Публікації

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Петрова О. М. Сміх, автор, твір : з української візуальності 1960–2000-х / Ольга Петрова ; [передм. Ольги Соломонової ; післям. Андрія Пучкова ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2022. – 239 с. : іл.
 • Брюховецька Л. І. Таємна історія фільмів. Пам’ять документів / Лариса Брюховецька. – Київ : Редакція журналу «Кіно-Театр» : Освіта України, 2021. – 312, [1] с. – (Кінематографічні студії ; вип. 12).
 • Філософська думка України ХІ–ХVІІІ ст.: від патристики до схоластики / [Олександр Киричок, Олена Сирцова, Лариса Довга, Микола Симчич, Ярослава Статій, Роланд Піч, Володимир Білодід ; відп. ред.: Я. М. Стратій] ; Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. – Київ : Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 627 с.
 • Історія цивілізації. Україна. – Харків : Фоліо, 2021. – Т. 2 : Від Русі до Галицького князівства (900–1256) / [О. Б. Бубенок, А. М. Домановський, О. О. Дядечко, В. І. Жишкович, Я. П. Запаско, В. А. Калініченко, Ю. О. Коренюк, Д. О. Король, Р. М. Луценко, О. В. Манігда, О. П. Моця, А. В. Петраускас, Ю. Л. Пшеничний, Н. В. Хамайко, О. Є. Черненко, С. М. Шумило, О. М. Ярошенко] ; упоряд. Олена Черненко. – 589, [1] с., [32] арк. іл.
 • Демчук Р. В. Українська ідентичність у модусі міфологем / Руслана Демчук ; [рец.: Петрова О. М. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Стародавний світ, 2014. – 235 с., [4] арк. іл. : іл., портр. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доповідей міжнародної наукової конференції, 24-27 вересня 2012 р., м. Київ, Україна / [ред. кол. : М. А. Собуцький (відп. ред.), Р. В. Демчук, Ю. В. Джулай] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. культурології. – К. : Стародавній світ, 2012. - 183 с. - До 20-річчя кафедри культурології.
 • Брюховецька Л.І. (упоряд. і наук. ред.) Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Л.Брюховецька ; Центр кінематогр. студій НаУКМА]. – К. : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Задруга, 2010. - 249, [2] с. : фотогр. - (Бібліотека журналу "Кіно-Театр").
 • Брюховецька Л.І. Своє/рідне кіно Леоніда Бикова. – К. : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Задруга, 2010. – 339 с. : іл., фотогр.
 • Петрова О.М. "Комедія" Данте Аліґ'єрі : мистецький коментар XIV-XX століть / Італ. ін-т культури в Україні, Т-во Данте Аліґ'єрі в Києві. – К. : Факт, 2009. – 417, [2] с .
 • Брюховецька Л.І. Кіносвіт Юрія Іллєнка. – К.: Вид-во «Задруга», 2006. – 288с. – (Б-ка журн. «Кіно-Театр»).
 • Семан Ференц. Ференц Семан. Живопис як автобіографія: Фотоальбом / Авт.-упоряд. та авт. вступ. ст. О. Петрова. – К.: Сталь, 2006. – 143с.
 • Визначні пам'ятки Києва: Енцикл. довід. / Ю.В. Павленко, Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, О.Ю. Храмов. - К.: Фенікс, 2005. - 496с.
 • Національна ідея і соціальні трансформації в Україні: Моногр. / М.В. Попович, А.М. Єрмоленко, В.Б. Фадєєв та ін. - К.: Укр. центр духов. культури, 2005. - 328с.
 • Брюховецька Л.І. Іван Миколайчук. - К.: КМ Академія, 2004. - 271с.
 • Джулай Ю.В. Філософія гуманітарного знання / Нац. унт "Києво-Могилянська академія". Каф. філос. та релігієзнавства; Каф. культурології. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 72с. - ( Метод. серія).
 • Курочкін О.В.Українці в сім'ї європейській: Звичаї, обряди, свята. - К.: Б-ка українця, 2004. - 245с. - (Бібліотека українця).
 • Петрова О.М. Мистецтвознавчі рефлексії: історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х рр. XX ст. - початку XXI ст.: Зб. ст. / НаУКМА. - К.: "КМ Академія", 2004. - 392с.
 • Сігов К.Б., Козеллек Р., Шеррер Ю. Історичні пошуки ідентичності: Укр.-нім. колоквіум (черв. 2000). - К.: Дух і літера, 2004. - 141с.
 • Брюховецька Л.І. Приховані фільми: українське кіно 1990-х. - К.: АртЕк, 2003. - 381с. (Бібліотека журналу "Кіно-Театр").
 • Сігов К.Б. Упоряд.: Діалоги на межі століть: Стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького, Київ, 1996-2000 рр. / Відп. К. Сігов, Л. Фінберг. - К.: Дух і літера, 2003. - 470с.
 • Сігов К.Б. Упоряд.: Пути просвещения и свидетели правды: Личность, семья, общество. - К.: Дух і літера, 2004. - 358с.

 

Підручники, навчальні посібники

 • Словник сучасного мистецтва : посібник. – Київ : Лопатіна О.О., 2021. – Вип. 1 / [Катерина Бадянова, Євгенія Бєлорусець, Ольга Брюховецька, Анфіса Дорошенко, Анна Калугер, Олександра Купченко, Ларіон Лозовий, Лада Наконечна, Валентина Петрова, Анна Пилипюк, Павло Хайло, Тета Цибульник] ; упоряд.: К. Бадянова, Л. Наконечна. – 140 с.
 • Довга Л. М. Методичні рекомендації щодо викладання навчальної дисципліни «Історія української культури» : (посібник для викладачів ВНЗ) / Лариса Довга ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра культурології. – Київ : НаУКМА, 2019. – 54 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15915
 • Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності : навч. посіб. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 173, [1] с.
 • Брюховецька О.В. Візуальна культура : наук.-практ. семінар 2007-2008 навчальний рік / О.В. Брюховецька. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 9 с.
 • Брюховецька Л.І. Кіномистецтво : програма курсу / Л.І. Брюховецька. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 11 с.
 • Брюховецька О.В. Масова культура : програма курсу 2007-2008 навчальний рік / О.В. Брюховецька. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 12 с.
 • Демчук Р.В. Східнохристиянська культура : програма курсу / Р.В. Демчук. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 11 с.
 • Джулай Ю.В. Соціокультурний розвиток людства : програма курсу / Ю.В. Джулай. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 12 с.
 • Джулай Ю.В. Філософія гуманітарного знання : програма курсу / Ю.В. Джулай. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 15 с.
 • Йосипенко О.М. Структуалізм : програма курсу / О.М. Йосипенко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 10 с.
 • Нікішенко Ю.І. Історія української культури : робочий тематичний план / Ю.І. Нікішенко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 18 с.
 • Нікішенко Ю.І. Порівняльна етнологія : робочий тематичний план / Ю.І. Нікішенко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 17 с.
 • Петрова О.М. Загальна історія мистецтва : програма навчальної дисципліни / О.М. Петрова. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 25 с.
 • Петрова О.М. Структурний аналіз художнього твору : робочий тематичний план / О.М. Петрова. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 9 с.
 • Петрова О.М. Сучасне мистецтво : концепція та практика : програма курсу / О.М. Петрова. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 18 с.
 • Скуратівський В.Л. Культура Нового часу – основні стратегеми новоєвропейського культурного розвитку : (лекцію прочитано 29 листопада 2006 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Вадим Скуратівський. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – 35 с.
 • Собуцький М.А. Психоаналіз і культура : програма курсу / М.А. Собуцький. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 16 с.
 • Чумаченко Б.М. Історія культури Європи : навчальна програма / Б.М. Чумаченко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 9 с.
 • Чумаченко Б.М. Культура доби Бароко : навчальна програма / Б.М. Чумаченко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 3 с.
 • Чумаченко Б.М. Культурологія : навчальна програма / Б.М. Чумаченко. – К. : [Кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА] , 2007. – 6 с/
 • Нікішенко Ю.І. Порівняльна етнологія. – К., 2006. – 48с.
 • Капранов С.В., Завгородній Ю.Ю. Методична розробка курсу "Філософія південної та Східної Азії" / НаУКМА. Каф. Філософії та релігієзнавства. - К., 2005. - 46 с.
 • Демчук Р.В. Методична розробка курсу "Культура Київської Русі" / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Каф. культурології. - К.: Б. в., 2004. - 48с.
 • Культурологія: Навч. посіб. / М.А. Собуцький, Б.О. Парахонський, О.І. Погорілий, О.М. Йосипенко. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 313с.
 • Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності. Стародавня Греція: Навч. посіб. / Рец.: К.П. Бунятян, В.М. Зубар, Ю.В. Павленко. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 100с.
 • Король Д. О. Вступ до історичної танатології : навчальний посібник / Денис Король ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2015. - 279 с : іл. -  Micтить бiблioгpафічні посилання -  Micтить покажчик.

 

Публікації /статті

2022

Cтатті

 

Інше

 

2021

Cтатті

 

Інше

 • Брюховецька О. В. Майбутнє / Ольга Брюховецька, Анфіса Дорошенко // Словник сучасного мистецтва : посібник. – Київ : Лопатіна О.О., 2021. – Вип. 1 / упоряд.: К. Бадянова, Л. Наконечна. – С. 68–81.
 • Довга Л. М. Засади оцінки та вибору вчинків в українських моральних вченнях ХVII ст. / Лариса Довга // Філософська думка України ХІ–ХVІІІ ст.: від патристики до схоластики / [відп. ред.: Я. М. Стратій] ; Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. – Київ : Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 111–136.
 • Король Д. О. Русь та вікінги / Денис Король // Історія цивілізації. Україна. – Харків : Фоліо, 2021. – Т. 2 : Від Русі до Галицького князівства (900–1256) / упоряд. Олена Черненко. – С. 437–461.
 • Король Д. О. Бальдр / Д. О. Король // Велика українська енциклопедія. – 2021. – https://vue.gov.ua/Бальдр. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22960
 • Король Д. О. Батрадз / Д. О. Король // Велика українська енциклопедія. – 2021. – https://vue.gov.ua/Батрадз. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22963
 • Король Д. О. Барастир / Д. О. Король // Велика українська енциклопедія. – 2021. – https://vue.gov.ua/Барастир. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22962

 

2020

Cтатті

 • Брюховецька О. В. "Імператор Юрій Іллєнко": колаж на тему колажу Параджанова / Ольга Брюховецька // Українська кінооператорська школа. Вибране : [збірник наукових статей / С. Марченко, О. Брюховецька, Л. Брюховецька та ін. ; упоряд. Лариса Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" : Освіта України, 2020. – С. 25–35. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18992
 • Брюховецька О. В. Ідеологія [електронний ресурс] / О. В. Брюховецька // Велика українська енциклопедія. – 2020. – https://vue.gov.ua/Ідеологія (дата звернення: 03.08.2021).
 • Богуславська К. П. Ідеологічні інтерпеляції сучасних фільмів про УНР в українському культурному контексті : (на прикладі стрічок "Таємний щоденник Симона Петлюри" (2018) та "Крути 1918" (2019)) / Катерина Богуславська, Ольга Брюховецька // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 49–61. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.49-61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19044
 • DAU. "Sometimes this space can hurt you" [electronic resourse] / Oleg Aronson, Amanda Barbour, Olga Bryukhovetska, Philip Cavendish, Natascha Drubek [et al.] // Apparatus. Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe. – 2020. – Vol. 2020, Issue 10. – P. 1. –https://doi.org/10.17892/app.2020.00010.230
 • Демчук Р. В. Постмайданна міфологія у репрезентації політичної еліти / Руслана Демчук // Революція Гідності: на шляху до історії : збірник наукових праць = The Revolution of Dignity: on its way to history : Collection of research contributions / відп. ред. І. Пошивайло, Л. Онишко ; Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті [та ін.]. – Київ : Національний музей Революції Гідності, 2020. – С. 64–75. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19583
 • Демчук Р. В. "Комікократія" як культурно-політична реальність / Руслана Демчук // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 13–20. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.13-20.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19052
 • Довга Л. М. Методологічні роздуми про викладання курсу "Історія української культури" / Лариса Довга // Docendo discimus – Навчаючи вчимося : (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики : до 25-річчя кафедри історії НаУКМА) : збірник статей/ упоряд.: Н. Яковенко, С. Бліндер ; наук. ред. Н. Яковенко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 73–93. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17384
 • Довга Л. М. "Справедливість" і "правда" в українських текстах правового характеру (друга половина XVI – перша половина XVII століття) / Лариса Довга // Sententiae. – 2020. – Vol. 39, Issue 2. – P. 46–63. –https://doi.org/10.31649/SENT39.02.046
 • Кирилова О. О. Культурні моделі любові / Кирилова О. О. // Людина. Екзистенція. Культура : контексти філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики: підхід філософської антропології як метаантропології : збірник наукових праць / за ред. Н. Хамітова і С. Крилової ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : КНТ, 2020. – С. 85–88. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18993
 • Король Д. О. In Memoria: Проблемні поля культуральної археології в контексті спостережень Л. С. Клейна / Денис Король // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 97–102. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.97-102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19038
 • Павліченко Н. Живопис Ольги Петрової у Львові / Надія Павліченко // Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – С. 295–302.
 • Петрова О. М. Нісайон. Випробування / Ольга Петрова // Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – С. 29–35.
 • Петрова О. М. "Іспанія твоя та моя". Чому саме Іспанія? / Ольга Петрова // Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – С. 157–162.
 • Петрова О. М. "Схід-Горизонталь". Живопис / Ольга Петрова // Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – С. 187–188.
 • Пустовалов С. Ж. Комплекс озброєння ранньої козацької доби за матеріалами розкопок на о. Байда / Сергій Пустовалов // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Музеєзнавство і пам'яткознавство. – 2020. – Т. 3, № 2. – С. 203–213. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20157
 • Пустовалов С. Ж. Макети гутного виробництва в експозиції музеїв / Сергій Пустовалов, Любов Чухрай // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 103–108. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.103-108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19037
 • Собуцький М. А. Знакові мотиви в сучасному серіалі / Михайло Собуцький // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 72–77. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.72-77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19042
 • Чумаченко Б. М. Philosophia togata: грецький трансфер у римській культурі / Борис Чумаченко // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2020. – Т. 3. – С. 21–28. –https://doi.org/10.18523/2617-8907.2020.3.21-28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19051

 

Матеріали конференцій

 • Пустовалов С. Ж. Культ черепів в історичній перспективі на теренах України / Пустовалов Сергій // Танатологія: смерть та навколо смерті в європейській культурі : матеріали Міжнародної наукової конференції (1 вип. – 13 грудня 2019 р. ; 2 вип. – 13 листопада 2020 р.) / [редкол.: О. М. Титова та ін.] ; Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Ін-т археології НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. – Київ : Гельветика, 2020. – С. 87–91. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19778

 

Інше

 • Брюховецька О. В. Голоси, яких не чути [електронний ресурс] / Ольга Брюховецька // Політична критика. – Електронні дані. – 2020. – 29 вересня. –https://politkrytyka.org/2020/09/29/golosy-yakyh-ne-chuty/ (дата звернення: переглянуто: 02.08.2021).
 • Художник Ольга Петрова в текстах сучасників / автор проекту та упоряд. О. Петрова ; [асистент-упорядник Н. Павліченко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2020. – 309, [2] с., 19 л. іл. : іл., портр.

 

2019

Cтатті

 • Брюховецька Л. І. Вадим Іллєнко й еволюція кінозображення / Лариса Брюховецька // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – 2019. – Вип. 25. – С. 68–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17710
 • Брюховецька Л. І. Відтінки століття і палітра жанрів : огляд фільмів 2018 року / Лариса Брюховецька // Київ. – 2019. – № 1–2. – С. 159–171. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15337
 • Брюховецька Л. І. Внутрішня війна на кінематографічному фронті / Лариса Іванишина // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 3. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17001
 • Брюховецька Л. І. Дійсність і міраж, або Люди степової глибинки / Лариса Іванишина // Кіно-Театр. – 2019. – № 1. – С. 14–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16995
 • Брюховецька Л. І. Донбас. Земля і люди / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 1. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15008
 • Брюховецька Л. І. І детективна інтрига, і жива дійсність / [Лариса Брюховецька] // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 11–12.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15332
 • Брюховецька Л. І. Кар’єра Степана Радченка й атмосфера двадцятих / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 8–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15336
 • Брюховецька Л. І. Людина з табуретом і людина зі зброєю / Лариса Іванишина // Кіно-Театр. – 2019. – № 3. – С. 15–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16998
 • Брюховецька Л. І. Мужня правда про Іловайськ / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 6. – С. 3–4. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16475
 • Брюховецька Л. І. Олександр Довженко і Київська кінофабрика. До 125-річчя Олександра Довженка / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 5. – С. 40–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16239
 • Брюховецька Л. І. Оригінальний і сміливий фільм – рідкість / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 1. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15009
 • Брюховецька Л. І. Почуття... Глядачі на них чекають / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 42–45.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15326
 • Брюховецька Л. І. Практика сміху, або Енергія наших кінокомедій / Лариса Іванишина // Кіно-Театр. – 2019. – № 1. – С. 16–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17000
 • Брюховецька Л. І. У гущі екстремальних подій / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 4. – С. 4–5. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16190
 • Брюховецька Л. І. Українське кіномистецтво в сучасному дискурсі історії кіно / Лариса Брюховецька // Всесвіт. – 2019. – № 3–4. – С. 147–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18116
 • Брюховецька О. В. Леді зникає: травматична пам’ять колективу у фільмі «Тіні забутих предків» / Брюховецька О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 14–20. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.14-20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16691
 • Брюховецька О. В. (Два) відсутні похорони: травматична пам’ять у фільмах «Тіні забутих предків» і «Камінний хрест» / Ольга Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 2. – С. 36–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15327
 • Демчук Р. В. Специфіка російського софіологічного міфу / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 21–28. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.21-28.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16690
 • Джулай Ю. В. Паризькі рубежі художнього розвитку картин поміщицького хазяйнування у «Мертвих душах» М. Гоголя / Юрій Джулай // Гоголезнавчі студії. – 2019. – Вип. 8 (25). – С. 107–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16711
 • Dovha L. Temat zła w kazaniach Antoniego Radywyłowskiego (na podstawie zbioru Wieniec Chrystusowy z 1688 r.) / Larysa Dovha // Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej / red. naukowa: Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. – T. 2. – S. 99–118.
 • Капранов С. В. Японські інтелектуали – випускники Київської духовної академії: Іван Кавамото-Сенума та Марк Сайкайсі (закінчення) / С. В. Капранов // Східний світ. – 2019. – № 1. – С. 5–17. – https://doi.org/10.15407/orientw2019.01.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17390
 • Капранов С. В. Дзен-буддизм та духовно-інтелектуальний потенціал Японії (друга пол. ХІХ–ХХ ст.) / С. В. Капранов // Східний світ. – 2019. – № 3. – С. 5–14. – https://doi.org/10.15407/orientw2019.03.005.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17391
 • Капранов С. В. Японські лауреати Нобелівської премії / С. В. Капранов // Китаєзнавчі дослідження. – 2019. – № 2. – С. 61–70. – https://doi.org/10.15407/chinesest2019.02.061. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17392
 • Кирилова О. О. Деякі зауваги до методології культурологічної аналітики кінематографа / Кирилова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 64–71. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.64-71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16684
 • Нікішенко Ю. І. Міська повсякденність в контексті діяльності музеїв / Юлія Нікішенко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 19–25. – https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.1.2019.172515. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17393
 • Pavlichenko N. Nana by Marcel Suchorowsky: the history of Russian Empire’s most expensive painting / Nadiia Pavlichenko // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 98–104. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.98-104.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16669
 • Петрова О. Н. Три модели художественного мышления. Творчество Олега Животкова и его сыновей – Сергея и Александра / Ольга Петрова // Sztuka Europy Wschodniej. – 2019. – T. 7 : Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki artystyczne. – S. 207–213. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17792
 • Петрова О. М. 1994 рік: нові горизонти / Петрова О. М. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 105–111. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.105-111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16661
 • Пустовалов С. Ж. Троя і Північне Причорномор’я в III тис. до н. е.: можливість контактів / Пустовалов С. Ж. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т.2. – С. 47–52. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.47-52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16686
 • Пустовалов С. Ж. Некоторые данные о развитии медицины в ямно-катакомбном обществе Северного Причерноморья / Сергій Ж. Пустовалов // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [etal.]. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 775–783.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17793
 • Собуцький М. А. Споруда як річ (на прикладі київських будівель 1920–1930 рр.) / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2019. – Т. 2. – С. 82–87. – https://doi.org/10.18523/2617-8907.2019.2.82-87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16677

 

Матеріали конференцій

 • Бондарець О. В. Сучасна освітня модель музею та деякі актуальні проблеми музейництва / Оксана Бондарець // Могилянські читання 2019 : Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення / [редкол.: О. В. Рудник (голова) та ін.] ; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Фенікс, 2019. – С. 12–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19317
 • Брюховецька Л. І. Єврейська тема в українському кіно 1920-х рр. / Лариса Брюховецька // Єврейська культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.) : музейні колекції та театральне мистецтво : доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 19–20 квітня 2018 р.) / [ред.-упоряд. Р. Лаврентій] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – [Львів] : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 99–113. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16479

 

Інше

 • Історія українського кіно 1920-х років : хрестоматія / [упоряд., авт. передм., комент. Лариса Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу «Кіно-Театр» : Освіта України, 2019. – 289, [2] с.
 • Творчі пошуки українського кіно останніх років : [дискусія, організована редакцією журналу «Кіно-Театр»] / учасники: Олесь Янчук, Леся Воронина, Лариса Руснак, Тарас Томенко, Микола Сулима, Сергій Марченко, Анастасія Канівець, Лариса Наумова ; модератор Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 3. – С. 2–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15549
 • Петрова О. М. Мистецький Київ 1990-х : реконструкція / Ольга Петрова ; [Stedley Art Foundation]. – Київ : Publish Pro, 2019. – 478, [1] c.

 

2018

Cтатті

 • Бондарець О. В. Про музеологічну освіту та деякі особливості викладання музеологічних дисциплін / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 69–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14935
 • Бондарець О. В. Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі / Бондарець О. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 36–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15122
 • Брюховецька О. В. Трудове лібідо: фільм «Тіні забутих предків» і сексуалізація праці в радянському уявному / Брюховецька О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 35–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14940
 • Брюховецька О. В. Ольга Брюховецька: «Життя – це не завжди пряма лінія» / спілкувалася Лариса Ятченко // Кіно-Театр. – 2018. – № 6. – С. 35–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14718
 • Брюховецька О. В. По той бік інтерпретації (моменти мовчання) / Брюховецька О. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 4–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15127
 • Демчук Р. В. «Візантійські» лексеми: традиція означення в імперському дискурсі / Руслана Демчук // «Візантійщина» : візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / за ред. А. Домановського, О. Файди ; уклад. М. Домановська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : Майдан, 2018. – С. 116–131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15490
 • Джулай Ю. В. Мовчазні картини науки господарювання автора «Мертвих душ» у монологах і діалогах Собакевича / Джулай Ю. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 43–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15121
 • Dovga L. Principles of quoting the Holy Scriptures in works by 17th century Ukrainian authors: approaching the issue [electronic resource] / Dovga, L., Kyselov, R. // Studi Slavistici. – 2018. – Vol. 15, Issue 1. – P. 87–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15847
 • Кирилова О. О. Філософія кіно, метод моделювання та проблема декадентського кінотвору / Кирилова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 17–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14943
 • Кирилова О. О. Два кіносюжети декадансу: 1921 рік («Корабель» Ґ. д’Аннунціо та «Чорна Пантера» В. Винниченка) / Кирилова О. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 61–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15118
 • Климчук О. Ю. Про етичні межі критики культури з позицій психоаналітичної теорії параної / Климчук О. Ю. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 50–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15120
 • Король Д. О. Скіфський Танатос у новітніх вітчизняних виданнях : [рец. на: Вертієнко Г. В. Іконографія скіфської есхатології. – Київ, 2015. – 224 с. ; Степанов М. В. Скифский хтонический миф и его отражение в погребальном обряде. – Киев, 2015. – 177 с.] / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 85–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14932
 • Король Д. О. Декотрі аспекти «аксіальності» за Карлом Ясперсом у контексті історичної танатології / Король Д. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 25–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15124
 • Нікішенко Ю. І. Одноразова річ у сучасному повсякденні / Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 31–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15123
 • Павліченко Н. В. На крилах свободи: лірична абстракція Ірини Ворони / Павліченко Н. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 67–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15117
 • Петрова О. М. Матриця творчої свободи / Петрова О. М. // Магістеріум. Культурологія. – 2018. – Вип. 71. – С. 71–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15116
 • Пустовалов С. Ж. Особливості представлення макетів гарячих виробництв у музеях / Пустовалов С. Ж., Чухрай Л. О. // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. – 2018. – Т. 1. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14933

 

Інше

 • Брюховецька О. В. Візуальний поворот у культурі і культурології / Брюховецька О. В. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 130–165. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15232
 • Демчук Р. В. Ідентифікаційні поняття культурології / Демчук Р. В. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 9–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15235
 • Джулай Ю. В. Концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив Л. А. Вайта / Джулай Ю. В. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 168–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15231
 • Dovga L. Multiple Types of “The Good” in Hryhorii Skovoroda’s Philosophical Discourse: Dobro vs Blaho / [Larysa M. Dovga] // The Linguistics of Vocabulary / ed. Christine Hansen. – New York: Nova Science Publisher, 2018. – Chapter 1. – P. 1–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15354
 • Івашина О. О. Стиль як основа у викладанні культурології / Івашина О. О. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 235–260. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15229
 • Король Д. О. Культури і цивілізації крізь призму ментальності / Король Д. О. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 46–98. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15234
 • Нікішенко Ю. І. Етнологія та культурологія: спільні проблемні поля культуро-центричного світу / Нікішенко Ю. І. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 205–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15230
 • Собуцький М. А. Знаки у культурі / Собуцький М. А. // Культурологія : Могилянська школа : колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. культурології. – Київ : Олег Філюк, 2018. – С. 261–290. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15228

 

2017

Cтатті

 • Бондарець О. В. Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 72–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12152
 • Брюховецька О. В. Між конформізмом і емансипацією: політичні імплікації візуального повороту в культурі і культурології / Брюховецька О. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 5–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12331
 • Брюховецька О. В. Поезія і/чи проза: до археології однієї дискусії в радянському кіно / Брюховецька О. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 33–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12158
 • Демчук Р. В. Гуманітарні стратегії «донбасизації» України / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 18–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12161
 • Демчук Р. В. Креси: міфологічна ідентичність культурного пограниччя / Р. В. Демчук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2017. – Вип. 14. – С. 82–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13138
 • Демчук Р. В. Ментальність як ідентифікаційне поняття у матриці української культури / Р. В. Демчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – 2017. – № 1. – С. 28–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13137
 • Демчук Р. В. Метаморфози міфологічного / Демчук Р. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 14–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12330
 • Демчук Р. В. Міфологема в контексті моделювання національної ідентичності / Демчук Р. В. // Культурологічна думка : щорічник наукових праць. – 2017. – № 11. – С. 53–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13447
 • Демчук Р. В. Міфопоетика як культурний топос та культурологічний метод / Р. В. Демчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – 2017. – № 3. – С. 48–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13136
 • Джулай Ю. В. Ескізи фрагментів «Мертвих душ» у пробах мандрівного письма на сторінках закордонного листування М. В. Гоголя 1836 року / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 42–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12157
 • Dovga L. M. Philosophical conceptual apparatus formation in Ukrainian literary works of the 17th century: “dobro” and “blaho” / L. M. Dovga // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. – Санкт-Петербург, 2017. – Т. 33, вып. 1. – С. 98–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13373
 • Єрмолаєва В. С. Явище «шароварщини»: пошук дефініції / Єрмолаєва В. С., Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 27–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12328
 • Капранов С. В. Випускник Київської духовної академії Даниїл Конісі як інтерпретатор китайської філософської думки / Капранов С. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 40–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12325
 • Капранов С. В. Місіма Юкіо як мислитель (на матеріалі соціально-філософських праць пізнього періоду) / Сергій Капранов // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2017. – Вип. 65. – С. 150–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13139
 • Капранов С. В. Педагогічна діяльність Окави Сюмея / С. В. Капранов // Східний світ / гол. ред. І. В. Отрощенко. – Київ, 2017. – № 4. – С. 18–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13140
 • Капранов С. В. Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії / С. В. Капранов // Східний світ / гол. ред. І. В. Отрощенко. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13141
 • Кирилова О. О. Володимир Винниченко: «кінодекадент у вишиванці» (культурна історія екранізацій – 1917–2014 рр.) / Кирилова О. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 58–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12322
 • Климчук О. Ю. Рецепція психоаналізу у праці Є. А. Шевальова «Про паралогічне мислення» / Климчук О. Ю. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 47–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12324
 • Klymchuk O. Discourse of Male Erotomania in Knut Hamsun’s Pan / O. Klymchuk // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 56–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12155
 • Король Д. А. Древнескандинавский thanatos: коды нордической ментальности в контексте умирания / Король Д. А. // Aliter : научно-теоретический журнал. – 2017. – № 7. – С. 32–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11940
 • Король Д. О. Деякі спостереження щодо проблематики дослідження культури і цивілізації / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 5–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12163
 • Король Д. О. Фетишизація мертвої голови як вмістилища концентрованої позатілесної духовної сутності / Король Д. О. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 79–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12318
 • Павліченко Н. В. Художній ринок як культурологічний та економічний феномен / Павліченко Н. В. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 72–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12320
 • Петрова О. М. Світи мандрівного Андрія Блудова / Петрова О. М. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 76–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12319
 • Пустовалов С. Ж. Деталі військового костюма російської армії 1730-х рр. (за матеріалами розкопок на острові Байда) / Пустовалов С. Ж., Пустовалов В. С. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Т. 191. – С. 79–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12151
 • Собуцький М. А. Серіальна продукція: питання референції / Собуцький М. А. // Магістеріум. Культурологія. – 2017. – Вип. 68. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12327

 

Матеріали конференцій

 • Павліченко Н. В. Художній ринок кінця 19 століття: Київ і Петербург, порівняльний аналіз / Надія Павліченко ; наук. кер. О. М. Петрова // Четверті Платонівські читання : тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – Київ, 2017. – С. 65–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13177

2016

Статті

 • Briukhovetska O. V. Parajanov’s Metamorphoses : from Versified Film to the Cinema of Poetry / O. Briukhovetska // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 50–56. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9370
 • Васильковська М. А. Історична ностальгія : пошук ідентичності в епоху глобалізації / Васильковська М. А. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 5–9. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9359
 • Данченко М. Л. Витоки німецької літературної казки рококо в першій половині XVIII ст. / Данченко М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 64–67. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9372
 • Демчук Р. В. Крим як Храмова гора / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 10–17. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9362
 • Демчук Р. В. Крым в контексте византийской культурной традиции / Демчук Р. В. // Сугдейский сборник : материалы VI Судакской международной конференции «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре» (г. Судак, 19–22 сентября 2012 г.). – Киев : Филюк, 2016. – Вып. VI. – С. 7–13.
 • Джулай Ю. В. Гоголівські тесери до мандрівок К. М. Базилі з малюнками К. П. Брюллова в тексті «Мертвих душ» / Джулай Ю. В. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 82, № 6 : Філологічні науки. – С. 26–37. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9767
 • Довга Л. М. Посібник із курсу «Історія української культури» : питання до дискусії / Л. Довга // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 74–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11514
 • Довга Л. М. Поняттєвий апарат у дискурсі українських церковних інтелектуалів XVII ст. : до постановки проблеми / Довга Л. М. // Sententiae. – 2016. – № 1 (34). – С. 132–143. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11515
 • Довга Л. М. «Добро» і «благо» в українських текстах першої чверті XVII століття : лексика перекладів / Довга Л. М., Оліщук Р. Л. // Sententiae. – 2016. – № 2 (35). – С. 113–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11516
 • Задирака К. І. Віртуальне тіло : приклади соціальних мереж та анонімних форумів / Задирака К. І. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 18–22. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9363
 • Калантарова О. Ю. Цивілізаційні та ідеологічні трансформації в Центральній Азії : спроба культурологічного аналізу праць Б. І. Кузнєцова / Калантарова О. Ю., Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 68–75. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9373
 • Копівська А. Р. Статус і роль імператриці у візантійському суспільстві / Копівська А. Р. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 76–81. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9374
 • Король Д. А. Культ Меланхолии и «сатурнианство» в западноевропейской образности ранненового времени / Король Д. А. // ΠΡΑΞΗΜΑ : проблемы визуальной семиотики. – 2016. – № 4 (10). – С. 32–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11517
 • Левицький В. В. Концепції фашизму / Левицький В. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 23–27. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9365
 • Pavlichenko N. Art Galleries as an Important Component of the Art Market in Kyiv during the Years of 1990–2010 / N. Pavlichenko // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 42–46. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9368
 • Павличенко Н. В. Иван из рода Терещенко: меценат, коллекционер и активный участник киевского художественного рынка конца ХIХ века / Павличенко Н. В. // Символ науки : международный научный журнал. – 2016. – № 10 (3). – С. 145–149. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11513
 • Петрова О. М. Озираючись на 1960-ті роки / Петрова О. М. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 46–49. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9369
 • Пустовалов С. Ж. Зброя в жіночих похованнях катакомбної спільноти / Пустовалов С. Ж. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 86–89. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9376
 • Собуцький М. А. Етичний вибір героя серіалу з погляду психоаналізу / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 57–63. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9371
 • Шагурі М. С. Трагедія як один із механізмів заміщення насильства в стародавніх Афінах / Шагурі М. С. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. – 2016. – Т. 179. – С. 82–85.  http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9375

 

Матеріали конференцій

 • Довга Л. М. Уявлення про «благо» у проповідях Антонія Радивиловського (за збірником «Вінець Христов», 1688 р.) / Лариса Довга // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 72–81.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11450

 

Інше

 • Брюховецька Л. І. Давня і сучасна Україна в кіно Польщі / Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2016. – № 3. – C. 15–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11453
 • Briukhovetska O. V. «Nuclear Belonging»: «Chernobyl» in Belarusian, Ukrainian (and Russian) films / Olga Briukhovetska // Contested Interpretations of the Past in Polish, Russian, and Ukrainian Film : Screen as Battlefield / ed. by Sander Brouwer. – Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2016. – P. 95–122.
 • Петрова О. М. Миттєвості приватного життя / Ольга Петрова ; Stedley Art Foundation. – Київ : Основи, 2016. – 542, [1] с. : іл., портр.
 • Собуцький М. А. Етичний вимір «Гри престолів» / Михайло Собуцький // Кіно-Театр : ілюстрований журнал. – 2016. – № 2. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11451
 • Собуцький М. А. Етика й політика в норвезькому серіалі «Окуповані» / Михайло Собуцький // Кіно-Театр. – 2016. – № 3. – С. 7–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11452

2015

У виданнях НаУКМА

 • Бондарець О. В. НаУКМА і музеї : деякі особливості діалогу / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 75-78.
 • Бондарець О. В. Передмова / Оксана Бондарець // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 3-4.
 • Демчук Р. В. Візантійський міф російської "релігійної філософії" ХІХ ст. / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 25-32.
 • Демчук Р. В. Homo imperii / Демчук Р. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 4-12.
 • Джулай Ю. В. Письмо Ф. Рабле в поемі М. Гоголя "Мертві душі" : картина відповіді після критики М. Бахтіна / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 5-12.
 • Джулай Ю. В. Передмова / Джулай Ю. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 3.
 • Король Д. О.  До проблеми регіональної та етнокультурної специфіки одного поховального обряду / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 33-39.
 • Король Д. О.  Гьобеклі-Тепе і Норте-Чіко - структурний монументалізм та протоцивілізаційні прояви докерамічних суспільств / Король Д. О. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 66-77.
 • Нікішенко Ю. І. Орнаментовані речі в традиційно-побутовій культурі українців : ретроспективний аналіз / Нікішенко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 55-58.
 • Нікішенко Ю. І. Костюм як річ у сучасному вітчизняному міському повсякденні : термінологічний аспект / Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 22-26.
 • Собуцький М. А.  Конструювання реальності та мілітаристична утопія у фільмах О. Довженка 1930-х років / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 166 : Теорія та історія культури. - С. 67-70.
 • У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)
 • Джулай Ю. В. Як І. Кант дуже довго і непомітно живе у тексті "Мертвих душ" М. Гоголя / Джулай Ю. В. // Гоголезнавчі студії. - 2015. - Вип. 5 (22). - С. 126-143.
 • Джулай Ю. В. Щоденники та атласи мандрівок XVIII-XIX ст. П. С. Палласа та В. П. Давидова, за участі К. П. Брюллова, у фрагментах гоголівських описів мандрівок Чичикова / Ю. В. Джулай // Література та культура Полісся. - 2015. - Вип. 80, № 5 : Серія "Філологічні науки". - С. 90-103. -  Micтить бiблioгpафічні посилання.

В інших виданнях України

 • Демчук Р. В. «Кримський міф» у контексті імперської парадигми Росії / Руслана Демчук // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz : [зб. ст. за матеріалами I Міжнарод. наук. конф. «Крим в історії України», присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму / за ред. Д. С. Гордієнка та В. В. Корнієнка]. - Київ : [Рута], 2015. - Вип. 1. - С. 19-33.
 • Король Д. А. Пространственные модели культа предков / Король Д. А. // Лабіринти реальності : зб. наук. пр. (за матеріалами ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 19-20 жовт. 2015 р.) / за заг. ред. Журби М. А. ; Мін-во освіти і науки України [та ін.]. - Рубіжне [та ін.] : [вид-во СНУ ім. В. Даля], 2015. - С. 272-277.

В іноземних виданнях

 • Демчук Р. В. Храмова свідомість у структуруванні мнемотопів ідентичности / Руслана Демчук // Spheres of Culture. - 2015. - Vol. 12 : Теорія та історія культури. - С. 346-355.
 • Король Д. А. Сетевые структуры докерамических обществ как фактор политогенеза / Король Д. А. // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества : материалы Международ. науч.-практ. конф., посвященной 250-летию М. К. Огинского (Минск, 25-26 сент. 2015 г.). - Минск : Белнаучкнига, 2015. - С. 32-36.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Бондарець О. В. Передмова, або Деякі підсумки виконання наукової теми "Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика" / О. Бондарець // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 3-4.
 • Джулай Ю. В. В. Хогарт та Г. К. Ліхтенберг в історії Плюшкіна / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 28-35.
 • Король Д. О. Полівалентність образу Сатурна в свідомості ранньомодерного часу / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 17-28.
 • Собуцький М. А. Мовна ситуація і мовно-культурний простір західноєвропейського середньовіччя / Собуцький М. А. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 93-97.
 • Собуцький М. А. Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII–XVIII ст. / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 5-9.

В інших виданнях України

 • Демчук Р. В. Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской / Руслана Демчук // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. ІV : збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства НАНУ, 2014. – С. 327-342.
 • Джулай Ю. В. Як І. Кант дуже довго і непомітно живе у тексті «Мертвих душ» М. Гоголя / Юрій Джулай // Гоголезнавчі студії. – [Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2014]. – Вип. ІІ. – С. 123-134.
 • "Мюнхенський" шлях Петра Порошенка / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 9-10. – С. 35. – Стаття з сайта http://www.radiosvoboda.org/ (23 вересня 2014 р.).
 • Дивна війна на Донбасі. Хто виграв від "перемир’я?" / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 11-12. – С. 4. – Стаття з сайта http://www.radiosvoboda.org/ (23 листопада 2014 р.).
 • Лосєв І. В. Що вирішують із кадрами? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 51. – С. 17.
 • Лосєв І. В. Чи такий безнадійний Донбас? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 50. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Півострів близький і далекий / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 49. – С. 12-13.
 • Лосєв І. В. "Ґорбіманія" повертається? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 47. – С. 11.
 • Лосєв І. В. Сталевий хребет нації / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 46. – С. 22-23.
 • Лосєв І. В. Кордони цивілізацій / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 45. – С. 16-17.
 • Лосєв І. В. Що нам Кубань? : ігноруючи діаспору, Київ втрачає величезний потенціал / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 44. – С. 14-16.
 • Лосєв І. В. Коли хитромудрість стає контрпродуктивною / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 43. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Захід: між інтересами і цінностями / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 42. – С. 14-15.
 • Лосєв І. В. Перемогти бюрократичного монстра / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 41. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Стратегічна наївність верховного / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 40. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Сепаратизм від Печерських пагорбів / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 39. – С. 6-8.
 • Лосєв І. В. Зона недоторканних / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 36. – С. 21.
 • Лосєв І. В. Армія без держави чи держава без армії? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 38. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Альянс ватніків і фраків / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 35. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Велике розмежування / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 34. – С. 28-29.
 • Лосєв І. В. Інформаційне безсилля : війна, яку веде сьогодні Росія проти України, в медіа-просторі почалася ще від першого дня нашої незалежності й навіть раніше / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 33. – С. 16-17.
 • Лосєв І. В. Санкції: де український фронт? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 32. – С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Чия Академія? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 30. – С. 50.
 • Лосєв І. В. Найбільша малоросійська ілюзія / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 30. – С. 28-29.
 • Лосєв І. В. Європа і РФ: убозтво філософії / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 28. – С. 36-37.
 • Лосєв І. В. Примара автономістського ренесансу : Росія набагато уразливіша в регіональному плані, ніж її сусіди / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 27. – С. 14.
 • Лосєв І. В. Внутрішній тягар зовнішньої політики / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 26. – С. 26.
 • Як армію України робили недієздатною / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 5-6. – С. 43-44. – Стаття з сайта http://www.radiosvoboda.org/.
 • Лосєв І. В. Севастополь. Дестабілізація / Ігор Лосєв // Універсум. – 2014. – № 5-6. – С. 22-23. –  Вперше надруковано в журналі "Універсум". – 2008. – № 7-8.
 • Лосєв І. В. І знову Держава Війська Запорозького? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 24. – С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Кримська політика України : що втратила Українська держава внаслідок ампутації Росією її частини / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 23. – С. 12-13.
 • Лосєв І. В. Дивний кордон / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 22. – С. 11.
 • Лосєв І. В. Капітулянтські настрої / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 21. – С. 6-7.
 • Лосєв І. В. Праві чи ліві. А може, центристи? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 21. – С. 30-31.
 • Лосєв І. В. Українізація: жахалка чи категоричний імператив? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 19. – С. 30-32.
 • Лосєв І. В. Єресі й секти – національний релігійний продукт / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 16. – С. 24-25.
 • Лосєв І. В. Кого карати за співпрацю з окупантом? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 15. – С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Єдина гарантія – власна сила / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 15. – С. 12.
 • Лосєв І. В. Кримінальна політика і політична кримінальщина : російська агресія в Криму висвітлила цікаві аспекти політичного використання злочинних середовищ / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 14. – С. 12-13.
 • Лосєв І. В. Допомога дружньому народу – це допомога Україні / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 13. – С. 18-19.
 • Лосєв І. В. Блеф-шантаж у стилі КГБ / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 13. – С. 8.
 • Лосєв І. В. Каїне, де твій брат Авель? : путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 11. – С. 22-23.
 • Лосєв І. В. Повернення Сходу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 10. – С. 28-30.
 • Лосєв І. В. Політичний аспект олігархічної системи України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 9. – С. 32-33.
 • Лосєв І. В. "Нелогічна" поведінка Партії регіонів: спроба аналізу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 7. – С. 26-27.
 • Лосєв І. В. "Це не старт виборчої кампанії, а початок громадянської війни" : [інтерв'ю з Ігорем Лосєвим, доц. каф. культурології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / [записала] Людмила Парасківа // Країна. – 2014. – № 3. – С. 6.
 • Лосєв І. В. Доглядачі заповідника комунізму / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2014. – № 1-2. – С. 16-17.
 • У ситуації кризи і війни потрібно якомога частіше змінювати уряд : [комент. В. Кіпіані, журналіста, ... І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА та ін.] // Країна. – 2014. – № 48. – С. 16-20.
 • Люди, які пройшли Майдан і війну, нічого не бояться : як далі розгортатиметься "народна люстрація" : [комент. В. Портнікова, журналіста, ... І. Лосєва, політ. експерта, викл. НаУКМА та ін.] / Анна Бова, Романія Горбач, Валентина Мураховська, Наталія Шестопал // Країна. – 2014. – № 39. – С. 38-40.

В іноземних виданнях

 • Демчук Р. В. София Киевская : символика бестиарных сюжетов башен в контексте крещения Руси / Р. В. Демчук // Анна Порфирородная : материалы Международной научной конференции, посвященной 1025-летию Крещения Руси (29-30 октября 2013 г., Ереван). – Ереван : [Айастан], 2014. – С. 119-134.
 • Король Д. О. Рецепция алхимии в ролевых играх живого действия / Д. А. Король // Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре : вторая международная конференция. – Вязьма : [Филиал ФБГОУ ВПО «Моск. гос. ун-т технологий и упр. им. К. Г. Разумовского» в г. Вязьме Смоленской обл., 2014]. – С. 47-55.

Інше

 • Павленко Л. Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII–XXI століття) : довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; [рец.: І. О. Голубовська, Ю. Л. Мосенкіс, М. Г. Сенів, М. А. Собуцький, Б. В. Чернюх] ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Брюховецька Л. І. Найцікавіша історія в Європі : екранні версії : [дослідження кінематографістами історії України] / Лариса Брюховецька ; [рец. М. А. Собуцький]. – Київ : Задруга, 2014. – 493, [1] с. : іл., фот. – (Кінематографічні студії ; вип. 2). –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Демчук Р. В. "На порозі наших днів..." : пам’яті Юрія Павленка, культуролога / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 12-15.
 • Демчук Р. В. Кримський топос у контексті візантійської/імперської парадигми / Демчук Р. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 39-47.
 • Джулай Ю. В. Про концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив антропології : (випадок Л. А. Вайта) / Джулай Ю. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 11-19.
 • Король Д. О. Стосовно етнокультурних моделей формування давньоскандинавського світогляду / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 71-79.
 • Король Д. О. Прояви уявлень про дві душі в стародавніх суспільствах / Король Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 93-103.
 • Лосєв І. В. Українсько-російська полеміка з національного питання на початку XX ст. як культурний феномен / Лосєв І. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 49-54.
 • Нікішенко Ю. І. Костюм, одяг, річ : до традиції застосування понять / Нікішенко Ю. І. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 25-29.
 • Собуцький М. А. Чому соцреалізм? Темпоральність і модус фантазування / Собуцький М. А. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 52 : Культурологія. - С. 34-38.

В інших виданнях України

 • Джулай Ю. В. Про витоки наративу "науки випитування поглядом" в поемі "Мертві душі" / Юрій Джулай // Гоголезнавчі студії. - [Ніжин : Лук'яненко В.В., 2013]. - Вип. ІІІ (20) - С. 165-176.
 • Лосєв І. В. "Вершник" поки що без голови... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013-2014. - № 52. - С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Вага слова / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 51. - С. 14.
 • Лосєв І. В. Про аматорство у політиці / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 49. - С. 14.
 • Лосєв І. В. 22 роки без Мойсея... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 48. - С. 16-17.
 • Лосєв І. В. "УПА була армією без держави, а українська нація сьогодні – без інтелігенції" : [інтерв'ю з Ігорем Лосєвим, доц. каф. культурології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / [записали] Олександр Куриленко, Людмила Парасківа // Країна. - 2013. - № 45. - С. 42-44.
 • Лосєв І. В. Махно: втілення селянської утопії / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 45. - С. 19.
 • Лосєв І. В. Чи існує план "Б"? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 43. - С. 22.
 • Лосєв І. В. Ідеологічний рейд на Захід / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 41. - С. 28-30.
 • Лосєв І. В. Дезінформація на найвищому рівні / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 40. - С. 24-25.
 • Лосєв І. В. Від імперського шовінізму до російського націоналізму? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 39. - С. 26-27.
 • Лосєв І. В. Близькосхідний пасьянс / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 37. - С. 30-31.
 • Лосєв І. В. Націоналізм чи етнізм? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 35. - С. 14-15.
 • Лосєв І. В. Про стратегію і тактику опозиції / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 34. - С. 22.
 • Лосєв І. В. Битва за Севастополь / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 30. - С. 10-11.
 • Лосєв І. В. Чи можна критикувати опозицію? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 28. - С. 19.
 • Лосєв І. В. Шахтар – чемпіон! Донбас – патріот! / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 22. - С. 14-17.
 • Лосєв І. В. Як Болонська система стає "Оболонською"... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 21. - С. 29.
 • Лосєв І. В. Пориваючи з подвійною лояльністю / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 19. - С. 38-40.
 • Лосєв І. В. Безальтернативність цивілізаційного розмежування : чому дерадянізація в Україні неможлива без дерусифікації / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 19. - С. 22-25.
 • Лосєв І. В. Компроміс чи капітуляція? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 17-18. - С. 22-23.
 • Лосєв І. В. Чесний Янукович / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 17-18. - С. 10.
 • Лосєв І. В. А чи не краще, коли не працюють? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 16. - С. 9.
 • Лосєв І. В. Відірвані від народу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 15. - С. 14-15.
 • Лосєв І. В. Дерадянізація, яка не відбулася / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 14. - С. 12-14.
 • Лосєв І. В. Халіфат від Могильова? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 13. - С. 22-24.
 • Лосєв І. В. Пропагандистський тягар / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 11. - С. 20.
 • Лосєв І. В. Глухий кут легітимності : що робити українській опозиції, коли подальша "паркетна" боротьба цілком безперспективна / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 11. - С. 18-19.
 • Лосєв І. В. Індульгенція на деградацію? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 10. - С. 44-45.
 • Лосєв І. В. "Русскій мір": маразм міцнішає... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 9. - С. 27.
 • Лосєв І. В. Чи стануть українськими спецслужби України? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 9. - С. 20-23.
 • Лосєв І. В. Криваво-червона армія / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 6. - С. 50-52.
 • Лосєв І. В. Галицькі дезінтегратори / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 6. - С. 16-18.
 • Лосєв І. В. Буржуазія родом із совка / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 6. - С. 10.
 • Лосєв І. В. Блиск і убозтво політичної філології / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 4. - С. 28.
 • Лосєв І. В. "Противсіх" Махно та інші... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 5. - С. 26-27.
 • Собуцький М. А. Фашизм в одній окремо взятій школі (експеримент "Хвиля" в житті і в кіно) / Михайло Собуцький // Кіно-Театр. - 2013. - № 3. - С. 31-32.
 • Чумаченко Б. М. Мій друг Юрій Павленко : молоді роки (1974-1984) / Чумаченко Б. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 4-8.

2012

У виданнях НаУКМА

 1. Бондарець О. В. З історії кафедри культурології НаУКМА (1992- 2012) / Бондарець О.В. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 12-16.
 2. Бондарець О. В. Нашій кафедрі 20 років / Бондарець О.В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 3-8.
 3. Демчук Р. В. Віражі духу / Демчук Р. В. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 17-19.
 4. Демчук Р. В. Культурологія: тексти та контексти / Демчук Р. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 13-19.
 5. Джулай Ю. В. Про концептуальні виміри культурологічних ініціатив антропології / Джулай Ю. В. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 48-49.
 6. Джулай Ю. В. «Наука випитування поглядом» у поемі М. В. Гоголя «Мертві душі» / Джулай Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 34-40.
 7. Івашина О. О. Організація пам’яті спільноти кафедри як умова існування якісної та надійної інституції передачі знання / Івашина О.О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 8-13.
 8. Король Д. О. Сакральний простір в композиціях архаїчного мистецтва Північної Європи / Король Д. О. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 153-155.
 9. Король Д. О. Скельна архітектура заповідника «Чеський Рай» / Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 60-68.
 10. Нікішенко Ю. І. Костюм в контексті джерел по дослідженню міського повсякдення / Нікішенко Ю. І. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 66-67.
 11. 11. Нікішенко Ю. І. Про походження орнаменту та ранні етапи його розвитку / Нікішенко Ю.І., Пустовалов С.Ж. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 54-60.
 12. Нікішенко Ю. І. Місто та його повсякдення в контексті дослідницької (етнологічної) практики на кафедрі культурології НаУКМА / Нікішенко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 25-29.
 13. Петрова О. М. "Звільняючий ефект" українського мистецького радикалізму / Петрова О. М. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 173-175.
 14. Петрова О. М. Бароковий екстрим Леоніда Литвина / Петрова О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 75-77.
 15. Погрібна А. І. Виховання почуттів: ґендер і сексуальність у постсталінському "шкільному кіно" / Погрібна А. І. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 36-37.
 16. Погрібна А. І. Формування канону радянського дитячого фільму (на матеріалах публіцистики 1920–1940-х років) / Погрібна А. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 83-88.
 17. Погрібна А. І. Любов та інші "Бутерброди" / Анна Погрібна // Кіно-Театр. - 2012. - № 1. - С. 5-6.
 18. Собуцький М. А. Темпоральний модус фантазування соцреалізму / Собуцький М. А. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 38-39.
 19. Собуцький М. А. Конструктивізм, постконструктивізм, ар-деко у Києві / Собуцький М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 127 : Теорія та історія культури. - С. 45-49.
 20. Собуцький М. А. "Надто пізно" / Михайло Собуцький // Кіно-Театр. - 2012. - № 2. - С. 17-19.

В інших виданнях України

 1. Івашина О. О. Libido dominandi / Олександр Івашина // Критика. - 2012. - Ч. 4. - C. 8-9.
 2. Лосєв І. В. Національний резерв України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 50. - С. 20-22.
 3. Лосєв І. В. Змова століття / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 49. - С. 13.
 4. Лосєв І. В. "Молоді вовки" номенклатури / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 48. - С. 38-39.
 5. Лосєв І. В. Продукт РУІна / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 46. - С. 50-52.
 6. Лосєв І. В. Дараґіє ямало-нєнєцкіє "соотєчєствєннікі"... / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 45. - С. 32-34.
 7. Лосєв І. В. Енциклопедія ілюзій: державний кордон України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 44. - С. 28.
 8. Лосєв І. В. Чого чекати? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 40. - С. 15.
 9. Лосєв І. В. Новітні пісні противсіхів / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 37. - С. 22.
 10. Лосєв І. В. Битва за Крим / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 35. - С. 12-16.
 11. Лосєв І. В. Компроміс зі смертю? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 33. - С. 10.
 12. Лосєв І. В. "Націонал-демократія померла, хай живе націонал-демократія!" / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 29. - С. 20-21.
 13. Лосєв І. В. Зрада на мисі Херсонес / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 28. - С. 48-51.
 14. Лосєв І. В. Робін Гуд, Кармалюк, Залізняк та інші? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 26. - С. 48.
 15. Лосєв І. В. Владика-державник / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 26. - С. 14-16.
 16. Лосєв І. В. Контрольована громадянська війна / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 24. - С. 34-35.
 17. Лосєв І. В. Мовні міфи Сходу і Півдня / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 24. - С. 18-19.
 18. Лосєв І. В. Що вони собі думають? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 22. - С. 10.
 19. Лосєв І. В. Виховання приниженням / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 21. - С. 52-53.
 20. Лосєв І. В. Спогади про майбутнє? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 19. - С. 18-19.
 21. Лосєв І. В. Українська інтелігенція: ідейний розкол? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 16. - С. 20-21.
 22. Лосєв І. В. Картка розбрату / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 15. - С. 34.
 23. Лосєв І. В. Таврування ненавистю / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 14. - С. 42-43.
 24. Лосєв І. В. Символ порозуміння / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 14. - С. 28-30.
 25. Лосєв І. В. Умиваючи руки / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 14. - С. 24-26.
 26. Лосєв І. В. "Чорне море ще всміхнеться..." / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 13. - С. 44-46.
 27. Лосєв І. В. Чи залишиться свобода слова після виборів? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 10. - С. 22.
 28. Лосєв І. В. Незворотність? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 10. - С. 18.
 29. Лосєв І. В. Розпродаж України оголошено? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 4. - С. 17.
 30. Лосєв І. В. Кадровий резерв влади / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 2. - С. 13.
 31. Лосєв І. В. Паркет і бруківка / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2012. - № 47. - С. 12.
 32. Петрова О. М. Майстри Іоан Пінзель і Борис Возницький по-японськи / Ольга Петрова // Образотворче мистецтво. - 2012. - № 3-4. - С. 50.

Інше

 1. Інші береги... : [живопис, 1990-2012 : альбом] / Ольга Петрова ; Київський національний музей російського мистецтва. - Київ : [б.в.], 2012. - 161, [34] с. : іл., фото.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Бондарець О.В. Експозиції Музею історії культури – 10 років (замість передмови) // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 3-4.
 2. Брюховецька О.В. Концепція «шва» в психоаналізі й в теорії кіно // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 9-15.
 3. Брюховецька О.В. Співвідношення соціального і естетичного в критиці культуріндустрії // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 26-30.
 4. Демчук Р.В. Ієротопія та memoriaе в архітектурному ландшафті міста // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 34-41.
 5. Демчук Р.В. Український "сарматизм" як алгоритм організації спільноти // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 33-40.
 6. Джулай Ю.В. Перечитування епізодів поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та еволюція філософської репрезентації сутності класичної літератури // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 12-19.
 7. Король Д.О. Проблематика комплексного дослідження "мегалітичного" світогляду // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 55-62.
 8. Нікішенко Ю.І. Костюм як частина міської культури повсякдення середини – другої половини XIX ст. (за прозою М. Лєскова) // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 63-66.
 9. Нікішенко Ю.І. Костюм як можливий об’єкт переозначення в культурі // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 73-77.
 10. Петрова О.М. Шокуюче як мистецтво – від бунту до ринку // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 114 : Теорія та історія культури. - С. 83-87.
 11. Петрова О.М. Імпресіонізм як маргінальне явище в українському живописі 50-70-х років ХХ ст. // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 52-55.
 12. Собуцький М.А. "Рефлекс свободи". Жан Ґабен // Світова кінокласика : зб. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. - К. : Задруга ; Ред. журн. "Кіно-Театр", 2011. - С. 25-36. - (Бібліотека журналу "Кіно-Театр" ; вип. 6).
 13. Собуцький М.А. Зворотний зв'язок // Кіно-Театр. - 2011. - № 4. - С. 39-40.
 14. Собуцький М.А. Мошенська П.М. Радянське у пострадянському // Магістеріум. - 2011. - Вип. 42 : Культурологія. - С. 46-52.
 15. Собуцький М.А. Радянське кіно після смерті Сталіна: іти вперед з обличчям, оберненим назад // Кіно-Театр. - 2011. - № 5. - С. 23-24.
 16. Собуцький М.А. Римейк як світоглядна практика // Кіно-Театр. - 2011. - № 3. - С. 46-47.
 17. Собуцький М.А., Тимченко О.І. Мовний образ людини в українських і східних загадках: семантичні перетворення // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 83-87.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Джулай Ю.В. Перечитування епізодів поеми М.В. Гоголя «Мертві душі» та еволюція філософської репрезентації сутності класичної літератури // Культурологічна думка : щорічник наук. пр. / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - К., 2011. - № 4, спец. вип. – С. 51-56.
 2. Король Д.О. Методологія культурологічних реконструкцій в історичній танатології // Культурологічна думка : щорічник наук. пр. / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - К., 2011. - № 4, спец. вип. – С. 93-99.

В інших виданнях України

 1. Брюховецька О.В. Що буде зі свободою? // Спільне. - 2011. - № 3. - C. 48-56.
 2. Демчук Р.В. Трипільський етноцентричний міф у сучасному політичному процесі // Прадавні землероби Південно-Східної Європи = Earliest Farmers of Southeastern Europe : тези доп. міжнар. наук. конф. / [відп. ред. О. Г. Корвін-Піотровський] ; Ін-т археології НАН України ... [та ін.]. - К. ; Тальянки, 2011. - С. 38-41.
 3. Івашина О.О. Тут вам не Європа // Політична критика. - 2011. - № 2. - С. 256-259.
 4. Лосєв І.В. Суд Лінча в Україні? // Український Тиждень. - 2011. - № 3. - С. 18.
 5. Лосєв І.В."Русскій мір" у натурі... // Український Тиждень. - 2011. - № 12. - С. 52-53.
 6. Лосєв І.В.Лівійські події і "моральне лідерство" Заходу // Український Тиждень. - 2011. - № 14. - С. 40-41.
 7. Лосєв І.В.Вони дограються // Український Тиждень. - 2011. - № 17. - С. 18-19.
 8. Лосєв І.В.Естонський Давид проти російського Голіафа : цьому маленькому народові вдалося вибороти собі державу саме тоді, коли ми її втратили // Український Тиждень. - 2011. - № 28. - С. 38-40.
 9. Лосєв І.В.Легенда про безвізовий режим // Український Тиждень. - 2011. - № 25-26. - С. 32.
 10. Лосєв І.В.Печерське "правосуддя" між Лейпцигом і Москвою // Український Тиждень. - 2011. - № 30. - С. 10-14.
 11. Лосєв І.В.МВС: політизація = деградація // Український Тиждень. - 2011. - № 42. - С. 20.
 12. Лосєв І.В.Спізніли зізнання // Український Тиждень. - 2011. - № 46. - С. 28.
 13. Петрова О.М. "Стіна Пам'яті". Не лише про "Стіну", а й про нас // Fine art. - 2011. - № 1. - С. 38-45.
 14. Петрова О.М. Проект "Трансформація" в Музеї сучасного мистецтва Токіо // Fine art. - 2011. - № 1. - С. 90-95.
 15. Петрова О.М. Майстри Іоан Пінзель і Борис Возницький // Fine art. - 2011. - № 2. - С. 80-83.
 16. Петрова О.М. Роскошь по-японски // Luxury life. - 2011. - № 2. - С. 46-49.
 17. Петрова О.М., Соловьев А.,. Дымшиц Э. Украинский прорыв : [классик украинской нефигуративной живописи Анатолий Криволап установил новый мировой рекорд продаж для украинского искусства на аукционе Phillips de Pure& Co в Нью-Йорке в мае 2011 : мэтры о мэтре] // Luxury life. - 2011. - № 2. - С. 50-55.
 18. Собуцький М.А. «Рефлекс свободи» Жан Габен // Світова кінокласика : зб. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. – К. : Задруга ; Ред. журн. "Кіно-Театр", 2011. - С. 25-36.
 19. Собуцький М.А., Мошенська П. (Пост)конструктивізм у Києві: фотоесей // Стратегії урбаністичного майбутнього Києва : зб. громад. дискусій, статей, інтерв’ю та проектів / Heinrich Böll Stiftung, Київ. – К. : Представництво фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2011 – С. 101–107.

В іноземних виданнях

 1. Демчук Р.В. Формирование и структура украинского мифа // Культурное многообразие: от прошлого к будущему : материалы Второго российского культурологического конгресса, (Санкт-Петербург, 25–29 нояб. 2008) / С.-Петербург. отд-ние Рос. ин-та культурологи ; [отв. ред. Д. Л. Спивак]. – СПб : Эйдос, 2010. – С. 1752–1767.
 2. Петрова О.М. Украинский опыт радикального искусства. От бунта к рынку // Международный журнал исследований культуры. - 2011. - № 2 : Теория искусства и художественное воображение XXI века. - С. 55-66.

2010

 • Бондарець О.В. Передмова // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури. - С. 3.
 • Брюховецька Л.І. Біле по білому // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 61-62.
 • Брюховецька Л.І. Будні авіакомпанії й коротке свято кохання // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 36-37.
 • Брюховецька Л.І. Віра Фарміга - українка у великому кіно // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 60.
 • Брюховецька Л.І. Життя оперети "Мікадо" Артура Салівана // Кіно-Театр. - 2010. - № 4. - С. 4-6.
 • Брюховецька Л.І. Жанна Калантай : двадцять років по тому : [інтерв'ю з актрисою] / розмову вели Лариса Брюховецька та Ольга Велимчаниця. // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 60-61.
 • Брюховецька Л.І. З листування Йосипа Гірняка та Юрія Лавріненка / публікація Лариси Брюховецької. // Кіно-Театр. - 2010. - № 3. - С. 31.
 • Брюховецька Л.І. "Золоте черево": чому сценічний шедевр не мав успіху? / підготувала Лариса Брюховецька. // Кіно-Театр. - 2010. - № 6. - С. 24-27.
 • Брюховецька Л.І. "Криниця для спраглих". Фрагмент спогадів майстра / підготувала Лариса Брюховецька. // Кіно-Театр. - 2010. - № 6. - С. 8-10.
 • Брюховецька Л.І. Леонід Осика очима Світлани Князєвої // Кіно-Театр. - 2010. - № 4. - С. 61-62.
 • Брюховецька Л.І. Лесь Сердюк : (не)виконана місія // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 24-25. Брюховецька Л.І. (пер. з пол.) Любельський Т. Фільм 1960-го : "Пригода" // Кіно-Театр. - 2010. - № 1. - С. 35-36.
 • Брюховецька Л.І. Покоління 2000-х: всупереч домінуванню масової культури // Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька ; Центр кінематогр. студій НаУКМА]. – К. : Ред. журн. "Кіно-Театр" : Задруга, 2010. – С. 215–245.
 • Брюховецька Л.І. 15 років "Кіно-Театру" в контексті українського кіно // Кіно-Театр. - 2010. - № 3. - С. 5-8.
 • Брюховецька Л.І. Реформування кіноархіву : чи реальні перспективи? // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 4.
 • Брюховецька Л.І. Свобода без вибору, або Кілька міркувань з приводу захисту суспільної моралі // Кіно-Театр. - 2010. - № 1. - С. 2-3.
 • Брюховецька Л.І. (пер. з пол.) Словіцький А. "Завтра". Режисер Юхим Гальперін, 1977 // Кіно-Театр. - 2010. - № 2. - С. 15.
 • Брюховецька Л.І. Територія ідей. Українське кіно в контексті європейського. Ч. II // Кіно-Театр. - 2010. - № 1. - С. 28-30.
 • Брюховецька Л.І. Там, де люблять давньогрецьке мистецтво // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 46-48.
 • Брюховецька Л.І. Юрій Іллєнко як теоретик кіно: узагальнення, парадокси й передбачення // Науковий світ. – 2010. – № 10. – С. 11–15.
 • Брюховецька Л.І. Юрій Іллєнко. Порахунки з імператорами // Кіно-Театр. - 2010. - № 6. - С. 13-16.
 • Брюховецька Л.І. Як знімали шедевр : фотографії з колекції Бориса Косарєва // Кіно-Театр. - 2010. - № 5. - С. 2-3.
 • Брюховецька О.В. Анкета до 15-річчя журналу "Кіно-Театр" : [на запитання редакції журналу відповідають кінознавці, кінокритики та режисери : Ольга Брюховецька ... та ін.] / підготувала Роксоляна Свято. // Кіно-Театр. - 2010. - № 3. - С. 9. - Відповідають кінознавці, кінокритики та режисери : Ольга Брюховецька, Дмитро Десятерик, Сергій Марченко, Наталія Мусієнко, Вадим Скуратівський, Ганна Яровенко.
 • Брюховецька О.В. Забути Бодріяра // Какой модерн? Философские рефлексии над ситуацией пост/недо/after-post/пост-пост… модернизма : посвящ. 70-летнему юбилею д-ра филос. наук, проф. Александра Александровича Мамалуя : [кол. моногр.]. В 2 т. / [редкол. : Л. В.
 • Брюховецька О.В. Революція і секс: Справа Володарського як дзеркало української політики // Ґендерний журнал "Я". - 2010. - № 1 : Гендер і сексуальність. - С. 16-21.
 • Демчук Р.В. Міфологічний дискурс та конфесійна ідентичність в культурі Русі-України // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури. - С. 4-9.
 • Лосєв І. В. Чи треба оплакувати соборну Україну : Україні загрожує не об'єктивний, а суб'єктивний, штучно організований, спровокований п'ятою колоною та деякими сусідніми державами поділ // Український Тиждень. - 2010. - № 28. - С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Симулякри української демократії // Український Тиждень. - 2010. - № 22. - С. 20-21.
 • Лосєв І. В. Опозиція чи імітація? : повернутися до норм європейської демократії та врятувати державну незалежність України зможе тільки всенародний рух Опору // Український Тиждень. - 2010. - № 15. - С. 24.
 • Лосєв І. В. Деформація свідомості : попри ефемерні заяви Кремля про "десталінізацію", російський агітпроп активно утверджує історичні міфи від "Отця народов" // Український Тиждень. - 2010. - № 3. - С. 44-46.
 • Лосєв І. В. Верхи ще можуть? // Український Тиждень. - 2010. - № 50. - С. 20.
 • Лосєв І. В. Тактика "салямі" : у деяких регіонах цілеспрямовано змінюють ментальні коди, систему історичних знаків, уявлення про норму та аномалію, що не провіщає соборній Україні нічого доброго // Український Тиждень. - 2010. - № 45. - С. 26-28.
 • Лосєв І. В. Табачникова ідеологія // Український Тиждень. - 2010. - № 48. - С. 60.
 • Лосєв І. В. Авторитаризм незалежності / Ігор Лосєв. // Український Тиждень. - 2010. - № 44. - С. 34.
 • Нікішенко Ю.І. Комплекс одягу міського населення як маловивчений аспект у дослідженнях костюма // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури – С. 55–59.
 • Петрова О.М. Вільна творчість Ернеста Коткова // Кур’єр Кривбасу. – 2010. – № 246-247. – С. 418–420.
 • Петрова О.М. Імпресіонізм як маргінальне явище українського живопису 50-70-х років XX ст. // Кур'єр Кривбасу. – 2010. – № 242–243. – С. 413–418.
 • Петрова О.М. Пам'ятник для генія // Кур'єр Кривбасу. – 2010. – № 252–253. – С. 392–394.
 • Собуцький М.А. 1936 - 1941: бути в утопії // Кіно-Театр. – 2010. – № 6. – С. 21–23.
 • Собуцький М.А. 1937. "Білі ночі Санкт-Петербурга", або Лист приходить за призначенням // Кіно-Театр. – 2010. – № 2. – С. 13–14.
 • Собуцький М.А. 1953. Півдюжини вестернів, а також джентельмени і блондинки // Кіно-Театр. – 2010. – № 1. – С. 25–27.
 • Собуцький М.А. Прогулянка конструктивістськими Липками // А.С.С : Архитектура, критика, культура. – 2010. – № 2. – С. 40–55.
 • Собуцький М.А. Ракурси Другої світової, або Карл Шмітт у Голлівуді // Кіно-Театр. – 2010. – № 5. – С. 14–15.
 • Собуцький М.А., Скубицька Ю.В. Харківський конструктивізм: соціалізація естетики // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 101 : Теорія та історія культури. – С. 9–14.
 • Черепанин В.М. Корпоративна етика і дух капіталізму // Сковорода. – № 2. – С. 1-2.
 • Черепанин В.М. Ренаціоналізація соціального простору // Спільне. – № 2 : Трансформації міського простору. – 2010. – С. 26-29.

2009

 • Бондарець О.В. Княжа Гора : деякі аспекти соціокультурних узагальнень // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 47-54.
 • Бондарець О.В. Передмова // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 3.
 • Бондарець О.В. Храм в контексті сучасних теорій музейництва // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістер. прогр. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 55-58.
 • Брюховецька О.В. Апарат і диспозитив. Вступ до теорії кіно // Кіно-Театр. – 2009. – № 4. – C. 15-25.
 • Брюховецька О.В. Забути Бодріяра // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 10-14.
 • Демчук Р.В. Формування репрезентативних міфологем на теренах України // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 21-30.
 • Джулай Ю.В. Маятник гоголівського сміху : до розуміння полемік критиків від імені автора // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 20-27.
 • Джулай Ю.В. Невідомі складові авторської відповіді про "натуру" Чичикова в поемі "Мертві душі" // Микола Гоголь. Інтерпретації : [зб. ст.] : зб. на основі матеріалів міждисциплінарної наук. конф. "Інтерпретація творів М. Гоголя в XX-XXI ст.", проведеної Центром кінематограф. студій 8 квіт. 2009 р. в НаУКМА / упоряд. Лариса Брюховецька ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія, Центр кінематограф. студій НаУКМА]. – К. : Задруга, 2009. – С. 41-48.
 • Джулай Ю.В. Р. Бубнер і трансцендентальний аргумент І. Канта // Філософ. думка. – 2009. – № 2 : Велика криза : Україна і світ. – С. 97-105.
 • Джулай Ю. Трансцендентальний аргумент і проблема дедукції / Рюдігер Бубнер ; [пер. з англ. Ю. Джулая] // Філософ. думка. – 2009. – № 2 : Велика криза : Україна і світ. – С. 106-119.
 • Ивашина А.А. Де-их-сексуализация как приём // Телекритика. – 2009. – № 7-8. – С. 26-29.
 • Король Д.О. Потрійні категорії персонажів скандинавської міфології // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 47-54.
 • Лосєв І.В. Соборність правдива і "соборність" фальшива // Сучасність. – 2009. – № 6. – С. 177-182.
 • Лосєв І.В. Червоний каудільо : 50 років тропічного комунізму // Сучасність. – 2009. – № 1-2. – С. 224-240.
 • Нікішенко Ю.І. Матеріали, з яких виготовлено костюм, як фактор визначення його знаковості // Наукові записки. Т. 88 : Теорія та історія культури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Собуцький М. А. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. Бондарець О. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 61-65.
 • Нікішенко Ю.І. Одна з актуальних проблем сучасної вітчизняної етнології // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 63-66.
 • Петрова О.М. Два погляди на прекрасне // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 240-241. – С. 378-386.
 • Петрова О.М. Експресивний колоризм Юдзо Саекі // Галерея. – 2009. – № 1-2. – С. 23-25.
 • Петрова О.М. Експресивний конструктивізм Вадима Меллера // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 236-237. – С. 362-370.
 • Петрова О.М. З черкаського хліба, з води та з неба – митець на ім'я Євген Найден // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 337-339.
 • Петрова, О. М. Феномен таємниці у творчості Олександра Дубовика / Ольга Петрова // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 339-345.
 • Петрова О.М. Часовий цейтнот, архетип та метафора як радикальні атрибути мистецтва // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 36-38.
 • Петрова О.М. Як високо він жив // Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. Леонід Череватенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 487-491.
 • Собуцький М.А. Горор, фантастика, трилер, нуар, детектив (випадки неможливості розрізнення) // Кіно-Театр. – 2009. – № 5. – C. 35-36.
 • Собуцький М.А. Колоніальна пристрасть Кларка Гейбла // Кіно-Театр. – 2009. – № 3. – С. 43-44.
 • Собуцький М.А. Навіщо ми продовжуємо інтерпретувати // Магістеріум. Культурологія / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 34. – С. 4-10.
 • Собуцький М. А. Читати партитуру поетичного кіно // Кіно-Театр. – 2009. – № 2. – C. 62.
 • Собуцький М.А. Чого бажає чоловічий фантазм? : кілька відповідей зразка 1930-х // Кіно-Театр. – 2009. – № 4. – C. 26-29.
 • Черепанин В.М. Післясмак антисемізму : фокус : інші в медіа // Телекритика. – 2009. – квіт. (№ 4). – С. 30-33.

2007

Брюховецька Л.І. В гостях у Івана Яковича / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 51.

 • Брюховецька Л.І. Героїчна сага "Богдан Зіновій Хмельницький" / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 5. – С. 8–10.
 • Брюховецька Л.І. ...І бодай іноді вимикайте / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 54–55.
 • Брюховецька Л.І. Іван Миколайчук – Емір Кустуріца. Мистецькі перетини / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 27–30.
 • Брюховецька Л.І. Історична пам'ять – категорія загадкова / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 5. – С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Історія України за Єжи Гофманом / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 35–36.
 • Брюховецька Л.І. Лариса Кадочникова : вчора і сьогодні / розмову веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 47–49.
 • Брюховецька Л.І. Микола Мащенко : син сім'ї довженківців / діалог веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 29–31.
 • Брюховецька Л.І. Михайло Ткачук – останній романтик нашого кіно / бесіду веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 3. – С. 46–48.
 • Брюховецька Л.І. На олтар болючої пам'яті : (екранна галерея Леоніда Анічкіна) / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 23–26.
 • Брюховецька Л.І. "Назви своє ім'я" / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 35–36.
 • Брюховецька Л.І. Національна ідея чи національна ідентичність? / Лариса Брюховецька // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 157–162.
 • Брюховецька Л.І. Нове покоління / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 4. – С. 47–48.
 • Брюховецька Л.І. Норильське повстання. З перших вуст / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 32–34.
 • Брюховецька Л.І. Павло Фаренюк : голодомор українського кіно / бесіду ведуть Лариса Брюховецька та Валентина Грицук // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 33–36.
 • Брюховецька Л.І. Приємний дух змагання : "Кіно-Ялта"-2007 / Лариса Брюховецька / Кіно–театр. – 2007. – № 6. – С. 28–32.
 • Брюховецька Л.І. Продовження Курбаса. Лесь Курбас і Юрій Іллєнко / Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 3. – С. 17–18.
 • Брюховецька Л.І. Розмова про важливе. Послання й передбачення Кшиштофа Кесльовського / Лариса Брюховецька // Світова кінокласика : зб. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. – К. : Задруга, 2007. – Вип. 4. – С. 125–134.
 • Брюховецька Л.І. Розширюючи межі театрального вислову / Лариса Брюховецька // Київ. – 2007. – № 4. – С. 189–192.
 • Брюховецька Л.І. Роман Балаян: «Треба просувати молодих режисерів» / бесіду веде Лариса Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 41–43.
 • Брюховецька Л.І. Силове поле особистості / Лариса Брюховецька // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 43–51.
 • Брюховецька О.В. Ґодзіла : візуалізація національної травми в масовій культурі / Ольга Брюховецька // Кіно–театр. – 2007. – № 5. – С. 36–40.
 • Брюховецька О.В. Ігор Савченко : почесне друге місце? / Ольга Брюховецька, Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 2. – С. 14–19.
 • Брюховецька О.В. Інструмент «У плоті і крові»: Дзиґа Вертов і апаратна теорія кіно / О.В. Брюховецька // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 53–56.
 • Брюховецька О.В. Мехіко – Бухарест – Чорнобиль / Ольга Брюховецька // Кіно–театр. – 2007. – № 3. – С. 54–56.
 • Брюховецька О.В. Жіноче, надто жіноче / Ольга Брюховецька // Кіно–театр. – 2007. – № 6. – С. 47–49.
 • Демчук Р.В. Образ Софії–Премудрості у східнохристиянському ракурсі / Р.В. Демчук // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 33–42.
 • Джулай Ю.В. Локальні історії про фундаторів науки як стратегія постмодерної історіографії культурної антропології / Ю.В. Джулай // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 7–12.
 • Йосипенко О.М. Структури в науках і наука про структури / О.М. Йосипенко // Філос. думка. – 2007. – № 4. – С. 53–64.
 • Король Д.О. Спроба візуалізації еддичної просторової моделі всесвіту / Д.О. Король // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 39–45.
 • Лосєв І.В. Псевдоеліта – загроза державі / Ігор Лосєв // Урок української. – 2007. – № 5. – С. 11–13.
 • Лосєв І.В. Росія після відлиги: спогади про майбутне / І.В. Лосєв // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 46–51.
 • Лосєв І.В. Таємна історія ВОСР / Ігор Лосєв // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 134–137.
 • Лосєв І.В. Час авіаносців? / Ігор Лосєв // Сучасність. – 2007. – № 4–5. – С. 129–135.
 • Нікішенко Ю.І. Окремі аспекти функціональних особливостей орнаменту / Ю.І. Нікішенко // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 62 – 66.
 • Нікішенко Ю.І. Орнамент та письмо : до проблеми співіснування та функціональних особливостей / Ю.І. Нікішенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 4–8.
 • Петрова О.М. Василь Качуровський як мистецький критик / Ольга Петрова // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 210–211. – С. 202–217.
 • Петрова О.М. Данте Аліг’єрі як авангардист / О.М. Петрова // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 49–52.
 • Петрова О.М. Традиції позитивного і негативного в сучасному образотворчому мистецтві / О.М. Петрова // Україна в нас єдина : матеріали засідань наукових секцій IV Всесвітнього форуму українців, м. Київ, 18–20 серп. 2006 р. – К.: Екопаксервіс, 2007. – С. 47–50.
 • Петрова О.М. Український живопис 60–80-х років XX століття : еволюція, тенденції, імена / Ольга Петрова // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 216–217. – С. 326–358.
 • Собуцький М.А. Без права власності : 50 років без Гемфрі Боґарта / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 5. – С. 58–60.
 • Собуцький М.А. Епоха „органічної конструкції” у дзеркалі кіно й психоаналізу / М.А. Собуцький // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 26 : Культурологія / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 4–7.
 • Собуцький М.А. Ігор Савченко : почесне друге місце? / Михайло Собуцький, Ольга Брюховецька // Кіно–Театр. – 2007. – № 2. – С. 14–19.
 • Собуцький М.А. Органічна конструкція – 1936 / М.А. Собуцький // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 62 : Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 24–27.
 • Собуцький М.А. Три фільми про Першу світову : 1930–1937–1941 / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 6. – С. 19–22.
 • Собуцький М.А. Фантастичні візії Євгена Деслава : [рецензія / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 4. –С. 54.
 • Собуцький М.А. Чоловіче, надто чоловіче / Михайло Собуцький // Кіно–театр. – 2007. – № 4. – С. 60–62.
 • Собуцький М.А. Щось схоже на «Молодість» / Михайло Собуцький // Кіно–Театр. – 2007. – № 1. – С. 28–30.
 • Скуратівський В.Л. Історія кіно в контексті загальної історії культури: до питання про національн-культурну зумовленість початкових етапів становлення кіно / Вадим Скуратівський // Кіно–Театр. – 2007. – № 5. – С. 32–35.

2006

Бондарець О.В. Специфіка вивчення давньоруських городищ // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 76-86.

 • Брюховецька Л.І. Адаптація чи штурм літературного Евересту? // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 16-21.
 • Брюховецька Л.І. Аномальна зона антикіно // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Білий птах // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 24-25.
 • Брюховецька Л.І. Вільна критична думка (1964-1980) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 45-47.
 • Брюховецька Л.І. Він залишив щемний спогад // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 29-30.
 • Брюховецька Л.І. Всеперемагаюча любов // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 57-58.
 • Брюховецька Л.І. Є надія!: Бесіда з керівником Державної служби з кінематографії Ганною Чміль / Бесіду вела Л. Брюховецька ) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 61-62.
 • Брюховецька Л.І. Жертовність благородної людини: Пам’яті Олени Замостян / Л. Брюховецька, В. Брюховецький // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 13-14.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як світогляд: Довженко і Параджанов // Київ. – 2006. – № 2. – С. 187-192.
 • Брюховецька Л.І. Кінооператор і кінорежисер – опоненти чи спільники ( Внесок Юрія Іллєнка у розвиток мистецтва кіно) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 114-118.
 • Брюховецька Л.І. «Кіно-Ялта» – 2006. Пошуки власного обличчя // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 51.
 • Брюховецька Л.І. Ліна Костенко й українське кіно // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу / Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 55-61.
 • Брюховецька Л.І. Олена Бабенко: "Що ми хочемо розказати?" /Бесіду вела Л.І. Брюховецька // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 57-58.
 • Брюховецька Л.І. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 49-53.
 • Брюховецька Л.І. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Київ. – 2006. – № 11. – С. 181-185.
 • Брюховецька Л.І. Принадність наївного, або Фемінізм по-українськи // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 13-14.
 • Брюховецька Л.І. Режисура Юрія Іллєнка // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 49-55.
 • Брюховецька Л.І. Режисура Юрія Іллєнка // Київ. – 2006. – № 10. – С. 184-192.
 • Брюховецька Л.І. "Рівень фільму визначає смак інвестора" / На запитання Л.І. Брюховецької відповідає генеральний директор Асоціації продюсерів України Дмитро Колесников // Кіно-Театр. – 2006. – № 6. – С. 3-4.
 • Брюховецька Л.І. Розквіт і знищення: Журнал "Кіно" (1925-1933) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 37-38.
 • Брюховецька Л.І. Розширюючи межі театрального вислову // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 20-22.
 • Брюховецька Л.І. Сергій Лисецький :"заради справи жертвую чим завгодно..." /Інтерв'ю з Сергієм Лисецьким вела Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 27-30.
 • Брюховецька Л.І. Спроби (нео)реалізму? // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 37-39.
 • Брюховецька Л.І. Чи довго бути молодим? Проблема другого фільму : «Круглий стіл» за участі молодих кінематографістів // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 3-7.
 • Брюховецька Л.І. Юрій Іллєнко – сценаріст // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 40-45.
 • Брюховецька О.В. З цензурою: насильство на екрані і в житті // Кіно-Театр. – 2006. – № 2. – С. 5-8.
 • Брюховецька О.В. Проблема симуляції в аналогії кінематографічного апарата з платонівським міфом про печеру // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури /Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 20-26.
 • Брюховецька О.В. Хто переміг на "Берлінале"? // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 17-20.
 • Демчук Р.В. Адаптація старозавітної ідеї "Святої землі" у давньоруському сакральному просторі // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы ІІІ Судакской междунар. конф., г. Судак, 18-21 сент. 2006 г. – К.; Судак, 2006. – Т. 2. – С. 98-101.
 • Демчук Р.В. Середньовічна світоглядна парадигма у сюжетах башт Софії Київської // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 49-55.
 • Івашина О.О. Червона шапочка іронії або іронія як кістка і привид буття // Іронія: Зб. ст. / Упоряд.: О. Галета, Є. Гуревич, З. Рибчинська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр гуманіт. дослідж. – Л.: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С. 101-108. – (Сер.: Соло триває... Нові голоси : Лекція на пошану Соломії Павличко)
 • Король Д.О. Смерть у проявах давньоскандинавської ментальності (спроба реконструкції за базовою танатичною моделлю) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 68-75.
 • Лосєв І.В. Ментальний бар'єр на шляху до Європи // ЄвроАтлантика. – 2006. – № 2. – С. 56-58.
 • Лосєв І.В. [Про мову й культуру] // Урок української. – 2006. – № 11. – С. 9.
 • Лосєв І.В. Сепаратизм у прикладах //Урок української. – 2006. – № 3-4. – С. 12-15.
 • Лосєв І.В. Телеколонія телеімперії // Журнал закордонних справ Чехії. –2006. – № 8. – С. 15.
 • Лосєв І.В. Чи з’явиться нарешті вісь – Київ-Севастополь? // Сучасність. – 2006. – № 9. – С. 101-104.
 • Лосєв І.В. Чорноморський флот РФ як культурно-політичний феномен на Півдні України // Морська держава. – 2006. – № 3. – С. 16-19.
 • Лосєв І.В. Rewolucja na Majdanie Niepodległości w kontekście tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie / Tłumaczenie z ukraińskiego Anna Babiak // Nova Ukraina = Нова Україна. – Краків. – 2006. – № 1. – С. 47-56.
 • Нікішенко Ю.І. Структура орнаменту в його семантиці // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 15-20.
 • Петрова О.М. Бієнале «Марина-2006» // Фаворит. – 2006. – № 9. – С.
 • Петрова О.М. Данте Аліґ'єрі у XX столітті // Сучасність. – 2006. – № 11-12. – С. 84-129.
 • Петрова О.М. Живопис як автобіографія // Образотворче мистецтво. – 2006. – № 1. – С. 35-41.
 • Петрова О.М. Культурологічне безмежжя філософа Володимира Личкована // Личковах В. Дивосад культури: Вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2006. – С. 6-7.
 • Петрова О.М. Японія. Щоденник туриста в «рожевих окулярах» // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 1. – С. 190-217.
 • Собуцький М.А. Апофатичність «великого Іншого» (сталінські фільми про війну) // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 49: Теорія та історія культури / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 112-114.
 • Собуцький М.А. Комізм "Сучасності" в українському кіно (1929-1963) // Кіно-Театр. – 2006. – № 4. – С. 43-44.
 • Собуцький М.А. Коротко про короткий метр // Кіно-Театр. – 2006. – № 3. – С. 60-61.
 • Собуцький М.А. Множинність дискурсних позицій культуролога // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 191-193.
 • Собуцький М.А. По той бік соцреалістичного фантазму // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 37-40.
 • Собуцький М.А. Покращена порода: copyright 1967 // Кіно-Театр. – 2006. – № 5. – С. 6-8.

2005

Собуцький М.А. Собуцький М.А. Мультикультуралізм без міфів // Концепція мультикультуралізму: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: О.В. Білий та ін. - К.: Стилос, 2005. - С. 90-96. - (Сер.: "Філософські контакти: Україна-світ").

 • Собуцький М.А. Кіно як спосіб філософствування // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 8-10.
 • Собуцький М.А. Мішель Сімон: пасажир без місця // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 49-51.
 • Собуцький М.А. Модернізаційні процеси в культурі України // Вищі навчальні заклади - Києву: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 12 бер. 2004 р. Ч. 1.: Спец. вип. - К., 2004. - С. 2-3.
 • Собуцький М.А. Про "Догму", фікцію і вторинність // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 32-34.
 • Собуцький М.А. Психоаналітичні моделі та умови їх верифікації ще раз про психоаналіз і античність) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 10-15.
 • Собуцький М.А., Кирилова О. Суб'єктне означування за Жаком Лаканом // Філос. думка. - 2005. - № 5. - С. 37-48.
 • Брюховецька Л.І. Без глянцю і макіяжу // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 2-3.
 • Брюховецька Л.І. "Блакитні очі" помаранчевої революції // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 3.
 • Брюховецька Л.І. Богдан Ступка: королі, гетьмани, генерали... // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 53-57.
 • Брюховецька Л.І. В розпал ялтинського кіноліта // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 20-21.
 • Брюховецька Л.І. Василь Трубай: "Розвою не буде, доки не запанує наша мова у всіх сферах": Інтерв'ю / Запитувала Лариса Брюховецька // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 13-16.
 • Брюховецька Л.І. Віртуоз стереотипів // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 28-29.
 • Брюховецька Л.І. Георгій Делієв: обеззброїти глядача: Інтерв'ю / Бесіду веде Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 41-43.
 • Брюховецька Л.І. Дискримінація українського кіно триває // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 2-3.
 • Брюховецька Л.І. Дискримінація українського кіно триває // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 205-207.
 • Брюховецька Л.І. Доброта проти маніпуляції // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 52.
 • Брюховецька Л.І. Доля українського аристократа // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 41.
 • Брюховецька Л.І. Донецьк: сім кроків за горизонт // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 8-10.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як кіноманія: Огляд українських фільмів за 2004 рік // Кіно- Театр. - 2005. - № 2. - С. 19-22.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як кіноманія: Про фільми 2004р. // Київ. - 2005. - № 4. - С.187-190.
 • Брюховецька Л.І. Милозвучність // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 45.
 • Брюховецька Л.І. Митець і влада. Ювілейний ракурс // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 47-48.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як обличчя нації // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 188-192.
 • Брюховецька Л.І. Молоде кіно України // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 210-212.
 • Брюховецька Л.І. Національна кінематографія: Стан, проблеми та шляхи їх вирішення:: Сесійний зал Верховної Ради України 23 лютого 2005 року, 14 год. 30 хв. // // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 5-74. - [Виступ Брюховецької Л.І. - С. 29-30. ]
 • Брюховецька Л.І. Один поворот ключа // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 28-29.
 • Брюховецька Л.І. Олесь Санін фільмував на Кубі // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 63.
 • Брюховецька Л.І. Патріот і майстер: Нове відкриття Ігоря Грабовського // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 17-18.
 • Брюховецька Л.І. Перспективи українського кіно: "Круглий стіл" в редакції журналу "Кіно-Театр", 19 січня 2005 року // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С.154-169. - [Виступ Брюховецької Л.І. - С. 155,157,159,161. ]
 • Брюховецька Л.І. Розбалансованість ритму // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 27-28.
 • Брюховецька Л.І. Теплі спогади холодної пори // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 29.
 • Брюховецька Л.І. Ющенко готовий фінансувати ігровий фільм про голодомор // Кіно - Театр. - 2005. - № 2. - С. 63-64.
 • Брюховецька Л.І. Як домогтися правди? // Кіно - Театр. - 2005. - № 1. - С. 9.
 • Брюховецька О.В. Берлінале- 2005: на Південь через Південний Схід // Кіно - Театр. - 2005. - № 3. - С. 30-33.
 • Брюховецька О.В. До поняття 2візуальної насолоди" у психоаналітичній теорії кіно. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 21-26
 • Брюховецька О.В. Механічний помаранч // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 235-238.
 • Брюховецька О.В. Монтажне кіно: українська і німецька симфонії // Кіно - Театр. - 2005. - № 6. - С. 52-56.
 • Брюховецька О.В. Несвоєчасні роздуми про політичне кіно (фільми про Помаранчеву революцію) // Кіно - Театр. - 2005. - № 4. - С. 4-7.
 • Брюховецька О.В. Психоз, невроз, перверсія в психоаналітичній теорії кіно // Кіно - Театр. - 2005. - № 5. - С. 43-45.
 • Голіченко Т.С. Лінгвістично-культурологічний підхід в історико-філософському дослідженні, або "Географії духу" (порівняння французької та німецької філософії у праці О. Введенського "Нарис сучасної французької філософії (1894) в контексті сучасної історико-філософської компаративістики). // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 4-9.
 • Джулай Ю.В. "Постмодерна наука": зміна уявлень у площині культурної антропології. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 15-20.
 • Капранов С.В.Сакральні центри школи Ніцірена в Японії (гора Мінобу та Ікеґамі Хоммондзі) // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 33-39.
 • Курочкін О.В. Жебрак як традиційна фігура етнокультурного ландшафту (до проблеми вивчення маргінальних груп) // Берегиня. - 2005. - № 1. - С.73-84.
 • Курочкін О.В. Про власність, яку ми втратили на крутих віражах історії // Народна творчість та етнографія. - 2005. - № 4. - С. 115-118. - Рец. на кн.: Гримич М. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців XIX-початку XX ст. - К., 2004. - 588с.
 • Нікішенко Ю.І. Окремі аспекти звертання до орнаменту в // Науковій літературі XIX-XX ст. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 68-74.
 • Павленко Ю. Глобально-цивілізаційні зрушення сучасності в контексті світових духовно-світоглядних традицій // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Матеріали міжнар. наук. конф. з нагоди 10-ліття Відділу глобалістики, геополітики та геоекономіки ICEMB НАН України, м. Київ, 24 черв. 2005 р. / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин; Ін-т соціології НАН України; Міжнар. асоціація "Україна-Римський клуб". - К., 2005. - С. 110-112.
 • Павленко Ю.В. Структура глобальної цивілізації // Вісн. НАН України. - 2005. - № 3. - С. 3-16.
 • Павленко Ю.В. Рец.: [Рецензія] // Укр. іст. журн. - 2005. - № 6. - С. 214-218. - Рец. на кн.: Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. - К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2005. - 632с.
 • Петрова О.М. Бієнале в масці венеціанського карнавалу // Дзеркало тижня. - 2005. - № 24 (25 черв. - 1 лип.). - С. 18.
 • Петрова О.М. Сучасне українське мистецтво // Дзеркало тижня. - 2005. - № 15 ( 23 квiт. - 6 трав. ). - С. 23.
 • Петрова О.М. У двобої з долею // Дзеркало тижня. - 2005. - № 46 ( 26 лист. - 2 груд. ). - С. 16.
 • Петрова О.М. Яким бути музею сучасного мистецтва України // Дзеркало тижня. - 2005. - № 6 (19 - 25 лют.). - С. 17.
 • Попович М.В.Витоки мультикультуралізму // Концепція мультикультуралізму: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: О.В. Білий та ін. - К.: Стилос, 2005. - С. 8-15. - (Сер.: "Філософські контакти: Україна-світ").
 • Попович М.В. Модель сучасного університету // Покликання університету: Зб. наук. пр. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 16-18.
 • Попович М.В. Українська національна ідея // Вісн. НАН України. - 2005. - № 8. - С. 14-20.
 • Пустовалов С.Ж. Етнічна концепція археологічної культури (АК) та сучасна практика виділення археологічних культур. // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 84-88.
 • Скуратівський В.Л. Із нотаток до шевченкової біографії // Сучасність. - 2005. - № 12. - С. 122-145.
 • Скуратівський В.Л. Національна кінематографія: Стан, проблеми та шляхи їх вирішення:: Сесійний зал Верховної Ради України 23 лютого 2005 року, 14 год. 30 хв. // // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С. 5-74. - [Виступ Скуратівського В.Л - С. 46-47. ]
 • Скуратівський В.Л. Перспективи українського кіно: "Круглий стіл" в редакції журналу "Кіно-Театр", 19 січня 2005 року // Кіна не буде? : Матеріали парламентських слухань у Верховні Раді України на тему: "Національна кінематографі: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 року, тематичні матеріали / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парлам. Вид-во, 2005. - С.154-169. - [Виступ Скуратівського В.Л. - С. 164. ]
 • Сом-Сердюкова О.М. Вічні та тендітні квіти Юлії Бородай // Укр. культура. - 2005. - № 3-4. - С.20-21.
 • Сом-Сердюкова О.М. АМУ, ІПСІ - вік парубкування серйозних мужів // Галерея. - 2005. - № 1. - С. 26-27.
 • Сом-Сердюкова О.М. Солодке слово Венеція, або Життя святого Марка між небом та водою // Галерея. - 2005. - № 2. - С. 6.
 • Сом-Сердюкова О.М. Сучасний музей України: зміст-форма, // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 51-64.

2004

Собуцький М.А. "Біла тінь - чорне світло" // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 47.

 • Собуцький М.А. "Золота лихоманка" як симптом // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 41-43.
 • Собуцький М.А. "Ласаро з Тормеса" на екрані: історія та дзеркало культури // Кіно - Театр. - 2004. - № 1. - С.48-50.
 • Собуцький М.А. Межі психоаналітичного підходу в культурології // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 13-15.
 • Собуцький М.А. Між конструктивізмом і соцреалізмом ("Іван") // Довженко і кіно ХХ століття: Зб. ст. / М-во культури і мистецтв України. НаУКМА; Спілка кінематографістів України. Ред. журн. "Кіно- Театр". - К.: Вид-во Поліграф. центр "ТАТ", 2004. - С. 203-220.
 • Собуцький М.А. Призначена зустріч // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 60.
 • Собуцький М.А. Про перемогу соціалізму над реалізмом // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 46-51.
 • Собуцький М.А. "Рефлекс свободи": До 100-річчя з дня народження Жана Габена // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 41-45.
 • Бондарець О.В. Давньоруські городища в контексті семіотичної парадигми // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 59-65.
 • Бондарець О.В. Музейна археологія: теоретичні засади // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення: Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. "Софіївські читання", Київ, 27-28 листоп. 2003 р. / Заповідник "Софія Київська". - К., 2004. - С. 44-46.
 • Брюховецька Л.І. Арам Геворкян: "Ми пустили їхні фільми до себе, хоча нас про це ніхто не питав": Інтерв'ю / Бесіду вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 34-35.
 • Брюховецька Л.І. Богдан Козак: Шлях до театрознавчої школи: Інтерв'ю / Запитувала Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 20-22.
 • Брюховецька Л.І. Венеція 61: непомічений скандал // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 39-42.
 • Брюховецька Л.І. Війна як карнавал безумців // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 45.
 • Брюховецька Л.І. Дім на Кульпарківській // Кіно - Театр. - 2004. - № 1. - С. 55.
 • Брюховецька Л.І. До і после "Звенигори" // Довженко і кіно ХХ століття: Зб. ст. / Мін- во культури і мистецтв України. НаУКМА; Спілка кінематографістів України. Ред. жарн. "Кіно- Театр". - К.: Вид-во Поліграфцентр "ТАТ", 2004. - С. 153-163.
 • Брюховецька Л.І. Європейська демократія - радянський тоталітаризм як світоглядна опозиція О.Довженка // Довженко і кіно ХХ століття: Зб. ст. / Мін- во культури і мистецтв України. НаУКМА; Спілка кінематографістів України. Ред. жарн. "Кіно- Театр". - К.: Вид-во Поліграфцентр "ТАТ", 2004. - С. 183-193.
 • Брюховецька Л.І. Живий Шевченко // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 2-4.
 • Брюховецька Л.І. "Залізна сотня" проти ампутації пам'яті // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 48-49.
 • Брюховецька Л.І. "І вже немає сліз жалітися на кого.." // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Кіно як світогляд. Довженко і Параджанов // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. -С. 24-29.
 • Брюховецька Л.І. "Кіно-Ялта" - 2004. Час продюсерів // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 36-38.
 • Брюховецька Л.І. Мертвий сезон: Лист без відповіді // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 3-4.
 • Брюховецька Л.І. Микола Княжицький: Поштовх для інвесторів / Бесіду вела Л.Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 33-34.
 • Брюховецька Л.І. Мистецтво: магія кіно образу: Інтерв'ю з Б.В. Вержбицьким / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 34-37.
 • Брюховецька Л.І. Михайло Іллєнко: якою буде плата за крадену мрію?: Інтерв'ю / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 12-16.
 • Брюховецька Л.І. Музика для Андрюші, або Принадність зла // Кіно - Театр. - 2004. - № 6. - С. 43-44.
 • Брюховецька Л.І. На прив'язі // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 39-40.
 • Брюховецька Л.І. Нетерпимість // Кіно - Театр. - 2004. - № 2. - С. 32-33.
 • Брюховецька Л.І. Павлик В., Засланець Г. З днем "Іван Миколайчук" // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. -С. 62.
 • Брюховецька Л.І. "Переваги того світу над сим моїм світом..": "Європейська демократія - радянський тоталітаризм" як світоглядна опозиція О. Довженка // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 10-14.
 • Брюховецька Л.І. Поет у в'язниці // Кіно - Театр. - 2004. - № 5. - С. 36.
 • Брюховецька Л.І. Польський фільм про українського колекціонера: Інтерв'ю з Малгожатою Полоцькою / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 36-38.
 • Брюховецька Л.І. Театр, наснажений фольклором: Інтерв'ю з Петром Колісником / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2004. - № 4. - С. 29-31.
 • Брюховецька Л.І. Феномен життєстійкості // Кіно - Театр. - 2004. - № 3. - С. 32-34.
 • Демчук Р.В. Некоторые сюжеты Северной башни Софии Киевской в контексте средневековой символической традиции // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення: Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. "Софіївські читання", Київ, 27-28 листоп. 2003 р. - К., 2004. - С. 81-85.
 • Демчук Р.В. Фантастический бестиарий в розписах башен Софии Киевской // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы ІІ Судакской междунар. науч. конф., г. Судак, 12-16 сент. 2004г. - К.-Судак: Академпериодика, 2004. - Ч. 3-4. - С. 41-44.
 • Джулай Ю.В. Навколо "Літератури" В.Набокова. Літературна деталь очима філософа і письменника // Філософія і література: Матеріали XI Харків. Міжнар. Сковородинівських читань, м. Харків, 24-25 верес. 2004р. / Харків. міське т-во "Філософська освіта"; Харків. економіко-правовий ун-т; Нац. ун-т внутрішніх справ; Філософ. фак-т Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна / О.М. Кривуля (ред.). - Х.: Прометей-Прес, 2004. - С. 144-151.
 • Джулай Ю.В. Поема М.В. Гоголя "Мертві душі": рефлексії в стилі постструктуралізму // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 16-21.
 • Курочкін О.В. Дохристиянська основа святкового календаря українців Карпатського регіону за матеріалами Р. Ф. Кайндля // Р.Ф. Кайндль і українська історична наука: Матеріали Міжнар. наук. семінару "Кайндлівські читання", Чернівці, 22-23 трав. 2004 р. Ч.1. - Вижниця, 2004. - С.126-131.
 • Курочкін О.В. Еротичні весільні ігри українців // Берегиня. - 2004. - № 1. - С. 27-38.
 • Курочкін О.В. З народознавчої спадщини Митрофана Дикарєва // Нар. творчість та етногр. - 2004. - № 4. - С. 43-45.
 • Курочкін О.В. Перші Кайндлівські читання // Нар. творчість та етногр. - 2004. - № 6. - С. 117-120.
 • Лосєв І.В. Комуністичні цінності в російській та українській культурі: порівняльний аналіз // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 41-46.
 • Лосєв І.В. Росія після відлиги: спогади про майбутнє // Ї: Незалежний культурологічний часопис. - 2004. - № 31. - С. 172-177.
 • Лосєв І.В., Грабовський С. Факти і фікції // Сучасність. - 2004. - № 4. - С. 95-106.
 • Петрова О.М. Аура свободи в "Мистецтвознавчих рефлексіях" // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 4(173). - С. 167-178.
 • Петрова О.М. Гульєльмо Джиральді - ілюстратор "Урбінського кодексу" // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 24: Теорія та історія культури / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 66-69;
 • Петрова О. Метафізика українського нефігуративу на межі ХХ та ХХІ століть.// Дух і літера. - № 13-14. / НаУКМА; Редкол.: П. Аскер та ін.; Реценз.: В. Омелянчик, М. Ткачук. - К., 2004. - С. 516-526.
 • Попович М.В. Гуманізм // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; ред.: В.А. Смолій та ін. - К., 2004. - Т. 2 . - С. 253.
 • Попович М.В. Гуманістичні орієнтири науки на порозі ХХІ століття // Вісн. НАН України. - 2004. - № 1. - С. 39-42.
 • Попович М.В. Конче потрібно приміряти себе до майбутнього // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект: Зб. наук. пр. / НАН України; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - С. 33-38.
 • Попович М.В., Пролеєв С. Нова серія філософських перекладів // Гьофе О. Справедливість і субсидарність: Виступи в Україні. - К.: Альтерпрес, 2004. - С. 5-6.
 • Попович М.В. Романтизм як стиль та ідеологія // Філос. думка. - 2004. - № 6. - С. 3-30.
 • Попович М.В. Філософія дискурсу і теорія культурних стратегій // Collegium. - 2004. - № 14. - С. 8-16.
 • Сігов К.Б. Архіпелаг Аверинцева ( до осмислення доби постатеїзму) // Аверинцев С.С. Софія-Логос: Слов. - 2-е вид., випр. і доп. - К.: Дух і літера, 2004. - С. 434-439.
 • Сігов К. Опір "терористичній гіпотезі" про людину - лейтмотив філософії Х. Арендт // Дух і літера. - № 13-14. / НаУКМА; Редкол.: П. Аскер та ін.; Реценз.: В. Омелянчик, М. Ткачук. - К., 2004. - С. 177-182.
 • Сом-Сердюкова О.М. Пісня про квітучий цвіт землі, або Гобелени Людмили Жоголь // Дніпро. - 2004. - № 3-4. - С. 136-137.

2003

Собуцький М.А. Глядацькі сумніви стосовно "Великого Іншого" // Кіно - Театр. - 2003. - № 4. - С. 52-53.

 • Собацький М.А. Досвід-межа і досвід за межею // Кіно - Театр. - 2003. - № 1 (45). - С. 40-41.
 • Собуцький М.А. Зміст форми (короткометражні фільми 32-ї "Молодості") // Кіно - Театр. - 2003. - № 1. - С. 24-25.
 • Собуцький М.А. Кінопоетика за Аристотелем // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 34-38.
 • Собуцький М.А. Насильство, катарсис і "не-Я" глядача // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 119-121.
 • Собуцький М.А. Насильство на екрані: фіксація чи пропаганда(круглий стіл) // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 2-4.
 • Бондарець О.В. Буття речі як феномена культури середньовіччя // Український музей. - К., 2003. - С. 187-190.
 • Бондарець О.В. Урбанізаційні центри Русі: людина в культурному просторі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1 : Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 109-114.
 • Бондарець О.В. Основні етапи і напрями в історії вивчення давньоруських городищ // Мандрівець. - 2003. - № 4 (45). - С. 18-24.
 • Брюховецька Л.І. Богдан Зіновій Хмельницький // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 28-29
 • Брюховецька Л.І. Живий театр у Донецьку: Інтерв'ю з художнім керівником Донецького укр. театру з Марком Бровуном / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 12-14.
 • Брюховецька Л.І. Ідентифікація в тумані // Книжник review. - 2003. - № 24. - С. 6-7.
 • Брюховецька Л.І. Кіно-Ялта - 2003: Інтерв'ю з директором Одеської кіностудії Т. Яворською / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 30-32.
 • Брюховецька Л.І. Козак Мамай проти Джеймса Бонда // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 36-37.
 • Брюховецька Л.І. Контроверсійне кіно // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 36-37.
 • Брюховецька Л.І. "Мамай": відкритий фінал: (Обговорення фільму) / В обговоренні фільму взяла участь Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 40-46.
 • Брюховецька Л.І. Микола Мерзлікін: "Таємниця, яку хочеш розгадати" / Бесіду вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 18-19.
 • Брюховецька Л.І. Микола Француженко: стати символом весни // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 17-19.
 • Брюховецька Л.І. Незагублений скарб // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 14-16.
 • Брюховецька Л.І. Неймовірна історія в іспанському стилі // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 44-45.
 • Брюховецька Л.І. Реставрація улюбленого жанру // Кіно - Театр. - 2003. - № 5. - С. 3-5.
 • Брюховецька Л.І. Ролан Сергієнко: "Спіши сповідатись": Інтерв'ю / Вела Л. Брюховецька // Кіно - Театр. - 2003. - № 2. - С. 19-21.
 • Брюховецька Л.І. Сковорода сьогоднішній // Кіно - Театр. - 2003. - № 1. - С. 11.
 • Брюховецька Л.І. Сковорода сьогоднішній // Урок української. - 2003. - № 7. - С. 47.
 • Брюховецька Л.І. Студію віддають тихо і без бою, або Віддяка за "Срібного Ведмедя" // Кіно-Театр. - 2003. - № 5. - С. 2.
 • Брюховецька Л.І. Шевченко в кіно // Кіно - Театр. - 2003. - № 3. - С. 22-25.
 • Джулай Ю.В. Постмодерністське бачення культурної антропології як науки (проблеми, дискусії) // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 8-17.
 • Івашина О. Образлива невинність. Про український переклад книги // Український гуманітарний огляд. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 10. / Ред. кол.: Н. Яковенко та ін. - К., 2004. - С. 239-244. - Рец. на кн.: Скот Леш Соціологія постмодернізму / Пер. Ю. Олійника; Наук. ред. Н. Черниш. - Львів: Кальварія, 2003. - 344с.;
 • Корвін-Піотровський О.Г., Мовша Т., Бузян Г. Розвідки трипільських пам'яток Правобережної Київщини (слідами Вікентія Хвойки) // Трипільська цивілізація у спадщині України: Конф., присвяч. 110-річчю відкриття трипільської культури:Матеріали та тези доп. конф., м. Києв, 30-31 трав. 2003 р. / Укр. благодійний фонд "Трипілля"; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка; Ред. І. Т. Черняков. - К.: Просвіта, 2003. - С. 299-306.
 • Корвін-Піотровський О.Г. Трипільські поселення-гіганти як культурний феномен // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 80-83.
 • Король Д.О. Кельто-германські світоглядні паралелі крізь призму уявлень про життя та смерть // Магістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 19: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 40-44.
 • Курочкін О.В. Відродження народознавства Слобідської України // Нар. творчість та етнографія. - 2003. - № 4. - С. 122-124.
 • Рец.: Відродження народознавства Слобідської України // Народна творчість та етнографія. - 2003. - № 4. - С.122-124. - Рец. на кн.: Муравський шлях - 97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної енциклопедії / Упоряд.: М. Красиков, Н. Олійник, В. Осадча та ін. - Х., 1998. - 360с.
 • Лосєв І.В. Географічні виклики ХХІ ст. і національна стратегія України // Визвольний шлях. - 2003. - № 7. - С.9-12.
 • Лосєв І.В. Морська політика невблаганна географія // Морська держава - 2003. - № 4. - С. 6-11.
 • Лосєв І.В. Русифікація в незалежній Україні: сучасний стан і перспективи // Визвольний шлях. - 2003 - № 5. - С. 3-7.
 • Лосєв І.В. Севастополь-Крим-Україна: басейн Чорного і Азовського морів у політичній та культурній історії України // Морська держава - 2003. - № 1. - С. 6-11.
 • Лосєв І.В. Україна в "Єдиному економічному просторі": шлях до прірви // Визвольний шлях. - 2003 - № 10. - С. 8-13.
 • Лосєв І.В. Українська культура в умовах російської експансії // Визвольний шлях. - 2003. - № 2. - С. 3-9.
 • Лосєв І.В. "Український міф" в російській культурі // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 17-22.
 • Лосєв І.В. "Шлях" до моря: геополітичні орієнтації українського козацтва ХVІ - ХVІІ ст.ст. // Морська держава - 2003. - № 3. - С. 40-43.
 • Петрова О.М. Зоряне небо митця ( Пам'яті академіка АМУ Д.Д. Лідера) // Мистецькі обрії 2001-2002: Альм.: Наук.-теорет. пр. та публ. / Акад. мистецтв України. Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. - К., 2003. - С. 581-583.
 • Петрова О.М. Італійські монументалісти XV-XVI ст. в діалогах з Данте Аліґ'єрі // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 12: Культурологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 38-44.
 • Петрова О.М. Маргіналізація мейнстриму сучасної української культури: мистецтво, архітектура // Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій: Матеріали наук.- практ. конф./ Нац. акад. управління; Ред. В.А. Гошовська, Упоряд. Л.І. Буряк. - К., 2003. - С. 54-61.
 • Петрова О.М. Мистецтво Львова у Києві // Українське мистецтво. - 2003. - № 1. - С. 94-95.
 • Петрова О.М. Онтологічний Тарас Шевченко // Київ. - 2003. - № 7-8. - С. 4-5.
 • Петрова О.М. Футуро Дмитра Нагурного // Укр. мистецтво. - 2003. - № 2. - С. 117-122.
 • Петрова О.М. Аура свободи в "Мистецтвознавчих рефлексіях" // Кур'єр Кривбасу. - 2004. - № 4(173). - С. 167-178.
 • Попович М.В. Байдужість - поле для маніпуляцій // Ї: Незалежний культурологічний часопис. - 2003. - № 30. - С. 10-25.
 • Попович М.В. Батьківщина // Енциклопедія Сучасної України / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. - К.: Держ. головне підприємство респ. виробничого об'єднання, 2003. - Т. 1. - С. 313-314.
 • Попович М.В. Відродження, Ренесанс // Енциклопедія історії України: В 5 т. / Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 1. - С. 530-531.
 • Попович М.В. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів "раннього Модерну" // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди; Ред. І.П. Стогній; Упоряд С.Л. Йосипенко, Я.М. Стратій. - К., 2003. - С. 30-50. - К., 2003. - С. 30-50.
 • Попович М.В. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів своєї доби // // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22. - У 3-х ч. - Ч. 1: Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 91-103.
 • Попович М.В. Поняття "дискурс" у метафоричному та логіко-лінгвістичному розумінні // Філос. думка. - 2003. - № 1. - С. 27-36.
 • Попович М.В. Про значення наукової спадщини В.І.Вернадського // Філос. думка. - 2003. - № 4. - С. 3-14.
 • Попович М.В. "500 днів" // Філос. думка. - 2003. - № 3. - С. 3-8.
 • Пустовалов С.Ж., Телєгін Д.Я., Ковалюх М.М. Радіокарбонова хронологія ямних та катакомбних пам'яток // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Вип. 11: Археологічні студії / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 24-27.
 • Сом-Сердюкоа О.М. Зображальні мотиви в українському декоративно-ужитковому мистецтві середини ХХ ст. // Мистецькі обрії 2001-2002: Альм.: Наук.-теорет. пр. та публіц. / Акад. мистецтв України. Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. - К., 2003. - С. 105-110.
 • Сом-Сердюкова О.М. Поліфонія живопису Іллі Штільмана // Галерея. - 2003. - № 2-3. - С. 32-33.
 • Сом-Сердюкова О.М. Українське художнє скло: проблеми презентації на міжнародних симпозіумах у Львові // Матеріали до українського мистецтвознавства: Зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 2. - С. 253-256.
 • Сом-Сердюкова О.М. Уроки Лідера // Галерея. - 2003. - № 1. - С.20-21.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна