privat

Факультет правничих наук

Публікації

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / [Михайло Баймуратов, Вільям Е. Батлер, Гарі Борн, Микола Козюбра та ін. ; під заг. ред. Є. Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук.-аналіт. центр. - К. : Юридична практика, 2013. - 602 с. : іл., фотогр. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
 • Козюбра М.І. Конституція України [преамбула] // Конституція України : наук.-практ. комент. / [редкол. : В. Я. Тацій (голова) ... та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2011. - С. 3-7.
 • Шевчук С.В. [Науковий коментар до Ст. 33 Конституції України] // Конституція України : наук.-практ. комент. / [редкол. : В. Я. Тацій (голова) ... та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Х. : Право, 2011. - Розд. 2, Ст. 33. - С. 237-246.
 • Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. / за заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р. О ; МОН України, Центр політико-правових реформ. – Вид. 2-е, допов. і перероб. – К. : КНТ, 2009. – 247 с. : іл.
 • Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – 990 с.
 • Розвиток публічного права в Україні : (доповідь за 2005-2006 роки) / за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка. – К. : [б. в.], 2007. – 494 с.
 • Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес / Акад. правових наук України; Ін-т приватного права і підприємництва. - Х.: Консул, 2003. - 464с.
 • Лобач О. М. Податкове право : навчально-методичний посібник : бакалаврська програма факультету правничих наук / О. М. Лобач ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 42 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Шипілов Л. М. Quo vadis : аспекти теорії українського націоналізму / Леонтій Шипілов. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 205, [2] с
 • Тертичка В. В. Стратегічне управління : підручник / Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2017. – 931 с.
 • Загальна теорія права : підручник / [Козюбра М. І., Погребняк С. П., Цельєв О. В., Матвєєва Ю. І.] ; за заг. ред. М. І. Козюбри. – [Перевидання] – Київ : Ваіте, 2016. – 391 с.
 • Імплементація міжнародних стандартів у сфері запобігання неналежному поводженню в діяльність органів кримінальної юстиції України / Микола Гнатовський, Юрій Бєлоусов, Сергій Швець, Володимир Венгер, Олександр Бондаренко ; під заг. ред. Ю. Л. Бєлоусова. – [Київ : Фенікс, 2016]. – 189 с.
 • Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Аверочкіна Т. В., Петров Р. А., Федорчук Д. Е., Ханик-Посполітак Р. Ю., Хворостянкіна А. В. та ін.] ; за ред. О. К. Вишнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2013. - 869, [13] с. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на 3-4-й с.
 • Александрова Н.В. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади: проблеми теорії та правового регулювання / Крим. юрид. ін-т Харків. ун-ту внутрішніх справ. – Сімф., 2006. – 244с.
 • Александрова Н.В. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права. – К.: Старий світ, 2006. – 576с.
 • План дій з реформування системи органів виконавчої влади в Україні / Упоряд.: І. Коліушко, Н. Александрова. – К.: Конус-Ю, 2006. – 215с.
 • Реформа публічної адміністрації в Україні: Проекти концепції та законів / Упоряд.: І. Коліушко, Н. Александрова. – К.: Конус-Ю, 2006. – 192с.
 • Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / За заг. ред. Н.В. Александрової. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256с.
 • Основи адміністративної юстиції та адміністративного права: Навч. посіб. / Ред.: Н.В. Александрова, І.Б. Коліушко. – К., 2006.
 • Іщенко Ю.В. Адміністративний процес / Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 63с.
 • Посібник з питань застосування законодавства про вибори народних депутатів України для членів дільничних виборчих комісій на виборах народних депутатів України 26 березня 2006р / О.В. Білоус, С. Кальченко, О. Воробйов та ін.; Проект "Сприяння організації виборів в Україні". - К.: Преса України, 2005. - 288с. - (Вибори народних депутатів України-2006).
 • Александрова Н.В. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. Т. 1: Заг. частина. - К.: Юрид. думка, 2004. - С. 109-115, 117-124, 167-174, 280-290.

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Венгер В. М. Прозорість як принцип діяльності органів публічної влади / Венгер В. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12547
 • Заєць А. П. Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція / Заєць А. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 16–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12559
 • Звєрєв Є. О. До питання про визнання юридичного тлумачення мистецтвом / Звєрєв Є. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 38–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12456
 • Іванків І. Б. Право людства на мир як умова дотримання прав людини / Іванків І. Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 27–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12557
 • Іщенко Ю. В. Заохочувальні адміністративні процедури: деякі проблемні питання реалізації / Іщенко Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 41–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12453
 • Іщенко Ю. В. Місцевий цивільний контроль за використанням публічного ресурсу поліції / Іщенко Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 105–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12542
 • Ключковський Ю. Б. Принцип таємного голосування / Ключковський Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 32–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12556
 • Козюбра Н. И. Воспоминания о Владимире Туманове / Н. И. Козюбра // Служение праву. Памяти профессора В. А. Туманова посвящается : сборник статей / под ред. Д. А. Туманова, М. В. Захаровой. – Москва : Проспект, 2017. – С. 64–66.
 • Козюбра М. І. Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми взаємозв’язків / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 67–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12549
 • Козюбра М. І. Загальнотеоретичне правознавство в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12462
 • Козюбра М. І. Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій / М. І. Козюбра // Право України : юридичний журнал. – 2017. – Вип. 11. – С. 142–164. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13162
 • Лобач О. М. Юридична аргументація в податковому праві (загальний погляд) / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 30–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12457
 • Матвєєва Ю. І. Поняття та розуміння принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12545
 • Мельник М. О. Вплив висновків школи правового реалізму на теорію юридичної аргументації / Мельник М. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 26–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12458
 • Сущенко В. М. Інститут процесуального керівництва досудовим розслідуванням у системі органів прокуратури / Володимир Сущенко // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – С. 134–143.
 • Цельєв О. В. Право на оскарження рішень органів публічної влади та їхніх посадових осіб як складова верховенства права / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 72–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12548

 

Матеріали конференцій

 • Артикуца Н. В. Курс «Українська юридична термінологія в європейському контексті» як нова складова фахово-мовної підготовки іноземних студентів: науково-методичні аспекти / Н. В. Артикуца // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2017 р. / [за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук]. – Київ, 2017. – С. 73–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13243
 • Артикуца Н. В. Стан, проблеми й основні напрями розвитку лінгвоекспертної діяльності / Артикуца Н. В. // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 30 листопада 2017 року) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 1. – С. 20–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13120
 • Заєць А. П. Приватна детективна діяльність в Україні і конституційні права людини / А. П. Заєць // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези Міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2017 року /під заг. ред. А. Й. Француза. – Київ : КРОК, 2017. – С. 58–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13121
 • Іщенко Ю. В. Альтернативи вирішення правових конфліктів в адміністративно-правовій сфері / Іщенко Ю. В. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 11–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13259
 • Тертичка В. В. Професійне навчання управлінців: стратегічний вибір знічев’я? / В. В. Тетричка // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 року / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ, 2017. – С. 650–654. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13118
 • Шипілов Л. М. Принцип «Свобода народам! Свобода людині!» як категорія соціальної держави / Леонтій Шипілов // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці УПА, Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р. / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 306–313. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13248

 

Інше

 • Вступ на державну службу / [Федоренко В. Л., Малюга А. В., Тертичка В. В., Дерець В. А.] // Науково-практичний коментар до закону України «Про державну службу» / [редкол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець]. – Київ : [Москаленко О. М.], 2017. – Розділ 4. – С. 166–285. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13119
 • Козюбра М. І. Імплементація конституційних змін щодо правосуддя: стан і проблеми / [М. І. Козюбра] // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – Глава 1. – С. 6–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13123
 • Науково-практичний коментар до закону України «Про державну службу» / [редкол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець] ; Національне агентство України з питань державної служби, Центр політико-правових реформ. – Київ : [Москаленко О. М.], 2017. – 795 с.
 • Управління державною службою / [Дерець В. А., Ващенко К. О., Заболотний А. В., Коліушко І. Б., Філіпповський В. М.] // Науково-практичний коментар до закону України «Про державну службу» / [редкол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець]. – Київ : [Москаленко О. М.], 2017. – Розділ 3. – С. 124–165. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13130

2016

Статті

 • Venher V. Multi-Party System of Ukraine : Challenges and Perspectives / Volodymyr Venher // Armenian Journal of Political Science. – 2016. – No. 2 (5). – P. 39–54. http://arjps.org/armenian-journal-of-political-science-2-2016/
 • Венгер В. М. Межі адміністративної дискреції : проблеми визначення / Венгер В. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 38–42. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9887
 • Зборошенко Д. М. Право народу на опір в історико-правовій думці : від зародження до утвердження / Зборошенко Д. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 69–73. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9871
 • Звєрєв Є. О. Юридичне тлумачення : деякі особливості австрійського підходу / Звєрєв Є. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 32–34. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9890
 • Іванків І. Б. Відмінні ознаки прав людини третього покоління / Іванків І. Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 54–57. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9882
 • Іщенко Ю. В. Державне управління справами як суб'єкт перерозподілу публічного ресурсу / Іщенко Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 91–95. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9861
 • Козюбра М. І. Неухильне дотримання Конституції – запорука дієвості мовної політики в Україні / М. Козюбра // Право України : юридичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 63–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11424
 • Реформування конституційних засад судової влади : [розділ перший аналітичної доповіді Центру Разумкова "Конституційний процес: поточний результат, ризики і перспективи"] / експерти Центру Разумкова, М. Козюбра, П. Стецюк // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5–6. – С. 3–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11429
 • Козюбра М. І. Система судоустрою України : історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи / Микола Козюбра // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5–6. – С. 75–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11423
 • Козюбра М. І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 3–11. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9896
 • Козюбра М. І. Судова правотворчість : аномалія чи іманентна властивість правосуддя / М. Козюбра // Право України. – 2016. – № 10. – С. 38–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11424
 • Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві / М. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – 2016. – № 6. – С. 167–180. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11427
 • Кравцов І. В. Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії / Кравцов І. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 66–69. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9873
 • Лихолат І. П. Аналіз національного законодавства в контексті міжнародних договорів України / Лихолат І. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 17–22. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9894
 • Матвєєва Ю. І. Визначення права і визначеність закону / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 47–49. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9885
 • Мельник М. О. Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму / Мельник М. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 73–76. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9870
 • Мороз Ю. К. Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Мороз Ю. К. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 57–60. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9880
 • Нагнічук О. І. Правова природа та поняття публічної особи : (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) / Нагнічук О. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 61–65. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9876
 • Савенко М. Д. Міжнародне право в національній правовій системі за Основним Законом України / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 11–17. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9895
 • Середа М. Л. Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні / Середа М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 82–86. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9863
 • Сущенко В. М. Європейські та міжнародні стандарти правничої професії в контексті функціонування правової системи України / Сущенко В. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 22–25. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9893
 • Футей Б. Окрема думка та соціальні перетворення : важливість судових рішень / Футей Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 35–38. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9888
 • Цельєв О. В. Право бути почутим – складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 43–46. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9886
 • Шмарьова Т. О. Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 77–81. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9869
 • Шуліма А. О. Зміни до Конституції України : актуальні темпоральні аспекти / Шуліма А. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 50–53. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9884

 

Матеріали конференцій

 • Венгер В. М. Межі дискреційних повноважень виборчих комісій як органів адміністрування виборчого процесу / В. М. Венгер // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів : міжнародна науково-практична конференція : (м. Київ, 26–27 травня 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Стилос, 2016. – С. 141–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11431
 • Звєрєв Є. О. Тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування : особливості англо-саксонського підходу / Звєрєв Є. О. // Особливості тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у контексті права міжнародних договорів : світовий досвід та Україна : збірник тез науково-практичного круглого столу. – 2016. – С. 68–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11493
 • Ключковський Ю. Б. Співвідношення інформаційного забезпечення виборів та передвиборної агітації в аспекті принципу вільних виборів / Ю. Б. Ключковський // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів : міжнародна науково-практична конференція : (м. Київ, 26–27 травня 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Стилос, 2016. – С. 14–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11430
 • Козюбра М. І. Дотримання вимог верховенства права – запорука забезпечення виборчих прав громадян та потреб суспільства / М. І. Козюбра // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів : міжнародна науково-практична конференція : (м. Київ, 26–27 травня 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Стилос, 2016. – С. 7–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11426
 • Козюбра М. І. Сучасний стан реформування конституційних засад судової влади / М. Козюбра, П. Стецюк // Конституційний процес в Україні: удосконалення засад правосуддя, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина : інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу «Реформа конституційних засад судової влади, прав і свобод людини: поточний результат і очікувані перспективи», 22 червня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 4–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12272

Інше

 • Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії : [пер. з англ. : в 2-х ч. / за ред. Ю. Ключковського] ; Ін-т виборчого права. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Київ : Логос, 2016. – Ч. 1. – 552 с.
 • Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії : [пер. з англ. : в 2-х ч. / за ред. Ю. Ключковського] ; Ін-т виборчого права. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Київ : Логос, 2016. – Ч. 2. – 471, [1] с.
 • Зміни до Конституції стосовно правосуддя : оцінки фахівців / О. Березюк, Д. Курдельчук, М. Мельник, Л. Москвич, В. Сущенко // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5–6. – С. 42–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11432

2015

У виданнях НаУКМА

 • Ключковський Ю. Б. Критерії публічно-правової дієздатності громадянина / Ключковський Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 22-28.
 • Козюбра М. І. Право і людина : лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 3-9.
 • Кравченко Н. Г. Методологія дослідження правового регулювання банківських резервів / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 130-133.
 • Лобач О. М. Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки : (на прикладі окремих елементів податку) / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 124-129.
 • Матвєєва Ю. І. Юридико-технічні характеристики принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 37-39.
 • Савенко М. Д. Судова реформа в Україні : конституційний аспект / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 9-14.
 • Сущенко В. М. Реформування судової влади : комплексний підхід / Сущенко В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 14-19.
 • Цельєв О. В. Сфери і способи впливу держави на право / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 20-22.
 • Шмарьова Т. О. Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701-1725 рр.) / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 63-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ключковський Ю. Б. Суб’єктивні права, похідні від основних виборчих прав / Ю. Ключковський // Право України. - 2015. - № 10. - С. 122-130.
 • Козюбра М. І. Теорія держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : [рец. на кн.: Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец ХІХ - начало ХХ вв.) : монография ; под. ред. В. И. Тимошенко]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 624 с. / М. Козюбра // Право України. - 2015. - № 5. - С. 206-209.
 • Сущенко В. М. Права людини за зачиненими дверима / Володимир Сущенко // Віче. - 2015. - № 23-24. - С. 14-15.

Інше

 • Лобач О. М. Правове регулювання банкрутства : навчально-методичний посібник : магістерська програма факультету правничих наук [Електронний ресурс] / О. М. Лобач ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [Київ : НаУКМА, 2015]. - 37 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лобач О. М. Податкові процедури та податкове адміністрування : навчально-методичний посібник : бакалаврська програма факультету правничих наук [Електронний ресурс] / О. М. Лобач ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [Київ : НаУКМА, 2015]. - 34 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лобач О. М. Сучасні підходи до визначення податкової системи як правового та законодавчого поняття [Електронний ресурс] / Лобач О. М. // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. - Електронні дані. - 2015. - № 4. - С. 240-244. - Метод доступу: Інтернет. - http://www.pap.in.ua/4_2015/75.pdf (переглянуто 04 травня 2016 р.). - Назва з екрану.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Козюбра М. І. Юридичне тлумачення: проблеми методології / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 3-8.
 • Кравченко Н. Г. Окремі аспекти фінансового контролю у сфері функціонування банківських резервів / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 81-85.
 • Лобач О. М. Категорії «проблемний банк», «неплатоспроможний банк» у законодавстві України / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 86-92.
 • Матвєєва Ю. І. Тлумачення поняття «закон» як вимога принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 18-20.
 • Савенко М. Д. Класифікація принципів тлумачення норм права / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 9-13.
 • Цельєв О. В. Способи впливу права на державу / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 14-17.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: правова природа і суб’єктний аспект / Ю. Ключковський // Право України. – 2014. – № 7. – С. 157-166.
 • Козюбра М. І. Методологія правознавства і методологія права : співвідношення понять та їх особливості / М. Козюбра // Право України. – 2014. – № 1. – С. 22-32.
 • Козюбра М. І. Філософія права : нетрадиційний навчальний посібник : [рец.: Рабінович П. М. Філософія права : навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. : в 5 ч. / П. М. Рабінович. – Львів : Галицький друкар, 2014. – Ч. 1-2 : Філософія права як наука. Гносеологія права. – 232 с.] / М. Козюбра // Право України. – 2014. – № 1. – С. 373-374.
 • Шмарьова Т. О. Правосуб’єктність православної церкви в Російській імперії за синодального періоду / Шмарьова Т. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". – 2014. – Вип. 2, Т. 1. – С. 122-126.
 • Шмарьова Т. О. Матеріальне забезпечення православних священно-церковно-служителів в Російській імперії / Т. Шмарьова // Юридический вестник = Юридичний вісник = Law Herald. – 2014. – № 4. – С. 279-282.

В інших виданнях України

 • Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: темпоральний аспект / Юрій Ключковський // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 9-20.
 • Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: процедурний аспект / Юрій Ключковський // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 5-14.

В іноземних виданнях

 • Khvorostiankina А. Legislative Approximation and Application of EU Law in Moldova / Anna Khvorostiankina // Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union. Towards a Common Regulatory Space? / Edited by Roman Petrov, Peter Van Elsuwege. – Routledge, 2014. – P. 159-178.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Ключковський Ю. Б. До питання про природу міжнародних виборчих стандартів / Ключковський Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 73-77.
 • Козюбра М. І. Моделі (типи) юридичної аргументації / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 3-8.
 • Кравченко Н. Г. Правовий режим золотовалютних резервів України / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 120-123.
 • Лобач О. М. Ліквідація неплатоспроможного банку в Україні: деякі проблеми правового регулювання / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 123-128.
 • Матвєєва Ю. І. Невиконання судових рішень в Україні як порушення принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 24-27.
 • Савенко М. Д. Конституційна юстиція в механізмі захисту прав людини / Савенко М. Д. // Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection : до 75-ліття Володимира Василенка / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - [К. : Києво-Могилянська академія, 2013].- С. 58-67.
 • Савенко М. Д. Методологія юридичної аргументації у рішеннях конституційної юстиції / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 12-17.
 • Хворостянкіна А. В. Цінності в юридичній аргументації: особливості використання / Хворостянкіна А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 8-12.
 • Шмарьова Т. О. Регулювання майнових прав церкви в Росії за Синодального періоду / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 152-157.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ключковський Ю. Б. Гарантії чесних виборів : роль закону і правозастосування / Юрій Ключковський // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2013.- № 1. - С. 34-44.
 • Ключковський Ю. Б. Принцип чесних виборів у виборчому праві України / Ю. Ключковський // Право України. - 2013.- № 5. - С. 165-174.
 • Козюбра М. І. Виборча система України в контексті вимог верховенства права / М. Козюбра // Право України. - 2013.- № 5. - С. 86-95.
 • Савенко М. Д. Активне виборче право : теоретичний аспект / М. Савенко // Право України. - 2013.- № 5. - С. 122-133.
 • Shevchuk S. Normative Acts of Judicial Power : the Evolution of Views in Ukrainian Jurisprudence / Shevchuk S. // Law of Ukraine. - 2013.- No. 1. – P. 121-138.
 • Шевчук С. В. Забезпечення єдності судової практики в умовах існування спеціалізованої юрисдикції / С. Шевчук // Право України. - 2013.- № 9. - С. 306-324.

В інших виданнях України

 • Ключковський Ю. Б. Вибори як інститут представницької демократії / Юрій Ключковський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013.- № 1. – С. 43-48.
 • Ключковський Ю. Б. Принцип верховенства права і виборче законодавство / Ключковський Юрій Богданович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 421-441.
 • The 2010 judicial reform : does it bring the Ukrainian justice any closer to European standards? : expert discussion / Mykola Koziubr, Victor Musiyaka, Serhiy Holovaty [et. al.] // National Security and Defence. - 2013.- No. 2-3. - P. 88-97.
 • Козюбра М. І. Загальнотеоретичне правознавство: проблеми модернізації / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 17-55.
 • Козюбра М. І. Праворозуміння: плюралізм підходів та можливості їх поєднання / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 187-211.
 • Козюбра М. І. Верховенство права і Україна / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 271-328.
 • Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації: історія становлення, стан і перспективи у вітчизняній юриспруденції / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 559-582.
 • Козюбра М. І. Особливості правової системи України і їх вплив на втілення європейських правових стандартів у національну законодавчу й правозастосовну практику / Микола Козюбра // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / [Михайло Баймуратов, Вільям Е. Батлер, Гарі Борн, Микола Козюбра та ін. ; під заг. ред. Є. Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук.-аналіт. центр. - К. : Юридична практика, 2013.- С. 75-89.
 • Лобач О. М. Податкова пільга з податку на прибуток для комерційного банку під час дії тимчасової адміністрації банку / Лобач О. М. // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного круглого столу, 5 березня 2013 року / [Баклан О. В., ... Лобач О. М. та ін. ; редкол. : Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Серебрянський Д. М. та ін.] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права. - К. : Алерта, 2013.- С. 83-87.
 • Матвєєва Ю. І. Деякі з основних вимог реалізації принципу верховенства права / Матвєєва Юлія Іванівна // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 378-387.
 • Мелешевич А. А. Вступ / Андрій Мелешевич, Анатолій Заєць // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - С. 7-13.
 • Мелешевич А. А. Пілотне рішення Європейського Суду з прав людини Іванов проти України як результат систематичних порушень принципів верховенства права / Мелешевич Андрій Анатолійович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - С. 442-454.
 • Савенко М. Д. Принцип верховенства права в конституційному правосудді / Савенко Микола Дмитрович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 403-420.
 • Сущенко В. М. Правосвідомість правника у контексті доктрини верховенства права / Сущенко Володимир Миколайович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 364-377.
 • Хворостянкіна А. В. Принцип правової визначеності через призму теорії юридичної аргументації / Хворостянкіна Анна Василівна // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 596-607.
 • Петров Р. А. 2.2.1. Рада Європейського Союзу / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 47-48.
 • Петров Р. А. 2.2.2. Європейський парламент / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 49-50.
 • Петров Р. А. 2.2.3. Європейська комісія / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 50-52.
 • Петров Р. А. 2.2.4. Європейська Рада / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 52-53.
 • Петров Р. А. 2.2.5. Європейський центральний банк / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 53.
 • Петров Р. А. 2.2.6. Рахункова палата / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 53.
 • Петров Р. А. 2.2.8. Правотворчі процедури / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 54-55.
 • Петров Р. А. 2.3. Судова система Європейського Союзу / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 55-58.
 • Цельєв О. В. Основні сучасні джерела права / Цельєв Олексій Вікторович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 138-149.
 • Шевчук С. В. Актуальне дослідження проблем сучасного конституціоналізму і теорії конституції : (рецензія на монографію М. Савчина "Конституціоналізм і природа конституції") / С. Шевчук // Вісник Конституційного Суду України. - 2013.- № 2. - С. 121-124.
 • Шевчук С. В. Конституціоналізація соціальних виплат: походження та тенденції розвитку / Шевчук Станіслав Володимирович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 466-484.
 • Шевчук С. В. Судебная защита социальных выплат как права собственности : практика Европейского суда по правам человека и судов конституционной юрисдикции / С. Шевчук // Ежегодник украинского права. - 2013.- № 5. - С. 110-119.

Інше

 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013. - 275 с. - Включ. бібліогр.
 • Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - 607 с. : фотогр. - Включ. бібліогр.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації : становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 3-10.
 • Кравченко Н. Г. Щодо окремих аспектів правового регулювання операцій банків з інсайдерами (пов'язаними особами) / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 126-129.
 • Лобач О. М. Трансформація українського законодавства про неспроможність банків : 1991–2012 роки / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 121-126.
 • Матвєєва Ю. І. Принцип правової визначеності та проблеми невиконання судових рішень / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 50-53.
 • Мелешевич А. А. Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав людини щодо України та Росії / Мелешевич А. А., Форcтeйн К. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 32-50.
 • Савенко М. Д. Юридична аргументація в конституційному судовому процесі : методологічний аспект / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 11-15.
 • Сущенко В. М. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (в контексті верховенства права) / Сущенко В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 28-31.
 • Хворостянкіна А. В. Юридична аргументація в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях : методологічні засади порівняльного аналізу / Хворостянкіна А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 16-19.
 • Шмарьова Т. О. Питання повернення майна культового призначення : історія адміністрування і проблеми реалізації в Україні / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 145-149.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Козюбра М. І. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України : стан та перспективи реформування / М. Козюбра // Право України. - 2012. - № 11-12. - С. 15-28.
 • Козюбра М. І. Верховенство права і Україна / М. Козюбра // Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 30-63.
 • Шевчук С. В. Роль Верховного Суду в умовах конституційної демократії / С. Шевчук // Право України. - 2012. - № 11-12. - С. 89-100.

В інших виданнях України

 • Козюбра М. І. Співвідношення філософії і загальної теорії права: історія і сучасність / М. Козюбра // Філософія права і загальна теорія права. - 2012. - № 1. - С. 107-115.
 • Мелешевич А. А. Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України / Андрій Мелешевич // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) / редкол. : Ю. А. Левенець (голова) ... та ін. ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. - К., 2012. - С. 46-64.


В іноземних виданнях

 • Meleshevych A. The Domestic Legal Structure and Position of the ECHR / Andrey Meleshevich, Anna Khvorostyankina // The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe / ed. by Leonard Hammer, Frank Emmert. - [The Netherlands : Eleven International Publishing, 2012]. - P. 557-596.


Інше

 • Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Юридична думка, 2012. - 1017, [2] с. - Автори зазначені на 1018-1019-й с. - Автори : Артикуца Н. В., Азаров Д. С., Савенко М. Д., Костенко О. М., Варфоломеєва Т. В. та ін.
 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року / редкол.: Мелешевич А.А., Артикуца Н.В., Галаган В.І., Ханик-Посполітак Р.Ю.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет правничих наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - 188 с. - Включ. бібліогр. посилання.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і судова влада // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 3–8.
 2. Кравченко Н.Г. Принципи податкового законодавства за Податковим кодексом України // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 87–90.
 3. Лобач О.М. Сфера дії Податкового кодексу України: новели та проблемні аспекти // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 95–98.
 4. Матвєєва Ю. І. Принцип правової визначеності: історичні підходи та сучасне розуміння // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 29–31.
 5. Савенко М.Д. Тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України в контексті принципу верховенства права // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 9–14.
 6. Сущенко В.М. Журналістське розслідування правопорушень: загальна характеристика та поняття з точки зору правознавства // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 116 : Юридичні науки. - С. 26-29.
 7. Цельєв О.В. Верховенство права та правозастосовна практика щодо виконання судових рішень в Україні // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 23–25.
 8. Шевчук С.В. Стаття 8 Конституції України (науковий коментар) // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 15–18.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Козюбра М.І. Основні форми буття права та взаємовідносини між ними // Право України. – 2011. – № 8. – С. 21–30.
 2. Козюбра Н.И.Права человека и верховенство права // Право Украины. –2011. – № 5-6. – С. 11–23.
 3. Козюбра Н.И. Правопонимание: понятие, типы и уровни // Право Украины. – 2011. – № 1. – С. 25-37.
 4. Савенко М.Д.Конституційний контроль змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4-5. – С. 179–184.
 5. Шевчук С.В. Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4-5. – С. 122–130.
 6. Шевчук С.В. Європейський суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики (виступ на Міжнародній конференції) // Право України. – 2011. – № 7. – С. 88–92.
 7. Шевчук С.В. Коментар до рішень Європейського суду з прав людини, які прийняті щодо України у 2010 році зі ст. 3 ЄКПЛ // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – 2011. – Вип. 1, ч. 1-2 : Ст. 3 ЄКПЛ «Заборона катувань». – С. 896–934. – Дод. до журн. «Право України».
 8. Шевчук С.В. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України // Право України. – 2011. – № 5. – С. 175–186.
 9. KoziubraM.IHuman Rights and the Rule of Law // Law of Ukraine. – 2011. – № 5-6. – P.10–20.
 10. Koziubra M.I. Thinking: Concept, Types and Levels // Law of Ukraine. – 2011. – № 1. – P. 22–32.
 11. Shevchuk S. Case Law of the European Court of Human Rights and the Doctrine of Stare Decisis // Law of Ukraine. – 2011. – № 5-6. – P. 153–163.

Інше

 1. Александрова Н.В. (ред.) Розвиток публічного права в Україні : (доповідь за 2009-2010 роки) / [за заг. ред. Н. В. Александрової, І. Б. Коліушка] ; Центр політико-правових реформ. - К. : [Конус-Ю], 2011. - 724 с.
 2. Козюбра М. І. (голов. ред.) Вибрані роботи учасників ІІІ міжнародного науково-практичного форуму "Принцип верховенства права і права людини", Київ, 13-15 трав. 2011 р. / [редкол. : Козюбра М. І. (голов. ред.), Антонович М. М., Савенко М. Д. ... та ін.] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук ... [та ін.]. – К. : [б. в.], 2011. - 344 с.

2010

 • MeleshevychA. Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability? / Andrey A. Meleshevych. // Political parties and democracy / Kay Lawson, gen. ed. – Santa Barbara, CA : Praeger, c2010. – Vol. 3 : Post Soviet and Asian political parties / Baogang He, Anatoly Kulik, and Kay Lawson, ed. – P. 85-111.
 • Александрова Н.В. Дотримання вимог до актів суб'єктів владних повноважень -- важлива умова забезпечення прав людини // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 9-11.
 • Козюбра М. Верховенство права : українські реалії та перспективи // Право України. – 2010. – № 3. – С. 6-18.
 • Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство : стан та перспективи // Право України. – 2010. – № 1. – С. 32-43.
 • Козюбра М. Права людини і верховенство права // Право України. – 2010. – № 2. – С. 24-35.
 • Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні // Право України. – 2010. – № 4. – С. 10-21.
 • Козюбра М.І. Верховенство права і соціалізація держав // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 3-8.
 • Козюбра М.І. Законодавча функція парламенту: ключові проблеми // Часопис Парламент. – 2010. – № 1. – С. 28-29.
 • Козюбра М. І. Неофіційно державна : [інтерв'ю з проф. Миколою Козюброю, екс-суддею Конституційного Суду України, зав. каф. загальнотеоретичних та державноправових наук Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / спілкувалася Жанна Безп'ятчук. // Український Тиждень. – 2010. – № 40. – С. 22-24.
 • Лобач О.М. Нове визначення банківського мораторію: чи знято проблеми // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 80-84.
 • Матвєєва Ю.І. Правова визначеність та суддівське правотворення // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 50-53.
 • Мелешевич А.А., Лозовий І.В., Свідерська А.В. Юристократія та захист соціально-економічних прав Конституційним Судом України // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 12-20.
 • Ткаченко В.М. Ідеї державотворення Петра Могили // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 64-66.
 • Хворостянкіна А.В. Законодавчі дефініції у правовій теорії та законотворчій практиці : досвід Німеччини та можливості його використання // Право України. – 2010. – № 1. – С. 148-154.
 • Шевчук С.В. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична ґенеза та співвідношення // Право України. – 2010. – № 3. – C. 52 - 61.
 • Шевчук С.В. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення*// Право України. – 2010. – № 12. – С. 326-329.
 • Шевчук С.В. Концепція позитивних обов’язків держави у практиці Європейського суду з прав людини // Право України. – 2010. – № 2. – C. 55 - 64.
 • Шевчук С.В. Прецедентне право з прав людини та доктрина stare decisis // Право України. – 2010. – № 10. – C. 147 - 157.

2009

 • Александрова Н.В. Нормотворча діяльність центральних органів виконавчої влади : деякі проблеми правового регулювання // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 59-61.
 • Козюбра М.І. Дотримання вимог верховенства права як необхідна умова реформування виборчої системи // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 3-7.
 • Кравченко Н.Г. Теоретико-правові питання правового регулювання резервів банківської системи // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 84-87.
 • Лобач О.М. Мораторій у проблемному банку // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 75-79.
 • Матвєєва, Ю.І. Принцип правової визначеності : у пошуках розуміння / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 10-12.
 • Ткаченко, В.М. Становлення ідей прав людини у поглядах Петра Могили / Ткаченко В.М. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 62-63.
 • Хворостянкіна, А.В. Законодавчі дефініції в правових системах континентального та загального права : порівняння методологічного підходу / Хворостянкіна А.В. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 13-16.
 • Цельєв, О.В. Гуманізм та принципи верховенства права на прикладі права на громадську непокору / Цельєв О.В. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М.І., Александрова Н.В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 8-9.
 • Шевчук С.В. Від Святого Письма до конституційного тексту // Критика. – 2009. – Ч. 1-2. – С. 7-9.
 • Шмарьова Т.О., Добринська В. Дискусійні аспекти правозастосування в контексті конвенційних стандартів // Юрид. журн. – 2009. – № 10. – С. 32-41.

2008

 • Александрова Н.В. До питання про правові акти управління / Н. В. Александрова // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М.І. Козюбра, Н.В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 50-53.
 • Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд. : С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. – К. : Книги для бізнесу, 2008. – 988 с.
 • Євгеньєва А. Внесення змін до конституції України : правове забезпечення ролі громадськості / А. Євгеньєва // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М.І. Козюбра, Н.В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 17-23.
 • Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / ред. Ю. Ключковський ; пер. з англ. : О. Россоха, Л. Колісецька. – К. : ФАДА : ЛТД, 2008. – 339 с.
 • Ключковський Ю.Б. Проблеми інституціалізації політичних партій в Україні / Ю.Б. Клочковський, Н. Богашева // Вибори та демократія. – №2 (16). – 2008. – С. 29-40.
 • Обговорення питань системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні : [за матеріалами виступів на круглому столі 30 травня 2008 р. в місті Києві : М. Онищука, К. Туорі, Т. Маркета, М. Козюбри та ін., присвяченому системному оновленню Конституції України] // Вибори та демократія. – 2008. – №3. – С. 61-66.
 • Козюбра М.І. Дихотомія букви і духу права : виникнення проблеми, її аспекти та напрями вирішення / М. І. Козюбра // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 3-8.
 • Козюбра М.І. Микола Козюбра : "Ніде немає взірцевої конституції" : [коментар] / М. І. Козюбра // Закон & Бізнес. – 2008. – 19-25 квіт. (№ 16). – С. 4.
 • Кравченко Н.Г. Національні банківські резервні системи : порівняльний аспект / Н.Г. Кравченко // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 75-79.
 • Лобач О.М. Кредитори банку у відносинах неспроможності / О. М. Лобач // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 82-86.
 • Матвєєва Ю.І. Принцип визначеності в рішеннях Європейського Суду з прав людини / Ю. І. Матвєєва // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 53-56.
 • Мелешевич А.А. Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав людини стосовно України із забезпечення виконання судових рішень / Н. Л. Добрянська, А. А. Мелешевич // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 37-44.
 • Савенко М.Д. Буква і дух в тлумаченні правових норм / М. Д. Савенко // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 13-17.
 • Фігель М.В. Дух і буква в правотворчості в контексті історичної школи права / М. В. Фігель // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 23-26.
 • Хворостянкіна А.В. Визначеність законодавчих дефініцій як умова ефективного дотримання духу та букви закону / А. В. Хворостянкіна // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 8-13.
 • Хворостянкіна А.В. Правова визначеність як одна з ознак демократичного суспільства:до питання щодо дефініцій в законодавчих актах / А. В. Хворостянкіна // Вибори та демократія. – № 2 (16). – 2008. – С. 40-46.
 • Цельєв О.В. Дух і буква: випадки протистояння / В. В. Медведєв, О. В. Цельєв // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 26-31.

2007

 • Ватаманюк В. Суб'єкти тлумачення Конституції та Законів України на сучасному етапі формування права / Вікторія Ватаманюк // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 305–317.
 • Дзейко Ж.О. Законодавча техніка на землях України імперського періоду (кінець XVIII ст. – початок XX ст. / Ж.О. Дзейко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 12. – С. 5–15.
 • Дзейко Ж.О. Закономірності становлення законодавчої техніки в Україні : теоретичні аспекти / Ж.О. Дзейко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С. 70–73.
 • Дзейко Ж.О. Правила і засоби законодавчої техніки у вітчизняній літературі XIX ст. – початку XX ст. / Ж.О. Дзейко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 6–11.
 • Дзейко Ж.О. Проблеми конструювання взаємозв'язків між нормами законів при їх створенні та систематизації / Ж.О. Дзейко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 6. – С. 21–28.
 • Дзейко Ж.О. Юридичні конструкції як засоби законодавчої техніки : поняття, значення та вимоги до їх створення / Жанна Дзейко // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 17–29.
 • Козюбра М.І. Конституція України : стан і перспективи вдосконалення / М. Козюбра. // Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 30–33.
 • Козюбра М.І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог / М.І. Козюбра // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 3–9.
 • Козюбра М.І. Сучасне українське суспільство : вимір процесів демократизації / М.І. Козюбра // Право України. – 2007. – № 9. – С. 130–131.
 • Кравченко Н.Г. Правові засади створення та використання фонду системи гарантування вкладів України / Н.Г Кравченко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 65–70.
 • Матвєєва Ю.І. Деякі міркування щодо проблем реалізації принципу верховенства права в Україні / Ю.І. Матвєєва // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 109–114.
 • Савенко М.Д. За якою виборчою системою мають відбуватися вибори в Україні? / М.Д. Савенко // Вибори-2006 : досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2006 року / ред. Я.В. Давидович ; Центральна виборча комісія. – К. : Атіка , 2007. – С. 132–136.
 • Савенко М.Д. Конституційне звернення / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 380.
 • Савенко М.Д. Конституційне подання / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 380–381.
 • Савенко М.Д. Конституційне судочинство / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 382.
 • Савенко М.Д. Національна система правового захисту людини / М.Д. Савенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 10–15.
 • Савенко М.Д. Несумісність / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 529-530.
 • Савенко М.Д. Формування органів конституційної юстиції / М. Савенко // Вісн. Конституційного Суду України. – 2007. – № 2. – С. 45–56.
 • Фігель М.В. Науковість у правотворчості як умова творення якісного правового закону / М. В. Фігель // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 98–101.

2006

 • Іщенко Ю.В., Братель С.Г. Контроль політичних партій за діяльністю міліції // Право і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 121-126.
 • Козюбра М.І. До питання про предмет правової антропології // Антропологія права: філософський та юридичний виміри. – Л., 2006. – С.
 • Козюбра М.І. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-7.
 • Козюбра М.І. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика // Укр. право. – 2006. – № 1. – С. 15-23.
 • Коталейчук С.П. Реалізація та захист персоніфікованої інформації у законодавстві України: правове забезпечення // Право України. – 2006. – № 1. – С. 46-50.
 • Коталейчук С.П. Удосконалення діяльності правоохоронних та інших державних органів щодо забезпечення реалізації правового статусу неповнолітніх: порівняльний аналіз // Право України. – 2006. – № 4. – С. 95-99.
 • Матвеєва Ю.І. Соціальна ефективність правових норм // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 31-35.
 • Мелешевич А.А. Партії влади та партійні системи в пострадянських країнах // Вибори та демократія. – 2006. – № 1. – С. 72-80.
 • Мелешевич А.А., Яремко Т. Підходи до визначення поняття верховенства права: в пошуках консенсусу? // Укр. право. – 2006. – № 1. –С. 221-231.
 • Мелешевич А.А. Факультет правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" святкує свій 10-річний ювілей: Інтерв'ю з деканом Андрієм Мелешевичем / Розмову вів С. Москалюк // Юрид. журн. – 2006. – № 9. – С. 8-10.
 • Мелешевич А.А. Geographical Patterns of Party Support in the Baltic States, Russia, and Ukraine // European Urban and Regional Studies (SAGE). – 2006. – № 13 (2). – P. 113-129.
 • Мелешевич А.А. The Double ballot majority electoral model and party system formation: a case study of the 1993 law on elections of people’s deputies of Ukraine // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 8-12.
 • Цельєв О.В. Принцип верховенства права у Західній та Східній Європі ХІ-ХІІІ ст.: теологічний аспект // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 52-55.

2005

 • Ватаманюк В.М. Еволюція поглядів на суб'єкт тлумачення норм права // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 238-246.
 • Дзейко Ж.О. Європейська філософсько-правова думка та проблеми законодавчої техніки (XIX- поч. ХХ ст.) // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 11. - С. 12-26.
 • Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української держави (29 квітня-14 грудня 1918 р.) // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 123-134.
 • Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Республіки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 28-32.
 • Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості УНР періоду Директорії // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 10. - С. 24-34.
 • Іщенко Ю.В. Організаційна структура органів внутрішніх справ України: проблеми реформування // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 201-213.
 • Кравченко Н.Г. Правові засади державного регулювання банківської діяльності: огляд законодавства України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 48-52.
 • Козюбра М.І. Виборчий процес, право, правосуддя // Аналіз правових позицій Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України "Про вибори Президента України" у редакції 2004 року: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Косів, 13-15 трав. 2005 р.: Доповіді. Виступи. Рекомендації / Ін-т виборчого права. - К.: ПЦ "Фоліант", 2005. - С. 14-27.
 • Козюбра М.І. Виборчий процес, право, правосуддя // Вибори та демократія. - 2005. - № 2. - С. 4-10.
 • Козюбра М.І. Виборчий процес, право, правосуддя // Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення: За матеріалами наук.-практ. конф. та круглих столів / Ін-т виборчого права. - К.: ФАДА, ЛТД, 2005. - С. 8-18.
 • Козюбра М.І. Загальнотеоретична юриспруденція: радянська традиція та європейська перспектива // Укр. право.- 2005. - Число 1 (18). - С. 7-21.
 • Козюбра М.І. "Наявні гарантії незалежності суддів не забезпечують належної самостійності судової влади в Україні" / Інтерв'ю підготував О. Кривенко // Юрид. журн. - 2005. - № 5. - С. 8-11.
 • Козюбра М.І. Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 3-7.
 • Козюбра М.І. Суд і правотворення: Доповідь на міжнародному семінарі "Юридична методологія - основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС" // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом: Зб. наук.-практ. матеріалів / Ін-т законодавства Верховної Ради України; Укр.-європ. центр з питань законодавства (UEPLAC); Укр. законотворчості Ін-ту законодавства Верховної Ради України. - К., 2005. - (Б-ка Укр. школи законотворчості; Вип. 4). - С. 103-104.
 • Матвєєва Ю.І. Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 52-56.
 • Савенко М.Д. Проблемні питання реалізації виборчого права в аспекті виборів Президента України // Вибори Президента України-2004: проблеми теорії та практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 9-10 черв. 2005 р. / Центральна виборча комісія. - К.: Атака, 2005. - С. 163-170.
 • Сущенко В.М. Проблема професійної відповідальності юриста (нотатки філософсько-правового аналізу) // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 163-172.

2004

 • Александрова Н.В. Деякі питання законодавчого забезпечення правотворчої діяльності // Адміністративне право в контексті європейського вибору України: Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 лют. 2004 р. / Центр політико-правових реформ; Ред. В.Б. Авер'янов. - К.: Міленіум, 2004. - С. 70-73.
 • Желєзняк Н.А. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики // Право України. - 2004. - № 7. - С. 94-98.
 • Железняк Н.В. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики: теоретичні та практичні проблеми // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 29-37.
 • Желєзняк Н.А. Особливості державної реєстрації регуляторних нормативно-правових актів // Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - № 1. - С. 122-125.
 • Желєзняк Н.А. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Право України. - 2004. - № 11. - С. 140-143.
 • Козюбра М.І. Доповідь. Міжнар. семінар "Юридична методологія - основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС": Зб. матеріалів, м. Київ, 13-14 листоп. 2003 р. // Укр. правовий часопис. - 2004. - Вип. 6. - С. 22-24.
 • Козюбра М.І., Бурлай Є., Лисенко О. Підручник, на який так довго чекали // Вісн. Акад. правових наук України. - 2004. - № 2. - С. 223-230. - Рец. на кн.: Порівняльне правознавство: Підруч. / В.Д. Ткаченко, С. П. Погрібняк, Д.В. Лук'янов; Ред. В.Д. Ткаченко. - Х.: Право, 2003. - 274с.
 • Козюбра М.І. Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 3-9.
 • Кравченко Н.Г., Лобач О.М. Страхові резерви в банківській діяльності: питання теорії та судової практики // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 55-60.
 • Орлов М.В. Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди як завдання та функція кримінального процесу // П-во, госп-во і право. - 2004. - № 6. - С. 133-136.
 • Орлов М.В. Кримінально-процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України. - 2004. - № 5. - С. 68-72.
 • Савенко М.Д. Коментар до статті 149 Конституції України // Законодавство України. - 2004. - № 4. - С. 3-18.
 • Савенко М.Д. Методологічні засади інтерпретації правових норм. Міжнар. семінар "Юридична методологія - основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС": Зб. матеріалів, м. Київ, 13-14 листоп. 2003 р. // Укр. правовий часопис. - 2004. - № 7. - С. 13-15.
 • Савенко М.Д. Спеціальні гарантії незалежності та недоторканості суддів Конституційного Суду України // Вісн. Конституційного Суду України. - 2004. - № 4. - С. 36-47.
 • Савенко М.Д. Суддівський розсуд у цивільному процесі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 75-79.
 • Сущенко В.М., Артикуца Н.В. Инновации в сфере высшего образования // Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования: Матеріали междунар. науч.-метод. конф., г. Пенза, 21-23 апр. 2004 г. - Пенза, 2004. - Ч. 1. - С. 9-14.
 • Цельєв О.В. Формування права в Західній і Східній Європі: загальне і відмінне // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 95-99.
 • Шевчук С.В. Міжнародне право: повернення до джерел // Вісн. Акад. правових наук України. - 2004. - № 2. - С. 230-235. - Рец. на кн.: Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права. - К.: Україна, 2003. - 800с.
 • Цельєв О.В. ИНКОТЕРМС во внешнеэкономической деятельности // Фин. директор. - 2004. - № 1. - С. 44-51.
 • Цельєв О.В. ИНКОТЕРМС - 2000. Вопросы налогообложения // Фин. директор. - 2004. - № 2. - С. 52-55.

2003

 • Александрова Н.В. Деякі проблеми розвитку законодавства з питань нормотворчої діяльності органів виконавчої влади // Правова держава: Щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 252-256.
 • Александрова Н.В. До питання щодо відкритості органів виконавчої влади // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. / Акад. правових наук України; Київ. регіон. центр. - К.: ООО "АДЕФ-Україна", 2003. - С. 64-67.
 • Александрова Н.В. Правові акти управління: юридична природа, види та процедури підготовки й прийняття // Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ред. В.Б. Авер'янов. - К.: Факт, 2003. - Розд. 3. - С. 137-178.
 • Желєзняк Н.А. Питання гармонізації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України із законодавством Європейського Союзу // Бюл. М-ва юстиції України. - 2003. - № 5. - С. 69-85.
 • Железняк Н.А. Поняття державної правової політики та її загальна характеристика // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 8-14.
 • Желєзняк Н.А. Проблеми реформування органів юстиції та правової засади їх діяльності // Бюл. М-ва юстиції України. - 2003. - № 2. - С. 77-88.
 • Іщенко Ю.В. Проблеми оптимізації чисельності особового складу органів внутрішніх справ України // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - 2003. - № 5. - С. 20-25.
 • Козюбра М.І., Лисенко О. Євразійська або слов'янська правова сім'я: реальність чи міф / Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 7-16.
 • Козюбра М.І. Правовий закон: проблема критеріїв // Вісн. Акад. правових наук України. - 2003. - № 2-3. - С. 83-96.
 • Орлов М.В. Кримінально-правова реституція як одна з форм відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 5. - С. 113-116.
 • Савенко М.Д. Окремі питання реалізації виборчого права // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 42-44.
 • Савенко М.Д. Питання компетенції адміністративних судів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 31-36.
 • Савенко М.Д. Проблема встановлення юрисдикції адміністративних судів // Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 148-158.
 • Стефанюк В.С. Адміністративна реформа: функції правового акта управління та його значення // Вісн. госп. судочинства. - 2003. - № 2. - С. 115-123.
 • Стефанюк В.С. Адміністративний договір - вимога сьогодення // Право України. - 2003. - № 11. - С. 11-16.
 • Стефанюк В.С. Вищі спеціалізовані суди України: їх структура та повноваження // Вісн. госп. судочинства. - 2003. - № 3. - С. 162-172.
 • Стефанюк В.С. Коментар до закону "Про судоустрій України" / Верховний Суд України; Ред. В.Т. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - Гл. 7, 18. - С. 91-120; 253-266.
 • Стефанюк В.С. Методи здійснення управлінських дій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003.- С. 15-19.
 • Стефанюк В.С. Оскарження правових актів управління - один із засобів захисту прав та свобод людини та громадянина // Вісн. Верховного Суду України. - 2003. - № 2. - С. 29-32.
 • Стефанюк В.С. Поняття, ознаки і публічно-правова природа адміністративного договору та його значення в управлінській діяльності // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. / Акад. правових наук України; Київ. регіон. центр. - К.: ООО "АДЕФ-Україна", 2003. - С. 14-27.
 • Стефанюк В.С. Правові акти управління // Право України. - 2003. - № 7. - С. 3-9.
 • Стефанюк В.С. Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України. - 2003. - № 1. - С. 4-7.
 • Стефанюк В.С. Форми і методи управлінських дій // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 51-59.
 • Сущенко В.М. Вибори: моральна, політична, юридична відповідальність суб'єктів виборчого процесу // Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення: Доп., виступи, рекомендації: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-15 листоп. 2002р. - К.: Нора-друк, 2003. - С. 258-262.
 • Сущенко В.М. Вступне слово // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 9.
 • Сущенко В.М. Заключне слово // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 79.
 • Сущенко В.М. Права людини в Україні - це наукова теорія, навчальна дисципліна чи юридична практика? // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи / Редкол.: Ю.І. Сватко та ін. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 109-111.
 • Сущенко В.М. Система порівняльно-правового аналізу чинного виборчого законодавства України з нормами запропонованих законопроектів // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук. - практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 28-31.
 • Сущенко В.М., Царенко О. Тлумачення терміна "законодавство" Конституційним судом України // Юрид. журн. - 2003. - № 5. - С. 128-130.
 • Цельєв О.В. Підприємницька діяльність як право людини в Україні, проблеми та перспективи // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 42-46.
 • Цельєв О.В. Сумісна діяльність - сьогодення і майбутнє // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / Заг. НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 36-41.
 • Шевчук С.В. Легітимність конституційного судді в умовах конституційної демократії // Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 141-147.
 • Цельєв О.В. Совместная деятельность: настоящее и будущее // Фин. директор. - 2003. - № 2. - С. 41-53.

Анотації курсів

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Адміністративна відповідальність
Вибіркова навчальна дисципліна вивчає інститут адміністративної відповідальності до сучасних потреб суспільства. Метою курсу є опанування правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності. Особлива увага приділяється практичним аспектам адміністративної відповідальності, як одного із видів юридичної відповідальності.Адміністративна відповідальність базується на положеннях Конституції України, законів України. актах Президента та Уряду України, актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.


Адміністративне право
Виконавча влада та її управлінська спрямованість. Співвідношення виконавчої влади з державним управлінням, адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади, державна служба та її адміністративно-правове регулювання. Засоби забезпечення законності у державному управлінні, адміністративний примус та адміністративна відповідальність. Адміністративне право й державне управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання, соціальної, гуманітарно-культурної, адміністративно-політичної діяльності держави, у міжгалузевих сферах, в основних сферах місцевого самоврядування.


Адміністративне право і процес (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний лекційний курс із "Адміністративного права" та "Адміністративного процесу" перед атестацією студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальнсті 081 Право.


Адміністративний процес
Ключову роль у захисті прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушеня з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування відіграє адміністративне судочинство, оскільки саме з його появою в Україні було запроваджено судовий контроль за дотриманням законності суб'єктами владних повноважень на якісно новому рівні. Системне розуміння адміністративного судочинства передбачає встановлення його місця не лише в предметі адміністративного права. Важливе теоретичне значення має вирішення питання про його співвідношення з всією сукупністю адміністративно-процесуальних форм, що утворюють поняття "адміністративний процес". Курс "Адміністративний процес" вивчає : Основні теорії сучасного адміністративного процесу, конфліктні провадження в адміністративному процесі; Провадження у справах про адміністративні правопорушення; Провадження по забезпеченню прав громадян; Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство.


Аспірантський дослідницький семінар


Банківське право
Курс "Банківське право" включає вивчення загальних питань теорії банківської справи, банківського законодавства та дає характеристику правовідносин та фінансово-правових норм банківської сфери. студенти отримують знання про банківську систему України, ознайомлюються з банківськими системами інших країн, практикою розгляду судами банківських спорів. Курс включає в себе не тільки теоретичні положення й зміст банківського законодавства. Засвоєння курсу сприяє виробленню навиків застосування норм до конкретних ситуацій, які зустрічаються в повсякденному житті. Тому в нього включено як окрему судову практику, так і узагальнення судової практики з окремих питань застосування норм банківського законодавства. Курс має як пізнавальне, так і практичне значення, а отже, для оволодіння курсом важливим є не тільки вивчення понять, термінів банківського права, а й пізнання закономірностей цієї галузі та набуття навиків самостійного і творчого аналізу правових норм з метою навчитися критично осмислювати їх зміст та професійно застосовувати на практиці.


Валютне регулювання і валютний нагляд
Метою вибіркового професійно орієнтованого курсу "Валютне регулювання і валютний нагляд" є опанування знаннями у сфері регулювання валютних відносин, зокрема, таких понять як "валюта", "валютна система", "валютна політика", "валютні цінності", "валютні операції", "валютний ринок", валютний нагляд за валютними операціями, що здійснюються учасниками валютного ринку. Курс вивчає теоретичні положення, вивчення валютного законодавства, практичні завдання та судову практику у цій сфері. Курс "Валютне регулювання і валютний нагляд" є авторським.


Верховенство права і конституціоналізм: сучасні проблеми
"Верховенство права та констиуціоналізм: сучасні проблеми" - це прикладна комплексна дисципліна, яка знайомить студентів з особливостями практичного застосування верховенства права та його складових (елементів). крізь призму практичних завдань студенти розглядатимуть такі складові елементи верховенства права як законність, юридична визначеність, рівність перед законом та недискримінація, пропорційність (домірність), запобігання зловживанню повноваженнями, доступ до правосуддя. Дисципліна має на меті розвинути у студентів розуміння інструментів та механізмів застосування верховенства права в конституційному судочинстві та інших прикладних сферах правознавства, закласти основи для вивчення різних галузей права, а також підвищити рівень правової культури здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.


Верховенство права: практикум
«Верховенство права: практикум» - це прикладна комплексна дисципліна, яка передбачає ознайомлення студентів з особливостями практичного застосування верховенства права та його складових (елементів). Студенти крізь призму практичних завдань розглядатимуть такі складові елементи верховенства права як: законність, юридична визначеність, рівність перед законом та недискримінація, пропорційність (домірність), запобігання зловживанню повноваженнями, доступ до правосуддя. Дисципліна має на меті розвинути в студентів розуміння інструментів та механізмів застосування верховенства права в прикладних сферах правознавства, закласти основи для вивчення різних галузей права, а також підвищити рівень правової культури студентів.


Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції
Курс "Взаємодія держави і суспільства у сфері протидії корупції" є міждисциплінарною навчальною дисципліною, що складається з двох частин: перша частина присвячена загальнотеоретичним питанням сутності та природи корупції. Під час опанування її будуть розкриті питання побутової (дрібної) та великої політичної корупції, висвітлено специфіку корупції та підходи щодо протидії корупції. Окреслено причини та передумови корупції; друга частина курсу присвячена вивченню правових засад та інституційних механізмів запобігання корупції, знайомству з найкращими міжнародними практиками протидії корупції, новелами антикорупційного законодавства та інструментами протидії корупції в Україні.


Вступ до правових досліджень
Курс "Вступ до правових досліджень" передбачає отримання студентами знань і навичок здійснення правових досліджень. При цьому правові дослідження слід розуміти як у широкому, так і вузькому значеннях. Фахівці правничих спеціальностей: правники - юристи підприємств, адвокати, нотаріуси, судді, прокурори, аби якісно виконувати свою справу, обов'язково мають здійснювати правові дослідження щодо конкретних життєвих ситуацій. У вузькому розумінні мова йде про наукові правові дослідження студентів, які під час навчання виконують певні види робіт - написання есе, рефератів, курсових та кваліфікаційних магістерських робіт, що мають відповідати встановленим вимогам до таких видів робіт, дотримуватися академічної етики, не порушувати академічну доброчесність, уникати в цих роботах плагіату в будь-яких його проявах. Не виключається й те, що студенти займатимуться підготовкою наукових статей, тез, братимуть участь в усіляких наукових заходах як у межах Академії (щороку у Наукових записках публікуються статті студентів правничого факультету, що виконані на високому рівні, мають самостійні наукові висновки), так і в заходах інших ВНЗ (студентські конференції тощо), що також потребує знань і навичок здійснення наукових правових досліджень.


Гостьовий курс - 3


Єдиний державний кваліфікаційний іспит


Загальна теорія права
Загальна теорія права посідає особливе місце в системі юридичних наук, оскільки являється дисципліною комплексною, фундаментальною, енциклопедичною, методологічною, юридично-прикладною. Фундаментальна навчальна дисципліна, яка є базовою для вивчення галузевих та інших юридичних наук і визначає основні правові категорії та поняття. Є спробою нового переосмислення питань історичного походження (генезису), розвитку та функціонування права. Досліджує основні підходи до праворозуміння, розглядає питання співвідношення права і людини, права і суспільства, права і держави. Висвітлює основні питання догми права: реалізація і застосування права, методи тлумачення права, правопорушення та юридична відповідальність.


Загальна теорія права (екзамен)


Загальна теорія права (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний лекційний курс фундаментальної дисципліни "Загальна теорія права" перед атестацією здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі сеціальності 081 Право.


Загальна теорія права для управлінців


Історія права і держави зарубіжних країн
"Історія держави і права зарубіжних країн" передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю і ставить за мету підготувати студентів до вивчення ряду основних та спеціальних юридичних дисциплін, надати їм цілісної картини зародження та еволюції основних інститутів держави і права, поглибити їхнє сприйняття розвитку світу, систематизувати та встановити причинно - наслідкові зв'язки у розвитку державних та правових категорій людства. Предметом вивчення дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути держави та права, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.


Історія права і держави України
Фундаментальна навчальна дисципліна "Історія права і держави України" має на меті: формування цілісного, наукового та професійно орієнтованого світогляду правників; поглиблення знань про історичний досвід вітчизняного правотворення; формування національної свідомості й поваги до правової спадщини українського народу; розвиток правової культури; набуття теоретичних знань про генезу правової системи України та можливість прогнозування її подальшої еволюції. Студенти отримують знання про предмет та методологію історії права і держави, її місце і роль в системі юридичних наук, зміст основних категорій історико-правової науки, періодизацію вітчизняного права та еволюцію державного ладу, динаміку правового становища окремих соціальних груп населення; основні джерела та генезу галузей матеріального та процесуального права, головні етапи виникнення і розвитку принципів демократичної соціальної правової держави, розподілу влади, пріоритету прав і свобод людини.


Історія правових учень
Метою курсу "Історія правових учень" є вивчення основних етапів розвитку світової правової думки, зокрема в Європі, США та в Україні від стародавніх часів до початку ХХІ ст. Простежуються витоки передусім західної правової традиції, формується уявлення про розвиток її доктринального підгрунтя, становлення та здобутки правової науки (зокрема, загальнотеоретичної юриспруденції) та її вплив на юридичну практику. Основну увагу приділено дослідженню загального контексту розвитку того або іншого вчення чи правової школи. їх звязку із сучасними їм правовими реаліями та попередніми правовими доктринами, методології, яка використовувалась їх представниками, ролі та значенні певної теорії, концепції, ідеї для подальшого розвитку правової думки. Враховуючи обмежений обсяг годин, детально досліджуються лише окремі. найбільш суттєві правові теорії та концепції.


Кваліфікаційний екзамен (на вибір - один з чотирьох)


Конституційна юрисдикція
Навчальна дисципліна "Конституційна юстиція" вивчає функціонування в Україні інституту конституційної юстиції, що представлений діяльністю Конституційного Суду України - єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. У курсі визначено місце органу конституційної юстиції в системі правової охорони Конституції України, аналізується правова природа, засади організації, основні напрями діяльності Конституційного Суду України за чинним законодавством України, правова природа та проблеми реалізації його актів, засади і процедура конституційного провадження.


Конституційне право
"Конституційне право" - це фундаментальна дисципліна, що передбачає ознайомлення студентів з основами теорії конституційного права та практики її реалізації як в Україні. так і в порівняльному аспекті. Студентам пропонується комплексний матеріал щодо теоретичних засад становлення та розвитку конституцій, конституціоналізму, значення та сутності конституційних цінностей та принципів конституційного права, конституційного регулювання прав людини, конституційно-правових засад організації публічної влади, відповідного статусу публічної влади та інших інститутів. Дисципліна має на меті навчити студентів розумінню конституційного права як основи національного права, що створює систему координат розвитку інших галузей права в національній правовій системі.


Конституційне право (екзамен)
Провідна базова дисципліна, що передбачає вивчення конституційного права своєї країни, як галузі права і науки, стан її розвитку на сучасному етапі, основи конституційного ладу, конституційних прав, свобод та обовязків людини і громадянина, правового статусу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших інститутів.


Конституційне право (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний лекційний курс із "Конституційного права" перед атестацією студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальнсті 081 Право.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Курсова робота – одна з форм самостійної роботи студента/студентки. Її підготовка – важливий етап в опануванні навчальної дисципліни, написанні кваліфікаційної роботи, підготовки до самостійної професійної діяльності. Мета написання та захисту курсової роботи на 1 році магістерської програми – здобути навички підготовки якісного огляду літератури, що передбачає порівняння наукових підходів до вирішення практичної або теоретичної правової проблеми на основі аналізу джерел доступних українською, російською, англійською або іншими іноземними мовами.


Логіка
Мета вибіркового курсу "Логіка"- формування цілісного, наукового та професійно орієнтованого світогляду майбутніх юристів. Курс спрямований на формування критичного мислення , що базується на вмінні застосовувати основні закони логіки. встановлювати логічні відносини між судженнями, оперувати основними видами умовиводів. Він знайомить слухачів з логічними операціями з поняттями, що застосовуються в юриспруденції для аналізу правових явищ, широко використовуються у правотворчій та правозастосовчій діяльності органів державної влади, та є необхідними для вивчення фундаментальних навчальних дисциплін. Курс сприяє розвитку аналітичних здібностей студентів, мистецтва аргументації, доказування, спростування юридичних фактів, навчає правильно застосовувати закони логіки, проводити логічні операції з поняттями, надавати коректну оцінку їх змісту, значенню, правильності застосування для вирішення конкретної юридичної справи. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогістики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.


Магістерська робота
Магістерська кваліфікаційна робота - форма підготовки та підсумкової атестації студента за освітньо-науковою програмою 081 Право. Її захистом перед екзаменаційною (атестаційною) комісією завершується курс навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Якістю змісту та захисту цієї роботи визначається рівень підготовки випускника до професійної діяльності.


Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку


Методологія права
Метою нормативного курсу "Методологія права" є оволодіння сучасними методами дослідження правових явищ та розвязання теоретичних проблем у навчальному процесі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. Завданням курсу є розкриття змісту методології наукових досліджень в галузі права, в тому числі правотворчості та правозастосування. з'ясування поняття, предмету, компонентів, рівнів методології права, засобів наукового аналізу сучасних правових явищ та теорій, що дозволяє студентам оволодіти сучасною методикою та інструментарієм наукових правових досліджень.


Міжнародне податкове право та застосування податкових конвенцій
Метою курсу "Міжнародне податкове право та застосування податкових конвенцій" є вивчення засад міжнародного оподаткування, правил тлумачення та застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування та основних цілей міжнародного планування для транскордонного бізнесу. Цей курс дає можливість студентам ознайомитися з основними концепціями міжнародного податкового права, змістом Модельних конвенцій ОЕСР та ООН, підходами до тлумачення податкових договорів, здобути знання щодо практичних аспектів застосування міжнародних податкових договорів. Крім того, курс покликаний сформувати у студентів розуміння основних інструментів міжнародного податкового планування для транснаціональних корпорацій та практичних аспектів їх використання у зовнішньоекономічній діяльності.


Мова права
Курс є змістовною частиною загальнотеоретичної юриспруденції та продовженням навчальної дисципліни "Загальна теорія права". Дисципліна "Мова права" висвітлює актуальні питання взаємодії мови і права, особливостей юридичної мови, правила використання юридичної термінології та юридичних конструкцій, а також інші елементи юридичної техніки.Розглядає як мовна невизначеність узгоджується з принципом правової визначеності як складовою верховенства права. Актуалізує світовий тренд Plain Legal Language.


Муніципальне право
Метою курсу "Муніципальне право" є вивчення студентами конституційних засад муніципального права, генези розвитку місцевого самоврядування, основних його моделей та інститутів на підставі аналізу законодавства України з місцевого самоврядування, міжнародно-правових актів та доктринальних положень з метою формування вміння правильно оцінювати конкретні муніципально-правові явища, виробити вміння тлумачити нормативно-правові акти у сфері місцевого самоврядування та застосовувати їх до практичних проблем. Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми права, що регламентують суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування, тобто пов'язані з виникненням і здійсненням місцевого самоврядування на конституційно-правовій основі; з організацією, формами та гарантіями місцевого самоврядування; з реалізацією компетенції муніципальних органів.


Оподаткування окремих транзакцій
Метою курсу "Оподаткування окремих транзакцій" є вивчення порядку та процедур оподаткування окремих транзакцій, що здійснюються юридичними та фізичними особами, відповідно до податкового законодавства України. Цей курс дає можливість студентам ознайомитися з основними підходами до кваліфікації різноманітних транзакцій для цілей оподаткування, комплексними способами оцінки податкового навантаження та оптимізації оподаткування в рамках окремих транзакцій, що здійснюються фізичними та юридичними особами як в межах України, так і в рамках зовнішньоекономічної діяльності.


Оподаткування у сфері бізнесу: міжнародний контекст та Україна


Основи конституційного права


Основи права
"Основи права" - навчальна дисципліна для студентів неюридичних спеціальностей, спрямована на формування сучасної правосвідомості та правової культури, одержання наукових уявлень про систему національного права. Опанування курсу "Основ права" створює умови для формування соціально-активної особистості, правова поведінка якої базується на усвідомленні своїх прав і обов'язків, інформованості про засоби захисту своїх правових інтересів, самостійному розв'язанні цілої низки власних питань, що виникають у галузі конституційного, цивільного, спадкового, сімейного, права інтелектуальної власності, фінансового та податкового, трудового права тощо.


Податкове право
Податки, збори та інші обов'язкові платежі є значним джерелом акумуляції коштів до фінансової системи України, їх справляння відбувається за законодавчо визначеним механізмом, головним призначенням якого є реалізація податкової політики держави. Навчальний курс "Податкове право" дає можливість поглиблено вивчити правовий механізм оподаткування. На сучасному етапі розвитку податкове право визначається як складний інститут фінансового права, за іншими науковими підходами - підгалуззю фінансового права, самостійною галуззю права, предметом регулювання якого є фінансові (податкові) відносини, направлені на забезпечення грошових надходжень податкового характеру від платників податків, зборів, платежів до державних грошових фондів (бюджетів різних рівнів), учасниками яких є держава, уповноважені державою органи та платники податків, зборів, платежів. У процесі вивчення дисципліни "Податкове право" студенти отримують знання про предмет, метод, джерела, систему податкового права, податкові правовідносини, податкові норми, податкове законодавство, обов'язкові платежі (податок, збір, мито, інші публічного характеру платежі), правовий механізм оподаткування, податковий контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства, а також про податки і збори, сукупність яких становить податкову систему України.


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмеження прав людини. Метою курсу "Права людини та їх захист" є ознайомлення студентів з особливостями прав особи в древніх цивілізаціях, у Древній Месопотамії, Древній Греції і Древньому Римі, історичними витоками ідеї прав людини, основними філософськими течіями природного права і філософськими концепціями прав людини, в тому числі формуванням ідеї індивідуальних прав і прав людини, процесом універсалізації прав людини, критеріями їх класифікації, підставами обмеження прав людини, національними та міжнародними механізмами їх забезпечення і захисту.


Правове регулювання банкрутства
Метою курсу "Правове регулювання банкрутства" є опанування знаннями із теорії та практики застосування права неспроможності (банкрутства). Ввідносини неспроможності (банкрутства), будучи у своїй основі економічними, врегульовані нормами права. Правові системи світу виробили різні механізми правового регулювання економічної неспроможності, їх закріплення здійснено у законодавствах країн світу. Після набуття незалежності Україна відновила дію інституту банкрутства та створила систему, направлену на регулювання відносин неспроможності, - право неспроможності, законодавство про неспроможність (банкрутство). У процесі вивчення дисципліни "Правове регулювання банкрутства" студенти отримують знання про вищезазначену систему, ознайомлюються з практикою розгляду господарськими судами справ про банкрутство.


Правове забезпечення бізнесу
Основи права - навчальна дисципліна, спрямована на отримання знань про основні типи праворозуміння, формування сучасної правосвідомості та правової культури, наукових уявлень про систему національного права, зокрема таких важливих її галузей, як цивільне право (право власності, зобов'язальне та договірне право, спадкове право), сімейне, адміністративне та трудове право, основи фінансового права, основи кримінального права та процесуальних галезей права, верховенство права і захист прав людини.


Правове регулювання цифрових технологій. Практичний аспект застосування


Правові системи сучасності
Дисципліна розглядає правові системи держав в порівняльному плані, дає можливість подивитися на неї крізь призму інших правових систем, дозволяє глибше зрозуміти ті явища і процеси, які відбуваються в цій правовій системі, ефективніше вирішувати виниклі в ній проблеми, своєчасно вносити необхідні корективи в механізм правового регулювання суспільних відносин в державі. «Правові системи сучасності» є навчальною дисципліною, яка заснована на порівняльно-правових дослідженнях, вивчає правову різноманітність сучасного світу, класифікує правові системи, аналізує загальні принципи та закономірності виникнення, функціонування та розвитку основних правових систем світу. Ця навчальна дисципліна є одним з обов’язкових елементів якісної освітньо-професійної підготовки фахівців у галузі права, політології.


Правотворчість: проблеми теорії і практики
Вивчення курсу "Правотворчість: проблеми теорії і практики" має на меті оволодіння системою сучасних знань про поняття, види і принципи правотворчості, правотворчу техніку, правила і засоби створення і систематизації правових актів. Завдання курсу: поглиблене вивчення проблем правотворчості та правотворчої техніки, формування вміння застосовувати досягнення різних наук в сфері правотворчості, навчити студентів використовувати світовий досвід у сфері правотворчості, поєднати досягнення юридичної науки з практикою, підготувати студентів до участі в правотворчій діяльності органів державної влади та до науково-дослідної і викладацької роботи.


Практика
ПРАКТИКА здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право є однією з форм навчального процесу підготовки магістрів права. ПРАКТИКА здійснюється у відповідності до основної освітньої навчальної програми і програми ПРАКТИКИ та забезпечує системно-діяльнісний підхід до підготовки магістрів в галузі науково-дослідної діяльності. ПРАКТИКА проводиться з метою збору, аналізу й узагальнення актуальних наукової проблеми та/або наукового матеріалу, розробки й опрацювання наукових ідей в контексті написання магістерської роботи, закріплення навичок самостійної науково-дослідницької роботи, а також практичної участі в науково-дослідницькій роботі в колективі.


Практика науково-дослідницька "Антропологічна експертиза правових актів"
Практика науково-дослідницька "Антропологічна експертиза правових актів" ставить за мету вивчення нормативно-правових актів та методичних рекомендацій щодо особливостей, видів, алгоритму та критеріїв проведення юридичних експертиз та складення експертних висновків щодо різноманітних правових актів (проєктів НПА, НПА, міжнародних актів, концепцій правових реформ, тощо) через призму людиноцентричного праворозуміння, міжнародних стандартів захисту прав людини та верховенства права; ознайомлення з кращими зразками експертних (аналітичних) висновків та інструменти їх проведення (чек-листи тощо); ознайомлення з елементами законодавчої техніки щодо підготовки змін до законів та законопроєктів.


Практика переддипломна
Переддипломна практика студентів магістерської програми "Право" є однією з форм навчального процесу підготовки магістрів права. Мета переддипломної практики - збір й опрацювання наукових, інформаційних джерел (статей, монографій тощо) та матеріалів, які розкривають практику нормозастосування та нормотворення, для підготовки та написання магістерської кваліфікаційної роботи відповідно до обраної студентом теми цієї роботи. Завдання практики - зібрати та проаналізувати наукову, методичну та монографічну літературу, нормативні документи і правові акти локального характеру, якими врегульовується виникнення, зміна та припинення правових відносин, що є предметом дослідження, а також дослідити особливості прийняття відповідних законодавчих і нормативних актів, визначивши специфіку їх застосування щодо конкретних юридичних фактів.


Прецедентне право Європейського Суду з прав людини
Вивчення курсу студентами має на меті оволодіння ними системою сучасних знань про основні концепції, поняття та категорії прав людини, способи тлумачення норм про права людини та особливості їх судового захисту у контексті діяльності Європейського суду з прав людини. Завдання курсу: поглиблене вивчення студентами Конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950) у контексті практики її застосування Європейським Судом з прав людини, навчити студентів використовувати прецеденти ЕСПЛ у правотворчості та у правозастосуванні, підготувати студентів до їх можливої роботи у судових та правоохоронних органах та до науково-дослідної і викладацької роботи. Дисципліна "Прецедентне право Європейського Суду з прав людини" є базовою для розуміння роцесів формування та розвитку європейського прецедентного права з прав людини. У результаті вивчення курсу студенти отримують систему сучасних знань та практичні навички у щодо розуміння та застосування прецедентного права ЕСПЛ.


Розробка дисертаційного проекту


Судова правотворчість
Вибірковий курс присвячений питанням судової правотворчості як сучасного феномену, що має спільні риси у більшості правових систем сучасності, та в історичному плані, грунтується на такому понятті як судовий прецедент. Судова правотворчість безпосередньо повязана зі зміцненням незалежності суддів та посиленням ролі судової влади як гаранта розвитку демократичних інститутів, з незалежним рівнем захисту прав людини та основних свобод, забезпеченням процесу реалізації конституційних норм та приписів. Це є одним із факторів розвитку України як правової держави, що грунтується на принципі верховенства права.


Філософія права
В курсі висвітлюються найбільш актуальні проблеми філософії права, які жваво обговорюються в сучасній філософсько-правовій літературі (переважно зарубіжній) і мають суттєве значення для сучасної практики. Серед них є чимало незвичних для більшості вітчизняних юристів: чи існує право в реальності; чи можна говорити про "заздалегідь заготовлене право"; чи вимірюється ефективність нормативних приписів ступенем адекватності відтворення ними дійсності; що собою являє "наукове право" - реальність, бажаність чи ілюзію; що є визначальним для співвідношення права і моралі - принципова відмінність, "м'яка" автономність чи гармонійна єдність; що споріднює право з мистецтвом та ін. При висвітленні цих проблем використовуються праці провідних філософів права як недавнього минулого (Г.Радбруха, А. Кауфмана та ін.), так і сучасності (Р. Алексі, Л. Фуллєра, Р. Дворкіна, Б.Мелкевіка та ін.). Практична цінність сформульованих ними концепцій підтверджується прикладами з судової практики.


Фінансове право
Загальні положення правового регулювання фінансових відносин, правовий стан суб’єктів фінансової діяльності. Податкове, банківське право, валютне регулювання, використання цінних паперів. Правове положення Національного банку України й інших форм банківських, фінансово-кредитних установ. Механізми правового регулювання діяльності комерційних банків, їхньої реєстрації, надання банківського кредиту та розрахункових правовідносин. Вивчення нормативної дисципліни спрямоване на формування професії юриста в фінансовій, податковій та банківській сфері. Опанування курсу дасть знання про основні поняття, категорії та інститути фінансового права, навики застосування теоретичних знань у практичній діяльності на різних ділянках у царині фінансів. Курс не тільки містить теоретичні положення й зміст фінансового законодавства, а й сприяє виробленню навиків застосування норм до конкретних ситуацій, які зустрічаються в повсякденному житті. Тому в нього включено як окрему судову практику, так і узагальнення судової практики з окремих питань застосування фінансово-правових норм.


Юридична аргументація


Юридичне тлумачення
Курс "Юридичне тлумачення" є необхідною складовою частиною програми розвитку загальнотеоретичних навичок студентів, оскільки вміти правильно тлумачити норми права - важлива складова юридичного професіоналізму. Він дає можливість поглиблено вивчити історію виникнення поняття "тлумачення", його суть, основні характеристики, способи та методи тлумачення, національне та міжнародне правове регулювання тлумачення норм права. Курс передбачає значну частину практичної роботи та розрахований на студентів 1 р.н. магістерської програми факультету правничих наук. Юридичне тлумачення має важливе значення для будь-якої галузі права і для будь-якого юриста. Щодня фахівцями-правознавцями здійснюється тлумачення значної частини норм права, юридичних текстів, різноманітних правових положень. Часто тлумачення не просто з'ясовує зміст норми права, а й доповнює її новим змістом. Юридична правильність такого доповнення повинна бути чітко обґрунтована і відповідати загальним принципам права відповідної держави, а також вищим нормам законодавства. Тлумачення норм права протягом багатьох століть визнавалося не тільки наукою, але й мистецтвом. Від результатів застосування цієї навички юристами часто залежало дуже багато. Інколи - і долі людей. Тому, розвиток навички юридичного тлумачення для кожного юриста є надзвичайно важливим, оскільки допоможе в повсякденній роботі (чи-то юриста-теоретика, чи то юриста-практика). У процесі вивчення дисципліни "Юридичне тлумачення" студенти отримають знання про сутність, природу тлумачення загалом і юридичного тлумачення зокрема, способи і методи тлумачення, нормативне регулювання здійснення юридичного тлумачення на національному та міжнародному рівні, а також в іноземних державах, ознайомляться з практикою здійснення юридичного тлумачення національними, іноземними та міжнародними судами. Перелік нормативно-правових актів та науково-методичної літератури пропонується викладачем, а студенти, спираючись на нього, також підбирають літературу самостійно. Слід враховувати, що юридичне тлумачення використовує норми різних галузей та інститутів права - конституційного, цивільного, кримінального, міжнародного, процесуальних галузей права тощо. Методи регулювання - імперативний та диспозитивний. Тлумачення національного законодавства суттєво відрізняється від тлумачення міжнародних нормативно-правових актів та іноземного законодавства. Також тлумачення публічно-правових норм (переважно законів) суттєво відрізняється від тлумачення приватноправових норм (переважно договорів). Кожен із цих видів тлумачення має окреме нормативне регулювання та філософське обґрунтування.


Юридичний практикум
Вибіркова навчальна дисципліна, спрямована на одержання практичних знань, вмінь та навичок для опанування правничою професією. Курс складається з двох частин - теоретичної та практичної. Теоретична частина передбачає обов'язкове відвідання семінарів-тренінгів, які знайомлять студентів з правилами роботи юридичної клініки, особливостями спілкування з клієнтом під час інтерв'ювання, консультування, а також методикою підготовки письмових правових консультативних висновків. Практична частина курсу - це робота студента-консультанта по конкретній справі, що надходять до Правничої клініки. Вона складається з двох етапів - самостійної роботи над матеріалами справи та консультування з підготовки справи з викладачем. Необхідне обов'язкове попереднє опанування курсів з конституційного права, цивільного права,, цивільного процесуального права, трудового права, сімейного права, житлового права , права соціального забезпечення та ін.


Юриспруденція в англосаксонському праві
Курс «Юриспруденція в англо-саксонському праві» - це філософсько-правовий вибірковий курс, спрямований на ознайомлення студентів із основами англосаксонського праворозуміння, глибинними філософськими концепціями, які сформували дану правову сім’ю та основними її сучасними теоретичними та філософськими підходами. Common Law Jurisprudence is an elective course which provides students with philosophical insight into the basic features of common law foundational grounds, as well as legal philosophical concepts further developed by leading common law world legal scholars and practitioners and applied up to this day. The course applies Socratic method of teaching with high student involvement expected. One of the additional aims of this course is to enrich students’ existing knowledge in Legal English terminology, and to enrich their knowledge in common law terminology specifically.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна