privat

Факультет правничих наук

Анотації курсів

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Актуальні проблеми візуальної культури
Лекції читають провідні зарубіжні фахівці. Курс покликаний ознайомити студентів з новітніми напрямами візуальної культури.


Актуальні проблеми зарубіжної культурології
Мета курсу – висвітлення сучасних досліджень і тенденцій у західній історії та теорії культури, культурних студій. Курс оновлюється кожного року і тому не має постійної програми.


Актуальні проблеми сучасної культурології
Лекції читають провідні зарубіжні фахівці. Курс покликаний ознайомити студентів з новітніми напрямами cultural studies.


Антична культура


Антична культура


Антропологія повсякдення
Теорія і практика сучасних компаративістських досліджень у галузі європейської етнології (етнокультурології, соціальної антропології). Феномен української етнічності (як наслідок процесів акультурації, дифузії, культурних контактів і взаємовпливів) розглядається крізь призму проблем загальноєвропейської етнічності історії. Спільне і відмінне в розвитку етнічних традицій європейських народів, особливості східноєвропейського етнокультурного ареалу, його регіонального та локального розмаїття. Порівняльний аналіз важливих характеристик матеріальної і духовної культури українців та їхніх найближчих сусідів і етнокультурних партнерів.


Арт-маркетинг


Археологія та давня культура
Закономірності й тенденції розвитку культури давнього людства до античного часу на території зарубіжної Європи, до часів Київської Русі та до часів Великих географічних відкриттів у Новому світі в країнах Азії й Африки. Культурно-історичні та природно-кліматичні епохи, їхні періоди й етапи. Спільні закономірності розвитку давньої та сучасної культури, еволюційний і циклічний розвиток культури. Археологічні джерела і методика визначення культурно-історичної цінності пам’яток давньої культури, проведення їхньої первинної наукової фіксації. Передбачено двотижневу археологічну практику.


Архітектура міста як текст
Учасники спецкурсу ознайомляться зі специфікою архітектури та містобудування як виду мистецтва та як суспільного феномену, а також опанують основні підходи до аналізу архітектурних творів. Вони ознайомляться з основними поняттями та принципами архітектури (що таке архітектура, поняття ордеру і стилю, принципи формотворення та сприйняття архітектурних об'єктів), з історією та сучасними проблемами містобудування (суспільними, функціональними й естетичними концепціями планування міст і створення архітектурних ансамблів), а також з розвитком архітектурних напрямків ХХ ст.(від конструктивізму, функціоналізму та органічної архітектури до основних напрямків постмодернізму).


Архітектура міста як текст


Аспірантський дослідницький семінар


Візуальні джерела в роботі історика
Ознайомлення студентів із таким напрямком як історія мистецтва й аналіз художніх творів, а також з потенціалом впровадження візуальних джерел до контексту історичного дослідження. Основними завданнями курсу є представити студентам розвиток видів та жанрів образотворчого мистецтва у їх історичному становленні, артикулювати основні дискусійні вузли, пов'язані з проблемами аналізу творів образотворчого мистецтва; показати можливість використання візуальних текстів (зокрема живопису, графіки чи скульптури) у роботі історика, ознайомити із досягненнями сучасної історіографії у цій галузі.


Вступ до історичної танатології


Вступ до теорії культури
Основні поняття, проблематика, структура і методи сучасної культурологічної науки. Етапи становлення культурологічного знання від античності до сучасності, місце культурології в системі гуманітарних наук, її практичне значення для розвитку національної культури, побудови громадського суспільства.


Гостьовий курс
Курси провідних фахівців, які не планувалися заздалегідь. Тематика і навантаження таких курсів узгоджується по факту виникнення можливості їх організації


Джерела та методи дослідження українського Бароко


Екранні мистецтва та візуальна культура
Науково-практична дисципліна передбачає ознайомлення з дослідженнями екранних мистецтв (кіно, відео, нові медіа) і, ширше, рухомого зображення як одного з ключових культурних явищ ХХ і ХХІ століття, а також набуття практичних навичок аналізу рухомого зображення. Головний фокус зроблено на ознайомлення з основними теоріями кіно та здійсненні самостійного аналізу фільму.


Експозиційне мистецтво


Елітарна культура


Етнокультурні процеси давньої Східної та Північної Європи
Походження мистецтва. Мистецький світ хліборобів трипільської культури. Жіночі образи Трипілля. Монументальна поховальна архітектура та скульптура давніх скотарів. Еротика давнього мистецтва. Образний аскетизм і знакова система доби бронзи. Естетика та символіка давнього посуду. Кам’яна Могила – скарбниця давнього мистецтва України. Арійська проблема й історія її дослідження. Класифікація індоіранських мов. Найдавніші іранці за даними археології. Археологічні культури: Середній Стіг, Ямна, Катакомбна, Зрубна. Скотарство як двигун розселення індоіранців у Євразії. Арії Індії та Ірану за Ригведою і Авестою. Номадизм. Археологічні дані про кіммерійців, скіфів, сармаів. Середньовічні іранці та їхній вплив на україногенез. Іранські релікти в українській традиційній культурі.


Етнокультурні процеси нового і новітнього часу
Даний курс присвячено розгляду сучасного стану теорії етносу й аналізові функціонування окремих її складників. Також розглядаються окремі аспекти функціонування етнічних культур у поліетнічних суспільствах і цивілізаційних процесах зламу ХХ–ХХІ ст.


Етнологія
Курс має на меті дати студентам можливість отримати всебічне уявлення про етнос як цілісну та самодостатню систему. Етнос і його культура виокремлюються в якості складного комплексу різних за характеристиками та функціональними особливостями компонентів. Увагу приділено теоретичним проблемам (теорія етносу, її понятійний апарат; методика і методологія, етнічна історія; етнічна психологія тощо) та розглядові окремих явищ і компонентів етнічної культури (етнічне мистецтво та його специфіка; соціальна структура; зв’язки, комунікації і знакові системи; традиційний світогляд; обрядність тощо).


Загальна історія мистецтв
Загальні уявлення про основні тенденції розвитку мистецтва від його зародження до сучасної епохи. Теоретичні питання мистецтва як особливої форми ставлення людини до світу.


Загальна музеологія
Музеєзнавство як наукова дисципліна. Музейний предмет. Сучасна теорія підсистеми «домузейні форми нагромадження та використання історико-культурних цінностей – музей». Формування музеїв. Музейна справа в Україні і за кордоном. Особливості комплектування, обліку, збереження і наукового вивчення музейних зібрань. Експозиційна робота музеїв. Специфіка науково-освітньої роботи музеїв. Екскурсія як основна форма науково-освітньої роботи музеїв. Музейне будівництво.


Загальна теорія культури
Основні поняття і концепції теорії культури. Феномен культури. Структура сприйняття і творення дійсності. Свідомість і підсвідоме. Тіло і символ. Знак, образ і міф. Архетика культури. Механізм культури. Традиція, ритуал, свято. Тема смерті в історії культури. Містичне в культурі. Культура і влада.


Іконологія та іконографія
Завдання курсу – прищепити студентам навички планування біологічного експерименту, формування схеми досліджень і вибору оптимального математичного апарату для аналізу результатів експериментальної роботи. Здобуті знання студент зможе використовувати у підготовці маґістерської дисертації та подальшій практичній і науковій діяльності.


Індійська культура
Індологія як наукова дисципліна. Основні культурні регіони Індостану. Народи і мови Індії. Культурні зв’язки з іншими регіонами світу. Археологічні культури Індії. Історія індійської культури, основні історико-культурні епохи. Структура традиційного індійського суспільства. Релігійно-філософські вчення, література й мистецтво Індії. Культура Індії в XX ст.


Ісламська культура
Витоки та генеза ісламської культури, її релігійні засади. Культура «мусульманського відродження». Експансія ісламської культури доби середньовіччя. Архітектура. Орнаментальність. Арабська література і філософія. Занепад та «консервація» ісламської культури. Сучасний іслам.


Історична антропологія
Курс складається з трьох модулів: перший присвячено витокам історичної антропології, другий – її методологічним засадам, третій – основним темам дисципліни. Обговорення відмінностей та евристичної цінності таких підходів до історичного аналізу, як «подієва історія», «історія структур», «тотальна історія», «мікроісторія». Історія становлення «Школи Анналів», а також її фундаментальні концепти: «ментальність», «соціальна історія», «великі протяжності». Курс побудовано на оригінальних франкомовних джерелах.


Історія декоративно-прикладного мистецтва
Народне мистецтво як частина культури. Декоративно-прикладне мистецтво. Проблема розвитку народної культурної традиції, яка включає в себе і мистецьку, і світоглядну частини. Курс розраховано на всіх, хто цікавиться символікою народного мистецтва, школами та напрямами його розвитку, а також статусом декоративно-прикладного мистецтва в загальнолюдському контексті.


Історія кіно


Історія кіно
Винайдений 1895 року запис на кіноплівку рухомого зображення, що давав повну ілюзію дійсності й водночас мав великі можливості у її мистецькому перетворенні, пройшовши еволюцію від ярмаркової розваги до впливового мистецтва, став початком епохи екранно-візуальної культури, а відтак – і візуального сприйняття, що формувалися впродовж ХХ століття, видозмінюючи епоху Гуттенберга. У запропонованому курсі йдеться про естетичні параметри і поетику кіно, про кіно як різновид національної культури, про авторські рефлексії видатних майстрів кіно, в тому числі й українських, над мораллю та психологією людини, про екранну інтерпретацію трагічних подій ХХ століття. Розглядаються також: кінематографічне осмислення віри в Бога і сакрального, проблеми, пов’язані з науковим прогресом і освоєнням космосу, ядерною і екологічною загрозою, футурологічні прогнози, проблеми самотності й розщеплення особистості, руйнування усталених мистецьких і світоглядних цінностей. Кіно українське подається в європейському контексті. Звертається увага на способи захисту країнами Європи свого кіно від експансії американського.


Історія костюму та моди
Дослідження тенденції взаємоіснування різних культур і напрямів суспільної свідомості через функції костюму в суспільстві.


Історія культури Європи
Реконструкція шляхів культурного розвитку європейського соціуму, метаморфози культурної свідомості Європи від архаїчної стадії до сучасної. Сукупність циклів окремих культурних епох (античність полісна, античність імперська, середньовіччя тощо). Культурна самосвідомість і культурна реальність. Антропологічна проблематика культур. Складність і суперечливість культурних процесів та становища людини в культурі. Феноменологічне багатство (явищ, подій, фактів, «емпірики») європейської культури в його символічному значенні. Історико-культурні праці Буркгардта, Ніцше, Гейзінґи, Ле Гоффа, Дюранта, Суходольського, Бахтіна та ін.


Історія містичних вчень Сходу та Заходу
Езотеризм, містицизм, окультизм як явища культури. Зв’язок містики з релігією й наукою, епістемологічний статус і специфіка позанаукового знання. Історія й основні засади містичних та езотеричних учень: гностицизму, йоги, тантризму, буддистської езотерики, даосизму, каббали, хасидизму, суфізму, християнської містики. Неоспірітуалізм ХІХ–ХХ ст. Наукові підходи до аналізу містичних учень (К.-Ґ.Юнґ, С.Ґроф, М.Еліаде). Містика в сучасній культурі


Історія музичного мистецтва
Основні естетико-музичні напрями світового мистецького процесу від античності до сьогодення. Найвидатніші композитори розглядаються з точки зору генеральних стильових течій і драматургії, музичної концепції конкретних творів. Передбачено прослуховування уривків музичних творів, а також відеоперегляд шедеврів світової класики.


Історія повсякденного життя в ранньомодерновій Європі


Історія світової культури


Історія українського кіно
Предмет курсу – комплексне вивчення українського кіно як індустрії та мистецтва, починаючи з 1893 року, коли Йосип Тимченко в Одесі винайшов (ще до братів Люм’єр) кінознімальний і кінопроекційний апарати. Розглядаються кінематографічні пріоритети України, які закономірно увінчалися світовим визнанням фільму «Земля» О.Довженка (увійшов до 12 кращих фільмів усіх часів і народів), десятками міжнародних нагород, що здобув фільм «Тіні забутих предків» С.Параджанова та ін. Курс передбачає студії над візуальною мовою та стилістикою українських фільмів усіх видів (ігрове, документальне, науково-популярне, анімаційне), різного художнього спрямування і смислового наповнення. Досліджуються найцікавіші фільми, творчість окремих режисерів, операторів й акторів. Історія українського кіно – це двічі повторений (у 20-х та 60-х роках) «золотий вік», який кожен раз закінчувався погромом та заборонами, що також є невід’ємною її частиною.


Історія української архітектури: канон і контекст (огляд історії та теорії )


Історія української культури


Історія української культури
Історія культури України від архаїчної доби й до сьогодення. Специфічні риси формування комплексу української культури. Періодизація, основні тенденції, закономірності й особливості культури України в окремі періоди та в різних регіонах у контексті світової цивілізації.


Історія української культури


Історія української культури


Історія української культури


Історія української культури
Історія культури України від архаїчної доби й до сьогодення. Специфічні риси формування комплексу української культури. Періодизація, основні тенденції, закономірності й особливості культури України в окремі періоди та в різних регіонах у контексті світової цивілізації.


Історія української культури
Історія культури України від архаїчної доби й до сьогодення. Специфічні риси формування комплексу української культури. Періодизація, основні тенденції, закономірності й особливості культури України в окремі періоди та в різних регіонах у контексті світової цивілізації.


Канон і контекст: огляд історії та теорії архітектури


Канон тіла в культурі
Феноменологія тілесності (Мерло-Понті), культурно-історичні типи тілесності (школи історичної антропології) та психоаналітичні підходи до розв’язання проблеми тілесності. Питання тілесної поведінки, тілесної схеми, взаємозв’язку тіла і мови, Я-концепція. Окремо аналізуються питання співвідношення тілесності й ідеології (Біон, Анзьє).


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Київ та кияни
Історія і культура Києва. Окремі аспекти історичного та культурного розвитку міста, культурні традиції, що склалися в середовищі киян, легенди, які виникли про Київ і його населення, історична топографія міста. Історичні особи, пов’язані з Києвом, а також подіями ХІХ–ХХ ст.


Китайська класична культура
Історико-географічне підґрунтя виникнення, формування та розвитку китайської культури. Духовні й матеріальні аспекти класичної культури Китаю. Різні філософські та релігійні напрями, основні види китайського класичного мистецтва.


Культура Відродження
Ренесанс як певний часовий locus й емпірична реальність, як унікальна структура (модус) культурної свідомості, як культурологема. Реалії італійського Ренесансу від Петрарки до так званого Sacco di Roma. Поняття: класицизм, гуманізм, риторика, традиція, інновація, творчість, особистість, індивідуалізм, «інтелігенція». Спектр авторів від найавторитетніших класиків жанру (Ж.Мішлє, Я.Буркгардт, Й.Гейзінґа) до сучасних істориків культури Ренесансу (Е.Гарен, Л.Баткін та ін.).


Культура доби Бароко
Епоха Бароко як важливий чинник постсередньовічного розвитку європейського суспільства і формування культурної свідомості Нового часу. Традиція вивчення та інтерпретація доби Бароко як окремої історико-культурної доби. Особлива увага зосереджується на людині Бароко – її психології, емоційному та духовному житті, художній експресії, а також на матеріальних чинниках її існування (так звана фізіологія Бароко). Проблематика таких характерних для Бароко явищ, як гіперрелігійність проторенесанс, наукова революція, занепад народно-карнавальної культури, розвиток у XVII ст. соціокультурного типу буржуа. Окремо розглядаються італійське Бароко та французький «барочний класицизм».


Культура доколумбової Америки
Основні тенденції розвитку культури на американському континенті від появи там найдавнішої людини до завоювання європейцями. Спроба поєднати періодизацію культури Америки з основними змінами клімату та близькосхідно-європейським культурно-історичним циклом. Точки зору на проблему зв’язків між населенням Америки і Старого світу в доколумбову епоху. Аналіз культури основних центрів давніх цивілізацій Нового світу.


Культура Європи межі XIX-XX ст.: модерн, символізм, декаданс


Культура Європи Нового Часу
Проблеми ідентифікації культурно-історичних епох. Симбіоз культурних стилів та критерії їхнього визначення. Пізній Ренесанс і маньєризм. Естетика Бароко. Класицизм. Просвіта. Культурний клімат наполеонівської доби. Романтизм. Ідеологічні системи індустріального суспільства. Декаданс і перехід до модернізму.


Культура Європи середніх віків
Феномен західноєвропейської середньовічної культури. Її періодизація, комплексне визначення, поняттєвий апарат дослідження. «Каролінгський ренесанс», романський стиль і готика; культурологічний «вибух» у XII ст. та роль у ньому куртуазної (рицарської) субкультури; міста й університети; «контркультура»; специфіка пізнього середньовіччя і проторенесансу.


Культура повсякдення народів світу


Культура радянської доби
Адекватна історична перспектива епохи протистояння аванґарду, шістдесятництва, інших культурних явищ світового рівня специфічному локальному ідеологічному комплексові ленінізму-сталінізму-соцреалізму. Портрет епохи вимальовується через діахронний розгляд мистецтва, архітектури, кінематографа, політичної культури й повсякдення 1917–1991 рр.


Культура США і Канади XVI-XXст.


Культура та влада
Соціокультурні аспекти владних відносин. Природа влади та механізми її реалізації; проблеми у галузі політичної свідомості, політичної культури і комунікації. Аналіз еволюції владних відносин і розвитку суспільної свідомості в радянському та пострадянському суспільстві.


Культура та цивілізація


Культура та цивілізація
Актуальні проблеми розвитку світової цивілізації в культурному аспекті. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація». Формування локальних і регіональних цивілізацій, внутрішня соціокультурна природа основних із них (давньоєгипетська, антична тощо). Закономірності становлення і природа сучасної світової макроцивілізації, місце в ній України та інших держав Центрально-Східної Європи.


Культура Японії
Історія формування японської культурної традиції, її загальні принципи, окремі напрями культури, мистецтва та духовної системи національного світосприйняття.


Культури класичного Сходу
Формування класичної культурної традиції країн Сходу. Аспекти східної культури як в академічному контексті, так і в сучасному повсякденному житті народів Сходу. Формування у слухачів чіткого поняття про підстави складання специфічного світосприймання і світобачення народів Сходу, що неминуче в умовах засилля псевдосхідної культури в західних країнах та Україні


Культури класичного Сходу
Сходознавство і культурологію поєднують чимало рис – це і міждисциплінарність, і багатовекторний підхід, і комплексність порівняльних спостережень. Вивчаючи спадщину класичного Сходу, ми змушені звертатись одночасно до релігії та філософії, мистецтва та культури повсякдення тощо. Звісно, все це неможливо без знання мови регіону, і класичне сходознавство надає цьому належної уваги, та наразі це не є потребою культурологічної бази. Тож, нам буде достатнім відстежити різноманіття і багатошаровість цивілізацій Азії впродовж останніх 25 століть; зрозуміти ті вкорінені моделі ментальності, котрі керують поведінкою сучасних представників відповідних країн.


Культурна історія французької гуманітаристики XIX ст. - початок ХХ ст.
Актуальні проблеми розвитку світової цивілізації в культурному аспекті. Співвідношення понять «культура» та «цивілізація». Формування локальних та регіональних цивілізацій, внутрішня соціокультурна природа основних із них (давньоєгипетська, антична тощо). Закономірності становлення та природи сучасної світової макроцивілізації, місце в ній України та інших держав Центрально-Східної Європи.


Культурологія


Культурологія
Курс знайомить студентів із культурною спадщиною людства, дає можливість побачити характерні риси й відмінності різних етнокультурних типів, засвоїти основні універсальні механізми культури етносів і націй, навчає вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями культурології та історії світової культури, розглядати власну національну культуру в контексті світової. Розглядаються твори найкращих представників світової культурології: О.Шпенглера, А.Тойнбі, Ч.Хейзінги, Б.Малиновського та ін., що сприятиме орієнтуванню студентів у найвагоміших досягненнях світової культурологічної думки.


Культурологія
Курс знайомить студентів із культурною спадщиною людства, дає можливість побачити характерні риси й відмінності різних етнокультурних типів, засвоїти основні універсальні механізми культури етносів і націй, навчає вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями культурології та історії світової культури, розглядати власну національну культуру в контексті світової. Розглядаються твори найкращих представників світової культурології: О.Шпенглера, А.Тойнбі, Ч.Хейзінги, Б.Малиновського та ін., що сприятиме орієнтуванню студентів у найвагоміших досягненнях світової культурологічної думки.


Культурологія
Курс знайомить студентів із культурною спадщиною людства, дає можливість побачити характерні риси й відмінності різних етнокультурних типів, засвоїти основні універсальні механізми культури етносів і націй, навчає вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями культурології та історії світової культури, розглядати власну національну культуру в контексті світової. Розглядаються твори найкращих представників світової культурології: О.Шпенглера, А.Тойнбі, Ч.Хейзінги, Б.Малиновського та ін., що сприятиме орієнтуванню студентів у найвагоміших досягненнях світової культурологічної думки.


Курсова робота (культурологія)
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота (культурологія)


Курсова робота (культурологія)


Курсова робота з сертифікатної програми "Мистецтвознавство"


Курсова робота з сертифікатної програми "Музеєзнавство"


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Масова культура
Конструювання інтелектуального концепту "масова культура" і його двійника-антипода "популярна культура" подається через знайомство із словниками та теоретичними моделями мислителів із різних таборів - ліберального (Ханна Арендт) та неомарксистського (Фредрік Джеймісон та представники британських cultural studies). Зокрема підважуються однозначність і референтність таких концепцій як "маси", "культура", "тотальнісь", "ідеологія", "популярне", "демократичне", які відіграли ключову роль в конструюванні інтелектуального концепту "масова культура". Визначальним для теоретичного підходу, який покладено в основу дисципліни, є твердження Раймона Вільямса: "мас не існує, існує спосіб говорити про людей як про маси". У рамках дисципліни здійснюється практичне освоєння навичок аналізу найбільш концентрованих артефактів культуріндустрії - рекламних повідомлень, спираючись на семіологічно-психоаналітично-марксистський аналіз, розроблений Роланом Бартом та систематизований Джудіт Вільямсон.


Методи реконструкції давньої культури
Достовірність і глибина наших знань про давню культуру визначається методами, завдяки яким вони здобуті. Тому проблема методів є вирішальною для кожного дослідження, предметом якого стають матеріалізовані рештки людської діяльності. Мета курсу полягає у тому, щоб познайомити з історією становлення сучасних методів аналізу решток людської діяльності та на практиці навчити студентів основам цих методів. Центральне місце з-поміж них посідає типологічний метод, проблема розпізнання образу. Неможливість створення глобальної типології змушує розробляти локальні її версії. Вони поділяються на реконструкцію світогляду, етнічних відносин, соціальної структури, економічних систем та ін. Послідовність та закономірності розвитку зазначених методів обумовлені загальними законами розвитку науки.


Методика викладання культурологічних дисциплін в середніх закладах освіти*


Методологія наукового дослідження
Курс « Методологія наукового дослідження» ставить за мету дати знання найбільш поширених моделей розвитку наукового знання як теоретичного дослідження та продемонструвати на тлі методології природничих наук відмінність та особливості сучасного підходу до методології наукового дослідження у царині гуманітарного знання на прикладах дискурсивного аналізу, концепцій граматології, інтертекстуальності та історичної наратології.


Місто і городяни: культура повсякдення


Музеї світу
Загальні уявлення про історію і сучасність музейної справи у світовому контексті. Розгляд окремих типів формування музеїв як значущої складової культури у світі за окремими узагальнюючими напрямами (Європа, США і Канада; Латинська Америка; Азія; Африка). Вивчення історії становлення і функціонування музейництва як теоретично, так і на прикладі окремих найбільш значущих музейних установ світу.


Музейна археологія
В рамках системно-комунікаційного підходу до вивчення музейної справи характеризуються предмети музейного значення і домузейні форми нагромадження історико-культурних цінностей у первісні та часи стародавніх суспільств. Висвітлюються особливості становлення археології як науки й організація музеїв в Україні, основні тенденції їхнього розвитку. Значну увагу приділяється науково-фондовій та експозиційній роботі археологічних музеїв.


Музейна справа в країнах Америки
Специфіка музейництва в країнах Америки. Визначні сучасні музеї. Загальна характеристика організаційної системи музейної справи, принципи та зміст діяльності музеїв. Впровадження результатів наукових досліджень у практику музейництва.


Музейництво в країнах Центральної та Західної Європи
Особливості розвитку музейництва в різних регіонах світу. Історичний і сучасний досвід музейної справи в країнах Центральної та Західної Європи. Музейна політика й музейне законодавство. Музеєзнавча періодика. Стратегія музеєзнавчих досліджень.


Музейні фонди: основні напрямки та специфіка діяльності
Загальна характеристика музейного фонду України. Структура музейного зібрання. Склад і типологія фондів різних музеїв. Джерела, етапи та методи комплектації. Документування під час комплектації. Облік фондів музеїв. Фондова документація. Наукова паспортизація і каталогізація. Вивчення музейних зібрань й окремих предметів. Методика атрибуції. Збереження музейних зібрань. Консервація та реставрація.


Музика як засіб творчого розвитку
Розвиток творчих здібностей студентів, покращення їхнього сприйняття навчального матеріалу за допомогою музики. Авторська програма впливу музики на інтелектуальну діяльність знайомить із різними методиками актуалізації навчального процесу і спрямована на розвиток сприйняття реактивності уваги, уяви. Активізація творчого мислення проявляється не тільки у використанні відомих уявлень, понять, операцій, а й дозволяє втілювати нові образи, способи вирішення завдань, свідомо видозмінювати структуру питань, що вивчаються, осягати явище у всіх його проявах.


Наукове письмо
Семінар розрахований на студентів-культурологів першого-другого року навчання. У ньому викладаються формальні і концептуальні основи наукового письма у сфері гуманітарних наук, виробляються практичні навички критичного мислення та дисципліни викладення думки, пояснюється специфіка і способи роботи з науковою літературою, тощо. Курс має допомогти студентам зробити більш осмисленим їх перший досвід наукового письма.


Наукове письмо
Практично зорієнтована дисципліна, яке дає розуміння специфіки наукової роботи у сфері кульурології та навички наукового письма, спираючись на методологію, розроблену в рамках writing process movement. Фокус на процесі письма дозволяє навчити продуктивно організовувати дослідження, розрізняти якісно різні етапи роботи над текстом, та застосовувати композиційні принципи його структурування на різних рівнях. Важливою складовою дисципліни є роз'яснення значення і переваг академічної доброчесності та вимог до курсових та кваліфікаційних робіт з культурології. У ході навчання передбачено індивідуальну та групову роботу, яка спрямована на те, щоб допомогти студенткам обрати власний дослідницький напрям та почати працювати над курсовою роботою.


Освітній блог: створення та просування


Основи атрибуції та експертизи музейних предметів


Основні поняття історії культури
Загальнотеоретичний вступ до всіх дисциплін історико-культурного циклу, які студенти вивчають на бакалавраті. Курс знайомить з проблематикою формування історії культури як наукового жанру та сучасними уявленнями про її статус у системі гуманітарного знання, формами історико-культурних досліджень, типами культурологічного знання в контексті практик "нового історизму". Історія культури розглядається як продукт розвитку історичного знання західного типу на етапі якісних змін і наукових революцій (змін парадигми) XIX-XX ст., що зумовлюють розширення предмету історії, її тематичного розмаїття і дослідницьких можливостей. Особливе місце посідає знайомство з творцями історії культури - їхніми науковими біографіями, творчими доробками та стилями історико-культурного письма.


Особистість в культурі Заходу в постметафізичний період
Специфіка бачення особистості у західній культурі другої половини XX ст., опанування проблематики найвпливовіших теорій особистості. Особливий наголос робиться на художній літературі, критиці та мистецтві.


Пам`яткознавство та охорона пам`яток історії і культури
Теоретичні основи пам’яткознавства. Історія та практика українського пам’яткознавства. Місце охорони позамузейних пам’яток історії і культури в системі музейництва. Завдання музеїв у питанні охорони пам’яток; зміст, форми, засади їхньої діяльності в цій сфері.


Політична культура
Сутність, структура і функції політичної культури. Історичні типи політичної культури та їхній взаємозв’язок. Особливості української політичної культури. Закономірності політичної соціалізації.


Політична теологія православного світу
Лекційна частина курсу представляє собою аналітику текстів російської думки, що інтерпретуються з позиції політичної теології, адже традиційне визначення їх як "філософсько-богословські" (навіть саме це словосполучення є оксюмороном) не витримує критики ані з позиції філософії, ані з позиції богослов'я. Подальша рефлексія розглядається як метаморфоза ідей попередньої, зокрема засадничих - "всеєдності", "боголюдства", "соборності". Семінарська частина курсу присвячена висвітленню ключових тем культурного процесу Російської імперії, її трансформації у Радянську квазіімперію та сучасну реінкарнацію у Путінську Росію, що вимагає осмислення та рефлексії, зокрема у річищі цивілізаційно-культурного дискурсу. Курс відповідає стратегії МОН, зокрема артикульованої на бріфінгу міністра освіти С. М. Квіта від 21.07. 2015 р. про створення російських студій у провідних вишах України задля аналізу соціокультурних процесів з огляду на політичну ситуацію, що склалася за умов військової агресії з боку РФ.


Постмодернізм


Постструктуралізм


Практика викладання фахових дисциплін


Практика дослідницька (етнологічна або музейна)


Практика дослідницька (етнологічна)


Практика дослідницька (музейна)


Практика музейна (ознайомча)


Практика навчальна (культуролого-археологічна)
Практика відбувається у складі групи на базі археологічної експедиції під керівництвом викладачів кафедри. Термін відрядження - 15 днів. Робота на розкопі - 10 днів.


Практика навчальна (культуролого-археологічна)


Практика педагогічна


Практика педагогічна
Єврейські рукописи. Єврейські рукописи в Україні. Єврейські книги і єврейське книгодрукування в Східній Європі та Україні зокрема. Різновиди єврейських друкованих книг. Сучасні дослідження єврейських книг і манускриптів та методики, що використовуються.


Практика переддипломна
Практика проводиться на базі Інституту культурології НАМ України.


Проблема автентичності культурної інтерпретації
На прикладі різних за походженням і методикою реконструкцій поеми М.Гоголя «Мертві душі» (поетики творчості, формальних, семіотичних, гіперконсистуальних, композиційних та ін.) демонструється значущість автентичності застосування методології «локальних стратегій творчого запозичення» в умовах принципової неможливості остаточного подолання читацького міфу «Мертвих душ».


Психоаналіз і культура
На основі розгляду першоджерел та подальших критичних розвідок психоаналіз подається як культурний феномен, як культуротворний фактор і як культурологічна дослідницька парадигма. Мета курсу – сформувати цілісне уявлення про психоаналіз, як про явище, що виникло й розвивалось у відповідь на потреби культури; його вплив на актуальні трансформації культури та на схеми інтерпретації її розвитку.


Ранньомодерна культура Речі Посполитої та Гетьманату:проблематика, джерела та методи дослідження


Релігійно-культурні традиції на теренах України
Планується простежити й проаналізувати витоки, розвиток і взаємодію різних релігійно-культурних традицій, що певним чином вплинули на формування українського світогляду та менталітету. Релігійність як важливий чинник сучасного культурно-політичного життя України. Хронологічні межі викладу: від первісних часів до сьогодення. Виклад матеріалу ґрунтується на принципах історизму й конфесійної неупередженості.


Розробка дисертаційного проекту


Світова культура


Семіотика культури
Передісторія, історія, різноманітні модифікації та принципи застосування підходу до культури, як до розгалуженої сукупності знакових систем комунікації. Формування уявлення про природу знака, причини знаковості у культурі, вміння розпізнавати прояви знакових систем на свідомому та підсвідомому рівнях у «мовах культури» різноманітного характеру – від музики, кіно, образотворчого мистецтва і літератури до рольових ігор та соціальних інтеракцій.


Соціальна і культурна антропологія
Еволюція предмета і методу соціальної та культурної антропології під впливом філософії культури, мовознавства і структурної лінгвістики, психології, соціології, системних моделей. Функціональні, структуралістські та постструктуралістські напрями в культурній і соціальній антропології.


Соціальна культурологія


Соціокультурний розвиток людства


Соціокультурний розвиток людства


Соціокультурний розвиток людства
Курс «Соціокультурний розвиток людства» надає можливість Він надає можливість студентам отримати грунтовні теоретичні та фактичні знання у дискурсивному просторі історії та теорії розвитку ідентифікації складових європейського цивілізаційного вибору, аналізу головних історичних подій європейської цивілізаційної розмірності та різних соціальних практик, що гарантують збереження цього вибору у культурних цінностях, та доводять, на етапі сучасної глобалізації історичного розвитку людства, свою ефективність та здатність до модернізації.


Стародавні цивілізації Сходу


Стародавні цивілізації Сходу
Історія культури цивілізацій Близького та Середнього Сходу від часу їхнього виникнення до доби синтезу давньосхідної духовної спадщини і досягнень античної цивілізації. Історія культур Давнього Єгипту та Месопотамії, давньоіудейська й зороастрійська релігії.


Структурний аналіз художнього твору
Історія, теорія, художня критика дають навички самостійного аналізу творів образотворчого мистецтва як художньої форми. Структура курсу підпорядкована потребі наблизити його слухачів до самостійної мистецтвознавчої практики.


Структурний психоаналіз у культурології


Сучасна культура Заходу
Сучасна культурна ситуація на Заході. Універсали культурних самоописів. Етапи європейської культури XX ст. Модернізм. Символічна революція в культурі XIX ст. Тоталітарність, мова, влада. Міфологема «кризи культури». Домінуючі інтелектуальні моди після Другої світової війни. Контркультура. Постмодерна свідомість.


Сучасне мистецтво: концепції та практика
Філософські засади парадигми модернізму (класичного аванґардизму). Історія формування мистецьких напрямів модерного мистецтва: сезанізм, кубізм, фовізм, експресіонізм, сюрреалізм тощо. Український класичний аванґард. Концепції абстракціонізму К.Малевича, В.Кандинського. Етнічні підвалини модерністського пошуку А.Архипенка. Виробниче мистецтво О.Родченка. Злам модерністської парадигми – формування системи постмодернізму. Естетика потворного, категорії підсвідомого в творчості українських постмодерністів; світовий досвід.


Сучасні теорії культури
Розглядаються найважливіші соціологічні, психологічні, історико-цивілізаційні, семіотичні, антропологічні моделі культури, що мали вплив на розвиток культурології впродовж усього ХХ ст. і зберігають його досі.


Сучасні цінності очима ранньомодерних українців


Східнохристиянська культура
Трансформація Pax Romana у Pax Christiana. Становлення східнохристиянської цивілізації. Візантійська екуменічна доктрина та система влади. Колізії ранньовізантійського світогляду: язичницький неоплатонізм й християнська патристика. Розвиток догматичного богослов’я і концепції провідних єретичних рухів. Схизма церков. Pax Orthodoxa. Доба іконоборництва і принципи формування візантійської естетики. Характерні риси «класичного» візантінізму. Спектр ідей у пізній Візантії: ісіхазм і візантійський гуманізм. «Візантійська співдружність» країн Східної і Південної Європи. Київська Русь як субцивілізація східнохристиянської макроцивілізаційної системи. «Північна Фіваїда» Московського царства. Візантійська культурна спадщина у Європейській цивілізації.


Теорія і практика виставкової роботи
Виставка – одна з важливих форм діяльності музею. Особливості та специфіка організації виставок: постійних, тимчасових, тематичних. Курс орієнтовано на тих, хто цікавиться музейною справою, і дає можливість опанувати різні способи та методи організації виставок.


Традиційні культури Африки, Австралії та Океанії
Традиції та інновації в культурі. Типологія основних елементів традиційної культури. Історія дослідження традиційних культур Африки, Австралії та Океанії. Традиційне господарство й соціальна організація. Образно-понятійні структури світогляду. Міфи, обряди, вірування, манери поведінки. Мистецтво.


Туризм та екскурсійна справа


Туризм та екскурсійна справа
Туристична діяльність завжди була і є невід’ємною частиною людського соціуму, а тому заслуговує на всебічний розгляд як у ретроспективі, так і в перспективі. Туристична подорож полягає не тільки у фізичному переміщенні, а й, передусім, в культурному середовищі шляхом безпосереднього контакту з реаліями іншої традиції. Водночас в умовах глобалізації туристична подорож сприймається як нова грань власної культури, бо включає інші країни до притаманного соціокультурного середовища подорожуючого. Людина, що пізнає світ у такий спосіб, не тільки спостерігає, а й особисто розшифровує зміст пам’яток і пам’ятних місць, отже, здійснює процедуру герменевтичного розкодування культурних символів. Розуміння світу в туристичній подорожі переживається екзистенційно, на власному досвіді, а не кількісно-інформаційно, як це відбувається під час іншого виду діяльності. Значною мірою успішна реалізація факту прилучення до чужоземних «культурних галактик», а також сприйняття ціннісних орієнтирів у межах своєї культури, які об’єднують людей в єдину соціокультурну спільноту, залежить від особистості посередника – гіда-екскурсовода, від його інтелектуального рівня, ідейно-світоглядного спрямування та фахової майстерності. Отже, пропонований курс насамперед стосується галузі практичної культурології.


Українська і світова культура


Українське мистецтво: теорія, історія, критика
Поглиблене вивчення вітчизняного образотворчого мистецтва як в контексті національних особливостей, так і з огляду на художньо-стильові зв’язки з європейською традицією. Ознайомлення з теоретичними проблемами мистецтвознавства та художньою критикою України.


Філософія гуманітарного знання
4 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс для студентів МП гуманітарних спеціальнстей , у межах якого розглядаються питання доведення філософської герменевтики Г.-Ґ.Ґадамера до рівня основи і переосмислення гуманітарного мислення взагалі; подається критика ідеології існування загальних методологій гуманітарного знання (Е.Касірера, Е.Гуссерля, В.Дільтея); вивчаються питання феноменологічної реформи структурної антропології, психоаналізу, семіотики в герменевтичному проекті єдиної моделі інтерпретації культури (П.Рікер); аналізуються питання еволюції моделей гуманітарного знання М.Фуко, філософські засади "нового історицизму" (наративізм - А.Данто) тощо.


Філософія культурно-мистецької освіти


Філософія та методологія наукового пізнання
Аналіз еволюції філософської науки від дисциплінарних моделей наукової теорії в контексті критики метафізики до моделей наукової теорії в контексті критики постмодернізму.


Формальна мова сакрального мистецтва


Франкфуртська школа
Ідеї Франкфуртської школи як впливової течії європейської гуманітарної думки XX ст. Основні етапи становлення і розвитку школи. Соціологічні і культурологічні концепції Т.Адорно, М.Хоркхаймера, Г.Маркузе, В.Беньяміна, С.Фромма, Ю.Габермаса. Сучасні рецепції ідей франкфуртців.


Художній ринок: теорія, історія і практика
Курс присвячений теорії, історії та сучасності художнього ринку як соціокультурного явища в цілому та арт-менеджменту як його значущої складової. У межах курсу з позиції менеджменту розглядаються ключові структурні складові художнього ринку як такі, що безпосередньо впливають на його функціонування. З одного боку це митці і їхній "мистецький продукт", а з іншого - споживачі (колекціонери і загальна публіка) і менеджери, що забезпечують цей зв'язок (галеристи, арт-дилери, куратори, аукціони та ін.). Відмітимо, що аналіз сучасного художнього ринку перебуває на перетині економіки, культурології та мистецтвознавства і потребує унікальних методів дослідження. Художній ринок розглядається як важлива складова культури, оскільки його внутрішні механізми впливають на розвиток і поширення образотворчого мистецтва, якість життя митців і їхній взаємозв'язок із суспільством.


Публікації

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Демчук Р. В. Українська ідентичність у модусі міфологем / Руслана Демчук ; [рец.: Петрова О. М. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Стародавний світ, 2014. – 235 с., [4] арк. іл. : іл., портр. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доповідей міжнародної наукової конференції, 24-27 вересня 2012 р., м. Київ, Україна / [ред. кол. : М. А. Собуцький (відп. ред.), Р. В. Демчук, Ю. В. Джулай] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. культурології. – К. : Стародавній світ, 2012. - 183 с. - До 20-річчя кафедри культурології.
 • Брюховецька Л.І. (упоряд. і наук. ред.) Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Л.Брюховецька ; Центр кінематогр. студій НаУКМА]. – К. : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Задруга, 2010. - 249, [2] с. : фотогр. - (Бібліотека журналу "Кіно-Театр").
 • Брюховецька Л.І. Своє/рідне кіно Леоніда Бикова. – К. : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Задруга, 2010. – 339 с. : іл., фотогр.
 • Петрова О.М. "Комедія" Данте Аліґ'єрі : мистецький коментар XIV-XX століть / Італ. ін-т культури в Україні, Т-во Данте Аліґ'єрі в Києві. – К. : Факт, 2009. – 417, [2] с .
 • Брюховецька Л.І. Кіносвіт Юрія Іллєнка. – К.: Вид-во «Задруга», 2006. – 288с. – (Б-ка журн. «Кіно-Театр»).
 • Семан Ференц. Ференц Семан. Живопис як автобіографія: Фотоальбом / Авт.-упоряд. та авт. вступ. ст. О. Петрова. – К.: Сталь, 2006. – 143с.
 • Визначні пам'ятки Києва: Енцикл. довід. / Ю.В. Павленко, Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, О.Ю. Храмов. - К.: Фенікс, 2005. - 496с.
 • Національна ідея і соціальні трансформації в Україні: Моногр. / М.В. Попович, А.М. Єрмоленко, В.Б. Фадєєв та ін. - К.: Укр. центр духов. культури, 2005. - 328с.
 • Брюховецька Л.І. Іван Миколайчук. - К.: КМ Академія, 2004. - 271с.
 • Джулай Ю.В. Філософія гуманітарного знання / Нац. унт "Києво-Могилянська академія". Каф. філос. та релігієзнавства; Каф. культурології. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 72с. - ( Метод. серія).
 • Курочкін О.В.Українці в сім'ї європейській: Звичаї, обряди, свята. - К.: Б-ка українця, 2004. - 245с. - (Бібліотека українця).
 • Петрова О.М. Мистецтвознавчі рефлексії: історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х рр. XX ст. - початку XXI ст.: Зб. ст. / НаУКМА. - К.: "КМ Академія", 2004. - 392с.
 • Сігов К.Б., Козеллек Р., Шеррер Ю. Історичні пошуки ідентичності: Укр.-нім. колоквіум (черв. 2000). - К.: Дух і літера, 2004. - 141с.
 • Брюховецька Л.І. Приховані фільми: українське кіно 1990-х. - К.: АртЕк, 2003. - 381с. (Бібліотека журналу "Кіно-Театр").
 • Сігов К.Б. Упоряд.: Діалоги на межі століть: Стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького, Київ, 1996-2000 рр. / Відп. К. Сігов, Л. Фінберг. - К.: Дух і літера, 2003. - 470с.
 • Сігов К.Б. Упоряд.: Пути просвещения и свидетели правды: Личность, семья, общество. - К.: Дух і літера, 2004. - 358с.

Підручники, навчальні посібники

 • Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності : навч. посіб. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 173, [1] с.
 • Брюховецька О.В. Візуальна культура : наук.-практ. семінар 2007-2008 навчальний рік / О.В. Брюховецька. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 9 с.
 • Брюховецька Л.І. Кіномистецтво : програма курсу / Л.І. Брюховецька. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 11 с.
 • Брюховецька О.В. Масова культура : програма курсу 2007-2008 навчальний рік / О.В. Брюховецька. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 12 с.
 • Демчук Р.В. Східнохристиянська культура : програма курсу / Р.В. Демчук. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 11 с.
 • Джулай Ю.В. Соціокультурний розвиток людства : програма курсу / Ю.В. Джулай. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 12 с.
 • Джулай Ю.В. Філософія гуманітарного знання : програма курсу / Ю.В. Джулай. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 15 с.
 • Йосипенко О.М. Структуалізм : програма курсу / О.М. Йосипенко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 10 с.
 • Нікішенко Ю.І. Історія української культури : робочий тематичний план / Ю.І. Нікішенко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 18 с.
 • Нікішенко Ю.І. Порівняльна етнологія : робочий тематичний план / Ю.І. Нікішенко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 17 с.
 • Петрова О.М. Загальна історія мистецтва : програма навчальної дисципліни / О.М. Петрова. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 25 с.
 • Петрова О.М. Структурний аналіз художнього твору : робочий тематичний план / О.М. Петрова. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 9 с.
 • Петрова О.М. Сучасне мистецтво : концепція та практика : програма курсу / О.М. Петрова. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 18 с.
 • Скуратівський В.Л. Культура Нового часу – основні стратегеми новоєвропейського культурного розвитку : (лекцію прочитано 29 листопада 2006 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Вадим Скуратівський. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – 35 с.
 • Собуцький М.А. Психоаналіз і культура : програма курсу / М.А. Собуцький. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 16 с.
 • Чумаченко Б.М. Історія культури Європи : навчальна програма / Б.М. Чумаченко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 9 с.
 • Чумаченко Б.М. Культура доби Бароко : навчальна програма / Б.М. Чумаченко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 3 с.
 • Чумаченко Б.М. Культурологія : навчальна програма / Б.М. Чумаченко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 6 с/
 • Нікішенко Ю.І. Порівняльна етнологія. – К., 2006. – 48с.
 • Капранов С.В., Завгородній Ю.Ю. Методична розробка курсу "Філософія південної та Східної Азії" / НаУКМА. Каф. Філософії та релігієзнавства. - К., 2005. - 46 с.
 • Демчук Р.В. Методична розробка курсу "Культура Київської Русі" / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Каф. культурології. - К.: Б. в., 2004. - 48с.
 • Культурологія: Навч. посіб. / М.А. Собуцький, Б.О. Парахонський, О.І. Погорілий, О.М. Йосипенко. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 313с.
 • Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності. Стародавня Греція: Навч. посіб. / Рец.: К.П. Бунятян, В.М. Зубар, Ю.В. Павленко. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 100с.
 • Король Д. О. Вступ до історичної танатології : навчальний посібник / Денис Король ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2015. - 279 с : іл. -  Micтить бiблioгpафічні посилання -  Micтить покажчик.

Публікації /статті

2018

Cтатті

 • Бондарець О. В. Про музеологічну освіту та деякі особливості викладання музеологічних дисциплін / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 69–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14935
 • Бондарець О. В. Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі / Бондарець О. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 36–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15122
 • Брюховецька О. В. Трудове лібідо: фільм «Тіні забутих предків» і сексуалізація праці в радянському уявному / Брюховецька О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 35–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14940
 • Брюховецька О. В. Ольга Брюховецька: «Життя – це не завжди пряма лінія» / спілкувалася Лариса Ятченко // Кіно-Театр. – 2018. – № 6. – С. 35–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14718
 • Брюховецька О. В. По той бік інтерпретації (моменти мовчання) / Брюховецька О. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 4–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15127
 • Демчук Р. В. «Візантійські» лексеми: традиція означення в імперському дискурсі / Руслана Демчук // «Візантійщина» : візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / за ред. А. Домановського, О. Файди ; уклад. М. Домановська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : Майдан, 2018. – С. 116–131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15490
 • Джулай Ю. В. Мовчазні картини науки господарювання автора «Мертвих душ» у монологах і діалогах Собакевича / Джулай Ю. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 43–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15121
 • Dovga L. Principles of quoting the Holy Scriptures in works by 17th century Ukrainian authors: approaching the issue [electronic resource] / Dovga, L., Kyselov, R. // Studi Slavistici. – 2018. – Vol. 15, Issue 1. – P. 87–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15847
 • Кирилова О. О. Філософія кіно, метод моделювання та проблема декадентського кінотвору / Кирилова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 17–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14943
 • Кирилова О. О. Два кіносюжети декадансу: 1921 рік («Корабель» Ґ. д’Аннунціо та «Чорна Пантера» В. Винниченка) / Кирилова О. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 61–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15118
 • Климчук О. Ю. Про етичні межі критики культури з позицій психоаналітичної теорії параної / Климчук О. Ю. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 50–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15120
 • Король Д. О. Скіфський Танатос у новітніх вітчизняних виданнях : [рец. на: Вертієнко Г. В. Іконографія скіфської есхатології. – Київ, 2015. – 224 с. ; Степанов М. В. Скифский хтонический миф и его отражение в погребальном обряде. – Киев, 2015. – 177 с.] / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 85–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14932
 • Король Д. О. Декотрі аспекти «аксіальності» за Карлом Ясперсом у контексті історичної танатології / Король Д. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 25–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15124
 • Нікішенко Ю. І. Одноразова річ у сучасному повсякденні / Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 31–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15123
 • Павліченко Н. В. На крилах свободи: лірична абстракція Ірини Ворони / Павліченко Н. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 67–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15117
 • Петрова О. М. Матриця творчої свободи / Петрова О. М. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 71–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15116
 • Пустовалов С. Ж. Особливості представлення макетів гарячих виробництв у музеях / Пустовалов С. Ж., Чухрай Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14933

 

Інше

 • Брюховецька О. В. Візуальний поворот у культурі і культурології / Брюховецька О. В. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 130–165. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15232
 • Демчук Р. В. Ідентифікаційні поняття культурології / Демчук Р. В. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 9–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15235
 • Джулай Ю. В. Концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив Л. А. Вайта / Джулай Ю. В. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 168–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15231
 • Dovga L. Multiple Types of “The Good” in Hryhorii Skovoroda’s Philosophical Discourse: Dobro vs Blaho / [Larysa M. Dovga] // The Linguistics of Vocabulary / ed. Christine Hansen. – New York: Nova Science Publisher, 2018. – Chapter 1. – P. 1–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15354
 • Івашина О. О. Стиль як основа у викладанні культурології / Івашина О. О. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 235–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15229
 • Король Д. О. Культури і цивілізації крізь призму ментальності / Король Д. О. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 46–98. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15234
 • Нікішенко Ю. І. Етнологія та культурологія: спільні проблемні поля культуро-центричного світу / Нікішенко Ю. І. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 205–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15230
 • Собуцький М. А. Знаки у культурі / Собуцький М. А. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 261–290. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15228

 

2017

Cтатті

 • Бондарець О. В. Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 72–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12152
 • Брюховецька О. В. Між конформізмом і емансипацією: політичні імплікації візуального повороту в культурі і культурології / Брюховецька О. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 5–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12331
 • Брюховецька О. В. Поезія і/чи проза: до археології однієї дискусії в радянському кіно / Брюховецька О. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 33–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12158
 • Демчук Р. В. Гуманітарні стратегії «донбасизації» України / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 18–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12161
 • Демчук Р. В. Креси: міфологічна ідентичність культурного пограниччя / Р. В. Демчук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2017. – Вип. 14. – С. 82–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13138
 • Демчук Р. В. Ментальність як ідентифікаційне поняття у матриці української культури / Р. В. Демчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – 2017. – № 1. – С. 28–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13137
 • Демчук Р. В. Метаморфози міфологічного / Демчук Р. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 14–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12330
 • Демчук Р. В. Міфологема в контексті моделювання національної ідентичності / Демчук Р. В. // Культурологічна думка : щорічник наукових праць. – 2017. – № 11. – С. 53–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13447
 • Демчук Р. В. Міфопоетика як культурний топос та культурологічний метод / Р. В. Демчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – 2017. – № 3. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13136
 • Джулай Ю. В. Ескізи фрагментів «Мертвих душ» у пробах мандрівного письма на сторінках закордонного листування М. В. Гоголя 1836 року / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 42–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12157
 • Dovga L. M. Philosophical conceptual apparatus formation in Ukrainian literary works of the 17th century: “dobro” and “blaho” / L. M. Dovga // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 33, вып. 1. – С. 98–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13373
 • Єрмолаєва В. С. Явище «шароварщини»: пошук дефініції / Єрмолаєва В. С., Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 27–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12328
 • Капранов С. В. Випускник Київської духовної академії Даниїл Конісі як інтерпретатор китайської філософської думки / Капранов С. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 40–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12325
 • Капранов С. В. Місіма Юкіо як мислитель (на матеріалі соціально-філософських праць пізнього періоду) / Сергій Капранов // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2017. – Вип. 65. – С. 150–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13139
 • Капранов С. В. Педагогічна діяльність Окави Сюмея / С. В. Капранов // Східний світ / гол. ред. І. В. Отрощенко. – Київ, 2017. – № 4. – С. 18–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13140
 • Капранов С. В. Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії / С. В. Капранов // Східний світ / гол. ред. І. В. Отрощенко. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13141
 • Кирилова О. О. Володимир Винниченко: «кінодекадент у вишиванці» (культурна історія екранізацій – 1917–2014 рр.) / Кирилова О. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 58–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12322
 • Климчук О. Ю. Рецепція психоаналізу у праці Є. А. Шевальова «Про паралогічне мислення» / Климчук О. Ю. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 47–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12324
 • Klymchuk O. Discourse of Male Erotomania in Knut Hamsun’s Pan / O. Klymchuk // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 56–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12155
 • Король Д. А. Древнескандинавский thanatos: коды нордической ментальности в контексте умирания / Король Д. А. // Aliter : научно-теоретический журнал. – 2017. – № 7. – С. 32–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11940
 • Король Д. О. Деякі спостереження щодо проблематики дослідження культури і цивілізації / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 5–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12163
 • Король Д. О. Фетишизація мертвої голови як вмістилища концентрованої позатілесної духовної сутності / Король Д. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 79–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12318
 • Павліченко Н. В. Художній ринок як культурологічний та економічний феномен / Павліченко Н. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 72–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12320
 • Петрова О. М. Світи мандрівного Андрія Блудова / Петрова О. М. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 76–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12319
 • Пустовалов С. Ж. Деталі військового костюма російської армії 1730-х рр. (за матеріалами розкопок на острові Байда) / Пустовалов С. Ж., Пустовалов В. С. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 79–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12151
 • Собуцький М. А. Серіальна продукція: питання референції / Собуцький М. А. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12327

 

Матеріали конференцій

 • Павліченко Н. В. Художній ринок кінця 19 століття: Київ і Петербург, порівняльний аналіз / Надія Павліченко ; наук. кер. О. М. Петрова // Четверті Платонівські читання : тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – Київ, 2017. – С. 65–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13177

2016

Статті

 • Briukhovetska O. V. Parajanov’s Metamorphoses : from Versified Film to the Cinema of Poetry / O. Briukhovetska // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 50–56. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9370
 • Васильковська М. А. Історична ностальгія : пошук ідентичності в епоху глобалізації / Васильковська М. А. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 5–9. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9359
 • Данченко М. Л. Витоки німецької літературної казки рококо в першій половині XVIII ст. / Данченко М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 64–67. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9372
 • Демчук Р. В. Крим як Храмова гора / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 10–17. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9362
 • Демчук Р. В. Крым в контексте византийской культурной традиции / Демчук Р. В. // Сугдейский сборник : материалы VI Судакской международной конференции «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре» (г. Судак, 19–22 сентября 2012 г.). – Киев : Филюк, 2016. – Вып. VI. – С. 7–13.
 • Джулай Ю. В. Гоголівські тесери до мандрівок К. М. Базилі з малюнками К. П. Брюллова в тексті «Мертвих душ» / Джулай Ю. В. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 82, № 6 : Філологічні науки. – С. 26–37. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9767
 • Довга Л. М. Посібник із курсу «Історія української культури» : питання до дискусії / Л. Довга // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 74–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11514
 • Довга Л. М. Поняттєвий апарат у дискурсі українських церковних інтелектуалів XVII ст. : до постановки проблеми / Довга Л. М. // Sententiae. – 2016. – № 1 (34). – С. 132–143. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11515
 • Довга Л. М. «Добро» і «благо» в українських текстах першої чверті XVII століття : лексика перекладів / Довга Л. М., Оліщук Р. Л. // Sententiae. – 2016. – № 2 (35). – С. 113–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11516
 • Задирака К. І. Віртуальне тіло : приклади соціальних мереж та анонімних форумів / Задирака К. І. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 18–22. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9363
 • Калантарова О. Ю. Цивілізаційні та ідеологічні трансформації в Центральній Азії : спроба культурологічного аналізу праць Б. І. Кузнєцова / Калантарова О. Ю., Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 68–75. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9373
 • Копівська А. Р. Статус і роль імператриці у візантійському суспільстві / Копівська А. Р. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 76–81. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9374
 • Король Д. А. Культ Меланхолии и «сатурнианство» в западноевропейской образности ранненового времени / Король Д. А. // ΠΡΑΞΗΜΑ : проблемы визуальной семиотики. – 2016. – № 4 (10). – С. 32–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11517
 • Левицький В. В. Концепції фашизму / Левицький В. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 23–27. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9365
 • Pavlichenko N. Art Galleries as an Important Component of the Art Market in Kyiv during the Years of 1990–2010 / N. Pavlichenko // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 42–46. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9368
 • Павличенко Н. В. Иван из рода Терещенко: меценат, коллекционер и активный участник киевского художественного рынка конца ХIХ века / Павличенко Н. В. // Символ науки : международный научный журнал. – 2016. – № 10 (3). – С. 145–149. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11513
 • Петрова О. М. Озираючись на 1960-ті роки / Петрова О. М. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 46–49. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9369
 • Пустовалов С. Ж. Зброя в жіночих похованнях катакомбної спільноти / Пустовалов С. Ж. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 86–89. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9376
 • Собуцький М. А. Етичний вибір героя серіалу з погляду психоаналізу / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 57–63. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9371
 • Шагурі М. С. Трагедія як один із механізмів заміщення насильства в стародавніх Афінах / Шагурі М. С. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 82–85.  http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9375

 

Матеріали конференцій

 • Довга Л. М. Уявлення про «благо» у проповідях Антонія Радивиловського (за збірником «Вінець Христов», 1688 р.) / Лариса Довга // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 72–81.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11450

 

Інше

 • Брюховецька Л. І. Давня і сучасна Україна в кіно Польщі / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2016. – № 3. – C. 15–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11453
 • Briukhovetska O. V. «Nuclear Belonging»: «Chernobyl» in Belarusian, Ukrainian (and Russian) films / Olga Briukhovetska // Contested Interpretations of the Past in Polish, Russian, and Ukrainian Film : Screen as Battlefield / ed. by Sander Brouwer. – Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2016. – P. 95–122.
 • Петрова О. М. Миттєвості приватного життя / Ольга Петрова ; Stedley Art Foundation. – Київ : Основи, 2016. – 542, [1] с. : іл., портр.
 • Собуцький М. А. Етичний вимір «Гри престолів» / Михайло Собуцький // Кіно-Театр : ілюстрований журнал. – 2016. – № 2. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11451
 • Собуцький М. А. Етика й політика в норвезькому серіалі «Окуповані» / Михайло Собуцький // Кіно-Театр. – 2016. – № 3. – С. 7–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11452

2015

У виданнях НаУКМА

 • Бондарець О. В. НаУКМА і музеї : деякі особливості діалогу / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 75-78.
 • Бондарець О. В. Передмова / Оксана Бондарець // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 3-4.
 • Демчук Р. В. Візантійський міф російської "релігійної філософії" ХІХ ст. / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 25-32.
 • Демчук Р. В. Homo imperii / Демчук Р. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 4-12.
 • Джулай Ю. В. Письмо Ф. Рабле в поемі М. Гоголя "Мертві душі" : картина відповіді після критики М. Бахтіна / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 5-12.
 • Джулай Ю. В. Передмова / Джулай Ю. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 3.
 • Король Д. О.  До проблеми регіональної та етнокультурної специфіки одного поховального обряду / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 33-39.
 • Король Д. О.  Гьобеклі-Тепе і Норте-Чіко - структурний монументалізм та протоцивілізаційні прояви докерамічних суспільств / Король Д. О. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 66-77.
 • Нікішенко Ю. І. Орнаментовані речі в традиційно-побутовій культурі українців : ретроспективний аналіз / Нікішенко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 55-58.
 • Нікішенко Ю. І. Костюм як річ у сучасному вітчизняному міському повсякденні : термінологічний аспект / Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 22-26.
 • Собуцький М. А.  Конструювання реальності та мілітаристична утопія у фільмах О. Довженка 1930-х років / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 67-70.
 • У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)
 • Джулай Ю. В. Як І. Кант дуже довго і непомітно живе у тексті "Мертвих душ" М. Гоголя / Джулай Ю. В. // Гоголезнавчі студії. - 2015. - Вип. 5 (22). - С. 126-143.
 • Джулай Ю. В. Щоденники та атласи мандрівок XVIII-XIX ст. П. С. Палласа та В. П. Давидова, за участі К. П. Брюллова, у фрагментах гоголівських описів мандрівок Чичикова / Ю. В. Джулай // Література та культура Полісся. - 2015. - Вип. 80, № 5 : Серія "Філологічні науки". - С. 90-103. -  Micтить бiблioгpафічні посилання.

В інших виданнях України

 • Демчук Р. В. «Кримський міф» у контексті імперської парадигми Росії / Руслана Демчук // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz : [зб. ст. за матеріалами I Міжнарод. наук. конф. «Крим в історії України», присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму / за ред. Д. С. Гордієнка та В. В. Корнієнка]. - Київ : [Рута], 2015. - Вип. 1. - С. 19-33.
 • Король Д. А. Пространственные модели культа предков / Король Д. А. // Лабіринти реальності : зб. наук. пр. (за матеріалами ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 19-20 жовт. 2015 р.) / за заг. ред. Журби М. А. ; Мін-во освіти і науки України [та ін.]. - Рубіжне [та ін.] : [вид-во СНУ ім. В. Даля], 2015. - С. 272-277.

В іноземних виданнях

 • Демчук Р. В. Храмова свідомість у структуруванні мнемотопів ідентичности / Руслана Демчук // Spheres of Culture. - 2015. - Vol. 12 : Теорія та історія культури. - С. 346-355.
 • Король Д. А. Сетевые структуры докерамических обществ как фактор политогенеза / Король Д. А. // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества : материалы Международ. науч.-практ. конф., посвященной 250-летию М. К. Огинского (Минск, 25-26 сент. 2015 г.). - Минск : Белнаучкнига, 2015. - С. 32-36.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Бондарець О. В. Передмова, або Деякі підсумки виконання наукової теми "Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика" / О. Бондарець // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 3-4.
 • Джулай Ю. В. В. Хогарт та Г. К. Ліхтенберг в історії Плюшкіна / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 28-35.
 • Король Д. О. Полівалентність образу Сатурна в свідомості ранньомодерного часу / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 17-28.
 • Собуцький М. А. Мовна ситуація і мовно-культурний простір західноєвропейського середньовіччя / Собуцький М. А. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 93-97.
 • Собуцький М. А. Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII–XVIII ст. / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 5-9.

В інших виданнях України

 • Демчук Р. В. Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской / Руслана Демчук // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. ІV : збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства НАНУ, 2014. – С. 327-342.
 • Джулай Ю. В. Як І. Кант дуже довго і непомітно живе у тексті «Мертвих душ» М. Гоголя / Юрій Джулай // Гоголезнавчі студії. – [Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2014]. – Вип. ІІ. – С. 123-134.
 • "Мюнхенський" шлях Петра Порошенка / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 9-10. – С. 35. – Стаття з сайта http://www.radiosvoboda.org/ (23 вересня 2014 р.).
 • Дивна війна на Донбасі. Хто виграв від "перемир’я?" / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 11-12. – С. 4. – Стаття з сайта http://www.radiosvoboda.org/ (23 листопада 2014 р.).
 • Лосєв І. В. Що вирішують із кадрами? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 51. – С. 17.
 • Лосєв І. В. Чи такий безнадійний Донбас? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 50. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Півострів близький і далекий / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 49. – С. 12-13.
 • Лосєв І. В. "Ґорбіманія" повертається? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 47. – С. 11.
 • Лосєв І. В. Сталевий хребет нації / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 46. – С. 22-23.
 • Лосєв І. В. Кордони цивілізацій / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 45. – С. 16-17.
 • Лосєв І. В. Що нам Кубань? : ігноруючи діаспору, Київ втрачає величезний потенціал / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 44. – С. 14-16.
 • Лосєв І. В. Коли хитромудрість стає контрпродуктивною / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 43. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Захід: між інтересами і цінностями / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 42. – С. 14-15.
 • Лосєв І. В. Перемогти бюрократичного монстра / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 41. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Стратегічна наївність верховного / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 40. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Сепаратизм від Печерських пагорбів / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 39. – С. 6-8.
 • Лосєв І. В. Зона недоторканних / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 36. – С. 21.
 • Лосєв І. В. Армія без держави чи держава без армії? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 38. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Альянс ватніків і фраків / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 35. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Велике розмежування / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 34. – С. 28-29.
 • Лосєв І. В. Інформаційне безсилля : війна, яку веде сьогодні Росія проти України, в медіа-просторі почалася ще від першого дня нашої незалежності й навіть раніше / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 33. – С. 16-17.
 • Лосєв І. В. Санкції: де український фронт? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 32. – С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Чия Академія? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 30. – С. 50.
 • Лосєв І. В. Найбільша малоросійська ілюзія / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 30. – С. 28-29.
 • Лосєв І. В. Європа і РФ: убозтво філософії / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 28. – С. 36-37.
 • Лосєв І. В. Примара автономістського ренесансу : Росія набагато уразливіша в регіональному плані, ніж її сусіди / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 27. – С. 14.
 • Лосєв І. В. Внутрішній тягар зовнішньої політики / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 26. – С. 26.
 • Як армію України робили недієздатною / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 5-6. – С. 43-44. – Стаття з сайта http://www.radiosvoboda.org/.
 • Лосєв І. В. Севастополь. Дестабілізація / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 5-6. – С. 22-23. –  Вперше надруковано в журналі "Універсум". – 2008. – № 7-8.
 • Лосєв І. В. І знову Держава Війська Запорозького? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 24. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Кримська політика України : що втратила Українська держава внаслідок ампутації Росією її частини / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 23. – С. 12-13.
 • Лосєв І. В. Дивний кордон / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 22. – С. 11.
 • Лосєв І. В. Капітулянтські настрої / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 21. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Праві чи ліві. А може, центристи? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 21. – С. 30-31.
 • Лосєв І. В. Українізація: жахалка чи категоричний імператив? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 19. – С. 30-32.
 • Лосєв І. В. Єресі й секти – національний релігійний продукт / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 16. – С. 24-25.
 • Лосєв І. В. Кого карати за співпрацю з окупантом? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 15. – С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Єдина гарантія – власна сила / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 15. – С. 12.
 • Лосєв І. В. Кримінальна політика і політична кримінальщина : російська агресія в Криму висвітлила цікаві аспекти політичного використання злочинних середовищ / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 14. – С. 12-13.
 • Лосєв І. В. Допомога дружньому народу – це допомога Україні / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 13. – С. 18-19.
 • Лосєв І. В. Блеф-шантаж у стилі КГБ / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 13. – С. 8.
 • Лосєв І. В. Каїне, де твій брат Авель? : путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 11. – С. 22-23.
 • Лосєв І. В. Повернення Сходу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 10. – С. 28-30.
 • Лосєв І. В. Політичний аспект олігархічної системи України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 9. – С. 32-33.
 • Лосєв І. В. "Нелогічна" поведінка Партії регіонів: спроба аналізу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 7. – С. 26-27.
 • Лосєв І. В. "Це не старт виборчої кампанії, а початок громадянської війни" : [інтерв'ю з Ігорем Лосєвим, доц. каф. культурології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / [записала] Людмила Парасківа // Країна. – 2014. – № 3. – С. 6.
 • Лосєв І. В. Доглядачі заповідника комунізму / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 1-2. – С. 16-17.
 • У ситуації кризи і війни потрібно якомога частіше змінювати уряд : [комент. В. Кіпіані, журналіста, ... І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА та ін.] // Країна. – 2014. – № 48. – С. 16-20.
 • Люди, які пройшли Майдан і війну, нічого не бояться : як далі розгортатиметься "народна люстрація" : [комент. В. Портнікова, журналіста, ... І. Лосєва, політ. експерта, викл. НаУКМА та ін.] / Анна Бова, Романія Горбач, Валентина Мураховська, Наталія Шестопал // Країна. – 2014. – № 39. – С. 38-40.

В іноземних виданнях

 • Демчук Р. В. София Киевская : символика бестиарных сюжетов башен в контексте крещения Руси / Р. В. Демчук // Анна Порфирородная : материалы Международной научной конференции, посвященной 1025-летию Крещения Руси (29-30 октября 2013 г., Ереван). – Ереван : [Айастан], 2014. – С. 119-134.
 • Король Д. О. Рецепция алхимии в ролевых играх живого действия / Д. А. Король // Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре : вторая международная конференция. – Вязьма : [Филиал ФБГОУ ВПО «Моск. гос. ун-т технологий и упр. им. К. Г. Разумовского» в г. Вязьме Смоленской обл., 2014]. – С. 47-55.

Інше

 • Павленко Л. Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII–XXI століття) : довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; [рец.: І. О. Голубовська, Ю. Л. Мосенкіс, М. Г. Сенів, М. А. Собуцький, Б. В. Чернюх] ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Брюховецька Л. І. Найцікавіша історія в Європі : екранні версії : [дослідження кінематографістами історії України] / Лариса Брюховецька ; [рец. М. А. Собуцький]. – Київ : Задруга, 2014. – 493, [1] с. : іл., фот. – (Кінематографічні студії ; вип. 2). –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Демчук Р. В. "На порозі наших днів..." : пам’яті Юрія Павленка, культуролога / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 12-15.
 • Демчук Р. В. Кримський топос у контексті візантійської/імперської парадигми / Демчук Р. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 39-47.
 • Джулай Ю. В. Про концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив антропології : (випадок Л. А. Вайта) / Джулай Ю. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 11-19.
 • Король Д. О. Стосовно етнокультурних моделей формування давньоскандинавського світогляду / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 71-79.
 • Король Д. О. Прояви уявлень про дві душі в стародавніх суспільствах / Король Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 93-103.
 • Лосєв І. В. Українсько-російська полеміка з національного питання на початку XX ст. як культурний феномен / Лосєв І. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 49-54.
 • Нікішенко Ю. І. Костюм, одяг, річ : до традиції застосування понять / Нікішенко Ю. І. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 25-29.
 • Собуцький М. А. Чому соцреалізм? Темпоральність і модус фантазування / Собуцький М. А. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 34-38.

В інших виданнях України

 • Джулай Ю. В. Про витоки наративу "науки випитування поглядом" в поемі "Мертві душі" / Юрій Джулай // Гоголезнавчі студії. - [Ніжин : Лук'яненко В.В., 2013]. - Вип. ІІІ (20) - С. 165-176.
 • Лосєв І. В. "Вершник" поки що без голови... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Вага слова / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 51. - С. 14.
 • Лосєв І. В. Про аматорство у політиці / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 49. - С. 14.
 • Лосєв І. В. 22 роки без Мойсея... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 48. - С. 16-17.
 • Лосєв І. В. "УПА була армією без держави, а українська нація сьогодні – без інтелігенції" : [інтерв'ю з Ігорем Лосєвим, доц. каф. культурології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / [записали] Олександр Куриленко, Людмила Парасківа // Країна. - 2013. - № 45. - С. 42-44.
 • Лосєв І. В. Махно: втілення селянської утопії / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 45. - С. 19.
 • Лосєв І. В. Чи існує план "Б"? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 43. - С. 22.
 • Лосєв І. В. Ідеологічний рейд на Захід / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 41. - С. 28-30.
 • Лосєв І. В. Дезінформація на найвищому рівні / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 40. - С. 24-25.
 • Лосєв І. В. Від імперського шовінізму до російського націоналізму? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 39. - С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Близькосхідний пасьянс / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 37. - С. 30-31.
 • Лосєв І. В. Націоналізм чи етнізм? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 35. - С. 14-15.
 • Лосєв І. В. Про стратегію і тактику опозиції / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 34. - С. 22.
 • Лосєв І. В. Битва за Севастополь / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 30. - С. 10-11.
 • Лосєв І. В. Чи можна критикувати опозицію? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 28. - С. 19.
 • Лосєв І. В. Шахтар – чемпіон! Донбас – патріот! / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 22. - С. 14-17.
 • Лосєв І. В. Як Болонська система стає "Оболонською"... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 21. - С. 29.
 • Лосєв І. В. Пориваючи з подвійною лояльністю / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 19. - С. 38-40.
 • Лосєв І. В. Безальтернативність цивілізаційного розмежування : чому дерадянізація в Україні неможлива без дерусифікації / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 19. - С. 22-25.
 • Лосєв І. В. Компроміс чи капітуляція? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 17-18. - С. 22-23.
 • Лосєв І. В. Чесний Янукович / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 17-18. - С. 10.
 • Лосєв І. В. А чи не краще, коли не працюють? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 16. - С. 9.
 • Лосєв І. В. Відірвані від народу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 15. - С. 14-15.
 • Лосєв І. В. Дерадянізація, яка не відбулася / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 14. - С. 12-14.
 • Лосєв І. В. Халіфат від Могильова? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 13. - С. 22-24.
 • Лосєв І. В. Пропагандистський тягар / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 11. - С. 20.
 • Лосєв І. В. Глухий кут легітимності : що робити українській опозиції, коли подальша "паркетна" боротьба цілком безперспективна / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 11. - С. 18-19.
 • Лосєв І. В. Індульгенція на деградацію? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 10. - С. 44-45.
 • Лосєв І. В. "Русскій мір": маразм міцнішає... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 9. - С. 27.
 • Лосєв І. В. Чи стануть українськими спецслужби України? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 9. - С. 20-23.
 • Лосєв І. В. Криваво-червона армія / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 6. - С. 50-52.
 • Лосєв І. В. Галицькі дезінтегратори / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 6. - С. 16-18.
 • Лосєв І. В. Буржуазія родом із совка / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 6. - С. 10.
 • Лосєв І. В. Блиск і убозтво політичної філології / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 4. - С. 28.
 • Лосєв І. В. "Противсіх" Махно та інші... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 5. - С. 26-27.
 • Собуцький М. А. Фашизм в одній окремо взятій школі (експеримент "Хвиля" в житті і в кіно) / Михайло Собуцький // Кіно-Театр. - 2013. - № 3. - С. 31-32.
 • Чумаченко Б. М. Мій друг Юрій Павленко : молоді роки (1974-1984) / Чумаченко Б. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 4-8.

2012

У виданнях НаУКМА

 1. Бондарець О. В. З історії кафедри культурології НаУКМА (1992- 2012) / Бондарець О.В. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 12-16.
 2. Бондарець О. В. Нашій кафедрі 20 років / Бондарець О.В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 3-8.
 3. Демчук Р. В. Віражі духу / Демчук Р. В. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 17-19.
 4. Демчук Р. В. Культурологія: тексти та контексти / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 13-19.
 5. Джулай Ю. В. Про концептуальні виміри культурологічних ініціатив антропології / Джулай Ю. В. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 48-49.
 6. Джулай Ю. В. «Наука випитування поглядом» у поемі М. В. Гоголя «Мертві душі» / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 34-40.
 7. Івашина О. О. Організація пам’яті спільноти кафедри як умова існування якісної та надійної інституції передачі знання / Івашина О.О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 8-13.
 8. Король Д. О. Сакральний простір в композиціях архаїчного мистецтва Північної Європи / Король Д. О. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 153-155.
 9. Король Д. О. Скельна архітектура заповідника «Чеський Рай» / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 60-68.
 10. Нікішенко Ю. І. Костюм в контексті джерел по дослідженню міського повсякдення / Нікішенко Ю. І. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 66-67.
 11. 11. Нікішенко Ю. І. Про походження орнаменту та ранні етапи його розвитку / Нікішенко Ю.І., Пустовалов С.Ж. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 54-60.
 12. Нікішенко Ю. І. Місто та його повсякдення в контексті дослідницької (етнологічної) практики на кафедрі культурології НаУКМА / Нікішенко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 25-29.
 13. Петрова О. М. "Звільняючий ефект" українського мистецького радикалізму / Петрова О. М. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 173-175.
 14. Петрова О. М. Бароковий екстрим Леоніда Литвина / Петрова О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 75-77.
 15. Погрібна А. І. Виховання почуттів: ґендер і сексуальність у постсталінському "шкільному кіно" / Погрібна А. І. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 36-37.
 16. Погрібна А. І. Формування канону радянського дитячого фільму (на матеріалах публіцистики 1920–1940-х років) / Погрібна А. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 83-88.
 17. Погрібна А. І. Любов та інші "Бутерброди" / Анна Погрібна // Кіно-Театр. - 2012. - № 1. - С. 5-6.
 18. Собуцький М. А. Темпоральний модус фантазування соцреалізму / Собуцький М. А. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 38-39.
 19. Собуцький М. А. Конструктивізм, постконструктивізм, ар-деко у Києві / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 45-49.
 20. Собуцький М. А. "Надто пізно" / Михайло Собуцький // Кіно-Театр. - 2012. - № 2. - С. 17-19.

В інших виданнях України

 1. Івашина О. О. Libido dominandi / Олександр Івашина // Критика. - 2012. - Ч. 4. - C. 8-9.
 2. Лосєв І. В. Національний резерв України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 50. - С. 20-22.
 3. Лосєв І. В. Змова століття / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 49. - С. 13.
 4. Лосєв І. В. "Молоді вовки" номенклатури / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 48. - С. 38-39.
 5. Лосєв І. В. Продукт РУІна / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 46. - С. 50-52.
 6. Лосєв І. В. Дараґіє ямало-нєнєцкіє "соотєчєствєннікі"... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 45. - С. 32-34.
 7. Лосєв І. В. Енциклопедія ілюзій: державний кордон України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 44. - С. 28.
 8. Лосєв І. В. Чого чекати? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 40. - С. 15.
 9. Лосєв І. В. Новітні пісні противсіхів / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 37. - С. 22.
 10. Лосєв І. В. Битва за Крим / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 35. - С. 12-16.
 11. Лосєв І. В. Компроміс зі смертю? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 33. - С. 10.
 12. Лосєв І. В. "Націонал-демократія померла, хай живе націонал-демократія!" / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 29. - С. 20-21.
 13. Лосєв І. В. Зрада на мисі Херсонес / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 28. - С. 48-51.
 14. Лосєв І. В. Робін Гуд, Кармалюк, Залізняк та інші? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 26. - С. 48.
 15. Лосєв І. В. Владика-державник / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 26. - С. 14-16.
 16. Лосєв І. В. Контрольована громадянська війна / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 24. - С. 34-35.
 17. Лосєв І. В. Мовні міфи Сходу і Півдня / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 24. - С. 18-19.
 18. Лосєв І. В. Що вони собі думають? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 22. - С. 10.
 19. Лосєв І. В. Виховання приниженням / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 21. - С. 52-53.
 20. Лосєв І. В. Спогади про майбутнє? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 19. - С. 18-19.
 21. Лосєв І. В. Українська інтелігенція: ідейний розкол? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 16. - С. 20-21.
 22. Лосєв І. В. Картка розбрату / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 15. - С. 34.
 23. Лосєв І. В. Таврування ненавистю / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 14. - С. 42-43.
 24. Лосєв І. В. Символ порозуміння / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 14. - С. 28-30.
 25. Лосєв І. В. Умиваючи руки / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 14. - С. 24-26.
 26. Лосєв І. В. "Чорне море ще всміхнеться..." / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 13. - С. 44-46.
 27. Лосєв І. В. Чи залишиться свобода слова після виборів? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 10. - С. 22.
 28. Лосєв І. В. Незворотність? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 10. - С. 18.
 29. Лосєв І. В. Розпродаж України оголошено? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 4. - С. 17.
 30. Лосєв І. В. Кадровий резерв влади / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 2. - С. 13.
 31. Лосєв І. В. Паркет і бруківка / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 47. - С. 12.
 32. Петрова О. М. Майстри Іоан Пінзель і Борис Возницький по-японськи / Ольга Петрова // Образотворче мистецтво. - 2012. - № 3-4. - С. 50.

Інше

 1. Інші береги... : [живопис, 1990-2012 : альбом] / Ольга Петрова ; Київський національний музей російського мистецтва. - Київ : [б.в.], 2012. - 161, [34] с. : іл., фото.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Бондарець О.В. Експозиції Музею історії культури – 10 років (замість передмови) // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 3-4.
 2. Брюховецька О.В. Концепція «шва» в психоаналізі й в теорії кіно // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 9-15.
 3. Брюховецька О.В. Співвідношення соціального і естетичного в критиці культуріндустрії // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 26-30.
 4. Демчук Р.В. Ієротопія та memoriaе в архітектурному ландшафті міста // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 34-41.
 5. Демчук Р.В. Український "сарматизм" як алгоритм організації спільноти // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 33-40.
 6. Джулай Ю.В. Перечитування епізодів поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та еволюція філософської репрезентації сутності класичної літератури // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 12-19.
 7. Король Д.О. Проблематика комплексного дослідження "мегалітичного" світогляду // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 55-62.
 8. Нікішенко Ю.І. Костюм як частина міської культури повсякдення середини – другої половини XIX ст. (за прозою М. Лєскова) // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 63-66.
 9. Нікішенко Ю.І. Костюм як можливий об’єкт переозначення в культурі // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 73-77.
 10. Петрова О.М. Шокуюче як мистецтво – від бунту до ринку // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 83-87.
 11. Петрова О.М. Імпресіонізм як маргінальне явище в українському живописі 50-70-х років ХХ ст. // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 52-55.
 12. Собуцький М.А. "Рефлекс свободи". Жан Ґабен // Світова кінокласика : зб. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. - К. : Задруга ; Ред. журн. "Кіно-Театр", 2011. - С. 25-36. - (Бібліотека журналу "Кіно-Театр" ; вип. 6).
 13. Собуцький М.А. Зворотний зв'язок // Кіно-Театр. - 2011. - № 4. - С. 39-40.
 14. Собуцький М.А. Мошенська П.М. Радянське у пострадянському // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 46-52.
 15. Собуцький М.А. Радянське кіно після смерті Сталіна: іти вперед з обличчям, оберненим назад // Кіно-Театр. - 2011. - № 5. - С. 23-24.
 16. Собуцький М.А. Римейк як світоглядна практика // Кіно-Театр. - 2011. - № 3. - С. 46-47.
 17. Собуцький М.А., Тимченко О.І. Мовний образ людини в українських і східних загадках: семантичні перетворення // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 83-87.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Джулай Ю.В. Перечитування епізодів поеми М.В. Гоголя «Мертві душі» та еволюція філософської репрезентації сутності класичної літератури // Культурологічна думка : щорічник наук. пр. / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - К., 2011. - № 4, спец. вип. – С. 51-56.
 2. Король Д.О. Методологія культурологічних реконструкцій в історичній танатології // Культурологічна думка : щорічник наук. пр. / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - К., 2011. - № 4, спец. вип. – С. 93-99.

В інших виданнях України

 1. Брюховецька О.В. Що буде зі свободою? // Спільне. - 2011. - № 3. - C. 48-56.
 2. Демчук Р.В. Трипільський етноцентричний міф у сучасному політичному процесі // Прадавні землероби Південно-Східної Європи = Earliest Farmers of Southeastern Europe : тези доп. міжнар. наук. конф. / [відп. ред. О. Г. Корвін-Піотровський] ; Ін-т археології НАН України ... [та ін.]. - К. ; Тальянки, 2011. - С. 38-41.
 3. Івашина О.О. Тут вам не Європа // Політична критика. - 2011. - № 2. - С. 256-259.
 4. Лосєв І.В. Суд Лінча в Україні? // Український Тиждень. - 2011. - № 3. - С. 18.
 5. Лосєв І.В."Русскій мір" у натурі... // Український Тиждень. - 2011. - № 12. - С. 52-53.
 6. Лосєв І.В.Лівійські події і "моральне лідерство" Заходу // Український Тиждень. - 2011. - № 14. - С. 40-41.
 7. Лосєв І.В.Вони дограються // Український Тиждень. - 2011. - № 17. - С. 18-19.
 8. Лосєв І.В.Естонський Давид проти російського Голіафа : цьому маленькому народові вдалося вибороти собі державу саме тоді, коли ми її втратили // Український Тиждень. - 2011. - № 28. - С. 38-40.
 9. Лосєв І.В.Легенда про безвізовий режим // Український Тиждень. - 2011. - № 25-26. - С. 32.
 10. Лосєв І.В.Печерське "правосуддя" між Лейпцигом і Москвою // Український Тиждень. - 2011. - № 30. - С. 10-14.
 11. Лосєв І.В.МВС: політизація = деградація // Український Тиждень. - 2011. - № 42. - С. 20.
 12. Лосєв І.В.Спізніли зізнання // Український Тиждень. - 2011. - № 46. - С. 28.
 13. Петрова О.М. "Стіна Пам'яті". Не лише про "Стіну", а й про нас // Fine art. - 2011. - № 1. - С. 38-45.
 14. Петрова О.М. Проект "Трансформація" в Музеї сучасного мистецтва Токіо // Fine art. - 2011. - № 1. - С. 90-95.
 15. Петрова О.М. Майстри Іоан Пінзель і Борис Возницький // Fine art. - 2011. - № 2. - С. 80-83.
 16. Петрова О.М. Роскошь по-японски // Luxury life. - 2011. - № 2. - С. 46-49.
 17. Петрова О.М., Соловьев А.,. Дымшиц Э. Украинский прорыв : [классик украинской нефигуративной живописи Анатолий Криволап установил новый мировой рекорд продаж для украинского искусства на аукционе Phillips de Pure& Co в Нью-Йорке в мае 2011 : мэтры о мэтре] // Luxury life. - 2011. - № 2. - С. 50-55.
 18. Собуцький М.А. «Рефлекс свободи» Жан Габен // Світова кінокласика : зб. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. – К. : Задруга ; Ред. журн. "Кіно-Театр", 2011. - С. 25-36.
 19. Собуцький М.А., Мошенська П. (Пост)конструктивізм у Києві: фотоесей // Стратегії урбаністичного майбутнього Києва : зб. громад. дискусій, статей, інтерв’ю та проектів / Heinrich Böll Stiftung, Київ. – К. : Представництво фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2011 – С. 101–107.

В іноземних виданнях

 1. Демчук Р.В. Формирование и структура украинского мифа // Культурное многообразие: от прошлого к будущему : материалы Второго российского культурологического конгресса, (Санкт-Петербург, 25–29 нояб. 2008) / С.-Петербург. отд-ние Рос. ин-та культурологи ; [отв. ред. Д. Л. Спивак]. – СПб : Эйдос, 2010. – С. 1752–1767.
 2. Петрова О.М. Украинский опыт радикального искусства. От бунта к рынку // Международный журнал исследований культуры. - 2011. - № 2 : Теория искусства и художественное воображение XXI века. - С. 55-66.

2010

 • Бондарець О.В. Передмова // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури. - С. 3.
 • Брюховецька Л.І. Біле по білому // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 61-62.
 • Брюховецька Л.І. Будні авіакомпанії й коротке свято кохання // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 36-37.
 • Брюховецька Л.І. Віра Фарміга - українка у великому кіно // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 60.
 • Брюховецька Л.І. Життя оперети "Мікадо" Артура Салівана // Кіно-Театр. - 2010. - № 4. - С. 4-6.
 • Брюховецька Л.І. Жанна Калантай : двадцять років по тому : [інтерв'ю з актрисою] / розмову вели Лариса Брюховецька та Ольга Велимчаниця. // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 60-61.
 • Брюховецька Л.І. З листування Йосипа Гірняка та Юрія Лавріненка / публікація Лариси Брюховецької. // Кіно-Театр. - 2010. - № 3. - С. 31.
 • Брюховецька Л.І. "Золоте черево": чому сценічний шедевр не мав успіху? / підготувала Лариса Брюховецька. // Кіно-Театр. - 2010. - № 6. - С. 24-27.
 • Брюховецька Л.І. "Криниця для спраглих". Фрагмент спогадів майстра / підготувала Лариса Брюховецька. // Кіно-Театр. - 2010. - № 6. - С. 8-10.
 • Брюховецька Л.І. Леонід Осика очима Світлани Князєвої // Кіно-Театр. - 2010. - № 4. - С. 61-62.
 • Брюховецька Л.І. Лесь Сердюк : (не)виконана місія // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 24-25. Брюховецька Л.І. (пер. з пол.) Любельський Т. Фільм 1960-го : "Пригода" // Кіно-Театр. - 2010. - № 1. - С. 35-36.
 • Брюховецька Л.І. Покоління 2000-х: всупереч домінуванню масової культури // Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька ; Центр кінематогр. студій НаУКМА]. – К. : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Задруга, 2010. – С. 215–245.
 • Брюховецька Л.І. 15 років "Кіно-Театру" в контексті українського кіно // Кіно-Театр. - 2010. - № 3. - С. 5-8.
 • Брюховецька Л.І. Реформування кіноархіву : чи реальні перспективи? // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 4.
 • Брюховецька Л.І. Свобода без вибору, або Кілька міркувань з приводу захисту суспільної моралі // Кіно-Театр. - 2010. - № 1. - С. 2-3.
 • Брюховецька Л.І. (пер. з пол.) Словіцький А. "Завтра". Режисер Юхим Гальперін, 1977 // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 15.
 • Брюховецька Л.І. Територія ідей. Українське кіно в контексті європейського. Ч. II // Кіно-Театр. - 2010. - № 1. - С. 28-30.
 • Брюховецька Л.І. Там, де люблять давньогрецьке мистецтво // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 46-48.
 • Брюховецька Л.І. Юрій Іллєнко як теоретик кіно: узагальнення, парадокси й передбачення // Науковий світ. – 2010. – № 10. – С. 11–15.
 • Брюховецька Л.І. Юрій Іллєнко. Порахунки з імператорами // Кіно-Театр. - 2010. - № 6. - С. 13-16.
 • Брюховецька Л.І. Як знімали шедевр : фотографії з колекції Бориса Косарєва // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 2-3.
 • Брюховецька О.В. Анкета до 15-річчя журналу "Кіно-Театр" : [на запитання редакції журналу відповідають кінознавці, кінокритики та режисери : Ольга Брюховецька ... та ін.] / підготувала Роксоляна Свято. // Кіно-Театр. - 2010. - № 3. - С. 9. - Відповідають кінознавці, кінокритики та режисери : Ольга Брюховецька, Дмитро Десятерик, Сергій Марченко, Наталія Мусієнко, Вадим Скуратівський, Ганна Яровенко.
 • Брюховецька О.В. Забути Бодріяра // Какой модерн? Философские рефлексии над ситуацией пост/недо/after-post/пост-пост… модернизма : посвящ. 70-летнему юбилею д-ра филос. наук, проф. Александра Александровича Мамалуя : [кол. моногр.]. В 2 т. / [редкол. : Л. В.
 • Брюховецька О.В. Революція і секс: Справа Володарського як дзеркало української політики // Ґендерний журнал "Я". - 2010. - № 1 : Гендер і сексуальність. - С. 16-21.
 • Демчук Р.В. Міфологічний дискурс та конфесійна ідентичність в культурі Русі-України // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури. - С. 4-9.
 • Лосєв І. В. Чи треба оплакувати соборну Україну : Україні загрожує не об'єктивний, а суб'єктивний, штучно організований, спровокований п'ятою колоною та деякими сусідніми державами поділ // Український Тиждень. - 2010. - № 28. - С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Симулякри української демократії // Український Тиждень. - 2010. - № 22. - С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Опозиція чи імітація? : повернутися до норм європейської демократії та врятувати державну незалежність України зможе тільки всенародний рух Опору // Український Тиждень. - 2010. - № 15. - С. 24.
 • Лосєв І. В. Деформація свідомості : попри ефемерні заяви Кремля про "десталінізацію", російський агітпроп активно утверджує історичні міфи від "Отця народов" // Український Тиждень. - 2010. - № 3. - С. 44-46.
 • Лосєв І. В. Верхи ще можуть? // Український Тиждень. - 2010. - № 50. - С. 20.
 • Лосєв І. В. Тактика "салямі" : у деяких регіонах цілеспрямовано змінюють ментальні коди, систему історичних знаків, уявлення про норму та аномалію, що не провіщає соборній Україні нічого доброго // Український Тиждень. - 2010. - № 45. - С. 26-28.
 • Лосєв І. В. Табачникова ідеологія // Український Тиждень. - 2010. - № 48. - С. 60.
 • Лосєв І. В. Авторитаризм незалежності / Ігор Лосєв. // Український Тиждень. - 2010. - № 44. - С. 34.
 • Нікішенко Ю.І. Комплекс одягу міського населення як маловивчений аспект у дослідженнях костюма // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури – С. 55–59.
 • Петрова О.М. Вільна творчість Ернеста Коткова // Кур’єр Кривбасу. – 2010. – № 246-247. – С. 418–420.
 • Петрова О.М. Імпресіонізм як маргінальне явище українського живопису 50-70-х років XX ст. // Кур'єр Кривбасу. – 2010. – № 242–243. – С. 413–418.
 • Петрова О.М. Пам'ятник для генія // Кур'єр Кривбасу. – 2010. – № 252–253. – С. 392–394.
 • Собуцький М.А. 1936 - 1941: бути в утопії // Кіно-Театр. – 2010. – № 6. – С. 21–23.
 • Собуцький М.А. 1937. "Білі ночі Санкт-Петербурга", або Лист приходить за призначенням // Кіно-Театр. – 2010. – № 2. – С. 13–14.
 • Собуцький М.А. 1953. Півдюжини вестернів, а також джентельмени і блондинки // Кіно-Театр. – 2010. – № 1. – С. 25–27.
 • Собуцький М.А. Прогулянка конструктивістськими Липками // А.С.С : Архитектура, критика, культура. – 2010. – № 2. – С. 40–55.
 • Собуцький М.А. Ракурси Другої світової, або Карл Шмітт у Голлівуді // Кіно-Театр. – 2010. – № 5. – С. 14–15.
 • Собуцький М.А., Скубицька Ю.В. Харківський конструктивізм: соціалізація естетики // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури. – С. 9–14.
 • Черепанин В.М. Корпоративна етика і дух капіталізму // Сковорода. – № 2. – С. 1-2.
 • Черепанин В.М. Ренаціоналізація соціального простору // Спільне. – № 2 : Трансформації міського простору. – 2010. – С. 26-29.

2009

 • Бондарець О.В. Княжа Гора : деякі аспекти соціокультурних узагальнень // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 47-54.
 • Бондарець О.В. Передмова // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 3.
 • Бондарець О.В. Храм в контексті сучасних теорій музейництва // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістер. прогр. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 55-58.
 • Брюховецька О.В. Апарат і диспозитив. Вступ до теорії кіно // Кіно-Театр. – 2009. – № 4. – C. 15-25.
 • Брюховецька О.В. Забути Бодріяра // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 10-14.
 • Демчук Р.В. Формування репрезентативних міфологем на теренах України // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 21-30.
 • Джулай Ю.В. Маятник гоголівського сміху : до розуміння полемік критиків від імені автора // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 20-27.
 • Джулай Ю.В. Невідомі складові авторської відповіді про "натуру" Чичикова в поемі "Мертві душі" // Микола Гоголь. Інтерпретації : [зб. ст.] : зб. на основі матеріалів міждисциплінарної наук. конф. "Інтерпретація творів М. Гоголя в XX-XXI ст.", проведеної Центром кінематограф. студій 8 квіт. 2009 р. в НаУКМА / упоряд. Лариса Брюховецька ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія, Центр кінематограф. студій НаУКМА]. – К. : Задруга, 2009. – С. 41-48.
 • Джулай Ю.В. Р. Бубнер і трансцендентальний аргумент І. Канта // Філософ. думка. – 2009. – № 2 : Велика криза : Україна і світ. – С. 97-105.
 • Джулай Ю. Трансцендентальний аргумент і проблема дедукції / Рюдігер Бубнер ; [пер. з англ. Ю. Джулая] // Філософ. думка. – 2009. – № 2 : Велика криза : Україна і світ. – С. 106-119.
 • Ивашина А.А. Де-их-сексуализация как приём // Телекритика. – 2009. – № 7-8. – С. 26-29.
 • Король Д.О. Потрійні категорії персонажів скандинавської міфології // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 47-54.
 • Лосєв І.В. Соборність правдива і "соборність" фальшива // Сучасність. – 2009. – № 6. – С. 177-182.
 • Лосєв І.В. Червоний каудільо : 50 років тропічного комунізму // Сучасність. – 2009. – № 1-2. – С. 224-240.
 • Нікішенко Ю.І. Матеріали, з яких виготовлено костюм, як фактор визначення його знаковості // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 61-65.
 • Нікішенко Ю.І. Одна з актуальних проблем сучасної вітчизняної етнології // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 63-66.
 • Петрова О.М. Два погляди на прекрасне // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 240-241. – С. 378-386.
 • Петрова О.М. Експресивний колоризм Юдзо Саекі // Галерея. – 2009. – № 1-2. – С. 23-25.
 • Петрова О.М. Експресивний конструктивізм Вадима Меллера // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 236-237. – С. 362-370.
 • Петрова О.М. З черкаського хліба, з води та з неба – митець на ім'я Євген Найден // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 337-339.
 • Петрова, О. М. Феномен таємниці у творчості Олександра Дубовика / Ольга Петрова // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 339-345.
 • Петрова О.М. Часовий цейтнот, архетип та метафора як радикальні атрибути мистецтва // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 36-38.
 • Петрова О.М. Як високо він жив // Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Леонід Череватенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 487-491.
 • Собуцький М.А. Горор, фантастика, трилер, нуар, детектив (випадки неможливості розрізнення) // Кіно-Театр. – 2009. – № 5. – C. 35-36.
 • Собуцький М.А. Колоніальна пристрасть Кларка Гейбла // Кіно-Театр. – 2009. – № 3. – С. 43-44.
 • Собуцький М.А. Навіщо ми продовжуємо інтерпретувати // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 4-10.
 • Собуцький М. А. Читати партитуру поетичного кіно // Кіно-Театр. – 2009. – № 2. – C. 62.
 • Собуцький М.А. Чого бажає чоловічий фантазм? : кілька відповідей зразка 1930-х // Кіно-Театр. – 2009. – № 4. – C. 26-29.
 • Черепанин В.М. Післясмак антисемізму : фокус : інші в медіа // Телекритика. – 2009. – квіт. (№ 4). – С. 30-33.

2007

Брюховецька Л.І. В гостях у Івана Яковича / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 51.

 • Брюховецька Л.І. Героїчна сага "Богдан Зіновій Хмельницький" / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 5. – С. 8–10.
 • Брюховецька Л.І. ...І бодай іноді вимикайте / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 54–55.
 • Брюховецька Л.І. Іван Миколайчук – Емір Кустуріца. Мистецькі перетини / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 27–30.
 • Брюховецька Л.І. Історична пам'ять – категорія загадкова / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 5. – С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Історія України за Єжи Гофманом / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 35–36.
 • Брюховецька Л.І. Лариса Кадочникова : вчора і сьогодні / розмову веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 47–49.
 • Брюховецька Л.І. Микола Мащенко : син сім'ї довженківців / діалог веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 29–31.
 • Брюховецька Л.І. Михайло Ткачук – останній романтик нашого кіно / бесіду веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 3. – С. 46–48.
 • Брюховецька Л.І. На олтар болючої пам'яті : (екранна галерея Леоніда Анічкіна) / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 23–26.
 • Брюховецька Л.І. "Назви своє ім'я" / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 35–36.
 • Брюховецька Л.І. Національна ідея чи національна ідентичність? / Лариса Брюховецька // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 157–162.
 • Брюховецька Л.І. Нове покоління / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 47–48.
 • Брюховецька Л.І. Норильське повстання. З перших вуст / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 32–34.
 • Брюховецька Л.І. Павло Фаренюк : голодомор українського кіно / бесіду ведуть Лариса Брюховецька та Валентина Грицук // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 33–36.
 • Брюховецька Л.І. Приємний дух змагання : "Кіно-Ялта"-2007 / Лариса Брюховецька / Кіно–театр. – 2007. – № 6. – С. 28–32.
 • Брюховецька Л.І. Продовження Курбаса. Лесь Курбас і Юрій Іллєнко / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 3. – С. 17–18.
 • Брюховецька Л.І. Розмова про важливе. Послання й передбачення Кшиштофа Кесльовського / Лариса Брюховецька // Світова кінокласика : зб. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. – К. : Задруга, 2007. – Вип. 4. – С. 125–134.
 • Брюховецька Л.І. Розширюючи межі театрального вислову / Лариса Брюховецька // Київ. – 2007. – № 4. – С. 189–192.
 • Брюховецька Л.І. Роман Балаян: «Треба просувати молодих режисерів» / бесіду веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 41–43.
 • Брюховецька Л.І. Силове поле особистості / Лариса Брюховецька // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 43–51.
 • Брюховецька О.В. Ґодзіла : візуалізація національної травми в масовій культурі / Ольга Брюховецька // Кіно–театр. – 2007. – № 5. – С. 36–40.
 • Брюховецька О.В. Ігор Савченко : почесне друге місце? / Ольга Брюховецька, Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 2. – С. 14–19.
 • Брюховецька О.В. Інструмент «У плоті і крові»: Дзиґа Вертов і апаратна теорія кіно / О.В. Брюховецька // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 53–56.
 • Брюховецька О.В. Мехіко – Бухарест – Чорнобиль / Ольга Брюховецька // Кіно–театр. – 2007. – № 3. – С. 54–56.
 • Брюховецька О.В. Жіноче, надто жіноче / Ольга Брюховецька // Кіно–театр. – 2007. – № 6. – С. 47–49.
 • Демчук Р.В. Образ Софії–Премудрості у східнохристиянському ракурсі / Р.В. Демчук // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 33–42.
 • Джулай Ю.В. Локальні історії про фундаторів науки як стратегія постмодерної історіографії культурної антропології / Ю.В. Джулай // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 7–12.
 • Йосипенко О.М. Структури в науках і наука про структури / О.М. Йосипенко // Філос. думка. – 2007. – № 4. – С. 53–64.
 • Король Д.О. Спроба візуалізації еддичної просторової моделі всесвіту / Д.О. Король // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 39–45.
 • Лосєв І.В. Псевдоеліта – загроза державі / Ігор Лосєв // Урок української. – 2007. – № 5. – С. 11–13.
 • Лосєв І.В. Росія після відлиги: спогади про майбутне / І.В. Лосєв // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 46–51.
 • Лосєв І.В. Таємна історія ВОСР / Ігор Лосєв // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 134–137.
 • Лосєв І.В. Час авіаносців? / Ігор Лосєв // Сучасність. – 2007. – № 4–5. – С. 129–135.
 • Нікішенко Ю.І. Окремі аспекти функціональних особливостей орнаменту / Ю.І. Нікішенко // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 62 – 66.
 • Нікішенко Ю.І. Орнамент та письмо : до проблеми співіснування та функціональних особливостей / Ю.І. Нікішенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 4–8.
 • Петрова О.М. Василь Качуровський як мистецький критик / Ольга Петрова // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 210–211. – С. 202–217.
 • Петрова О.М. Данте Аліг’єрі як авангардист / О.М. Петрова // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 49–52.
 • Петрова О.М. Традиції позитивного і негативного в сучасному образотворчому мистецтві / О.М. Петрова // Україна в нас єдина : матеріали засідань наукових секцій IV Всесвітнього форуму українців, м. Київ, 18–20 серп. 2006 р. – К.: Екопаксервіс, 2007. – С. 47–50.
 • Петрова О.М. Український живопис 60–80-х років XX століття : еволюція, тенденції, імена / Ольга Петрова // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 216–217. – С. 326–358.
 • Собуцький М.А. Без права власності : 50 років без Гемфрі Боґарта / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 5. – С. 58–60.
 • Собуцький М.А. Епоха „органічної конструкції” у дзеркалі кіно й психоаналізу / М.А. Собуцький // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 4–7.
 • Собуцький М.А. Ігор Савченко : почесне друге місце? / Михайло Собуцький, Ольга Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 14–19.
 • Собуцький М.А. Органічна конструкція – 1936 / М.А. Собуцький // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 24–27.
 • Собуцький М.А. Три фільми про Першу світову : 1930–1937–1941 / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 6. – С. 19–22.
 • Собуцький М.А. Фантастичні візії Євгена Деслава : [рецензія / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 4. –С. 54.
 • Собуцький М.А. Чоловіче, надто чоловіче / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 4. – С. 60–62.
 • Собуцький М.А. Щось схоже на «Молодість» / Михайло Собуцький // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 28–30.
 • Скуратівський В.Л. Історія кіно в контексті загальної історії культури: до питання про національн-культурну зумовленість початкових етапів становлення кіно / Вадим Скуратівський // Кіно–Театр. – 2007. – № 5. – С. 32–35.

2006

Бондарець О.В. Специфіка вивчення давньоруських городищ // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 76-86.

 • Брюховецька Л.І. Адаптація чи штурм літературного Евересту? // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 16-21.
 • Брюховецька Л.І. Аномальна зона антикіно // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Білий птах // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 24-25.
 • Брюховецька Л.І. Вільна критична думка (1964-1980) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 45-47.
 • Брюховецька Л.І. Він залишив щемний спогад // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 29-30.
 • Брюховецька Л.І. Всеперемагаюча любов // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 57-58.
 • Брюховецька Л.І. Є надія!: Бесіда з керівником Державної служби з кінематографії Ганною Чміль / Бесіду вела Л. Брюховецька ) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 61-62.
 • Брюховецька Л.І. Жертовність благородної людини: Пам’яті Олени Замостян / Л. Брюховецька, В. Брюховецький // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 13-14.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як світогляд: Довженко і Параджанов // Київ. – 2006. – № 2. – С. 187-192.
 • Брюховецька Л.І. Кінооператор і кінорежисер – опоненти чи спільники ( Внесок Юрія Іллєнка у розвиток мистецтва кіно) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 114-118.
 • Брюховецька Л.І. «Кіно-Ялта» – 2006. Пошуки власного обличчя // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 51.
 • Брюховецька Л.І. Ліна Костенко й українське кіно // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 55-61.
 • Брюховецька Л.І. Олена Бабенко: "Що ми хочемо розказати?" /Бесіду вела Л.І. Брюховецька // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 57-58.
 • Брюховецька Л.І. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 49-53.
 • Брюховецька Л.І. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Київ. – 2006. – № 11. – С. 181-185.
 • Брюховецька Л.І. Принадність наївного, або Фемінізм по-українськи // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 13-14.
 • Брюховецька Л.І. Режисура Юрія Іллєнка // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 49-55.
 • Брюховецька Л.І. Режисура Юрія Іллєнка // Київ. – 2006. – № 10. – С. 184-192.
 • Брюховецька Л.І. "Рівень фільму визначає смак інвестора" / На запитання Л.І. Брюховецької відповідає генеральний директор Асоціації продюсерів України Дмитро Колесников // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 3-4.
 • Брюховецька Л.І. Розквіт і знищення: Журнал "Кіно" (1925-1933) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 37-38.
 • Брюховецька Л.І. Розширюючи межі театрального вислову // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 20-22.
 • Брюховецька Л.І. Сергій Лисецький :"заради справи жертвую чим завгодно..." /Інтерв'ю з Сергієм Лисецьким вела Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 27-30.
 • Брюховецька Л.І. Спроби (нео)реалізму? // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 37-39.
 • Брюховецька Л.І. Чи довго бути молодим? Проблема другого фільму : «Круглий стіл» за участі молодих кінематографістів // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 3-7.
 • Брюховецька Л.І. Юрій Іллєнко – сценаріст // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 40-45.
 • Брюховецька О.В. З цензурою: насильство на екрані і в житті // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 5-8.
 • Брюховецька О.В. Проблема симуляції в аналогії кінематографічного апарата з платонівським міфом про печеру // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури /Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 20-26.
 • Брюховецька О.В. Хто переміг на "Берлінале"? // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 17-20.
 • Демчук Р.В. Адаптація старозавітної ідеї "Святої землі" у давньоруському сакральному просторі // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы ІІІ Судакской междунар. конф., г. Судак, 18-21 сент. 2006 г. – К.; Судак, 2006. – Т. 2. – С. 98-101.
 • Демчук Р.В. Середньовічна світоглядна парадигма у сюжетах башт Софії Київської // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 49-55.
 • Івашина О.О. Червона шапочка іронії або іронія як кістка і привид буття // Іронія: Зб. ст. / Упоряд.: О. Галета, Є. Гуревич, З. Рибчинська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр гуманіт. дослідж. – Л.: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С. 101-108. – (Сер.: Соло триває... Нові голоси : Лекція на пошану Соломії Павличко)
 • Король Д.О. Смерть у проявах давньоскандинавської ментальності (спроба реконструкції за базовою танатичною моделлю) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 68-75.
 • Лосєв І.В. Ментальний бар'єр на шляху до Європи // ЄвроАтлантика. – 2006. – № 2. – С. 56-58.
 • Лосєв І.В. [Про мову й культуру] // Урок української. – 2006. – № 11. – С. 9.
 • Лосєв І.В. Сепаратизм у прикладах //Урок української. – 2006. – № 3-4. – С. 12-15.
 • Лосєв І.В. Телеколонія телеімперії // Журнал закордонних справ Чехії. –2006. – № 8. – С. 15.
 • Лосєв І.В. Чи з’явиться нарешті вісь – Київ-Севастополь? // Сучасність. – 2006. – № 9. – С. 101-104.
 • Лосєв І.В. Чорноморський флот РФ як культурно-політичний феномен на Півдні України // Морська держава. – 2006. – № 3. – С. 16-19.
 • Лосєв І.В. Rewolucja na Majdanie Niepodległości w kontekście tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie / Tłumaczenie z ukraińskiego Anna Babiak // Nova Ukraina = Нова Україна. – Краків. – 2006. – № 1. – С. 47-56.
 • Нікішенко Ю.І. Структура орнаменту в його семантиці // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-20.
 • Петрова О.М. Бієнале «Марина-2006» // Фаворит. – 2006. – № 9. – С.
 • Петрова О.М. Данте Аліґ'єрі у XX столітті // Сучасність. – 2006. – № 11-12. – С. 84-129.
 • Петрова О.М. Живопис як автобіографія // Образотворче мистецтво. – 2006. – № 1. – С. 35-41.
 • Петрова О.М. Культурологічне безмежжя філософа Володимира Личкована // Личковах В. Дивосад культури: Вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2006. – С. 6-7.
 • Петрова О.М. Японія. Щоденник туриста в «рожевих окулярах» // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 1. – С. 190-217.
 • Собуцький М.А. Апофатичність «великого Іншого» (сталінські фільми про війну) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 112-114.
 • Собуцький М.А. Комізм "Сучасності" в українському кіно (1929-1963) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 43-44.
 • Собуцький М.А. Коротко про короткий метр // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 60-61.
 • Собуцький М.А. Множинність дискурсних позицій культуролога // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 191-193.
 • Собуцький М.А. По той бік соцреалістичного фантазму // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 37-40.
 • Собуцький М.А. Покращена порода: copyright 1967 // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 6-8.

2005

Собуцький М.А. Собуцький М.А. Мультикультуралізм без міфів // Концепція мультикультуралізму: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: О.В. Білий та ін. - К.: Стилос, 2005. - С. 90-96. - (Сер.: "Філософські контакти: Україна-світ").

 • Собуцький М.А. Кіно як спосіб філософствування // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 8-10.
 • Собуцький М.А. Мішель Сімон: пасажир без місця // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 49-51.
 • Собуцький М.А. Модернізаційні процеси в культурі України // Вищі навчальні заклади - Києву: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 12 бер. 2004 р. Ч. 1.: Спец. вип. - К., 2004. - С. 2-3.
 • Собуцький М.А. Про "Догму", фікцію і вторинність // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 32-34.
 • Собуцький М.А. Психоаналітичні моделі та умови їх верифікації ще раз про психоаналіз і античність) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 10-15.
 • Собуцький М.А., Кирилова О. Суб'єктне означування за Жаком Лаканом // Філос. думка. - 2005. - № 5. - С. 37-48.
 • Брюховецька Л.І. Без глянцю і макіяжу // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 2-3.
 • Брюховецька Л.І. "Блакитні очі" помаранчевої революції // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 3.
 • Брюховецька Л.І. Богдан Ступка: королі, гетьмани, генерали... // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 53-57.
 • Брюховецька Л.І. В розпал ялтинського кіноліта // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 20-21.
 • Брюховецька Л.І. Василь Трубай: "Розвою не буде, доки не запанує наша мова у всіх сферах": Інтерв'ю / Запитувала Лариса Брюховецька // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 13-16.
 • Брюховецька Л.І. Віртуоз стереотипів // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 28-29.
 • Брюховецька Л.І. Георгій Делієв: обеззброїти глядача: Інтерв'ю / Бесіду веде Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 41-43.
 • Брюховецька Л.І. Дискримінація українського кіно триває // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 2-3.
 • Брюховецька Л.І. Дискримінація українського кіно триває // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 205-207.
 • Брюховецька Л.І. Доброта проти маніпуляції // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 52.
 • Брюховецька Л.І. Доля українського аристократа // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 41.
 • Брюховецька Л.І. Донецьк: сім кроків за горизонт // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 8-10.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як кіноманія: Огляд українських фільмів за 2004 рік // Кіно- Театр. - 2005. - № 2. - С. 19-22.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як кіноманія: Про фільми 2004р. // Київ. - 2005. - № 4. - С.187-190.
 • Брюховецька Л.І. Милозвучність // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 45.
 • Брюховецька Л.І. Митець і влада. Ювілейний ракурс // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 47-48.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як обличчя нації // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 188-192.
 • Брюховецька Л.І. Молоде кіно України // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 210-212.
 • Брюховецька Л.І. Національна кінематографія: Стан, проблеми та шляхи їх вирішення:: Сесійний зал Верховної Ради України 23 лютого 2005 року, 14 год. 30 хв. // // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 5-74. - [Виступ Брюховецької Л.І. - С. 29-30. ]
 • Брюховецька Л.І. Один поворот ключа // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 28-29.
 • Брюховецька Л.І. Олесь Санін фільмував на Кубі // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 63.
 • Брюховецька Л.І. Патріот і майстер: Нове відкриття Ігоря Грабовського // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 17-18.
 • Брюховецька Л.І. Перспективи українського кіно: "Круглий стіл" в редакції журналу "Кіно-Театр", 19 січня 2005 року // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С.154-169. - [Виступ Брюховецької Л.І. - С. 155,157,159,161. ]
 • Брюховецька Л.І. Розбалансованість ритму // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 27-28.
 • Брюховецька Л.І. Теплі спогади холодної пори // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 29.
 • Брюховецька Л.І. Ющенко готовий фінансувати ігровий фільм про голодомор // Кіно - Театр. - 2005. - № 2. - С. 63-64.
 • Брюховецька Л.І. Як домогтися правди? // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 9.
 • Брюховецька О.В. Берлінале- 2005: на Південь через Південний Схід // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 30-33.
 • Брюховецька О.В. До поняття 2візуальної насолоди" у психоаналітичній теорії кіно. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 21-26
 • Брюховецька О.В. Механічний помаранч // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 235-238.
 • Брюховецька О.В. Монтажне кіно: українська і німецька симфонії // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 52-56.
 • Брюховецька О.В. Несвоєчасні роздуми про політичне кіно (фільми про Помаранчеву революцію) // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 4-7.
 • Брюховецька О.В. Психоз, невроз, перверсія в психоаналітичній теорії кіно // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 43-45.
 • Голіченко Т.С. Лінгвістично-культурологічний підхід в історико-філософському дослідженні, або "Географії духу" (порівняння французької та німецької філософії у праці О. Введенського "Нарис сучасної французької філософії (1894) в контексті сучасної історико-філософської компаративістики). // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 4-9.
 • Джулай Ю.В. "Постмодерна наука": зміна уявлень у площині культурної антропології. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 15-20.
 • Капранов С.В.Сакральні центри школи Ніцірена в Японії (гора Мінобу та Ікеґамі Хоммондзі) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 33-39.
 • Курочкін О.В. Жебрак як традиційна фігура етнокультурного ландшафту (до проблеми вивчення маргінальних груп) // Берегиня. - 2005. - № 1. - С.73-84.
 • Курочкін О.В. Про власність, яку ми втратили на крутих віражах історії // Народна творчість та етнографія. - 2005. - № 4. - С. 115-118. - Рец. на кн.: Гримич М. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців XIX-початку XX ст. - К., 2004. - 588с.
 • Нікішенко Ю.І. Окремі аспекти звертання до орнаменту в // Науковій літературі XIX-XX ст. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 68-74.
 • Павленко Ю. Глобально-цивілізаційні зрушення сучасності в контексті світових духовно-світоглядних традицій // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Матеріали міжнар. наук. конф. з нагоди 10-ліття Відділу глобалістики, геополітики та геоекономіки ICEMB НАН України, м. Київ, 24 черв. 2005 р. / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин; Ін-т соціології НАН України; Міжнар. асоціація "Україна-Римський клуб". - К., 2005. - С. 110-112.
 • Павленко Ю.В. Структура глобальної цивілізації // Вісн. НАН України. - 2005. - № 3. - С. 3-16.
 • Павленко Ю.В. Рец.: [Рецензія] // Укр. іст. журн. - 2005. - № 6. - С. 214-218. - Рец. на кн.: Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. - К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2005. - 632с.
 • Петрова О.М. Бієнале в масці венеціанського карнавалу // Дзеркало тижня. - 2005. - № 24 (25 черв. - 1 лип.). - С. 18.
 • Петрова О.М. Сучасне українське мистецтво // Дзеркало тижня. - 2005. - № 15 ( 23 квiт. - 6 трав. ). - С. 23.
 • Петрова О.М. У двобої з долею // Дзеркало тижня. - 2005. - № 46 ( 26 лист. - 2 груд. ). - С. 16.
 • Петрова О.М. Яким бути музею сучасного мистецтва України // Дзеркало тижня. - 2005. - № 6 (19 - 25 лют.). - С. 17.
 • Попович М.В.Витоки мультикультуралізму // Концепція мультикультуралізму: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: О.В. Білий та ін. - К.: Стилос, 2005. - С. 8-15. - (Сер.: "Філософські контакти: Україна-світ").
 • Попович М.В. Модель сучасного університету // Покликання університету: Зб. наук. пр. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 16-18.
 • Попович М.В. Українська національна ідея // Вісн. НАН України. - 2005. - № 8. - С. 14-20.
 • Пустовалов С.Ж. Етнічна концепція археологічної культури (АК) та сучасна практика виділення археологічних культур. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 84-88.
 • Скуратівський В.Л. Із нотаток до шевченкової біографії // Сучасність. - 2005. - № 12. - С. 122-145.
 • Скуратівський В.Л. Національна кінематографія: Стан, проблеми та шляхи їх вирішення:: Сесійний зал Верховної Ради України 23 лютого 2005 року, 14 год. 30 хв. // // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 5-74. - [Виступ Скуратівського В.Л - С. 46-47. ]
 • Скуратівський В.Л. Перспективи українського кіно: "Круглий стіл" в редакції журналу "Кіно-Театр", 19 січня 2005 року // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С.154-169. - [Виступ Скуратівського В.Л. - С. 164. ]
 • Сом-Сердюкова О.М. Вічні та тендітні квіти Юлії Бородай // Укр. культура. - 2005. - № 3-4. - С.20-21.
 • Сом-Сердюкова О.М. АМУ, ІПСІ - вік парубкування серйозних мужів // Галерея. - 2005. - № 1. - С. 26-27.
 • Сом-Сердюкова О.М. Солодке слово Венеція, або Життя святого Марка між небом та водою // Галерея. - 2005. - № 2. - С. 6.
 • Сом-Сердюкова О.М. Сучасний музей України: зміст-форма, // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 51-64.

2004

Собуцький М.А. "Біла тінь - чорне світло" // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 47.

 • Собуцький М.А. "Золота лихоманка" як симптом // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 41-43.
 • Собуцький М.А. "Ласаро з Тормеса" на екрані: історія та дзеркало культури // Кіно - Театр. - 2004. - № 1. - С.48-50.
 • Собуцький М.А. Межі психоаналітичного підходу в культурології // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 13-15.
 • Собуцький М.А. Між конструктивізмом і соцреалізмом ("Іван") // Довженко і кіно ХХ століття: Зб. ст. / М-во культури і мистецтв України. НаУКМА; Спілка кінематографістів України. Ред. журн. "Кіно- Театр". - К.: Вид-во Поліграф. центр "ТАТ", 2004. - С. 203-220.
 • Собуцький М.А. Призначена зустріч // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 60.
 • Собуцький М.А. Про перемогу соціалізму над реалізмом // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 46-51.
 • Собуцький М.А. "Рефлекс свободи": До 100-річчя з дня народження Жана Габена // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 41-45.
 • Бондарець О.В. Давньоруські городища в контексті семіотичної парадигми // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-65.
 • Бондарець О.В. Музейна археологія: теоретичні засади // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення: Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. "Софіївські читання", Київ, 27-28 листоп. 2003 р. / Заповідник "Софія Київська". - К., 2004. - С. 44-46.
 • Брюховецька Л.І. Арам Геворкян: "Ми пустили їхні фільми до себе, хоча нас про це ніхто не питав": Інтерв'ю / Бесіду вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 34-35.
 • Брюховецька Л.І. Богдан Козак: Шлях до театрознавчої школи: Інтерв'ю / Запитувала Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 20-22.
 • Брюховецька Л.І. Венеція 61: непомічений скандал // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 39-42.
 • Брюховецька Л.І. Війна як карнавал безумців // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 45.
 • Брюховецька Л.І. Дім на Кульпарківській // Кіно - Театр. - 2004. - № 1. - С. 55.
 • Брюховецька Л.І. До і после "Звенигори" // Довженко і кіно ХХ століття: Зб. ст. / Мін- во культури і мистецтв України. НаУКМА; Спілка кінематографістів України. Ред. жарн. "Кіно- Театр". - К.: Вид-во Поліграфцентр "ТАТ", 2004. - С. 153-163.
 • Брюховецька Л.І. Європейська демократія - радянський тоталітаризм як світоглядна опозиція О.Довженка // Довженко і кіно ХХ століття: Зб. ст. / Мін- во культури і мистецтв України. НаУКМА; Спілка кінематографістів України. Ред. жарн. "Кіно- Театр". - К.: Вид-во Поліграфцентр "ТАТ", 2004. - С. 183-193.
 • Брюховецька Л.І. Живий Шевченко // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 2-4.
 • Брюховецька Л.І. "Залізна сотня" проти ампутації пам'яті // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 48-49.
 • Брюховецька Л.І. "І вже немає сліз жалітися на кого.." // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як світогляд. Довженко і Параджанов // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. -С. 24-29.
 • Брюховецька Л.І. "Кіно-Ялта" - 2004. Час продюсерів // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 36-38.
 • Брюховецька Л.І. Мертвий сезон: Лист без відповіді // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 3-4.
 • Брюховецька Л.І. Микола Княжицький: Поштовх для інвесторів / Бесіду вела Л.Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 33-34.
 • Брюховецька Л.І. Мистецтво: магія кіно образу: Інтерв'ю з Б.В. Вержбицьким / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 34-37.
 • Брюховецька Л.І. Михайло Іллєнко: якою буде плата за крадену мрію?: Інтерв'ю / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 12-16.
 • Брюховецька Л.І. Музика для Андрюші, або Принадність зла // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 43-44.
 • Брюховецька Л.І. На прив'язі // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 39-40.
 • Брюховецька Л.І. Нетерпимість // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 32-33.
 • Брюховецька Л.І. Павлик В., Засланець Г. З днем "Іван Миколайчук" // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. -С. 62.
 • Брюховецька Л.І. "Переваги того світу над сим моїм світом..": "Європейська демократія - радянський тоталітаризм" як світоглядна опозиція О. Довженка // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 10-14.
 • Брюховецька Л.І. Поет у в'язниці // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 36.
 • Брюховецька Л.І. Польський фільм про українського колекціонера: Інтерв'ю з Малгожатою Полоцькою / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 36-38.
 • Брюховецька Л.І. Театр, наснажений фольклором: Інтерв'ю з Петром Колісником / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 29-31.
 • Брюховецька Л.І. Феномен життєстійкості // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 32-34.
 • Демчук Р.В. Некоторые сюжеты Северной башни Софии Киевской в контексте средневековой символической традиции // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення: Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. "Софіївські читання", Київ, 27-28 листоп. 2003 р. - К., 2004. - С. 81-85.
 • Демчук Р.В. Фантастический бестиарий в розписах башен Софии Киевской // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы ІІ Судакской междунар. науч. конф., г. Судак, 12-16 сент. 2004г. - К.-Судак: Академпериодика, 2004. - Ч. 3-4. - С. 41-44.
 • Джулай Ю.В. Навколо "Літератури" В.Набокова. Літературна деталь очима філософа і письменника // Філософія і література: Матеріали XI Харків. Міжнар. Сковородинівських читань, м. Харків, 24-25 верес. 2004р. / Харків. міське т-во "Філософська освіта"; Харків. економіко-правовий ун-т; Нац. ун-т внутрішніх справ; Філософ. фак-т Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна / О.М. Кривуля (ред.). - Х.: Прометей-Прес, 2004. - С. 144-151.
 • Джулай Ю.В. Поема М.В. Гоголя "Мертві душі": рефлексії в стилі постструктуралізму // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 16-21.
 • Курочкін О.В. Дохристиянська основа святкового календаря українців Карпатського регіону за матеріалами Р. Ф. Кайндля // Р.Ф. Кайндль і українська історична наука: Матеріали Міжнар. наук. семінару "Кайндлівські читання", Чернівці, 22-23 трав. 2004 р. Ч.1. - Вижниця, 2004. - С.126-131.
 • Курочкін О.В. Еротичні весільні ігри українців // Берегиня. - 2004. - № 1. - С. 27-38.
 • Курочкін О.В. З народознавчої спадщини Митрофана Дикарєва // Нар. творчість та етногр. - 2004. - № 4. - С. 43-45.
 • Курочкін О.В. Перші Кайндлівські читання // Нар. творчість та етногр. - 2004. - № 6. - С. 117-120.
 • Лосєв І.В. Комуністичні цінності в російській та українській культурі: порівняльний аналіз // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 41-46.
 • Лосєв І.В. Росія після відлиги: спогади про майбутнє // Ї: Незалежний культурологічний часопис. - 2004. - № 31. - С. 172-177.
 • Лосєв І.В., Грабовський С. Факти і фікції // Сучасність. - 2004. - № 4. - С. 95-106.
 • Петрова О.М. Аура свободи в "Мистецтвознавчих рефлексіях" // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 4(173). - С. 167-178.
 • Петрова О.М. Гульєльмо Джиральді - ілюстратор "Урбінського кодексу" // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 66-69;
 • Петрова О. Метафізика українського нефігуративу на межі ХХ та ХХІ століть.// Дух і літера. - № 13-14. / НаУКМА; Редкол.: П. Аскер та ін.; Реценз.: В. Омелянчик, М. Ткачук. - К., 2004. - С. 516-526.
 • Попович М.В. Гуманізм // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; ред.: В.А. Смолій та ін. - К., 2004. - Т. 2 . - С. 253.
 • Попович М.В. Гуманістичні орієнтири науки на порозі ХХІ століття // Вісн. НАН України. - 2004. - № 1. - С. 39-42.
 • Попович М.В. Конче потрібно приміряти себе до майбутнього // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 33-38.
 • Попович М.В., Пролеєв С. Нова серія філософських перекладів // Гьофе О. Справедливість і субсидарність: Виступи в Україні. - К.: Альтерпрес, 2004. - С. 5-6.
 • Попович М.В. Романтизм як стиль та ідеологія // Філос. думка. - 2004. - № 6. - С. 3-30.
 • Попович М.В. Філософія дискурсу і теорія культурних стратегій // Collegium. - 2004. - № 14. - С. 8-16.
 • Сігов К.Б. Архіпелаг Аверинцева ( до осмислення доби постатеїзму) // Аверинцев С.С. Софія-Логос: Слов. - 2-е вид., випр. і доп. - К.: Дух і літера, 2004. - С. 434-439.
 • Сігов К. Опір "терористичній гіпотезі" про людину - лейтмотив філософії Х. Арендт // Дух і літера. - № 13-14. / НаУКМА; Редкол.: П. Аскер та ін.; Реценз.: В. Омелянчик, М. Ткачук. - К., 2004. - С. 177-182.
 • Сом-Сердюкова О.М. Пісня про квітучий цвіт землі, або Гобелени Людмили Жоголь // Дніпро. - 2004. - № 3-4. - С. 136-137.

2003

Собуцький М.А. Глядацькі сумніви стосовно "Великого Іншого" // Кіно - Театр. - 2003. - № 4. - С. 52-53.

 • Собацький М.А. Досвід-межа і досвід за межею // Кіно - Театр. - 2003. - № 1 (45). - С. 40-41.
 • Собуцький М.А. Зміст форми (короткометражні фільми 32-ї "Молодості") // Кіно - Театр. - 2003. - № 1. - С. 24-25.
 • Собуцький М.А. Кінопоетика за Аристотелем // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 34-38.
 • Собуцький М.А. Насильство, катарсис і "не-Я" глядача // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 119-121.
 • Собуцький М.А. Насильство на екрані: фіксація чи пропаганда(круглий стіл) // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 2-4.
 • Бондарець О.В. Буття речі як феномена культури середньовіччя // Український музей. - К., 2003. - С. 187-190.
 • Бондарець О.В. Урбанізаційні центри Русі: людина в культурному просторі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1 : Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 109-114.
 • Бондарець О.В. Основні етапи і напрями в історії вивчення давньоруських городищ // Мандрівець. - 2003. - № 4 (45). - С. 18-24.
 • Брюховецька Л.І. Богдан Зіновій Хмельницький // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 28-29
 • Брюховецька Л.І. Живий театр у Донецьку: Інтерв'ю з художнім керівником Донецького укр. театру з Марком Бровуном / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 12-14.
 • Брюховецька Л.І. Ідентифікація в тумані // Книжник review. - 2003. - № 24. - С. 6-7.
 • Брюховецька Л.І. Кіно-Ялта - 2003: Інтерв'ю з директором Одеської кіностудії Т. Яворською / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 30-32.
 • Брюховецька Л.І. Козак Мамай проти Джеймса Бонда // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 36-37.
 • Брюховецька Л.І. Контроверсійне кіно // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 36-37.
 • Брюховецька Л.І. "Мамай": відкритий фінал: (Обговорення фільму) / В обговоренні фільму взяла участь Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 40-46.
 • Брюховецька Л.І. Микола Мерзлікін: "Таємниця, яку хочеш розгадати" / Бесіду вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 18-19.
 • Брюховецька Л.І. Микола Француженко: стати символом весни // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 17-19.
 • Брюховецька Л.І. Незагублений скарб // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 14-16.
 • Брюховецька Л.І. Неймовірна історія в іспанському стилі // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 44-45.
 • Брюховецька Л.І. Реставрація улюбленого жанру // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 3-5.
 • Брюховецька Л.І. Ролан Сергієнко: "Спіши сповідатись": Інтерв'ю / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 19-21.
 • Брюховецька Л.І. Сковорода сьогоднішній // Кіно - Театр. - 2003. - № 1. - С. 11.
 • Брюховецька Л.І. Сковорода сьогоднішній // Урок української. - 2003. - № 7. - С. 47.
 • Брюховецька Л.І. Студію віддають тихо і без бою, або Віддяка за "Срібного Ведмедя" // Кіно-Театр. - 2003. - № 5. - С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Шевченко в кіно // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 22-25.
 • Джулай Ю.В. Постмодерністське бачення культурної антропології як науки (проблеми, дискусії) // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 8-17.
 • Івашина О. Образлива невинність. Про український переклад книги // Український гуманітарний огляд. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 10. / Ред. кол.: Н. Яковенко та ін. - К., 2004. - С. 239-244. - Рец. на кн.: Скот Леш Соціологія постмодернізму / Пер. Ю. Олійника; Наук. ред. Н. Черниш. - Львів: Кальварія, 2003. - 344с.;
 • Корвін-Піотровський О.Г., Мовша Т., Бузян Г. Розвідки трипільських пам'яток Правобережної Київщини (слідами Вікентія Хвойки) // Трипільська цивілізація у спадщині України: Конф., присвяч. 110-річчю відкриття трипільської культури:Матеріали та тези доп. конф., м. Києв, 30-31 трав. 2003 р. / Укр. благодійний фонд "Трипілля"; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка; Ред. І. Т. Черняков. - К.: Просвіта, 2003. - С. 299-306.
 • Корвін-Піотровський О.Г. Трипільські поселення-гіганти як культурний феномен // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 80-83.
 • Король Д.О. Кельто-германські світоглядні паралелі крізь призму уявлень про життя та смерть // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 40-44.
 • Курочкін О.В. Відродження народознавства Слобідської України // Нар. творчість та етнографія. - 2003. - № 4. - С. 122-124.
 • Рец.: Відродження народознавства Слобідської України // Народна творчість та етнографія. - 2003. - № 4. - С.122-124. - Рец. на кн.: Муравський шлях - 97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної енциклопедії / Упоряд.: М. Красиков, Н. Олійник, В. Осадча та ін. - Х., 1998. - 360с.
 • Лосєв І.В. Географічні виклики ХХІ ст. і національна стратегія України // Визвольний шлях. - 2003. - № 7. - С.9-12.
 • Лосєв І.В. Морська політика невблаганна географія // Морська держава - 2003. - № 4. - С. 6-11.
 • Лосєв І.В. Русифікація в незалежній Україні: сучасний стан і перспективи // Визвольний шлях. - 2003 - № 5. - С. 3-7.
 • Лосєв І.В. Севастополь-Крим-Україна: басейн Чорного і Азовського морів у політичній та культурній історії України // Морська держава - 2003. - № 1. - С. 6-11.
 • Лосєв І.В. Україна в "Єдиному економічному просторі": шлях до прірви // Визвольний шлях. - 2003 - № 10. - С. 8-13.
 • Лосєв І.В. Українська культура в умовах російської експансії // Визвольний шлях. - 2003. - № 2. - С. 3-9.
 • Лосєв І.В. "Український міф" в російській культурі // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 17-22.
 • Лосєв І.В. "Шлях" до моря: геополітичні орієнтації українського козацтва ХVІ - ХVІІ ст.ст. // Морська держава - 2003. - № 3. - С. 40-43.
 • Петрова О.М. Зоряне небо митця ( Пам'яті академіка АМУ Д.Д. Лідера) // Мистецькі обрії 2001-2002: Альм.: Наук.-теорет. пр. та публ. / Акад. мистецтв України. Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. - К., 2003. - С. 581-583.
 • Петрова О.М. Італійські монументалісти XV-XVI ст. в діалогах з Данте Аліґ'єрі // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 38-44.
 • Петрова О.М. Маргіналізація мейнстриму сучасної української культури: мистецтво, архітектура // Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій: Матеріали наук.- практ. конф./ Нац. акад. управління; Ред. В.А. Гошовська, Упоряд. Л.І. Буряк. - К., 2003. - С. 54-61.
 • Петрова О.М. Мистецтво Львова у Києві // Українське мистецтво. - 2003. - № 1. - С. 94-95.
 • Петрова О.М. Онтологічний Тарас Шевченко // Київ. - 2003. - № 7-8. - С. 4-5.
 • Петрова О.М. Футуро Дмитра Нагурного // Укр. мистецтво. - 2003. - № 2. - С. 117-122.
 • Петрова О.М. Аура свободи в "Мистецтвознавчих рефлексіях" // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 4(173). - С. 167-178.
 • Попович М.В. Байдужість - поле для маніпуляцій // Ї: Незалежний культурологічний часопис. - 2003. - № 30. - С. 10-25.
 • Попович М.В. Батьківщина // Енциклопедія Сучасної України / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. - К.: Держ. головне підприємство респ. виробничого об'єднання, 2003. - Т. 1. - С. 313-314.
 • Попович М.В. Відродження, Ренесанс // Енциклопедія історії України: В 5 т. / Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 530-531.
 • Попович М.В. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів "раннього Модерну" // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди; Ред. І.П. Стогній; Упоряд С.Л. Йосипенко, Я.М. Стратій. - К., 2003. - С. 30-50. - К., 2003. - С. 30-50.
 • Попович М.В. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів своєї доби // // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22. - У 3-х ч. - Ч. 1: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 91-103.
 • Попович М.В. Поняття "дискурс" у метафоричному та логіко-лінгвістичному розумінні // Філос. думка. - 2003. - № 1. - С. 27-36.
 • Попович М.В. Про значення наукової спадщини В.І.Вернадського // Філос. думка. - 2003. - № 4. - С. 3-14.
 • Попович М.В. "500 днів" // Філос. думка. - 2003. - № 3. - С. 3-8.
 • Пустовалов С.Ж., Телєгін Д.Я., Ковалюх М.М. Радіокарбонова хронологія ямних та катакомбних пам'яток // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 11: Археологічні студії / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 24-27.
 • Сом-Сердюкоа О.М. Зображальні мотиви в українському декоративно-ужитковому мистецтві середини ХХ ст. // Мистецькі обрії 2001-2002: Альм.: Наук.-теорет. пр. та публіц. / Акад. мистецтв України. Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. - К., 2003. - С. 105-110.
 • Сом-Сердюкова О.М. Поліфонія живопису Іллі Штільмана // Галерея. - 2003. - № 2-3. - С. 32-33.
 • Сом-Сердюкова О.М. Українське художнє скло: проблеми презентації на міжнародних симпозіумах у Львові // Матеріали до українського мистецтвознавства: Зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 2. - С. 253-256.
 • Сом-Сердюкова О.М. Уроки Лідера // Галерея. - 2003. - № 1. - С.20-21.
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна