studii

 

 

Анотації курсів

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Адміністративна відповідальність
Курс "Адміністративна відповідальність". Поки що я не знаю студентів вашого першого курсу, але із впевненістю можу сказати, що кожен (майже кожен) із вас вчиняв адміністративні проступки. Можливо ви ще про це не знаєте, але після опанування курсу критично переглянете свою минулу поведінку. За останні 20 років в Україні до адміністративної відповідальності було притягнуто майже 200 000 000 осіб. А ще більше не було притягнуто! Якщо просто уявити, що притягається приблизно одна особа із 100, то порушників будемо мати вже 20 млрд. (і це тільки в Україні!) Майже кожен із вас був свідком того, як контролери в автобусі (тролейбусі, трамваї) штрафують "зайців". І лише після з'ясування особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення ви зрозумієте, наскільки незаконною є діяльність контролерів. На семінарах ви зможете побути в ролі і такого контролера та його "зайця", поліцейського та водія, особи, яка перевозила через кордон 100 000 євро, особи, у якої знайшли наркотики, дрібного хулігана. Таких прикладів можна навести ще достатньо. Дивись приклад: https://www.youtube.com/watch?v=awxCSYjQWHo&feature=youtu.be Вибір за вами. Але вже час переходити до характеристики наступних курсів. Я спробую об'єднати однією анотацією ці два курси. Знов почну з прикладів. Нещодавно у мене виникла потреба обміняти 2 банківські картки, у яких закінчився строк дії у двох різних банках. Один банк пропонує міняти картку лише в одному, визначеному самим банком, відділенні. На обмін в цьому банку з урахуванням електронної черги я витратив півтори години. Інший банк пропонує своєму клієнту обміняти картку в будь-якому відділенні банку і процедура надання такої послуги займає 15 хвилин. Цей приклад наочно ілюструє важливість процедур в нашому житті. Адміністративна процедура - це своєрідне спілкування з владою. Адміністративна процедура - це діяльність самої влади. Багато проблем виникає не тільки у зв'язку з недосконалістю самої влади, а, переважно, це є наслідком неефективних процедур, корупційних ризиків, відсутністю доступу до необхідної інформації.


Адміністративне право
Виконавча влада та її управлінська спрямованість. Співвідношення виконавчої влади з державним управлінням, адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади, державна служба та її адміністративно-правове регулювання. Засоби забезпечення законності у державному управлінні, адміністративний примус та адміністративна відповідальність. Адміністративне право й державне управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання, соціальної, гуманітарно-культурної, адміністративно-політичної діяльності держави, у міжгалузевих сферах, в основних сферах місцевого самоврядування.


Адміністративне право і процес (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний лекційний курс із адміністративного права та процесу перед атестацією студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.


Адміністративний процес
Основні теорії сучасного адміністративного процесу, конфліктні провадження в адміністративному процесі.Провадження у справах про адміністративні правопорушення.Провадження по забезпеченню прав громадян. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство.


Актуальні проблеми теорії права
Висвітлюються теоретично і практично значущі проблеми сучасної теорії права: еволюція предмету і методології, праворозуміння, джерела права, правотворчість і правозастосування, тлумачення нормативних актів, юридична відповідальність тощо. Основна увага приділяється аналізу тенденцій розвитку вітчизняної теоретико-правової думки в контексті європейських інтеґраційних процесів.


Антикорупційний комплаєнс (англ. мовою)


Аспірантський дослідницький семінар


Банківське право


Валютне право
Навчальний курс "Валютне право" передбачає вивчення механізму правового регулювання валютної системи, валютних відносин, валютних операцій, а також валютного регулювання та контролю. Мета курсу - отримання студентами знань у галузі теорії та практики застосування інститутів валютного права. Завдання курсу: - опанування поняття "валютна система", з'ясування її змісту, структури, здійснення класифікації; - ознайомлення з історією виникнення та розвитку міжнародних та регіональних валютних систем; - надати характеристику міжнародних фінансових установ та визначити їх правовий статус і влив на функціонування валютних систем. - ознайомлення з системою суб'єктів валютного регулювання та контролю в Україні, з їх правовим статусом у валютній системі країни; - визначення поняття валютних правовідносин, їх структури, змісту, здійснення їх класифікації; - визначення поняття валюти, валютних операцій, здійснення їх класифікації, - ознайомлення з правилами здійснення валютних операцій, особливостями їх ліцензування; - вивчення правових засад, форм та видів валютного регулювання та контролю; - вивчення судової практики вирішення спорів у сфері валютного регулювання та особливостей судової аргументації; - вивчення поняття та видів юридичної відповідальності за порушення у сфері валютних правовідносин. По закінченні курсу студент повинен знати механізм валютного регулювання й контролю, володіти особливостями юридичної аргументації у сфері валютних відносин та вміти застосовувати свої знання на практиці.


Валютне регулювання і валютний нагляд


Верховенство права і конституціоналізм: сучасні проблеми


Верховенство права: практикум


Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції
Ідея та змістове наповнення курсу надають можливість студентам з різних дисциплін опанувати базові концепції оподатквання основних економичних операцій та навчитися прогнозувати їх податкові наслідки.


Вступ до правових досліджень


Гостьовий курс - 4


Гостьовий курс 1
Читають провідні фахівці. Тематика й обсяг цих курсів визначаються, коли є відповідні пропозиції від викладачів.


Гостьовий курс 5


Гостьовий курс-1 БП


Загальна теорія права


Загальна теорія права
Загальна теорія права посідає особливе місце в системі юридичних наук, оскільки являється дисципліною комплексною, фундаментальною, енциклопедичною, методологічною, юридично-прикладною. Фундаментальна навчальна дисципліна, яка є базовою для вивчення галузевих та інших юридичних наук і визначає основні правові категорії та поняття. Є спробою нового переосмислення питань історичного походження (генезису), розвитку та функціонування права. Досліджує основні підходи до праворозуміння, розглядає питання співвідношення права і людини, права і суспільства, права і держави. Висвітлює основні питання догми права: реалізація і застосування права, методи тлумачення права, правопорушення та юридична відповідальність.


Загальна теорія права (екзамен)


Загальна теорія права (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний повторний лекційний курс перед атестацією.


Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави


Історія права і держави зарубіжних країн


Історія права і держави України


Історія правових учень


Кваліфікаційний екзамен (на вибір - один з чотирьох)


Конституційна юрисдикція


Конституційне право
Конституційне право України базується на положеннях Основного Закону України, який водночас є основним джерелом права всіх інших галузей національного права. Воно взаємно пов'язано з положеннями таких суміжних юридичних наук, як загальна теорія права, конституційне право зарубіжних країн, адміністративне право, права людини та їх захист, порівняльне виборче право і парламентаризм та іншими. Найважливішим завданням курсу є надання студентам глибоких знань галузевого законодавства, положень Конституції України, встановлених нею засад конституційного ладу, механізм у здійснення влади, змісту та обсягу прав і свобод людини і громадянина. Завдання навчального курсу полягає в освоєнні майбутніми юристами комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх майбутніх посадових обов'язків на необхідному професійному рівні. Провідна базова дисципліна, що передбачає вивчення конституційного права своєї країни, як галузі права і науки, стан її розвитку на сучасному етапі, основи конституційного ладу, конституційних прав, свобод та обовязків людини і громадянина, правового статусу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших інститутів.


Конституційне право


Конституційне право


Конституційне право зарубіжних країн
Загальні положення науки державного права. Конституції зарубіжних країн. Конституційно-правові засади суспільного ладу і державної політики. Держава та її конституційно-правовий статус. Політичні партії та партійні системи. Політичний режим. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Політико-територіальний устрій держав. Системи виборів і референдумів; форми правління; парламенту, уряду, місцевого самоврядування, правоохоронних органів. Основи державного права країн, які відіграють важливу роль у світі.


Конституційне право України (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний повторний курс перед Державним іспитом з дисципліни.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Курсова робота


Логіка
2д ,4 год./тиж., залік, 3 кредити Мета вибіркового курсу "Логіка"- ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.


Магістерська робота


Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку


Методологія права


Міжнародне податкове право та застосування податкових конвенцій


Міжнародне податкове право та податкове право ЄС


Мова права


Мова права


Муніципальне право


Оподаткування окремих транзакцій


Основи права
Наукові уявлення про систему національного права. Основи теорії держави і права, конституційні засади державності, права й обов’язки громадян України, основи галузей права України. Опанування цієї обов’язкової для студентів вищих навчальних закладів неюридичного профілю дисципліни творить умови для формування соціально активної особистості, усвідомлення своїх прав і обов’язків, що виникають у галузі конституційного, цивільного, сімейного, трудового права тощо.


Основи права
Наукові уявлення про систему національного права. Основи теорії держави і права, конституційні засади державності, права й обов’язки громадян України, основи галузей права України. Опанування цієї обов’язкової для студентів вищих навчальних закладів неюридичного профілю дисципліни творить умови для формування соціально активної особистості, усвідомлення своїх прав і обов’язків, що виникають у галузі конституційного, цивільного, сімейного, трудового права тощо.


Основи права
Основи права - навчальна дисципліна, спрямована на отримання знань про основні типи праворозуміння, формування сучасної правосвідомості та правової культури, наукових уявлень про систему національного права, зокрема таких важливих її галузей, як цивільне право (право власності, зобов'язальне та договірне право, спадкове право), сімейне, адміністративне та трудове право, основи фінансового права, основи кримінального права та процесуальних галезей права.


Податкове право


Податкові процедури та податкове адміністрування
Навчальний курс "Податкові процедури та податкове адміністрування" передбачає поглиблене вивчення механізму правового регулювання адміністрування податків, зборів, платежів (далі податкове адміністрування). Податкове адміністрування - суспільні відносини, врегульовані нормами податкового права й направлені на забезпечення грошових надходжень (податкового та іншого обов'язкового характеру) до державних грошових фондів, учасниками яких є контролюючі органи та платники податків, зборів, платежів. Податкове адміністрування ? складова державного податкового менеджменту (форма діяльності держави, направлена на створення та функціонування системи державного управління оподаткуванням). Податковий менеджмент ? процес управління податковою системою держави з метою реалізації державної податкової політики. Мета курсу отримання студентами знань у галузі теорії та практики застосування інститутів податкового права, направлених на забезпечення виконання платниками податків конституційного податкового обов'язку. Завдання курсу - опанування механізмів податкових процедур, які утворюють внутрішньо узгоджену системну правову процедуру адміністрування податків, зборів, платежів, як то: податкового обліку платників податків та об'єктів оподаткування; узгодження податкового зобов'язання; сплати податків, зборів, платежів; податкового контролю; податкової застави, адміністративного арешту тощо. По закінченні курсу студент повинен знати механізм правового регулювання податкового адміністрування, вміти застосовувати свої знання на практиці.


Порівняльне виборче право


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмежування прав людини. Національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні.


Правничі дослідження, аналіз та письмо


Право на доступ до публічної інформації


Правове регулювання банкрутства


Правові системи сучасності


Правові системи сучасності


Правотворчість: проблеми теорії і практики


Практика


Практика науково-дослідницька "Антропологічна експертиза правових актів"


Практика переддипломна


Прецедентне право Європейського Суду з прав людини


Проблеми порівняльного конституційного права


Розробка дисертаційного проекту


СОТ та регіональна економічна інтеграція


Судова правотворчість


Теорія правозастосування


Філософія права
У курсі висвітлюються дисциплінарний статус, предмет, завдання і функції філософії права, дається характеристика її основних підрозділів - правової онтології, правової гносеології, правової аксіології та правової антропології. Спеціальна увага приділяється філософсько-правовим проблемам співвідношення права і закону, критеріям його правовості та природі прав людини.


Фінансове право
Загальні положення правового регулювання фінансових відносин, правовий стан суб’єктів фінансової діяльності. Податкове, банківське право, валютне регулювання, використання цінних паперів. Правове положення Національного банку України й інших форм банківських, фінансово-кредитних установ. Механізми правового регулювання діяльності комерційних банків, їхньої реєстрації, надання банківського кредиту та розрахункових правовідносин. Вивчення нормативної дисципліни спрямоване на формування професії юриста в фінансовій, податковій та банківській сфері. Опанування курсу дасть знання про основні поняття, категорії та інститути фінансового права, навики застосування теоретичних знань у практичній діяльності на різних ділянках у царині фінансів. Курс не тільки містить теоретичні положення й зміст фінансового законодавства, а й сприяє виробленню навиків застосування норм до конкретних ситуацій, які зустрічаються в повсякденному житті. Тому в нього включено як окрему судову практику, так і узагальнення судової практики з окремих питань застосування фінансово-правових норм.


Юридична аргументація в податкових спорах
Курс "Юридична аргументація в податкових спорах" за своїм призначенням є навчальною дисципліною практично-прикладного характеру та змісту і передбачає отримання студентами не лише теоретичних знань з питань юридичної аргументації, а й вироблення практичних навичок з її застосування у податкових спорах. Аргументація (від лат. argumentatio) - наведення доказів з метою обгрунтування певної думки, зміни позиції чи переконання іншої сторони. Різновидом аргументації є юридична аргументація, під час здійснення якої характерною (відмітною) ознакою є використання права (його принципів, норм тощо), зокрема в процесі публічних правових диспутів, судових дебатів тощо, під час яких мають прояв такі складові аргументації як риторика, діалектика, топіка, використовуються різні моделі аргументації. З іншого боку, юридичну аргументацію можна визначити по суті робочим інструментом правників у всіх сферах права, включаючи податкове. Мета курсу - отримання студентами знань і практичних навичок щодо здійснення юридичної аргументації у податкових спорах. Завдання курсу - опанування студентами прийомів, способів, засобів застосування юридичної аргументації в податкових спорах, розв'язання яких може відбуватися як в адміністративному, так і судовому порядку. По закінченні курсу студент має володіти навиками юридичної аргументації в податкових спорах.


Юридична компаративістика


Юридична термінологія


Юридична термінологія
Комплекс знань про правничий термін, його природу,характеристики і системні зв"язки. Шляхи формування термінології права. Національні та інтернаціональні правничі терміни та терміноелементи. Терміни права у лексикографічних джерелах. Законодавчі та наукові дефініції термінів. Аналіз труднощів терміновживання у юридичному мовленні.


Юридичне тлумачення
Курс "Юридичне тлумачення" є необхідною складовою частиною програми розвитку загальнотеоретичних навичок студентів, оскільки вміти правильно тлумачити норми права - важлива складова юридичного професіоналізму. Він дає можливість поглиблено вивчити історію виникнення поняття "тлумачення", його суть, основні характеристики, способи та методи тлумачення, національне та міжнародне правове регулювання тлумачення норм права. Курс передбачає значну частину практичної роботи. Курс "Юридичне тлумачення" розрахований на студентів1 рюн. магістерської програми факультету правничих наук. Юридичне тлумачення має важливе значення для будь-якої галузі права і для будь-якого юриста. Щодня фахівцями-правознавцями здійснюється тлумачення значної частини норм права, юридичних текстів, різноманітних правових положень. Часто тлумачення не просто з'ясовує зміст норми права, а й доповнює її новим змістом. Юридична правильність такого доповнення повинна бути чітко обґрунтована і відповідати загальним принципам права відповідної держави, а також вищим нормам законодавства. Тлумачення норм права протягом багатьох століть визнавалося не тільки наукою, але й мистецтвом. Від результатів застосування цієї навички юристами часто залежало дуже багато. Інколи - і долі людей. Тому, розвиток навички юридичного тлумачення для кожного юриста є надзвичайно важливим, оскільки допоможе в повсякденній роботі (чи-то юриста-теоретика, чи то юриста-практика). У процесі вивчення дисципліни "Юридичне тлумачення" студенти отримають знання про сутність, природу тлумачення загалом і юридичного тлумачення зокрема, способи і методи тлумачення, нормативне регулювання здійснення юридичного тлумачення на національному та міжнародному рівні, а також в іноземних державах, ознайомляться з практикою здійснення юридичного тлумачення національними, іноземними та міжнародними судами. Перелік нормативно-правових актів та науково-методичної літератури пропонується викладачем, а студенти, спираючись на нього, також підбирають літературу самостійно. Слід враховувати, що юридичне тлумачення використовує норми різних галузей та інститутів права - конституційного, цивільного, кримінального, міжнародного, процесуальних галузей права тощо. Методи регулювання - імперативний та диспозитивний. Тлумачення національного законодавства суттєво відрізняється від тлумачення міжнародних нормативно-правових актів та іноземного законодавства. Також тлумачення публічно-правових норм (переважно законів) суттєво відрізняється від тлумачення приватноправових норм (переважно договорів). Кожен із цих видів тлумачення має окреме нормативне регулювання та філософське обґрунтування. Оволодіння курсом передбачає здобуття необхідних знань на лекціях і самостійно, а також у процесі роботи на семінарських заняттях і при виконанні практичних завдань. В результаті вивчення курсу студенти будуть: Знати: предмет, метод, суть юридичного тлумачення, його види, основні теорії; національну, іноземну та міжнародну нормативну базу, яка регулює питання юридичного тлумачення; суб'єктний склад відносин юридичного тлумачення та правовий статус його учасників; об'єкти юридичного тлумачення; тощо. Вміти: тлумачити норми національного, іноземного (англо-саксонської та континентальної правової сім'ї) законодавства, норм міжнародного права, а також приватноправових документів (договори) відповідно до положень теорії текстуалізму, теорії намірів та телеологічної теорії.


Юридичний практикум
Курс складається з двох частин – теоретичної та практичної. Теоретична частина передбачає обов’язкове відвідування семінарів-тренінгів. Практична – це робота студента-консультанта з конкретними справами, що надходять до Правничої клініки. Вона охоплює два етапи – самостійну працю над матеріалами справи та консультації з викладачем щодо підготовки справи.


Юридичний практикум


Юридичний практикум


Юриспруденція в англосаксонському праві


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна