studii

 

 

Публікації

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / [Михайло Баймуратов, Вільям Е. Батлер, Гарі Борн, Микола Козюбра та ін. ; під заг. ред. Є. Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук.-аналіт. центр. - К. : Юридична практика, 2013. - 602 с. : іл., фотогр. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
 • Козюбра М.І. Конституція України [преамбула] // Конституція України : наук.-практ. комент. / [редкол. : В. Я. Тацій (голова) ... та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2011. - С. 3-7.
 • Шевчук С.В. [Науковий коментар до Ст. 33 Конституції України] // Конституція України : наук.-практ. комент. / [редкол. : В. Я. Тацій (голова) ... та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Х. : Право, 2011. - Розд. 2, Ст. 33. - С. 237-246.
 • Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. / за заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р. О ; МОН України, Центр політико-правових реформ. – Вид. 2-е, допов. і перероб. – К. : КНТ, 2009. – 247 с. : іл.
 • Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – 990 с.
 • Розвиток публічного права в Україні : (доповідь за 2005-2006 роки) / за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка. – К. : [б. в.], 2007. – 494 с.
 • Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес / Акад. правових наук України; Ін-т приватного права і підприємництва. - Х.: Консул, 2003. - 464с.
 • Лобач О. М. Податкове право : навчально-методичний посібник : бакалаврська програма факультету правничих наук / О. М. Лобач ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 42 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Шипілов Л. М. Quo vadis : аспекти теорії українського націоналізму / Леонтій Шипілов. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 205, [2] с
 • Тертичка В. В. Стратегічне управління : підручник / Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2017. – 931 с.
 • Загальна теорія права : підручник / [Козюбра М. І., Погребняк С. П., Цельєв О. В., Матвєєва Ю. І.] ; за заг. ред. М. І. Козюбри. – [Перевидання] – Київ : Ваіте, 2016. – 391 с.
 • Імплементація міжнародних стандартів у сфері запобігання неналежному поводженню в діяльність органів кримінальної юстиції України / Микола Гнатовський, Юрій Бєлоусов, Сергій Швець, Володимир Венгер, Олександр Бондаренко ; під заг. ред. Ю. Л. Бєлоусова. – [Київ : Фенікс, 2016]. – 189 с.
 • Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Аверочкіна Т. В., Петров Р. А., Федорчук Д. Е., Ханик-Посполітак Р. Ю., Хворостянкіна А. В. та ін.] ; за ред. О. К. Вишнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2013. - 869, [13] с. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на 3-4-й с.
 • Александрова Н.В. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади: проблеми теорії та правового регулювання / Крим. юрид. ін-т Харків. ун-ту внутрішніх справ. – Сімф., 2006. – 244с.
 • Александрова Н.В. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права. – К.: Старий світ, 2006. – 576с.
 • План дій з реформування системи органів виконавчої влади в Україні / Упоряд.: І. Коліушко, Н. Александрова. – К.: Конус-Ю, 2006. – 215с.
 • Реформа публічної адміністрації в Україні: Проекти концепції та законів / Упоряд.: І. Коліушко, Н. Александрова. – К.: Конус-Ю, 2006. – 192с.
 • Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / За заг. ред. Н.В. Александрової. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256с.
 • Основи адміністративної юстиції та адміністративного права: Навч. посіб. / Ред.: Н.В. Александрова, І.Б. Коліушко. – К., 2006.
 • Іщенко Ю.В. Адміністративний процес / Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 63с.
 • Посібник з питань застосування законодавства про вибори народних депутатів України для членів дільничних виборчих комісій на виборах народних депутатів України 26 березня 2006р / О.В. Білоус, С. Кальченко, О. Воробйов та ін.; Проект "Сприяння організації виборів в Україні". - К.: Преса України, 2005. - 288с. - (Вибори народних депутатів України-2006).
 • Александрова Н.В. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. Т. 1: Заг. частина. - К.: Юрид. думка, 2004. - С. 109-115, 117-124, 167-174, 280-290.

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Венгер В. М. Прозорість як принцип діяльності органів публічної влади / Венгер В. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 79–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12547
 • Заєць А. П. Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція / Заєць А. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 16–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12559
 • Звєрєв Є. О. До питання про визнання юридичного тлумачення мистецтвом / Звєрєв Є. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 38–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12456
 • Іванків І. Б. Право людства на мир як умова дотримання прав людини / Іванків І. Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 27–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12557
 • Іщенко Ю. В. Заохочувальні адміністративні процедури: деякі проблемні питання реалізації / Іщенко Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 41–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12453
 • Іщенко Ю. В. Місцевий цивільний контроль за використанням публічного ресурсу поліції / Іщенко Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 105–108. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12542
 • Ключковський Ю. Б. Принцип таємного голосування / Ключковський Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 32–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12556
 • Козюбра Н. И. Воспоминания о Владимире Туманове / Н. И. Козюбра // Служение праву. Памяти профессора В. А. Туманова посвящается : сборник статей / под ред. Д. А. Туманова, М. В. Захаровой. – Москва : Проспект, 2017. – С. 64–66.
 • Козюбра М. І. Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми взаємозв’язків / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 67–71. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12549
 • Козюбра М. І. Загальнотеоретичне правознавство в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12462
 • Козюбра М. І. Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій / М. І. Козюбра // Право України : юридичний журнал. – 2017. – Вип. 11. – С. 142–164. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13162
 • Лобач О. М. Юридична аргументація в податковому праві (загальний погляд) / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 30–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12457
 • Матвєєва Ю. І. Поняття та розуміння принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12545
 • Мельник М. О. Вплив висновків школи правового реалізму на теорію юридичної аргументації / Мельник М. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 26–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12458
 • Сущенко В. М. Інститут процесуального керівництва досудовим розслідуванням у системі органів прокуратури / Володимир Сущенко // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – С. 134–143.
 • Цельєв О. В. Право на оскарження рішень органів публічної влади та їхніх посадових осіб як складова верховенства права / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 72–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12548

 

Матеріали конференцій

 • Артикуца Н. В. Курс «Українська юридична термінологія в європейському контексті» як нова складова фахово-мовної підготовки іноземних студентів: науково-методичні аспекти / Н. В. Артикуца // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2017 р. / [за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук]. – Київ, 2017. – С. 73–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13243
 • Артикуца Н. В. Стан, проблеми й основні напрями розвитку лінгвоекспертної діяльності / Артикуца Н. В. // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 30 листопада 2017 року) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 1. – С. 20–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13120
 • Заєць А. П. Приватна детективна діяльність в Україні і конституційні права людини / А. П. Заєць // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези Міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2017 року /під заг. ред. А. Й. Француза. – Київ : КРОК, 2017. – С. 58–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13121
 • Іщенко Ю. В. Альтернативи вирішення правових конфліктів в адміністративно-правовій сфері / Іщенко Ю. В. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 11–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13259
 • Тертичка В. В. Професійне навчання управлінців: стратегічний вибір знічев’я? / В. В. Тетричка // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2–3 листопада 2017 року / відп. ред. О. П. Нестеренко. – Київ, 2017. – С. 650–654. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13118
 • Шипілов Л. М. Принцип «Свобода народам! Свобода людині!» як категорія соціальної держави / Леонтій Шипілов // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці УПА, Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р. / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 306–313. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13248

 

Інше

 • Вступ на державну службу / [Федоренко В. Л., Малюга А. В., Тертичка В. В., Дерець В. А.] // Науково-практичний коментар до закону України «Про державну службу» / [редкол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець]. – Київ : [Москаленко О. М.], 2017. – Розділ 4. – С. 166–285. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13119
 • Козюбра М. І. Імплементація конституційних змін щодо правосуддя: стан і проблеми / [М. І. Козюбра] // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – Глава 1. – С. 6–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13123
 • Науково-практичний коментар до закону України «Про державну службу» / [редкол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець] ; Національне агентство України з питань державної служби, Центр політико-правових реформ. – Київ : [Москаленко О. М.], 2017. – 795 с.
 • Управління державною службою / [Дерець В. А., Ващенко К. О., Заболотний А. В., Коліушко І. Б., Філіпповський В. М.] // Науково-практичний коментар до закону України «Про державну службу» / [редкол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець]. – Київ : [Москаленко О. М.], 2017. – Розділ 3. – С. 124–165. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13130

2016

Статті

 • Venher V. Multi-Party System of Ukraine : Challenges and Perspectives / Volodymyr Venher // Armenian Journal of Political Science. – 2016. – No. 2 (5). – P. 39–54. http://arjps.org/armenian-journal-of-political-science-2-2016/
 • Венгер В. М. Межі адміністративної дискреції : проблеми визначення / Венгер В. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 38–42. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9887
 • Зборошенко Д. М. Право народу на опір в історико-правовій думці : від зародження до утвердження / Зборошенко Д. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 69–73. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9871
 • Звєрєв Є. О. Юридичне тлумачення : деякі особливості австрійського підходу / Звєрєв Є. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 32–34. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9890
 • Іванків І. Б. Відмінні ознаки прав людини третього покоління / Іванків І. Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 54–57. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9882
 • Іщенко Ю. В. Державне управління справами як суб'єкт перерозподілу публічного ресурсу / Іщенко Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 91–95. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9861
 • Козюбра М. І. Неухильне дотримання Конституції – запорука дієвості мовної політики в Україні / М. Козюбра // Право України : юридичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 63–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11424
 • Реформування конституційних засад судової влади : [розділ перший аналітичної доповіді Центру Разумкова "Конституційний процес: поточний результат, ризики і перспективи"] / експерти Центру Разумкова, М. Козюбра, П. Стецюк // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5–6. – С. 3–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11429
 • Козюбра М. І. Система судоустрою України : історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи / Микола Козюбра // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5–6. – С. 75–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11423
 • Козюбра М. І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 3–11. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9896
 • Козюбра М. І. Судова правотворчість : аномалія чи іманентна властивість правосуддя / М. Козюбра // Право України. – 2016. – № 10. – С. 38–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11424
 • Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві / М. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – 2016. – № 6. – С. 167–180. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11427
 • Кравцов І. В. Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії / Кравцов І. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 66–69. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9873
 • Лихолат І. П. Аналіз національного законодавства в контексті міжнародних договорів України / Лихолат І. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 17–22. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9894
 • Матвєєва Ю. І. Визначення права і визначеність закону / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 47–49. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9885
 • Мельник М. О. Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму / Мельник М. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 73–76. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9870
 • Мороз Ю. К. Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Мороз Ю. К. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 57–60. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9880
 • Нагнічук О. І. Правова природа та поняття публічної особи : (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) / Нагнічук О. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 61–65. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9876
 • Савенко М. Д. Міжнародне право в національній правовій системі за Основним Законом України / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 11–17. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9895
 • Середа М. Л. Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні / Середа М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 82–86. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9863
 • Сущенко В. М. Європейські та міжнародні стандарти правничої професії в контексті функціонування правової системи України / Сущенко В. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 22–25. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9893
 • Футей Б. Окрема думка та соціальні перетворення : важливість судових рішень / Футей Б. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 35–38. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9888
 • Цельєв О. В. Право бути почутим – складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 43–46. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9886
 • Шмарьова Т. О. Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 77–81. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9869
 • Шуліма А. О. Зміни до Конституції України : актуальні темпоральні аспекти / Шуліма А. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 50–53. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9884

 

Матеріали конференцій

 • Венгер В. М. Межі дискреційних повноважень виборчих комісій як органів адміністрування виборчого процесу / В. М. Венгер // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів : міжнародна науково-практична конференція : (м. Київ, 26–27 травня 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Стилос, 2016. – С. 141–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11431
 • Звєрєв Є. О. Тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування : особливості англо-саксонського підходу / Звєрєв Є. О. // Особливості тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у контексті права міжнародних договорів : світовий досвід та Україна : збірник тез науково-практичного круглого столу. – 2016. – С. 68–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11493
 • Ключковський Ю. Б. Співвідношення інформаційного забезпечення виборів та передвиборної агітації в аспекті принципу вільних виборів / Ю. Б. Ключковський // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів : міжнародна науково-практична конференція : (м. Київ, 26–27 травня 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Стилос, 2016. – С. 14–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11430
 • Козюбра М. І. Дотримання вимог верховенства права – запорука забезпечення виборчих прав громадян та потреб суспільства / М. І. Козюбра // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів : міжнародна науково-практична конференція : (м. Київ, 26–27 травня 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Стилос, 2016. – С. 7–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11426
 • Козюбра М. І. Сучасний стан реформування конституційних засад судової влади / М. Козюбра, П. Стецюк // Конституційний процес в Україні: удосконалення засад правосуддя, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина : інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу «Реформа конституційних засад судової влади, прав і свобод людини: поточний результат і очікувані перспективи», 22 червня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 4–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12272

Інше

 • Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії : [пер. з англ. : в 2-х ч. / за ред. Ю. Ключковського] ; Ін-т виборчого права. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Київ : Логос, 2016. – Ч. 1. – 552 с.
 • Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії : [пер. з англ. : в 2-х ч. / за ред. Ю. Ключковського] ; Ін-т виборчого права. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Київ : Логос, 2016. – Ч. 2. – 471, [1] с.
 • Зміни до Конституції стосовно правосуддя : оцінки фахівців / О. Березюк, Д. Курдельчук, М. Мельник, Л. Москвич, В. Сущенко // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5–6. – С. 42–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11432

2015

У виданнях НаУКМА

 • Ключковський Ю. Б. Критерії публічно-правової дієздатності громадянина / Ключковський Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 22-28.
 • Козюбра М. І. Право і людина : лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 3-9.
 • Кравченко Н. Г. Методологія дослідження правового регулювання банківських резервів / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 130-133.
 • Лобач О. М. Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки : (на прикладі окремих елементів податку) / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 124-129.
 • Матвєєва Ю. І. Юридико-технічні характеристики принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 37-39.
 • Савенко М. Д. Судова реформа в Україні : конституційний аспект / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 9-14.
 • Сущенко В. М. Реформування судової влади : комплексний підхід / Сущенко В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 14-19.
 • Цельєв О. В. Сфери і способи впливу держави на право / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 20-22.
 • Шмарьова Т. О. Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701-1725 рр.) / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 63-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ключковський Ю. Б. Суб’єктивні права, похідні від основних виборчих прав / Ю. Ключковський // Право України. - 2015. - № 10. - С. 122-130.
 • Козюбра М. І. Теорія держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : [рец. на кн.: Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец ХІХ - начало ХХ вв.) : монография ; под. ред. В. И. Тимошенко]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 624 с. / М. Козюбра // Право України. - 2015. - № 5. - С. 206-209.
 • Сущенко В. М. Права людини за зачиненими дверима / Володимир Сущенко // Віче. - 2015. - № 23-24. - С. 14-15.

Інше

 • Лобач О. М. Правове регулювання банкрутства : навчально-методичний посібник : магістерська програма факультету правничих наук [Електронний ресурс] / О. М. Лобач ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [Київ : НаУКМА, 2015]. - 37 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лобач О. М. Податкові процедури та податкове адміністрування : навчально-методичний посібник : бакалаврська програма факультету правничих наук [Електронний ресурс] / О. М. Лобач ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [Київ : НаУКМА, 2015]. - 34 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Лобач О. М. Сучасні підходи до визначення податкової системи як правового та законодавчого поняття [Електронний ресурс] / Лобач О. М. // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. - Електронні дані. - 2015. - № 4. - С. 240-244. - Метод доступу: Інтернет. - http://www.pap.in.ua/4_2015/75.pdf (переглянуто 04 травня 2016 р.). - Назва з екрану.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Козюбра М. І. Юридичне тлумачення: проблеми методології / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 3-8.
 • Кравченко Н. Г. Окремі аспекти фінансового контролю у сфері функціонування банківських резервів / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 81-85.
 • Лобач О. М. Категорії «проблемний банк», «неплатоспроможний банк» у законодавстві України / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 86-92.
 • Матвєєва Ю. І. Тлумачення поняття «закон» як вимога принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 18-20.
 • Савенко М. Д. Класифікація принципів тлумачення норм права / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 9-13.
 • Цельєв О. В. Способи впливу права на державу / Цельєв О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 14-17.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: правова природа і суб’єктний аспект / Ю. Ключковський // Право України. – 2014. – № 7. – С. 157-166.
 • Козюбра М. І. Методологія правознавства і методологія права : співвідношення понять та їх особливості / М. Козюбра // Право України. – 2014. – № 1. – С. 22-32.
 • Козюбра М. І. Філософія права : нетрадиційний навчальний посібник : [рец.: Рабінович П. М. Філософія права : навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. : в 5 ч. / П. М. Рабінович. – Львів : Галицький друкар, 2014. – Ч. 1-2 : Філософія права як наука. Гносеологія права. – 232 с.] / М. Козюбра // Право України. – 2014. – № 1. – С. 373-374.
 • Шмарьова Т. О. Правосуб’єктність православної церкви в Російській імперії за синодального періоду / Шмарьова Т. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". – 2014. – Вип. 2, Т. 1. – С. 122-126.
 • Шмарьова Т. О. Матеріальне забезпечення православних священно-церковно-служителів в Російській імперії / Т. Шмарьова // Юридический вестник = Юридичний вісник = Law Herald. – 2014. – № 4. – С. 279-282.

В інших виданнях України

 • Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: темпоральний аспект / Юрій Ключковський // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 9-20.
 • Ключковський Ю. Б. Виборчий процес: процедурний аспект / Юрій Ключковський // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 5-14.

В іноземних виданнях

 • Khvorostiankina А. Legislative Approximation and Application of EU Law in Moldova / Anna Khvorostiankina // Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union. Towards a Common Regulatory Space? / Edited by Roman Petrov, Peter Van Elsuwege. – Routledge, 2014. – P. 159-178.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Ключковський Ю. Б. До питання про природу міжнародних виборчих стандартів / Ключковський Ю. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 73-77.
 • Козюбра М. І. Моделі (типи) юридичної аргументації / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 3-8.
 • Кравченко Н. Г. Правовий режим золотовалютних резервів України / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 120-123.
 • Лобач О. М. Ліквідація неплатоспроможного банку в Україні: деякі проблеми правового регулювання / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 123-128.
 • Матвєєва Ю. І. Невиконання судових рішень в Україні як порушення принципу правової визначеності / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 24-27.
 • Савенко М. Д. Конституційна юстиція в механізмі захисту прав людини / Савенко М. Д. // Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection : до 75-ліття Володимира Василенка / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - [К. : Києво-Могилянська академія, 2013].- С. 58-67.
 • Савенко М. Д. Методологія юридичної аргументації у рішеннях конституційної юстиції / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 12-17.
 • Хворостянкіна А. В. Цінності в юридичній аргументації: особливості використання / Хворостянкіна А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 8-12.
 • Шмарьова Т. О. Регулювання майнових прав церкви в Росії за Синодального періоду / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 152-157.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ключковський Ю. Б. Гарантії чесних виборів : роль закону і правозастосування / Юрій Ключковський // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2013.- № 1. - С. 34-44.
 • Ключковський Ю. Б. Принцип чесних виборів у виборчому праві України / Ю. Ключковський // Право України. - 2013.- № 5. - С. 165-174.
 • Козюбра М. І. Виборча система України в контексті вимог верховенства права / М. Козюбра // Право України. - 2013.- № 5. - С. 86-95.
 • Савенко М. Д. Активне виборче право : теоретичний аспект / М. Савенко // Право України. - 2013.- № 5. - С. 122-133.
 • Shevchuk S. Normative Acts of Judicial Power : the Evolution of Views in Ukrainian Jurisprudence / Shevchuk S. // Law of Ukraine. - 2013.- No. 1. – P. 121-138.
 • Шевчук С. В. Забезпечення єдності судової практики в умовах існування спеціалізованої юрисдикції / С. Шевчук // Право України. - 2013.- № 9. - С. 306-324.

В інших виданнях України

 • Ключковський Ю. Б. Вибори як інститут представницької демократії / Юрій Ключковський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013.- № 1. – С. 43-48.
 • Ключковський Ю. Б. Принцип верховенства права і виборче законодавство / Ключковський Юрій Богданович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 421-441.
 • The 2010 judicial reform : does it bring the Ukrainian justice any closer to European standards? : expert discussion / Mykola Koziubr, Victor Musiyaka, Serhiy Holovaty [et. al.] // National Security and Defence. - 2013.- No. 2-3. - P. 88-97.
 • Козюбра М. І. Загальнотеоретичне правознавство: проблеми модернізації / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 17-55.
 • Козюбра М. І. Праворозуміння: плюралізм підходів та можливості їх поєднання / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 187-211.
 • Козюбра М. І. Верховенство права і Україна / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 271-328.
 • Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації: історія становлення, стан і перспективи у вітчизняній юриспруденції / Козюбра Микола Іванович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 559-582.
 • Козюбра М. І. Особливості правової системи України і їх вплив на втілення європейських правових стандартів у національну законодавчу й правозастосовну практику / Микола Козюбра // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / [Михайло Баймуратов, Вільям Е. Батлер, Гарі Борн, Микола Козюбра та ін. ; під заг. ред. Є. Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук.-аналіт. центр. - К. : Юридична практика, 2013.- С. 75-89.
 • Лобач О. М. Податкова пільга з податку на прибуток для комерційного банку під час дії тимчасової адміністрації банку / Лобач О. М. // Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного круглого столу, 5 березня 2013 року / [Баклан О. В., ... Лобач О. М. та ін. ; редкол. : Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Серебрянський Д. М. та ін.] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права. - К. : Алерта, 2013.- С. 83-87.
 • Матвєєва Ю. І. Деякі з основних вимог реалізації принципу верховенства права / Матвєєва Юлія Іванівна // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 378-387.
 • Мелешевич А. А. Вступ / Андрій Мелешевич, Анатолій Заєць // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - С. 7-13.
 • Мелешевич А. А. Пілотне рішення Європейського Суду з прав людини Іванов проти України як результат систематичних порушень принципів верховенства права / Мелешевич Андрій Анатолійович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - С. 442-454.
 • Савенко М. Д. Принцип верховенства права в конституційному правосудді / Савенко Микола Дмитрович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 403-420.
 • Сущенко В. М. Правосвідомість правника у контексті доктрини верховенства права / Сущенко Володимир Миколайович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 364-377.
 • Хворостянкіна А. В. Принцип правової визначеності через призму теорії юридичної аргументації / Хворостянкіна Анна Василівна // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 596-607.
 • Петров Р. А. 2.2.1. Рада Європейського Союзу / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 47-48.
 • Петров Р. А. 2.2.2. Європейський парламент / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 49-50.
 • Петров Р. А. 2.2.3. Європейська комісія / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 50-52.
 • Петров Р. А. 2.2.4. Європейська Рада / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 52-53.
 • Петров Р. А. 2.2.5. Європейський центральний банк / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 53.
 • Петров Р. А. 2.2.6. Рахункова палата / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 53.
 • Петров Р. А. 2.2.8. Правотворчі процедури / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 54-55.
 • Петров Р. А. 2.3. Судова система Європейського Союзу / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013.- Розд. 2. – С. 55-58.
 • Цельєв О. В. Основні сучасні джерела права / Цельєв Олексій Вікторович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 138-149.
 • Шевчук С. В. Актуальне дослідження проблем сучасного конституціоналізму і теорії конституції : (рецензія на монографію М. Савчина "Конституціоналізм і природа конституції") / С. Шевчук // Вісник Конституційного Суду України. - 2013.- № 2. - С. 121-124.
 • Шевчук С. В. Конституціоналізація соціальних виплат: походження та тенденції розвитку / Шевчук Станіслав Володимирович // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 466-484.
 • Шевчук С. В. Судебная защита социальных выплат как права собственности : практика Европейского суда по правам человека и судов конституционной юрисдикции / С. Шевчук // Ежегодник украинского права. - 2013.- № 5. - С. 110-119.

Інше

 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013. - 275 с. - Включ. бібліогр.
 • Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - 607 с. : фотогр. - Включ. бібліогр.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації : становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 3-10.
 • Кравченко Н. Г. Щодо окремих аспектів правового регулювання операцій банків з інсайдерами (пов'язаними особами) / Кравченко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 126-129.
 • Лобач О. М. Трансформація українського законодавства про неспроможність банків : 1991–2012 роки / Лобач О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 121-126.
 • Матвєєва Ю. І. Принцип правової визначеності та проблеми невиконання судових рішень / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 50-53.
 • Мелешевич А. А. Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав людини щодо України та Росії / Мелешевич А. А., Форcтeйн К. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 32-50.
 • Савенко М. Д. Юридична аргументація в конституційному судовому процесі : методологічний аспект / Савенко М. Д. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 11-15.
 • Сущенко В. М. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (в контексті верховенства права) / Сущенко В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 28-31.
 • Хворостянкіна А. В. Юридична аргументація в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях : методологічні засади порівняльного аналізу / Хворостянкіна А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 16-19.
 • Шмарьова Т. О. Питання повернення майна культового призначення : історія адміністрування і проблеми реалізації в Україні / Шмарьова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 145-149.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Козюбра М. І. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України : стан та перспективи реформування / М. Козюбра // Право України. - 2012. - № 11-12. - С. 15-28.
 • Козюбра М. І. Верховенство права і Україна / М. Козюбра // Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 30-63.
 • Шевчук С. В. Роль Верховного Суду в умовах конституційної демократії / С. Шевчук // Право України. - 2012. - № 11-12. - С. 89-100.

В інших виданнях України

 • Козюбра М. І. Співвідношення філософії і загальної теорії права: історія і сучасність / М. Козюбра // Філософія права і загальна теорія права. - 2012. - № 1. - С. 107-115.
 • Мелешевич А. А. Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України / Андрій Мелешевич // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) / редкол. : Ю. А. Левенець (голова) ... та ін. ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. - К., 2012. - С. 46-64.


В іноземних виданнях

 • Meleshevych A. The Domestic Legal Structure and Position of the ECHR / Andrey Meleshevich, Anna Khvorostyankina // The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe / ed. by Leonard Hammer, Frank Emmert. - [The Netherlands : Eleven International Publishing, 2012]. - P. 557-596.


Інше

 • Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Юридична думка, 2012. - 1017, [2] с. - Автори зазначені на 1018-1019-й с. - Автори : Артикуца Н. В., Азаров Д. С., Савенко М. Д., Костенко О. М., Варфоломеєва Т. В. та ін.
 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року / редкол.: Мелешевич А.А., Артикуца Н.В., Галаган В.І., Ханик-Посполітак Р.Ю.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет правничих наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - 188 с. - Включ. бібліогр. посилання.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і судова влада // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 3–8.
 2. Кравченко Н.Г. Принципи податкового законодавства за Податковим кодексом України // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 87–90.
 3. Лобач О.М. Сфера дії Податкового кодексу України: новели та проблемні аспекти // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 95–98.
 4. Матвєєва Ю. І. Принцип правової визначеності: історичні підходи та сучасне розуміння // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 29–31.
 5. Савенко М.Д. Тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України в контексті принципу верховенства права // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 9–14.
 6. Сущенко В.М. Журналістське розслідування правопорушень: загальна характеристика та поняття з точки зору правознавства // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 116 : Юридичні науки. - С. 26-29.
 7. Цельєв О.В. Верховенство права та правозастосовна практика щодо виконання судових рішень в Україні // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 23–25.
 8. Шевчук С.В. Стаття 8 Конституції України (науковий коментар) // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 15–18.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Козюбра М.І. Основні форми буття права та взаємовідносини між ними // Право України. – 2011. – № 8. – С. 21–30.
 2. Козюбра Н.И.Права человека и верховенство права // Право Украины. –2011. – № 5-6. – С. 11–23.
 3. Козюбра Н.И. Правопонимание: понятие, типы и уровни // Право Украины. – 2011. – № 1. – С. 25-37.
 4. Савенко М.Д.Конституційний контроль змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4-5. – С. 179–184.
 5. Шевчук С.В. Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 4-5. – С. 122–130.
 6. Шевчук С.В. Європейський суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики (виступ на Міжнародній конференції) // Право України. – 2011. – № 7. – С. 88–92.
 7. Шевчук С.В. Коментар до рішень Європейського суду з прав людини, які прийняті щодо України у 2010 році зі ст. 3 ЄКПЛ // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – 2011. – Вип. 1, ч. 1-2 : Ст. 3 ЄКПЛ «Заборона катувань». – С. 896–934. – Дод. до журн. «Право України».
 8. Шевчук С.В. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України // Право України. – 2011. – № 5. – С. 175–186.
 9. KoziubraM.IHuman Rights and the Rule of Law // Law of Ukraine. – 2011. – № 5-6. – P.10–20.
 10. Koziubra M.I. Thinking: Concept, Types and Levels // Law of Ukraine. – 2011. – № 1. – P. 22–32.
 11. Shevchuk S. Case Law of the European Court of Human Rights and the Doctrine of Stare Decisis // Law of Ukraine. – 2011. – № 5-6. – P. 153–163.

Інше

 1. Александрова Н.В. (ред.) Розвиток публічного права в Україні : (доповідь за 2009-2010 роки) / [за заг. ред. Н. В. Александрової, І. Б. Коліушка] ; Центр політико-правових реформ. - К. : [Конус-Ю], 2011. - 724 с.
 2. Козюбра М. І. (голов. ред.) Вибрані роботи учасників ІІІ міжнародного науково-практичного форуму "Принцип верховенства права і права людини", Київ, 13-15 трав. 2011 р. / [редкол. : Козюбра М. І. (голов. ред.), Антонович М. М., Савенко М. Д. ... та ін.] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук ... [та ін.]. – К. : [б. в.], 2011. - 344 с.

2010

 • MeleshevychA. Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability? / Andrey A. Meleshevych. // Political parties and democracy / Kay Lawson, gen. ed. – Santa Barbara, CA : Praeger, c2010. – Vol. 3 : Post Soviet and Asian political parties / Baogang He, Anatoly Kulik, and Kay Lawson, ed. – P. 85-111.
 • Александрова Н.В. Дотримання вимог до актів суб'єктів владних повноважень -- важлива умова забезпечення прав людини // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 9-11.
 • Козюбра М. Верховенство права : українські реалії та перспективи // Право України. – 2010. – № 3. – С. 6-18.
 • Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство : стан та перспективи // Право України. – 2010. – № 1. – С. 32-43.
 • Козюбра М. Права людини і верховенство права // Право України. – 2010. – № 2. – С. 24-35.
 • Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні // Право України. – 2010. – № 4. – С. 10-21.
 • Козюбра М.І. Верховенство права і соціалізація держав // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 3-8.
 • Козюбра М.І. Законодавча функція парламенту: ключові проблеми // Часопис Парламент. – 2010. – № 1. – С. 28-29.
 • Козюбра М. І. Неофіційно державна : [інтерв'ю з проф. Миколою Козюброю, екс-суддею Конституційного Суду України, зав. каф. загальнотеоретичних та державноправових наук Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / спілкувалася Жанна Безп'ятчук. // Український Тиждень. – 2010. – № 40. – С. 22-24.
 • Лобач О.М. Нове визначення банківського мораторію: чи знято проблеми // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 80-84.
 • Матвєєва Ю.І. Правова визначеність та суддівське правотворення // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 50-53.
 • Мелешевич А.А., Лозовий І.В., Свідерська А.В. Юристократія та захист соціально-економічних прав Конституційним Судом України // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 12-20.
 • Ткаченко В.М. Ідеї державотворення Петра Могили // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 64-66.
 • Хворостянкіна А.В. Законодавчі дефініції у правовій теорії та законотворчій практиці : досвід Німеччини та можливості його використання // Право України. – 2010. – № 1. – С. 148-154.
 • Шевчук С.В. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична ґенеза та співвідношення // Право України. – 2010. – № 3. – C. 52 - 61.
 • Шевчук С.В. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення*// Право України. – 2010. – № 12. – С. 326-329.
 • Шевчук С.В. Концепція позитивних обов’язків держави у практиці Європейського суду з прав людини // Право України. – 2010. – № 2. – C. 55 - 64.
 • Шевчук С.В. Прецедентне право з прав людини та доктрина stare decisis // Право України. – 2010. – № 10. – C. 147 - 157.

2009

 • Александрова Н.В. Нормотворча діяльність центральних органів виконавчої влади : деякі проблеми правового регулювання // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 59-61.
 • Козюбра М.І. Дотримання вимог верховенства права як необхідна умова реформування виборчої системи // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 3-7.
 • Кравченко Н.Г. Теоретико-правові питання правового регулювання резервів банківської системи // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 84-87.
 • Лобач О.М. Мораторій у проблемному банку // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 75-79.
 • Матвєєва, Ю.І. Принцип правової визначеності : у пошуках розуміння / Матвєєва Ю. І. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 10-12.
 • Ткаченко, В.М. Становлення ідей прав людини у поглядах Петра Могили / Ткаченко В.М. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 62-63.
 • Хворостянкіна, А.В. Законодавчі дефініції в правових системах континентального та загального права : порівняння методологічного підходу / Хворостянкіна А.В. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 13-16.
 • Цельєв, О.В. Гуманізм та принципи верховенства права на прикладі права на громадську непокору / Цельєв О.В. // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М.І., Александрова Н.В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 8-9.
 • Шевчук С.В. Від Святого Письма до конституційного тексту // Критика. – 2009. – Ч. 1-2. – С. 7-9.
 • Шмарьова Т.О., Добринська В. Дискусійні аспекти правозастосування в контексті конвенційних стандартів // Юрид. журн. – 2009. – № 10. – С. 32-41.

2008

 • Александрова Н.В. До питання про правові акти управління / Н. В. Александрова // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М.І. Козюбра, Н.В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 50-53.
 • Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд. : С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. – К. : Книги для бізнесу, 2008. – 988 с.
 • Євгеньєва А. Внесення змін до конституції України : правове забезпечення ролі громадськості / А. Євгеньєва // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М.І. Козюбра, Н.В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 17-23.
 • Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / ред. Ю. Ключковський ; пер. з англ. : О. Россоха, Л. Колісецька. – К. : ФАДА : ЛТД, 2008. – 339 с.
 • Ключковський Ю.Б. Проблеми інституціалізації політичних партій в Україні / Ю.Б. Клочковський, Н. Богашева // Вибори та демократія. – №2 (16). – 2008. – С. 29-40.
 • Обговорення питань системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні : [за матеріалами виступів на круглому столі 30 травня 2008 р. в місті Києві : М. Онищука, К. Туорі, Т. Маркета, М. Козюбри та ін., присвяченому системному оновленню Конституції України] // Вибори та демократія. – 2008. – №3. – С. 61-66.
 • Козюбра М.І. Дихотомія букви і духу права : виникнення проблеми, її аспекти та напрями вирішення / М. І. Козюбра // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 3-8.
 • Козюбра М.І. Микола Козюбра : "Ніде немає взірцевої конституції" : [коментар] / М. І. Козюбра // Закон & Бізнес. – 2008. – 19-25 квіт. (№ 16). – С. 4.
 • Кравченко Н.Г. Національні банківські резервні системи : порівняльний аспект / Н.Г. Кравченко // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 75-79.
 • Лобач О.М. Кредитори банку у відносинах неспроможності / О. М. Лобач // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 82-86.
 • Матвєєва Ю.І. Принцип визначеності в рішеннях Європейського Суду з прав людини / Ю. І. Матвєєва // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 53-56.
 • Мелешевич А.А. Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав людини стосовно України із забезпечення виконання судових рішень / Н. Л. Добрянська, А. А. Мелешевич // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 37-44.
 • Савенко М.Д. Буква і дух в тлумаченні правових норм / М. Д. Савенко // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 13-17.
 • Фігель М.В. Дух і буква в правотворчості в контексті історичної школи права / М. В. Фігель // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 23-26.
 • Хворостянкіна А.В. Визначеність законодавчих дефініцій як умова ефективного дотримання духу та букви закону / А. В. Хворостянкіна // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 8-13.
 • Хворостянкіна А.В. Правова визначеність як одна з ознак демократичного суспільства:до питання щодо дефініцій в законодавчих актах / А. В. Хворостянкіна // Вибори та демократія. – № 2 (16). – 2008. – С. 40-46.
 • Цельєв О.В. Дух і буква: випадки протистояння / В. В. Медведєв, О. В. Цельєв // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 26-31.

2007

 • Ватаманюк В. Суб'єкти тлумачення Конституції та Законів України на сучасному етапі формування права / Вікторія Ватаманюк // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 305–317.
 • Дзейко Ж.О. Законодавча техніка на землях України імперського періоду (кінець XVIII ст. – початок XX ст. / Ж.О. Дзейко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 12. – С. 5–15.
 • Дзейко Ж.О. Закономірності становлення законодавчої техніки в Україні : теоретичні аспекти / Ж.О. Дзейко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С. 70–73.
 • Дзейко Ж.О. Правила і засоби законодавчої техніки у вітчизняній літературі XIX ст. – початку XX ст. / Ж.О. Дзейко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 6–11.
 • Дзейко Ж.О. Проблеми конструювання взаємозв'язків між нормами законів при їх створенні та систематизації / Ж.О. Дзейко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 6. – С. 21–28.
 • Дзейко Ж.О. Юридичні конструкції як засоби законодавчої техніки : поняття, значення та вимоги до їх створення / Жанна Дзейко // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 17–29.
 • Козюбра М.І. Конституція України : стан і перспективи вдосконалення / М. Козюбра. // Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 30–33.
 • Козюбра М.І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог / М.І. Козюбра // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 3–9.
 • Козюбра М.І. Сучасне українське суспільство : вимір процесів демократизації / М.І. Козюбра // Право України. – 2007. – № 9. – С. 130–131.
 • Кравченко Н.Г. Правові засади створення та використання фонду системи гарантування вкладів України / Н.Г Кравченко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 65–70.
 • Матвєєва Ю.І. Деякі міркування щодо проблем реалізації принципу верховенства права в Україні / Ю.І. Матвєєва // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 109–114.
 • Савенко М.Д. За якою виборчою системою мають відбуватися вибори в Україні? / М.Д. Савенко // Вибори-2006 : досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2006 року / ред. Я.В. Давидович ; Центральна виборча комісія. – К. : Атіка , 2007. – С. 132–136.
 • Савенко М.Д. Конституційне звернення / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 380.
 • Савенко М.Д. Конституційне подання / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 380–381.
 • Савенко М.Д. Конституційне судочинство / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 382.
 • Савенко М.Д. Національна система правового захисту людини / М.Д. Савенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 10–15.
 • Савенко М.Д. Несумісність / М.Д. Савенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А–Я / ред. Ю.С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 529-530.
 • Савенко М.Д. Формування органів конституційної юстиції / М. Савенко // Вісн. Конституційного Суду України. – 2007. – № 2. – С. 45–56.
 • Фігель М.В. Науковість у правотворчості як умова творення якісного правового закону / М. В. Фігель // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 98–101.

2006

 • Іщенко Ю.В., Братель С.Г. Контроль політичних партій за діяльністю міліції // Право і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 121-126.
 • Козюбра М.І. До питання про предмет правової антропології // Антропологія права: філософський та юридичний виміри. – Л., 2006. – С.
 • Козюбра М.І. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-7.
 • Козюбра М.І. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика // Укр. право. – 2006. – № 1. – С. 15-23.
 • Коталейчук С.П. Реалізація та захист персоніфікованої інформації у законодавстві України: правове забезпечення // Право України. – 2006. – № 1. – С. 46-50.
 • Коталейчук С.П. Удосконалення діяльності правоохоронних та інших державних органів щодо забезпечення реалізації правового статусу неповнолітніх: порівняльний аналіз // Право України. – 2006. – № 4. – С. 95-99.
 • Матвеєва Ю.І. Соціальна ефективність правових норм // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 31-35.
 • Мелешевич А.А. Партії влади та партійні системи в пострадянських країнах // Вибори та демократія. – 2006. – № 1. – С. 72-80.
 • Мелешевич А.А., Яремко Т. Підходи до визначення поняття верховенства права: в пошуках консенсусу? // Укр. право. – 2006. – № 1. –С. 221-231.
 • Мелешевич А.А. Факультет правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" святкує свій 10-річний ювілей: Інтерв'ю з деканом Андрієм Мелешевичем / Розмову вів С. Москалюк // Юрид. журн. – 2006. – № 9. – С. 8-10.
 • Мелешевич А.А. Geographical Patterns of Party Support in the Baltic States, Russia, and Ukraine // European Urban and Regional Studies (SAGE). – 2006. – № 13 (2). – P. 113-129.
 • Мелешевич А.А. The Double ballot majority electoral model and party system formation: a case study of the 1993 law on elections of people’s deputies of Ukraine // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 8-12.
 • Цельєв О.В. Принцип верховенства права у Західній та Східній Європі ХІ-ХІІІ ст.: теологічний аспект // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 52-55.

2005

 • Ватаманюк В.М. Еволюція поглядів на суб'єкт тлумачення норм права // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 238-246.
 • Дзейко Ж.О. Європейська філософсько-правова думка та проблеми законодавчої техніки (XIX- поч. ХХ ст.) // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 11. - С. 12-26.
 • Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української держави (29 квітня-14 грудня 1918 р.) // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 123-134.
 • Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Республіки // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 28-32.
 • Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості УНР періоду Директорії // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 10. - С. 24-34.
 • Іщенко Ю.В. Організаційна структура органів внутрішніх справ України: проблеми реформування // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 201-213.
 • Кравченко Н.Г. Правові засади державного регулювання банківської діяльності: огляд законодавства України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 48-52.
 • Козюбра М.І. Виборчий процес, право, правосуддя // Аналіз правових позицій Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України "Про вибори Президента України" у редакції 2004 року: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Косів, 13-15 трав. 2005 р.: Доповіді. Виступи. Рекомендації / Ін-т виборчого права. - К.: ПЦ "Фоліант", 2005. - С. 14-27.
 • Козюбра М.І. Виборчий процес, право, правосуддя // Вибори та демократія. - 2005. - № 2. - С. 4-10.
 • Козюбра М.І. Виборчий процес, право, правосуддя // Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення: За матеріалами наук.-практ. конф. та круглих столів / Ін-т виборчого права. - К.: ФАДА, ЛТД, 2005. - С. 8-18.
 • Козюбра М.І. Загальнотеоретична юриспруденція: радянська традиція та європейська перспектива // Укр. право.- 2005. - Число 1 (18). - С. 7-21.
 • Козюбра М.І. "Наявні гарантії незалежності суддів не забезпечують належної самостійності судової влади в Україні" / Інтерв'ю підготував О. Кривенко // Юрид. журн. - 2005. - № 5. - С. 8-11.
 • Козюбра М.І. Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 3-7.
 • Козюбра М.І. Суд і правотворення: Доповідь на міжнародному семінарі "Юридична методологія - основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС" // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом: Зб. наук.-практ. матеріалів / Ін-т законодавства Верховної Ради України; Укр.-європ. центр з питань законодавства (UEPLAC); Укр. законотворчості Ін-ту законодавства Верховної Ради України. - К., 2005. - (Б-ка Укр. школи законотворчості; Вип. 4). - С. 103-104.
 • Матвєєва Ю.І. Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 52-56.
 • Савенко М.Д. Проблемні питання реалізації виборчого права в аспекті виборів Президента України // Вибори Президента України-2004: проблеми теорії та практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 9-10 черв. 2005 р. / Центральна виборча комісія. - К.: Атака, 2005. - С. 163-170.
 • Сущенко В.М. Проблема професійної відповідальності юриста (нотатки філософсько-правового аналізу) // Укр. право. - 2005. - Число 1 (18). - С. 163-172.

2004

 • Александрова Н.В. Деякі питання законодавчого забезпечення правотворчої діяльності // Адміністративне право в контексті європейського вибору України: Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 лют. 2004 р. / Центр політико-правових реформ; Ред. В.Б. Авер'янов. - К.: Міленіум, 2004. - С. 70-73.
 • Желєзняк Н.А. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики // Право України. - 2004. - № 7. - С. 94-98.
 • Железняк Н.В. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики: теоретичні та практичні проблеми // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 29-37.
 • Желєзняк Н.А. Особливості державної реєстрації регуляторних нормативно-правових актів // Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - № 1. - С. 122-125.
 • Желєзняк Н.А. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Право України. - 2004. - № 11. - С. 140-143.
 • Козюбра М.І. Доповідь. Міжнар. семінар "Юридична методологія - основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС": Зб. матеріалів, м. Київ, 13-14 листоп. 2003 р. // Укр. правовий часопис. - 2004. - Вип. 6. - С. 22-24.
 • Козюбра М.І., Бурлай Є., Лисенко О. Підручник, на який так довго чекали // Вісн. Акад. правових наук України. - 2004. - № 2. - С. 223-230. - Рец. на кн.: Порівняльне правознавство: Підруч. / В.Д. Ткаченко, С. П. Погрібняк, Д.В. Лук'янов; Ред. В.Д. Ткаченко. - Х.: Право, 2003. - 274с.
 • Козюбра М.І. Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 3-9.
 • Кравченко Н.Г., Лобач О.М. Страхові резерви в банківській діяльності: питання теорії та судової практики // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 55-60.
 • Орлов М.В. Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди як завдання та функція кримінального процесу // П-во, госп-во і право. - 2004. - № 6. - С. 133-136.
 • Орлов М.В. Кримінально-процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України. - 2004. - № 5. - С. 68-72.
 • Савенко М.Д. Коментар до статті 149 Конституції України // Законодавство України. - 2004. - № 4. - С. 3-18.
 • Савенко М.Д. Методологічні засади інтерпретації правових норм. Міжнар. семінар "Юридична методологія - основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС": Зб. матеріалів, м. Київ, 13-14 листоп. 2003 р. // Укр. правовий часопис. - 2004. - № 7. - С. 13-15.
 • Савенко М.Д. Спеціальні гарантії незалежності та недоторканості суддів Конституційного Суду України // Вісн. Конституційного Суду України. - 2004. - № 4. - С. 36-47.
 • Савенко М.Д. Суддівський розсуд у цивільному процесі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 75-79.
 • Сущенко В.М., Артикуца Н.В. Инновации в сфере высшего образования // Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования: Матеріали междунар. науч.-метод. конф., г. Пенза, 21-23 апр. 2004 г. - Пенза, 2004. - Ч. 1. - С. 9-14.
 • Цельєв О.В. Формування права в Західній і Східній Європі: загальне і відмінне // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 95-99.
 • Шевчук С.В. Міжнародне право: повернення до джерел // Вісн. Акад. правових наук України. - 2004. - № 2. - С. 230-235. - Рец. на кн.: Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права. - К.: Україна, 2003. - 800с.
 • Цельєв О.В. ИНКОТЕРМС во внешнеэкономической деятельности // Фин. директор. - 2004. - № 1. - С. 44-51.
 • Цельєв О.В. ИНКОТЕРМС - 2000. Вопросы налогообложения // Фин. директор. - 2004. - № 2. - С. 52-55.

2003

 • Александрова Н.В. Деякі проблеми розвитку законодавства з питань нормотворчої діяльності органів виконавчої влади // Правова держава: Щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 252-256.
 • Александрова Н.В. До питання щодо відкритості органів виконавчої влади // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. / Акад. правових наук України; Київ. регіон. центр. - К.: ООО "АДЕФ-Україна", 2003. - С. 64-67.
 • Александрова Н.В. Правові акти управління: юридична природа, види та процедури підготовки й прийняття // Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ред. В.Б. Авер'янов. - К.: Факт, 2003. - Розд. 3. - С. 137-178.
 • Желєзняк Н.А. Питання гармонізації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України із законодавством Європейського Союзу // Бюл. М-ва юстиції України. - 2003. - № 5. - С. 69-85.
 • Железняк Н.А. Поняття державної правової політики та її загальна характеристика // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 8-14.
 • Желєзняк Н.А. Проблеми реформування органів юстиції та правової засади їх діяльності // Бюл. М-ва юстиції України. - 2003. - № 2. - С. 77-88.
 • Іщенко Ю.В. Проблеми оптимізації чисельності особового складу органів внутрішніх справ України // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - 2003. - № 5. - С. 20-25.
 • Козюбра М.І., Лисенко О. Євразійська або слов'янська правова сім'я: реальність чи міф / Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 7-16.
 • Козюбра М.І. Правовий закон: проблема критеріїв // Вісн. Акад. правових наук України. - 2003. - № 2-3. - С. 83-96.
 • Орлов М.В. Кримінально-правова реституція як одна з форм відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 5. - С. 113-116.
 • Савенко М.Д. Окремі питання реалізації виборчого права // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 42-44.
 • Савенко М.Д. Питання компетенції адміністративних судів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 31-36.
 • Савенко М.Д. Проблема встановлення юрисдикції адміністративних судів // Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 148-158.
 • Стефанюк В.С. Адміністративна реформа: функції правового акта управління та його значення // Вісн. госп. судочинства. - 2003. - № 2. - С. 115-123.
 • Стефанюк В.С. Адміністративний договір - вимога сьогодення // Право України. - 2003. - № 11. - С. 11-16.
 • Стефанюк В.С. Вищі спеціалізовані суди України: їх структура та повноваження // Вісн. госп. судочинства. - 2003. - № 3. - С. 162-172.
 • Стефанюк В.С. Коментар до закону "Про судоустрій України" / Верховний Суд України; Ред. В.Т. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - Гл. 7, 18. - С. 91-120; 253-266.
 • Стефанюк В.С. Методи здійснення управлінських дій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003.- С. 15-19.
 • Стефанюк В.С. Оскарження правових актів управління - один із засобів захисту прав та свобод людини та громадянина // Вісн. Верховного Суду України. - 2003. - № 2. - С. 29-32.
 • Стефанюк В.С. Поняття, ознаки і публічно-правова природа адміністративного договору та його значення в управлінській діяльності // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. / Акад. правових наук України; Київ. регіон. центр. - К.: ООО "АДЕФ-Україна", 2003. - С. 14-27.
 • Стефанюк В.С. Правові акти управління // Право України. - 2003. - № 7. - С. 3-9.
 • Стефанюк В.С. Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України. - 2003. - № 1. - С. 4-7.
 • Стефанюк В.С. Форми і методи управлінських дій // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 51-59.
 • Сущенко В.М. Вибори: моральна, політична, юридична відповідальність суб'єктів виборчого процесу // Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення: Доп., виступи, рекомендації: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-15 листоп. 2002р. - К.: Нора-друк, 2003. - С. 258-262.
 • Сущенко В.М. Вступне слово // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 9.
 • Сущенко В.М. Заключне слово // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 79.
 • Сущенко В.М. Права людини в Україні - це наукова теорія, навчальна дисципліна чи юридична практика? // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи / Редкол.: Ю.І. Сватко та ін. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 109-111.
 • Сущенко В.М. Система порівняльно-правового аналізу чинного виборчого законодавства України з нормами запропонованих законопроектів // Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом: Зб. матеріалів наук. - практ. конф., м. Київ, 24 черв. 2003р. / Ін-т виборчого права. Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Міленіум, 2003. - С. 28-31.
 • Сущенко В.М., Царенко О. Тлумачення терміна "законодавство" Конституційним судом України // Юрид. журн. - 2003. - № 5. - С. 128-130.
 • Цельєв О.В. Підприємницька діяльність як право людини в Україні, проблеми та перспективи // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 42-46.
 • Цельєв О.В. Сумісна діяльність - сьогодення і майбутнє // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / Заг. НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 36-41.
 • Шевчук С.В. Легітимність конституційного судді в умовах конституційної демократії // Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 141-147.
 • Цельєв О.В. Совместная деятельность: настоящее и будущее // Фин. директор. - 2003. - № 2. - С. 41-53.
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна