studii

 

 

Анотації курсів

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Адміністративна відповідальність
Вибіркова навчальна дисципліна вивчає інститут адміністративної відповідальності до сучасних потреб суспільства. Метою курсу є опанування правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності. Особлива увага приділяється практичним аспектам адміністративної відповідальності, як одного із видів юридичної відповідальності.Адміністративна відповідальність базується на положеннях Конституції України, законів України. актах Президента та Уряду України, актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.


Адміністративне право
Виконавча влада та її управлінська спрямованість. Співвідношення виконавчої влади з державним управлінням, адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади, державна служба та її адміністративно-правове регулювання. Засоби забезпечення законності у державному управлінні, адміністративний примус та адміністративна відповідальність. Адміністративне право й державне управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання, соціальної, гуманітарно-культурної, адміністративно-політичної діяльності держави, у міжгалузевих сферах, в основних сферах місцевого самоврядування.


Адміністративне право і процес (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний лекційний курс із "Адміністративного права" та "Адміністративного процесу" перед атестацією студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальнсті 081 Право.


Адміністративний процес
Ключову роль у захисті прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушеня з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування відіграє адміністративне судочинство, оскільки саме з його появою в Україні було запроваджено судовий контроль за дотриманням законності суб'єктами владних повноважень на якісно новому рівні. Системне розуміння адміністративного судочинства передбачає встановлення його місця не лише в предметі адміністративного права. Важливе теоретичне значення має вирішення питання про його співвідношення з всією сукупністю адміністративно-процесуальних форм, що утворюють поняття "адміністративний процес". Курс "Адміністративний процес" вивчає : Основні теорії сучасного адміністративного процесу, конфліктні провадження в адміністративному процесі; Провадження у справах про адміністративні правопорушення; Провадження по забезпеченню прав громадян; Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство.


Аспірантський дослідницький семінар


Банківське право
Курс "Банківське право" включає вивчення загальних питань теорії банківської справи, банківського законодавства та дає характеристику правовідносин та фінансово-правових норм банківської сфери. студенти отримують знання про банківську систему України, ознайомлюються з банківськими системами інших країн, практикою розгляду судами банківських спорів. Курс включає в себе не тільки теоретичні положення й зміст банківського законодавства. Засвоєння курсу сприяє виробленню навиків застосування норм до конкретних ситуацій, які зустрічаються в повсякденному житті. Тому в нього включено як окрему судову практику, так і узагальнення судової практики з окремих питань застосування норм банківського законодавства. Курс має як пізнавальне, так і практичне значення, а отже, для оволодіння курсом важливим є не тільки вивчення понять, термінів банківського права, а й пізнання закономірностей цієї галузі та набуття навиків самостійного і творчого аналізу правових норм з метою навчитися критично осмислювати їх зміст та професійно застосовувати на практиці.


Валютне регулювання і валютний нагляд
Метою вибіркового професійно орієнтованого курсу "Валютне регулювання і валютний нагляд" є опанування знаннями у сфері регулювання валютних відносин, зокрема, таких понять як "валюта", "валютна система", "валютна політика", "валютні цінності", "валютні операції", "валютний ринок", валютний нагляд за валютними операціями, що здійснюються учасниками валютного ринку. Курс вивчає теоретичні положення, вивчення валютного законодавства, практичні завдання та судову практику у цій сфері. Курс "Валютне регулювання і валютний нагляд" є авторським.


Верховенство права і конституціоналізм: сучасні проблеми
"Верховенство права та констиуціоналізм: сучасні проблеми" - це прикладна комплексна дисципліна, яка знайомить студентів з особливостями практичного застосування верховенства права та його складових (елементів). крізь призму практичних завдань студенти розглядатимуть такі складові елементи верховенства права як законність, юридична визначеність, рівність перед законом та недискримінація, пропорційність (домірність), запобігання зловживанню повноваженнями, доступ до правосуддя. Дисципліна має на меті розвинути у студентів розуміння інструментів та механізмів застосування верховенства права в конституційному судочинстві та інших прикладних сферах правознавства, закласти основи для вивчення різних галузей права, а також підвищити рівень правової культури здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.


Верховенство права: практикум
«Верховенство права: практикум» - це прикладна комплексна дисципліна, яка передбачає ознайомлення студентів з особливостями практичного застосування верховенства права та його складових (елементів). Студенти крізь призму практичних завдань розглядатимуть такі складові елементи верховенства права як: законність, юридична визначеність, рівність перед законом та недискримінація, пропорційність (домірність), запобігання зловживанню повноваженнями, доступ до правосуддя. Дисципліна має на меті розвинути в студентів розуміння інструментів та механізмів застосування верховенства права в прикладних сферах правознавства, закласти основи для вивчення різних галузей права, а також підвищити рівень правової культури студентів.


Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції
Курс "Взаємодія держави і суспільства у сфері протидії корупції" є міждисциплінарною навчальною дисципліною, що складається з двох частин: перша частина присвячена загальнотеоретичним питанням сутності та природи корупції. Під час опанування її будуть розкриті питання побутової (дрібної) та великої політичної корупції, висвітлено специфіку корупції та підходи щодо протидії корупції. Окреслено причини та передумови корупції; друга частина курсу присвячена вивченню правових засад та інституційних механізмів запобігання корупції, знайомству з найкращими міжнародними практиками протидії корупції, новелами антикорупційного законодавства та інструментами протидії корупції в Україні.


Вступ до правових досліджень
Курс "Вступ до правових досліджень" передбачає отримання студентами знань і навичок здійснення правових досліджень. При цьому правові дослідження слід розуміти як у широкому, так і вузькому значеннях. Фахівці правничих спеціальностей: правники - юристи підприємств, адвокати, нотаріуси, судді, прокурори, аби якісно виконувати свою справу, обов'язково мають здійснювати правові дослідження щодо конкретних життєвих ситуацій. У вузькому розумінні мова йде про наукові правові дослідження студентів, які під час навчання виконують певні види робіт - написання есе, рефератів, курсових та кваліфікаційних магістерських робіт, що мають відповідати встановленим вимогам до таких видів робіт, дотримуватися академічної етики, не порушувати академічну доброчесність, уникати в цих роботах плагіату в будь-яких його проявах. Не виключається й те, що студенти займатимуться підготовкою наукових статей, тез, братимуть участь в усіляких наукових заходах як у межах Академії (щороку у Наукових записках публікуються статті студентів правничого факультету, що виконані на високому рівні, мають самостійні наукові висновки), так і в заходах інших ВНЗ (студентські конференції тощо), що також потребує знань і навичок здійснення наукових правових досліджень.


Гостьовий курс - 3


Єдиний державний кваліфікаційний іспит


Загальна теорія права
Загальна теорія права посідає особливе місце в системі юридичних наук, оскільки являється дисципліною комплексною, фундаментальною, енциклопедичною, методологічною, юридично-прикладною. Фундаментальна навчальна дисципліна, яка є базовою для вивчення галузевих та інших юридичних наук і визначає основні правові категорії та поняття. Є спробою нового переосмислення питань історичного походження (генезису), розвитку та функціонування права. Досліджує основні підходи до праворозуміння, розглядає питання співвідношення права і людини, права і суспільства, права і держави. Висвітлює основні питання догми права: реалізація і застосування права, методи тлумачення права, правопорушення та юридична відповідальність.


Загальна теорія права (екзамен)


Загальна теорія права (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний лекційний курс фундаментальної дисципліни "Загальна теорія права" перед атестацією здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі сеціальності 081 Право.


Загальна теорія права для управлінців


Історія права і держави зарубіжних країн
"Історія держави і права зарубіжних країн" передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю і ставить за мету підготувати студентів до вивчення ряду основних та спеціальних юридичних дисциплін, надати їм цілісної картини зародження та еволюції основних інститутів держави і права, поглибити їхнє сприйняття розвитку світу, систематизувати та встановити причинно - наслідкові зв'язки у розвитку державних та правових категорій людства. Предметом вивчення дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути держави та права, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.


Історія права і держави України
Фундаментальна навчальна дисципліна "Історія права і держави України" має на меті: формування цілісного, наукового та професійно орієнтованого світогляду правників; поглиблення знань про історичний досвід вітчизняного правотворення; формування національної свідомості й поваги до правової спадщини українського народу; розвиток правової культури; набуття теоретичних знань про генезу правової системи України та можливість прогнозування її подальшої еволюції. Студенти отримують знання про предмет та методологію історії права і держави, її місце і роль в системі юридичних наук, зміст основних категорій історико-правової науки, періодизацію вітчизняного права та еволюцію державного ладу, динаміку правового становища окремих соціальних груп населення; основні джерела та генезу галузей матеріального та процесуального права, головні етапи виникнення і розвитку принципів демократичної соціальної правової держави, розподілу влади, пріоритету прав і свобод людини.


Історія правових учень
Метою курсу "Історія правових учень" є вивчення основних етапів розвитку світової правової думки, зокрема в Європі, США та в Україні від стародавніх часів до початку ХХІ ст. Простежуються витоки передусім західної правової традиції, формується уявлення про розвиток її доктринального підгрунтя, становлення та здобутки правової науки (зокрема, загальнотеоретичної юриспруденції) та її вплив на юридичну практику. Основну увагу приділено дослідженню загального контексту розвитку того або іншого вчення чи правової школи. їх звязку із сучасними їм правовими реаліями та попередніми правовими доктринами, методології, яка використовувалась їх представниками, ролі та значенні певної теорії, концепції, ідеї для подальшого розвитку правової думки. Враховуючи обмежений обсяг годин, детально досліджуються лише окремі. найбільш суттєві правові теорії та концепції.


Кваліфікаційний екзамен (на вибір - один з чотирьох)


Конституційна юрисдикція
Навчальна дисципліна "Конституційна юстиція" вивчає функціонування в Україні інституту конституційної юстиції, що представлений діяльністю Конституційного Суду України - єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. У курсі визначено місце органу конституційної юстиції в системі правової охорони Конституції України, аналізується правова природа, засади організації, основні напрями діяльності Конституційного Суду України за чинним законодавством України, правова природа та проблеми реалізації його актів, засади і процедура конституційного провадження.


Конституційне право
"Конституційне право" - це фундаментальна дисципліна, що передбачає ознайомлення студентів з основами теорії конституційного права та практики її реалізації як в Україні. так і в порівняльному аспекті. Студентам пропонується комплексний матеріал щодо теоретичних засад становлення та розвитку конституцій, конституціоналізму, значення та сутності конституційних цінностей та принципів конституційного права, конституційного регулювання прав людини, конституційно-правових засад організації публічної влади, відповідного статусу публічної влади та інших інститутів. Дисципліна має на меті навчити студентів розумінню конституційного права як основи національного права, що створює систему координат розвитку інших галузей права в національній правовій системі.


Конституційне право (екзамен)
Провідна базова дисципліна, що передбачає вивчення конституційного права своєї країни, як галузі права і науки, стан її розвитку на сучасному етапі, основи конституційного ладу, конституційних прав, свобод та обовязків людини і громадянина, правового статусу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших інститутів.


Конституційне право (оглядовий курс лекцій)
Інтенсивний лекційний курс із "Конституційного права" перед атестацією студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальнсті 081 Право.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Курсова робота – одна з форм самостійної роботи студента/студентки. Її підготовка – важливий етап в опануванні навчальної дисципліни, написанні кваліфікаційної роботи, підготовки до самостійної професійної діяльності. Мета написання та захисту курсової роботи на 1 році магістерської програми – здобути навички підготовки якісного огляду літератури, що передбачає порівняння наукових підходів до вирішення практичної або теоретичної правової проблеми на основі аналізу джерел доступних українською, російською, англійською або іншими іноземними мовами.


Логіка
Мета вибіркового курсу "Логіка"- формування цілісного, наукового та професійно орієнтованого світогляду майбутніх юристів. Курс спрямований на формування критичного мислення , що базується на вмінні застосовувати основні закони логіки. встановлювати логічні відносини між судженнями, оперувати основними видами умовиводів. Він знайомить слухачів з логічними операціями з поняттями, що застосовуються в юриспруденції для аналізу правових явищ, широко використовуються у правотворчій та правозастосовчій діяльності органів державної влади, та є необхідними для вивчення фундаментальних навчальних дисциплін. Курс сприяє розвитку аналітичних здібностей студентів, мистецтва аргументації, доказування, спростування юридичних фактів, навчає правильно застосовувати закони логіки, проводити логічні операції з поняттями, надавати коректну оцінку їх змісту, значенню, правильності застосування для вирішення конкретної юридичної справи. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогістики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.


Магістерська робота
Магістерська кваліфікаційна робота - форма підготовки та підсумкової атестації студента за освітньо-науковою програмою 081 Право. Її захистом перед екзаменаційною (атестаційною) комісією завершується курс навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Якістю змісту та захисту цієї роботи визначається рівень підготовки випускника до професійної діяльності.


Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку


Методологія права
Метою нормативного курсу "Методологія права" є оволодіння сучасними методами дослідження правових явищ та розвязання теоретичних проблем у навчальному процесі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. Завданням курсу є розкриття змісту методології наукових досліджень в галузі права, в тому числі правотворчості та правозастосування. з'ясування поняття, предмету, компонентів, рівнів методології права, засобів наукового аналізу сучасних правових явищ та теорій, що дозволяє студентам оволодіти сучасною методикою та інструментарієм наукових правових досліджень.


Міжнародне податкове право та застосування податкових конвенцій
Метою курсу "Міжнародне податкове право та застосування податкових конвенцій" є вивчення засад міжнародного оподаткування, правил тлумачення та застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування та основних цілей міжнародного планування для транскордонного бізнесу. Цей курс дає можливість студентам ознайомитися з основними концепціями міжнародного податкового права, змістом Модельних конвенцій ОЕСР та ООН, підходами до тлумачення податкових договорів, здобути знання щодо практичних аспектів застосування міжнародних податкових договорів. Крім того, курс покликаний сформувати у студентів розуміння основних інструментів міжнародного податкового планування для транснаціональних корпорацій та практичних аспектів їх використання у зовнішньоекономічній діяльності.


Мова права
Курс є змістовною частиною загальнотеоретичної юриспруденції та продовженням навчальної дисципліни "Загальна теорія права". Дисципліна "Мова права" висвітлює актуальні питання взаємодії мови і права, особливостей юридичної мови, правила використання юридичної термінології та юридичних конструкцій, а також інші елементи юридичної техніки.Розглядає як мовна невизначеність узгоджується з принципом правової визначеності як складовою верховенства права. Актуалізує світовий тренд Plain Legal Language.


Муніципальне право
Метою курсу "Муніципальне право" є вивчення студентами конституційних засад муніципального права, генези розвитку місцевого самоврядування, основних його моделей та інститутів на підставі аналізу законодавства України з місцевого самоврядування, міжнародно-правових актів та доктринальних положень з метою формування вміння правильно оцінювати конкретні муніципально-правові явища, виробити вміння тлумачити нормативно-правові акти у сфері місцевого самоврядування та застосовувати їх до практичних проблем. Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми права, що регламентують суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування, тобто пов'язані з виникненням і здійсненням місцевого самоврядування на конституційно-правовій основі; з організацією, формами та гарантіями місцевого самоврядування; з реалізацією компетенції муніципальних органів.


Оподаткування окремих транзакцій
Метою курсу "Оподаткування окремих транзакцій" є вивчення порядку та процедур оподаткування окремих транзакцій, що здійснюються юридичними та фізичними особами, відповідно до податкового законодавства України. Цей курс дає можливість студентам ознайомитися з основними підходами до кваліфікації різноманітних транзакцій для цілей оподаткування, комплексними способами оцінки податкового навантаження та оптимізації оподаткування в рамках окремих транзакцій, що здійснюються фізичними та юридичними особами як в межах України, так і в рамках зовнішньоекономічної діяльності.


Оподаткування у сфері бізнесу: міжнародний контекст та Україна


Основи конституційного права


Основи права
"Основи права" - навчальна дисципліна для студентів неюридичних спеціальностей, спрямована на формування сучасної правосвідомості та правової культури, одержання наукових уявлень про систему національного права. Опанування курсу "Основ права" створює умови для формування соціально-активної особистості, правова поведінка якої базується на усвідомленні своїх прав і обов'язків, інформованості про засоби захисту своїх правових інтересів, самостійному розв'язанні цілої низки власних питань, що виникають у галузі конституційного, цивільного, спадкового, сімейного, права інтелектуальної власності, фінансового та податкового, трудового права тощо.


Податкове право
Податки, збори та інші обов'язкові платежі є значним джерелом акумуляції коштів до фінансової системи України, їх справляння відбувається за законодавчо визначеним механізмом, головним призначенням якого є реалізація податкової політики держави. Навчальний курс "Податкове право" дає можливість поглиблено вивчити правовий механізм оподаткування. На сучасному етапі розвитку податкове право визначається як складний інститут фінансового права, за іншими науковими підходами - підгалуззю фінансового права, самостійною галуззю права, предметом регулювання якого є фінансові (податкові) відносини, направлені на забезпечення грошових надходжень податкового характеру від платників податків, зборів, платежів до державних грошових фондів (бюджетів різних рівнів), учасниками яких є держава, уповноважені державою органи та платники податків, зборів, платежів. У процесі вивчення дисципліни "Податкове право" студенти отримують знання про предмет, метод, джерела, систему податкового права, податкові правовідносини, податкові норми, податкове законодавство, обов'язкові платежі (податок, збір, мито, інші публічного характеру платежі), правовий механізм оподаткування, податковий контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства, а також про податки і збори, сукупність яких становить податкову систему України.


Права людини та їх захист
Основні підходи до розуміння природи прав людини, позиція Конституції України у цьому питанні, критерії класифікації прав людини, характеристика їхніх основних видів. Конституційні підстави для обмеження прав людини. Метою курсу "Права людини та їх захист" є ознайомлення студентів з особливостями прав особи в древніх цивілізаціях, у Древній Месопотамії, Древній Греції і Древньому Римі, історичними витоками ідеї прав людини, основними філософськими течіями природного права і філософськими концепціями прав людини, в тому числі формуванням ідеї індивідуальних прав і прав людини, процесом універсалізації прав людини, критеріями їх класифікації, підставами обмеження прав людини, національними та міжнародними механізмами їх забезпечення і захисту.


Правове регулювання банкрутства
Метою курсу "Правове регулювання банкрутства" є опанування знаннями із теорії та практики застосування права неспроможності (банкрутства). Ввідносини неспроможності (банкрутства), будучи у своїй основі економічними, врегульовані нормами права. Правові системи світу виробили різні механізми правового регулювання економічної неспроможності, їх закріплення здійснено у законодавствах країн світу. Після набуття незалежності Україна відновила дію інституту банкрутства та створила систему, направлену на регулювання відносин неспроможності, - право неспроможності, законодавство про неспроможність (банкрутство). У процесі вивчення дисципліни "Правове регулювання банкрутства" студенти отримують знання про вищезазначену систему, ознайомлюються з практикою розгляду господарськими судами справ про банкрутство.


Правове забезпечення бізнесу
Основи права - навчальна дисципліна, спрямована на отримання знань про основні типи праворозуміння, формування сучасної правосвідомості та правової культури, наукових уявлень про систему національного права, зокрема таких важливих її галузей, як цивільне право (право власності, зобов'язальне та договірне право, спадкове право), сімейне, адміністративне та трудове право, основи фінансового права, основи кримінального права та процесуальних галезей права, верховенство права і захист прав людини.


Правове регулювання цифрових технологій. Практичний аспект застосування


Правові системи сучасності
Дисципліна розглядає правові системи держав в порівняльному плані, дає можливість подивитися на неї крізь призму інших правових систем, дозволяє глибше зрозуміти ті явища і процеси, які відбуваються в цій правовій системі, ефективніше вирішувати виниклі в ній проблеми, своєчасно вносити необхідні корективи в механізм правового регулювання суспільних відносин в державі. «Правові системи сучасності» є навчальною дисципліною, яка заснована на порівняльно-правових дослідженнях, вивчає правову різноманітність сучасного світу, класифікує правові системи, аналізує загальні принципи та закономірності виникнення, функціонування та розвитку основних правових систем світу. Ця навчальна дисципліна є одним з обов’язкових елементів якісної освітньо-професійної підготовки фахівців у галузі права, політології.


Правотворчість: проблеми теорії і практики
Вивчення курсу "Правотворчість: проблеми теорії і практики" має на меті оволодіння системою сучасних знань про поняття, види і принципи правотворчості, правотворчу техніку, правила і засоби створення і систематизації правових актів. Завдання курсу: поглиблене вивчення проблем правотворчості та правотворчої техніки, формування вміння застосовувати досягнення різних наук в сфері правотворчості, навчити студентів використовувати світовий досвід у сфері правотворчості, поєднати досягнення юридичної науки з практикою, підготувати студентів до участі в правотворчій діяльності органів державної влади та до науково-дослідної і викладацької роботи.


Практика
ПРАКТИКА здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право є однією з форм навчального процесу підготовки магістрів права. ПРАКТИКА здійснюється у відповідності до основної освітньої навчальної програми і програми ПРАКТИКИ та забезпечує системно-діяльнісний підхід до підготовки магістрів в галузі науково-дослідної діяльності. ПРАКТИКА проводиться з метою збору, аналізу й узагальнення актуальних наукової проблеми та/або наукового матеріалу, розробки й опрацювання наукових ідей в контексті написання магістерської роботи, закріплення навичок самостійної науково-дослідницької роботи, а також практичної участі в науково-дослідницькій роботі в колективі.


Практика науково-дослідницька "Антропологічна експертиза правових актів"
Практика науково-дослідницька "Антропологічна експертиза правових актів" ставить за мету вивчення нормативно-правових актів та методичних рекомендацій щодо особливостей, видів, алгоритму та критеріїв проведення юридичних експертиз та складення експертних висновків щодо різноманітних правових актів (проєктів НПА, НПА, міжнародних актів, концепцій правових реформ, тощо) через призму людиноцентричного праворозуміння, міжнародних стандартів захисту прав людини та верховенства права; ознайомлення з кращими зразками експертних (аналітичних) висновків та інструменти їх проведення (чек-листи тощо); ознайомлення з елементами законодавчої техніки щодо підготовки змін до законів та законопроєктів.


Практика переддипломна
Переддипломна практика студентів магістерської програми "Право" є однією з форм навчального процесу підготовки магістрів права. Мета переддипломної практики - збір й опрацювання наукових, інформаційних джерел (статей, монографій тощо) та матеріалів, які розкривають практику нормозастосування та нормотворення, для підготовки та написання магістерської кваліфікаційної роботи відповідно до обраної студентом теми цієї роботи. Завдання практики - зібрати та проаналізувати наукову, методичну та монографічну літературу, нормативні документи і правові акти локального характеру, якими врегульовується виникнення, зміна та припинення правових відносин, що є предметом дослідження, а також дослідити особливості прийняття відповідних законодавчих і нормативних актів, визначивши специфіку їх застосування щодо конкретних юридичних фактів.


Прецедентне право Європейського Суду з прав людини
Вивчення курсу студентами має на меті оволодіння ними системою сучасних знань про основні концепції, поняття та категорії прав людини, способи тлумачення норм про права людини та особливості їх судового захисту у контексті діяльності Європейського суду з прав людини. Завдання курсу: поглиблене вивчення студентами Конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950) у контексті практики її застосування Європейським Судом з прав людини, навчити студентів використовувати прецеденти ЕСПЛ у правотворчості та у правозастосуванні, підготувати студентів до їх можливої роботи у судових та правоохоронних органах та до науково-дослідної і викладацької роботи. Дисципліна "Прецедентне право Європейського Суду з прав людини" є базовою для розуміння роцесів формування та розвитку європейського прецедентного права з прав людини. У результаті вивчення курсу студенти отримують систему сучасних знань та практичні навички у щодо розуміння та застосування прецедентного права ЕСПЛ.


Розробка дисертаційного проекту


Судова правотворчість
Вибірковий курс присвячений питанням судової правотворчості як сучасного феномену, що має спільні риси у більшості правових систем сучасності, та в історичному плані, грунтується на такому понятті як судовий прецедент. Судова правотворчість безпосередньо повязана зі зміцненням незалежності суддів та посиленням ролі судової влади як гаранта розвитку демократичних інститутів, з незалежним рівнем захисту прав людини та основних свобод, забезпеченням процесу реалізації конституційних норм та приписів. Це є одним із факторів розвитку України як правової держави, що грунтується на принципі верховенства права.


Філософія права
В курсі висвітлюються найбільш актуальні проблеми філософії права, які жваво обговорюються в сучасній філософсько-правовій літературі (переважно зарубіжній) і мають суттєве значення для сучасної практики. Серед них є чимало незвичних для більшості вітчизняних юристів: чи існує право в реальності; чи можна говорити про "заздалегідь заготовлене право"; чи вимірюється ефективність нормативних приписів ступенем адекватності відтворення ними дійсності; що собою являє "наукове право" - реальність, бажаність чи ілюзію; що є визначальним для співвідношення права і моралі - принципова відмінність, "м'яка" автономність чи гармонійна єдність; що споріднює право з мистецтвом та ін. При висвітленні цих проблем використовуються праці провідних філософів права як недавнього минулого (Г.Радбруха, А. Кауфмана та ін.), так і сучасності (Р. Алексі, Л. Фуллєра, Р. Дворкіна, Б.Мелкевіка та ін.). Практична цінність сформульованих ними концепцій підтверджується прикладами з судової практики.


Фінансове право
Загальні положення правового регулювання фінансових відносин, правовий стан суб’єктів фінансової діяльності. Податкове, банківське право, валютне регулювання, використання цінних паперів. Правове положення Національного банку України й інших форм банківських, фінансово-кредитних установ. Механізми правового регулювання діяльності комерційних банків, їхньої реєстрації, надання банківського кредиту та розрахункових правовідносин. Вивчення нормативної дисципліни спрямоване на формування професії юриста в фінансовій, податковій та банківській сфері. Опанування курсу дасть знання про основні поняття, категорії та інститути фінансового права, навики застосування теоретичних знань у практичній діяльності на різних ділянках у царині фінансів. Курс не тільки містить теоретичні положення й зміст фінансового законодавства, а й сприяє виробленню навиків застосування норм до конкретних ситуацій, які зустрічаються в повсякденному житті. Тому в нього включено як окрему судову практику, так і узагальнення судової практики з окремих питань застосування фінансово-правових норм.


Юридична аргументація


Юридичне тлумачення
Курс "Юридичне тлумачення" є необхідною складовою частиною програми розвитку загальнотеоретичних навичок студентів, оскільки вміти правильно тлумачити норми права - важлива складова юридичного професіоналізму. Він дає можливість поглиблено вивчити історію виникнення поняття "тлумачення", його суть, основні характеристики, способи та методи тлумачення, національне та міжнародне правове регулювання тлумачення норм права. Курс передбачає значну частину практичної роботи та розрахований на студентів 1 р.н. магістерської програми факультету правничих наук. Юридичне тлумачення має важливе значення для будь-якої галузі права і для будь-якого юриста. Щодня фахівцями-правознавцями здійснюється тлумачення значної частини норм права, юридичних текстів, різноманітних правових положень. Часто тлумачення не просто з'ясовує зміст норми права, а й доповнює її новим змістом. Юридична правильність такого доповнення повинна бути чітко обґрунтована і відповідати загальним принципам права відповідної держави, а також вищим нормам законодавства. Тлумачення норм права протягом багатьох століть визнавалося не тільки наукою, але й мистецтвом. Від результатів застосування цієї навички юристами часто залежало дуже багато. Інколи - і долі людей. Тому, розвиток навички юридичного тлумачення для кожного юриста є надзвичайно важливим, оскільки допоможе в повсякденній роботі (чи-то юриста-теоретика, чи то юриста-практика). У процесі вивчення дисципліни "Юридичне тлумачення" студенти отримають знання про сутність, природу тлумачення загалом і юридичного тлумачення зокрема, способи і методи тлумачення, нормативне регулювання здійснення юридичного тлумачення на національному та міжнародному рівні, а також в іноземних державах, ознайомляться з практикою здійснення юридичного тлумачення національними, іноземними та міжнародними судами. Перелік нормативно-правових актів та науково-методичної літератури пропонується викладачем, а студенти, спираючись на нього, також підбирають літературу самостійно. Слід враховувати, що юридичне тлумачення використовує норми різних галузей та інститутів права - конституційного, цивільного, кримінального, міжнародного, процесуальних галузей права тощо. Методи регулювання - імперативний та диспозитивний. Тлумачення національного законодавства суттєво відрізняється від тлумачення міжнародних нормативно-правових актів та іноземного законодавства. Також тлумачення публічно-правових норм (переважно законів) суттєво відрізняється від тлумачення приватноправових норм (переважно договорів). Кожен із цих видів тлумачення має окреме нормативне регулювання та філософське обґрунтування.


Юридичний практикум
Вибіркова навчальна дисципліна, спрямована на одержання практичних знань, вмінь та навичок для опанування правничою професією. Курс складається з двох частин - теоретичної та практичної. Теоретична частина передбачає обов'язкове відвідання семінарів-тренінгів, які знайомлять студентів з правилами роботи юридичної клініки, особливостями спілкування з клієнтом під час інтерв'ювання, консультування, а також методикою підготовки письмових правових консультативних висновків. Практична частина курсу - це робота студента-консультанта по конкретній справі, що надходять до Правничої клініки. Вона складається з двох етапів - самостійної роботи над матеріалами справи та консультування з підготовки справи з викладачем. Необхідне обов'язкове попереднє опанування курсів з конституційного права, цивільного права,, цивільного процесуального права, трудового права, сімейного права, житлового права , права соціального забезпечення та ін.


Юриспруденція в англосаксонському праві
Курс «Юриспруденція в англо-саксонському праві» - це філософсько-правовий вибірковий курс, спрямований на ознайомлення студентів із основами англосаксонського праворозуміння, глибинними філософськими концепціями, які сформували дану правову сім’ю та основними її сучасними теоретичними та філософськими підходами. Common Law Jurisprudence is an elective course which provides students with philosophical insight into the basic features of common law foundational grounds, as well as legal philosophical concepts further developed by leading common law world legal scholars and practitioners and applied up to this day. The course applies Socratic method of teaching with high student involvement expected. One of the additional aims of this course is to enrich students’ existing knowledge in Legal English terminology, and to enrich their knowledge in common law terminology specifically.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна