studii

 

 

Публікації

Про нас

Публікації

Анотації курсів

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Галаган В. І. Встановлення події кримінального правопорушення як обставини, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні : монографія / В. І. Галаган, І. Ю. Саліхова. – Київ : [б. в.], 2017. – 197 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13187
 • Галаган В. І. Недоторканність права власності як засада кримінального провадження на досудовому розслідуванні : монографія / В. І. Галаган, Н. С. Моргун. – Київ : [б. в.], 2017. – 184 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13186
 • Галаган В. І. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : монографія / В. І. Галаган, В. В. Шум. – Київ : [б. в.], 2017. – 167 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13188

Підручники, навчальні посібники

 • Михайличенко Б. В. Практикум для самостійної підготовки студентів з навчальної дисципліни «Судова медицина» : методичні рекомендації / Михайличенко Б. В., Ергард Н. М. ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. судової медицини та мед. права. – Київ : [УкрДГРІ], 2017. – 42 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13450
 • Михайличенко Б. В. Судово-медична експертиза механічної асфіксії внаслідок стиснення органів шиї : (для самостійної роботи студентів, курсантів на основі компетентнісного підходу з модулю: «Судово-медична експертиза механічної асфіксії») : методичні рекомендації / Михайличенко Б. В., Ергард Н. М. ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. судової медицини та мед. права. – Київ : [УкрДГРІ], 2017. – 15 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13451

Публікації/Статті

2017

Статті

 • Багиров С. Р. Критический анализ концепции «самостоятельное неосторожное преступление» как метода решения проблемы неосторожного сопричинения / Сергей Багиров // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2017. – № 1 (40). – С. 47–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13131
 • Багіров С. Р. Дискусійні питання встановлення причинного зв’язку та вини у необережному опосередкованому заподіянні злочинного наслідку (на прикладі справи Чілікова і Маслова) / С. Р. Багіров // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2017. – № 1 (8). – С. 100–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13132
 • Багіров С. Р. Участь кількох осіб у вчиненні необережного злочину за законодавством деяких європейських держав / Багіров С. Р. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 81–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12425
 • Галаган В. І. Проведення слідчих (розшукових) дій: процесуальні та криміналістичні аспекти / В. І. Галаган // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 1 (5). – С. 73–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13133
 • Горох О. П. Правовий вплив, не пов’язаний з реальною (повною) кримінальною відповідальністю, на неправомірну поведінку / Горох О. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 86–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12424
 • Хавронюк М. І. Конституційна скарга і кримінальне право / Микола Хавронюк // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – С. 144–159.
 • Шкелебей В. А. Способи та порядок вручення письмового повідомлення про підозру / Шкелебей В. А. // Вісник кримінального судочинства. – 2017. – № 4. – С. 110–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14886

 

Матеріали конференцій

 • Багіров С. Р. Деякі проблеми притягнення до відповідальності за побої, тілесні ушкодження або смерть потерпілого, завдані групою осіб / С. Р. Багіров // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ (Запоріжжя, 20 травня 2017 р.) : в 2 т. / [редкол. С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко]. – Запоріжжя : Просвіта, 2017. – Т. 2. – С. 13–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13213
 • Багіров С. Р. Чи можуть каральні заходи до суб’єкта необережного співзаподіяння бути засобом усунення антисуспільного прецеденту? / С. Р. Багіров // Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму реалізації прав та свобод людини і громадянина : матеріали круглого столу, 10 березня 2017 р. / [гол. ред. О. П. Рябчинська]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 7–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13217
 • Галаган В. І. Законодавче врегулювання проблем вилучення майна з житла чи іншого володіння особи / В. І. Галаган, Н. С. Моргун // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 24 листопада 2017 року) : у 2 ч. / [редкол. В. В. Чернєй та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 1. – С. 27–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13135
 • Галаган В. І. Процесуальне врегулювання проведення допиту за КПК України / Галаган В. І. // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до Європейського права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5–6 травня 2017 р. / гол. ред. А. І. Луцький. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 52–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13313
 • Галаган В. І. Угоди у кримінальному провадженні: спільні та відмінні риси / Галаган В. І. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 91–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13257
 • Горох О. П. Правові норми про «уникнення» кримінальної відповідальності / Горох О. П. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13258
 • Денисов С. Ф. Логіко-системний аналіз конструкцій деяких статей розділу І «Злочини проти основ національної безпеки України» / С. Ф. Денисов, С. Р. Багіров // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України : матеріали круглого столу, м. Харків, 26 травня 2017 р. / уклад. В. І. Борисов, Л. М. Демидова. – Харків : Юрайт, 2017. – С. 20–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13246
 • Шкелебей В. А. Морально-етичні засади запобігання та протидії корупції в органах публічної влади / Шкелебей В. А. // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року) / редкол. В. В. Топчій, Н. А. Жерж. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 517–519. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14884

Інше

 • Азаров Д. С. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / [Азаров Д. С.] // Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – Розділ 16. – С. 830–843. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13191
 • Горох О. П. Звільнення від покарання та його відбування / [Горох О. П.] // Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – Розділ 12. – С. 184–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13031
 • Практика застосування Верховним Судом України положень загальної частини Кримінального кодексу України / за заг. ред. А. А. Музики ; [уклад. Горох О. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 523 с.
 • Практика застосування Верховним Судом України положень особливої частини Кримінального кодексу України / за заг. ред. А. А. Музики ; [уклад. Горох О. П.]; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 914 с.
 • Судово-медичне визначення зажиттєвої реакції організму при механічній асфіксії через повішення за змінами площі деліпідизації кори надниркових залоз : методичні рекомендації / [уклад.: Михайличенко Б. В., Біляков А. М., Ергард Н. М.] ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. судової медицини та мед. права. – Київ : [б. в.], 2017. – 11 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13449
 • Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Банчук О. А., Дудоров О. О., Луцик В. В. [та ін.] ; [наук. ред. Хавронюк М. І.]. – Київ : Ваіте, 2017. – 472 с.

2016

 • Правовий захист викривачів = Whistleblower protection / за заг. ред. Нестеренко О. В., Шостко О. Ю. – Харків : Права людини, 2016. – 48, 46 с. – Книга-«переверт».
 • У пошуках справедливості: розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням права на життя, права на свободу та особисту недоторканість, свободу від тортур, вчинених у зоні АТО: недоліки роботи слідчих органів та рекомендації правозахисників [електронний ресурс] : [звіт / підгот. : Є. Закревська, М. Рева, В. Сущенко [та ін.] ; Центр Громадських Свобод, Коаліція громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі». – Київ : Центр Громадських Свобод, 2016. – 79 с. – Метод доступу : Інтернет. https://issuu.com/undpukraine/docs/looking_for_justice_report_ua
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна