privat

Факультет правничих наук

Анотації курсів

Про нас

Публікації

Анотації курсів

Використання криміналістичної техніки у кримінальному провадженні
Упродовж навчального курсу студенти поглиблюють свої знання з криміналістики, кримінального процесу, психології. Лекційний курс ознайомлює студентів із проблемними аспектами використання криміналістичної техніки у кримінальному провадженні, галузями криміналістичної техніки та їх значенням для розслідування кримінальних правопорушень. Практичні заняття потребують здатності до абстрактного мислення, вміння застосовувати свої знання у практичних ситуаціях, використання техніко-криміналістичних засобів для виявлення, фіксації та вилучення слідів кримінального правопорушення і речових доказів, складання фотороботу за ознаками словесного портрету. Виконання письмових завдань - для встановлення механізму утворення слідів і причин їх взаємодії; властивостей, станів, групової належності і тотожності об’єктів-джерел інформації тощо.


ДЕК


Дисциплінарна відповідальність суддів
Навчальний курс спрямований на формування розуміння міжнародних стандартів притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та особливостей реалізації інституту дисциплінарної відповідальності суддів в Україні. Здобувачі вищої освіти набувають необхідних знань та навиків щодо застосування підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів, забезпечення судового контролю за дотриманням законності щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, особливостей виконання рішень дисциплінарних органів про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Особлива увага приділяється прецедентній практиці ЄСПЛ щодо дотримання принципів суддівської незалежності у дисциплінарних провадженнях стосовно суддів. Теоретична частина курсу спрямована на ознайомлення здобувачів вищої освіти з природою інституту дисциплінарної відповідальності суддів та особливостями його реалізації. Практичні заняття передбачають виконання письмових завдань, включаючи аналіз дисциплінарної практики, контрольних робіт, вирішення ситуаційних задач, дискусії, а також підготовку усних виступів та презентацій з актуальних питань дисциплінарної відповідальності суддів.


Експертизи в юридичній практиці
Упродовж навчального курсу студенти досліджують питання, що не були достатньою мірою розглянуті під час вивчення нормативних навчальних дисциплін на 2–4 курсах бакалаврату, зокрема, адміністративного процесу, господарського процесу, цивільного процесу, кримінального процесу, сімейного і цивільного права. Лекційний курс ознайомлює студентів-магістрів напередодні самостійної юридичної діяльності з теорію судової експертизи, формами можливого використання спеціальних знань; процесуальним положенням експерта та спеціаліста; тактикою професійної діяльності експерта в умовах змагальності сторін; особливостями, пов’язаними зі складностями призначення і проведення експертиз у адміністративній, цивільній чи господарській справі та у кримінальному провадженні, що закладає підґрунтя для практичної діяльності майбутнього юриста-правника. Практичні заняття формують навички застосування процесуальних законів під час правозастосовного процесу та необхідності призначення експертиз. Передбачають вміння тлумачити положення чинного законодавства з питань призначення експертиз, орієнтуватись в його системі; застосовувати набуті знання в юридичній практиці; визначати, юридично обґрунтовувати й відстоювати свою позицію; призначати експертизи в умовах змагальності сторін; взаємодіяти зі сторонами у правозастосовних процесах; складати процесуальні документи.


Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького Суду у діяльності захисника
Результатом вивчення навчальної дисципліни є формування вміння застосувати відповідні положення Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду під час захисту у кримінальному провадженні: на стадії досудового розслідування та в судовому провадженні; при здійсненні захисту в окремих категоріях справ; при представництві інтересів потерпілого. Вивчення дисципліни передбачає відвідування студентом лекційних та групових занять, а також виконання самостійної роботи. Групові заняття передбачають обговорення самостійної роботи студентів та виконання практичних завдань: вирішення ситуативних задач; підготовка та презентація ситуативної задачі; підготовка та виступ з презентацією.


Захист у кримінальному провадженні
Результатом вивчення навчальної дисципліни є формування навичок: проведення консультаційної роботи адвоката; адвокатської тактики під час досудового розслідування та в суді; під час виконання вироку; представництва потерпілого та свідка. Вивчення дисципліни передбачає відвідування студентом лекційних та групових занять, а також виконання самостійної роботи. Групові заняття передбачають обговорення самостійної роботи студентів та виконання практичних завдань: вирішення ситуативних задач; підготовка та презентація ситуативної задачі; підготовка та виступ з презентацією.


Злочини у сфері економіки: адвокатська практика
Злочини у сфері економіки є особливо актуальними в Україні, оскільки про різноманітні махінації на ринку України можна почути в засобах масової інформації ледь не щодня, так же, як про тиск на бізнес з боку правоохоронних органів України. Запропонований курс присвячений злочинам у сфері економіки, протягом якого будуть розглянуті найактуальніші проблеми як матеріального, так і процесуального права, з якими стикається бізнес. Даний курс буде цікавий не лише з науково-теоретичної точки зору, а й з практичної. Буде запропоновано безліч прикладів з реальної адвокатської та судової практики, спрямовані на поглиблення своїх знань у вказаних інститутах права, під час розгляду яких можна дізнатися про цікаві адвокатські прийоми захисту клієнтів-суб’єктів господарювання.


Індивідуалізація кримінальної відповідальності
Результатом вивчення навчальної дисципліни є опанування знаннями про засоби індивідуалізації кримінальної відповідальності на кожній стадії кримінального провадження та отримання навичок у застосування цих заходів. Вивчення дисципліни передбачає відвідування студентом лекційних та групових занять, а також виконання самостійної роботи. Групові заняття передбачають обговорення самостійної роботи студентів та виконання практичних завдань: вирішення ситуативних задач; підготовка та презентація ситуативної задачі; підготовка та виступ з презентацією.


Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування
Результатом вивчення навчальної дисципліни є формування навичок правильного застосування адміністративного та кримінального законодавства у сфері протидії корупційним правопорушенням. Вивчення дисципліни передбачає відвідування студентом лекційних та групових занять, а також виконання самостійної роботи. Групові заняття передбачають обговорення самостійної роботи студентів та виконання практичних завдань: вирішення ситуативних задач; підготовка та презентація ситуативної задачі; підготовка та виступ з презентацією.


Криміналістика
Упродовж навчального курсу студенти поглиблюють свої знання з кримінального процесу, конституційного права, судових та правоохоронних органів України, кримінології, логіки. Лекційний курс ознайомлює студентів із питаннями методології курсу, проблемними тактичними аспектами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також методикою розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Практичні заняття передбачають: вміння аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки кримінального правопорушення; визначати оптимальні тактичні прийоми та методи для швидкого, повного та неупередженого розслідування різних видів кримінальних правопорушень; визначати способи і заходи боротьби з кримінальними правопорушеннями за допомогою криміналістичної техніки, формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми; працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи; здатність самостійно готувати процесуальні документи, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.


Кримінальне право. Загальна частина
Упродовж навчального курсу студенти набувають знань щодо сутності та особливостей функціонування кримінального права – науки, галузі права, галузі законодавства, а також сфери відповідної практичної діяльності. Лекційний курс ознайомлює студентів з відповідями на питання: які діяння слід визнавати кримінальними правопорушеннями? Які правові наслідки мають наставати в разі вчинення таких правопорушень? Звичайно, цим не обмежується коло кримінально-правових питань, що розглядатимуться в межах лекційного курсу. Практичні заняття побудовані на застосуванні методу навчання кейс-стаді і передбачають ознайомлення з практичними ситуаціями, розв’язання яких дискутується під час заняття. Окрім цього, практичні заняття передбачають виконання письмових робіт із розв’язання запропонованих ситуаційних завдань з використанням знань теорії кримінального права та судової практики, а також ознайомлення з найбільш важливими судовими рішеннями, ухваленими як Верховним Судом, так і Європейським судом з прав людини.


Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право (оглядовий курс лекцій)


Кримінальне право. Особлива частина.
Результатом вивчення навчальної дисципліни є формування вміння: застосовувати норми Особливої частини Кримінального права України; бачити прогалини в національному кримінальному законодавстві; сформулювати правову позицію та вести аргументовано дискусію щодо застосування норм Кримінального права України. Вивчення дисципліни передбачає відвідування студентом лекційних та групових занять, а також виконання самостійної роботи. Групові заняття передбачають обговорення самостійної роботи студентів, вирішення тестів, виконання практичних завдань: вирішення ситуативних задач; підготовка та презентація ситуативної задачі; підготовка та виступ з презентацією.


Кримінальне процесуальне право
Курс складається із Загальної та Особливої частин. У Загальній частині студенти вивчають поняття, завдання і принципи кримінального процесу, класифікацію суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, їхні права, обов’язки і відповідальність, теорію доказів. В Особливій частині розглядається рух кримінальної справи на досудових стадіях кримінального процесу і в суді, а також порядок особливого провадження справи у кримінальному судочинстві. Основою для вивчення курсу кримінального процесу є Кримінальне право України.


Кримінально-правова кваліфікація: практикум
Підготовка кваліфікованого фахівця-правника неможлива без оволодіння ним теоретичними та практичними знаннями щодо кримінально-правової кваліфікації. Упродовж навчального курсу відбувається формування у слухачів необхідних правових знань стосовно кримінально-правової оцінки поведінки суб’єктів правовідносин; формування навичок мислення та оцінки ситуацій, що виникають у процесі кримінально-правової кваліфікації; напрацювання практичних вмінь правильної кваліфікації різних кримінально-правових феноменів, які містять ознаки кримінальних правопорушень. Лекційний курс покликаний здійснити поглиблене вивчення загальних засад кримінально-правової кваліфікації на основі ґрунтовних знань принципів та правил теорії кваліфікації; сформувати базові навички практичного застосування цих знань щодо конкретних кримінально-правових деліктів; набути ґрунтовні знання щодо розв’язанні складних і таких, що мають важливе практичне значення, ситуацій у кримінальному праві, частина яких не охоплюється курсом навчальної дисципліни «Кримінальне право». Практичні заняття побудовані на застосуванні методу навчання кейс-стаді і передбачають ознайомлення з практичними ситуаціями, розв’язання яких дискутується під час заняття. Окрім цього, практичні заняття передбачають виконання письмових робіт із розв’язання запропонованих ситуаційних завдань з використанням знань теорії кримінально-правової кваліфікації та судової практики, а також ознайомлення з найбільш важливими судовими рішеннями, ухваленими як Верховним Судом, так і Європейським судом з прав людини.


Кримінологія
Кримінологія – це наука, що досліджує природу злочинності, причини й умови, які її породжують, і розробляє ефективні засоби протидії. Вивчення кримінології базується на засвоєнні основних положень кримінального права, теорії держави і права, соціології, психології.


Навчальні судові процеси: кримінальне судочинство


Організація адвокатури та адвокатської діяльності
З часом прогресивний професійний розвиток більшості випускників нашої правничої школи з високою ймовірністю призведе до отримання ними статусу адвоката. Саме тому підготовка кваліфікованого фахівця-правника неможлива без оволодіння ним теоретичними та практичними знаннями щодо змісту діяльності адвокатури як незалежного правозахисного інституту. Упродовж навчального курсу відбувається формування у слухачів необхідних правових знань стосовно історії виникнення та розвитку адвокатури, ролі та особливостей функціонування адвокатури у сучасному світі, порівняльної характеристики організації української адвокатури із кращими світовими зразками. Лекційний курс ознайомлює студентів з походженням та історичним шляхом світової та вітчизняної адвокатури; місцем та роллю інституту адвокатури у громадянському суспільстві; правовими та організаційними засадами діяльності адвокатури та її функціонуванням; кращими світовими зразками організації адвокатської діяльності; гарантіями незалежності адвокатів під час здійснення своїх повноважень; основними проблемними питаннями діяльності адвокатів в Україні і світі. Практичні заняття передбачають ознайомлення з практичними ситуаціями, розв’язання яких дискутується під час заняття. Окрім цього, практичні заняття передбачають виконання письмових робіт із розв’язання запропонованих ситуаційних завдань з використанням знань щодо сутності і завдань адвокатури, адвокатської етики, судової практики, яка складається з питань функціонування адвокатури, а також ознайомлення з найбільш важливими судовими рішеннями, ухваленими як Верховним Судом, так і Європейським судом з прав людини. Кримінологія


Практика ознайомлювальна (або в судах, або в системі прокуратури, або адвокатури)
Практика ознайомлювальна проводиться з метою закріплення одержаних теоретичних знань, формування професійних умінь та навичок для виконання функціональних обов’язків, виховання потреби систематичного вдосконалення своїх знань та творчого їх застосування у практичній діяльності. Завданням практики ознайомлювальної є систематизація та подальше закріплення і поглиблення теоретичних знань на основі безпосереднього ознайомлення: 1) із системою роботи судів загальної юрисдикції, із порядком проведення судових засідань; формування уявлень про напрями діяльності суддів; 2) з організацією й роботою правоохоронних та правозастосовних органів України, що здійснюють юридичну діяльність відповідно до своєї компетенції (альтернативний варіант), а також зміцнення розуміння необхідності суворого дотримання законності, виховання почуття поваги до обраної професії; набуття навичок складання звітної документації за результатами ознайомлювальної практики. Місце практики обирається студентом, як правило, в місцевому загальному суді згідно з місцем його проживання. В умовах воєнного стану в Україні, враховуючи перешкоди здійснення освітнього процесу, пов’язані з оголошенням повітряних тривог, плановим та позаплановим відключенням електроенергії та несталим інтернет-зв’язком, може бути визначене інше альтернативне місце проходження практики в установах, що здійснюють юридичну діяльність.


Практичні проблеми кримінальної юстиції
Упродовж навчального курсу студенти набувають цілісних та поглиблених знань щодо теоретичних засад функціонування системи кримінальної юстиції, практичних проблем, які в ній виникають, та способів їх вирішення. Лекційний курс ознайомлює студентів із проблемними питаннями системи кримінальної юстиції та її реформування, законодавчого забезпечення системи кримінальної юстиції, застосування кримінального законодавства і законодавства про адміністративні правопорушення, у тому числі застосування кримінального законодавства у воєнний час, інституційної бази кримінальної юстиції, кримінального процесу, кримінально-виконавчої системи, фінансового, кадрового та іншого забезпечення системи кримінальної юстиції, а також контролю в системі кримінальної юстиції та демократичного цивільного контролю за нею. Практичні заняття передбачають виконання письмових завдань, тестів, контрольних робіт, вирішення ситуаційних задач, дискусії, а також підготовку усних виступів та презентацій з актуальних питань професійної відповідальності судді, прокурора, адвоката, нотаріуса.


Професійна відповідальність правника
Упродовж навчального курсу студенти набувають цілісних та поглиблених знань про стандарти і норми професійної діяльності правників загалом та представників окремих юридичних професій зокрема, а також про відповідальність за їх порушення, практичні проблеми, які виникають у зв’язку з цим, та механізми їх вирішення. Лекційний курс ознайомлює студентів із проблемними аспектами поняття правника, професійних стандартів правничої професії, відповідальності правника. Практичні заняття передбачають виконання письмових завдань, тестів, контрольних робіт, вирішення ситуаційних задач, дискусії, а також підготовку усних виступів та презентацій з актуальних питань професійної відповідальності судді, прокурора, адвоката, нотаріуса.


Розслідування корупційних правопорушень
Навчальна дисципліна є складовою частиною сертифікатної програми «Кримінальна юстиція». Крім викладачів факультету правничих наук, активну участь у викладанні дисципліни беруть детективи НАБУ, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суддя Вищого антикорупційного суду, а також адвокати-практичні працівники. Студентам буде запропоноване загальне завдання, складене з трьох окремих фабул злочинної діяльності корумпованих осіб. Студенти поділяються на три групи, кожна з яких приступає до кваліфікації злочинів, складання плану розслідування, висунення криміналістичних версій відповідно до своєї фабули. Крім цього, студенти на пропозицію викладачів моделюють проведення допиту, обшуку, участь у судовому засіданні під час подання та розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Чільне місце займають питання міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів.


Складання процесуальних документів на досудовому розслідуванні
Навчальна дисципліна спрямована на поглиблене дослідження норм кримінального процесуального права, які регулюють умови і порядок прийняття процесуальних актів, діяльність органів досудового розслідування, прокуратури, пов’язану з кримінальними процесуальними актами, з прийняттям процесуальних рішень під час розслідування кримінальних правопорушень, та процесуальних правовідносин, що виникають між учасниками кримінального провадження у зв’язку з прийняттям процесуальних актів стороною обвинувачення. Вивчення цього навчального курсу передбачає отримання навичок застосування норм чинного КПК України та складання відповідних процесуальних документів, дотримання згідно з вимогами законодавства їх структури, правил складання, ознайомлення з ними інших учасників кримінального провадження та організації виконання процесуальних рішень сторони обвинувачення.


Судова медицина та психіатрія
Судова медицина – це наука, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру для правосуддя. Вона тісно пов’язана з такими юридичними науками, як кримінальне, кримінально-процесуальне право та криміналістика. Зосереджується увага на розвитку цих наук і питаннях організації судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.


Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн
Упродовж навчального курсу студенти поглиблюють свої знання з матеріального та процесуального права низки держав англо-американської (Великої Британії (Англія, Уельс, Північна Ірландія) та США) та романо-германської (ФР Німеччина, Франції, Італії та Болгарії, Польщі, Чехії) правових систем. Лекційний курс ознайомлює студентів із питаннями методології курсу, положеннями основних законів, законів та нормативних актів, що регулюють діяльність судових та правоохоронних органів зарубіжних країн; завданнями, які вирішують судові та правоохоронні органи визначених країн, їх систему, структуру та повноваження (права, обов’язки та функції); основні положення щодо організації діяльності судової влади та системи судів; системи, структури та функцій, органів досудового розслідування, органів прокуратури та інших правоохоронних органів держав англо-американської та романо-германської правових сімей. Практичні заняття передбачають: вміння тлумачити положення чинного законодавства визначених держав англо-американської та романо-германської правових сімей, що регулюють діяльність судових та правоохоронних органів, орієнтуватись в їх системі; визначати, юридично обґрунтовувати й відстоювати свою позицію; правильно застосовувати зазначені норми у практичній діяльності; давати порівняльну характеристику нормативного правового регулювання судових та правоохоронних органів зарубіжних країн; визначати ефективність дій судових та правоохоронних органів; аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання; формулювання власних обґрунтованих суджень на основі аналізу відомої проблеми; вміння працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи; розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування правових систем; застосовування набутих знань у різних правових ситуаціях, виокремлення юридично значущих фактів і формування обґрунтованих правових висновків.


Судові та правоохоронні органи України
Упродовж навчального курсу студенти поглиблюють свої знання з конституційного права, з кримінального права, кримінального процесуального права, цивільного процесуального права, адміністративного процесуального права, господарського процесуального права, міжнародного права, логіки. Лекційний курс ознайомлює студентів із питаннями методології курсу, положеннями Конституції України, законів України та нормативних актів, що регулюють діяльність судових та правоохоронних органів; завданнями, які вирішують судові та правоохоронні органи, їх систему, структуру та повноваження (права, обов’язки та функції); основні принципи, на яких ґрунтується діяльність судових та правоохоронних органів; основні положення щодо організації діяльності судової влади, системи загальних судів України та принципів, за якими здійснюється правосуддя в Україні; правового статусу суддів загальної юрисдикції; системи, структури та функцій, органів досудового розслідування, органів прокуратури та інших правоохоронних органів України. Практичні заняття передбачають: вміння тлумачити положення чинного законодавства, що регулює діяльність судових та правоохоронних органів, орієнтуватись в його системі; визначати, юридично обґрунтовувати й відстоювати свою позицію; правильно застосовувати зазначені норми у практичній діяльності; давати порівняльну характеристику нормативного правового регулювання судових та правоохоронних органів; визначати ефективність дій судових та правоохоронних органів; аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання; формулювання власних обґрунтованих суджень на основі аналізу відомої проблеми; вміння працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи; розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи; застосовування набутих знань у різних правових ситуаціях, виокремлення юридично значущих фактів і формування обґрунтованих правових висновків.


Публікації

Про нас

Публікації

Анотації курсів

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Галаган В. І. Встановлення події кримінального правопорушення як обставини, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні : монографія / В. І. Галаган, І. Ю. Саліхова. – Київ : [б. в.], 2017. – 197 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13187
 • Галаган В. І. Недоторканність права власності як засада кримінального провадження на досудовому розслідуванні : монографія / В. І. Галаган, Н. С. Моргун. – Київ : [б. в.], 2017. – 184 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13186
 • Галаган В. І. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : монографія / В. І. Галаган, В. В. Шум. – Київ : [б. в.], 2017. – 167 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13188

Підручники, навчальні посібники

 • Михайличенко Б. В. Практикум для самостійної підготовки студентів з навчальної дисципліни «Судова медицина» : методичні рекомендації / Михайличенко Б. В., Ергард Н. М. ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. судової медицини та мед. права. – Київ : [УкрДГРІ], 2017. – 42 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13450
 • Михайличенко Б. В. Судово-медична експертиза механічної асфіксії внаслідок стиснення органів шиї : (для самостійної роботи студентів, курсантів на основі компетентнісного підходу з модулю: «Судово-медична експертиза механічної асфіксії») : методичні рекомендації / Михайличенко Б. В., Ергард Н. М. ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. судової медицини та мед. права. – Київ : [УкрДГРІ], 2017. – 15 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13451

Публікації/Статті

2017

Статті

 • Багиров С. Р. Критический анализ концепции «самостоятельное неосторожное преступление» как метода решения проблемы неосторожного сопричинения / Сергей Багиров // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2017. – № 1 (40). – С. 47–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13131
 • Багіров С. Р. Дискусійні питання встановлення причинного зв’язку та вини у необережному опосередкованому заподіянні злочинного наслідку (на прикладі справи Чілікова і Маслова) / С. Р. Багіров // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2017. – № 1 (8). – С. 100–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13132
 • Багіров С. Р. Участь кількох осіб у вчиненні необережного злочину за законодавством деяких європейських держав / Багіров С. Р. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 81–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12425
 • Галаган В. І. Проведення слідчих (розшукових) дій: процесуальні та криміналістичні аспекти / В. І. Галаган // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 1 (5). – С. 73–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13133
 • Горох О. П. Правовий вплив, не пов’язаний з реальною (повною) кримінальною відповідальністю, на неправомірну поведінку / Горох О. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 86–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12424
 • Хавронюк М. І. Конституційна скарга і кримінальне право / Микола Хавронюк // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – С. 144–159.
 • Шкелебей В. А. Способи та порядок вручення письмового повідомлення про підозру / Шкелебей В. А. // Вісник кримінального судочинства. – 2017. – № 4. – С. 110–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14886

 

Матеріали конференцій

 • Багіров С. Р. Деякі проблеми притягнення до відповідальності за побої, тілесні ушкодження або смерть потерпілого, завдані групою осіб / С. Р. Багіров // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ (Запоріжжя, 20 травня 2017 р.) : в 2 т. / [редкол. С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко]. – Запоріжжя : Просвіта, 2017. – Т. 2. – С. 13–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13213
 • Багіров С. Р. Чи можуть каральні заходи до суб’єкта необережного співзаподіяння бути засобом усунення антисуспільного прецеденту? / С. Р. Багіров // Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму реалізації прав та свобод людини і громадянина : матеріали круглого столу, 10 березня 2017 р. / [гол. ред. О. П. Рябчинська]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 7–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13217
 • Галаган В. І. Законодавче врегулювання проблем вилучення майна з житла чи іншого володіння особи / В. І. Галаган, Н. С. Моргун // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 24 листопада 2017 року) : у 2 ч. / [редкол. В. В. Чернєй та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 1. – С. 27–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13135
 • Галаган В. І. Процесуальне врегулювання проведення допиту за КПК України / Галаган В. І. // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до Європейського права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5–6 травня 2017 р. / гол. ред. А. І. Луцький. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 52–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13313
 • Галаган В. І. Угоди у кримінальному провадженні: спільні та відмінні риси / Галаган В. І. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 91–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13257
 • Горох О. П. Правові норми про «уникнення» кримінальної відповідальності / Горох О. П. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13258
 • Денисов С. Ф. Логіко-системний аналіз конструкцій деяких статей розділу І «Злочини проти основ національної безпеки України» / С. Ф. Денисов, С. Р. Багіров // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України : матеріали круглого столу, м. Харків, 26 травня 2017 р. / уклад. В. І. Борисов, Л. М. Демидова. – Харків : Юрайт, 2017. – С. 20–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13246
 • Шкелебей В. А. Морально-етичні засади запобігання та протидії корупції в органах публічної влади / Шкелебей В. А. // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року) / редкол. В. В. Топчій, Н. А. Жерж. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 517–519. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14884

Інше

 • Азаров Д. С. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / [Азаров Д. С.] // Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – Розділ 16. – С. 830–843. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13191
 • Горох О. П. Звільнення від покарання та його відбування / [Горох О. П.] // Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – Розділ 12. – С. 184–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13031
 • Практика застосування Верховним Судом України положень загальної частини Кримінального кодексу України / за заг. ред. А. А. Музики ; [уклад. Горох О. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 523 с.
 • Практика застосування Верховним Судом України положень особливої частини Кримінального кодексу України / за заг. ред. А. А. Музики ; [уклад. Горох О. П.]; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 914 с.
 • Судово-медичне визначення зажиттєвої реакції організму при механічній асфіксії через повішення за змінами площі деліпідизації кори надниркових залоз : методичні рекомендації / [уклад.: Михайличенко Б. В., Біляков А. М., Ергард Н. М.] ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. судової медицини та мед. права. – Київ : [б. в.], 2017. – 11 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13449
 • Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Банчук О. А., Дудоров О. О., Луцик В. В. [та ін.] ; [наук. ред. Хавронюк М. І.]. – Київ : Ваіте, 2017. – 472 с.

2016

 • Правовий захист викривачів = Whistleblower protection / за заг. ред. Нестеренко О. В., Шостко О. Ю. – Харків : Права людини, 2016. – 48, 46 с. – Книга-«переверт».
 • У пошуках справедливості: розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням права на життя, права на свободу та особисту недоторканість, свободу від тортур, вчинених у зоні АТО: недоліки роботи слідчих органів та рекомендації правозахисників [електронний ресурс] : [звіт / підгот. : Є. Закревська, М. Рева, В. Сущенко [та ін.] ; Центр Громадських Свобод, Коаліція громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі». – Київ : Центр Громадських Свобод, 2016. – 79 с. – Метод доступу : Інтернет. https://issuu.com/undpukraine/docs/looking_for_justice_report_ua
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна