Анотації курсів

Про нас

Публікації

Анотації курсів

Антикорупційний комплаєнс (англ. мовою)


Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції
Ідея та змістове наповнення курсу надають можливість студентам з різних дисциплін опанувати базові концепції оподатквання основних економичних операцій та навчитися прогнозувати їх податкові наслідки.


Використання криміналістичної техніки у кримінальному провадженні


Відповідальність за кримінальні правопорушення проти довкілля


Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері економіки


Гостьовий курс - 1


Гостьовий курс - 2 Практика кримінального процесу: вітчизняні реалії та міжнародні стандарти


ДЕК


Експертиза в юридичній практиці


Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького Суду у діяльності захисника


Захист у кримінальному провадженні


Злочини у сфері економіки: адвокатська практика


Індивідуалізація кримінальної відповідальності


Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування


Криміналістика
Синтезує знання у галузі кримінального і кримінально-процесуального права, кримінології, судової медицини, логіки, психології та багатьох природничих наук. Вивчає закономірності скоєння злочинів і сучасні технологій їхнього розслідування. Складається із чотирьох розділів і містить наукові засади мистецтва пізнання злочину як соціального явища.


Кримінальне право
Кримінальне право України – окрема галузь права у правовій системі України. Складається із Загальної та Особливої частин. Регулює кримінально-правові відносини, які виникають з моменту вчинення суспільно небезпечного діяння, а також виконує захисну функцію шляхом встановлення кримінальної відповідальності за діяння, які містять склад злочину. Основне джерело кримінального права – КК України 2001 р.


Кримінальне право


Кримінальне право


Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право (оглядовий курс лекцій)


Кримінальне процесуальне право
Курс складається із Загальної та Особливої частин. У Загальній частині студенти вивчають поняття, завдання і принципи кримінального процесу, класифікацію суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, їхні права, обов’язки і відповідальність, теорію доказів. В Особливій частині розглядається рух кримінальної справи на досудових стадіях кримінального процесу і в суді, а також порядок особливого провадження справи у кримінальному судочинстві. Основою для вивчення курсу кримінального процесу є Кримінальне право України.


Кримінально-правова кваліфікація: практикум


Кримінологія
Кримінологія – це наука, що досліджує природу злочинності, причини й умови, які її породжують, і розробляє ефективні засоби протидії. Вивчення кримінології базується на засвоєнні основних положень кримінального права, теорії держави і права, соціології, психології.


Курсова робота


Курсова робота


Магістерська робота


Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження


Навчальні судові процеси: кримінальне судочинство


Обліковий процес та методи виявлення його фальсифікацій


Організація адвокатури та адвокатської діяльності


Право на доступ до публічної інформації


Практичні проблеми кримінальної юстиції


Розслідування корупційних правопорушень


Судова медицина та психіатрія
Судова медицина – це наука, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру для правосуддя. Вона тісно пов’язана з такими юридичними науками, як кримінальне, кримінально-процесуальне право та криміналістика. Зосереджується увага на розвитку цих наук і питаннях організації судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.


Судові та правоохоронні органи України


© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна