fall timetable

 studii

 

 

Анотації курсів

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Адміністративна відповідальність
Курс "Адміністративна відповідальність". Поки що я не знаю студентів вашого першого курсу, але із впевненістю можу сказати, що кожен (майже кожен) із вас вчиняв адміністративні проступки. Можливо ви ще про це не знаєте, але після опанування курсу критично переглянете свою минулу поведінку. За останні 20 років в Україні до адміністративної відповідальності було притягнуто майже 200 000 000 осіб. А ще більше не було притягнуто! Якщо просто уявити, що притягається приблизно одна особа із 100, то порушників будемо мати вже 20 млрд. (і це тільки в Україні!) Майже кожен із вас був свідком того, як контролери в автобусі (тролейбусі, трамваї) штрафують "зайців". І лише після з'ясування особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення ви зрозумієте, наскільки незаконною є діяльність контролерів. На семінарах ви зможете побути в ролі і такого контролера та його "зайця", поліцейського та водія, особи, яка перевозила через кордон 100 000 євро, особи, у якої знайшли наркотики, дрібного хулігана. Таких прикладів можна навести ще достатньо. Дивись приклад: https://www.youtube.com/watch?v=awxCSYjQWHo&feature=youtu.be Вибір за вами. Але вже час переходити до характеристики наступних курсів. Я спробую об'єднати однією анотацією ці два курси. Знов почну з прикладів. Нещодавно у мене виникла потреба обміняти 2 банківські картки, у яких закінчився строк дії у двох різних банках. Один банк пропонує міняти картку лише в одному, визначеному самим банком, відділенні. На обмін в цьому банку з урахуванням електронної черги я витратив півтори години. Інший банк пропонує своєму клієнту обміняти картку в будь-якому відділенні банку і процедура надання такої послуги займає 15 хвилин. Цей приклад наочно ілюструє важливість процедур в нашому житті. Адміністративна процедура - це своєрідне спілкування з владою. Адміністративна процедура - це діяльність самої влади. Багато проблем виникає не тільки у зв'язку з недосконалістю самої влади, а, переважно, це є наслідком неефективних процедур, корупційних ризиків, відсутністю доступу до необхідної інформації.


Адміністративне право
Виконавча влада та її управлінська спрямованість. Співвідношення виконавчої влади з державним управлінням, адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади, державна служба та її адміністративно-правове регулювання. Засоби забезпечення законності у державному управлінні, адміністративний примус та адміністративна відповідальність. Адміністративне право й державне управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання, соціальної, гуманітарно-культурної, адміністративно-політичної діяльності держави, у міжгалузевих сферах, в основних сферах місцевого самоврядування.


Адміністративне право і процес (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний лекційний курс із адміністративного права та процесу перед атестацією студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.


Адміністративний процес
Основні теорії сучасного адміністративного процесу, конфліктні провадження в адміністративному процесі.Провадження у справах про адміністративні правопорушення.Провадження по забезпеченню прав громадян. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство.


Антикорупційний комплаєнс (англ. мовою)


Аспірантський дослідницький семінар


Банківське право


Верховенство права і конституціоналізм: сучасні проблеми


Вступ до правових досліджень


Гостьовий курс - 4


Гостьовий курс - 4 Оподаткування у сфері бізнесу: міжнародний контекст та Україна


Загальна теорія права
Загальна теорія права посідає особливе місце в системі юридичних наук, оскільки являється дисципліною комплексною, фундаментальною, енциклопедичною, методологічною, юридично-прикладною. Фундаментальна навчальна дисципліна, яка є базовою для вивчення галузевих та інших юридичних наук і визначає основні правові категорії та поняття. Є спробою нового переосмислення питань історичного походження (генезису), розвитку та функціонування права. Досліджує основні підходи до праворозуміння, розглядає питання співвідношення права і людини, права і суспільства, права і держави. Висвітлює основні питання догми права: реалізація і застосування права, методи тлумачення права, правопорушення та юридична відповідальність.


Загальна теорія права (екзамен)


Загальна теорія права (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний повторний лекційний курс перед атестацією.


Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави


Історія права і держави зарубіжних країн


Історія права і держави України


Історія правових учень


Кваліфікаційний екзамен (на вибір - один з чотирьох)


Конституційна юрисдикція


Конституційне право


Конституційне право України (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний повторний курс перед Державним іспитом з дисципліни.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота


Логіка
2д ,4 год./тиж., залік, 3 кредити Мета вибіркового курсу "Логіка"- ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.


Магістерська робота


Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку


Методологія права


Міжнародне податкове право та застосування податкових конвенцій


Мова права


Муніципальне право


Оподаткування окремих транзакцій


Основи права
Основи права - навчальна дисципліна, спрямована на отримання знань про основні типи праворозуміння, формування сучасної правосвідомості та правової культури, наукових уявлень про систему національного права, зокрема таких важливих її галузей, як цивільне право (право власності, зобов'язальне та договірне право, спадкове право), сімейне, адміністративне та трудове право, основи фінансового права, основи кримінального права та процесуальних галезей права.


Податкове право


Порівняльне виборче право


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмежування прав людини. Національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні.


Правове регулювання банкрутства


Правові системи сучасності


Правотворчість: проблеми теорії і практики


Практика


Практика науково-дослідницька "Антропологічна експертиза правових актів"


Практика переддипломна


Прецедентне право Європейського Суду з прав людини


Проблеми порівняльного конституційного права


Розробка дисертаційного проекту


Філософія права
У курсі висвітлюються дисциплінарний статус, предмет, завдання і функції філософії права, дається характеристика її основних підрозділів - правової онтології, правової гносеології, правової аксіології та правової антропології. Спеціальна увага приділяється філософсько-правовим проблемам співвідношення права і закону, критеріям його правовості та природі прав людини.


Фінансове право
Загальні положення правового регулювання фінансових відносин, правовий стан суб’єктів фінансової діяльності. Податкове, банківське право, валютне регулювання, використання цінних паперів. Правове положення Національного банку України й інших форм банківських, фінансово-кредитних установ. Механізми правового регулювання діяльності комерційних банків, їхньої реєстрації, надання банківського кредиту та розрахункових правовідносин. Вивчення нормативної дисципліни спрямоване на формування професії юриста в фінансовій, податковій та банківській сфері. Опанування курсу дасть знання про основні поняття, категорії та інститути фінансового права, навики застосування теоретичних знань у практичній діяльності на різних ділянках у царині фінансів. Курс не тільки містить теоретичні положення й зміст фінансового законодавства, а й сприяє виробленню навиків застосування норм до конкретних ситуацій, які зустрічаються в повсякденному житті. Тому в нього включено як окрему судову практику, так і узагальнення судової практики з окремих питань застосування фінансово-правових норм.


Юридичне тлумачення
Курс "Юридичне тлумачення" є необхідною складовою частиною програми розвитку загальнотеоретичних навичок студентів, оскільки вміти правильно тлумачити норми права - важлива складова юридичного професіоналізму. Він дає можливість поглиблено вивчити історію виникнення поняття "тлумачення", його суть, основні характеристики, способи та методи тлумачення, національне та міжнародне правове регулювання тлумачення норм права. Курс передбачає значну частину практичної роботи. Курс "Юридичне тлумачення" розрахований на студентів1 рюн. магістерської програми факультету правничих наук. Юридичне тлумачення має важливе значення для будь-якої галузі права і для будь-якого юриста. Щодня фахівцями-правознавцями здійснюється тлумачення значної частини норм права, юридичних текстів, різноманітних правових положень. Часто тлумачення не просто з'ясовує зміст норми права, а й доповнює її новим змістом. Юридична правильність такого доповнення повинна бути чітко обґрунтована і відповідати загальним принципам права відповідної держави, а також вищим нормам законодавства. Тлумачення норм права протягом багатьох століть визнавалося не тільки наукою, але й мистецтвом. Від результатів застосування цієї навички юристами часто залежало дуже багато. Інколи - і долі людей. Тому, розвиток навички юридичного тлумачення для кожного юриста є надзвичайно важливим, оскільки допоможе в повсякденній роботі (чи-то юриста-теоретика, чи то юриста-практика). У процесі вивчення дисципліни "Юридичне тлумачення" студенти отримають знання про сутність, природу тлумачення загалом і юридичного тлумачення зокрема, способи і методи тлумачення, нормативне регулювання здійснення юридичного тлумачення на національному та міжнародному рівні, а також в іноземних державах, ознайомляться з практикою здійснення юридичного тлумачення національними, іноземними та міжнародними судами. Перелік нормативно-правових актів та науково-методичної літератури пропонується викладачем, а студенти, спираючись на нього, також підбирають літературу самостійно. Слід враховувати, що юридичне тлумачення використовує норми різних галузей та інститутів права - конституційного, цивільного, кримінального, міжнародного, процесуальних галузей права тощо. Методи регулювання - імперативний та диспозитивний. Тлумачення національного законодавства суттєво відрізняється від тлумачення міжнародних нормативно-правових актів та іноземного законодавства. Також тлумачення публічно-правових норм (переважно законів) суттєво відрізняється від тлумачення приватноправових норм (переважно договорів). Кожен із цих видів тлумачення має окреме нормативне регулювання та філософське обґрунтування. Оволодіння курсом передбачає здобуття необхідних знань на лекціях і самостійно, а також у процесі роботи на семінарських заняттях і при виконанні практичних завдань. В результаті вивчення курсу студенти будуть: Знати: предмет, метод, суть юридичного тлумачення, його види, основні теорії; національну, іноземну та міжнародну нормативну базу, яка регулює питання юридичного тлумачення; суб'єктний склад відносин юридичного тлумачення та правовий статус його учасників; об'єкти юридичного тлумачення; тощо. Вміти: тлумачити норми національного, іноземного (англо-саксонської та континентальної правової сім'ї) законодавства, норм міжнародного права, а також приватноправових документів (договори) відповідно до положень теорії текстуалізму, теорії намірів та телеологічної теорії.


Юридичний практикум


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна