Анотації курсів

Про нас

Публікації

Анотації курсів

Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції
Ідея та змістове наповнення курсу надають можливість студентам з різних дисциплін опанувати базові концепції оподатквання основних економичних операцій та навчитися прогнозувати їх податкові наслідки.


Відповідальність за кримінальні правопорушення проти довкілля


Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері економіки


Гостьовий курс - 1


Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького Суду у діяльності захисника


Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького Суду у діяльності захисника
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.


Захист у кримінальному провадженні


Злочини у сфері економіки: адвокатська практика


Індивідуалізація кримінальної відповідальності


Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування


Криміналістика
Синтезує знання у галузі кримінального і кримінально-процесуального права, кримінології, судової медицини, логіки, психології та багатьох природничих наук. Вивчає закономірності скоєння злочинів і сучасні технологій їхнього розслідування. Складається із чотирьох розділів і містить наукові засади мистецтва пізнання злочину як соціального явища.


Кримінальне право
Кримінальне право України – окрема галузь права у правовій системі України. Складається із Загальної та Особливої частин. Регулює кримінально-правові відносини, які виникають з моменту вчинення суспільно небезпечного діяння, а також виконує захисну функцію шляхом встановлення кримінальної відповідальності за діяння, які містять склад злочину. Основне джерело кримінального права – КК України 2001 р.


Кримінальне право


Кримінальне право


Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право (оглядовий курс лекцій)


Кримінальне процесуальне право
Курс складається із Загальної та Особливої частин. У Загальній частині студенти вивчають поняття, завдання і принципи кримінального процесу, класифікацію суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, їхні права, обов’язки і відповідальність, теорію доказів. В Особливій частині розглядається рух кримінальної справи на досудових стадіях кримінального процесу і в суді, а також порядок особливого провадження справи у кримінальному судочинстві. Основою для вивчення курсу кримінального процесу є Кримінальне право України.


Кримінально-правова кваліфікація: практикум


Кримінологія
Кримінологія – це наука, що досліджує природу злочинності, причини й умови, які її породжують, і розробляє ефективні засоби протидії. Вивчення кримінології базується на засвоєнні основних положень кримінального права, теорії держави і права, соціології, психології.


Курсова робота


Курсова робота


Магістерська робота


Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження


Навчальні судові процеси: кримінальне судочинство


Особливості кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності
Поглиблено вивчаються ознаки злочинів у сфері господарської діяльності, розглядаються проблеми їхньої кримінально-правової оцінки, аналізується відповідна слідча та судова практика.


Право на доступ до публічної інформації


Практичні проблеми кримінальної юстиції


Рослідування корупційних правопорушень


Судова медицина та психіатрія
Судова медицина – це наука, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру для правосуддя. Вона тісно пов’язана з такими юридичними науками, як кримінальне, кримінально-процесуальне право та криміналістика. Зосереджується увага на розвитку цих наук і питаннях організації судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.


Судові та правоохоронні органи України


© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна