privat

Факультет правничих наук

Анотації курсів

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Актуальні проблеми візуальної культури
Розгляд концептуальних полів візуальної культури, таких як репрезентація, образ, іконоборство, естетика, піднесене, потворне, системи мистецтва і моди, спектакулярність, повсякденність та ін. Застосування широкого трансмедіального принципу: аплікабельність до багатьох медіумів підкреслює глобальний характер візуального виміру сучасної культури. Курс покликаний ознайомити студентів з новітніми напрямами візуальної культури.


Актуальні проблеми зарубіжної культурології
Мета курсу – висвітлення сучасних досліджень і тенденцій у західній історії та теорії культури, культурних студій. Курс оновлюється кожного року і тому не має постійної програми.


Антична культура
Характеристика античного типу культури в європейському та світовому контексті, культурної свідомості греків і римлян на головних етапах еволюції класичного світу, топіка античної культури та логіка її розвитку, культурологічна репрезентація античної людини, ознайомлення з головними текстами греко-римської спадщини історико-культурного змісту, панорама сучасного антикознавства (проблематика, методології, конфлікт інтерпретацій, теоретико-пізнавальні парадигми / школи, лексикон, сучасні реконструкції антика). Формування антикознавчого мислення, розуміння зв'язку сучасної європейської культури з греко-римською спадщиною.


Антропологія повсякдення
Теорія і практика сучасних компаративістських досліджень у галузі європейської етнології (етнокультурології, соціальної антропології). Феномен української етнічності (як наслідок процесів акультурації, дифузії, культурних контактів і взаємовпливів) розглядається крізь призму проблем загальноєвропейської етнічності історії. Спільне і відмінне в розвитку етнічних традицій європейських народів, особливості східноєвропейського етнокультурного ареалу, його регіонального та локального розмаїття. Порівняльний аналіз важливих характеристик матеріальної і духовної культури українців та їхніх найближчих сусідів і етнокультурних партнерів.


Археологія та давня культура
Упродовж навчального курсу студенти отримують базові знання з вивчення старожитностей культури та опановують "кабінетну" аналітичну діяльність археологів (що є зазвичай наслідком польової та камеральної роботи відповідно). Лекційна частина вводить студентів у тематичну термінологію та пропонує розуміння ключових етно- та соціокультурних змін розвитку людства на прикладі оцінки матеріальних артефактів минулого. Під час викладу слухачам демонструється численний тематичний візуальний та музичний контент задля забезпечення повноцінного долучення аудиторії до відповідних етнокультурних регіональних традицій. Практичні заняття передбачають виступи учасників на семінарах, підготовку ними презентацій, написання контрольних та тематичних творчих письмових робіт тощо. Закономірності й тенденції розвитку культури давнього людства до античного часу на території зарубіжної Європи, до часів Київської Русі та до часів Великих географічних відкриттів у Новому світі в країнах Азії й Африки. Культурно-історичні та природно-кліматичні епохи, їхні періоди й етапи. Спільні закономірності розвитку давньої та сучасної культури, еволюційний і циклічний розвиток культури. Археологічні джерела і методика визначення культурно-історичної цінності пам’яток давньої культури, проведення їхньої первинної наукової фіксації. Передбачено двотижневу археологічну практику.


Аспірантський дослідницький семінар


Вступ до історичної танатології
Упродовж навчального курсу студентам пропонується вивчення категоріального поля ставлення до смерті в традиційній свідомості різних соціумів в історико-культурному ракурсі. Лекційна частина пропонує огляд ключових категорії та моделей ставлення до смерті й посмертя і охоплює широкий проміжок часу від доби первісності - часу перших зафіксованих поховальних практик - і до Модерної Доби, коли фіксується радикальна зміна ставлення до моментів пов'язаних зі смертю (передусім у Європі). Під час викладу слухачам демонструється численний тематичний візуальний та музичний контент. Обмеження практичної частини до одного заняття вимагає вибіркового підходу до виконання завдань, де студенти зможуть продемонструвати ступінь свого ознайомлення з рекомендованими матеріалами - колоквіум або підсумкове тематичне тестування. Додатково можна здати творчу письмову роботу з вимогою проаналізувати традиційну картину посмертя та загробного світу у певній конкретній етнічній традиції


Вступ до теорії культури
Основні поняття, проблематика, структура і методи сучасної культурологічної науки. Етапи становлення культурологічного знання від античності до сучасності, місце культурології в системі гуманітарних наук, її практичне значення для розвитку національної культури, побудови громадського суспільства.


Декоративно-прикладне мистецтво та ремесла у XXI столітті
Народне мистецтво як частина культури. Декоративно-прикладне мистецтво. Проблема розвитку народної культурної традиції, яка включає в себе і мистецьку, і світоглядну частини. Курс розраховано на всіх, хто цікавиться символікою народного мистецтва, школами та напрямами його розвитку, а також статусом декоративно-прикладного мистецтва в загальнолюдському контексті.


Дискурси ідентичності європейської культури
Курс «Соціокультурний розвиток людства» надає можливість Він надає можливість студентам отримати грунтовні теоретичні та фактичні знання у дискурсивному просторі історії та теорії розвитку ідентифікації складових європейського цивілізаційного вибору, аналізу головних історичних подій європейської цивілізаційної розмірності та різних соціальних практик, що гарантують збереження цього вибору у культурних цінностях, та доводять, на етапі сучасної глобалізації історичного розвитку людства, свою ефективність та здатність до модернізації.


Доколумбові цивілізації: виклики та парадокси
Освітньо-наукова програма ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ СТУПІНЬ - МАГІСТР Вибіркові навчальні дисципліни "Доколумбові цивілізації: виклики та парадокси" 3д семестр, 4 год./тижд., залік, Король Д.О., доцент, кандидат культурології лекцій 22 год., семінарські 6год., самостійна робота 62 год. Останніми роками напрямок дослідження давніх цивілізацій фактично зійшов у нас нанівець. При тому, що в НаУКМА працювали відомі фахівці з цієї теми, і зокрема на кафедрі культурології. І якщо звичні зі шкільної лави цивілізації Старого Світу випускникам донині не цікаві (на превеликий жаль), то екзотичні держави та народи американського континенту інтригують і приваблюють. Більше того, саме специфіка соціокультурного розвитку Доколумбового регіону демонструє чимало парадоксів, що вибивають з традиційних схем шкільного знання. Тому, порівняння відповідних цивілізацій з аналогами Старого Світу становить чільне місце викладу, як і пошуки характерних алгоритмів для обох векторів. Мета та задачі дослідницького семінару: Таким чином, курс має 1) збагатити загальну ерудицію слухачів; 2) розширити їх культурний плюралізм; 3) навчити системному баченню в нормах постнекласичної парадигми наукового пізнання. Також, автор не лишає надію, що курс здатен пробудити в слухачах цікавість до подальшого дослідження культурі цивілізацій минулого. Адже "не знаючи минулого, людина буде вічно повторювати помилки попередників" (с). Під час викладу слухачам демонструватиметься тематичний візуальний та музичний контент. Для самостійного опрацювання матеріалів та для підготовки до практичних занять студентам буде надано чималий обсяг новітньої літератури, зокрема - англомовної. Щодо методів викладання, варто зазначити, що дискурс матиме ані історичний характер, ані музейницький, ані археологічний - хоча нерідко матиме справу зі старожитностями. Наразі ж це - дискурс історичної культурології. Навчити слухачів відрізняти її підходи - також входить до мети курсу.


Екранні мистецтва та візуальна культура
Науково-практична дисципліна передбачає ознайомлення з дослідженнями екранних мистецтв (кіно, відео, нові медіа) і, ширше, рухомого зображення як одного з ключових культурних явищ ХХ і ХХІ століття, а також набуття практичних навичок аналізу рухомого зображення. Головний фокус зроблено на ознайомлення з основними теоріями кіно та здійсненні самостійного аналізу фільму.


Елітарна культура


Етнокультурні процеси давньої Східної та Північної Європи
Походження мистецтва. Мистецький світ хліборобів трипільської культури. Жіночі образи Трипілля. Монументальна поховальна архітектура та скульптура давніх скотарів. Еротика давнього мистецтва. Образний аскетизм і знакова система доби бронзи. Естетика та символіка давнього посуду. Кам’яна Могила – скарбниця давнього мистецтва України. Арійська проблема й історія її дослідження. Класифікація індоіранських мов. Найдавніші іранці за даними археології. Археологічні культури: Середній Стіг, Ямна, Катакомбна, Зрубна. Скотарство як двигун розселення індоіранців у Євразії. Арії Індії та Ірану за Ригведою і Авестою. Номадизм. Археологічні дані про кіммерійців, скіфів, сармаів. Середньовічні іранці та їхній вплив на україногенез. Іранські релікти в українській традиційній культурі.


Етнокультурні процеси нового і новітнього часу
Даний курс присвячено розгляду сучасного стану теорії етносу й аналізові функціонування окремих її складників. Також розглядаються окремі аспекти функціонування етнічних культур у поліетнічних суспільствах і цивілізаційних процесах зламу ХХ–ХХІ ст.


Етнологія
Курс має на меті дати студентам можливість отримати всебічне уявлення про етнос як цілісну та самодостатню систему. Етнос і його культура виокремлюються в якості складного комплексу різних за характеристиками та функціональними особливостями компонентів. Увагу приділено теоретичним проблемам (теорія етносу, її понятійний апарат; методика і методологія, етнічна історія; етнічна психологія тощо) та розглядові окремих явищ і компонентів етнічної культури (етнічне мистецтво та його специфіка; соціальна структура; зв’язки, комунікації і знакові системи; традиційний світогляд; обрядність тощо).


Загальна історія мистецтв
Програма курсу "Загальна історія мистецтв" (скорочено - ЗІМ) відповідає навчальному плану підготовки бакалавра з базової вищої освіти "Культура" і є необхідною складовою частиною вивчення циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін з Культурології. Курс спрямований на вивчення багатої спадщини образотворчого мистецтва, створеного людиною упродовж кількох тисячоліть - від давніх культур до початку ХХ ст., окрема увага в межах курсу приділяється європейській візуальній культурі.


Загальна музеологія
В умовах цифрової цивілізації для реалізації власних завдань відповідно до світових тенденцій (комунікація, інтерактивність, партисипація) музей потребує кваліфікованих фахівців. Навчальна дисципліна складається із чотирьох модулів. В першому ("Теоретична музеологія") розглядаються дискусійні питання щодо ролі музею в сучасній культурі, наукові концепції музею (дитячий музей, екомузей, музей як культурний центр, музей як "третє місце" та ін.), структура музеології. В наступному модулі ("Історична музеологія") аналізуються загальні тенденції історичного розвитку музейництва в країнах Європи, Америки, Азії, Африки, Австралії та інших регіонів Океанії. В модулі "Прикладна музеологія" увага акцентується на фондовій, експозиційній та культурно-освітній діяльності музею, а також - музейному менеджменту та маркетингу. Модуль "Актуальні проблеми розвитку музеології" - це проблеми пам`яткознавства та охорони позамузейних пам`яток, культурного туризму, музейного джерелознавства, музейної соціології, музейної психології, музейної інформатики.


Загальна теорія культури
Основні поняття і концепції теорії культури. Феномен культури. Структура сприйняття і творення дійсності. Свідомість і підсвідоме. Тіло і символ. Знак, образ і міф. Архетика культури. Механізм культури. Традиція, ритуал, свято. Тема смерті в історії культури. Містичне в культурі. Культура і влада.


Індійська культура
Індологія як наукова дисципліна. Основні культурні регіони Індостану. Народи і мови Індії. Культурні зв’язки з іншими регіонами світу. Археологічні культури Індії. Історія індійської культури, основні історико-культурні епохи. Структура традиційного індійського суспільства. Релігійно-філософські вчення, література й мистецтво Індії. Культура Індії в XX ст.


Ісламська культура
Витоки та генеза ісламської культури, її релігійні засади. Культура «мусульманського відродження». Експансія ісламської культури доби середньовіччя. Архітектура. Орнаментальність. Арабська література і філософія. Занепад та «консервація» ісламської культури. Сучасний іслам.


Історія кіно


Історія костюму та моди
Дослідження тенденції взаємоіснування різних культур і напрямів суспільної свідомості через функції костюму в суспільстві.


Історія культури Європи
Курс "Історія культури Європи" входить до блоку історико-культурних дисцип-лін бакалаврської програми "Культурологія", його адресовано студентам-культурологам 1-го року навчання. Лекційний матеріал, топіка курсу охоплює головні періоди європейського культурного процесу від так званого Грецького дива (античного старту Європи) до епохи модерності. Курс спрямований на ознайомлення студентів із сучасною історико-культурною репрезентацією (кар-тиною розвитку) європейської культурної свідомості в її типологічний єдності та стадіальному і регіональному різноманітті. Автор намагався врахувати диверси-фікацію європейського культурного простору, так само як і фактор перманентних змін (протеізм) картини європейської культури. Але при цьому курс базується на уявленні про принципову єдність європейського культурного життя на різних етапах та в різних регіонах (субсистемах) - принцип ex pluribus unum. Фундамен-том такої парадигматичної єдності європейської культури розглядається антична спадщина (давньогрецька та римська складова, спадщина Pax Romana), християн-ська культура пізньої античності та раннього середньовіччя у відносинах конфлі-кту, толерантності, діалогу та перспектив синтезу. Курс "Історя культури Європі" пов'язаний з іншими курсами блоку, таки-ми як "Антична культура", "Культура Відродження", "Культура Європи Нового часу" и "Культура доби Бароко".


Історія містичних вчень Сходу та Заходу
Езотеризм, містицизм, окультизм як явища культури. Зв’язок містики з релігією й наукою, епістемологічний статус і специфіка позанаукового знання. Історія й основні засади містичних та езотеричних учень: гностицизму, йоги, тантризму, буддистської езотерики, даосизму, каббали, хасидизму, суфізму, християнської містики. Неоспірітуалізм ХІХ–ХХ ст. Наукові підходи до аналізу містичних учень (К.-Ґ.Юнґ, С.Ґроф, М.Еліаде). Містика в сучасній культурі


Історія світової культури
Курс "Історія світової культури" входить до блоку історико-культурних дисцип-лін бакалаврської програми "Культурологія" і служить складовою підготовки студентів - істориків і філософів першого року навчання. Лекційний курс намагається охопити і висвітлити центральні теми сучас-ного історико-культурологічного знання, канонічну топіку історії культури - опи-си і теоретичні образи основних типів культур (античність, традиційний Китай, Індія, ісламський світ) та культурно-історичних епох (європейське середньовіччя, Відродження, Новий час). Увага приділяється ключовим словам, мові опису, ка-тегоріям конкретних культур, характеристикам їхньої ментальності, картинам світу, моделям індивіда і соціума різних епох і ареалів. Лекційний матеріал міс-тить інформацію про історію вивчення культурних типів та епох, авторитетні наукові концепції і підходи, дискусійність та актуальну проблематику, а також бібліографічні огляди та рекомендації. Практичні заняття передбачають перевірку і корекцію отриманого знання, активізацію історико-культурної рефлексії студен-тів, формування пізнавальних орієнтирів в галузі сучасної історії культури


Історія українського кіно
Предмет курсу – комплексне вивчення українського кіно як індустрії та мистецтва, починаючи з 1893 року, коли Йосип Тимченко в Одесі винайшов (ще до братів Люм’єр) кінознімальний і кінопроекційний апарати. Розглядаються кінематографічні пріоритети України, які закономірно увінчалися світовим визнанням фільму «Земля» О.Довженка (увійшов до 12 кращих фільмів усіх часів і народів), десятками міжнародних нагород, що здобув фільм «Тіні забутих предків» С.Параджанова та ін. Курс передбачає студії над візуальною мовою та стилістикою українських фільмів усіх видів (ігрове, документальне, науково-популярне, анімаційне), різного художнього спрямування і смислового наповнення. Досліджуються найцікавіші фільми, творчість окремих режисерів, операторів й акторів. Історія українського кіно – це двічі повторений (у 20-х та 60-х роках) «золотий вік», який кожен раз закінчувався погромом та заборонами, що також є невід’ємною її частиною.


Історія української культури
Тема 1. (2 год.) Методологія теорії й історії національної культури. Історіографія питання. Тема 2. (4 год.) Давня Русь: формування культурних традицій. Прийняття християнства. Місто і село. Давній Київ. Тема 3. (2 год.) Україна ХІV -ХVІІ ст. Українські землі між Заходом і Сходом. Тема 4. (2 год.). Місто й міська культура у ХІV -ХVІІ ст... Тема 5. (2 год.). Народна культура напередодні барокової доби (ХУІ - перша половина ХУІІ ст.). Тема 6. (2 год.). Староукраїнське мистецтво ХУ - першаої половина ХУІІ ст.). Сакральне мистецтво. Тема 7. (2 год.)Українська культура другої половини ХУІІ - ХУІІІ ст.. Українське бароко. Тема 8 (2 год.). Романтизм. "Відкриття" народної культури на початку ХІХ ст. та його впливи на мистецьке, літературне та політичне життя українських земель. Тема 9. (2 год.). Слов'янофільство, народовство та український романтизм середини ХІХ ст. Тема 10. (2 год.). Освіта і наука. Розвиток літератури, музики, театрального мистецтва наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Тенденції містобудування та розвиток міст. Тема 11. (2 год.). Зміни в українській традиційно-побутовій культурі та народному мистецтві у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Тема 12. (4 год.). Українська культура ХХ ст. Семінар 1 (2 год.) Українська література початку ХІХ ст.. Г.Квітка-Основ'яненко. Література Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 1998. Додаткова література Історія української культури у 5-и томах. Том 4. Істрія української літератури ХІХ ст. у 2-х книгах. Т.1. - К.: Либідь, 2005. Грабович Г. До історії української літератури. - К.: Основи, 1997.


Канон тіла в культурі
Феноменологія тілесності (Мерло-Понті), культурно-історичні типи тілесності (школи історичної антропології) та психоаналітичні підходи до розв’язання проблеми тілесності. Питання тілесної поведінки, тілесної схеми, взаємозв’язку тіла і мови, Я-концепція. Окремо аналізуються питання співвідношення тілесності й ідеології (Біон, Анзьє).


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Київ та кияни
Історія і культура Києва. Окремі аспекти історичного та культурного розвитку міста, культурні традиції, що склалися в середовищі киян, легенди, які виникли про Київ і його населення, історична топографія міста. Історичні особи, пов’язані з Києвом, а також подіями ХІХ–ХХ ст.


Китайська класична культура
Історико-географічне підґрунтя виникнення, формування та розвитку китайської культури. Духовні й матеріальні аспекти класичної культури Китаю. Різні філософські та релігійні напрями, основні види китайського класичного мистецтва.


Комплексний кваліфікаційний екзамен


Культура Відродження
Ренесанс як певний часовий locus й емпірична реальність, як унікальна структура (модус) культурної свідомості, як культурологема. Реалії італійського Ренесансу від Петрарки до так званого Sacco di Roma. Поняття: класицизм, гуманізм, риторика, традиція, інновація, творчість, особистість, індивідуалізм, «інтелігенція». Спектр авторів від найавторитетніших класиків жанру (Ж.Мішлє, Я.Буркгардт, Й.Гейзінґа) до сучасних істориків культури Ренесансу (Е.Гарен, Л.Баткін та ін.).


Культура доби Бароко
Епоха Бароко як важливий чинник постсередньовічного розвитку європейського суспільства і формування культурної свідомості Нового часу. Традиція вивчення та інтерпретація доби Бароко як окремої історико-культурної доби. Особлива увага зосереджується на людині Бароко – її психології, емоційному та духовному житті, художній експресії, а також на матеріальних чинниках її існування (так звана фізіологія Бароко). Проблематика таких характерних для Бароко явищ, як гіперрелігійність проторенесанс, наукова революція, занепад народно-карнавальної культури, розвиток у XVII ст. соціокультурного типу буржуа. Окремо розглядаються італійське Бароко та французький «барочний класицизм».


Культура доколумбової Америки
В межах курсу розглядаються нові підходи щодо низки ключових проблем у вивченні доколумбових цивілізацій. Значна увага акцентується на специфіці соціокультурного розвитку Месоамерики та Центральних Анд, переосмисленні ролі корінних народів у структуруванні взаємодії з європейцями, а також порівнянні американського та близькосхідно-європейського культурно-історичного циклів. Студенти мають можливість опрацювати різноманітні джерела з історії культури доколумбової Америки.


Культура Європи Нового Часу
Проблеми ідентифікації культурно-історичних епох. Симбіоз культурних стилів та критерії їхнього визначення. Пізній Ренесанс і маньєризм. Естетика Бароко. Класицизм. Просвіта. Культурний клімат наполеонівської доби. Романтизм. Ідеологічні системи індустріального суспільства. Декаданс і перехід до модернізму.


Культура Європи середніх віків
Феномен західноєвропейської середньовічної культури. Її періодизація, комплексне визначення, поняттєвий апарат дослідження. «Каролінгський ренесанс», романський стиль і готика; культурологічний «вибух» у XII ст. та роль у ньому куртуазної (рицарської) субкультури; міста й університети; «контркультура»; специфіка пізнього середньовіччя і проторенесансу.


Культура повсякдення народів світу
Даний курс розрахований на студентів-культурологів як практичне продовження курсу "Етнологія". Він має на меті дати студентам більш детальну інформацію про етнокультурні особливості та специфіку повсякденних практик різних регіонів світу. На конкретних прикладах розглядаються різні компоненти культури та повсякденного життя як окремих народів, так і споріднених через спільний етногенез або через подібні культурні компоненти спільнот.


Культура США і Канади XVI-XXст.


Культура та влада
Соціокультурні аспекти владних відносин. Природа влади та механізми її реалізації; проблеми у галузі політичної свідомості, політичної культури і комунікації. Аналіз еволюції владних відносин і розвитку суспільної свідомості в радянському та пострадянському суспільстві.


Культура та цивілізація
Актуальні проблеми розвитку світової цивілізації в культурному аспекті. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація». Формування локальних і регіональних цивілізацій, внутрішня соціокультурна природа основних із них (давньоєгипетська, антична тощо). Закономірності становлення і природа сучасної світової макроцивілізації, місце в ній України та інших держав Центрально-Східної Європи.


Культура французського рококо
Освітня програма ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ - БАКАЛАВР Вибіркові навчальні дисципліни "Культура французького рококо" (280457) 6 триместр, 2 год./тижд., залік, ст. викладач Данченко М.В. лекцій 18 год., семінарські 10год., самостійна робота 62 год. Даний курс створено з метою розширення профілю історико-культурних дисциплін на кафедрі культурології НауКМА. На кафедрі кульутрології викладаються курси "Культура Європи нового часу" та "Культура доби бароко", в яких викладаються базові поняття історії західноєвропейської культури Нового часу. Дана дисципліна поглиблює і розвиває навчальний напрямок історії європейської культури за рахунок вивчення навчальної літератури та ознайомлення з першоджерелами. В результаті вивчення даної дисципліни студенти зможуть орієнтуватися в таких аспектах та проблемах історії французької культури XVII-XVIII століть як діяльність жіночих преціозних салонів, французька чарівна казка, франко-італійська рокайльна драматургія, та психологічна й еротична проза рококо.


Культура Японії
Історія формування японської культурної традиції, її загальні принципи, окремі напрями культури, мистецтва та духовної системи національного світосприйняття.


Культури класичного Сходу
Сходознавство і культурологію поєднують чимало рис – це і міждисциплінарність, і багатовекторний підхід, і комплексність порівняльних спостережень. Вивчаючи спадщину класичного Сходу, ми змушені звертатись одночасно до релігії та філософії, мистецтва та культури повсякдення тощо. Звісно, все це неможливо без знання мови регіону, і класичне сходознавство надає цьому належної уваги, та наразі це не є потребою культурологічної бази. Тож, нам буде достатнім відстежити різноманіття і багатошаровість цивілізацій Азії впродовж останніх 25 століть; зрозуміти ті вкорінені моделі ментальності, котрі керують поведінкою сучасних представників відповідних країн.


Культурна історія французької гуманітаристики XIX ст. - початок ХХ ст.
Актуальні проблеми розвитку світової цивілізації в культурному аспекті. Співвідношення понять «культура» та «цивілізація». Формування локальних та регіональних цивілізацій, внутрішня соціокультурна природа основних із них (давньоєгипетська, антична тощо). Закономірності становлення та природи сучасної світової макроцивілізації, місце в ній України та інших держав Центрально-Східної Європи.


Культурна пам`ять в репрезентаціях та інституціях GLAHM
Зміст цього курсу побудований, передусім, довкола роботи музеїв, галерей, архівів, закладів, які опікуються культурною спадщиною (в т.ч. владних інституцій) та бібліотек, котрі зберігають у своїх фондах книжкові пам'ятки (Galleries, Libraries. Archives, Heritage, Museums - GLAHM). Крім того, увага буде звертатися на синергетичні ефекти, що виникають при взаємодії цих закладів, їхній вплив на культуру та політику пам'яті. Важливий аспект курсу - вивчення спроб формування меморіальної політики з боку її суб'єктів, котрі перебувають у химерній та, зазвичай, хаотичній взаємодії. Робота в рамках освітньої компоненти "Культурна пам'ять в репрезентаціях та інституціях GLAHM" буде спрямована на подолання примітивних побутових уявлень про повсякденну діяльність, місії та візії зазначених установ. Захоплюючи уми діячів, наділених владою, нерелевантною їхній компетенції, ці уявлення стають загрозливими для галузі культурної пам'яті зокрема, та національної безпеки в цілому. Саме тому, під час курсу мова йтиме також про необхідну адвокацію діяльності інститутів GLAHM. Це, в свою чергу, передбачає досягнення глибокого розуміння емпірики окреслених закладів, яка формується методом проб і помилок протягом століть, та (не)відповідної теорії. Наукові галузі культурологічно-музейного циклу перебувають на стадії активного становлення, досить часто пропонують тексти, ізольовані від проблем галузі, і мають стійкі ознаки академічної імітації. Тож, здобувачам важливо оволодіти необхідним інтелектуальним смаком, щоб відрізнити науку від псевдонауки, та спрямувати свій розум на узгодження теоретичної та емпіричної діяльності. Варто також звернути увагу, на те що інновації в межах цього курсу не варто ототожнювати із неоманією. Цього можна досягти за рахунок формування габітусу поваги до консервативних тенденцій розвитку названих установ, неможливості відкидання тих чи інших положень, котрі емпірично підтверджені, лише через власне нерозуміння. Водночас, повага то традиційних елементів має бути урівноважена критикою історичного й актуального стану справ у меморіальній галузі, спрямованої на посилення еволюційної вітальності інституцій GLAHM.


Культурологія
Курс знайомить студентів із культурною спадщиною людства, дає можливість побачити характерні риси й відмінності різних етнокультурних типів, засвоїти основні універсальні механізми культури етносів і націй, навчає вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями культурології та історії світової культури, розглядати власну національну культуру в контексті світової. Розглядаються твори найкращих представників світової культурології: О.Шпенглера, А.Тойнбі, Ч.Хейзінги, Б.Малиновського та ін., що сприятиме орієнтуванню студентів у найвагоміших досягненнях світової культурологічної думки.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Студентські курсові роботи є органічними складниками навчального процесу на кафедрі культурології, основною метою яких є засвоєння навичок наукового письма і підготовка до написання наукових текстів - від академічних дослідницьких публікацій у спеціалізованих виданнях до наукової дисертації на вчене звання. Від моменту вибору наукового керівника та остаточного формулювання теми, студенти розробляють структуру своєї роботи, опрацьовують наукову літературу, прописують засновки, тези, контр-тези, та інші нюанси, характерні для наукових текстів. Основні вимоги тяжіють до дисертаційних, але значно легші, тут більше умовностей, оскільки курсові роботи є "пробою пера", а отже менш формальні за кваліфікаційну роботу. Вважається доречним рухатись в одній дослідницькій сфері від першої курсової і до дипломної (й до захисту дисертації в ідеалі), але суворою вимогою це не є.


Курсова робота з сертифікатної програми "Мистецтвознавство"


Курсова робота з сертифікатної програми "Музеєзнавство"


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Масова культура
Конструювання інтелектуального концепту "масова культура" і його двійника-антипода "популярна культура" подається через знайомство із словниками та теоретичними моделями мислителів із різних таборів - ліберального (Ханна Арендт) та неомарксистського (Фредрік Джеймісон та представники британських cultural studies). Зокрема підважуються однозначність і референтність таких концепцій як "маси", "культура", "тотальнісь", "ідеологія", "популярне", "демократичне", які відіграли ключову роль в конструюванні інтелектуального концепту "масова культура". Визначальним для теоретичного підходу, який покладено в основу дисципліни, є твердження Раймона Вільямса: "мас не існує, існує спосіб говорити про людей як про маси". У рамках дисципліни здійснюється практичне освоєння навичок аналізу найбільш концентрованих артефактів культуріндустрії - рекламних повідомлень, спираючись на семіологічно-психоаналітично-марксистський аналіз, розроблений Роланом Бартом та систематизований Джудіт Вільямсон.


Методика викладання культурологічних дисциплін у закладах освіти
Сьогоднішній світ міняється бурхливо та незворотньо. Пересічному користувачу сучасних медіа важко сприймати поточні новини неупереджено, і ще важче відрізнити справжні факти щодо певної ідентичності або чиєїсь мистецької спадщини від масово тиражованих тематичних спекуляцій. Для цього потрібен інтегральний міждисциплінарний погляд ерудованого фахівця, котрим безумовно здатен виступити культуролог. Тому саме культурологія наразі є потрібною як ніколи до того. Водночас адекватних фахівців бракує. При тому що культурологічний погляд можна випрацювати і у фахівців із інших галузей. Для цього потрібні методика та викладацька майстерність. Ось для чого і пропонується курс «Методика викладання культурологічних дисциплін у закладах освіти», що входить до навчального плану підготовки магістра з базової вищої освіти «Культура» і є важливим компонентом циклу професійно орієнтованих дисциплін з Культурології. Водночас, він може слугувати для всебічного розвитку студентів інших спеціальностей гуманітарного спрямування. Опанування запропонованого матеріалу формує фахівців із культурницької проблематики, здатних не лише бачити неупереджено підвалини бурхливих процесів людського співіснування в синхронії та діахронії, але і передати свої знання далі. Саме так стимулюється масовий запит на складність, здатність до діалогу тощо


Методологія наукового дослідження
Курс « Методологія наукового дослідження» ставить за мету дати знання найбільш поширених моделей розвитку наукового знання як теоретичного дослідження та продемонструвати на тлі методології природничих наук відмінність та особливості сучасного підходу до методології наукового дослідження у царині гуманітарного знання на прикладах дискурсивного аналізу, концепцій граматології, інтертекстуальності та історичної наратології.


Міська культура та повсякдення: антропологія міста
Цей курс є органічним продовженням курсу "Порівняльна етнологія" і розрахований на те, аби глибше розкрити студентам ті процеси, що відбуваються у культурі міського середовища. Місто постає не лише як об'єкт дослідження урбаністичних тенденцій, а і як простір із власними культурними традиціями. Матеріал, запропонований у лекційній та семінарській частинах, допоможе студентам глибше проаналізувати явища, що склалися саме у міському соціумі, і виокремити специфічні риси, притаманні культурі повсякдення саме міста. Зокрема проблематика лекційних та семінарських занять торкатиметься тих характерних рис міської культури, що склалися в межах різних регіонів України.


Музеї світу
Загальні уявлення про історію і сучасність музейної справи у світовому контексті. Розгляд окремих типів формування музеїв як значущої складової культури у світі за окремими узагальнюючими напрямами (Європа, США і Канада; Латинська Америка; Азія; Африка). Вивчення історії становлення і функціонування музейництва як теоретично, так і на прикладі окремих найбільш значущих музейних установ світу.


Музейна археологія
В рамках системно-комунікаційного підходу до вивчення музейної справи характеризуються предмети музейного значення і домузейні форми нагромадження історико-культурних цінностей у первісні та часи стародавніх суспільств. Висвітлюються особливості становлення археології як науки й організація музеїв в Україні, основні тенденції їхнього розвитку. Значну увагу приділяється фондовій та експозиційній роботі археологічних музеїв, аналізу найцікавіших виставкових проєктів.


Наукове письмо
Практично зорієнтована дисципліна, яке дає розуміння специфіки наукової роботи у сфері кульурології та навички наукового письма, спираючись на методологію, розроблену в рамках writing process movement. Фокус на процесі письма дозволяє навчити продуктивно організовувати дослідження, розрізняти якісно різні етапи роботи над текстом, та застосовувати композиційні принципи його структурування на різних рівнях. Важливою складовою дисципліни є роз'яснення значення і переваг академічної доброчесності та вимог до курсових та кваліфікаційних робіт з культурології. У ході навчання передбачено індивідуальну та групову роботу, яка спрямована на те, щоб допомогти студенткам обрати власний дослідницький напрям та почати працювати над курсовою роботою.


Науково-дослідний семінар: "Парадоксальність філософського мислення Григорія Сковороди"
Анотація: Актуальність. 2022 року в Україні відзначатиметься 300-ліття від дня народження Григорія Сковороди. До відзначення ювілею готується і гуманітарний факультет НаУКМА. Однією з перших подій, яка стала предтечею святкувань, були огляд та обговорення фільму, присвяченого Григорію Сковороді "Відкрий себе". Цю подію ініціювала д-р Ольга Брюховецька із командою кіноклубу НаУКМА. Разом з тим це поки що єдина ініціатива кафедри в плані відзначення ювілею знаменитого могилянця. Декан ФГН проф. Марина Ткачук звернула увагу на те, що потрібно ширше ознайомити могилянських студентів із поглядами Сковороди, аби таким чином можна було впроваджувати його праці у контекст сучасного інтелектуального дискурсу. Зважаючи на слушність пропозиції пропоную впровадити до циклу фахових вибіркових дисциплін дослідницький семінар "Парадоксальність філософського мислення Григорія Сковороди" Мета та задачі дослідницького семінару: (1) Познайомити студентів із творчістю Григорія Сковороди; (2) розкрити основні засади філософського мислення Григорія Сковороди; (3) розкрити парадоксальність мислення Сковороди, ознайомити студентів із джерелами, на які спирався мислитель, формуючи власні погляди, та показати, яким чином він компонує вибрані джерела, вписуючи їх у контекст власної світоглядної та філософської парадигми; (4) прищепити студентам навички самостійного аналізу філософських текстів Сковороди; (5) ознайомити студентів із сучасними мистецькими інтерпретаціями творів Сковороди (зокрема з виставами "Благородний Еродій" та "Наркіс" Львівського Національного молодіжного театру ім. Л. Курбаса; кінострічкою "Відкрий себе" тощо.) Структура та методи викладання: Курс складатиметься із 6 лекційних занять та 8 практичних. На лекційних заняттях студентів буде ознайомлено із основним корпусом філософських творів Григорія Сковороди, методами їх аналізу, принципами створення та функціонування Конкордансу Григорія Сковороди, з основними науковими концепціями та підходами до аналізу філософських поглядів та видатного українського мислителя, а також із сучасними підходами до сценічного і кінематографічного осмислення вчення Григорія Сковороди. На практичних заняттях студентам буде запропоновано вдома працюючи самостійно або у малих групах (2-4 людей у групі) провести аналіз окремих діалогів Григорія Сковороди, а потім під час аудиторних занять порівняти отримані результати та провести їх обговорення і уточнення.


Оглядові лекції до комплексного кваліфікаційного екзамену


Основи аналізу мистецьких творів
Програма вибіркового курсу "Основи аналізу мистецьких творів" має на меті доповнити і вдосконалити знання з історії та теорії образотворчого мистецтва, надати практичні навички дослідження творів з застосуванням класичних мистецтвознавчих та культурологічних підходів до аналізу візуальної культури. Завданням курсу зокрема є: ознайомлення з технікою виконання мистецьких творів від історії до сучасності та її вплив на розвиток мистецьких форм; співвідношення змісту та форми у творах образотворчого мистецтва, способи побудови та прочитання їх можливих змістів та наративів. Курс доповнює матеріали курсу "Сучасне мистецтво" і розрахований на студентів - культурологів (магістратура), І курс, факультет гуманітарних наук, але також має самостійне значення і бути корисним слухачам інших гуманітарних спеціальностей.


Основні поняття історії культури
Курс "Основні поняття історії культури" знайомить студентів з проблематикою формування історії культури як наукового жанру та сучасними уявленнями про її статус у системі гуманітарного знання, формами історико-культурних досліджень, типами культурологічного знання в контексті традиційних і сучасних практик історизму. Жанр історії культури розглядається як продукт розвитку історичного знання західного типу на етапі якісних змін та наукових революцій (змін паради-гми) 19 - 20 століть, що призводить до розширення предмету історії, її тематично-го репертуару та дослідницьких можливостей в плані створення історичної кар-тини світу. Значне місце посідає знайомство з творцями історії культури - їхніми науковими біографіями, творчими внесками та стилями історико-культурного письма. Курс служить загальнотеоретичним та історичним вступом до всіх дис-циплін історико-культурного циклу, які вивчаються студентами ("Антична куль-тура", "Історія культури Європи", "Культура Відродження" тощо).


Особистість в культурі Заходу в постметафізичний період
Специфіка бачення особистості у західній культурі другої половини XX ст., опанування проблематики найвпливовіших теорій особистості. Особливий наголос робиться на художній літературі, критиці та мистецтві.


Перформанс у сучасній культурі
Програма курсу "Перформанс у сучасній культурі" є важливим доповненням до циклу з Культурології та інших гуманітарних спеціальностей, адже презентує актуальний погляд на культуру як складну систему перформативних практик і дій, що осмислюються як події комунікації. У курсі перформанс розглядається не лише як культурний феномен, але і теоретичний інструмент аналізу культури, її презентації і трансформації.


Постмодернізм
дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня з підготовки магістрів та є необхідною складовою частиною вивчення теорії культури. Він дає можливість навчити студентів магістеріуму орієнтуватися в сучасному креативному світі та гуманітарному знанні , самостійно використовувати засвоєні концепції та поняття у своїй науково-дослідницькій діяльності. Курс орієнтований на поглиблене вивчення однієї з впливових традицій сучасного мислення, потенціал якої досі не вичерпано, Постмодернізм довго впливав і позараз впливає на продукування культури... Студенти виконують творчі завдання з інтерпретації проявів постмодерних та метаможерністських тенденцій в культурі, які взаємооцінюються шляхом їх обговорення на семінарських заняттях, виконання групового або індивідуального дослідницького завдання та захисту його на іспиті


Постструктуралізм
Курс є однією із складових нормативних навчальних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня з підготовки магістрів та є необхідною складовою частиною вивчення теорії культури. Він дає можливість навчити студентів магістеріуму орієнтуватися в сучасному гуманітарному універсумі та самостійно використовувати засвоєні концепції та поняття у своїй науково-дослідницькій діяльності. Курс орієнтований на поглиблене вивчення однієї з провідних традицій гуманітарного мислення, яка охоплює цілий ряд підходів у соціо-гуманітарному пізнанні, а також спрямований на введення в тематичне та проблематичне кола постструктуралізму


Практика дослідницька (етнологічна або музейна)


Практика музейна (ознайомча)
Формування цінісних орієнтирів, гуманістичної форми ставлення до навколишнього світу і до себе та емоційно-ціннісного підходу до знань; Виховання музейної культури (поваги до памяток історії та культури , розуміння музейної мови); Ознайомлення з експозиційними та фондовими колекціями музеїв різних за профілем (історичних, художніх, природничих, технічних, літературних, комплексних) та за основним суспільним призначенням (державних, академічних, навчальних, відомчих тощо).


Практика навчальна (культурологічна)
2д семестр, 30 год./тижд., залік, 4 зал. б., О.В. Бондарець, старша викладачка. Наскрізна програма практик включає музейну (ознайомчу), навчальну (культурологічну), дослідницьку (етнологічну або музейну), а також як вибіркову педагогічну практику. Навчальна (культурологічна) практика враховує пріоритетні напрями, які визначила кафедра культурології НаУКМА і які знайшли відображення в навчальному плані освітньої програми "Культурологія" (освітній ступінь - бакалавр). Завдання практики: ознайомлення з основними напрямами та специфікою діяльності архівів, архівів-музеїв (на прикладі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України та ін.); ознайомлення із сучасною структурою Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, її фондами, які є ґрунтовною джерельною базою для досліджень з історії культури; поглиблення фахових знань з теорії та історії культури шляхом візуалізації понятійно-категоріального апарату; формування та розвиток розуміння процесів проєктування, що відбуваються в сучасному мистецькому просторі; ознайомлення зі специфікою діяльності певних установ (музеїв, галерей, центрів та ін.) шляхом участі студентів в проєктах / програмах.


Практика педагогічна


Практика переддипломна
Переддипломну практику запроваджено відповідно до напряму професійної підготовки: 034 "Культурологія" магістрів кафедри культурології НаУКМА й спрямовано на оволодіння навичками, необхідними для подальшої дослідницької роботи у наукових установах сфери культури. Базою практики є Інститут культурології НАМ України. Умови пракики: наявність попереднього варіанту кваліфікаційної роботи, який у процесі практики очікувано зазнає вдосконалення теоретичних положень та їхньої апробації у межах профільного науково-дослідницького колективу. Підстави проходження практики: відповідні накази НаУКМА, ІК НАМУ та Договір про співробітництво між НаУКМА та ІК України Офіційний сайт Інституту культурології НАМ України URL https://icr.org.ua/


Практикум з аналізу вербальних джерел та наукових текстів
Актуальність: Робота зі студентами-культурологами показує, що вони пересічно (а) не розуміють, що це таке "джерело" в історико-культурному дослідженні; (б) з надмірною довірою ставляться до будь-яких текстів, у тому числі до історичних джерел, сліпо переказуючи, а не аналізуючи їх; (3) з надмірною довірою ставляться до авторитету "наукового" тексту, зазвичай не вміючи ані виділити у тексті його основну думку/концепцію, ані критично її проаналізувати. Разом з тим навики самостійного аналізу вербальних (і не тільки) текстів є основою роботи дослідника-гуманітарія. Задля того, аби заповнити цю прогалину в знаннях та уміннях студентів-культурологів, пропонується впровадити у програму вибіркових фахових дисциплін курс "Практикум з аналізу вербальних джерел та наукових текстів". Мета і завдання цього навчального курсу полягають в тому, аби (1) ознайомити студентів з основними типами вербальних джерел, на основі вивчення/аналізу яких формуються дослідження в царині історії культури; (2) ознайомити студентів з основними методами аналізу вербальних джерел; (3) дати студентам практичні навички самостійної роботи з джерелами; (4) ознайомити студентів з основними методами критичного аналізу наукових текстів; (5) надати студентам практичні навички критичного аналізу різного типу наукових текстів. Структура та методи викладання: Курс складатиметься із 4 лекційних занять та 10 практичних. На лекційних заняттях студентів буде ознайомлено із основним понятійним апаратом критичного аналізу текстів, типами вербальних джерел історико-культурного дослідження, типами наукової та науково-довідкової літератури, якою їм доведеться користуватися, а також з основними методами аналізу джерел та наукової літератури. На практичних заняттях студентам буде запропоновано працюючи самостійно або у малих групах (2-4 людей у групі) провести аналіз окремих вербальних текстів, а потім під час аудиторних занять порівняти результати аналізу та провести їх обговорення і уточнення. Практичні заняття, присвячені аналізу джерел провадитиме проф. Л. Довга, практичні заняття, присвячені аналізові наукових текстів провадитиме викл. А. Аветисян.


Придворна культура Франції доби Людовіка XIV
Курс "Придворна культура Франції доби Людовіка XIV" входить до складу блоку історико-культурних дисциплін бакалаврської програми "Культурологія", а також може слугувати додатковою дисципліною для професійної підготовки студентів, що навчаються на інших гуманітарних спеціальностях. Курс "Придворна культура Франції доби Людовіка XIV" охоплює вивчення французької культури в період від початку 1640-х і до середини 1710-х років. Основну увагу у нашому курсі ми присвятимо вивченню театральних реформ, становлення балетів як окремого сценічного жанру, специфіці мемуарної літератури, метаморфозам, яких зазнала католицька релігійність під прямим впливом реформ Людовіка XIV, та становленню нового типу ментальності у представників шляхетного суспільства завдяки утворенню королівського двору нового типу


Проблема автентичності культурної інтерпретації
На прикладі різних за походженням і методикою реконструкцій поеми М.Гоголя «Мертві душі» (поетики творчості, формальних, семіотичних, гіперконсистуальних, композиційних та ін.) демонструється значущість автентичності застосування методології «локальних стратегій творчого запозичення» в умовах принципової неможливості остаточного подолання читацького міфу «Мертвих душ».


Психологічні та психоаналітичні підходи у культурології
На основі розгляду першоджерел та подальших критичних розвідок психоаналіз подається як культурний феномен, як культуротворний фактор і як культурологічна дослідницька парадигма. Мета курсу – сформувати цілісне уявлення про психоаналіз, як про явище, що виникло й розвивалось у відповідь на потреби культури; його вплив на актуальні трансформації культури та на схеми інтерпретації її розвитку.


Ранній європейський романтизм і готика в культурі
Лекції читають провідні зарубіжні фахівці. Курс покликаний ознайомити студентів з новітніми напрямами cultural studies.


Релігійно-культурні традиції на теренах України
Пропонований курс надає уявлення про розвиток та взаємодію різноманітних релігійно-культурних традицій, котрі впливали на формування українського світогляду та менталітету. Адже міфологія визначає систему та основні структурно-семантичні параметри національної культури і є її мовою в семіотичному аспекті. Релігія та релігійність виступають не тільки провідними культуромоделюючими чинниками, а й засобами формування сучасного культурно-політичного простору України. У результаті опанування курсу студенти повинні усвідомити взаємозв'язок культури та релігії; вміти визначити базові культурно-релігійні категорії, здійснювати дослідження міфологічних систем (котрі не будучи фактом емпіричного дійсності, стали предметом культурологічної реконструкції) етносів, що мешкали на території України; аналізувати становлення світоглядних підвалин автохтонного східнослов'янського етносу; з'ясувати специфіку адаптації трансплантованої східнохристиянської традиції та її взаємодію із місцевими реаліями; визначати феномен "українське православ'я"; розуміти релігійні системи як певний чинник національного самозбереження (греко-католицизм) та ідентифікації (рідновірство); виявляти іноетнічні релігієтворчі процеси, що проявилися на українських теренах (штундизм у середовищі німецьких колоністів українського Півдня; хасидизм у єврейському середовищі як певна реакція на політичні реалії України відповідної доби; дотичність до світу ісламу у формі його кримсько-татарської філіації тощо); аналізувати вплив радянського "богоборництва" на загальний духовний занепад та виникнення місцевих синкретичних релігійних рухів (на кшталт Великого Білого Братства) в Україні пострадянської доби ; обгрунтовувати роль "релігійного відродження" як чинника самозбереження нації на підставі смислобуттєвих цінностей у спільному культурно-політичному просторі.


Розробка дисертаційного проекту


Семіотика культури
Передісторія, історія, різноманітні модифікації та принципи застосування підходу до культури, як до розгалуженої сукупності знакових систем комунікації. Формування уявлення про природу знака, причини знаковості у культурі, вміння розпізнавати прояви знакових систем на свідомому та підсвідомому рівнях у «мовах культури» різноманітного характеру – від музики, кіно, образотворчого мистецтва і літератури до рольових ігор та соціальних інтеракцій.


Соціальна і культурна антропологія
Еволюція предмета і методу соціальної та культурної антропології під впливом філософії культури, мовознавства і структурної лінгвістики, психології, соціології, системних моделей. Функціональні, структуралістські та постструктуралістські напрями в культурній і соціальній антропології.


Соціальна культурологія
Метою курсу є введення слухачів у проблематику різних соціальних практик сучасної культури. На лекційних та семінарських заняттях, які відбуваються в режимі диссенсусу розглядаються такі ключові концепти, як подія, постать інтелектуала, ідентичність, мультикультуралізм, нетерпимість, расизм, сучасні форми насильства, глобалізація, ідеологія, сучасне мистецтво, радикальна тілесність, субкультури, поп та ін., актуальні як у плані повсякденного праксису теперішніх суспільств, так і для теоретичного аналізу соціальних, економічних та політичних процесів сучасної культури. Застосовується широкий міждисциплінарний підхід: аргументація наводиться в антропологічно-філософсько-історичному та політико-економічному дискурсивних полях. Окрім опанування наукової літератури до семінарських занять, курс також передбачає прочитання (на вибір) мінімум двох романів безпосередньо дотичних до тематики курсу авторів, скажімо: Крістіан Крахт (“Faserland”, “1979”), Брет Істон Елліс (“Американський психопат”, “Гламорама”), Дуґлас Коупленд (“Generation X”, “Раби Майкрософта”) та Мішель Уельбек (“Елементарні частки”, “Платформа”, “Можливість острова”), та виконання підсумкової групової дослідницької іспитової роботи. Завдання до неї кожного року модифікуються чи пишуться спеціально під конкретний екзамен. Підготовка студентів за напрямком даної дисципліни є важливим освітнім компонентом для опанування фахівця з соціально-культурної експертизи різноманітних царин сучасного суспільства.


Соціокультурний розвиток людства
Осмислення розвитку людства з часів ранньої первісності і до наших днів є метою цього спецсемінару (семінару дослідницького типу). Впродовж V - VI семестрів увага акцентується на стадії формування передумов ранніх цивілізацій (X - III тис. до н. е.), стадії ранніх цивілізацій давнини (III - I тис. до н. е.) та стадії традиційних цивілізацій (поч. I тис. до н. е. - XVI ст.), а також на окремих проблемах, які існують у вивченні соціокультурного розвитку людства. Спецсемінар дозволяє опанувати методологію та методику дослідження первісності, давніх та традиційних суспільств у всіх їхніх проявах.


Стародавні цивілізації Сходу
Упродовж навчального курсу студенти опановують понятійний апарат та методологію вивчення цивілізаційних процесів; систематизують знання про основні риси та здобутки класичних цивілізацій стародавнього Близького Сходу. Лекційна частина відпершу знайомить студентів із методологією та понятійним апаратом; далі виклад йде за поступальною хронологією від перших ранньодержавних інституцій Близького Сходу IV тис. до н.е. і до цивілізаційних трансформацій елліністичної доби відповідно. Під час викладу слухачам демонструється численний тематичний візуальний та музичний контент. Практичні заняття покликані продемонструвати навички ідентифікації в цивілізаціях давнини етнокультурних патернів, парадигм культурних традицій тощо


Структурний аналіз художнього твору
Історія, теорія, художня критика дають навички самостійного аналізу творів образотворчого мистецтва як художньої форми. Структура курсу підпорядкована потребі наблизити його слухачів до самостійної мистецтвознавчої практики.


Сучасна культура Заходу
Сучасна культурна ситуація на Заході. Універсали культурних самоописів. Етапи європейської культури XX ст. Модернізм. Символічна революція в культурі XIX ст. Тоталітарність, мова, влада. Міфологема «кризи культури». Домінуючі інтелектуальні моди після Другої світової війни. Контркультура. Постмодерна свідомість.


Сучасне мистецтво та мистецькі інституції
Програма курсу "Сучасне мистецтво та мистецькі інституції" (скорочено - СМ) відповідає навчальному плану підготовки магістра і є необхідною складовою частиною вивчення циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін з Культурології. Курс спрямований на вивчення багатої спадщини образотворчого мистецтва, створеного людиною упродовж ХХ та початку ХХІ ст., окрема увага в межах курсу приділяється візуальній культурі Заходу. Також у межах курсу досліджується місце і роль візуального мистецтва у системі культури, зокрема у формі різноманітних інституцій, професійної та економічної діяльності. Курс "Сучасне мистецтво та мистецькі інституції" розраховано на студентів - культурологів (магістратура), І курс, факультет гуманітарних наук, напрям підготовки "Культурологія", але також може бути корисним слухачам інших гуманітарних спеціальностей.


Сучасні цінності очима ранньомодерних українців
Нині ми звично апелюємо до різного роду віртуальних "цінностей" (загальнолюдських, європейських чи національних), ранґуємо їх та протиставляємо одну одній. На рівні буденного сприйняття цінності наче "об'єктивуються", сприймаються як такі, що існували завжди зі сталим набором елементів, їх смислів та стрункою системою супідрядності. Насправді ж уявлення людей про те, що і чому є цінністю з часом мінялися вельми суттєво. Впродовж запропонованого курсу студенти ознайомляться з тим, як у ранньомодерній Україні формувались уявлення про благо/добро, та які смисли тоді вкладалися у такі важливі для сучасної людини цінності, як Вітчизна, гідність (честь), свобода, моральна чеснота, вірність, знання, суспільне благо, власність, мир, життя тощо.


Східнохристиянська культура
Трансформація Pax Romana у Pax Christiana. Становлення східнохристиянської цивілізації. Візантійська екуменічна доктрина та система влади. Колізії ранньовізантійського світогляду: язичницький неоплатонізм й християнська патристика. Розвиток догматичного богослов’я і концепції провідних єретичних рухів. Схизма церков. Pax Orthodoxa. Доба іконоборництва і принципи формування візантійської естетики. Характерні риси «класичного» візантінізму. Спектр ідей у пізній Візантії: ісіхазм і візантійський гуманізм. «Візантійська співдружність» країн Східної і Південної Європи. Київська Русь як субцивілізація східнохристиянської макроцивілізаційної системи. «Північна Фіваїда» Московського царства. Візантійська культурна спадщина у Європейській цивілізації.


Теорія і практика виставкової роботи
4д семестр, 4 год./тижд., залік, 3 зал. б., О.В. Бондарець, старша викладачка. Курс для бажаючих спробувати свої сили в event-індустрії та для тих, кого цікавить музейна справа. Розглядається насамперед історія виставково-ярмаркової діяльності, тенденції розвитку музейних виставок у XIX - XX ст., основні сучасні виставкові події, а також акцентується увага на теоретичних засадах музейної експозиції, етапах та специфіці її організації. Студенти мають можливість спрямувати свої зусилля на розробку власного виставкового проєкту та його реалізацію. Погляд на виставки як на інтерактивний, емоційний, творчий досвід відкриває нові перспективи для тих, хто їх проєктує.


Традиційні культури Африки, Австралії та Океанії
4 триместр, 2 год./тижд., залік, Бондарець О.В. , ст.викладач лекцій 26 год., семінарські 2год., самостійна робота 62 год. Курс спрямований на осмислення загальних тенденцій культурогенезу та його специфіки в тропічно-африканському та австралійсько-тихоокеанійському культурних регіонах. Автор приділяє значну увагу історії дослідження традиційної культури цих регіонів, особливостям світогляду населення, традиційному мистецтву та іншим актуальним питанням.


Туризм та екскурсійна справа
Феномен туризму є складним та багатогранним, що заслуговує на дослідження у академічному дискурсі як у ретроспективі, так і у перспективі, адже туристична діяльність завжди була і є невід'ємною частиною людського соціуму. Туристична подорож полягає не тільки в переміщенні у фізичному просторі, а й передусім,у культурному середовищі шляхом безпосереднього контакту із реаліями іншої культурної традиції, де турист залишається представником певного соціуму. В той же час, за умов глобалізації, туристична подорож сприймається як нова грань власної культури, бо включає інші країни до притаманного соціокультурного середовища подорожуючого. Людина, що пізнає світ у такий спосіб, не тільки спостерігає але й особисто розшифровує зміст пам'яток та пам'ятних місць, отже здійснює процедуру герменевтичного розкодування культурних символів. Розуміння світу під час туристичної подорожі переживається екзистенційно, на власному досвіді, а не кількісно-інформаційно як у наслідку іншого виду діяльності. Значною мірою, успішна реалізація акту прилучення до чужоземних "культурних галактик", а також сприйняття ціннісних орієнтирів у межах власної культури, які об'єднують людей в єдину соціокультурну спільноту, залежить від особистості посередника гіда-екскурсовода, від його інтелектуального рівня, ідейно-світоглядного спрямування та фахової майстерності. Адже сьогодні пересування у планетарному просторі стає цінністю, маркером успіху, що структурує "культуру мобільності", а "туриста" позиціонує у модусі ідентичності глобального світу (З. Бауман). Турагент (менеджер з туризму), за цих обставин, виступає модератором привабливої туристичної реальності, яка не завжди збігається з об'єктивністю. Пропонований курс, що виступає маркером "просторового повороту" в культурі, стосується новітньої галузі гуманітарного знання геокультурології та її відгалуження міфогеографії, на базі якої, переважно й ґрунтуються туристичні маршрути.


Українська і світова культура
Курс спрямований на ознайомлення студентів із сучасними науковими уявлен-нями про історичний шлях та внутрішню логіку розвитку світової культури і, зо-крема, вітчизняної як інтегральної частини культури європейського типу. Куль-турний досвід епох і цивілізаційних ареалів представлено як цілісну систему та історичний феномен, що поєднує різноманіття з єдністю, диверсифікацію і полі -лінійність розвитку з відносинами діалогу і перспективами синтезу. Значна увага приділяється європейському культурному матеріалу - стадіям і типам роз-витку європейської культурної свідомості, видам культурних практик та їхнім суб'єктам, історії європейської інтелігенції (інтелектуалів), рівням європейської культури (низовому, народному, фольклорному та елітарному, вченому, офіцій-ному), явищам субкультурності. Культура розуміється як суб'єктивний образ об'єктивного світу, як у першу чергу картина або модель світу, сформована акти-вністю суб'єкта, його свідомістю, тим, що отримало назву ментальності, індивіду-альної чи групової (наприклад, етнічної). Звідси різноманіття культур та їхня пер-манентна мінливість (протеізм). Курс повинен продемонструвати культурну ін-дивідуальність головних епох і ареалів (Давній Схід, Греція, Рим тощо), дати опис їхніх світоглядів у термінах відповідних культур, уникаючи модернізацій та анах-ронізмів.


Українська ідентичність: перспективи та виклики
Пропонований курс є авторським екскурсом, який простежує витоки, досліджує виклики та окреслює перспективи формування української ідентичності з огляду на культурно-цивілізаційний контекст. Національна ідентичність виступає культурно-історичним феноменом, актуалізація якого притаманна нашому часові, адже цей дискурс легітимізує геополітичні пертурбації, визвольні рухи, військові конфлікти та пов'язані з ними змінення траєкторій людських доль, що потребує теоретичного обґрунтування параметрів поняття "ідентичність", й це обумовлює актуальність пропонованого курсу. Наразі не існує комплексної теорії ідентичності у європейській гуманітаристиці, незважаючи на численні розробки її різноманітних аспектів від модерної доби до сучасності. Зокрема в Україні проблема національної ідентичності донедавна була відкритою, отже потребує вирішення за доби інтеграційного форсажу у безмежному просторі глобалізаційних викликів, гібридних конфліктів та військового протистояння. Протеcтна ідентичність консолідує політичну націю, живить її спротив, адже народ, позбавлений ідентичності є лише аморфним населенням на певній території. За великим рахунком, у кривавій війні, що нині триває, українці відстоюють власну ідентичність від нав'язування чужої, тобто стадію теоретичного осмислення у нашому випадку, замістила стадія практичної реалізації, що не відміняє наукового аналізу явища української ідентичності. Передусім конструювання ідентичності є інтелектуальним процесом, вона народжується і локалізується у свідомості; істотною характеристикою ідентичності є її динамічність та діалогічність. Відтак колективна ідентичність постає як перебіг і результат складного процесу ідентифікації спільноти, що характерно для формування національної ідентичності незалежної України. Інтенційними характеристиками ідентифікаційних процесів виступають національна ідея та національна міфологія.


Українська культура Раннього модерну і Києво-Могилянська академія
Курс має за мету поглибити знання студентів з духовної спадщини Києво-Могилянської академії (далі - КМА) у широкому культурному контексті. У курсі студенти мають можливість ознайомитися з загальними історичними умовами функціонування КМА та специфікою освітнього процесу в ній. Особливий акцент надається інтелектуальній історії, зокрема філософським і теологічним ідеям, що побутували в стінах Київської академії. Детально простежується вплив могилянців як на культуру України, так і їхній внесок у перенесення української і європейської культури на широкі терени Російської імперії. У курсі робиться спроба окреслити могилянську культуру у різних її вимірах зокрема, зокрема у літературному, образотворчому, музичному і архітектурному. Курс розраховано на студентів, які вже пройшли основний курс культурології і мають знання з історії як української, так і світової культури.А.


Українське мистецтво: теорія, історія, критика
Поглиблене вивчення вітчизняного образотворчого мистецтва як в контексті національних особливостей, так і з огляду на художньо-стильові зв’язки з європейською традицією. Ознайомлення з теоретичними проблемами мистецтвознавства та художньою критикою України.


Управління культурними проектами та ініціативами
Програма курсу " Управління культурними проектами та ініціативами" відповідає навчальному плану підготовки магістра і є необхідною складовою частиною вивчення циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін з Культурології. Курс дає можливість набути базових знань про діяльність ключових інституцій, що працюють з культурною спадщиною (GLAHM: Galleries, Libraries. Archives, Heritage, Museums). А також курс має на меті надати студентам практичні навички для імплементації культурних проєктів, роботи з публікою, інвесторами, організацію роботи зі ЗМІ, планування комунікаційної стратегії й ефективне використання соціальних мереж для просування та інше. Курс розраховано на студентів - культурологів (магістратура), ІІ курс, факультет гуманітарних наук, напрям підготовки "Культурологія", але він також може бути корисним слухачам інших гуманітарних спеціальностей.


Філософія гуманітарного знання
Нормативний курс для студентів МП гуманітарних спеціальнстей , у межах якого розглядаються питання доведення філософської герменевтики Г.-Ґ.Ґадамера до рівня основи і переосмислення гуманітарного мислення взагалі; подається критика ідеології існування загальних методологій гуманітарного знання (Е.Касірера, Е.Гуссерля, В.Дільтея); вивчаються питання феноменологічної реформи структурної антропології, психоаналізу, семіотики в герменевтичному проекті єдиної моделі інтерпретації культури (П.Рікер); аналізуються питання еволюції моделей гуманітарного знання М.Фуко, філософські засади "нового історицизму" (наративізм - А.Данто) тощо.


Філософія культурно-мистецької освіти


Франкфуртська школа
Ідеї Франкфуртської школи як впливової течії європейської гуманітарної думки XX ст. Основні етапи становлення і розвитку школи. Соціологічні і культурологічні концепції Т.Адорно, М.Хоркхаймера, Г.Маркузе, В.Беньяміна, С.Фромма, Ю.Габермаса. Сучасні рецепції ідей франкфуртців.


Художній ринок: теорія, історія і практика
Програма з курсу "Художній ринок: теорія, історія і практика" відповідає навчальному плану підготовки бакалавра, спеціальність "Культурологія". Курс є вибірковою дисципліною і доповнює цикл фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, блок "Мистецтвознавство". Курс дає можливість набути базових знань про систему художнього ринку, його ключових складових та можливості його регулювання; орієнтуватися в широкому теоретичному і фактологічному матеріалі, сприймати його комплексно та критично оцінювати процеси, що відбуваються в просторі художнього ринку; ознайомитися з широкою культурологічною та мистецтвознавчою джерельною базою.


Публікації

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Петрова О. М. Сміх, автор, твір : з української візуальності 1960–2000-х / Ольга Петрова ; [передм. Ольги Соломонової ; післям. Андрія Пучкова ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2022. – 239 с. : іл.
 • Брюховецька Л. І. Таємна історія фільмів. Пам’ять документів / Лариса Брюховецька. – Київ : Редакція журналу «Кіно-Театр» : Освіта України, 2021. – 312, [1] с. – (Кінематографічні студії ; вип. 12).
 • Філософська думка України ХІ–ХVІІІ ст.: від патристики до схоластики / [Олександр Киричок, Олена Сирцова, Лариса Довга, Микола Симчич, Ярослава Статій, Роланд Піч, Володимир Білодід ; відп. ред.: Я. М. Стратій] ; Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. – Київ : Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 627 с.
 • Історія цивілізації. Україна. – Харків : Фоліо, 2021. – Т. 2 : Від Русі до Галицького князівства (900–1256) / [О. Б. Бубенок, А. М. Домановський, О. О. Дядечко, В. І. Жишкович, Я. П. Запаско, В. А. Калініченко, Ю. О. Коренюк, Д. О. Король, Р. М. Луценко, О. В. Манігда, О. П. Моця, А. В. Петраускас, Ю. Л. Пшеничний, Н. В. Хамайко, О. Є. Черненко, С. М. Шумило, О. М. Ярошенко] ; упоряд. Олена Черненко. – 589, [1] с., [32] арк. іл.
 • Демчук Р. В. Українська ідентичність у модусі міфологем / Руслана Демчук ; [рец.: Петрова О. М. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Стародавний світ, 2014. – 235 с., [4] арк. іл. : іл., портр. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доповідей міжнародної наукової конференції, 24-27 вересня 2012 р., м. Київ, Україна / [ред. кол. : М. А. Собуцький (відп. ред.), Р. В. Демчук, Ю. В. Джулай] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. культурології. – К. : Стародавній світ, 2012. - 183 с. - До 20-річчя кафедри культурології.
 • Брюховецька Л.І. (упоряд. і наук. ред.) Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Л.Брюховецька ; Центр кінематогр. студій НаУКМА]. – К. : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Задруга, 2010. - 249, [2] с. : фотогр. - (Бібліотека журналу "Кіно-Театр").
 • Брюховецька Л.І. Своє/рідне кіно Леоніда Бикова. – К. : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Задруга, 2010. – 339 с. : іл., фотогр.
 • Петрова О.М. "Комедія" Данте Аліґ'єрі : мистецький коментар XIV-XX століть / Італ. ін-т культури в Україні, Т-во Данте Аліґ'єрі в Києві. – К. : Факт, 2009. – 417, [2] с .
 • Брюховецька Л.І. Кіносвіт Юрія Іллєнка. – К.: Вид-во «Задруга», 2006. – 288с. – (Б-ка журн. «Кіно-Театр»).
 • Семан Ференц. Ференц Семан. Живопис як автобіографія: Фотоальбом / Авт.-упоряд. та авт. вступ. ст. О. Петрова. – К.: Сталь, 2006. – 143с.
 • Визначні пам'ятки Києва: Енцикл. довід. / Ю.В. Павленко, Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, О.Ю. Храмов. - К.: Фенікс, 2005. - 496с.
 • Національна ідея і соціальні трансформації в Україні: Моногр. / М.В. Попович, А.М. Єрмоленко, В.Б. Фадєєв та ін. - К.: Укр. центр духов. культури, 2005. - 328с.
 • Брюховецька Л.І. Іван Миколайчук. - К.: КМ Академія, 2004. - 271с.
 • Джулай Ю.В. Філософія гуманітарного знання / Нац. унт "Києво-Могилянська академія". Каф. філос. та релігієзнавства; Каф. культурології. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 72с. - ( Метод. серія).
 • Курочкін О.В.Українці в сім'ї європейській: Звичаї, обряди, свята. - К.: Б-ка українця, 2004. - 245с. - (Бібліотека українця).
 • Петрова О.М. Мистецтвознавчі рефлексії: історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х рр. XX ст. - початку XXI ст.: Зб. ст. / НаУКМА. - К.: "КМ Академія", 2004. - 392с.
 • Сігов К.Б., Козеллек Р., Шеррер Ю. Історичні пошуки ідентичності: Укр.-нім. колоквіум (черв. 2000). - К.: Дух і літера, 2004. - 141с.
 • Брюховецька Л.І. Приховані фільми: українське кіно 1990-х. - К.: АртЕк, 2003. - 381с. (Бібліотека журналу "Кіно-Театр").
 • Сігов К.Б. Упоряд.: Діалоги на межі століть: Стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького, Київ, 1996-2000 рр. / Відп. К. Сігов, Л. Фінберг. - К.: Дух і літера, 2003. - 470с.
 • Сігов К.Б. Упоряд.: Пути просвещения и свидетели правды: Личность, семья, общество. - К.: Дух і літера, 2004. - 358с.

 

Підручники, навчальні посібники

 • Словник сучасного мистецтва : посібник. – Київ : Лопатіна О.О., 2021. – Вип. 1 / [Катерина Бадянова, Євгенія Бєлорусець, Ольга Брюховецька, Анфіса Дорошенко, Анна Калугер, Олександра Купченко, Ларіон Лозовий, Лада Наконечна, Валентина Петрова, Анна Пилипюк, Павло Хайло, Тета Цибульник] ; упоряд.: К. Бадянова, Л. Наконечна. – 140 с.
 • Довга Л. М. Методичні рекомендації щодо викладання навчальної дисципліни «Історія української культури» : (посібник для викладачів ВНЗ) / Лариса Довга ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра культурології. – Київ : НаУКМА, 2019. – 54 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15915
 • Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності : навч. посіб. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 173, [1] с.
 • Брюховецька О.В. Візуальна культура : наук.-практ. семінар 2007-2008 навчальний рік / О.В. Брюховецька. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 9 с.
 • Брюховецька Л.І. Кіномистецтво : програма курсу / Л.І. Брюховецька. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 11 с.
 • Брюховецька О.В. Масова культура : програма курсу 2007-2008 навчальний рік / О.В. Брюховецька. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 12 с.
 • Демчук Р.В. Східнохристиянська культура : програма курсу / Р.В. Демчук. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 11 с.
 • Джулай Ю.В. Соціокультурний розвиток людства : програма курсу / Ю.В. Джулай. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 12 с.
 • Джулай Ю.В. Філософія гуманітарного знання : програма курсу / Ю.В. Джулай. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 15 с.
 • Йосипенко О.М. Структуалізм : програма курсу / О.М. Йосипенко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 10 с.
 • Нікішенко Ю.І. Історія української культури : робочий тематичний план / Ю.І. Нікішенко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 18 с.
 • Нікішенко Ю.І. Порівняльна етнологія : робочий тематичний план / Ю.І. Нікішенко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 17 с.
 • Петрова О.М. Загальна історія мистецтва : програма навчальної дисципліни / О.М. Петрова. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 25 с.
 • Петрова О.М. Структурний аналіз художнього твору : робочий тематичний план / О.М. Петрова. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 9 с.
 • Петрова О.М. Сучасне мистецтво : концепція та практика : програма курсу / О.М. Петрова. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 18 с.
 • Скуратівський В.Л. Культура Нового часу – основні стратегеми новоєвропейського культурного розвитку : (лекцію прочитано 29 листопада 2006 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Вадим Скуратівський. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – 35 с.
 • Собуцький М.А. Психоаналіз і культура : програма курсу / М.А. Собуцький. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 16 с.
 • Чумаченко Б.М. Історія культури Європи : навчальна програма / Б.М. Чумаченко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 9 с.
 • Чумаченко Б.М. Культура доби Бароко : навчальна програма / Б.М. Чумаченко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 3 с.
 • Чумаченко Б.М. Культурологія : навчальна програма / Б.М. Чумаченко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 6 с/
 • Нікішенко Ю.І. Порівняльна етнологія. – К., 2006. – 48с.
 • Капранов С.В., Завгородній Ю.Ю. Методична розробка курсу "Філософія південної та Східної Азії" / НаУКМА. Каф. Філософії та релігієзнавства. - К., 2005. - 46 с.
 • Демчук Р.В. Методична розробка курсу "Культура Київської Русі" / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Каф. культурології. - К.: Б. в., 2004. - 48с.
 • Культурологія: Навч. посіб. / М.А. Собуцький, Б.О. Парахонський, О.І. Погорілий, О.М. Йосипенко. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 313с.
 • Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності. Стародавня Греція: Навч. посіб. / Рец.: К.П. Бунятян, В.М. Зубар, Ю.В. Павленко. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 100с.
 • Король Д. О. Вступ до історичної танатології : навчальний посібник / Денис Король ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2015. - 279 с : іл. -  Micтить бiблioгpафічні посилання -  Micтить покажчик.

 

Публікації /статті

2022

Cтатті

 

Інше

 

2021

Cтатті

 

Інше

 • Брюховецька О. В. Майбутнє / Ольга Брюховецька, Анфіса Дорошенко // Словник сучасного мистецтва : посібник. – Київ : Лопатіна О.О., 2021. – Вип. 1 / упоряд.: К. Бадянова, Л. Наконечна. – С. 68–81.
 • Довга Л. М. Засади оцінки та вибору вчинків в українських моральних вченнях ХVII ст. / Лариса Довга // Філософська думка України ХІ–ХVІІІ ст.: від патристики до схоластики / [відп. ред.: Я. М. Стратій] ; Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. – Київ : Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 111–136.
 • Король Д. О. Русь та вікінги / Денис Король // Історія цивілізації. Україна. – Харків : Фоліо, 2021. – Т. 2 : Від Русі до Галицького князівства (900–1256) / упоряд. Олена Черненко. – С. 437–461.
 • Король Д. О. Бальдр / Д. О. Король // Велика українська енциклопедія. – 2021. – https://vue.gov.ua/Бальдр. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22960
 • Король Д. О. Батрадз / Д. О. Король // Велика українська енциклопедія. – 2021. – https://vue.gov.ua/Батрадз. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22963
 • Король Д. О. Барастир / Д. О. Король // Велика українська енциклопедія. – 2021. – https://vue.gov.ua/Барастир. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22962

 

2020

Cтатті

 • Брюховецька О. В. "Імператор Юрій Іллєнко": колаж на тему колажу Параджанова / Ольга Брюховецька // Українська кінооператорська школа. Вибране : [збірник наукових статей / С. Марченко, О. Брюховецька, Л. Брюховецька та ін. ; упоряд. Лариса Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" : Освіта України, 2020. – С. 25–35. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18992
 • Брюховецька О. В. Ідеологія [електронний ресурс] / О. В. Брюховецька // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Ідеологія (дата звернення: 03.08.2021).
 • Богуславська К. П. Ідеологічні інтерпеляції сучасних фільмів про УНР в українському культурному контексті : (на прикладі стрічок "Таємний щоденник Симона Петлюри" (2018) та "Крути 1918" (2019)) / Катерина Богуславська, Ольга Брюховецька // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 49–61. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.49-61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19044
 • DAU. "Sometimes this space can hurt you" [electronic resourse] / Oleg Aronson, Amanda Barbour, Olga Bryukhovetska, Philip Cavendish, Natascha Drubek [et al.] // Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe. – 2020. – Vol. 2020, Issue 10. – P. 1. –https://doi.org/10.17892/app.2020.00010.230
 • Демчук Р. В. Постмайданна міфологія у репрезентації політичної еліти / Руслана Демчук // Революція Гідності: на шляху до історії : збірник наукових праць = The Revolution of Dignity: on its way to history : Collection of research contributions / відп. ред. І. Пошивайло, Л. Онишко ; Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті [та ін.]. – Київ : Національний музей Революції Гідності, 2020. – С. 64–75. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19583
 • Демчук Р. В. "Комікократія" як культурно-політична реальність / Руслана Демчук // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 13–20. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.13-20.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19052
 • Довга Л. М. Методологічні роздуми про викладання курсу "Історія української культури" / Лариса Довга // Docendo discimus – Навчаючи вчимося : (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики : до 25-річчя кафедри історії НаУКМА) : збірник статей/ упоряд.: Н. Яковенко, С. Бліндер ; наук. ред. Н. Яковенко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 73–93. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17384
 • Довга Л. М. "Справедливість" і "правда" в українських текстах правового характеру (друга половина XVI – перша половина XVII століття) / Лариса Довга // Sententiae. – 2020. – Vol. 39, Issue 2. – P. 46–63. –https://doi.org/10.31649/SENT39.02.046
 • Кирилова О. О. Культурні моделі любові / Кирилова О. О. // Людина. Екзистенція. Культура : контексти філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики: підхід філософської антропології як метаантропології : збірник наукових праць / за ред. Н. Хамітова і С. Крилової ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : КНТ, 2020. – С. 85–88. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18993
 • Король Д. О. In Memoria: Проблемні поля культуральної археології в контексті спостережень Л. С. Клейна / Денис Король // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 97–102. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.97-102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19038
 • Павліченко Н. Живопис Ольги Петрової у Львові / Надія Павліченко // Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – С. 295–302.
 • Петрова О. М. Нісайон. Випробування / Ольга Петрова // Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – С. 29–35.
 • Петрова О. М. "Іспанія твоя та моя". Чому саме Іспанія? / Ольга Петрова // Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – С. 157–162.
 • Петрова О. М. "Схід-Горизонталь". Живопис / Ольга Петрова // Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – С. 187–188.
 • Пустовалов С. Ж. Комплекс озброєння ранньої козацької доби за матеріалами розкопок на о. Байда / Сергій Пустовалов // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Музеєзнавство і пам'яткознавство. – 2020. – Т. 3, № 2. – С. 203–213. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20157
 • Пустовалов С. Ж. Макети гутного виробництва в експозиції музеїв / Сергій Пустовалов, Любов Чухрай // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 103–108. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.103-108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19037
 • Собуцький М. А. Знакові мотиви в сучасному серіалі / Михайло Собуцький // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 72–77. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.72-77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19042
 • Чумаченко Б. М. Philosophia togata: грецький трансфер у римській культурі / Борис Чумаченко // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 21–28. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.21-28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19051

 

Матеріали конференцій

 • Пустовалов С. Ж. Культ черепів в історичній перспективі на теренах України / Пустовалов Сергій // Танатологія: смерть та навколо смерті в європейській культурі : матеріали Міжнародної наукової конференції (1 вип. – 13 грудня 2019 р. ; 2 вип. – 13 листопада 2020 р.) / [редкол.: О. М. Титова та ін.] ; Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Ін-т археології НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. – Київ : Гельветика, 2020. – С. 87–91. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19778

 

Інше

 • Брюховецька О. В. Голоси, яких не чути [електронний ресурс] / Ольга Брюховецька // Політична критика. – Електронні дані. – 2020. – 29 вересня. –https://politkrytyka.org/2020/09/29/golosy-yakyh-ne-chuty/ (дата звернення: переглянуто: 02.08.2021).
 • Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – 309, [2] с., 19 л. іл. : іл., портр.

 

2019

Cтатті

 • Брюховецька Л. І. Вадим Іллєнко й еволюція кінозображення / Лариса Брюховецька // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – 2019. – Вип. 25. – С. 68–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17710
 • Брюховецька Л. І. Відтінки століття і палітра жанрів : огляд фільмів 2018 року / Лариса Брюховецька // Київ. – 2019. – № 1–2. – С. 159–171. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15337
 • Брюховецька Л. І. Внутрішня війна на кінематографічному фронті / Лариса Іванишина // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 3. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17001
 • Брюховецька Л. І. Дійсність і міраж, або Люди степової глибинки / Лариса Іванишина // Кіно-Театр. – 2019. – № 1. – С. 14–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16995
 • Брюховецька Л. І. Донбас. Земля і люди / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 1. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15008
 • Брюховецька Л. І. І детективна інтрига, і жива дійсність / [Лариса Брюховецька] // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 11–12.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15332
 • Брюховецька Л. І. Кар’єра Степана Радченка й атмосфера двадцятих / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 8–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15336
 • Брюховецька Л. І. Людина з табуретом і людина зі зброєю / Лариса Іванишина // Кіно-Театр. – 2019. – № 3. – С. 15–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16998
 • Брюховецька Л. І. Мужня правда про Іловайськ / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 6. – С. 3–4. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16475
 • Брюховецька Л. І. Олександр Довженко і Київська кінофабрика. До 125-річчя Олександра Довженка / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 5. – С. 40–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16239
 • Брюховецька Л. І. Оригінальний і сміливий фільм – рідкість / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 1. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15009
 • Брюховецька Л. І. Почуття... Глядачі на них чекають / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 42–45.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15326
 • Брюховецька Л. І. Практика сміху, або Енергія наших кінокомедій / Лариса Іванишина // Кіно-Театр. – 2019. – № 1. – С. 16–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17000
 • Брюховецька Л. І. У гущі екстремальних подій / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 4. – С. 4–5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16190
 • Брюховецька Л. І. Українське кіномистецтво в сучасному дискурсі історії кіно / Лариса Брюховецька // Всесвіт. – 2019. – № 3–4. – С. 147–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18116
 • Брюховецька О. В. Леді зникає: травматична пам’ять колективу у фільмі «Тіні забутих предків» / Брюховецька О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 14–20. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.14-20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16691
 • Брюховецька О. В. (Два) відсутні похорони: травматична пам’ять у фільмах «Тіні забутих предків» і «Камінний хрест» / Ольга Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 36–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15327
 • Демчук Р. В. Специфіка російського софіологічного міфу / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 21–28. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.21-28.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16690
 • Джулай Ю. В. Паризькі рубежі художнього розвитку картин поміщицького хазяйнування у «Мертвих душах» М. Гоголя / Юрій Джулай // Гоголезнавчі студії. – 2019. – Вип. 8 (25). – С. 107–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16711
 • Dovha L. Temat zła w kazaniach Antoniego Radywyłowskiego (na podstawie zbioru Wieniec Chrystusowy z 1688 r.) / Larysa Dovha // Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej / red. naukowa: Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. – T. 2. – S. 99–118.
 • Капранов С. В. Японські інтелектуали – випускники Київської духовної академії: Іван Кавамото-Сенума та Марк Сайкайсі (закінчення) / С. В. Капранов // Східний світ. – 2019. – № 1. – С. 5–17. – https://doi.org/10.15407/orientw2019.01.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17390
 • Капранов С. В. Дзен-буддизм та духовно-інтелектуальний потенціал Японії (друга пол. ХІХ–ХХ ст.) / С. В. Капранов // Східний світ. – 2019. – № 3. – С. 5–14. – https://doi.org/10.15407/orientw2019.03.005.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17391
 • Капранов С. В. Японські лауреати Нобелівської премії / С. В. Капранов // Китаєзнавчі дослідження. – 2019. – № 2. – С. 61–70. – https://doi.org/10.15407/chinesest2019.02.061. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17392
 • Кирилова О. О. Деякі зауваги до методології культурологічної аналітики кінематографа / Кирилова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 64–71. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.64-71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16684
 • Нікішенко Ю. І. Міська повсякденність в контексті діяльності музеїв / Юлія Нікішенко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 19–25. – https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.1.2019.172515. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17393
 • Pavlichenko N. Nana by Marcel Suchorowsky: the history of Russian Empire’s most expensive painting / Nadiia Pavlichenko // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 98–104. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.98-104.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16669
 • Петрова О. Н. Три модели художественного мышления. Творчество Олега Животкова и его сыновей – Сергея и Александра / Ольга Петрова // Sztuka Europy Wschodniej. – 2019. – T. 7 : Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki artystyczne. – S. 207–213. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17792
 • Петрова О. М. 1994 рік: нові горизонти / Петрова О. М. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 105–111. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.105-111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16661
 • Пустовалов С. Ж. Троя і Північне Причорномор’я в III тис. до н. е.: можливість контактів / Пустовалов С. Ж. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т.2. – С. 47–52. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.47-52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16686
 • Пустовалов С. Ж. Некоторые данные о развитии медицины в ямно-катакомбном обществе Северного Причерноморья / Сергій Ж. Пустовалов // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [etal.]. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 775–783.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17793
 • Собуцький М. А. Споруда як річ (на прикладі київських будівель 1920–1930 рр.) / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 82–87. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.82-87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16677

 

Матеріали конференцій

 • Бондарець О. В. Сучасна освітня модель музею та деякі актуальні проблеми музейництва / Оксана Бондарець // Могилянські читання 2019 : Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення / [редкол.: О. В. Рудник (голова) та ін.] ; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Фенікс, 2019. – С. 12–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19317
 • Брюховецька Л. І. Єврейська тема в українському кіно 1920-х рр. / Лариса Брюховецька // Єврейська культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.) : музейні колекції та театральне мистецтво : доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 19–20 квітня 2018 р.) / [ред.-упоряд. Р. Лаврентій] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – [Львів] : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 99–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16479

 

Інше

 • Історія українського кіно 1920-х років : хрестоматія / [упоряд., авт. передм., комент. Лариса Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу «Кіно-Театр» : Освіта України, 2019. – 289, [2] с.
 • Творчі пошуки українського кіно останніх років : [дискусія, організована редакцією журналу «Кіно-Театр»] / учасники: Олесь Янчук, Леся Воронина, Лариса Руснак, Тарас Томенко, Микола Сулима, Сергій Марченко, Анастасія Канівець, Лариса Наумова ; модератор Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 3. – С. 2–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15549
 • Петрова О. М. Мистецький Київ 1990-х : реконструкція / Ольга Петрова ; [Stedley Art Foundation]. – Київ : Publish Pro, 2019. – 478, [1] c.

 

2018

Cтатті

 • Бондарець О. В. Про музеологічну освіту та деякі особливості викладання музеологічних дисциплін / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 69–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14935
 • Бондарець О. В. Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі / Бондарець О. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 36–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15122
 • Брюховецька О. В. Трудове лібідо: фільм «Тіні забутих предків» і сексуалізація праці в радянському уявному / Брюховецька О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 35–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14940
 • Брюховецька О. В. Ольга Брюховецька: «Життя – це не завжди пряма лінія» / спілкувалася Лариса Ятченко // Кіно-Театр. – 2018. – № 6. – С. 35–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14718
 • Брюховецька О. В. По той бік інтерпретації (моменти мовчання) / Брюховецька О. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 4–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15127
 • Демчук Р. В. «Візантійські» лексеми: традиція означення в імперському дискурсі / Руслана Демчук // «Візантійщина» : візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / за ред. А. Домановського, О. Файди ; уклад. М. Домановська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : Майдан, 2018. – С. 116–131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15490
 • Джулай Ю. В. Мовчазні картини науки господарювання автора «Мертвих душ» у монологах і діалогах Собакевича / Джулай Ю. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 43–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15121
 • Dovga L. Principles of quoting the Holy Scriptures in works by 17th century Ukrainian authors: approaching the issue [electronic resource] / Dovga, L., Kyselov, R. // Studi Slavistici. – 2018. – Vol. 15, Issue 1. – P. 87–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15847
 • Кирилова О. О. Філософія кіно, метод моделювання та проблема декадентського кінотвору / Кирилова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 17–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14943
 • Кирилова О. О. Два кіносюжети декадансу: 1921 рік («Корабель» Ґ. д’Аннунціо та «Чорна Пантера» В. Винниченка) / Кирилова О. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 61–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15118
 • Климчук О. Ю. Про етичні межі критики культури з позицій психоаналітичної теорії параної / Климчук О. Ю. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 50–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15120
 • Король Д. О. Скіфський Танатос у новітніх вітчизняних виданнях : [рец. на: Вертієнко Г. В. Іконографія скіфської есхатології. – Київ, 2015. – 224 с. ; Степанов М. В. Скифский хтонический миф и его отражение в погребальном обряде. – Киев, 2015. – 177 с.] / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 85–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14932
 • Король Д. О. Декотрі аспекти «аксіальності» за Карлом Ясперсом у контексті історичної танатології / Король Д. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 25–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15124
 • Нікішенко Ю. І. Одноразова річ у сучасному повсякденні / Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 31–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15123
 • Павліченко Н. В. На крилах свободи: лірична абстракція Ірини Ворони / Павліченко Н. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 67–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15117
 • Петрова О. М. Матриця творчої свободи / Петрова О. М. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 71–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15116
 • Пустовалов С. Ж. Особливості представлення макетів гарячих виробництв у музеях / Пустовалов С. Ж., Чухрай Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14933

 

Інше

 • Брюховецька О. В. Візуальний поворот у культурі і культурології / Брюховецька О. В. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 130–165. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15232
 • Демчук Р. В. Ідентифікаційні поняття культурології / Демчук Р. В. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 9–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15235
 • Джулай Ю. В. Концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив Л. А. Вайта / Джулай Ю. В. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 168–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15231
 • Dovga L. Multiple Types of “The Good” in Hryhorii Skovoroda’s Philosophical Discourse: Dobro vs Blaho / [Larysa M. Dovga] // The Linguistics of Vocabulary / ed. Christine Hansen. – New York: Nova Science Publisher, 2018. – Chapter 1. – P. 1–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15354
 • Івашина О. О. Стиль як основа у викладанні культурології / Івашина О. О. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 235–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15229
 • Король Д. О. Культури і цивілізації крізь призму ментальності / Король Д. О. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 46–98. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15234
 • Нікішенко Ю. І. Етнологія та культурологія: спільні проблемні поля культуро-центричного світу / Нікішенко Ю. І. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 205–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15230
 • Собуцький М. А. Знаки у культурі / Собуцький М. А. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 261–290. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15228

 

2017

Cтатті

 • Бондарець О. В. Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 72–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12152
 • Брюховецька О. В. Між конформізмом і емансипацією: політичні імплікації візуального повороту в культурі і культурології / Брюховецька О. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 5–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12331
 • Брюховецька О. В. Поезія і/чи проза: до археології однієї дискусії в радянському кіно / Брюховецька О. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 33–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12158
 • Демчук Р. В. Гуманітарні стратегії «донбасизації» України / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 18–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12161
 • Демчук Р. В. Креси: міфологічна ідентичність культурного пограниччя / Р. В. Демчук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2017. – Вип. 14. – С. 82–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13138
 • Демчук Р. В. Ментальність як ідентифікаційне поняття у матриці української культури / Р. В. Демчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – 2017. – № 1. – С. 28–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13137
 • Демчук Р. В. Метаморфози міфологічного / Демчук Р. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 14–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12330
 • Демчук Р. В. Міфологема в контексті моделювання національної ідентичності / Демчук Р. В. // Культурологічна думка : щорічник наукових праць. – 2017. – № 11. – С. 53–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13447
 • Демчук Р. В. Міфопоетика як культурний топос та культурологічний метод / Р. В. Демчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – 2017. – № 3. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13136
 • Джулай Ю. В. Ескізи фрагментів «Мертвих душ» у пробах мандрівного письма на сторінках закордонного листування М. В. Гоголя 1836 року / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 42–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12157
 • Dovga L. M. Philosophical conceptual apparatus formation in Ukrainian literary works of the 17th century: “dobro” and “blaho” / L. M. Dovga // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 33, вып. 1. – С. 98–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13373
 • Єрмолаєва В. С. Явище «шароварщини»: пошук дефініції / Єрмолаєва В. С., Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 27–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12328
 • Капранов С. В. Випускник Київської духовної академії Даниїл Конісі як інтерпретатор китайської філософської думки / Капранов С. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 40–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12325
 • Капранов С. В. Місіма Юкіо як мислитель (на матеріалі соціально-філософських праць пізнього періоду) / Сергій Капранов // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2017. – Вип. 65. – С. 150–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13139
 • Капранов С. В. Педагогічна діяльність Окави Сюмея / С. В. Капранов // Східний світ / гол. ред. І. В. Отрощенко. – Київ, 2017. – № 4. – С. 18–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13140
 • Капранов С. В. Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії / С. В. Капранов // Східний світ / гол. ред. І. В. Отрощенко. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13141
 • Кирилова О. О. Володимир Винниченко: «кінодекадент у вишиванці» (культурна історія екранізацій – 1917–2014 рр.) / Кирилова О. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 58–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12322
 • Климчук О. Ю. Рецепція психоаналізу у праці Є. А. Шевальова «Про паралогічне мислення» / Климчук О. Ю. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 47–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12324
 • Klymchuk O. Discourse of Male Erotomania in Knut Hamsun’s Pan / O. Klymchuk // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 56–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12155
 • Король Д. А. Древнескандинавский thanatos: коды нордической ментальности в контексте умирания / Король Д. А. // Aliter : научно-теоретический журнал. – 2017. – № 7. – С. 32–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11940
 • Король Д. О. Деякі спостереження щодо проблематики дослідження культури і цивілізації / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 5–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12163
 • Король Д. О. Фетишизація мертвої голови як вмістилища концентрованої позатілесної духовної сутності / Король Д. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 79–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12318
 • Павліченко Н. В. Художній ринок як культурологічний та економічний феномен / Павліченко Н. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 72–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12320
 • Петрова О. М. Світи мандрівного Андрія Блудова / Петрова О. М. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 76–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12319
 • Пустовалов С. Ж. Деталі військового костюма російської армії 1730-х рр. (за матеріалами розкопок на острові Байда) / Пустовалов С. Ж., Пустовалов В. С. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 79–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12151
 • Собуцький М. А. Серіальна продукція: питання референції / Собуцький М. А. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12327

 

Матеріали конференцій

 • Павліченко Н. В. Художній ринок кінця 19 століття: Київ і Петербург, порівняльний аналіз / Надія Павліченко ; наук. кер. О. М. Петрова // Четверті Платонівські читання : тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – Київ, 2017. – С. 65–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13177

2016

Статті

 • Briukhovetska O. V. Parajanov’s Metamorphoses : from Versified Film to the Cinema of Poetry / O. Briukhovetska // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 50–56. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9370
 • Васильковська М. А. Історична ностальгія : пошук ідентичності в епоху глобалізації / Васильковська М. А. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 5–9. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9359
 • Данченко М. Л. Витоки німецької літературної казки рококо в першій половині XVIII ст. / Данченко М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 64–67. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9372
 • Демчук Р. В. Крим як Храмова гора / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 10–17. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9362
 • Демчук Р. В. Крым в контексте византийской культурной традиции / Демчук Р. В. // Сугдейский сборник : материалы VI Судакской международной конференции «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре» (г. Судак, 19–22 сентября 2012 г.). – Киев : Филюк, 2016. – Вып. VI. – С. 7–13.
 • Джулай Ю. В. Гоголівські тесери до мандрівок К. М. Базилі з малюнками К. П. Брюллова в тексті «Мертвих душ» / Джулай Ю. В. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 82, № 6 : Філологічні науки. – С. 26–37. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9767
 • Довга Л. М. Посібник із курсу «Історія української культури» : питання до дискусії / Л. Довга // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 74–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11514
 • Довга Л. М. Поняттєвий апарат у дискурсі українських церковних інтелектуалів XVII ст. : до постановки проблеми / Довга Л. М. // Sententiae. – 2016. – № 1 (34). – С. 132–143. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11515
 • Довга Л. М. «Добро» і «благо» в українських текстах першої чверті XVII століття : лексика перекладів / Довга Л. М., Оліщук Р. Л. // Sententiae. – 2016. – № 2 (35). – С. 113–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11516
 • Задирака К. І. Віртуальне тіло : приклади соціальних мереж та анонімних форумів / Задирака К. І. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 18–22. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9363
 • Калантарова О. Ю. Цивілізаційні та ідеологічні трансформації в Центральній Азії : спроба культурологічного аналізу праць Б. І. Кузнєцова / Калантарова О. Ю., Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 68–75. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9373
 • Копівська А. Р. Статус і роль імператриці у візантійському суспільстві / Копівська А. Р. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 76–81. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9374
 • Король Д. А. Культ Меланхолии и «сатурнианство» в западноевропейской образности ранненового времени / Король Д. А. // ΠΡΑΞΗΜΑ : проблемы визуальной семиотики. – 2016. – № 4 (10). – С. 32–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11517
 • Левицький В. В. Концепції фашизму / Левицький В. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 23–27. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9365
 • Pavlichenko N. Art Galleries as an Important Component of the Art Market in Kyiv during the Years of 1990–2010 / N. Pavlichenko // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 42–46. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9368
 • Павличенко Н. В. Иван из рода Терещенко: меценат, коллекционер и активный участник киевского художественного рынка конца ХIХ века / Павличенко Н. В. // Символ науки : международный научный журнал. – 2016. – № 10 (3). – С. 145–149. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11513
 • Петрова О. М. Озираючись на 1960-ті роки / Петрова О. М. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 46–49. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9369
 • Пустовалов С. Ж. Зброя в жіночих похованнях катакомбної спільноти / Пустовалов С. Ж. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 86–89. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9376
 • Собуцький М. А. Етичний вибір героя серіалу з погляду психоаналізу / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 57–63. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9371
 • Шагурі М. С. Трагедія як один із механізмів заміщення насильства в стародавніх Афінах / Шагурі М. С. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 82–85.  http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9375

 

Матеріали конференцій

 • Довга Л. М. Уявлення про «благо» у проповідях Антонія Радивиловського (за збірником «Вінець Христов», 1688 р.) / Лариса Довга // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 72–81.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11450

 

Інше

 • Брюховецька Л. І. Давня і сучасна Україна в кіно Польщі / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2016. – № 3. – C. 15–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11453
 • Briukhovetska O. V. «Nuclear Belonging»: «Chernobyl» in Belarusian, Ukrainian (and Russian) films / Olga Briukhovetska // Contested Interpretations of the Past in Polish, Russian, and Ukrainian Film : Screen as Battlefield / ed. by Sander Brouwer. – Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2016. – P. 95–122.
 • Петрова О. М. Миттєвості приватного життя / Ольга Петрова ; Stedley Art Foundation. – Київ : Основи, 2016. – 542, [1] с. : іл., портр.
 • Собуцький М. А. Етичний вимір «Гри престолів» / Михайло Собуцький // Кіно-Театр : ілюстрований журнал. – 2016. – № 2. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11451
 • Собуцький М. А. Етика й політика в норвезькому серіалі «Окуповані» / Михайло Собуцький // Кіно-Театр. – 2016. – № 3. – С. 7–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11452

2015

У виданнях НаУКМА

 • Бондарець О. В. НаУКМА і музеї : деякі особливості діалогу / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 75-78.
 • Бондарець О. В. Передмова / Оксана Бондарець // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 3-4.
 • Демчук Р. В. Візантійський міф російської "релігійної філософії" ХІХ ст. / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 25-32.
 • Демчук Р. В. Homo imperii / Демчук Р. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 4-12.
 • Джулай Ю. В. Письмо Ф. Рабле в поемі М. Гоголя "Мертві душі" : картина відповіді після критики М. Бахтіна / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 5-12.
 • Джулай Ю. В. Передмова / Джулай Ю. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 3.
 • Король Д. О.  До проблеми регіональної та етнокультурної специфіки одного поховального обряду / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 33-39.
 • Король Д. О.  Гьобеклі-Тепе і Норте-Чіко - структурний монументалізм та протоцивілізаційні прояви докерамічних суспільств / Король Д. О. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 66-77.
 • Нікішенко Ю. І. Орнаментовані речі в традиційно-побутовій культурі українців : ретроспективний аналіз / Нікішенко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 55-58.
 • Нікішенко Ю. І. Костюм як річ у сучасному вітчизняному міському повсякденні : термінологічний аспект / Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 22-26.
 • Собуцький М. А.  Конструювання реальності та мілітаристична утопія у фільмах О. Довженка 1930-х років / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 67-70.
 • У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)
 • Джулай Ю. В. Як І. Кант дуже довго і непомітно живе у тексті "Мертвих душ" М. Гоголя / Джулай Ю. В. // Гоголезнавчі студії. - 2015. - Вип. 5 (22). - С. 126-143.
 • Джулай Ю. В. Щоденники та атласи мандрівок XVIII-XIX ст. П. С. Палласа та В. П. Давидова, за участі К. П. Брюллова, у фрагментах гоголівських описів мандрівок Чичикова / Ю. В. Джулай // Література та культура Полісся. - 2015. - Вип. 80, № 5 : Серія "Філологічні науки". - С. 90-103. -  Micтить бiблioгpафічні посилання.

В інших виданнях України

 • Демчук Р. В. «Кримський міф» у контексті імперської парадигми Росії / Руслана Демчук // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz : [зб. ст. за матеріалами I Міжнарод. наук. конф. «Крим в історії України», присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму / за ред. Д. С. Гордієнка та В. В. Корнієнка]. - Київ : [Рута], 2015. - Вип. 1. - С. 19-33.
 • Король Д. А. Пространственные модели культа предков / Король Д. А. // Лабіринти реальності : зб. наук. пр. (за матеріалами ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 19-20 жовт. 2015 р.) / за заг. ред. Журби М. А. ; Мін-во освіти і науки України [та ін.]. - Рубіжне [та ін.] : [вид-во СНУ ім. В. Даля], 2015. - С. 272-277.

В іноземних виданнях

 • Демчук Р. В. Храмова свідомість у структуруванні мнемотопів ідентичности / Руслана Демчук // Spheres of Culture. - 2015. - Vol. 12 : Теорія та історія культури. - С. 346-355.
 • Король Д. А. Сетевые структуры докерамических обществ как фактор политогенеза / Король Д. А. // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества : материалы Международ. науч.-практ. конф., посвященной 250-летию М. К. Огинского (Минск, 25-26 сент. 2015 г.). - Минск : Белнаучкнига, 2015. - С. 32-36.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Бондарець О. В. Передмова, або Деякі підсумки виконання наукової теми "Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика" / О. Бондарець // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 3-4.
 • Джулай Ю. В. В. Хогарт та Г. К. Ліхтенберг в історії Плюшкіна / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 28-35.
 • Король Д. О. Полівалентність образу Сатурна в свідомості ранньомодерного часу / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 17-28.
 • Собуцький М. А. Мовна ситуація і мовно-культурний простір західноєвропейського середньовіччя / Собуцький М. А. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 93-97.
 • Собуцький М. А. Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII–XVIII ст. / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 5-9.

В інших виданнях України

 • Демчук Р. В. Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской / Руслана Демчук // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. ІV : збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства НАНУ, 2014. – С. 327-342.
 • Джулай Ю. В. Як І. Кант дуже довго і непомітно живе у тексті «Мертвих душ» М. Гоголя / Юрій Джулай // Гоголезнавчі студії. – [Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2014]. – Вип. ІІ. – С. 123-134.
 • "Мюнхенський" шлях Петра Порошенка / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 9-10. – С. 35. – Стаття з сайта http://www.radiosvoboda.org/ (23 вересня 2014 р.).
 • Дивна війна на Донбасі. Хто виграв від "перемир’я?" / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 11-12. – С. 4. – Стаття з сайта http://www.radiosvoboda.org/ (23 листопада 2014 р.).
 • Лосєв І. В. Що вирішують із кадрами? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 51. – С. 17.
 • Лосєв І. В. Чи такий безнадійний Донбас? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 50. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Півострів близький і далекий / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 49. – С. 12-13.
 • Лосєв І. В. "Ґорбіманія" повертається? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 47. – С. 11.
 • Лосєв І. В. Сталевий хребет нації / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 46. – С. 22-23.
 • Лосєв І. В. Кордони цивілізацій / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 45. – С. 16-17.
 • Лосєв І. В. Що нам Кубань? : ігноруючи діаспору, Київ втрачає величезний потенціал / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 44. – С. 14-16.
 • Лосєв І. В. Коли хитромудрість стає контрпродуктивною / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 43. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Захід: між інтересами і цінностями / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 42. – С. 14-15.
 • Лосєв І. В. Перемогти бюрократичного монстра / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 41. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Стратегічна наївність верховного / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 40. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Сепаратизм від Печерських пагорбів / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 39. – С. 6-8.
 • Лосєв І. В. Зона недоторканних / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 36. – С. 21.
 • Лосєв І. В. Армія без держави чи держава без армії? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 38. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Альянс ватніків і фраків / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 35. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Велике розмежування / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 34. – С. 28-29.
 • Лосєв І. В. Інформаційне безсилля : війна, яку веде сьогодні Росія проти України, в медіа-просторі почалася ще від першого дня нашої незалежності й навіть раніше / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 33. – С. 16-17.
 • Лосєв І. В. Санкції: де український фронт? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 32. – С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Чия Академія? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 30. – С. 50.
 • Лосєв І. В. Найбільша малоросійська ілюзія / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 30. – С. 28-29.
 • Лосєв І. В. Європа і РФ: убозтво філософії / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 28. – С. 36-37.
 • Лосєв І. В. Примара автономістського ренесансу : Росія набагато уразливіша в регіональному плані, ніж її сусіди / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 27. – С. 14.
 • Лосєв І. В. Внутрішній тягар зовнішньої політики / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 26. – С. 26.
 • Як армію України робили недієздатною / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 5-6. – С. 43-44. – Стаття з сайта http://www.radiosvoboda.org/.
 • Лосєв І. В. Севастополь. Дестабілізація / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 5-6. – С. 22-23. –  Вперше надруковано в журналі "Універсум". – 2008. – № 7-8.
 • Лосєв І. В. І знову Держава Війська Запорозького? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 24. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Кримська політика України : що втратила Українська держава внаслідок ампутації Росією її частини / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 23. – С. 12-13.
 • Лосєв І. В. Дивний кордон / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 22. – С. 11.
 • Лосєв І. В. Капітулянтські настрої / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 21. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Праві чи ліві. А може, центристи? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 21. – С. 30-31.
 • Лосєв І. В. Українізація: жахалка чи категоричний імператив? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 19. – С. 30-32.
 • Лосєв І. В. Єресі й секти – національний релігійний продукт / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 16. – С. 24-25.
 • Лосєв І. В. Кого карати за співпрацю з окупантом? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 15. – С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Єдина гарантія – власна сила / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 15. – С. 12.
 • Лосєв І. В. Кримінальна політика і політична кримінальщина : російська агресія в Криму висвітлила цікаві аспекти політичного використання злочинних середовищ / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 14. – С. 12-13.
 • Лосєв І. В. Допомога дружньому народу – це допомога Україні / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 13. – С. 18-19.
 • Лосєв І. В. Блеф-шантаж у стилі КГБ / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 13. – С. 8.
 • Лосєв І. В. Каїне, де твій брат Авель? : путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 11. – С. 22-23.
 • Лосєв І. В. Повернення Сходу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 10. – С. 28-30.
 • Лосєв І. В. Політичний аспект олігархічної системи України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 9. – С. 32-33.
 • Лосєв І. В. "Нелогічна" поведінка Партії регіонів: спроба аналізу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 7. – С. 26-27.
 • Лосєв І. В. "Це не старт виборчої кампанії, а початок громадянської війни" : [інтерв'ю з Ігорем Лосєвим, доц. каф. культурології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / [записала] Людмила Парасківа // Країна. – 2014. – № 3. – С. 6.
 • Лосєв І. В. Доглядачі заповідника комунізму / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 1-2. – С. 16-17.
 • У ситуації кризи і війни потрібно якомога частіше змінювати уряд : [комент. В. Кіпіані, журналіста, ... І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА та ін.] // Країна. – 2014. – № 48. – С. 16-20.
 • Люди, які пройшли Майдан і війну, нічого не бояться : як далі розгортатиметься "народна люстрація" : [комент. В. Портнікова, журналіста, ... І. Лосєва, політ. експерта, викл. НаУКМА та ін.] / Анна Бова, Романія Горбач, Валентина Мураховська, Наталія Шестопал // Країна. – 2014. – № 39. – С. 38-40.

В іноземних виданнях

 • Демчук Р. В. София Киевская : символика бестиарных сюжетов башен в контексте крещения Руси / Р. В. Демчук // Анна Порфирородная : материалы Международной научной конференции, посвященной 1025-летию Крещения Руси (29-30 октября 2013 г., Ереван). – Ереван : [Айастан], 2014. – С. 119-134.
 • Король Д. О. Рецепция алхимии в ролевых играх живого действия / Д. А. Король // Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре : вторая международная конференция. – Вязьма : [Филиал ФБГОУ ВПО «Моск. гос. ун-т технологий и упр. им. К. Г. Разумовского» в г. Вязьме Смоленской обл., 2014]. – С. 47-55.

Інше

 • Павленко Л. Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII–XXI століття) : довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; [рец.: І. О. Голубовська, Ю. Л. Мосенкіс, М. Г. Сенів, М. А. Собуцький, Б. В. Чернюх] ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Брюховецька Л. І. Найцікавіша історія в Європі : екранні версії : [дослідження кінематографістами історії України] / Лариса Брюховецька ; [рец. М. А. Собуцький]. – Київ : Задруга, 2014. – 493, [1] с. : іл., фот. – (Кінематографічні студії ; вип. 2). –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Демчук Р. В. "На порозі наших днів..." : пам’яті Юрія Павленка, культуролога / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 12-15.
 • Демчук Р. В. Кримський топос у контексті візантійської/імперської парадигми / Демчук Р. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 39-47.
 • Джулай Ю. В. Про концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив антропології : (випадок Л. А. Вайта) / Джулай Ю. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 11-19.
 • Король Д. О. Стосовно етнокультурних моделей формування давньоскандинавського світогляду / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 71-79.
 • Король Д. О. Прояви уявлень про дві душі в стародавніх суспільствах / Король Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 93-103.
 • Лосєв І. В. Українсько-російська полеміка з національного питання на початку XX ст. як культурний феномен / Лосєв І. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 49-54.
 • Нікішенко Ю. І. Костюм, одяг, річ : до традиції застосування понять / Нікішенко Ю. І. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 25-29.
 • Собуцький М. А. Чому соцреалізм? Темпоральність і модус фантазування / Собуцький М. А. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 34-38.

В інших виданнях України

 • Джулай Ю. В. Про витоки наративу "науки випитування поглядом" в поемі "Мертві душі" / Юрій Джулай // Гоголезнавчі студії. - [Ніжин : Лук'яненко В.В., 2013]. - Вип. ІІІ (20) - С. 165-176.
 • Лосєв І. В. "Вершник" поки що без голови... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Вага слова / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 51. - С. 14.
 • Лосєв І. В. Про аматорство у політиці / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 49. - С. 14.
 • Лосєв І. В. 22 роки без Мойсея... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 48. - С. 16-17.
 • Лосєв І. В. "УПА була армією без держави, а українська нація сьогодні – без інтелігенції" : [інтерв'ю з Ігорем Лосєвим, доц. каф. культурології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / [записали] Олександр Куриленко, Людмила Парасківа // Країна. - 2013. - № 45. - С. 42-44.
 • Лосєв І. В. Махно: втілення селянської утопії / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 45. - С. 19.
 • Лосєв І. В. Чи існує план "Б"? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 43. - С. 22.
 • Лосєв І. В. Ідеологічний рейд на Захід / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 41. - С. 28-30.
 • Лосєв І. В. Дезінформація на найвищому рівні / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 40. - С. 24-25.
 • Лосєв І. В. Від імперського шовінізму до російського націоналізму? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 39. - С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Близькосхідний пасьянс / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 37. - С. 30-31.
 • Лосєв І. В. Націоналізм чи етнізм? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 35. - С. 14-15.
 • Лосєв І. В. Про стратегію і тактику опозиції / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 34. - С. 22.
 • Лосєв І. В. Битва за Севастополь / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 30. - С. 10-11.
 • Лосєв І. В. Чи можна критикувати опозицію? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 28. - С. 19.
 • Лосєв І. В. Шахтар – чемпіон! Донбас – патріот! / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 22. - С. 14-17.
 • Лосєв І. В. Як Болонська система стає "Оболонською"... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 21. - С. 29.
 • Лосєв І. В. Пориваючи з подвійною лояльністю / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 19. - С. 38-40.
 • Лосєв І. В. Безальтернативність цивілізаційного розмежування : чому дерадянізація в Україні неможлива без дерусифікації / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 19. - С. 22-25.
 • Лосєв І. В. Компроміс чи капітуляція? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 17-18. - С. 22-23.
 • Лосєв І. В. Чесний Янукович / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 17-18. - С. 10.
 • Лосєв І. В. А чи не краще, коли не працюють? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 16. - С. 9.
 • Лосєв І. В. Відірвані від народу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 15. - С. 14-15.
 • Лосєв І. В. Дерадянізація, яка не відбулася / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 14. - С. 12-14.
 • Лосєв І. В. Халіфат від Могильова? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 13. - С. 22-24.
 • Лосєв І. В. Пропагандистський тягар / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 11. - С. 20.
 • Лосєв І. В. Глухий кут легітимності : що робити українській опозиції, коли подальша "паркетна" боротьба цілком безперспективна / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 11. - С. 18-19.
 • Лосєв І. В. Індульгенція на деградацію? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 10. - С. 44-45.
 • Лосєв І. В. "Русскій мір": маразм міцнішає... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 9. - С. 27.
 • Лосєв І. В. Чи стануть українськими спецслужби України? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 9. - С. 20-23.
 • Лосєв І. В. Криваво-червона армія / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 6. - С. 50-52.
 • Лосєв І. В. Галицькі дезінтегратори / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 6. - С. 16-18.
 • Лосєв І. В. Буржуазія родом із совка / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 6. - С. 10.
 • Лосєв І. В. Блиск і убозтво політичної філології / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 4. - С. 28.
 • Лосєв І. В. "Противсіх" Махно та інші... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 5. - С. 26-27.
 • Собуцький М. А. Фашизм в одній окремо взятій школі (експеримент "Хвиля" в житті і в кіно) / Михайло Собуцький // Кіно-Театр. - 2013. - № 3. - С. 31-32.
 • Чумаченко Б. М. Мій друг Юрій Павленко : молоді роки (1974-1984) / Чумаченко Б. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 4-8.

2012

У виданнях НаУКМА

 1. Бондарець О. В. З історії кафедри культурології НаУКМА (1992- 2012) / Бондарець О.В. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 12-16.
 2. Бондарець О. В. Нашій кафедрі 20 років / Бондарець О.В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 3-8.
 3. Демчук Р. В. Віражі духу / Демчук Р. В. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 17-19.
 4. Демчук Р. В. Культурологія: тексти та контексти / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 13-19.
 5. Джулай Ю. В. Про концептуальні виміри культурологічних ініціатив антропології / Джулай Ю. В. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 48-49.
 6. Джулай Ю. В. «Наука випитування поглядом» у поемі М. В. Гоголя «Мертві душі» / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 34-40.
 7. Івашина О. О. Організація пам’яті спільноти кафедри як умова існування якісної та надійної інституції передачі знання / Івашина О.О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 8-13.
 8. Король Д. О. Сакральний простір в композиціях архаїчного мистецтва Північної Європи / Король Д. О. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 153-155.
 9. Король Д. О. Скельна архітектура заповідника «Чеський Рай» / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 60-68.
 10. Нікішенко Ю. І. Костюм в контексті джерел по дослідженню міського повсякдення / Нікішенко Ю. І. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 66-67.
 11. 11. Нікішенко Ю. І. Про походження орнаменту та ранні етапи його розвитку / Нікішенко Ю.І., Пустовалов С.Ж. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 54-60.
 12. Нікішенко Ю. І. Місто та його повсякдення в контексті дослідницької (етнологічної) практики на кафедрі культурології НаУКМА / Нікішенко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 25-29.
 13. Петрова О. М. "Звільняючий ефект" українського мистецького радикалізму / Петрова О. М. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 173-175.
 14. Петрова О. М. Бароковий екстрим Леоніда Литвина / Петрова О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 75-77.
 15. Погрібна А. І. Виховання почуттів: ґендер і сексуальність у постсталінському "шкільному кіно" / Погрібна А. І. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 36-37.
 16. Погрібна А. І. Формування канону радянського дитячого фільму (на матеріалах публіцистики 1920–1940-х років) / Погрібна А. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 83-88.
 17. Погрібна А. І. Любов та інші "Бутерброди" / Анна Погрібна // Кіно-Театр. - 2012. - № 1. - С. 5-6.
 18. Собуцький М. А. Темпоральний модус фантазування соцреалізму / Собуцький М. А. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 38-39.
 19. Собуцький М. А. Конструктивізм, постконструктивізм, ар-деко у Києві / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 45-49.
 20. Собуцький М. А. "Надто пізно" / Михайло Собуцький // Кіно-Театр. - 2012. - № 2. - С. 17-19.

В інших виданнях України

 1. Івашина О. О. Libido dominandi / Олександр Івашина // Критика. - 2012. - Ч. 4. - C. 8-9.
 2. Лосєв І. В. Національний резерв України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 50. - С. 20-22.
 3. Лосєв І. В. Змова століття / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 49. - С. 13.
 4. Лосєв І. В. "Молоді вовки" номенклатури / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 48. - С. 38-39.
 5. Лосєв І. В. Продукт РУІна / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 46. - С. 50-52.
 6. Лосєв І. В. Дараґіє ямало-нєнєцкіє "соотєчєствєннікі"... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 45. - С. 32-34.
 7. Лосєв І. В. Енциклопедія ілюзій: державний кордон України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 44. - С. 28.
 8. Лосєв І. В. Чого чекати? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 40. - С. 15.
 9. Лосєв І. В. Новітні пісні противсіхів / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 37. - С. 22.
 10. Лосєв І. В. Битва за Крим / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 35. - С. 12-16.
 11. Лосєв І. В. Компроміс зі смертю? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 33. - С. 10.
 12. Лосєв І. В. "Націонал-демократія померла, хай живе націонал-демократія!" / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 29. - С. 20-21.
 13. Лосєв І. В. Зрада на мисі Херсонес / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 28. - С. 48-51.
 14. Лосєв І. В. Робін Гуд, Кармалюк, Залізняк та інші? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 26. - С. 48.
 15. Лосєв І. В. Владика-державник / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 26. - С. 14-16.
 16. Лосєв І. В. Контрольована громадянська війна / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 24. - С. 34-35.
 17. Лосєв І. В. Мовні міфи Сходу і Півдня / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 24. - С. 18-19.
 18. Лосєв І. В. Що вони собі думають? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 22. - С. 10.
 19. Лосєв І. В. Виховання приниженням / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 21. - С. 52-53.
 20. Лосєв І. В. Спогади про майбутнє? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 19. - С. 18-19.
 21. Лосєв І. В. Українська інтелігенція: ідейний розкол? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 16. - С. 20-21.
 22. Лосєв І. В. Картка розбрату / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 15. - С. 34.
 23. Лосєв І. В. Таврування ненавистю / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 14. - С. 42-43.
 24. Лосєв І. В. Символ порозуміння / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 14. - С. 28-30.
 25. Лосєв І. В. Умиваючи руки / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 14. - С. 24-26.
 26. Лосєв І. В. "Чорне море ще всміхнеться..." / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 13. - С. 44-46.
 27. Лосєв І. В. Чи залишиться свобода слова після виборів? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 10. - С. 22.
 28. Лосєв І. В. Незворотність? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 10. - С. 18.
 29. Лосєв І. В. Розпродаж України оголошено? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 4. - С. 17.
 30. Лосєв І. В. Кадровий резерв влади / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 2. - С. 13.
 31. Лосєв І. В. Паркет і бруківка / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 47. - С. 12.
 32. Петрова О. М. Майстри Іоан Пінзель і Борис Возницький по-японськи / Ольга Петрова // Образотворче мистецтво. - 2012. - № 3-4. - С. 50.

Інше

 1. Інші береги... : [живопис, 1990-2012 : альбом] / Ольга Петрова ; Київський національний музей російського мистецтва. - Київ : [б.в.], 2012. - 161, [34] с. : іл., фото.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Бондарець О.В. Експозиції Музею історії культури – 10 років (замість передмови) // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 3-4.
 2. Брюховецька О.В. Концепція «шва» в психоаналізі й в теорії кіно // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 9-15.
 3. Брюховецька О.В. Співвідношення соціального і естетичного в критиці культуріндустрії // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 26-30.
 4. Демчук Р.В. Ієротопія та memoriaе в архітектурному ландшафті міста // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 34-41.
 5. Демчук Р.В. Український "сарматизм" як алгоритм організації спільноти // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 33-40.
 6. Джулай Ю.В. Перечитування епізодів поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та еволюція філософської репрезентації сутності класичної літератури // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 12-19.
 7. Король Д.О. Проблематика комплексного дослідження "мегалітичного" світогляду // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 55-62.
 8. Нікішенко Ю.І. Костюм як частина міської культури повсякдення середини – другої половини XIX ст. (за прозою М. Лєскова) // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 63-66.
 9. Нікішенко Ю.І. Костюм як можливий об’єкт переозначення в культурі // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 73-77.
 10. Петрова О.М. Шокуюче як мистецтво – від бунту до ринку // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 83-87.
 11. Петрова О.М. Імпресіонізм як маргінальне явище в українському живописі 50-70-х років ХХ ст. // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 52-55.
 12. Собуцький М.А. "Рефлекс свободи". Жан Ґабен // Світова кінокласика : зб. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. - К. : Задруга ; Ред. журн. "Кіно-Театр", 2011. - С. 25-36. - (Бібліотека журналу "Кіно-Театр" ; вип. 6).
 13. Собуцький М.А. Зворотний зв'язок // Кіно-Театр. - 2011. - № 4. - С. 39-40.
 14. Собуцький М.А. Мошенська П.М. Радянське у пострадянському // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 46-52.
 15. Собуцький М.А. Радянське кіно після смерті Сталіна: іти вперед з обличчям, оберненим назад // Кіно-Театр. - 2011. - № 5. - С. 23-24.
 16. Собуцький М.А. Римейк як світоглядна практика // Кіно-Театр. - 2011. - № 3. - С. 46-47.
 17. Собуцький М.А., Тимченко О.І. Мовний образ людини в українських і східних загадках: семантичні перетворення // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 83-87.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Джулай Ю.В. Перечитування епізодів поеми М.В. Гоголя «Мертві душі» та еволюція філософської репрезентації сутності класичної літератури // Культурологічна думка : щорічник наук. пр. / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - К., 2011. - № 4, спец. вип. – С. 51-56.
 2. Король Д.О. Методологія культурологічних реконструкцій в історичній танатології // Культурологічна думка : щорічник наук. пр. / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - К., 2011. - № 4, спец. вип. – С. 93-99.

В інших виданнях України

 1. Брюховецька О.В. Що буде зі свободою? // Спільне. - 2011. - № 3. - C. 48-56.
 2. Демчук Р.В. Трипільський етноцентричний міф у сучасному політичному процесі // Прадавні землероби Південно-Східної Європи = Earliest Farmers of Southeastern Europe : тези доп. міжнар. наук. конф. / [відп. ред. О. Г. Корвін-Піотровський] ; Ін-т археології НАН України ... [та ін.]. - К. ; Тальянки, 2011. - С. 38-41.
 3. Івашина О.О. Тут вам не Європа // Політична критика. - 2011. - № 2. - С. 256-259.
 4. Лосєв І.В. Суд Лінча в Україні? // Український Тиждень. - 2011. - № 3. - С. 18.
 5. Лосєв І.В."Русскій мір" у натурі... // Український Тиждень. - 2011. - № 12. - С. 52-53.
 6. Лосєв І.В.Лівійські події і "моральне лідерство" Заходу // Український Тиждень. - 2011. - № 14. - С. 40-41.
 7. Лосєв І.В.Вони дограються // Український Тиждень. - 2011. - № 17. - С. 18-19.
 8. Лосєв І.В.Естонський Давид проти російського Голіафа : цьому маленькому народові вдалося вибороти собі державу саме тоді, коли ми її втратили // Український Тиждень. - 2011. - № 28. - С. 38-40.
 9. Лосєв І.В.Легенда про безвізовий режим // Український Тиждень. - 2011. - № 25-26. - С. 32.
 10. Лосєв І.В.Печерське "правосуддя" між Лейпцигом і Москвою // Український Тиждень. - 2011. - № 30. - С. 10-14.
 11. Лосєв І.В.МВС: політизація = деградація // Український Тиждень. - 2011. - № 42. - С. 20.
 12. Лосєв І.В.Спізніли зізнання // Український Тиждень. - 2011. - № 46. - С. 28.
 13. Петрова О.М. "Стіна Пам'яті". Не лише про "Стіну", а й про нас // Fine art. - 2011. - № 1. - С. 38-45.
 14. Петрова О.М. Проект "Трансформація" в Музеї сучасного мистецтва Токіо // Fine art. - 2011. - № 1. - С. 90-95.
 15. Петрова О.М. Майстри Іоан Пінзель і Борис Возницький // Fine art. - 2011. - № 2. - С. 80-83.
 16. Петрова О.М. Роскошь по-японски // Luxury life. - 2011. - № 2. - С. 46-49.
 17. Петрова О.М., Соловьев А.,. Дымшиц Э. Украинский прорыв : [классик украинской нефигуративной живописи Анатолий Криволап установил новый мировой рекорд продаж для украинского искусства на аукционе Phillips de Pure& Co в Нью-Йорке в мае 2011 : мэтры о мэтре] // Luxury life. - 2011. - № 2. - С. 50-55.
 18. Собуцький М.А. «Рефлекс свободи» Жан Габен // Світова кінокласика : зб. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. – К. : Задруга ; Ред. журн. "Кіно-Театр", 2011. - С. 25-36.
 19. Собуцький М.А., Мошенська П. (Пост)конструктивізм у Києві: фотоесей // Стратегії урбаністичного майбутнього Києва : зб. громад. дискусій, статей, інтерв’ю та проектів / Heinrich Böll Stiftung, Київ. – К. : Представництво фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2011 – С. 101–107.

В іноземних виданнях

 1. Демчук Р.В. Формирование и структура украинского мифа // Культурное многообразие: от прошлого к будущему : материалы Второго российского культурологического конгресса, (Санкт-Петербург, 25–29 нояб. 2008) / С.-Петербург. отд-ние Рос. ин-та культурологи ; [отв. ред. Д. Л. Спивак]. – СПб : Эйдос, 2010. – С. 1752–1767.
 2. Петрова О.М. Украинский опыт радикального искусства. От бунта к рынку // Международный журнал исследований культуры. - 2011. - № 2 : Теория искусства и художественное воображение XXI века. - С. 55-66.

2010

 • Бондарець О.В. Передмова // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури. - С. 3.
 • Брюховецька Л.І. Біле по білому // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 61-62.
 • Брюховецька Л.І. Будні авіакомпанії й коротке свято кохання // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 36-37.
 • Брюховецька Л.І. Віра Фарміга - українка у великому кіно // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 60.
 • Брюховецька Л.І. Життя оперети "Мікадо" Артура Салівана // Кіно-Театр. - 2010. - № 4. - С. 4-6.
 • Брюховецька Л.І. Жанна Калантай : двадцять років по тому : [інтерв'ю з актрисою] / розмову вели Лариса Брюховецька та Ольга Велимчаниця. // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 60-61.
 • Брюховецька Л.І. З листування Йосипа Гірняка та Юрія Лавріненка / публікація Лариси Брюховецької. // Кіно-Театр. - 2010. - № 3. - С. 31.
 • Брюховецька Л.І. "Золоте черево": чому сценічний шедевр не мав успіху? / підготувала Лариса Брюховецька. // Кіно-Театр. - 2010. - № 6. - С. 24-27.
 • Брюховецька Л.І. "Криниця для спраглих". Фрагмент спогадів майстра / підготувала Лариса Брюховецька. // Кіно-Театр. - 2010. - № 6. - С. 8-10.
 • Брюховецька Л.І. Леонід Осика очима Світлани Князєвої // Кіно-Театр. - 2010. - № 4. - С. 61-62.
 • Брюховецька Л.І. Лесь Сердюк : (не)виконана місія // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 24-25. Брюховецька Л.І. (пер. з пол.) Любельський Т. Фільм 1960-го : "Пригода" // Кіно-Театр. - 2010. - № 1. - С. 35-36.
 • Брюховецька Л.І. Покоління 2000-х: всупереч домінуванню масової культури // Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька ; Центр кінематогр. студій НаУКМА]. – К. : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Задруга, 2010. – С. 215–245.
 • Брюховецька Л.І. 15 років "Кіно-Театру" в контексті українського кіно // Кіно-Театр. - 2010. - № 3. - С. 5-8.
 • Брюховецька Л.І. Реформування кіноархіву : чи реальні перспективи? // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 4.
 • Брюховецька Л.І. Свобода без вибору, або Кілька міркувань з приводу захисту суспільної моралі // Кіно-Театр. - 2010. - № 1. - С. 2-3.
 • Брюховецька Л.І. (пер. з пол.) Словіцький А. "Завтра". Режисер Юхим Гальперін, 1977 // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 15.
 • Брюховецька Л.І. Територія ідей. Українське кіно в контексті європейського. Ч. II // Кіно-Театр. - 2010. - № 1. - С. 28-30.
 • Брюховецька Л.І. Там, де люблять давньогрецьке мистецтво // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 46-48.
 • Брюховецька Л.І. Юрій Іллєнко як теоретик кіно: узагальнення, парадокси й передбачення // Науковий світ. – 2010. – № 10. – С. 11–15.
 • Брюховецька Л.І. Юрій Іллєнко. Порахунки з імператорами // Кіно-Театр. - 2010. - № 6. - С. 13-16.
 • Брюховецька Л.І. Як знімали шедевр : фотографії з колекції Бориса Косарєва // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 2-3.
 • Брюховецька О.В. Анкета до 15-річчя журналу "Кіно-Театр" : [на запитання редакції журналу відповідають кінознавці, кінокритики та режисери : Ольга Брюховецька ... та ін.] / підготувала Роксоляна Свято. // Кіно-Театр. - 2010. - № 3. - С. 9. - Відповідають кінознавці, кінокритики та режисери : Ольга Брюховецька, Дмитро Десятерик, Сергій Марченко, Наталія Мусієнко, Вадим Скуратівський, Ганна Яровенко.
 • Брюховецька О.В. Забути Бодріяра // Какой модерн? Философские рефлексии над ситуацией пост/недо/after-post/пост-пост… модернизма : посвящ. 70-летнему юбилею д-ра филос. наук, проф. Александра Александровича Мамалуя : [кол. моногр.]. В 2 т. / [редкол. : Л. В.
 • Брюховецька О.В. Революція і секс: Справа Володарського як дзеркало української політики // Ґендерний журнал "Я". - 2010. - № 1 : Гендер і сексуальність. - С. 16-21.
 • Демчук Р.В. Міфологічний дискурс та конфесійна ідентичність в культурі Русі-України // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури. - С. 4-9.
 • Лосєв І. В. Чи треба оплакувати соборну Україну : Україні загрожує не об'єктивний, а суб'єктивний, штучно організований, спровокований п'ятою колоною та деякими сусідніми державами поділ // Український Тиждень. - 2010. - № 28. - С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Симулякри української демократії // Український Тиждень. - 2010. - № 22. - С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Опозиція чи імітація? : повернутися до норм європейської демократії та врятувати державну незалежність України зможе тільки всенародний рух Опору // Український Тиждень. - 2010. - № 15. - С. 24.
 • Лосєв І. В. Деформація свідомості : попри ефемерні заяви Кремля про "десталінізацію", російський агітпроп активно утверджує історичні міфи від "Отця народов" // Український Тиждень. - 2010. - № 3. - С. 44-46.
 • Лосєв І. В. Верхи ще можуть? // Український Тиждень. - 2010. - № 50. - С. 20.
 • Лосєв І. В. Тактика "салямі" : у деяких регіонах цілеспрямовано змінюють ментальні коди, систему історичних знаків, уявлення про норму та аномалію, що не провіщає соборній Україні нічого доброго // Український Тиждень. - 2010. - № 45. - С. 26-28.
 • Лосєв І. В. Табачникова ідеологія // Український Тиждень. - 2010. - № 48. - С. 60.
 • Лосєв І. В. Авторитаризм незалежності / Ігор Лосєв. // Український Тиждень. - 2010. - № 44. - С. 34.
 • Нікішенко Ю.І. Комплекс одягу міського населення як маловивчений аспект у дослідженнях костюма // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури – С. 55–59.
 • Петрова О.М. Вільна творчість Ернеста Коткова // Кур’єр Кривбасу. – 2010. – № 246-247. – С. 418–420.
 • Петрова О.М. Імпресіонізм як маргінальне явище українського живопису 50-70-х років XX ст. // Кур'єр Кривбасу. – 2010. – № 242–243. – С. 413–418.
 • Петрова О.М. Пам'ятник для генія // Кур'єр Кривбасу. – 2010. – № 252–253. – С. 392–394.
 • Собуцький М.А. 1936 - 1941: бути в утопії // Кіно-Театр. – 2010. – № 6. – С. 21–23.
 • Собуцький М.А. 1937. "Білі ночі Санкт-Петербурга", або Лист приходить за призначенням // Кіно-Театр. – 2010. – № 2. – С. 13–14.
 • Собуцький М.А. 1953. Півдюжини вестернів, а також джентельмени і блондинки // Кіно-Театр. – 2010. – № 1. – С. 25–27.
 • Собуцький М.А. Прогулянка конструктивістськими Липками // А.С.С : Архитектура, критика, культура. – 2010. – № 2. – С. 40–55.
 • Собуцький М.А. Ракурси Другої світової, або Карл Шмітт у Голлівуді // Кіно-Театр. – 2010. – № 5. – С. 14–15.
 • Собуцький М.А., Скубицька Ю.В. Харківський конструктивізм: соціалізація естетики // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури. – С. 9–14.
 • Черепанин В.М. Корпоративна етика і дух капіталізму // Сковорода. – № 2. – С. 1-2.
 • Черепанин В.М. Ренаціоналізація соціального простору // Спільне. – № 2 : Трансформації міського простору. – 2010. – С. 26-29.

2009

 • Бондарець О.В. Княжа Гора : деякі аспекти соціокультурних узагальнень // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 47-54.
 • Бондарець О.В. Передмова // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 3.
 • Бондарець О.В. Храм в контексті сучасних теорій музейництва // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістер. прогр. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 55-58.
 • Брюховецька О.В. Апарат і диспозитив. Вступ до теорії кіно // Кіно-Театр. – 2009. – № 4. – C. 15-25.
 • Брюховецька О.В. Забути Бодріяра // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 10-14.
 • Демчук Р.В. Формування репрезентативних міфологем на теренах України // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 21-30.
 • Джулай Ю.В. Маятник гоголівського сміху : до розуміння полемік критиків від імені автора // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 20-27.
 • Джулай Ю.В. Невідомі складові авторської відповіді про "натуру" Чичикова в поемі "Мертві душі" // Микола Гоголь. Інтерпретації : [зб. ст.] : зб. на основі матеріалів міждисциплінарної наук. конф. "Інтерпретація творів М. Гоголя в XX-XXI ст.", проведеної Центром кінематограф. студій 8 квіт. 2009 р. в НаУКМА / упоряд. Лариса Брюховецька ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія, Центр кінематограф. студій НаУКМА]. – К. : Задруга, 2009. – С. 41-48.
 • Джулай Ю.В. Р. Бубнер і трансцендентальний аргумент І. Канта // Філософ. думка. – 2009. – № 2 : Велика криза : Україна і світ. – С. 97-105.
 • Джулай Ю. Трансцендентальний аргумент і проблема дедукції / Рюдігер Бубнер ; [пер. з англ. Ю. Джулая] // Філософ. думка. – 2009. – № 2 : Велика криза : Україна і світ. – С. 106-119.
 • Ивашина А.А. Де-их-сексуализация как приём // Телекритика. – 2009. – № 7-8. – С. 26-29.
 • Король Д.О. Потрійні категорії персонажів скандинавської міфології // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 47-54.
 • Лосєв І.В. Соборність правдива і "соборність" фальшива // Сучасність. – 2009. – № 6. – С. 177-182.
 • Лосєв І.В. Червоний каудільо : 50 років тропічного комунізму // Сучасність. – 2009. – № 1-2. – С. 224-240.
 • Нікішенко Ю.І. Матеріали, з яких виготовлено костюм, як фактор визначення його знаковості // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 61-65.
 • Нікішенко Ю.І. Одна з актуальних проблем сучасної вітчизняної етнології // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 63-66.
 • Петрова О.М. Два погляди на прекрасне // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 240-241. – С. 378-386.
 • Петрова О.М. Експресивний колоризм Юдзо Саекі // Галерея. – 2009. – № 1-2. – С. 23-25.
 • Петрова О.М. Експресивний конструктивізм Вадима Меллера // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 236-237. – С. 362-370.
 • Петрова О.М. З черкаського хліба, з води та з неба – митець на ім'я Євген Найден // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 337-339.
 • Петрова, О. М. Феномен таємниці у творчості Олександра Дубовика / Ольга Петрова // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 339-345.
 • Петрова О.М. Часовий цейтнот, архетип та метафора як радикальні атрибути мистецтва // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 36-38.
 • Петрова О.М. Як високо він жив // Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Леонід Череватенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 487-491.
 • Собуцький М.А. Горор, фантастика, трилер, нуар, детектив (випадки неможливості розрізнення) // Кіно-Театр. – 2009. – № 5. – C. 35-36.
 • Собуцький М.А. Колоніальна пристрасть Кларка Гейбла // Кіно-Театр. – 2009. – № 3. – С. 43-44.
 • Собуцький М.А. Навіщо ми продовжуємо інтерпретувати // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 4-10.
 • Собуцький М. А. Читати партитуру поетичного кіно // Кіно-Театр. – 2009. – № 2. – C. 62.
 • Собуцький М.А. Чого бажає чоловічий фантазм? : кілька відповідей зразка 1930-х // Кіно-Театр. – 2009. – № 4. – C. 26-29.
 • Черепанин В.М. Післясмак антисемізму : фокус : інші в медіа // Телекритика. – 2009. – квіт. (№ 4). – С. 30-33.

2007

Брюховецька Л.І. В гостях у Івана Яковича / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 51.

 • Брюховецька Л.І. Героїчна сага "Богдан Зіновій Хмельницький" / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 5. – С. 8–10.
 • Брюховецька Л.І. ...І бодай іноді вимикайте / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 54–55.
 • Брюховецька Л.І. Іван Миколайчук – Емір Кустуріца. Мистецькі перетини / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 27–30.
 • Брюховецька Л.І. Історична пам'ять – категорія загадкова / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 5. – С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Історія України за Єжи Гофманом / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 35–36.
 • Брюховецька Л.І. Лариса Кадочникова : вчора і сьогодні / розмову веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 47–49.
 • Брюховецька Л.І. Микола Мащенко : син сім'ї довженківців / діалог веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 29–31.
 • Брюховецька Л.І. Михайло Ткачук – останній романтик нашого кіно / бесіду веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 3. – С. 46–48.
 • Брюховецька Л.І. На олтар болючої пам'яті : (екранна галерея Леоніда Анічкіна) / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 23–26.
 • Брюховецька Л.І. "Назви своє ім'я" / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 35–36.
 • Брюховецька Л.І. Національна ідея чи національна ідентичність? / Лариса Брюховецька // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 157–162.
 • Брюховецька Л.І. Нове покоління / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 47–48.
 • Брюховецька Л.І. Норильське повстання. З перших вуст / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 32–34.
 • Брюховецька Л.І. Павло Фаренюк : голодомор українського кіно / бесіду ведуть Лариса Брюховецька та Валентина Грицук // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 33–36.
 • Брюховецька Л.І. Приємний дух змагання : "Кіно-Ялта"-2007 / Лариса Брюховецька / Кіно–театр. – 2007. – № 6. – С. 28–32.
 • Брюховецька Л.І. Продовження Курбаса. Лесь Курбас і Юрій Іллєнко / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 3. – С. 17–18.
 • Брюховецька Л.І. Розмова про важливе. Послання й передбачення Кшиштофа Кесльовського / Лариса Брюховецька // Світова кінокласика : зб. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. – К. : Задруга, 2007. – Вип. 4. – С. 125–134.
 • Брюховецька Л.І. Розширюючи межі театрального вислову / Лариса Брюховецька // Київ. – 2007. – № 4. – С. 189–192.
 • Брюховецька Л.І. Роман Балаян: «Треба просувати молодих режисерів» / бесіду веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 41–43.
 • Брюховецька Л.І. Силове поле особистості / Лариса Брюховецька // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 43–51.
 • Брюховецька О.В. Ґодзіла : візуалізація національної травми в масовій культурі / Ольга Брюховецька // Кіно–театр. – 2007. – № 5. – С. 36–40.
 • Брюховецька О.В. Ігор Савченко : почесне друге місце? / Ольга Брюховецька, Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 2. – С. 14–19.
 • Брюховецька О.В. Інструмент «У плоті і крові»: Дзиґа Вертов і апаратна теорія кіно / О.В. Брюховецька // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 53–56.
 • Брюховецька О.В. Мехіко – Бухарест – Чорнобиль / Ольга Брюховецька // Кіно–театр. – 2007. – № 3. – С. 54–56.
 • Брюховецька О.В. Жіноче, надто жіноче / Ольга Брюховецька // Кіно–театр. – 2007. – № 6. – С. 47–49.
 • Демчук Р.В. Образ Софії–Премудрості у східнохристиянському ракурсі / Р.В. Демчук // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 33–42.
 • Джулай Ю.В. Локальні історії про фундаторів науки як стратегія постмодерної історіографії культурної антропології / Ю.В. Джулай // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 7–12.
 • Йосипенко О.М. Структури в науках і наука про структури / О.М. Йосипенко // Філос. думка. – 2007. – № 4. – С. 53–64.
 • Король Д.О. Спроба візуалізації еддичної просторової моделі всесвіту / Д.О. Король // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 39–45.
 • Лосєв І.В. Псевдоеліта – загроза державі / Ігор Лосєв // Урок української. – 2007. – № 5. – С. 11–13.
 • Лосєв І.В. Росія після відлиги: спогади про майбутне / І.В. Лосєв // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 46–51.
 • Лосєв І.В. Таємна історія ВОСР / Ігор Лосєв // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 134–137.
 • Лосєв І.В. Час авіаносців? / Ігор Лосєв // Сучасність. – 2007. – № 4–5. – С. 129–135.
 • Нікішенко Ю.І. Окремі аспекти функціональних особливостей орнаменту / Ю.І. Нікішенко // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 62 – 66.
 • Нікішенко Ю.І. Орнамент та письмо : до проблеми співіснування та функціональних особливостей / Ю.І. Нікішенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 4–8.
 • Петрова О.М. Василь Качуровський як мистецький критик / Ольга Петрова // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 210–211. – С. 202–217.
 • Петрова О.М. Данте Аліг’єрі як авангардист / О.М. Петрова // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 49–52.
 • Петрова О.М. Традиції позитивного і негативного в сучасному образотворчому мистецтві / О.М. Петрова // Україна в нас єдина : матеріали засідань наукових секцій IV Всесвітнього форуму українців, м. Київ, 18–20 серп. 2006 р. – К.: Екопаксервіс, 2007. – С. 47–50.
 • Петрова О.М. Український живопис 60–80-х років XX століття : еволюція, тенденції, імена / Ольга Петрова // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 216–217. – С. 326–358.
 • Собуцький М.А. Без права власності : 50 років без Гемфрі Боґарта / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 5. – С. 58–60.
 • Собуцький М.А. Епоха „органічної конструкції” у дзеркалі кіно й психоаналізу / М.А. Собуцький // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 4–7.
 • Собуцький М.А. Ігор Савченко : почесне друге місце? / Михайло Собуцький, Ольга Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 14–19.
 • Собуцький М.А. Органічна конструкція – 1936 / М.А. Собуцький // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 24–27.
 • Собуцький М.А. Три фільми про Першу світову : 1930–1937–1941 / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 6. – С. 19–22.
 • Собуцький М.А. Фантастичні візії Євгена Деслава : [рецензія / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 4. –С. 54.
 • Собуцький М.А. Чоловіче, надто чоловіче / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 4. – С. 60–62.
 • Собуцький М.А. Щось схоже на «Молодість» / Михайло Собуцький // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 28–30.
 • Скуратівський В.Л. Історія кіно в контексті загальної історії культури: до питання про національн-культурну зумовленість початкових етапів становлення кіно / Вадим Скуратівський // Кіно–Театр. – 2007. – № 5. – С. 32–35.

2006

Бондарець О.В. Специфіка вивчення давньоруських городищ // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 76-86.

 • Брюховецька Л.І. Адаптація чи штурм літературного Евересту? // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 16-21.
 • Брюховецька Л.І. Аномальна зона антикіно // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Білий птах // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 24-25.
 • Брюховецька Л.І. Вільна критична думка (1964-1980) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 45-47.
 • Брюховецька Л.І. Він залишив щемний спогад // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 29-30.
 • Брюховецька Л.І. Всеперемагаюча любов // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 57-58.
 • Брюховецька Л.І. Є надія!: Бесіда з керівником Державної служби з кінематографії Ганною Чміль / Бесіду вела Л. Брюховецька ) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 61-62.
 • Брюховецька Л.І. Жертовність благородної людини: Пам’яті Олени Замостян / Л. Брюховецька, В. Брюховецький // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 13-14.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як світогляд: Довженко і Параджанов // Київ. – 2006. – № 2. – С. 187-192.
 • Брюховецька Л.І. Кінооператор і кінорежисер – опоненти чи спільники ( Внесок Юрія Іллєнка у розвиток мистецтва кіно) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 114-118.
 • Брюховецька Л.І. «Кіно-Ялта» – 2006. Пошуки власного обличчя // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 51.
 • Брюховецька Л.І. Ліна Костенко й українське кіно // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 55-61.
 • Брюховецька Л.І. Олена Бабенко: "Що ми хочемо розказати?" /Бесіду вела Л.І. Брюховецька // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 57-58.
 • Брюховецька Л.І. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 49-53.
 • Брюховецька Л.І. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Київ. – 2006. – № 11. – С. 181-185.
 • Брюховецька Л.І. Принадність наївного, або Фемінізм по-українськи // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 13-14.
 • Брюховецька Л.І. Режисура Юрія Іллєнка // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 49-55.
 • Брюховецька Л.І. Режисура Юрія Іллєнка // Київ. – 2006. – № 10. – С. 184-192.
 • Брюховецька Л.І. "Рівень фільму визначає смак інвестора" / На запитання Л.І. Брюховецької відповідає генеральний директор Асоціації продюсерів України Дмитро Колесников // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 3-4.
 • Брюховецька Л.І. Розквіт і знищення: Журнал "Кіно" (1925-1933) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 37-38.
 • Брюховецька Л.І. Розширюючи межі театрального вислову // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 20-22.
 • Брюховецька Л.І. Сергій Лисецький :"заради справи жертвую чим завгодно..." /Інтерв'ю з Сергієм Лисецьким вела Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 27-30.
 • Брюховецька Л.І. Спроби (нео)реалізму? // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 37-39.
 • Брюховецька Л.І. Чи довго бути молодим? Проблема другого фільму : «Круглий стіл» за участі молодих кінематографістів // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 3-7.
 • Брюховецька Л.І. Юрій Іллєнко – сценаріст // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 40-45.
 • Брюховецька О.В. З цензурою: насильство на екрані і в житті // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 5-8.
 • Брюховецька О.В. Проблема симуляції в аналогії кінематографічного апарата з платонівським міфом про печеру // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури /Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 20-26.
 • Брюховецька О.В. Хто переміг на "Берлінале"? // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 17-20.
 • Демчук Р.В. Адаптація старозавітної ідеї "Святої землі" у давньоруському сакральному просторі // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы ІІІ Судакской междунар. конф., г. Судак, 18-21 сент. 2006 г. – К.; Судак, 2006. – Т. 2. – С. 98-101.
 • Демчук Р.В. Середньовічна світоглядна парадигма у сюжетах башт Софії Київської // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 49-55.
 • Івашина О.О. Червона шапочка іронії або іронія як кістка і привид буття // Іронія: Зб. ст. / Упоряд.: О. Галета, Є. Гуревич, З. Рибчинська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр гуманіт. дослідж. – Л.: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С. 101-108. – (Сер.: Соло триває... Нові голоси : Лекція на пошану Соломії Павличко)
 • Король Д.О. Смерть у проявах давньоскандинавської ментальності (спроба реконструкції за базовою танатичною моделлю) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 68-75.
 • Лосєв І.В. Ментальний бар'єр на шляху до Європи // ЄвроАтлантика. – 2006. – № 2. – С. 56-58.
 • Лосєв І.В. [Про мову й культуру] // Урок української. – 2006. – № 11. – С. 9.
 • Лосєв І.В. Сепаратизм у прикладах //Урок української. – 2006. – № 3-4. – С. 12-15.
 • Лосєв І.В. Телеколонія телеімперії // Журнал закордонних справ Чехії. –2006. – № 8. – С. 15.
 • Лосєв І.В. Чи з’явиться нарешті вісь – Київ-Севастополь? // Сучасність. – 2006. – № 9. – С. 101-104.
 • Лосєв І.В. Чорноморський флот РФ як культурно-політичний феномен на Півдні України // Морська держава. – 2006. – № 3. – С. 16-19.
 • Лосєв І.В. Rewolucja na Majdanie Niepodległości w kontekście tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie / Tłumaczenie z ukraińskiego Anna Babiak // Nova Ukraina = Нова Україна. – Краків. – 2006. – № 1. – С. 47-56.
 • Нікішенко Ю.І. Структура орнаменту в його семантиці // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-20.
 • Петрова О.М. Бієнале «Марина-2006» // Фаворит. – 2006. – № 9. – С.
 • Петрова О.М. Данте Аліґ'єрі у XX столітті // Сучасність. – 2006. – № 11-12. – С. 84-129.
 • Петрова О.М. Живопис як автобіографія // Образотворче мистецтво. – 2006. – № 1. – С. 35-41.
 • Петрова О.М. Культурологічне безмежжя філософа Володимира Личкована // Личковах В. Дивосад культури: Вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2006. – С. 6-7.
 • Петрова О.М. Японія. Щоденник туриста в «рожевих окулярах» // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 1. – С. 190-217.
 • Собуцький М.А. Апофатичність «великого Іншого» (сталінські фільми про війну) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 112-114.
 • Собуцький М.А. Комізм "Сучасності" в українському кіно (1929-1963) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 43-44.
 • Собуцький М.А. Коротко про короткий метр // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 60-61.
 • Собуцький М.А. Множинність дискурсних позицій культуролога // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 191-193.
 • Собуцький М.А. По той бік соцреалістичного фантазму // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 37-40.
 • Собуцький М.А. Покращена порода: copyright 1967 // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 6-8.

2005

Собуцький М.А. Собуцький М.А. Мультикультуралізм без міфів // Концепція мультикультуралізму: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: О.В. Білий та ін. - К.: Стилос, 2005. - С. 90-96. - (Сер.: "Філософські контакти: Україна-світ").

 • Собуцький М.А. Кіно як спосіб філософствування // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 8-10.
 • Собуцький М.А. Мішель Сімон: пасажир без місця // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 49-51.
 • Собуцький М.А. Модернізаційні процеси в культурі України // Вищі навчальні заклади - Києву: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 12 бер. 2004 р. Ч. 1.: Спец. вип. - К., 2004. - С. 2-3.
 • Собуцький М.А. Про "Догму", фікцію і вторинність // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 32-34.
 • Собуцький М.А. Психоаналітичні моделі та умови їх верифікації ще раз про психоаналіз і античність) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 10-15.
 • Собуцький М.А., Кирилова О. Суб'єктне означування за Жаком Лаканом // Філос. думка. - 2005. - № 5. - С. 37-48.
 • Брюховецька Л.І. Без глянцю і макіяжу // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 2-3.
 • Брюховецька Л.І. "Блакитні очі" помаранчевої революції // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 3.
 • Брюховецька Л.І. Богдан Ступка: королі, гетьмани, генерали... // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 53-57.
 • Брюховецька Л.І. В розпал ялтинського кіноліта // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 20-21.
 • Брюховецька Л.І. Василь Трубай: "Розвою не буде, доки не запанує наша мова у всіх сферах": Інтерв'ю / Запитувала Лариса Брюховецька // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 13-16.
 • Брюховецька Л.І. Віртуоз стереотипів // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 28-29.
 • Брюховецька Л.І. Георгій Делієв: обеззброїти глядача: Інтерв'ю / Бесіду веде Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 41-43.
 • Брюховецька Л.І. Дискримінація українського кіно триває // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 2-3.
 • Брюховецька Л.І. Дискримінація українського кіно триває // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 205-207.
 • Брюховецька Л.І. Доброта проти маніпуляції // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 52.
 • Брюховецька Л.І. Доля українського аристократа // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 41.
 • Брюховецька Л.І. Донецьк: сім кроків за горизонт // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 8-10.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як кіноманія: Огляд українських фільмів за 2004 рік // Кіно- Театр. - 2005. - № 2. - С. 19-22.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як кіноманія: Про фільми 2004р. // Київ. - 2005. - № 4. - С.187-190.
 • Брюховецька Л.І. Милозвучність // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 45.
 • Брюховецька Л.І. Митець і влада. Ювілейний ракурс // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 47-48.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як обличчя нації // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 188-192.
 • Брюховецька Л.І. Молоде кіно України // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 210-212.
 • Брюховецька Л.І. Національна кінематографія: Стан, проблеми та шляхи їх вирішення:: Сесійний зал Верховної Ради України 23 лютого 2005 року, 14 год. 30 хв. // // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 5-74. - [Виступ Брюховецької Л.І. - С. 29-30. ]
 • Брюховецька Л.І. Один поворот ключа // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 28-29.
 • Брюховецька Л.І. Олесь Санін фільмував на Кубі // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 63.
 • Брюховецька Л.І. Патріот і майстер: Нове відкриття Ігоря Грабовського // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 17-18.
 • Брюховецька Л.І. Перспективи українського кіно: "Круглий стіл" в редакції журналу "Кіно-Театр", 19 січня 2005 року // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С.154-169. - [Виступ Брюховецької Л.І. - С. 155,157,159,161. ]
 • Брюховецька Л.І. Розбалансованість ритму // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 27-28.
 • Брюховецька Л.І. Теплі спогади холодної пори // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 29.
 • Брюховецька Л.І. Ющенко готовий фінансувати ігровий фільм про голодомор // Кіно - Театр. - 2005. - № 2. - С. 63-64.
 • Брюховецька Л.І. Як домогтися правди? // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 9.
 • Брюховецька О.В. Берлінале- 2005: на Південь через Південний Схід // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 30-33.
 • Брюховецька О.В. До поняття 2візуальної насолоди" у психоаналітичній теорії кіно. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 21-26
 • Брюховецька О.В. Механічний помаранч // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 235-238.
 • Брюховецька О.В. Монтажне кіно: українська і німецька симфонії // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 52-56.
 • Брюховецька О.В. Несвоєчасні роздуми про політичне кіно (фільми про Помаранчеву революцію) // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 4-7.
 • Брюховецька О.В. Психоз, невроз, перверсія в психоаналітичній теорії кіно // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 43-45.
 • Голіченко Т.С. Лінгвістично-культурологічний підхід в історико-філософському дослідженні, або "Географії духу" (порівняння французької та німецької філософії у праці О. Введенського "Нарис сучасної французької філософії (1894) в контексті сучасної історико-філософської компаративістики). // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 4-9.
 • Джулай Ю.В. "Постмодерна наука": зміна уявлень у площині культурної антропології. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 15-20.
 • Капранов С.В.Сакральні центри школи Ніцірена в Японії (гора Мінобу та Ікеґамі Хоммондзі) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 33-39.
 • Курочкін О.В. Жебрак як традиційна фігура етнокультурного ландшафту (до проблеми вивчення маргінальних груп) // Берегиня. - 2005. - № 1. - С.73-84.
 • Курочкін О.В. Про власність, яку ми втратили на крутих віражах історії // Народна творчість та етнографія. - 2005. - № 4. - С. 115-118. - Рец. на кн.: Гримич М. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців XIX-початку XX ст. - К., 2004. - 588с.
 • Нікішенко Ю.І. Окремі аспекти звертання до орнаменту в // Науковій літературі XIX-XX ст. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 68-74.
 • Павленко Ю. Глобально-цивілізаційні зрушення сучасності в контексті світових духовно-світоглядних традицій // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Матеріали міжнар. наук. конф. з нагоди 10-ліття Відділу глобалістики, геополітики та геоекономіки ICEMB НАН України, м. Київ, 24 черв. 2005 р. / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин; Ін-т соціології НАН України; Міжнар. асоціація "Україна-Римський клуб". - К., 2005. - С. 110-112.
 • Павленко Ю.В. Структура глобальної цивілізації // Вісн. НАН України. - 2005. - № 3. - С. 3-16.
 • Павленко Ю.В. Рец.: [Рецензія] // Укр. іст. журн. - 2005. - № 6. - С. 214-218. - Рец. на кн.: Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. - К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2005. - 632с.
 • Петрова О.М. Бієнале в масці венеціанського карнавалу // Дзеркало тижня. - 2005. - № 24 (25 черв. - 1 лип.). - С. 18.
 • Петрова О.М. Сучасне українське мистецтво // Дзеркало тижня. - 2005. - № 15 ( 23 квiт. - 6 трав. ). - С. 23.
 • Петрова О.М. У двобої з долею // Дзеркало тижня. - 2005. - № 46 ( 26 лист. - 2 груд. ). - С. 16.
 • Петрова О.М. Яким бути музею сучасного мистецтва України // Дзеркало тижня. - 2005. - № 6 (19 - 25 лют.). - С. 17.
 • Попович М.В.Витоки мультикультуралізму // Концепція мультикультуралізму: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: О.В. Білий та ін. - К.: Стилос, 2005. - С. 8-15. - (Сер.: "Філософські контакти: Україна-світ").
 • Попович М.В. Модель сучасного університету // Покликання університету: Зб. наук. пр. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 16-18.
 • Попович М.В. Українська національна ідея // Вісн. НАН України. - 2005. - № 8. - С. 14-20.
 • Пустовалов С.Ж. Етнічна концепція археологічної культури (АК) та сучасна практика виділення археологічних культур. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 84-88.
 • Скуратівський В.Л. Із нотаток до шевченкової біографії // Сучасність. - 2005. - № 12. - С. 122-145.
 • Скуратівський В.Л. Національна кінематографія: Стан, проблеми та шляхи їх вирішення:: Сесійний зал Верховної Ради України 23 лютого 2005 року, 14 год. 30 хв. // // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 5-74. - [Виступ Скуратівського В.Л - С. 46-47. ]
 • Скуратівський В.Л. Перспективи українського кіно: "Круглий стіл" в редакції журналу "Кіно-Театр", 19 січня 2005 року // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С.154-169. - [Виступ Скуратівського В.Л. - С. 164. ]
 • Сом-Сердюкова О.М. Вічні та тендітні квіти Юлії Бородай // Укр. культура. - 2005. - № 3-4. - С.20-21.
 • Сом-Сердюкова О.М. АМУ, ІПСІ - вік парубкування серйозних мужів // Галерея. - 2005. - № 1. - С. 26-27.
 • Сом-Сердюкова О.М. Солодке слово Венеція, або Життя святого Марка між небом та водою // Галерея. - 2005. - № 2. - С. 6.
 • Сом-Сердюкова О.М. Сучасний музей України: зміст-форма, // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 51-64.

2004

Собуцький М.А. "Біла тінь - чорне світло" // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 47.

 • Собуцький М.А. "Золота лихоманка" як симптом // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 41-43.
 • Собуцький М.А. "Ласаро з Тормеса" на екрані: історія та дзеркало культури // Кіно - Театр. - 2004. - № 1. - С.48-50.
 • Собуцький М.А. Межі психоаналітичного підходу в культурології // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 13-15.
 • Собуцький М.А. Між конструктивізмом і соцреалізмом ("Іван") // Довженко і кіно ХХ століття: Зб. ст. / М-во культури і мистецтв України. НаУКМА; Спілка кінематографістів України. Ред. журн. "Кіно- Театр". - К.: Вид-во Поліграф. центр "ТАТ", 2004. - С. 203-220.
 • Собуцький М.А. Призначена зустріч // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 60.
 • Собуцький М.А. Про перемогу соціалізму над реалізмом // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 46-51.
 • Собуцький М.А. "Рефлекс свободи": До 100-річчя з дня народження Жана Габена // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 41-45.
 • Бондарець О.В. Давньоруські городища в контексті семіотичної парадигми // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-65.
 • Бондарець О.В. Музейна археологія: теоретичні засади // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення: Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. "Софіївські читання", Київ, 27-28 листоп. 2003 р. / Заповідник "Софія Київська". - К., 2004. - С. 44-46.
 • Брюховецька Л.І. Арам Геворкян: "Ми пустили їхні фільми до себе, хоча нас про це ніхто не питав": Інтерв'ю / Бесіду вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 34-35.
 • Брюховецька Л.І. Богдан Козак: Шлях до театрознавчої школи: Інтерв'ю / Запитувала Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 20-22.
 • Брюховецька Л.І. Венеція 61: непомічений скандал // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 39-42.
 • Брюховецька Л.І. Війна як карнавал безумців // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 45.
 • Брюховецька Л.І. Дім на Кульпарківській // Кіно - Театр. - 2004. - № 1. - С. 55.
 • Брюховецька Л.І. До і после "Звенигори" // Довженко і кіно ХХ століття: Зб. ст. / Мін- во культури і мистецтв України. НаУКМА; Спілка кінематографістів України. Ред. жарн. "Кіно- Театр". - К.: Вид-во Поліграфцентр "ТАТ", 2004. - С. 153-163.
 • Брюховецька Л.І. Європейська демократія - радянський тоталітаризм як світоглядна опозиція О.Довженка // Довженко і кіно ХХ століття: Зб. ст. / Мін- во культури і мистецтв України. НаУКМА; Спілка кінематографістів України. Ред. жарн. "Кіно- Театр". - К.: Вид-во Поліграфцентр "ТАТ", 2004. - С. 183-193.
 • Брюховецька Л.І. Живий Шевченко // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 2-4.
 • Брюховецька Л.І. "Залізна сотня" проти ампутації пам'яті // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 48-49.
 • Брюховецька Л.І. "І вже немає сліз жалітися на кого.." // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як світогляд. Довженко і Параджанов // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. -С. 24-29.
 • Брюховецька Л.І. "Кіно-Ялта" - 2004. Час продюсерів // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 36-38.
 • Брюховецька Л.І. Мертвий сезон: Лист без відповіді // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 3-4.
 • Брюховецька Л.І. Микола Княжицький: Поштовх для інвесторів / Бесіду вела Л.Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 33-34.
 • Брюховецька Л.І. Мистецтво: магія кіно образу: Інтерв'ю з Б.В. Вержбицьким / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 34-37.
 • Брюховецька Л.І. Михайло Іллєнко: якою буде плата за крадену мрію?: Інтерв'ю / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 12-16.
 • Брюховецька Л.І. Музика для Андрюші, або Принадність зла // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 43-44.
 • Брюховецька Л.І. На прив'язі // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 39-40.
 • Брюховецька Л.І. Нетерпимість // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 32-33.
 • Брюховецька Л.І. Павлик В., Засланець Г. З днем "Іван Миколайчук" // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. -С. 62.
 • Брюховецька Л.І. "Переваги того світу над сим моїм світом..": "Європейська демократія - радянський тоталітаризм" як світоглядна опозиція О. Довженка // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 10-14.
 • Брюховецька Л.І. Поет у в'язниці // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 36.
 • Брюховецька Л.І. Польський фільм про українського колекціонера: Інтерв'ю з Малгожатою Полоцькою / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 36-38.
 • Брюховецька Л.І. Театр, наснажений фольклором: Інтерв'ю з Петром Колісником / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 29-31.
 • Брюховецька Л.І. Феномен життєстійкості // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 32-34.
 • Демчук Р.В. Некоторые сюжеты Северной башни Софии Киевской в контексте средневековой символической традиции // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення: Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. "Софіївські читання", Київ, 27-28 листоп. 2003 р. - К., 2004. - С. 81-85.
 • Демчук Р.В. Фантастический бестиарий в розписах башен Софии Киевской // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы ІІ Судакской междунар. науч. конф., г. Судак, 12-16 сент. 2004г. - К.-Судак: Академпериодика, 2004. - Ч. 3-4. - С. 41-44.
 • Джулай Ю.В. Навколо "Літератури" В.Набокова. Літературна деталь очима філософа і письменника // Філософія і література: Матеріали XI Харків. Міжнар. Сковородинівських читань, м. Харків, 24-25 верес. 2004р. / Харків. міське т-во "Філософська освіта"; Харків. економіко-правовий ун-т; Нац. ун-т внутрішніх справ; Філософ. фак-т Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна / О.М. Кривуля (ред.). - Х.: Прометей-Прес, 2004. - С. 144-151.
 • Джулай Ю.В. Поема М.В. Гоголя "Мертві душі": рефлексії в стилі постструктуралізму // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 16-21.
 • Курочкін О.В. Дохристиянська основа святкового календаря українців Карпатського регіону за матеріалами Р. Ф. Кайндля // Р.Ф. Кайндль і українська історична наука: Матеріали Міжнар. наук. семінару "Кайндлівські читання", Чернівці, 22-23 трав. 2004 р. Ч.1. - Вижниця, 2004. - С.126-131.
 • Курочкін О.В. Еротичні весільні ігри українців // Берегиня. - 2004. - № 1. - С. 27-38.
 • Курочкін О.В. З народознавчої спадщини Митрофана Дикарєва // Нар. творчість та етногр. - 2004. - № 4. - С. 43-45.
 • Курочкін О.В. Перші Кайндлівські читання // Нар. творчість та етногр. - 2004. - № 6. - С. 117-120.
 • Лосєв І.В. Комуністичні цінності в російській та українській культурі: порівняльний аналіз // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 41-46.
 • Лосєв І.В. Росія після відлиги: спогади про майбутнє // Ї: Незалежний культурологічний часопис. - 2004. - № 31. - С. 172-177.
 • Лосєв І.В., Грабовський С. Факти і фікції // Сучасність. - 2004. - № 4. - С. 95-106.
 • Петрова О.М. Аура свободи в "Мистецтвознавчих рефлексіях" // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 4(173). - С. 167-178.
 • Петрова О.М. Гульєльмо Джиральді - ілюстратор "Урбінського кодексу" // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 66-69;
 • Петрова О. Метафізика українського нефігуративу на межі ХХ та ХХІ століть.// Дух і літера. - № 13-14. / НаУКМА; Редкол.: П. Аскер та ін.; Реценз.: В. Омелянчик, М. Ткачук. - К., 2004. - С. 516-526.
 • Попович М.В. Гуманізм // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; ред.: В.А. Смолій та ін. - К., 2004. - Т. 2 . - С. 253.
 • Попович М.В. Гуманістичні орієнтири науки на порозі ХХІ століття // Вісн. НАН України. - 2004. - № 1. - С. 39-42.
 • Попович М.В. Конче потрібно приміряти себе до майбутнього // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 33-38.
 • Попович М.В., Пролеєв С. Нова серія філософських перекладів // Гьофе О. Справедливість і субсидарність: Виступи в Україні. - К.: Альтерпрес, 2004. - С. 5-6.
 • Попович М.В. Романтизм як стиль та ідеологія // Філос. думка. - 2004. - № 6. - С. 3-30.
 • Попович М.В. Філософія дискурсу і теорія культурних стратегій // Collegium. - 2004. - № 14. - С. 8-16.
 • Сігов К.Б. Архіпелаг Аверинцева ( до осмислення доби постатеїзму) // Аверинцев С.С. Софія-Логос: Слов. - 2-е вид., випр. і доп. - К.: Дух і літера, 2004. - С. 434-439.
 • Сігов К. Опір "терористичній гіпотезі" про людину - лейтмотив філософії Х. Арендт // Дух і літера. - № 13-14. / НаУКМА; Редкол.: П. Аскер та ін.; Реценз.: В. Омелянчик, М. Ткачук. - К., 2004. - С. 177-182.
 • Сом-Сердюкова О.М. Пісня про квітучий цвіт землі, або Гобелени Людмили Жоголь // Дніпро. - 2004. - № 3-4. - С. 136-137.

2003

Собуцький М.А. Глядацькі сумніви стосовно "Великого Іншого" // Кіно - Театр. - 2003. - № 4. - С. 52-53.

 • Собацький М.А. Досвід-межа і досвід за межею // Кіно - Театр. - 2003. - № 1 (45). - С. 40-41.
 • Собуцький М.А. Зміст форми (короткометражні фільми 32-ї "Молодості") // Кіно - Театр. - 2003. - № 1. - С. 24-25.
 • Собуцький М.А. Кінопоетика за Аристотелем // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 34-38.
 • Собуцький М.А. Насильство, катарсис і "не-Я" глядача // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 119-121.
 • Собуцький М.А. Насильство на екрані: фіксація чи пропаганда(круглий стіл) // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 2-4.
 • Бондарець О.В. Буття речі як феномена культури середньовіччя // Український музей. - К., 2003. - С. 187-190.
 • Бондарець О.В. Урбанізаційні центри Русі: людина в культурному просторі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1 : Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 109-114.
 • Бондарець О.В. Основні етапи і напрями в історії вивчення давньоруських городищ // Мандрівець. - 2003. - № 4 (45). - С. 18-24.
 • Брюховецька Л.І. Богдан Зіновій Хмельницький // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 28-29
 • Брюховецька Л.І. Живий театр у Донецьку: Інтерв'ю з художнім керівником Донецького укр. театру з Марком Бровуном / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 12-14.
 • Брюховецька Л.І. Ідентифікація в тумані // Книжник review. - 2003. - № 24. - С. 6-7.
 • Брюховецька Л.І. Кіно-Ялта - 2003: Інтерв'ю з директором Одеської кіностудії Т. Яворською / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 30-32.
 • Брюховецька Л.І. Козак Мамай проти Джеймса Бонда // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 36-37.
 • Брюховецька Л.І. Контроверсійне кіно // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 36-37.
 • Брюховецька Л.І. "Мамай": відкритий фінал: (Обговорення фільму) / В обговоренні фільму взяла участь Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 40-46.
 • Брюховецька Л.І. Микола Мерзлікін: "Таємниця, яку хочеш розгадати" / Бесіду вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 18-19.
 • Брюховецька Л.І. Микола Француженко: стати символом весни // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 17-19.
 • Брюховецька Л.І. Незагублений скарб // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 14-16.
 • Брюховецька Л.І. Неймовірна історія в іспанському стилі // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 44-45.
 • Брюховецька Л.І. Реставрація улюбленого жанру // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 3-5.
 • Брюховецька Л.І. Ролан Сергієнко: "Спіши сповідатись": Інтерв'ю / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 19-21.
 • Брюховецька Л.І. Сковорода сьогоднішній // Кіно - Театр. - 2003. - № 1. - С. 11.
 • Брюховецька Л.І. Сковорода сьогоднішній // Урок української. - 2003. - № 7. - С. 47.
 • Брюховецька Л.І. Студію віддають тихо і без бою, або Віддяка за "Срібного Ведмедя" // Кіно-Театр. - 2003. - № 5. - С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Шевченко в кіно // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 22-25.
 • Джулай Ю.В. Постмодерністське бачення культурної антропології як науки (проблеми, дискусії) // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 8-17.
 • Івашина О. Образлива невинність. Про український переклад книги // Український гуманітарний огляд. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 10. / Ред. кол.: Н. Яковенко та ін. - К., 2004. - С. 239-244. - Рец. на кн.: Скот Леш Соціологія постмодернізму / Пер. Ю. Олійника; Наук. ред. Н. Черниш. - Львів: Кальварія, 2003. - 344с.;
 • Корвін-Піотровський О.Г., Мовша Т., Бузян Г. Розвідки трипільських пам'яток Правобережної Київщини (слідами Вікентія Хвойки) // Трипільська цивілізація у спадщині України: Конф., присвяч. 110-річчю відкриття трипільської культури:Матеріали та тези доп. конф., м. Києв, 30-31 трав. 2003 р. / Укр. благодійний фонд "Трипілля"; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка; Ред. І. Т. Черняков. - К.: Просвіта, 2003. - С. 299-306.
 • Корвін-Піотровський О.Г. Трипільські поселення-гіганти як культурний феномен // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 80-83.
 • Король Д.О. Кельто-германські світоглядні паралелі крізь призму уявлень про життя та смерть // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 40-44.
 • Курочкін О.В. Відродження народознавства Слобідської України // Нар. творчість та етнографія. - 2003. - № 4. - С. 122-124.
 • Рец.: Відродження народознавства Слобідської України // Народна творчість та етнографія. - 2003. - № 4. - С.122-124. - Рец. на кн.: Муравський шлях - 97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної енциклопедії / Упоряд.: М. Красиков, Н. Олійник, В. Осадча та ін. - Х., 1998. - 360с.
 • Лосєв І.В. Географічні виклики ХХІ ст. і національна стратегія України // Визвольний шлях. - 2003. - № 7. - С.9-12.
 • Лосєв І.В. Морська політика невблаганна географія // Морська держава - 2003. - № 4. - С. 6-11.
 • Лосєв І.В. Русифікація в незалежній Україні: сучасний стан і перспективи // Визвольний шлях. - 2003 - № 5. - С. 3-7.
 • Лосєв І.В. Севастополь-Крим-Україна: басейн Чорного і Азовського морів у політичній та культурній історії України // Морська держава - 2003. - № 1. - С. 6-11.
 • Лосєв І.В. Україна в "Єдиному економічному просторі": шлях до прірви // Визвольний шлях. - 2003 - № 10. - С. 8-13.
 • Лосєв І.В. Українська культура в умовах російської експансії // Визвольний шлях. - 2003. - № 2. - С. 3-9.
 • Лосєв І.В. "Український міф" в російській культурі // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 17-22.
 • Лосєв І.В. "Шлях" до моря: геополітичні орієнтації українського козацтва ХVІ - ХVІІ ст.ст. // Морська держава - 2003. - № 3. - С. 40-43.
 • Петрова О.М. Зоряне небо митця ( Пам'яті академіка АМУ Д.Д. Лідера) // Мистецькі обрії 2001-2002: Альм.: Наук.-теорет. пр. та публ. / Акад. мистецтв України. Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. - К., 2003. - С. 581-583.
 • Петрова О.М. Італійські монументалісти XV-XVI ст. в діалогах з Данте Аліґ'єрі // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 38-44.
 • Петрова О.М. Маргіналізація мейнстриму сучасної української культури: мистецтво, архітектура // Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій: Матеріали наук.- практ. конф./ Нац. акад. управління; Ред. В.А. Гошовська, Упоряд. Л.І. Буряк. - К., 2003. - С. 54-61.
 • Петрова О.М. Мистецтво Львова у Києві // Українське мистецтво. - 2003. - № 1. - С. 94-95.
 • Петрова О.М. Онтологічний Тарас Шевченко // Київ. - 2003. - № 7-8. - С. 4-5.
 • Петрова О.М. Футуро Дмитра Нагурного // Укр. мистецтво. - 2003. - № 2. - С. 117-122.
 • Петрова О.М. Аура свободи в "Мистецтвознавчих рефлексіях" // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 4(173). - С. 167-178.
 • Попович М.В. Байдужість - поле для маніпуляцій // Ї: Незалежний культурологічний часопис. - 2003. - № 30. - С. 10-25.
 • Попович М.В. Батьківщина // Енциклопедія Сучасної України / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. - К.: Держ. головне підприємство респ. виробничого об'єднання, 2003. - Т. 1. - С. 313-314.
 • Попович М.В. Відродження, Ренесанс // Енциклопедія історії України: В 5 т. / Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 530-531.
 • Попович М.В. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів "раннього Модерну" // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди; Ред. І.П. Стогній; Упоряд С.Л. Йосипенко, Я.М. Стратій. - К., 2003. - С. 30-50. - К., 2003. - С. 30-50.
 • Попович М.В. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів своєї доби // // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22. - У 3-х ч. - Ч. 1: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 91-103.
 • Попович М.В. Поняття "дискурс" у метафоричному та логіко-лінгвістичному розумінні // Філос. думка. - 2003. - № 1. - С. 27-36.
 • Попович М.В. Про значення наукової спадщини В.І.Вернадського // Філос. думка. - 2003. - № 4. - С. 3-14.
 • Попович М.В. "500 днів" // Філос. думка. - 2003. - № 3. - С. 3-8.
 • Пустовалов С.Ж., Телєгін Д.Я., Ковалюх М.М. Радіокарбонова хронологія ямних та катакомбних пам'яток // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 11: Археологічні студії / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 24-27.
 • Сом-Сердюкоа О.М. Зображальні мотиви в українському декоративно-ужитковому мистецтві середини ХХ ст. // Мистецькі обрії 2001-2002: Альм.: Наук.-теорет. пр. та публіц. / Акад. мистецтв України. Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. - К., 2003. - С. 105-110.
 • Сом-Сердюкова О.М. Поліфонія живопису Іллі Штільмана // Галерея. - 2003. - № 2-3. - С. 32-33.
 • Сом-Сердюкова О.М. Українське художнє скло: проблеми презентації на міжнародних симпозіумах у Львові // Матеріали до українського мистецтвознавства: Зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 2. - С. 253-256.
 • Сом-Сердюкова О.М. Уроки Лідера // Галерея. - 2003. - № 1. - С.20-21.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна