульфонових ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей / А. Ф. Бурбан, В. І. Лаврик, П. В. Вакулюк [та ін. ] // Доп. НАН України. — 2007. — № 8. — С. 127–132.
  Бурбан А. Ф. Поверхнева модифікація полісульфонових мембран шляхом УФ–ініційованої прищепленої полімеризації N-вініл-2-піролідону / А. Ф. Бурбан, В. З. Босак, П. В. Вакулюк // Укр. хим. журн. — 2007. — Т. 73, № 7–8. — С. 116–120.
 • Бурбан А. Ф. Формування мембран із флуорвмісних полімерів / А. В. Горобець, П. В. Вакулюк, К. В. Бутенко, А. Ф. Бурбан// Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 19–26.
 • Ісаєв С. Д. Отримання заряджених полісульфонових ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей / С. Д. Ісаєв, А. Ф. Бурбан, В. І. Лаврик [та ін. ] // Доп. НАН України. — 2007. — № 8. — С. 127–132.
 • Купріна О. Ю. Ідентифікація чужорідних жирів у какао–маслі методом високоефективної газової хроматографії / О. Ю. Купріна, В. А. Кіщенко, О. В. Голубець // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 66: Хімічні науки і технології / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — С. 72–77.

2006

 • Антонюк Н.Г., Василенко О.О., Колесник І.С. Комплексні сполуки в капілярно-електрофоретичних методах (огляд) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 54-63.
 • Антонюк Н.Г., Мурланова Т.В. Попередній аналіз вод джерел Пущі-Водиці на вміст основних матричних йонів // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.– С. 34-43.
 • Брик М.Т., Глевацька К.В., Вербич С.В. Вилучення йонів нікелю з водних розчинів із застосуванням композиційних хітозан-целюлозних мембран // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 26-34.
 • Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, П.В. Вакулюк та ін. // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-9.
 • Исследование антимикробных свойств мембран, модифицированных хитозаном / М.Т. Брык, А.Ф. Бурбан, В.В. Коновалова, А.А. Побегай // Мембраны. Сер. Критические технологии. – 2006. – № 4. – С. 56-61.
 • Брик М.Т., Вакулюк П.В., Бурбан А.Ф. Модифікування поліетилентерафталатних мембран блочними катіоноактивними олігомерами // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 11-15.
 • Брик М.Т., Воробйова І.В., Дьяченко О.Ф. Опромінення поліетилентерафталатних плівок прискореними пучками йонів аргону для отримання трекових мембран // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 37-41.
 • Брик М.Т., Бурбан А.Ф., Вакулюк П.В. Поверхневе модифікування полісульфонових ультрафільтраційних мембран катіонними біанкерними сполуками // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 8-11.
 • Брик М.Т., Коновалова В.В., Бурбан А.Ф. Послідовність відновлення хрому (VI) та нитрату в мембранному біореакторі // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 14-20.
 • Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, П.В. Вакулюк та ін. // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-9.
 • Бурбан А.Ф., Забава Л.К., Шлапак Т.С. Дослідження впливу умов проведення мембранної дистиляції на експлуатаційні характеристики мембран // IV Міжнародний Водний Форум "Аква - Україна 2006"; Міжнародний Форум "Екологічні технології - 2006": Каталог виставки, матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 верес. 2006 р. / Укр. Водна Асоц. –К.:Укр. Водна Асоц., 2006. – С. 266-271.
 • Бурбан А.Ф., Побігай Г.А., Чикета О.О.Іммобілізація налідиксової кислоти на ультрафільтраційних целюлозних мембранах // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-19.
 • Исследование антимикробных свойств мембран, модифицированных хитозаном / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брык, В.В. Коновалова, А.А. Побегай // Мембраны. Сер. Критические технологии. – 2006. – № 4. – С. 56-61.
 • Бурбан А.Ф. Мембранна наука та технологія в НаУКМА // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4. – С. 28-29.
 • Модифікування поверхні поліетилентерефталатних мембран функціональними олігоетерами / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брык, П.В. Вакулюк та ін. //Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. пр. ХIV міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2006. – С. 20-26.
 • Бурбан А.Ф., Босак В.З., Вакулюк П.В. Отримання гідрофільних полісульфонових мембран для очищення води забрудненої білковими речовинами // Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. пр. ХIV міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2006. – С. 13-19.
 • Бурбан А.Ф., Вакулюк П.В., Брык М.Т. Поверхностная модификация полисульфоновых мембран фотоинициированной привитой полимеризацией N-винил-2- пирролидона // Ионный перенос в органических и неорганических мембранах: Тез. докл. рос. конф., г. Туапсе 29 мая - 3 июня 2006 г. – Туапсе, 2006. – С.
 • Бурбан А.Ф., Солодка Л.М., Борис І.І. Функціоналізація ацетатцелюлозних мембран полігексаметиленгуанідіном // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4. – С. 30-32.
 • Бурбан А.Ф., Стадний І.А., Потворова Н.В. Функціональні поліакрилонітрильні мембрани та їх властивості // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4. – С. 33-36.
 • Бурбан А.Ф. Функціональні полімерні мембрани, розроблення та дослідження їх в НаУКМА // Матеріали науково-практичної конференції “Водопідготовка, водопостачання, водовідведення ”: Міжнар. форум Аква Україна-2006. – К., 2006. – С. 264-265.
 • Функціональні полісульфонові мембрани та перспектива їх використання у процесах очищення води / А.Ф. Бурбан, В.З. Босак, П.В. Вакулюк, Коновалова В.В. // IV Міжнародний Водний Форум "Аква - Україна 2006"; Міжнародний Форум "Екологічні технології - 2006": Каталог виставки, матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 верес. 2006 р. / Укр. Водна Асоц. –К.:Укр. Водна Асоц., 2006. – С. 272-274.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т., Вакулюк П.В. Модифікування поліетилентерафталатних мембран блочними катіоноактивними олігомерами // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 11-15.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т., Вакулюк П.В. Поверхневе модифікування полісульфонових ультрафільтраційних мембран катіонними біанкерними сполуками // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 8-11.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т., Коновалова В.В. Послідовність відновлення хрому (VI) та нитрату в мембранному біореакторі // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 14-20.
 • Бурбан А.Ф., Босак В.З., Вакулюк П.В. Формування ультрафільтраційних полісульфонових мембран та дослідження їхніх властивостей // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 9-13.
 • Забава Л.К., Бурбан А.Ф., Шлапак Т.С.Дослідження впливу умов проведення мембранної дистиляції на експлуатаційні характеристики мембран // IV Міжнародний Водний Форум "Аква - Україна 2006"; Міжнародний Форум "Екологічні технології - 2006": Каталог виставки, матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 верес. 2006 р. / Укр. Водна Асоц. –К.:Укр. Водна Асоц., 2006. – С. 266-271.
 • Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини / В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик та ін. // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-9.
 • Исследование антимикробных свойств мембран, модифицированных хитозаном / В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брык, А.А. Побегай // Мембраны. Сер. Критические технологии. – 2006. – № 4. – С. 56-61.
 • Коновалова В.В., Брик М.Т., Бурбан А.Ф. Послідовність відновлення хрому (VI) та нитрату в мембранному біореакторі // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Вип. 24: Хімічні науки / Редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 14-20.
 • Функціональні полісульфонові мембрани та перспектива їх використання у процесах очищення води / В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан, В.З. Босак, П.В. Вакулюк // IV Міжнародний Водний Форум "Аква - Україна 2006"; Міжнародний Форум "Екологічні технології - 2006": Каталог виставки, матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 верес. 2006 р. / Укр. Водна Асоц. –К.: Укр. Водна Асоц., 2006. – С. 272-274.
 • Исследование антимикробных свойств мембран, модифицированных хитозаном /А.А. Побегай, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брык, В.В. Коновалова // Мембраны. Сер. Критические технологии. – 2006. – № 4. – С. 56-61.
 • Побігай Г.А., Чикета О.О., Бурбан А.Ф. /Іммобілізація налідиксової кислоти на ультрафільтраційних целюлозних мембранах //Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 55: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-19.
 • Солодка Л.М., Бурбан А.Ф., Борис І.І. Функціоналізація ацетатцелюлозних мембран полігексаметиленгуанідіном // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4. – С. 30-32.

2005

 • Бактерицидна активність олігоуретансемикарбазидів / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, Н.С. Клименко та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 14-19.
 • Брик М.Т., Вербич С.В.., Чорнокур Г.С. Видалення міді із водних розчинів методом комплексоутворення-ультрафільтрації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 19-25.
 • Модифікування целюлозних мембран хітозаном та їх антимікробні властивості / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, В.В. Коновалова та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 11. - С. 134-139.
 • Формування бактерицидних ацетатцелюлозних мембран / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, В.В. Коновалова та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 10. - С. 149-152.
 • Формування та характеристики композиційних хітозан-целюлозних ультрафільтраційних мембран / М.Т. Брик, С.В. Вербич., М.В. Зайченко та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. - К., 2005. - С. 3-8.
 • Модифікація ацетатцелюлозних мембран полігексаметилен-гуанідинхлоридом та їх властивості / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, Л.М. Солодка та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 8-13.
 • Можливості створення і перспективи використання біосорбентів для очищення промислових стічних вод від іонів важких металів / Д.І. Швець, Н.Г. Антонюк, М.В. Сосіна та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 26-274.
 • Бактерицидна активність олігоуретансемикарбазидів / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Н.С. Клименко та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА. Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 14-19.
 • Модифікація ацетатцелюлозних мембран полігексаметилен-гуанідинхлоридом та їх властивості / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.М. Солодка та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 8-13.
 • Модифікування целюлозних мембран хітозаном та їх антимікробні властивості / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, В.В. Коновалова та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 11. - С. 134-139.
 • Формування бактерицидних ацетатцелюлозних мембран / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, В.В. Коновалова та ін. // Доп. НАН України. - 2005. - № 10. - С. 149-152.
 • Картель М.Т. Комбіновані та гібридні адсорбенти: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнар. школа-конференція за підтримки НАТО, м. Київ, 15-17 верес. 2005 р. // Вісн. НАН України. - 2005. - № 11. - С. 43-46.
 • Картель М.Т., Ніколайчук А.А., Купчик Л.А. Синтез та властивості біосорбентів на основі целюлози та лігніну з рослинної сировини // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 28-31.
 • Модифікація ацетатцелюлозних мембран полігексаметилен-гуанідинхлоридом та їх властивості / Л.М. Солодка, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 42: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; - К., 2005.- С. 8-13.
 • Ground water treatment by enhanced ultrafiltration / S. Verbych, M. Bryk, A.Alpatova, G.Chornokur // Desalination. - 2005. - Vol. 179, Issues 1-3. - P. 237 - 244.
 • Removal of Copper (II) from Aqueous Solutions by Chitosan Adsorption / M. Bryk, S. Verbych, G. Chornokur // Separation Science and Technology. - 2005. - Vol. 40, № 8. - P.1749-1760.

2004

 • Брик М.Т., Вербич С.В.., Чорнокур Г.С. Видалення міді з водних розчинів із використанням хітозану // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 21-26.
 • Визначення продуктивності трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками за допомогою математичного моделювання. / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, В.І. Лаврик та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 9-14.
 • Брик М.Т. Наукові конференції НаУКМА: перше десятиріччя // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 35: Київська Академія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 79-88.
 • Брик М.Т., Бурбан А.Ф. Питна вода і здоров'я: перспективи використання мембранних технологій для локального водопостачання в м. Києві // Вищі навчальні заклади - Києву: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 12 берез. 2004р. / Голов. упр. освіти і науки виконавчого органу Київради; Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформації. - К., 2004. - Ч.1.: Спец. вип. - С. 106-107.
 • Синтез йоногенних аміновмісних оліго- і поліетерів та використання їх для модифікування мембран / М.Т. Брик, П.В. Вакулюк, А.Ф Бурбан та ін.// Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 3-9.
 • Брик М.Т., Бурбан А.Ф. Ультрафільтраційне очищення стічних вод, які містять емульсовані нафтопродукти (на прикладі АТП і СТО м. Києва) // Вищі навчальні заклади - Києву: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 12 берез. 2004р. / Голов. упр. освіти і науки виконавчого органу Київради; Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформації. - К., 2004. - Ч.1.: Спец. вип. - С. 107.
 • Антонюк Н.Г., Василенко О.О. Використання методу капілярного зонального електрофорезу для визначення неорганічних йонів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 35-50.
 • Бурбан А.Ф. Визначення продуктивності трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками за допомогою математичного моделювання. / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, В.І. Лаврик та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 9-14.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т. Питна вода і здоров'я: перспективи використання мембранних технологій для локального водопостачання в м. Києві // Вищі навчальні заклади - Києву: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 12 берез. 2004р. / Голов. упр. освіти і науки виконавчого органу Київради; Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформації. - К., 2004. - Ч.1.: Спец. вип. - С. 106-107.
 • Синтез йоногенних аміновмісних оліго- і поліетерів та використання їх для модифікування мембран / М.Т. Брик, П.В. Вакулюк, А.Ф Бурбан та ін.// Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 3-9.
 • Бурбан А.Ф., Брик М.Т. Ультрафільтраційне очищення стічних вод, які містять емульсовані нафтопродукти ( на прикладі АТП і СТО м. Києва) Києві // Вищі навчальні заклади - Києву : Матеріали наук.-практ. конф. , м. Київ, 12 берез. 2004р. / Голов. упр. освіти і науки виконавчого органу Київради; Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформації. - К., 2004. - Ч.1.: Спец. вип. - С. 107.
 • Ісаєв С.Д., Мелешко Є.І. Літієві джерела струму як забруднювачі довкілля // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 61-65.
 • Ісаєв С.Д. Моделювання деяких реакцій диціану // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 62-65.
 • Комплексоутворення та будова комплексів міді на поверхні модифікованого хітозану / С.М. Кобилінський, С.В. Рябов, Ю.М. Нізельський та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 27-32.
 • Особливості комплексоутворення йонів міді з хітозаном / Ю.М. Нізельський, С.В. Рябов, С.М. Кобилінський та ін. // Укр. хим. журн. - 2004. - Т. 71, № 1-2. - С. 27-31.
 • Природа инициаторов непрямой электрохимической восстановительной деструкции поликарбонатов в демитилформалеиде / М.Т. Брык, С.П. Рогальський, А.А. Пуд и др. // Теоретическая и экспериментальная химия. - 2004. - Т. 40, № 1. - С. 29-33.
 • Брик М.Т. Проблемы современного образования: поиск и решения: Интервью с первым вице-президентом НаУКМА, докт. хим. наук, проф. М.Т. Брыком / Подготовили М. Касумова, О. Черныш // Сучасна освіта. - 2004. - № 1. - С. 14-15.
 • Комплексообразование меди (ІІ) на силикагелях, химически модифицированных одновременно этилендиамино- и мекраптопропильными группами / Ю.Н. Низельский, А.К. Трофимчук, В.А. Кузовенко и др. // Укр. хим. журн. - 2004. - Т. 70, № 5-6. - С. 30-35.
 • Брик М.Т. Nature of initiators for indirect electrochemical reductive degradation of polycarbonates in dimethylformamide / S.P. Rogal'skii, A.A. Pud, G.S. Shapoval, A.F. Mel'nik etc. // Theoretical and Experimental Chemistry. - 2004. - Vol. 40, № 1. - Р. 33-38.
 • Ultrafiltration of water containing natural organic matter: heavy metal removing in the hybrid complexation-ultrafiltration process / M. Bryk, A. Alpatova, S. Verbych, R. Nigmatullin etc. // Separation and Purification Technology. - 2004. - Vol. 40, № 2. - P. 155-162.

2003

 • Визначення зміни проникності ультрафільтраційних мембран за допомогою математичного моделювання / М.Т. Брик, В.І. Лаврик, А.Ф. Бурбан та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 4-6.
 • Вплив гумінових речовин на розділювальні характеристики трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками / М.Т. Брик, П.В. Вакуляк, А.Ф. Бурбан та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 6. - С. 128-132.
 • Вплив модифікування трекових мембран іоногенними аміновмісними оліго- і поліетерами на їх розділювальні характеристики / М.Т. Брик, П.В. Вакуляк, А.Ф. Бурбан та ін. // Вопр. химии и хим. технологии. - 2003. - № 6. - С. 121-125.
 • Вплив молекулярної маси біанкерних поверхнево-активних олігомерів на процес модифікування поверхні трекових мембран / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, П.В. Вакулюк та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 10-13.
 • Вплив модифікування трекових мембран олігомерними катіонними біанкерними сполуками на їх розділювальні характеристики / М.Т. Брик, П.В. Вакуляк, А.Ф. Бурбан та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 5. - С. 125-131.
 • Брик М.Т., Ісаєв С.Д. Запобігання забрудненню і регенерація мембран, що використовуються в процесах водоочистки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 50-58.
 • Контактна мембранна дистиляція. Керування процесом / М.Т. Брик, А.Ф. Бурбан, Л.Р. Радієва та ін. // Хім. пром-сть України. - 2003. - № 6. - С. 45-48.
 • Брик М.Т. Переднє слово // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 3.
 • Брик М.Т. [ Про мову й культуру] // Урок української. - 2003. - № 7. - С. 34-38.
 • Брик М.Т., Гунько С.М., Нігматуллін Р.Р. Регенерація мембран після концентрування яблучного соку методом мембранної дистиляції // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 6-9.
 • Брик М.Т. Рец.: Антонюк Н.Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" (якісний аналіз): Для студ. ф-ту природн. наук. Спец. "Хімія" / НаУКМА. Каф. хімії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 80с.
 • Антонюк Н.Г., Стельмашук В., Савчина Л.А. Поведінка гумусових речовин у водних розчинах і на поверхнях розділу фаз // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 21-27.
 • Визначення зміни проникності ультрафільтраційних мембран за допомогою математичного моделювання / М.Т. Брик, В.І. Лаврик, А.Ф. Бурбан та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 4-6.
 • Вплив гумінових речовин на розділювальні характеристики трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками / А.Ф. Бурбан, П.В. Вакуляк, М.Т. Брик та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 6. - С. 128-132.
 • Вплив модифікування трекових мембран іоногенними аміновмісними оліго- і поліетерами на їх розділювальні характеристики / А.Ф. Бурбан, П.В. Вакуляк, М.Т. Брик та ін. // Вопр. химии и хим. технологии. - 2003. - № 6. - С. 121-125.
 • Вплив модифікування трекових мембран олігомерними катіонними біанкерними сполуками на їх розділювальні характеристики / А.Ф. Бурбан, П.В. Вакуляк, М.Т. Брик та ін. // Доп. НАН України. - 2003. - № 5. - С. 125-131.
 • Вплив молекулярної маси біанкерних поверхнево-активних олігомерів на процес модифікування поверхні трекових мембран / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, П.В. Вакулюк та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 10-13. Контактна мембранна дистиляція. Керування процесом / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.Р. Радієва та ін. // Хім. пром-сть України. - 2003. - № 6. - С. 45-48.
 • Ісаєв С.Д., Брик М.Т. Запобігання забрудненню і регенерація мембран, що використовуються в процесах водоочистки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 50-58.
 • Новий погляд на механізм утворення карбонових нанотрубок з графіту // С.Д. Ісаєв, М.Ю. Корнілов, О.В. Михайленко та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3: Природничі науки НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 457-460.
 • Комплексо-утворююча здатність пекинопродуктів, одержаних з використанням елетротехнології / М.Т. Картель, М. Купчик, В. Чук, Л. Купчик // Харчова і перероб. пром-сть. - 2003. - № 6. - С. 20-21.
 • Нізельський Ю.М., Мніх Н.В., Козак Н.В. Взаємодія ізоціанатів зі сполуками, які містять поляризований С=С-зв'язок // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 32-45.
 • Нізельський Ю.М., Бережницька О.С., Мазуренко Є.А. Електронна будова ?- дикетонатів міді (ІІ) з ?- та ?- ненасиченими замісниками у хелатних кільцях // Доп. НАН України. - 2003. - № 7. - С. 147-151.
 • Нізельський Ю.М., Козак Н.В., Нестеренко Г.М. Термоокислювальна деструкція напів-ВПС, модифікованих хелатними сполуками тривалентних 3d-металів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 28-32.
 • Картель М.Т., Сыч Н.В., Стрелко В.В. Организация процесса активирования Донецького Антрацита // Доп. НАН України. - 2003. - № 7. - С. 151-156.
 • Получение продуктов с полезными свойствами на основе антрацита и других углеродных материалов / М.Т. Картель, С.С. Ставицкая, В.Е. Гоба и др. // Укр. хим. журн. - 2003. - Т. 69, № 11-12. - С. 21-27.
 • Chromium(VI) reduction in a membrane bioreactor with immobilized Pseudomonas cells / M. Bryk, V.V. Konovalova, G.M. Dmytrenko, etc. // Enzyme and Microbial Technology. - 2003. - Vol. 33, № 7. - P. 899-907.
 • The effect of content of apple juice biopolymers on the concentration by membrane distillation / M. Bryk, O.S. Lukanin, R. Nigmatullin etc. // Journal of Food Engineering. - 2003. - Vol. 60, № 3. - С. 275-280.
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна