Анотації курсів

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Актуальні проблеми візуальної культури
Лекції читають провідні зарубіжні фахівці. Курс покликаний ознайомити студентів з новітніми напрямами візуальної культури.


Актуальні проблеми зарубіжної культурології
Мета курсу – висвітлення сучасних досліджень і тенденцій у західній історії та теорії культури, культурних студій. Курс оновлюється кожного року і тому не має постійної програми.


Актуальні проблеми сучасної культурології
Лекції читають провідні зарубіжні фахівці. Курс покликаний ознайомити студентів з новітніми напрямами cultural studies.


Антична культура


Антропологія повсякдення
Теорія і практика сучасних компаративістських досліджень у галузі європейської етнології (етнокультурології, соціальної антропології). Феномен української етнічності (як наслідок процесів акультурації, дифузії, культурних контактів і взаємовпливів) розглядається крізь призму проблем загальноєвропейської етнічності історії. Спільне і відмінне в розвитку етнічних традицій європейських народів, особливості східноєвропейського етнокультурного ареалу, його регіонального та локального розмаїття. Порівняльний аналіз важливих характеристик матеріальної і духовної культури українців та їхніх найближчих сусідів і етнокультурних партнерів.


Арт-маркетинг: як просувати культурний продукт


Археологія та давня культура
Закономірності й тенденції розвитку культури давнього людства до античного часу на території зарубіжної Європи, до часів Київської Русі та до часів Великих географічних відкриттів у Новому світі в країнах Азії й Африки. Культурно-історичні та природно-кліматичні епохи, їхні періоди й етапи. Спільні закономірності розвитку давньої та сучасної культури, еволюційний і циклічний розвиток культури. Археологічні джерела і методика визначення культурно-історичної цінності пам’яток давньої культури, проведення їхньої первинної наукової фіксації. Передбачено двотижневу археологічну практику.


Аспірантський дослідницький семінар


Вступ до історичної танатології


Вступ до теорії культури
Основні поняття, проблематика, структура і методи сучасної культурологічної науки. Етапи становлення культурологічного знання від античності до сучасності, місце культурології в системі гуманітарних наук, її практичне значення для розвитку національної культури, побудови громадського суспільства.


Джерела та методи дослідження українського Бароко


Доколумбові цивілізації: виклики та парадокси
Освітньо-наукова програма ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ СТУПІНЬ - МАГІСТР Вибіркові навчальні дисципліни "Доколумбові цивілізації: виклики та парадокси" 3д семестр, 4 год./тижд., залік, Король Д.О., доцент, кандидат культурології лекцій 22 год., семінарські 6год., самостійна робота 62 год. Останніми роками напрямок дослідження давніх цивілізацій фактично зійшов у нас нанівець. При тому, що в НаУКМА працювали відомі фахівці з цієї теми, і зокрема на кафедрі культурології. І якщо звичні зі шкільної лави цивілізації Старого Світу випускникам донині не цікаві (на превеликий жаль), то екзотичні держави та народи американського континенту інтригують і приваблюють. Більше того, саме специфіка соціокультурного розвитку Доколумбового регіону демонструє чимало парадоксів, що вибивають з традиційних схем шкільного знання. Тому, порівняння відповідних цивілізацій з аналогами Старого Світу становить чільне місце викладу, як і пошуки характерних алгоритмів для обох векторів. Мета та задачі дослідницького семінару: Таким чином, курс має 1) збагатити загальну ерудицію слухачів; 2) розширити їх культурний плюралізм; 3) навчити системному баченню в нормах постнекласичної парадигми наукового пізнання. Також, автор не лишає надію, що курс здатен пробудити в слухачах цікавість до подальшого дослідження культурі цивілізацій минулого. Адже "не знаючи минулого, людина буде вічно повторювати помилки попередників" (с). Під час викладу слухачам демонструватиметься тематичний візуальний та музичний контент. Для самостійного опрацювання матеріалів та для підготовки до практичних занять студентам буде надано чималий обсяг новітньої літератури, зокрема - англомовної. Щодо методів викладання, варто зазначити, що дискурс матиме ані історичний характер, ані музейницький, ані археологічний - хоча нерідко матиме справу зі старожитностями. Наразі ж це - дискурс історичної культурології. Навчити слухачів відрізняти її підходи - також входить до мети курсу.


Екранні мистецтва та візуальна культура
Науково-практична дисципліна передбачає ознайомлення з дослідженнями екранних мистецтв (кіно, відео, нові медіа) і, ширше, рухомого зображення як одного з ключових культурних явищ ХХ і ХХІ століття, а також набуття практичних навичок аналізу рухомого зображення. Головний фокус зроблено на ознайомлення з основними теоріями кіно та здійсненні самостійного аналізу фільму.


Експозиційне мистецтво


Елітарна культура


Етнокультурні процеси давньої Східної та Північної Європи
Походження мистецтва. Мистецький світ хліборобів трипільської культури. Жіночі образи Трипілля. Монументальна поховальна архітектура та скульптура давніх скотарів. Еротика давнього мистецтва. Образний аскетизм і знакова система доби бронзи. Естетика та символіка давнього посуду. Кам’яна Могила – скарбниця давнього мистецтва України. Арійська проблема й історія її дослідження. Класифікація індоіранських мов. Найдавніші іранці за даними археології. Археологічні культури: Середній Стіг, Ямна, Катакомбна, Зрубна. Скотарство як двигун розселення індоіранців у Євразії. Арії Індії та Ірану за Ригведою і Авестою. Номадизм. Археологічні дані про кіммерійців, скіфів, сармаів. Середньовічні іранці та їхній вплив на україногенез. Іранські релікти в українській традиційній культурі.


Етнокультурні процеси нового і новітнього часу
Даний курс присвячено розгляду сучасного стану теорії етносу й аналізові функціонування окремих її складників. Також розглядаються окремі аспекти функціонування етнічних культур у поліетнічних суспільствах і цивілізаційних процесах зламу ХХ–ХХІ ст.


Етнологія
Курс має на меті дати студентам можливість отримати всебічне уявлення про етнос як цілісну та самодостатню систему. Етнос і його культура виокремлюються в якості складного комплексу різних за характеристиками та функціональними особливостями компонентів. Увагу приділено теоретичним проблемам (теорія етносу, її понятійний апарат; методика і методологія, етнічна історія; етнічна психологія тощо) та розглядові окремих явищ і компонентів етнічної культури (етнічне мистецтво та його специфіка; соціальна структура; зв’язки, комунікації і знакові системи; традиційний світогляд; обрядність тощо).


Загальна історія мистецтв
Загальні уявлення про основні тенденції розвитку мистецтва від його зародження до сучасної епохи. Теоретичні питання мистецтва як особливої форми ставлення людини до світу.


Загальна музеологія
Музеєзнавство як наукова дисципліна. Музейний предмет. Сучасна теорія підсистеми «домузейні форми нагромадження та використання історико-культурних цінностей – музей». Формування музеїв. Музейна справа в Україні і за кордоном. Особливості комплектування, обліку, збереження і наукового вивчення музейних зібрань. Експозиційна робота музеїв. Специфіка науково-освітньої роботи музеїв. Екскурсія як основна форма науково-освітньої роботи музеїв. Музейне будівництво.


Загальна теорія культури
Основні поняття і концепції теорії культури. Феномен культури. Структура сприйняття і творення дійсності. Свідомість і підсвідоме. Тіло і символ. Знак, образ і міф. Архетика культури. Механізм культури. Традиція, ритуал, свято. Тема смерті в історії культури. Містичне в культурі. Культура і влада.


Іконологія та іконографія
Завдання курсу – прищепити студентам навички планування біологічного експерименту, формування схеми досліджень і вибору оптимального математичного апарату для аналізу результатів експериментальної роботи. Здобуті знання студент зможе використовувати у підготовці маґістерської дисертації та подальшій практичній і науковій діяльності.


Імперські виклики українській ідентичності


Індійська культура
Індологія як наукова дисципліна. Основні культурні регіони Індостану. Народи і мови Індії. Культурні зв’язки з іншими регіонами світу. Археологічні культури Індії. Історія індійської культури, основні історико-культурні епохи. Структура традиційного індійського суспільства. Релігійно-філософські вчення, література й мистецтво Індії. Культура Індії в XX ст.


Ісламська культура
Витоки та генеза ісламської культури, її релігійні засади. Культура «мусульманського відродження». Експансія ісламської культури доби середньовіччя. Архітектура. Орнаментальність. Арабська література і філософія. Занепад та «консервація» ісламської культури. Сучасний іслам.


Історична антропологія
Курс складається з трьох модулів: перший присвячено витокам історичної антропології, другий – її методологічним засадам, третій – основним темам дисципліни. Обговорення відмінностей та евристичної цінності таких підходів до історичного аналізу, як «подієва історія», «історія структур», «тотальна історія», «мікроісторія». Історія становлення «Школи Анналів», а також її фундаментальні концепти: «ментальність», «соціальна історія», «великі протяжності». Курс побудовано на оригінальних франкомовних джерелах.


Історія декоративно-прикладного мистецтва
Народне мистецтво як частина культури. Декоративно-прикладне мистецтво. Проблема розвитку народної культурної традиції, яка включає в себе і мистецьку, і світоглядну частини. Курс розраховано на всіх, хто цікавиться символікою народного мистецтва, школами та напрямами його розвитку, а також статусом декоративно-прикладного мистецтва в загальнолюдському контексті.


Історія кіно


Історія костюму та моди
Дослідження тенденції взаємоіснування різних культур і напрямів суспільної свідомості через функції костюму в суспільстві.


Історія культури Європи
Реконструкція шляхів культурного розвитку європейського соціуму, метаморфози культурної свідомості Європи від архаїчної стадії до сучасної. Сукупність циклів окремих культурних епох (античність полісна, античність імперська, середньовіччя тощо). Культурна самосвідомість і культурна реальність. Антропологічна проблематика культур. Складність і суперечливість культурних процесів та становища людини в культурі. Феноменологічне багатство (явищ, подій, фактів, «емпірики») європейської культури в його символічному значенні. Історико-культурні праці Буркгардта, Ніцше, Гейзінґи, Ле Гоффа, Дюранта, Суходольського, Бахтіна та ін.


Історія містичних вчень Сходу та Заходу
Езотеризм, містицизм, окультизм як явища культури. Зв’язок містики з релігією й наукою, епістемологічний статус і специфіка позанаукового знання. Історія й основні засади містичних та езотеричних учень: гностицизму, йоги, тантризму, буддистської езотерики, даосизму, каббали, хасидизму, суфізму, християнської містики. Неоспірітуалізм ХІХ–ХХ ст. Наукові підходи до аналізу містичних учень (К.-Ґ.Юнґ, С.Ґроф, М.Еліаде). Містика в сучасній культурі


Історія світової культури


Історія українського кіно
Предмет курсу – комплексне вивчення українського кіно як індустрії та мистецтва, починаючи з 1893 року, коли Йосип Тимченко в Одесі винайшов (ще до братів Люм’єр) кінознімальний і кінопроекційний апарати. Розглядаються кінематографічні пріоритети України, які закономірно увінчалися світовим визнанням фільму «Земля» О.Довженка (увійшов до 12 кращих фільмів усіх часів і народів), десятками міжнародних нагород, що здобув фільм «Тіні забутих предків» С.Параджанова та ін. Курс передбачає студії над візуальною мовою та стилістикою українських фільмів усіх видів (ігрове, документальне, науково-популярне, анімаційне), різного художнього спрямування і смислового наповнення. Досліджуються найцікавіші фільми, творчість окремих режисерів, операторів й акторів. Історія українського кіно – це двічі повторений (у 20-х та 60-х роках) «золотий вік», який кожен раз закінчувався погромом та заборонами, що також є невід’ємною її частиною.


Історія української архітектури: канон і контекст (огляд історії та теорії )


Історія української культури
Історія культури України від архаїчної доби й до сьогодення. Специфічні риси формування комплексу української культури. Періодизація, основні тенденції, закономірності й особливості культури України в окремі періоди та в різних регіонах у контексті світової цивілізації.


Канон тіла в культурі
Феноменологія тілесності (Мерло-Понті), культурно-історичні типи тілесності (школи історичної антропології) та психоаналітичні підходи до розв’язання проблеми тілесності. Питання тілесної поведінки, тілесної схеми, взаємозв’язку тіла і мови, Я-концепція. Окремо аналізуються питання співвідношення тілесності й ідеології (Біон, Анзьє).


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Київ та кияни
Історія і культура Києва. Окремі аспекти історичного та культурного розвитку міста, культурні традиції, що склалися в середовищі киян, легенди, які виникли про Київ і його населення, історична топографія міста. Історичні особи, пов’язані з Києвом, а також подіями ХІХ–ХХ ст.


Китайська класична культура
Історико-географічне підґрунтя виникнення, формування та розвитку китайської культури. Духовні й матеріальні аспекти класичної культури Китаю. Різні філософські та релігійні напрями, основні види китайського класичного мистецтва.


Комплексний кваліфікаційний екзамен


Культура Відродження
Ренесанс як певний часовий locus й емпірична реальність, як унікальна структура (модус) культурної свідомості, як культурологема. Реалії італійського Ренесансу від Петрарки до так званого Sacco di Roma. Поняття: класицизм, гуманізм, риторика, традиція, інновація, творчість, особистість, індивідуалізм, «інтелігенція». Спектр авторів від найавторитетніших класиків жанру (Ж.Мішлє, Я.Буркгардт, Й.Гейзінґа) до сучасних істориків культури Ренесансу (Е.Гарен, Л.Баткін та ін.).


Культура доби Бароко
Епоха Бароко як важливий чинник постсередньовічного розвитку європейського суспільства і формування культурної свідомості Нового часу. Традиція вивчення та інтерпретація доби Бароко як окремої історико-культурної доби. Особлива увага зосереджується на людині Бароко – її психології, емоційному та духовному житті, художній експресії, а також на матеріальних чинниках її існування (так звана фізіологія Бароко). Проблематика таких характерних для Бароко явищ, як гіперрелігійність проторенесанс, наукова революція, занепад народно-карнавальної культури, розвиток у XVII ст. соціокультурного типу буржуа. Окремо розглядаються італійське Бароко та французький «барочний класицизм».


Культура доколумбової Америки
Основні тенденції розвитку культури на американському континенті від появи там найдавнішої людини до завоювання європейцями. Спроба поєднати періодизацію культури Америки з основними змінами клімату та близькосхідно-європейським культурно-історичним циклом. Точки зору на проблему зв’язків між населенням Америки і Старого світу в доколумбову епоху. Аналіз культури основних центрів давніх цивілізацій Нового світу.


Культура Європи межі XIX-XX ст.:модерн, символізм, декаданс
Культура Європи межі ХІХ-ХХ ст.: модерн, символізм, декаданс Викладач - д.культ., проф. О.О. Кирилова 20 год. лекц. 20 год. сем. Форма контролю - залік 4 кредити ECTS Мета курсу - сформувати цілісне уявлення про європейську культуру межі ХІХ-ХХ ст. (fin de sci?cle) шляхом культурологічного моделювання та ґрунтовного опрацювання текстів зазначеної епохи, навчити студентів розрізняти поняття модерну, символізму й декадансу в світлі сучасних культурологічних підходів (на противагу консервативному мистецтвознавству й літературознавству ХХ ст.) Курс дає послідовне уявлення про локальні версії культури fin de sci?cle в Європі, про засадничий набір категорій цієї культури, серед яких важливе місце посідають категорії "синтез мистецтв" та "життєтворчість", про цивілізаційне значення поняття декадансу, про культурантропологічний тип суб'єкта культури fin de sci?cle та психотип декадента, про філософію доби як вимір культури (Ф.Ніцше, А.Берґсон, Р.Штайнер та інші впливові постаті), про різні види художньої культури (література, архітектура, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно) як виміри єдиної культурологічної моделі Gezamtkunstwerk в епоху модерн, про ключові постаті європейського символізму й декадансу (Ш. Бодлер, Ж.К. Гюїсманс, О. Вайлд, Ж.Роденбах, Ґ. Д'Аннунціо, С.Пшибишевський В. Виниченко, А. Бєлий та ін.), про розвиток символістської теорії та її вплив на формування філософської та художньої культури ХХ-ХХІ ст. (а також культурології як дисципліни). Дисципліна вільного вибору пропонується студентів третього курсу освітнього рівня "бакалавр" спеціальності "Культурологія", а також інших спеціальностей.


Культура Європи Нового Часу
Проблеми ідентифікації культурно-історичних епох. Симбіоз культурних стилів та критерії їхнього визначення. Пізній Ренесанс і маньєризм. Естетика Бароко. Класицизм. Просвіта. Культурний клімат наполеонівської доби. Романтизм. Ідеологічні системи індустріального суспільства. Декаданс і перехід до модернізму.


Культура Європи середніх віків
Феномен західноєвропейської середньовічної культури. Її періодизація, комплексне визначення, поняттєвий апарат дослідження. «Каролінгський ренесанс», романський стиль і готика; культурологічний «вибух» у XII ст. та роль у ньому куртуазної (рицарської) субкультури; міста й університети; «контркультура»; специфіка пізнього середньовіччя і проторенесансу.


Культура повсякдення народів світу


Культура радянської доби
Адекватна історична перспектива епохи протистояння аванґарду, шістдесятництва, інших культурних явищ світового рівня специфічному локальному ідеологічному комплексові ленінізму-сталінізму-соцреалізму. Портрет епохи вимальовується через діахронний розгляд мистецтва, архітектури, кінематографа, політичної культури й повсякдення 1917–1991 рр.


Культура США і Канади XVI-XXст.


Культура та влада
Соціокультурні аспекти владних відносин. Природа влади та механізми її реалізації; проблеми у галузі політичної свідомості, політичної культури і комунікації. Аналіз еволюції владних відносин і розвитку суспільної свідомості в радянському та пострадянському суспільстві.


Культура та цивілізація
Актуальні проблеми розвитку світової цивілізації в культурному аспекті. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація». Формування локальних і регіональних цивілізацій, внутрішня соціокультурна природа основних із них (давньоєгипетська, антична тощо). Закономірності становлення і природа сучасної світової макроцивілізації, місце в ній України та інших держав Центрально-Східної Європи.


Культура французського рококо
Освітня програма ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ - БАКАЛАВР Вибіркові навчальні дисципліни "Культура французького рококо" (280457) 6 триместр, 2 год./тижд., залік, ст. викладач Данченко М.В. лекцій 18 год., семінарські 10год., самостійна робота 62 год. Даний курс створено з метою розширення профілю історико-культурних дисциплін на кафедрі культурології НауКМА. На кафедрі кульутрології викладаються курси "Культура Європи нового часу" та "Культура доби бароко", в яких викладаються базові поняття історії західноєвропейської культури Нового часу. Дана дисципліна поглиблює і розвиває навчальний напрямок історії європейської культури за рахунок вивчення навчальної літератури та ознайомлення з першоджерелами. В результаті вивчення даної дисципліни студенти зможуть орієнтуватися в таких аспектах та проблемах історії французької культури XVII-XVIII століть як діяльність жіночих преціозних салонів, французька чарівна казка, франко-італійська рокайльна драматургія, та психологічна й еротична проза рококо.


Культура Японії
Історія формування японської культурної традиції, її загальні принципи, окремі напрями культури, мистецтва та духовної системи національного світосприйняття.


Культури класичного Сходу
Сходознавство і культурологію поєднують чимало рис – це і міждисциплінарність, і багатовекторний підхід, і комплексність порівняльних спостережень. Вивчаючи спадщину класичного Сходу, ми змушені звертатись одночасно до релігії та філософії, мистецтва та культури повсякдення тощо. Звісно, все це неможливо без знання мови регіону, і класичне сходознавство надає цьому належної уваги, та наразі це не є потребою культурологічної бази. Тож, нам буде достатнім відстежити різноманіття і багатошаровість цивілізацій Азії впродовж останніх 25 століть; зрозуміти ті вкорінені моделі ментальності, котрі керують поведінкою сучасних представників відповідних країн.


Культурна історія французької гуманітаристики XIX ст. - початок ХХ ст.
Актуальні проблеми розвитку світової цивілізації в культурному аспекті. Співвідношення понять «культура» та «цивілізація». Формування локальних та регіональних цивілізацій, внутрішня соціокультурна природа основних із них (давньоєгипетська, антична тощо). Закономірності становлення та природи сучасної світової макроцивілізації, місце в ній України та інших держав Центрально-Східної Європи.


Культурологія
Курс знайомить студентів із культурною спадщиною людства, дає можливість побачити характерні риси й відмінності різних етнокультурних типів, засвоїти основні універсальні механізми культури етносів і націй, навчає вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями культурології та історії світової культури, розглядати власну національну культуру в контексті світової. Розглядаються твори найкращих представників світової культурології: О.Шпенглера, А.Тойнбі, Ч.Хейзінги, Б.Малиновського та ін., що сприятиме орієнтуванню студентів у найвагоміших досягненнях світової культурологічної думки.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота (культурологія)


Курсова робота з сертифікатної програми "Мистецтвознавство"


Курсова робота з сертифікатної програми "Музеєзнавство"


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Масова культура
Конструювання інтелектуального концепту "масова культура" і його двійника-антипода "популярна культура" подається через знайомство із словниками та теоретичними моделями мислителів із різних таборів - ліберального (Ханна Арендт) та неомарксистського (Фредрік Джеймісон та представники британських cultural studies). Зокрема підважуються однозначність і референтність таких концепцій як "маси", "культура", "тотальнісь", "ідеологія", "популярне", "демократичне", які відіграли ключову роль в конструюванні інтелектуального концепту "масова культура". Визначальним для теоретичного підходу, який покладено в основу дисципліни, є твердження Раймона Вільямса: "мас не існує, існує спосіб говорити про людей як про маси". У рамках дисципліни здійснюється практичне освоєння навичок аналізу найбільш концентрованих артефактів культуріндустрії - рекламних повідомлень, спираючись на семіологічно-психоаналітично-марксистський аналіз, розроблений Роланом Бартом та систематизований Джудіт Вільямсон.


Методи реконструкції давньої культури
Достовірність і глибина наших знань про давню культуру визначається методами, завдяки яким вони здобуті. Тому проблема методів є вирішальною для кожного дослідження, предметом якого стають матеріалізовані рештки людської діяльності. Мета курсу полягає у тому, щоб познайомити з історією становлення сучасних методів аналізу решток людської діяльності та на практиці навчити студентів основам цих методів. Центральне місце з-поміж них посідає типологічний метод, проблема розпізнання образу. Неможливість створення глобальної типології змушує розробляти локальні її версії. Вони поділяються на реконструкцію світогляду, етнічних відносин, соціальної структури, економічних систем та ін. Послідовність та закономірності розвитку зазначених методів обумовлені загальними законами розвитку науки.


Методика викладання культурологічних дисциплін в середніх закладах освіти*


Методологія наукового дослідження
Курс « Методологія наукового дослідження» ставить за мету дати знання найбільш поширених моделей розвитку наукового знання як теоретичного дослідження та продемонструвати на тлі методології природничих наук відмінність та особливості сучасного підходу до методології наукового дослідження у царині гуманітарного знання на прикладах дискурсивного аналізу, концепцій граматології, інтертекстуальності та історичної наратології.


Міська культура та повсякдення: антропологія міста


Музеї світу
Загальні уявлення про історію і сучасність музейної справи у світовому контексті. Розгляд окремих типів формування музеїв як значущої складової культури у світі за окремими узагальнюючими напрямами (Європа, США і Канада; Латинська Америка; Азія; Африка). Вивчення історії становлення і функціонування музейництва як теоретично, так і на прикладі окремих найбільш значущих музейних установ світу.


Музейна археологія
В рамках системно-комунікаційного підходу до вивчення музейної справи характеризуються предмети музейного значення і домузейні форми нагромадження історико-культурних цінностей у первісні та часи стародавніх суспільств. Висвітлюються особливості становлення археології як науки й організація музеїв в Україні, основні тенденції їхнього розвитку. Значну увагу приділяється науково-фондовій та експозиційній роботі археологічних музеїв.


Музейна справа в країнах Америки
Специфіка музейництва в країнах Америки. Визначні сучасні музеї. Загальна характеристика організаційної системи музейної справи, принципи та зміст діяльності музеїв. Впровадження результатів наукових досліджень у практику музейництва.


Музейництво в країнах Центральної та Західної Європи
Особливості розвитку музейництва в різних регіонах світу. Історичний і сучасний досвід музейної справи в країнах Центральної та Західної Європи. Музейна політика й музейне законодавство. Музеєзнавча періодика. Стратегія музеєзнавчих досліджень.


Музейні фонди: основні напрямки та специфіка діяльності
Загальна характеристика музейного фонду України. Структура музейного зібрання. Склад і типологія фондів різних музеїв. Джерела, етапи та методи комплектації. Документування під час комплектації. Облік фондів музеїв. Фондова документація. Наукова паспортизація і каталогізація. Вивчення музейних зібрань й окремих предметів. Методика атрибуції. Збереження музейних зібрань. Консервація та реставрація.


Наукове письмо
Практично зорієнтована дисципліна, яке дає розуміння специфіки наукової роботи у сфері кульурології та навички наукового письма, спираючись на методологію, розроблену в рамках writing process movement. Фокус на процесі письма дозволяє навчити продуктивно організовувати дослідження, розрізняти якісно різні етапи роботи над текстом, та застосовувати композиційні принципи його структурування на різних рівнях. Важливою складовою дисципліни є роз'яснення значення і переваг академічної доброчесності та вимог до курсових та кваліфікаційних робіт з культурології. У ході навчання передбачено індивідуальну та групову роботу, яка спрямована на те, щоб допомогти студенткам обрати власний дослідницький напрям та почати працювати над курсовою роботою.


Науково-дослідний семінар: "Парадоксальність філософського мислення Григорія Сковороди"
Анотація: Актуальність. 2022 року в Україні відзначатиметься 300-ліття від дня народження Григорія Сковороди. До відзначення ювілею готується і гуманітарний факультет НаУКМА. Однією з перших подій, яка стала предтечею святкувань, були огляд та обговорення фільму, присвяченого Григорію Сковороді "Відкрий себе". Цю подію ініціювала д-р Ольга Брюховецька із командою кіноклубу НаУКМА. Разом з тим це поки що єдина ініціатива кафедри в плані відзначення ювілею знаменитого могилянця. Декан ФГН проф. Марина Ткачук звернула увагу на те, що потрібно ширше ознайомити могилянських студентів із поглядами Сковороди, аби таким чином можна було впроваджувати його праці у контекст сучасного інтелектуального дискурсу. Зважаючи на слушність пропозиції пропоную впровадити до циклу фахових вибіркових дисциплін дослідницький семінар "Парадоксальність філософського мислення Григорія Сковороди" Мета та задачі дослідницького семінару: (1) Познайомити студентів із творчістю Григорія Сковороди; (2) розкрити основні засади філософського мислення Григорія Сковороди; (3) розкрити парадоксальність мислення Сковороди, ознайомити студентів із джерелами, на які спирався мислитель, формуючи власні погляди, та показати, яким чином він компонує вибрані джерела, вписуючи їх у контекст власної світоглядної та філософської парадигми; (4) прищепити студентам навички самостійного аналізу філософських текстів Сковороди; (5) ознайомити студентів із сучасними мистецькими інтерпретаціями творів Сковороди (зокрема з виставами "Благородний Еродій" та "Наркіс" Львівського Національного молодіжного театру ім. Л. Курбаса; кінострічкою "Відкрий себе" тощо.) Структура та методи викладання: Курс складатиметься із 6 лекційних занять та 8 практичних. На лекційних заняттях студентів буде ознайомлено із основним корпусом філософських творів Григорія Сковороди, методами їх аналізу, принципами створення та функціонування Конкордансу Григорія Сковороди, з основними науковими концепціями та підходами до аналізу філософських поглядів та видатного українського мислителя, а також із сучасними підходами до сценічного і кінематографічного осмислення вчення Григорія Сковороди. На практичних заняттях студентам буде запропоновано вдома працюючи самостійно або у малих групах (2-4 людей у групі) провести аналіз окремих діалогів Григорія Сковороди, а потім під час аудиторних занять порівняти отримані результати та провести їх обговорення і уточнення.


Оглядові лекції до комплексного кваліфікаційного екзамену


Освітній блог: створення та просування


Основи атрибуції та експертизи музейних предметів


Основні поняття історії культури
Загальнотеоретичний вступ до всіх дисциплін історико-культурного циклу, які студенти вивчають на бакалавраті. Курс знайомить з проблематикою формування історії культури як наукового жанру та сучасними уявленнями про її статус у системі гуманітарного знання, формами історико-культурних досліджень, типами культурологічного знання в контексті практик "нового історизму". Історія культури розглядається як продукт розвитку історичного знання західного типу на етапі якісних змін і наукових революцій (змін парадигми) XIX-XX ст., що зумовлюють розширення предмету історії, її тематичного розмаїття і дослідницьких можливостей. Особливе місце посідає знайомство з творцями історії культури - їхніми науковими біографіями, творчими доробками та стилями історико-культурного письма.


Особистість в культурі Заходу в постметафізичний період
Специфіка бачення особистості у західній культурі другої половини XX ст., опанування проблематики найвпливовіших теорій особистості. Особливий наголос робиться на художній літературі, критиці та мистецтві.


Пам`яткознавство та охорона пам`яток історії і культури
Теоретичні основи пам’яткознавства. Історія та практика українського пам’яткознавства. Місце охорони позамузейних пам’яток історії і культури в системі музейництва. Завдання музеїв у питанні охорони пам’яток; зміст, форми, засади їхньої діяльності в цій сфері.


Політична культура
Сутність, структура і функції політичної культури. Історичні типи політичної культури та їхній взаємозв’язок. Особливості української політичної культури. Закономірності політичної соціалізації.


Політична теологія православного світу
Лекційна частина курсу представляє собою аналітику текстів російської думки, що інтерпретуються з позиції політичної теології, адже традиційне визначення їх як "філософсько-богословські" (навіть саме це словосполучення є оксюмороном) не витримує критики ані з позиції філософії, ані з позиції богослов'я. Подальша рефлексія розглядається як метаморфоза ідей попередньої, зокрема засадничих - "всеєдності", "боголюдства", "соборності". Семінарська частина курсу присвячена висвітленню ключових тем культурного процесу Російської імперії, її трансформації у Радянську квазіімперію та сучасну реінкарнацію у Путінську Росію, що вимагає осмислення та рефлексії, зокрема у річищі цивілізаційно-культурного дискурсу. Курс відповідає стратегії МОН, зокрема артикульованої на бріфінгу міністра освіти С. М. Квіта від 21.07. 2015 р. про створення російських студій у провідних вишах України задля аналізу соціокультурних процесів з огляду на політичну ситуацію, що склалася за умов військової агресії з боку РФ.


Постмодернізм


Постструктуралізм


Практика дослідницька (етнологічна або музейна)


Практика музейна (ознайомча)


Практика навчальна (культурологічна)
Практика відбувається у складі групи на базі археологічної експедиції під керівництвом викладачів кафедри. Термін відрядження - 15 днів. Робота на розкопі - 10 днів.


Практика педагогічна
Єврейські рукописи. Єврейські рукописи в Україні. Єврейські книги і єврейське книгодрукування в Східній Європі та Україні зокрема. Різновиди єврейських друкованих книг. Сучасні дослідження єврейських книг і манускриптів та методики, що використовуються.


Практика переддипломна
Практика проводиться на базі Інституту культурології НАМ України.


Практикум з аналізу вербальних джерел та наукових текстів
Анотація: Актуальність: Робота зі студентами-культурологами показує, що вони пересічно (а) не розуміють, що це таке "джерело" в історико-культурному дослідженні; (б) з надмірною довірою ставляться до будь-яких текстів, у тому числі до історичних джерел, сліпо переказуючи, а не аналізуючи їх; (3) з надмірною довірою ставляться до авторитету "наукового" тексту, зазвичай не вміючи ані виділити у тексті його основну думку/концепцію, ані критично її проаналізувати. Разом з тим навики самостійного аналізу вербальних (і не тільки) текстів є основою роботи дослідника-гуманітарія. Задля того, аби заповнити цю прогалину в знаннях та уміннях студентів-культурологів, пропонується впровадити у програму вибіркових фахових дисциплін курс "Практикум з аналізу вербальних джерел та наукових текстів". Мета і завдання цього навчального курсу полягають в тому, аби (1) ознайомити студентів з основними типами вербальних джерел, на основі вивчення/аналізу яких формуються дослідження в царині історії культури; (2) ознайомити студентів з основними методами аналізу вербальних джерел; (3) дати студентам практичні навички самостійної роботи з джерелами; (4) ознайомити студентів з основними методами критичного аналізу наукових текстів; (5) надати студентам практичні навички критичного аналізу різного типу наукових текстів. Структура та методи викладання: Курс складатиметься із 4 лекційних занять та 10 практичних. На лекційних заняттях студентів буде ознайомлено із основним понятійним апаратом критичного аналізу текстів, типами вербальних джерел історико-культурного дослідження, типами наукової та науково-довідкової літератури, якою їм доведеться користуватися, а також з основними методами аналізу джерел та наукової літератури. На практичних заняттях студентам буде запропоновано працюючи самостійно або у малих групах (2-4 людей у групі) провести аналіз окремих вербальних текстів, а потім під час аудиторних занять порівняти результати аналізу та провести їх обговорення і уточнення. Практичні заняття, присвячені аналізу джерел провадитиме проф. Л. Довга, практичні заняття, присвячені аналізові наукових текстів провадитиме викл. А. Аветисян.


Проблема автентичності культурної інтерпретації
На прикладі різних за походженням і методикою реконструкцій поеми М.Гоголя «Мертві душі» (поетики творчості, формальних, семіотичних, гіперконсистуальних, композиційних та ін.) демонструється значущість автентичності застосування методології «локальних стратегій творчого запозичення» в умовах принципової неможливості остаточного подолання читацького міфу «Мертвих душ».


Психоаналіз і культура
На основі розгляду першоджерел та подальших критичних розвідок психоаналіз подається як культурний феномен, як культуротворний фактор і як культурологічна дослідницька парадигма. Мета курсу – сформувати цілісне уявлення про психоаналіз, як про явище, що виникло й розвивалось у відповідь на потреби культури; його вплив на актуальні трансформації культури та на схеми інтерпретації її розвитку.


Ранньомодерна культура Речі Посполитої та Гетьманату:проблематика, джерела та методи дослідження


Релігійно-культурні традиції на теренах України
Планується простежити й проаналізувати витоки, розвиток і взаємодію різних релігійно-культурних традицій, що певним чином вплинули на формування українського світогляду та менталітету. Релігійність як важливий чинник сучасного культурно-політичного життя України. Хронологічні межі викладу: від первісних часів до сьогодення. Виклад матеріалу ґрунтується на принципах історизму й конфесійної неупередженості.


Розробка дисертаційного проекту


Семіотика культури
Передісторія, історія, різноманітні модифікації та принципи застосування підходу до культури, як до розгалуженої сукупності знакових систем комунікації. Формування уявлення про природу знака, причини знаковості у культурі, вміння розпізнавати прояви знакових систем на свідомому та підсвідомому рівнях у «мовах культури» різноманітного характеру – від музики, кіно, образотворчого мистецтва і літератури до рольових ігор та соціальних інтеракцій.


Соціальна і культурна антропологія
Еволюція предмета і методу соціальної та культурної антропології під впливом філософії культури, мовознавства і структурної лінгвістики, психології, соціології, системних моделей. Функціональні, структуралістські та постструктуралістські напрями в культурній і соціальній антропології.


Соціальна культурологія


Соціокультурний розвиток людства


Стародавні цивілізації Сходу
Історія культури цивілізацій Близького та Середнього Сходу від часу їхнього виникнення до доби синтезу давньосхідної духовної спадщини і досягнень античної цивілізації. Історія культур Давнього Єгипту та Месопотамії, давньоіудейська й зороастрійська релігії.


Структурний аналіз художнього твору
Історія, теорія, художня критика дають навички самостійного аналізу творів образотворчого мистецтва як художньої форми. Структура курсу підпорядкована потребі наблизити його слухачів до самостійної мистецтвознавчої практики.


Структурний психоаналіз у культурології


Сучасна культура Заходу
Сучасна культурна ситуація на Заході. Універсали культурних самоописів. Етапи європейської культури XX ст. Модернізм. Символічна революція в культурі XIX ст. Тоталітарність, мова, влада. Міфологема «кризи культури». Домінуючі інтелектуальні моди після Другої світової війни. Контркультура. Постмодерна свідомість.


Сучасне мистецтво: концепції та практика
Філософські засади парадигми модернізму (класичного аванґардизму). Історія формування мистецьких напрямів модерного мистецтва: сезанізм, кубізм, фовізм, експресіонізм, сюрреалізм тощо. Український класичний аванґард. Концепції абстракціонізму К.Малевича, В.Кандинського. Етнічні підвалини модерністського пошуку А.Архипенка. Виробниче мистецтво О.Родченка. Злам модерністської парадигми – формування системи постмодернізму. Естетика потворного, категорії підсвідомого в творчості українських постмодерністів; світовий досвід.


Сучасні теорії культури
Розглядаються найважливіші соціологічні, психологічні, історико-цивілізаційні, семіотичні, антропологічні моделі культури, що мали вплив на розвиток культурології впродовж усього ХХ ст. і зберігають його досі.


Сучасні цінності очима ранньомодерних українців


Східнохристиянська культура
Трансформація Pax Romana у Pax Christiana. Становлення східнохристиянської цивілізації. Візантійська екуменічна доктрина та система влади. Колізії ранньовізантійського світогляду: язичницький неоплатонізм й християнська патристика. Розвиток догматичного богослов’я і концепції провідних єретичних рухів. Схизма церков. Pax Orthodoxa. Доба іконоборництва і принципи формування візантійської естетики. Характерні риси «класичного» візантінізму. Спектр ідей у пізній Візантії: ісіхазм і візантійський гуманізм. «Візантійська співдружність» країн Східної і Південної Європи. Київська Русь як субцивілізація східнохристиянської макроцивілізаційної системи. «Північна Фіваїда» Московського царства. Візантійська культурна спадщина у Європейській цивілізації.


Теорія і практика виставкової роботи
Виставка – одна з важливих форм діяльності музею. Особливості та специфіка організації виставок: постійних, тимчасових, тематичних. Курс орієнтовано на тих, хто цікавиться музейною справою, і дає можливість опанувати різні способи та методи організації виставок.


Традиційні культури Африки, Австралії та Океанії
Освітня програма ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ - БАКАЛАВР Вибіркові навчальні дисципліни ТРАДИЦІЙНІ КУЛЬТУРИ АФРИКИ, АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ 4 триместр, 2 год./тижд., залік, Бондарець О.В. , ст.викладач лекцій 26 год., семінарські 2год., самостійна робота 62 год. Культурні регіони світу. Поняття "традиційна культура". Традиції та інновації в культурі. Історія дослідження традиційних культур Африки. Давні та середньовічні цивілізації Африки. Традиційне мистецтво Африки. Міфи народів Африки. Релігія і традиції народів Африки. Культури Африки в світовому цивілізаційному процесі. Історія дослідження традиційних культур Австралії. Австралійські аборигени: населення та демографія. Господарство аборигенів Австралії. Особливості світогляду австралійських аборигенів. Мистецтво австралійських аборигенів. З історії океанійців. Релігія океанійців.


Туризм та екскурсійна справа
Туристична діяльність завжди була і є невід’ємною частиною людського соціуму, а тому заслуговує на всебічний розгляд як у ретроспективі, так і в перспективі. Туристична подорож полягає не тільки у фізичному переміщенні, а й, передусім, в культурному середовищі шляхом безпосереднього контакту з реаліями іншої традиції. Водночас в умовах глобалізації туристична подорож сприймається як нова грань власної культури, бо включає інші країни до притаманного соціокультурного середовища подорожуючого. Людина, що пізнає світ у такий спосіб, не тільки спостерігає, а й особисто розшифровує зміст пам’яток і пам’ятних місць, отже, здійснює процедуру герменевтичного розкодування культурних символів. Розуміння світу в туристичній подорожі переживається екзистенційно, на власному досвіді, а не кількісно-інформаційно, як це відбувається під час іншого виду діяльності. Значною мірою успішна реалізація факту прилучення до чужоземних «культурних галактик», а також сприйняття ціннісних орієнтирів у межах своєї культури, які об’єднують людей в єдину соціокультурну спільноту, залежить від особистості посередника – гіда-екскурсовода, від його інтелектуального рівня, ідейно-світоглядного спрямування та фахової майстерності. Отже, пропонований курс насамперед стосується галузі практичної культурології.


Українська і світова культура


Філософія гуманітарного знання
4 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс для студентів МП гуманітарних спеціальнстей , у межах якого розглядаються питання доведення філософської герменевтики Г.-Ґ.Ґадамера до рівня основи і переосмислення гуманітарного мислення взагалі; подається критика ідеології існування загальних методологій гуманітарного знання (Е.Касірера, Е.Гуссерля, В.Дільтея); вивчаються питання феноменологічної реформи структурної антропології, психоаналізу, семіотики в герменевтичному проекті єдиної моделі інтерпретації культури (П.Рікер); аналізуються питання еволюції моделей гуманітарного знання М.Фуко, філософські засади "нового історицизму" (наративізм - А.Данто) тощо.


Філософія культурно-мистецької освіти


Франкфуртська школа
Ідеї Франкфуртської школи як впливової течії європейської гуманітарної думки XX ст. Основні етапи становлення і розвитку школи. Соціологічні і культурологічні концепції Т.Адорно, М.Хоркхаймера, Г.Маркузе, В.Беньяміна, С.Фромма, Ю.Габермаса. Сучасні рецепції ідей франкфуртців.


Художній ринок: теорія, історія і практика
Курс присвячений теорії, історії та сучасності художнього ринку як соціокультурного явища в цілому та арт-менеджменту як його значущої складової. У межах курсу з позиції менеджменту розглядаються ключові структурні складові художнього ринку як такі, що безпосередньо впливають на його функціонування. З одного боку це митці і їхній "мистецький продукт", а з іншого - споживачі (колекціонери і загальна публіка) і менеджери, що забезпечують цей зв'язок (галеристи, арт-дилери, куратори, аукціони та ін.). Відмітимо, що аналіз сучасного художнього ринку перебуває на перетині економіки, культурології та мистецтвознавства і потребує унікальних методів дослідження. Художній ринок розглядається як важлива складова культури, оскільки його внутрішні механізми впливають на розвиток і поширення образотворчого мистецтва, якість життя митців і їхній взаємозв'язок із суспільством.


Цифрова культурологія
Digital Cultural Studies Викладач - д.культ., проф. О.О. Кирилова 18 год. лекц. 24 год. сем. Форма контролю - залік 4 кредити ECTS "Цифрова культурологія" ("Digital Cultural Studies") стає насьогодні однією з провідних культурологічних спеціалізацій (чи форм існування Cultural Studies) в університетах країн Північної Америки, Австралії, Великої Британії, країн континентальної Європи. Для студентів НаУКМА це пропедевтичний курс, який дає загальне системне уявлення про цей напрямок досліджень. Мета і завдання курсу: 1) ознайомити студентів з дисциплінарним полем Digital Humanities, його структурою та змістом, виокремивши його культурологічну складову; 2) засвоїти теоретико-методологічний, термінологічно-глосарний апарат цифрової культурології (Digital Cultural Studies); 3) навчити студентів усвідомлено інтеґрувати попередньо набуті ними культурологічні знання в адаптований цифровий науковий континуум, в якому вони здобувають освіту й навички наукових досліджень ("парадиґма Web 2.0"); 4) навчити застосовувати нові дослідницькі методи цифрової культурології; 5) дати студентам бачення нових перспектив професійної самореалізації. Лекційні заняття послідовно розкривають зміст курсу: ознайомлення з загальною дисциплінарною структурою Digital Humanities, розмежування Digital Culture Studies (дослідження об'єктів цифрової культури) і Digital Cultural Studies (цифрової культурології у ширшому розумінні) й детального вивчення цих сфер дослідження, розгляд основних методів цифрової культурології, еволюцію парадиґм цифрової культури, локальні аспекти функціонування диґітального мистецтва (тематичні блоки можуть розширюватися й доповнюватися). Кількість та структура практичних занять обумовлена необхідністю професійного мовного практикуму для студентів, що включає як оволодіння англомовним термінологічним апаратом курсу, так і загальним культурологічним глосарієм, в якості "лікнепу" з Cultural Studies. Дисципліна "Digital Cultural Studies" є складовою частиною дисциплінарної системи "Digital Humanities" (цифрові гуманітарні науки), які не лише становлять найперспективніший із напрямків наукових досліджень ХХІ ст., а й активно формують сам науковий простір. Без опанування базових знань із Digital Humanities неможливо збагнути принципи структурування наукового знання в системах сучасної наукометрії, перспективи розвитку різних дисциплін та їхнього міждисциплінарного синтезу в найближчі десятиліття, епістеміологічні та гносеологічні стратегії в цифровому просторі, нелінійні стратегії виробництва, опанування та інтерпретації текстів наукових, художніх, тощо. Курс призначено для студентів четвертого курсу освітнього рівня "бакалавр" спеціальності "Культурологія", а також інших спеціальностей. Дисципліна читається англійською мовою (викладач - MPhil in European Literature, University of Cambridge).


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна