privat

Факультет правничих наук

Гуменна Олександра Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент

 

gumenna

Контакти

телефон 425-77-37

e-пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
м. Київ, 04655, вул. Волоська, 10, корп.6, кім.406

 

Автобіографія

укр

2020 р (червень-липень)  - Навчання на програмі управлінського розвитку «Управління проектами» Києво-Могилянської Бізнес-школи

 

2019 р. (вересень-грудень) - Стажування в Університеті Індіани (Блумінгтон, США) Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»

 

2014 р. (січень-березень) - Підвищення кваліфікації за напрямом «Маркетинг»

 

2013 р. (листопад) - Стажування в Університеті інформатики (WSIiU) за підтримки Фундації Central European Academy Studies and Certification (CEASC) та Центру Європейських Фондів (BFE): “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок” (м.Лодзь, Польща)

 

2011 р. (жовтень) - Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» Національної академії наук України. Підвищення кваліфікації за напрямом 0502 «Менеджмент»

 

1998-2004 рр. - Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Аспірантура (відділ організації та управління сільськогосподарським виробництвом). Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом

 

1991-1996 рр. - Національний аграрний університет, спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація «Економіст-кібернетик» (диплом з відзнакою).

 

 

2013р. (вересень) – дотепер Декан факультету економічних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) Гарант PhD-програми «Менеджмент»

 

2013-2014 р. Викладач курсу «Бізнес-аналіз» в KMБШ

 

2008р. (вересень) – дотепер  Доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом, факультет економічних наук, НаУКМА.

 

2010р. (вересень) – 2013р. (серпень) Декан по роботі зі студентами НаУКМА (керівник відділу по роботі зі студентами)

 

2003р.(вересень) – 2008р.(серпень)  Доцент кафедри статистики та економічного аналізу, економічний факультет; заступник декана з навчально-наукової роботи, Академія муніципального управління.

 

Проект дистанційної освіти для дітей 11 класу, Бучанська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступеню з поглибленим вивченням іноземних мов (викладання курсу "Маркетинг")
TEMPUS IV-5 "Інноваційні лабораторії: використання відкритих платформ та інноваційних освітніх досліджень в освіті для бізнесу для розширення участі та інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних суспільствах" (INNOLAB)
Міжнародний проект "Інтернаціоналізація вищої освіти. Академічне партнерство" / Грант для мобільності, отриманий Шеффілдським університетом для співробітництва з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» (Керівник проекту)
Міжнародний проект "MILETUS, Підвищення потенціалу мобільності студентів у вищій освіті в Україні та Сербії / Нарощування потенціалу університетів України та Сербії щодо розвитку мобільності студентів".
Міжнародний проект «University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications» (U.S. Department of State Award (No.SLMAQM18CA20453))

 

Експерт команди Доктрини Україна-2030
Експерт комітету жінок-підприємців при Київській ТПП (2017-2018 рр.)
Член редакційної колегії журналу «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки»

 • Креативна економіка та креативний менеджмент
 • Менеджмент проектів. Інноваційний маркетинг та маркетинг інновацій.
 • Кластерний підхід і мережевізація

2018 – Диплом лауреата Премії імені Петра Могили у галузі суспільних наук за цикл праць «Соціально-економічний розвиток України за Цілями сталого розвитку ООН у контексті дії глобальних мегатрендів», що включає публікації 2017-2018 рр. (спільно з Н.Д Чалою)
2015 – Почесна грамота Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм.
2015 – Диплом лауреата Премії імені Петра Могили у галузі суспільних наук за навчальний посібник «Маркетинговий менеджмент» авторському колективу (В.В.Россоха, О.В. Гуменна, К.В.Пічик, Н.В.Романченко)
2014 – Диплом переможця конкурсу на здобуття премії «Викладач 2012-2013 навчального року» Факультету економічних наук
2013 – подяка від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за високий професіоналізм, творчу працю, особистий вагомий внесок у розвиток столичної освіти та з нагоди Дня науки
2012 – подяка від Української асоціації видавців періодичної преси за активне сприяння проведенню 19-го Світового Форуму видавців та за внесок у формування позитивного іміджу України у світі
2011 – грамота Подільської районної у місті Києві державної адміністрації за високий професіоналізм, сумлінну працю, відданість своїй роботі, досягнення високої майстерності у професійній діяльності та з нагоди 20-річчя відродження Києво-Могилянської академії
2010 – подяка від компанії Global Management Challenge Ukraine за допомогу в організації та проведенні презентації міжнародного чемпіонату Global Management Challenge (Junior)
2009 – подяка від Міністерства освіти і науки України та Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти за новаторський підхід до викладання маркетингу і допомогу студентам в набутті практичних навичок, необхідних для роботи в сучасному бізнесі

гра на фортепіано, садівництво, шиття, читання

eng

September-December 2019 -   Short-term scholar at Indiana University (Bloomington, the USA)

 

January-March 2014 - Higher Educational Institution "National Academy of Management" Advanced training in "Marketing"

 

November 2013 - Internship at the University of Informatics (WSIiU), Lodz, Poland, in cooperation with the Foundation of Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Poland, and the Center for European Funds (BFE) Modern University - project approach to organization of work according to the provisions of European qualifying framework" (Lodz, Poland)

 

October 2011 - State Institution "Institute of Economics and Forecasting" under National Academy of Science of Ukraine. Advanced training in "Management"

 

1998-2004 - National Scientific Center "Institute of agrarian economy". Postgraduate study (Department of organization and management of agricultural production). Candidate of Economics on course 08.02.02 - economics and management of scientific and technical progress

 

1991-1996 - National Agrarian University, course "Economic Cybernetics", qualification "Economist-cybernetic" (honors degree).

 

September 2013 - present - Dean of Faculty of Economics, National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA)

 

2013-2014 - Teaching the course "Business Analysis" in Kyiv-Mohyla Business School

 

September 2008 - present - Associate Professor of Marketing and Business Administration, Faculty of Economics, Kyiv-Mohyla Academy.

 

September 2010 - August 2013 - Dean of Students at NaUKMA

 

September 2003 - August 2008 - Associate Professor of Statistics and Economic Analysis, Department of Economics; Deputy Dean for Educational and Research, Academy of municipal management.

The project of remote education for children of 11th grade, Bucha specialized boarding school I-III, in-depth study of foreign languages (teaching the course "Marketing")
TEMPUS IV-5 "Innovation Laboratories: the use of open platforms and innovative educational research in education for business to expand participation and innovative potential of universities in post-socialist societies" (INNOLAB)
Project Leader "Internationalization of Higher Education. Academic Partnership "/ Mobility Grant, Received by the University of Sheffield for Cooperation with the National University of Kyiv-Mohyla Academy; Project Number: Ref: UKR16PG / 4 / 9.02.16 (from the British Council)
International project "MILETUS, Students' Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and Serbia / Capacity Building of Ukrainian and Serbian Universities on Student Mobility Development."
International project University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications Indiana University’s U.S. Department of State Award (No.SLMAQM18CA20453)

 • Expert of the Doctrine Ukraine-2030 team
 • Expert of the Women Entrepreneurs Committee at the Kyiv Chamber of Commerce and Industry
 • Editorial board’s Member of scientific journal "The Scientific Papers NaUKMA. Economics" (Ukraine)

 • Creative economy and creative management
 • Cluster approach and networking
 • Innovation and investment projects. Project management.
 • Innovative marketing and marketing of innovations.

Published over 100 scientific, educational and methodical articles under domestic and foreign publishers.

 

Profile:
in Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56658677800
in Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ReHo0FQAAAAJ
Orcid.org/0000-0002-3725-5272

2018 – Diploma Prize winner Petro Mohyla in social sciences for the cycle of scientific works "Socio-economic development of Ukraine till 2030 for the goals of sustainable development in the context of the action of global megatrends"
2015 – Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine for significant personal contribution to the development of education and science, training of highly qualified professionals, conscientious work, high professionalism.
2009 – Commendation from the Ministry Education and Science of Ukraine and Consortium to improve management education for innovative marketing approach to teaching and help students to acquire practical skills needed for work in today's business

 

icon Автобіографія

 

Програма

Національний університет «Києво-Могилянська академія» задумувався 405 років тому і відроджувався у 1991-1992 рр. як університет-інноватор та лідер на ринку наукових і освітніх послуг. Тому НаУКМА за визначенням має бути лідером, пропонувати інноваційні рішення не лише в межах Університету, а й для всієї України. 

 

Ми, всі разом і кожен окремо для себе, маємо відповісти на 3 питання: 

 

 1. Чому я в Могилянці?
 2. Чим я задоволений і чим не задоволений?
 3. Чи уявляю я себе в майбутньому НаУКМА і що мене мотивує бути «могилянцем»?

 

Відповіді кожного з нас на ці питання і агрегація цих відповідей дають можливість сформувати нашу загальну МЕТУ ІСНУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ та спільно віднайти наші «точки зростання» в атмосфері довіри, співпраці та піклування один про одного.

 

icon Програма

 

Відео-запис он-лайн зустрічі

 

Ярошенко Тетяна Олександрівна

кандидат історичних наук, доцент

 

yaroshenko

Контакти

телефон 463-70-67

e-пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

м. Київ, 04655, вул. Сковороди, 2, корп.5, к.309 

 

 

Автобіографія

укр

кандидат історичних наук, доцент


Віцепрезидент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА

 

Дата та місце народження: 2 червня 1963 р., м. Донецьк, Україна

 

 • Понад 25-річний досвід управлінської роботи як успішного менеджера (директор наукової бібліотеки, віцепрезидент НаУКМА).
 • Стажування в провідних американських університетах, зокрема в Єльському (Yale University, Ivy League); Колумбійському (Columbia University) – за програмою Fulbright Scholar, 2004-2005, 2010-2011; Університеті штату Флорида (Florida State University) – IREX UASP, 2017, програма з адміністрування університету.
 • Досвід навчання в бізнес-школі (KMBS, 7 модулів програми EMBA): чітке розуміння сучасних засад корпоративного управління та ключових бізнес-процесів.
 • Майже 10 років на посаді віцепрезидента університету (з інформатизації, 2006-2011, з наукової роботи та інформатизації, 2015 – дотепер) – системне бачення та можливості університетського управління комплексно.
 • Має державні нагороди та суспільні відзнаки: Відмінник освіти України, Заслужений працівник культури України, орден княгині Ольги ІІІ ступеня, Лідер науки України 2016. Web of Science Award, «Жінки України» (в номінації «Вища освіта України»), рейтингу «100 найвпливовіших жінок України» (журнал «Фокус») та багато інших.
 • Громадська та професійна активність: участь у багатьох професійних асоціаціях та товариствах – виконавчий директор ГО «ELibUkr: Електронна бібліотека України», БО «Українське Фулбрайтівське коло» (президент у 2013-2017, з 2017 – член правління), член експертних рад чи робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Українського інституту книги та ін.
 • Успішно поєднує управлінські та наукові якості, автор понад 100 публікацій з питань менеджменту е- ресурсів, наукової комунікації, відкритої науки та відкритого доступу тощо. Індекс Гірша за Google Scholar – 13. Керівник та учасник понад 30 проєктів за останні 20 років.

 

 • За період керівництва науковою бібліотекою НаУКМА – з січня 1995 до травня 2015 – бібліотека стала лідером із впровадження інформаційних технологій, швидкого та якісного розвитку колекції, створення ресурсів та сервісів, впровадження інновацій та запозичення найпередовішого міжнародного досвіду.
 • Керівник проєкту «ELibUkr: Електронна бібліотека України», що виконувався у 2008-2010 рр. в Україні за підтримки USAID, у процесі реалізації проєкту засновано Консорціум 36 університетських та академічних бібліотек.
 • Під керівництвом Служби віцепрезидента та за підтримки факультету інформатики НаУКМА було ініційовано та започатковано Центр електронної освіти, що, по суті, врятував навчання в університеті в період пандемії та формуватиме Могилянку як сучасний цифровий університет.
 • Було імплементовано міжнародну концепцію докторської освіти в НаУКМА, запроваджено ключові принципи третього циклу вищої освіти з реальним поєднанням науки й освіти, що сприяло розвитку наукової освіти та розбудові Докторської школи імені родини Юхименків НаУКМА.
 • Розвинено практику «Днів науки НаУКМА» не лише яккороткотермінового проєкту, але й низки наукових заходів НаУКМА впродовж року, що сприяло зміцненню наукової культури, дало змогу відкривати нові імена молодих талановитих дослідників, сприяти науковій реалізації співробітників університету, проводити міждисциплінарні дискусії з найгостріших проблем сьогодення.
 • Започатковано цілу низку премій та нагород на підтримку наукових досягнень співробітників і студентів університету, зокрема й із залученням донорської підтримки та підтримки меценатів: фонди «Наука», Івана Кіндрата, Мирослави Іванців, родини Юхименків, Фундації Лозинських, родини Зубків, премії за публікації в міжнародних впливових наукових виданнях та ін.
 • Сформовано політики підтримки наукових досліджень і наукових грантових проєктів, процедури адміністративного та фінансового супроводу проєктів.
 • Розвинено технологічний та інтелектуальний рівні інформатизації НаУКМА, зокрема через е-сервіси та вебзастосунки «Конкурс», «Запис на вибіркові дисципліни», «Система опитування», інституційний репозитарій eKMAIR, віртуальний музей, е-бібліотека тощо.

 

eng

Vice President for Research and IT (National University of Kyiv-Mohyla Academy)

 

PhD, History, Associate Professor

 

Date and place of birth: June 2, 1963, Donetsk, Ukraine

 

 • More than 25 years of managerial experience as a successful manager (director of the NaUKMA Scientific Library, Vice President of NaUKMA).
 • Scholarships at leading US universities, including Yale (Yale University, Ivy League); Columbia University - under the Fulbright Scholar program, 2004-2005, 2010- 2011; Florida State University - IREX UASP, 2017, University Administration Program.
 • Business School learning experience (KMBS, 7 EMBA modules): a clear understanding of modern corporate governance principles and key business processes.
 • Almost 10 years as Vice President of the University (Informatization, 2006- 2011, Research and Informatization, 2015 - present) - a systematic vision and the experience of university management.
 • State awards and public honors: Excellent Education of Ukraine, Honored Worker of Culture of Ukraine, Order of Princess Olga III degree, Leader of Science of Ukraine 2016. Web of Science Award, "Women of Ukraine" (in the nomination "Higher Education of Ukraine"), rating "100 most influential Women of Ukraine ”(Focus magazine) and many others.
 • Public and professional activity: participation in many professional associations and societies - Executive Director of the NGO "ELibUkr: Electronic Library of Ukraine", NGO "Ukrainian Fulbright Circle" (President in 2013-2017, since 2017 - Member of the Board), Member of expert councils or working groups in the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ministry of Culture of Ukraine, Ukrainian Book Institute, etc.
 • Successfully combines managerial and research qualities, author of more than 100 publications on e-resources management, scientific communication, open science and open access, etc. H-Index = 13 (as of Google Scholar). Leader and participant in more than 30 projects over the past 20 years.

 

 • During the period of management of the NaUKMA Scientific Library - from January 1995 to May 2015 - the library became a leader in the introduction of information technologies, rapid and high-quality collections development, creation of resources and services, innovation and borrowing of the best international experience.
 • Consortium of 36 Universities and Academic Libraries was established in the process of project implementation by the project "ELibUkr: Electronic Library of Ukraine", which was implemented in 2008-2010 in Ukraine with the support of USAID.
 • Under the leadership of the Vice President's Office and with the support of the Faculty of Informatics of NaUKMA, the Center for Electronic Education was initiated and launched, which essentially saved university studies during the 2020 pandemic, which figures NaUKMA as a modern digital university.
 • The international concept of doctoral education was implemented at NaUKMA, key principles of the third cycle of higher education with a real combination of science and education were introduced, which contributed to the development of the NaUKMA Iukhymenko Doctoral School.
 • The practice of "NaUKMA Science Days" has been developed not only as short-term project, but also as a number of annual scientific events in NaUKMA, which contributed to the strengthening of research culture, allowed to discover new names of young talented researchers, promote scientific implementation of university staff, conduct interdisciplinary discussions on the most relevant issues of today.
 • A number of prizes and awards have been launched to support the scientific achievements of the university staff and students, including donor support and patronage of the following foundations: Nauka Foundation, Ivan Kindrat, Myroslava Ivantsiv, the Iukhymenko family, the Lozynsky Foundation, the Zubkov family, and international awards for influential scientific publications.
 • Policies have been formed to support research grant projects, procedures for administrative and financial support of scholarly projects.
 • Technological and intellectual levels of NaUKMA informatization have been developed, in particular through eservices and web applications “Competition”, “Registration for selected disciplines”, “Survey System”, eKMAIR institutional repository, NaUKMA Virtual Museum, e-library, etc.

 

 

icon Автобіографія

Програма

СПІЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА ЛІДЕРСТВО ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ

 

Протягом своєї 405-річної інституційної історії Києво- Могилянська академія була і залишається одним з найважливіших системотворчих чинників української державності, національної освіти, науки і культури. Всі ці роки Могилянка і могилянці створювали та поширювали знання, вчили незалежно мислити та відповідально діяти, бути небайдужими і національно свідомими.

 

Академія завжди плекала європейські цінності та ідеали, долаючи різноманітні виклики. Вся історична спадщина нашого університету покладає на нас місію лідерства та інновацій, відстоювання могилянських цінностей і найкращих суспільних стандартів.

 

Тому цьогоріч, коли Києво-Могилянська академія стикнулася з принципово новими глобальними та внутрішніми проблемами та незабаром обиратиме нові стратегії розвитку на наступні 5 років, вкрай важливо обрати правильний шлях, який забезпечить наш успішний розвиток та конкурентоспроможність в Україні та світі.

 

Обиратимемо не лише достойного кандидата, але й дієву стратегію розвитку університету.

 

Нас єднають спільні цінності: свобода особистості, прагнення досконалості, креативність, нетерпимість до будь-яких проявів корупції, академічна доброчесність, національна свідомість, активна громадянська позиція.

 

Ми всі бачимо Могилянку як визнаний на світовому рівні університет з визначними науковими досягненнями та успішними випускниками; як сучасний цифровий університет, що виступає натхненником інновацій в Україні; як лідера суспільної думки – і це єднає всіх нас в бажанні разом рухатися вперед. Могилянські цінності виступають тими об’єднавчими чинниками, які є запорукою нашого спільного успіху та розвитку університету в майбутньому.

 

Саме тому ми базуємо нашу програму на спільних ціннісних орієнтирах та спільному баченні перспектив, адже розвиток університету можливий лише за умови злагоджених дій всієї громади, об’єднаної спільною візією університету.

 

Маємо розуміння спільних викликів та загроз, що постали перед університетом в останні роки. Можливо, не завжди співробітники університету отримували гідну підтримку університету чи мали можливість бути почутими, але якраз ваші думки щодо поточного стану розвитку університету ми поклали в основу нашої програми і вбачаємо їх реалізацію почесною і вкрай важливою місією.

 

Неодноразово Могилянка переживала непрості часи, але найціннішим її ресурсом завжди були прекрасні, професійні та відданні люди.

 

Тож, цінуємо кожного, об’єднуємося заради успіху!

 

icon Програма

Відео-запис он-лайн зустрічі

 

 

Мелешевич Андрій Анатолійович

доктор філософії (PhD), доцент

 

melesh president

Контакти

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

вул. Сковороди 2, Київ, Україна, 04070

телефон +38 (044) 463-7067

e-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

 

Автобіографія

укр

Ph.D., Політичні науки, Школа громадянства та публічної політики ім. Максвелла,

Сіракузький університет (США), 1998 р., фінальні іспити з відзнакою

Сертифікат з методики та педагогіки викладання в університеті, Сіракузький університет (США), 1998

М.А., Політичні науки, Школа громадянства та суспільних справ ім. Д. Максвелла,

Сіракузький університет (США), 1992 р.

Спеціаліст, Юридичний факультет, Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, 1984 р., диплом з відзнакою

2005 р. – дотепер – професор факультету правничих наук, Національний університет «Києво–Могилянська академія»

2011 – дотепер – професор Центру досконалості з Європейських студій ім. Жана Моне (Європейська Комісія), Національний університет «Києво–Могилянська академія»

2019 – дотепер – член Комісії з питань правової реформи при Президентові України

2015 – дотепер – член Комітету з державних премій у галузі науки і техніки

2016 – дотепер – член Комітету з державних премій у галузі освіти

2014 – 2019 – президент Національного університету «Києво–Могилянська академія»

2015 – 2019 – член Конституційної комісії України

2015 – 2019 – член Національної ради з питань антикорупційної політики України

листопад 2018 – гостьовий професор Університету Гельсінкі (Фінляндія)

березень 2017 – гостьовий професор Університету Гронінгена (Голландія)

листопад–грудень 2015 – гостьовий дослідник Гейдельберзького університету та Інституту порівняльного суспільного права та міжнародного права імені Макса Планка (Німеччина)

2005 – 2014 – Декан правничого факультету Національного університету “Києво–Могилянська академія”

Вересень – жовтень 2013 – гостьовий дослідник Гейдельберзького університету та Інституту порівняльного суспільного права та міжнародного права імені Макса Планка (Німеччина)

листопад 2011 – гостьовий професор, семінар «Німеччина–Європа–Україна: гарантування демократичних процесів та форм організації», Інститут німецького та міжнародного партійного права і дослідження партій, Дюссельдорфський університет (Німеччина)

вересень – грудень 2010 – гостьовий дослідник, Стенфордський університет (США)

Березень–квітень 2010 – в.о. Першого віце–президента Національного університету «Києво–Могилянська академія»

липень 2008 – гостьовий професор, семінар «Правові аспекти європейської політики сусідства та Україна», факультет права Гейдельберзького університету (Німеччина)

весна 2008 – гостьовий професор, Департамент політичних наук, Школа громадянства та суспільних справ ім. Д. Максвелла, Сіракузький університет (США)

2002 – 2005 – завідувач, Департамент міжнародних студій, Коледж Аллегені (США)

1998 – 2005 – доцент, Департамент політичних наук, Коледж Аллегені (США)

червень–липень 2003 – гостьовий професор, Літня школа з демократизації, політичного насилля та вирішення конфліктів для молодих викладачів, Єреванський національний університет (Вірменія)

1990 – 1998 – Інструктор, помічник професора, асистент, Департамент політичних наук, Сіракузький університет (США)

1989–1991 — Асистент кафедри кримінального права та процесу, юридичний факультет, Київський державний університет ім. Тараса Шевченка

1984 – 1989 – стажер, помічник прокурора, старший помічник прокурора Ленінградського району м. Києва, прокурор, старший прокурор слідчого управління прокуратури м. Києва.

Порівняльне конституційне право, антикорупційні студії, конституційні суди та конституційний контроль у порівняльній перспективі, порівняльні політичні інститути, політичні партії та вибори, міжнародне право з прав людини, політичні наслідки конституційного законодавства, виборче право, перехід до демократії та демократична консолідація, суди та правоохоронні органи в країнах перехідного періоду.

Порівняльне конституційне право, філософія демократичного управління, антикорупційні студії, порівняльна політика, порівняльне право, перехід до демократії та демократична консолідація, політика СРСР та пострадянська політика, політичні партії, міжнародне право з прав людини, порівняльні політичні інституції, порівняльні правові системи, право та суспільство, політичне насилля та тероризм.

МОНОГРАФІЇ

 1. Громадянське суспільство проти корупції в Україні, (у співавторстві з Оксаною Нестеренко, Максом Бадером, Оксаною Гус), Київ: Дух і літера, 2019.
 2. Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна, (головний редактор А.Мелешевич), Київ: Дух і літера, 2013.
 3. Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine (англійською мовою), Нью Йорк: Palgrave Macmillan, 2007, 280с.
  Відгуки на книгу: Allan Sikk, Party Politics, 2010, 16 (4), 553-554; Minkel Solvak, Journal of Baltic Studies, 2008, 39 (1), 88-90; Н.В.Анохина, Журнал Политекс: политическая экспертиза, 2008, 4, 267-277; Joseph W. Robbins, Europe-Asia Studies, 2008, 60 (9), 1639-1640.
 4. Doctoral Programs in Europe and Ukraine (англійською мовою), co-edited with Volodymyr Morenets, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007
 5. Докторські програми в Європі та Україні: матеріали міжнародної конференції «Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні» / [наук. ред. і упоряд. В. Моренець ; редкол.: Квіт С., Моренець В.,Мелешевич А. та ін.]. — К.: [Пульсари], 2007. — 97 с.
 6. Critical Issues for the United States (англійською мовою), co-edited with Peter Marsh et al., Нью Йорк McGraw-Hill, College Customs Series, Second Edition, 1997.
 7. Critical Issues for the United States (англійською мовою), co-edited with Peter Marsh et al., Нью Йорк: McGraw-Hill, College Customs Series, First Edition, 1996.

 

РОЗДІЛИ У КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ

 1. “Introduction,” (with Oksana Nesterenko), – in Civil Society vs. Corruption in Ukraine, with Oksana Nesterenko, Oksana Hus, Max Bader (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2019, pp.5-13.

 2. “Anti-Corruption Activism of Local Civil Society Organizations: Pathways to Impact” (with Max Bader, Oksana Hus), - in Civil Society vs. Corruption in Ukraine, with Oksana Nesterenko, Oksana Hus, Max Bader (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2019, pp. 14-73.

 3. “Analysis of Contextual Factors that Influence Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine” (with Oksana Hus, Max Bader, Oksana Nesterenko), - in Civil Society vs. Corruption in Ukraine, with Oksana Nesterenko, Oksana Hus, Max Bader (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2019, pp. 74-120.

 4. “Демократія та конституціоналізм,” – в Конституційне право, Київ: OSCE, 2020, готується до друку.

 5. «Пілотне рішення Європейського Суду з прав людини Іванов проти України як результат систематичних порушень принципів верховенства права», в Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна, (головний редактор А.Мелешевич), Київ: Дух і літера, 2013, 442-454.
 6. «Вступ» (у співавторстві), в Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна, (головний редактор А.Мелешевич), Київ: Дух і літера, 2013, 7-4.
 7. «Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України», в Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку, Київ: Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, 2012, 46-64.
 8. “Implementation of the European Convention on Human Rights in Ukraine” (англійською мовою, у співавторстві), in The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe, Leonard Hammer and Frank Emmert (eds.), Utrecht, the Netherlands: Eleven International Publishing, 2012, 557-596.
 9. «Державне замовлення в вишах України: дискримінація? Корупція? Недбалість?», в Час «дешевого клоуна». Українська освіта: випробування горе-реформами, Київ: НаУКМА, 2011, 78-92.
 10. “Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” (англійською мовою) in Political Parties and Democracy, Volume 3: Post-Soviet and Asian Political Parties, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010, 85-112.
 11. “Ph.D. Program in Ukraine,” (англійською мовою, у співавторстві), in Doctoral Programs in Europe and Ukraine, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007, 66-69.
 12. «Програма PhD в Україні: Проект ТЕМПУС» в Докторські програми в Україні, Київ: Пульсари, 2007, 67-70.

 

ВИБРАНІ СТАТТІ

 1. “Explaining Variation in Effectiveness of Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine: The Role of Local Context, Political Will, Institutional and Structural Factors,” (with Oksana Hus, Max Bader, Oksana Nesterenko), Democratizatsiya, 2020, forthcoming.
 2. “Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine: Pathways to Impact,” (with Max Bader, Oksana Hus, Oksana Nesterenko), Kyiv-Mohyla Law and Politics, 2019 (5), 1-35.
 3. “Cost of Parliamentary Politics in Ukraine,” Kyiv-Mohyla Law and Politics, 2016 (2), 147-170.
 4. “Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Indiana International and Comparative Law Review, 2014, 24 (2), 269-311.
 5. Rechtliche und politische Aspekte der vorgezogenen Präsidentschaftswahlen 2014 in der Ukraine (німецькою мовою), Ukraine-Analysen, 2014, 132, 2-6.
 6. UDAR - Charakterisierung einer neuen politischen Kraft (німецькою мовою, у співавторстві), Ukraine-Analysen, 2013, 117, 2-5.
 7. «Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав людини відносно України та Росії» (у співавторстві), Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки, 2012, 129, 32-50.
 8. “Ukraine’s Political Parties before the Parliamentary Elections” (німецькою мовою, у співавторстві), Ukraine-Analysen, 2012, 78, 2-6.
 9. «Юристократія та захист соціально-економічних прав Конституційним Судом України» (у співавторстві), Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки, 2010, 103, 12-20.
 10. «Еволюція, сучасний стан і майбутнє політичних партій в Україні» (англійською та українською мовами), Національна безпека і оборона, Центр Разумкова, 2010, 5, 35-36.
 11. «Перспективи розвитку політичних партій в Україні» (українською та російською мовами), Дзеркало тижня, 2010, 820 (30.10-05.11), 5.
 12. “Ukraine’s Orange Legacy Leaves a Bitter Taste” (англійською мовою), Europe’s World, 2010, 15 (Summer), 136-137.
 13. “Learning to Learn; Learning to Win: How to Succeed in the Simulated World of Model NATO,” (англійською мовою, у співавторстві), PS: Political Science and Politics, PS: Political Science and Politics, 2008, 41 (October), 865-869.
 14. «Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав людини відносно України по забезпеченню виконання судових рішень» (у співавторстві), Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки, 2008, 77, 37-43.
 15. «Ознаки консолідованої демократії та Україна», Вибори та демократія, 2007, 4 (14), 104-105.
 16. “Modernizing Ph.D. Training in Ukraine” (англійською мовою, у співавторстві), Forum (European Association for International Education), 2007 (Winter), 18-19.
 17. «The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies of Ukraine», Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки, 2006, 38, 8-12.
 18. “Geographical Patterns of Party Support in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” (англійською мовою), European Urban and Regional Studies, 13 (2), 2006, 113-129.
 19. «Партії влади та партійні системи в пострадянських країнах», Вибори та демократія, 1 (7), 2006, 72-80.
 20. «Підходи до визначення верховенства права: в пошуках консенсусу?» (у співавторстві), Українське право, 2006, 1, 221-231.
 21. «Професійна етика», Український юрист 10 (34), 2005.
 22. «Правнича школа Могилянки: стратегія розвитку», Юридична газета, 20 (56), 31 жовтня 2005.
 23. “Former Soviet States Lack a Legal Culture,” (англійською мовою), New York Times, January 22, 1997.
 24. “A Study of Russian Political Values” (англійською мовою, у співавторстві). Maxwell Colloquium, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1997.
 25. «Вимагання: Формування та розвиток в українському кримінальному законодавстві», Вісник Київського університету, 1991, 2, 74-82.

 


 1. “Institution-Building in the Post-Soviet Transitional Countries: A Case Study of the Ukrainian Party System,” (invited presentation), presented at the panel session of the International Online Conference “Redefining Europe: East-West Relations Revisited,” Center for Advanced Studies at EURAC Research and Universitat Leipzig, Italy, Bozen-Bolzano, July 9, 2020.
 2. “Human Dignity and Constitutionalism in Ukraine,” presented at the International Conference “Human Dignity – The Socio-Ethical Challenge of the Revolution of Dignity,” Centre for East European and International Studies (ZOiS), National University of Kyiv-Mohyla Academy, Konrad Adenauer Foundation, Kyiv, Ukraine, October 31, 2019.
 3. "Comedians and Presidents: The Implications of the 2019 National Elections in Ukraine," (invited lecture), East Tennessee State University, Johnson City, US, September 30, 2019.
 4. "A Theory of Permanent Constitutional Moments," (invited lecture), Center for Constitutional Democracy, School of Law, Indiana University, Bloomington, US, September 12, 2019.
 5. Chair and Discussant, Panel Title: “Bring It Back Home: Focus on Ukraine,” the Interdisciplinary Corruption Research Forum “Varieties of (Anti-)Corruption: Learning from the Past for the Future,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, June 14, 2019.
 6. “Global Tendencies in Anticorruption Studies,” presented at the Plenary Session of the Interdisciplinary Corruption Research Forum “Varieties of (Anti-)Corruption: Learning from the Past for the Future,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, June 13, 2019.
 7. “Political Parties in the 2019 Presidential Elections in Ukraine,” presented at the International Conference “The 2019 Presidential Elections in Ukraine: Social and Political Challenges and Influences,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 12, 2019.
 8. “Political Parties in the 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine,” Panel Discussion on the 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine, University of Helsinki, Finland, November 30, 2018.
 9. “Studying Corruption in Post-Soviet States,” Giessen University, Germany, June 21, 2018.
 10. “Corruption in Post-Soviet Ukraine,” International Symposium 3R: Revolution, War, and Their Consequences, College of Europe, Natolin, Poland, March 17, 2018.
 11.  “Corruption in Post-Soviet Ukraine,” Stanford University, US, February 15, 2018.
 12. “Ukraine 2014-2016: National Identity and Democratic Values” Colloquium on Options of Transregional/Transnational Governance,” Global Studies Institute, University of Geneva, Switzerland, September 22-23, 2016.
 13. “Cost of Parliamentary Politics in Ukraine,” Westminster Foundation for Democracy, The Cost of Politics Conference, London, UK, July 18, 2016.
 14. “Ukraine 2014: Losing Territory, Gaining National Identity,” Wake Forest University, US, September 18, 2014.
 15. “Functioning of Political Parties in Parliaments in Politically Polarized Environments,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 1-2, 2014.
 16. “Assessing the Political Landscape: Prospects and Challenges,” Seminar “Democracy-building in Ukraine: New Challenges and Perspectives”, European Parliament, Brussels, 8 April 2014.
 17. “(De)Institutionalization of the Political Party System in Ukraine: Dynamics and Causes,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014. Chair, Panel Title: “Influential Actors in Transitional Settings,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014.
 18. Chair, Panel Title: “Impact of the Eastern Partnership Summit in Vilnius on Political and Legal
 19. Systems of Ukraine,” International Conference “The Eastern Partnership Summit in Vilnius. What Is Next?” Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, December 2, 2013.
 20. “Democratic Accountability of Political Parties,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 10-11, 2013.
 21. ”Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 11-14, 2013.
 22. “The Impact of the 2012 Parliamentary Electoral System on the Development of the Ukrainian Party System,” presented at the International Conference “The 2012 Parliamentary Elections in Ukraine,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 14-15, 2013.
 23. "Contemporary State of Human Rights Protection in Ukraine and its Correspondence to The EU and Council of Europe’s Standards," presented at the International Conference «Preparedness for the Acceptation of Duties of the Association Country in the field of Human Rights, Approximation of Laws and Judicial and Administrative Capacity», Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohya Academy, Kyiv, Ukraine, October 8-9, 2012.
 24. Chair, Panel Title: The Role of Courts in Communist and Post-Communist States,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 25. “Political Parties in Ukraine after the 2010 Presidential Elections,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 26. “Constitutional Courts and Judicial Review in Post-Communist Countries,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, March 22-26, 2012.
 27. “Political Parties and Democratization: Case Study of Post-Orange Ukraine,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, March 22-26, 2012.
 28. “Institutionalization and Perspectives on Development of the Political Party System in Ukraine,” presented at the Plenary Session of the International Conference “Party System of Ukraine: Evolution, Tendencies, and Perspectives of Development,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, November, 2011.
 29. Chair, Panel Title: “States and Regimes in Central Asia and the Former Soviet Union,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 30. “Juristocracy and Protection of Second-Generation Positive Rights by the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 31. “Judicial Activism and the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2011.
 32. “Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” Stanford University, November 12, 2010.
 33. “Political Parties and Democracy in Ukraine,” presented at the International Conference “Legislation and Regulations Pertaining to Political Parties in Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Kyiv, Ukraine, May 21, 2010.
 34.  "Implementation of the European Convention on Human Rights in Post-Soviet Nations: The Case of Ukraine," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 35. Discussant, Panel Title: "Elections in the Former East Bloc," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 36.  “Models of Democracy and Second-Generation Human Rights in Comparative Perspective,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2010.
 37. “Uncertain Partners of Democracy: Political Parties in Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2-5, 2009.
 38.  “Accountability of Ukrainian Political Parties,” presented at the Plenary Session of the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2009.
 39. “Political Consequences of Alternative Electoral Systems for the National Legislature,” presented at the Seminar “Alternative Electoral Systems for Elections to the Verkhovna Rada,” Parliamentary Committee on State Building and Local Self-Government, Kyiv, Ukraine, February 4, 2009.
 40. “Experience with Public Interest Cases in Kyiv-Mohyla Legal Clinic,” presented at the 5th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education “Justice Education in a Community Context,” Ateneo de Manila Law School, Manila, The Philippines, December 7-13, 2008.
 41. Chair and Discussant, “Teaching European Studies at Ukrainian Institutions of Higher Education,” Ukrainian Association of European Studies Annual Meeting, British Council, Kyiv, Ukraine, October 30 – 31, 2008.
 42. “Russia After (?) Putin,” Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, April 25, 2008.
 43. “Fact or Fiction: Ukrainian Party System in the 2006 and 2007 Parliamentary Elections,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 44. “Realism vs. Idealism in Ukrainian Politics and the 2007 Political Crisis,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 45. “Introducing the Doctorate Program in Ukraine,” presented at the European Law Faculty Association Annual Meeting, Hamburg, Germany, February 28 – March 1, 2008.
 46. “Some Aspects of Introducing Ph.D. Programs in Ukraine,” presented at the International Conference “Implementation of the European Higher Education Area (Third Cycle) in Ukraine,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and TEMPUS Program, Kyiv, Ukraine, November 15-16, 2007.
 47. “Problems of Democratic Consolidation in Ukraine,” presented at the International Workshop “Consolidated Democracy: Prospects for Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and Konrad Adenauer Stiftung, Kyiv, Ukraine, October 29, 2007.
 48. “Electoral Laws and Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Quality of Elections: Ukraine and International Standards of Democratic Elections,” Council of Europe and Central Electoral Commission of Ukraine, Kyiv, Ukraine, September 13-14, 2007.
 49. “The Right to Assembly and the Orange Revolution,” presented at the International Conference “Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstrations,” Central European University, Budapest, Hungary, June 1-2, 2007.
 50. Chair and Discussant, Conference “Electoral and Referendum Laws in Ukraine: Theory and Practice,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, April 2007.
 51. “External Pressure and Politics in Ukraine before and after the Orange Revolution,“ presented at the International Conference “External Pressure and Political Processes in the CIS,” Center for International Studies and Research (CERI - Sciences Po), Paris, France, 19-20 October 2006.
 52. “Transition to Proportional Elections: Legal Framework and Effect on Political Parties,” presented at the International Conference “Beyond Recognition: Ukraine after 2006 Parliament Elections,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Kyiv, Ukraine, 6-7 October, 2006.
 53. “The 2006 Parliamentary Elections to the Rada and Institutionalization of the Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Comparative Institutional Transformations and Institutional Design in the Post-Soviet Region,” Yerevan State University, Yerevan, Armenia, 11 – 13 May 2006.
 54. “Developing European Legal Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy,” presented at the International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
 55. Chair and Discussant, “Best Cases: European Studies at Ukrainian Universities,” International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
 56. “The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 57. “Institutionalization of Party Systems in the Post-Soviet Nations,” presented at the seminar of the Ukrainian School of Political Studies, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 58. “The Institution of Procuracy in Ukraine and the Rule of Law,” presented at the International Conference “The Rule of Law: Theory and Practice,” organized by the Organization for Security and Co-operation in Europe and Kyiv-Mohyla Law School, Kyiv, Ukraine, December 2005.
 59. “Comparative Aspects of Legal Writing Programs at US and Ukrainian Universities,” presented at the Bi-Annual Conference on Legal Writing, National University of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine, October 2005.
 60. “Ukraine at the Crossroads: Implications of ‘the Orange Revolution,’” presented at the State University of New York at Oswego, April 2005, and at the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, February 2005.
 61. “The Fourth Branch of Government: A Case Study of the Procuracy in Post-Soviet Ukraine,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2005.
 62. “Political Institutionalization of Party Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2004.
 63. Chair and Discussant, Comparative Politics Panel, Pennsylvania Political Science Association Annual Meeting, Harrisburg, April 2001.
 64. “Executive-Legislative Arrangements and Party Systems in the Post-Soviet Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Washington, D.C., August-September 2000.
 65. “Political Consequences of Electoral Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Atlanta, September 1999.
 66. “Strategic Voting, Political Institutionalization, and Electoral Disproportionality in Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Boston, September 1998.
 67. “Autonomy and Institutionalization of Party Systems in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” paper presented at the 1997 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, November 1997.
 68. “Political Values in Russian Transitional Society” (with Sheri Frost), paper presented at the 1996 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Boston, November 1996.Головний редактор, журнал «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Член редколегії, журнал «Українське право»

Член редколегії, журнал «Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки»

Член редколегії, журнал «Вибори та Демократія»

 • Заслужений юрист України, 2015.
 • Почесна Грамота Міністерства освіти та науки України та Комітету з освіти та науки Верховної Ради України як співавтору Закону України «Про вищу освіту», 2014.
 • Відзнака Київської Міської Державної Адміністрації, Київ, 2013.
 • Choice Outstanding Academic Title Award, 2011 за книгу Political Parties and Democracy, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010.
 • Засновник Центру досконалості з Європейських студій ім. Жана Моне (Європейська Комісія), Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2011-2014.
 • Медаль Св.Петра Могили, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2010.
 • Приз Петра Могили за найкращу публікацію в галузі соціальних наук, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2008.
 • Грамота Міністра освіти та науки України, 2007.
 • Почесна нагорода Тобурн фундації за інноваційне та відмінне викладання, Allegheny College, 2003.
 • Почесна нагорода від студентів за відмінне викладання, Allegheny College, 2001.
 • Докторська дисертація була висунута на здобуття призу Габріела Альмонда Американської політологічної асоціації за найкращу дисертацію в галузі порівняльної політики, 1999.
 • Syracuse University Fellow, 1996-1997, 1997-1998.
 • Law and Society Association Fellowship, Summer Institute “Democracy and Democratization” for junior faculty and advanced graduate students, University of California, Berkeley, August 1996.
 • Maxwell Teaching Fellow, Syracuse University, 1995-1997.
 • Roscoe Martin Research Fellowship, Syracuse University, 1995.
 • Випускні іспити з відзнакою, Департамент політичних наук, Сіракузький університет, США, 1994.
 • Rotary International, Gift-of-Life Project, Humanitarian Recognition Award for “Service Above Self”, 1994.
 • Диплом з відзнакою, Юридичний факультет, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1984.

 

 

icon Автобіографія

eng

 • Ph.D. Political Science, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1998.
 • Certificate in Graduate School, Syracuse University, 1998
 • University Teaching
 • M.A. Political Science, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1992
 • J.D. (equivalent) Law School, Kyiv National University, Ukraine, 1984
 • Diploma with Honors

 • Professor of Law and Politics, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2005-present.

 • Professor, Jean Monnet Center of Excellence in European Studies (European Commission), National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2011-present

 • Member of the National Commission of Ukraine on Legal Reform, 2019-present.

 • Member of the Committee of the National Awards of Ukraine in Science and Technology, 2015-present.

 • Member of the Committee of the National Awards of Ukraine in Education, 2016-present.

 • President, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2014-2019.

 • Member of the Constitutional Commission of Ukraine, 2015-2019.

 • Member of the National Council of Ukraine on Anticorruption Policy, 2015-2019.

 • Visiting Professor, Helsinki University, Finland, November 2018.

 • Visiting Professor, Groningen University, Netherlands, March 2017.

 • Visiting Scholar, Heidelberg University and Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Germany, November-December, 2015.

 • Dean, School of Law, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2005-2014.

 • Visiting Scholar, Heidelberg University and Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Germany, September-October, 2013.

 • Visiting Professor, Seminar “Germany-Europe-Ukraine: Guaranteeing Democratic Processes and Forms of Organization,” Institute for German and European Political Party Law and Party Research,Dusseldorf University, Germany, November, 2011.

 • Visiting Fellow, Stanford University, September-December 2010.

 • Visiting Professor, Seminar “Legal and Political Aspects of the European Neighborhood Policy and Ukraine,” European Graduate College, Law Faculty, Heidelberg University, Germany, July 2008.

 • Visiting Professor, Political Science, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, Spring 2008.

 • Chair, International Studies Program, Allegheny College, 2002-2005.

 • Assistant Professor, International Studies and Political Science, Allegheny College, 1998-2005.

 • Visiting Professor, Summer School for Junior Faculty on Democratization, Political Violence, and Conflict Resolution, Yerevan National University, Armenia, Summer 2003.               

 • Instructor, Teaching Associate, Teaching Assistant, Political Science, Syracuse University, 1990-1997.

 • Assistant Professor, School of Law, Kyiv National University, Ukraine, 1989-1991.

 • Attorney at Law, Kyiv District Attorney Office, Kyiv, Ukraine, 1984-1989.


Comparative Constitutionalism and Constitutional Law, Constitutional Courts and Judicial Review in Comparative Perspective, Anti-Corruption Studies, Comparative Political Institutions, Comparative Political Parties and Elections, International Human Rights, Soviet and Post-Soviet Politics, Political Consequences of Electoral Laws and Executive-Legislative Relations, Democratic Transitions and Consolidations, Courts and Law-Enforcement Bodies in Post-Soviet Nations.

 

RESEARCH IN PROGRESS:

Constitutional Courts and Judicial Review in Post-Soviet Countries: This study investigates the place and functions of constitutional courts and judicial review in political systems of the former republics of the Soviet Union and the relationship between these organs of constitutional jurisdiction and the process of democratization in post-Soviet nations.

 
Comparative Constitutionalism, Philosophy of Democratic Governance, Comparative Politics, Comparative Law, Democratic Transitions and Consolidations, Soviet and Post-Soviet Politics, Comparative Political Parties, International Human Rights, Comparative Political Institutions, Comparative Legal Systems, Law and Society, International Relations, Political Violence and Terrorism

 

BOOKS

 • Civil Society vs. Corruption in Ukraine, editor, (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2020, forthcoming.
 • General Theoretical Jurisprudence, the Rule of Law, and Ukraine, editor, (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2013.
 • Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine, New York and Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2007.
 • Reviews of this book: Allan Sikk, Party Politics, 2010, 16 (4), 553-554; Minkel Solvak, Journal of Baltic Studies, 2008, 39 (1), 88-90; N.V. Anokhina (in Russian), Politex: Political Expertise Journal, 2008, 4, 267-277; Joseph W. Robbins, Europe-Asia Studies, 2008, 60 (9), 1639-1640.
 • Doctoral Programs in Europe and Ukraine, co-edited with Volodymyr Morenets, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007.
 • Doctoral Programs in Europe and Ukraine (in Ukrainian), co-edited with Volodymyr Morenets, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007.
 • Critical Issues for the United States, co-edited with Peter Marsh et al., NY: McGraw-Hill, College Customs Series, Second Edition, 1997.
 • Critical Issues for the United States, co-edited with Peter Marsh et al., NY: McGraw-Hill, College Customs Series, First Edition, 1996

 

BOOK CHAPTERS

 • “Introduction,” (with Oksana Nesterenko), – in Civil Society vs. Corruption in Ukraine, with Oksana Nesterenko, Oksana Hus, Max Bader (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2019, pp.5-13.

 • “Anti-Corruption Activism of Local Civil Society Organizations: Pathways to Impact” (with Max Bader, Oksana Hus), - in Civil Society vs. Corruption in Ukraine, with Oksana Nesterenko, Oksana Hus, Max Bader (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2019, pp. 14-73.

 • “Analysis of Contextual Factors that Influence Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine” (with Oksana Hus, Max Bader, Oksana Nesterenko), - in Civil Society vs. Corruption in Ukraine, with Oksana Nesterenko, Oksana Hus, Max Bader (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2019, pp. 74-120.

 • “Democracy and Constitutionalism,” – in Constitutional Law (in Ukrainian), Kyiv, OSCE, 2020, forthcoming.
 • “Assessing ECHR's Pilot Judgment Ivanov vs Ukraine as an Outcome of Systemic Violations of the Rule of Law,” – in Andriy Meleshevych (editor) General Theoretical Jurisprudence, the Rule of Law, and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2013, 442-454.
 • “Introduction,” – in Andriy Meleshevych (editor) General Theoretical Jurisprudence, the Rule of Law, and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2013, 7-14.
 • “Institutionalization and Perspectives on Development of Party System in Ukraine,” in Party System of Ukraine: Evolution, Tendencies, and Perspectives on Development (in Ukrainian), Kyiv: Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 2012, 46-64.
 • “The Implementation of the European Convention on Human Rights in Ukraine” (with Anna Khvorostyankina), in The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe, Leonard Hammer and Frank Emmert (eds.), The Hague, the Netherlands: Eleven International Publishing, 2012, 557-596.
 • “Financing Higher Education: Discrimination? Corruption? Negligence?” in Ukrainian Education: A Test of Pseudo-Reforms (in Ukrainian), Volodymyr Panchenko (ed.), Kyiv: National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, 2011, 78-92.
 • “Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” in Political Parties and Democracy, Volume 3: Post-Soviet and Asian Political Parties, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010, 85-112.
 • Choice Outstanding Academic Title Award, 2011
 • “Ph.D. Program in Ukraine,” (with Jan Petter Myklebust), in Doctoral Programs in Europe and Ukraine, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007, 66-69.
 • “Ph.D. Program in Ukraine,” (with Jan Petter Myklebust), in Doctoral Programs in Europe and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007, 67-70.

SELECTED ARTICLES

 • “Explaining Variation in Effectiveness of Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine: The Role of Local Context, Political Will, Institutional and Structural Factors,” (with Oksana Hus, Max Bader, Oksana Nesterenko), Democratizatsiya, 2020, forthcoming.
 • “Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine: Pathways to Impact,” (with Max Bader, Oksana Hus, Oksana Nesterenko), Kyiv-Mohyla Law and Politics, 2019 (5), 1-35.
 • “Cost of Parliamentary Politics in Ukraine,” Kyiv-Mohyla Law and Politics, 2016 (2), 147-170.
 • “Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Indiana International and Comparative Law Review, 2014, 24 (2), 269-311.
 • “Legal and Political Aspects of the 2014 Snap Presidential Elections in Ukraine,” Ukraine-Analysen (in German), 2014, 132, 2-6.
 • “UDAR: An Analysis of a New Political Force” (with Max Bader), Ukraine-Analysen (in German), 2013, 117, 2-5.
 • “Comparative Analysis of the European Court of Human Rights Pilot Cases against Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies (in Ukrainian), 2012, 32-50.
 • “Ukraine’s Political Parties before the Parliamentary Elections” (with Max Bader), Ukraine-Analysen (in German), 2012, 78, 2-6.
 • “Distributive Justice and Second-Generation Human Rights: A Study of the Constitutional Court of Ukraine,” (with Ilariy Lozoviy and Alina Sviderska), National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies (in Ukrainian), 2010, 103, 12-20.
 • “Evolution, Present State, and Future of Political Parties in Ukraine,” National Security and Defense, Razumkov Centre (in English and Ukrainian), 2010, 5, 35-36.
 • “Perspectives for Development of Political Parties in Ukraine,” Dzerkalo Tyzhnya (in Russian and Ukrainian), 2010, 820 (30.10–05.11), 5.
 • “Ukraine’s Orange Legacy Leaves a Bitter Taste,” Europe’s World, 2010, 15 (Summer), 136-137.
 • “Learning to Learn; Learning to Win: How to Succeed in the Simulated World of Model NATO,”
 • (with Howard Tamashiro), PS: Political Science and Politics, 2008, 41 (October), 865-869.
 • “The Rule of Law and the Case Law of the European Court of Human Rights on the Execution of Court Decisions in Ukraine” (with Nadia Dobryanska), National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies (in Ukrainian), 2008, 77, 37-43.
 • “Features of Consolidated Democracy and Ukraine,” Elections and Democracy (in Ukrainian), 2007, 4 (14), 104-105.
 • “Modernizing Ph.D. Training in Ukraine,” (with Jan Petter Myklebust), Forum (European Association for International Education), 2007 (Winter), 18-19.
 • “The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies of Ukraine,” National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies, 2006, 38, 8-12.
 • “Geographical Patterns of Party Support in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” European Urban and Regional Studies, 2006, 13 (2), 113-129.
 • “Defining the Rule of Law: In the Search of Consensus?” (with Tetyana Yaremko), Ukrainian Law (in Ukrainian), 2006, 1, 221-231.
 • “Parties of Power and Party Systems in the Post-Soviet Nations,” Elections and Democracy (in Ukrainian), 2006, 1 (7), 72-80.
 • “Professional Ethics,” Ukrainian Lawyer (in Ukrainian), 2005, 10 (34).
 • “Former Soviet States Lack a Legal Culture”, New York Times, January 22, 1997.

 • “Institution-Building in the Post-Soviet Transitional Countries: A Case Study of the Ukrainian Party System,” (invited presentation), presented at the panel session of the International Online Conference “Redefining Europe: East-West Relations Revisited,” Center for Advanced Studies at EURAC Research and Universitat Leipzig, Italy, Bozen-Bolzano, July 9, 2020.
 • “Human Dignity and Constitutionalism in Ukraine,” presented at the International Conference “Human Dignity – The Socio-Ethical Challenge of the Revolution of Dignity,” Centre for East European and International Studies (ZOiS), National University of Kyiv-Mohyla Academy, Konrad Adenauer Foundation, Kyiv, Ukraine, October 31, 2019.
 • "Comedians and Presidents: The Implications of the 2019 National Elections in Ukraine," (invited lecture), East Tennessee State University, Johnson City, US, September 30, 2019.
 • "A Theory of Permanent Constitutional Moments," (invited lecture), Center for Constitutional Democracy, School of Law, Indiana University, Bloomington, US, September 12, 2019.
 • Chair and Discussant, Panel Title: “Bring It Back Home: Focus on Ukraine,” the Interdisciplinary Corruption Research Forum “Varieties of (Anti-)Corruption: Learning from the Past for the Future,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, June 14, 2019.
 • “Global Tendencies in Anticorruption Studies,” presented at the Plenary Session of the Interdisciplinary Corruption Research Forum “Varieties of (Anti-)Corruption: Learning from the Past for the Future,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, June 13, 2019.
 • “Political Parties in the 2019 Presidential Elections in Ukraine,” presented at the International Conference “The 2019 Presidential Elections in Ukraine: Social and Political Challenges and Influences,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 12, 2019.
 • “Political Parties in the 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine,” Panel Discussion on the 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine, University of Helsinki, Finland, November 30, 2018.
 • “Studying Corruption in Post-Soviet States,” Giessen University, Germany, June 21, 2018.
 • “Corruption in Post-Soviet Ukraine,” International Symposium 3R: Revolution, War, and Their Consequences, College of Europe, Natolin, Poland, March 17, 2018.
 • “Corruption in Post-Soviet Ukraine,” Stanford University, US, February 15, 2018.
 • “Ukraine 2014-2016: National Identity and Democratic Values” Colloquium on Options of Transregional/Transnational Governance,” Global Studies Institute, University of Geneva, Switzerland, September 22-23, 2016.
 • “Cost of Parliamentary Politics in Ukraine,” Westminster Foundation for Democracy, The Cost of Politics Conference, London, UK, July 18, 2016.
 • “Ukraine 2014: Losing Territory, Gaining National Identity,” Wake Forest University, US, September 18, 2014.
 • “Functioning of Political Parties in Parliaments in Politically Polarized Environments,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 1-2, 2014.
 • “Assessing the Political Landscape: Prospects and Challenges,” Seminar “Democracy-building in Ukraine: New Challenges and Perspectives”, European Parliament, Brussels, 8 April 2014.
 • “(De)Institutionalization of the Political Party System in Ukraine: Dynamics and Causes,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014. Chair, Panel Title: “Influential Actors in Transitional Settings,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014.
 • Chair, Panel Title: “Impact of the Eastern Partnership Summit in Vilnius on Political and Legal
 • Systems of Ukraine,” International Conference “The Eastern Partnership Summit in Vilnius. What Is Next?” Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, December 2, 2013.
 • “Democratic Accountability of Political Parties,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 10-11, 2013.
 • ”Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 11-14, 2013.
 • “The Impact of the 2012 Parliamentary Electoral System on the Development of the Ukrainian Party System,” presented at the International Conference “The 2012 Parliamentary Elections in Ukraine,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 14-15, 2013.
 • "Contemporary State of Human Rights Protection in Ukraine and its Correspondence to The EU and Council of Europe’s Standards," presented at the International Conference «Preparedness for the Acceptation of Duties of the Association Country in the field of Human Rights, Approximation of Laws and Judicial and Administrative Capacity», Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, October 8-9, 2012.
 • Chair, Panel Title: “The Role of Courts in Communist and Post-Communist States,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 • “Political Parties in Ukraine after the 2010 Presidential Elections,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 • “Constitutional Courts and Judicial Review in Post-Communist Countries,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, Hungary, March 22-26, 2012.
 • “Political Parties and Democratization: Case Study of Post-Orange Ukraine,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, Hungary, March 22-26, 2012.
 • “Institutionalization and Perspectives on Development of the Political Party System in Ukraine,” presented at the Plenary Session of the International Conference “Party System of Ukraine: Evolution, Tendencies, and Perspectives of Development,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, November, 2011.
 • Chair, Panel Title: “States and Regimes in Central Asia and the Former Soviet Union,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 • “Juristocracy and Protection of Second-Generation Positive Rights by the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 • “Judicial Activism and the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2011.
 • “Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” Stanford University, November 12, 2010.
 • “Political Parties and Democracy in Ukraine,” presented at the International Conference “Legislation and Regulations Pertaining to Political Parties in Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Kyiv, Ukraine, May 21, 2010.
 • "Implementation of the European Convention on Human Rights in Post-Soviet Nations: The Case of Ukraine," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 • Discussant, Panel Title: "Elections in the Former East Bloc," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 • “Models of Democracy and Second-Generation Human Rights in Comparative Perspective,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2010.
 • “Uncertain Partners of Democracy: Political Parties in Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2-5, 2009.
 • “Accountability of Ukrainian Political Parties,” presented at the Plenary Session of the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2009.
 • “Political Consequences of Alternative Electoral Systems for the National Legislature,” presented at the Seminar “Alternative Electoral Systems for Elections to the Verkhovna Rada,” Parliamentary Committee on State Building and Local Self-Government, Kyiv, Ukraine, February 4, 2009.
 • “Experience with Public Interest Cases in Kyiv-Mohyla Legal Clinic,” presented at the 5th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education “Justice Education in a Community Context,” Ateneo de Manila Law School, Manila, The Philippines, December 7-13, 2008.
 • Chair and Discussant, “Teaching European Studies at Ukrainian Institutions of Higher Education,” Ukrainian Association of European Studies Annual Meeting, British Council, Kyiv, Ukraine, October 30 – 31, 2008.
 • “Russia After (?) Putin,” Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, April 25, 2008.
 • “Fact or Fiction: Ukrainian Party System in the 2006 and 2007 Parliamentary Elections,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 • “Realism vs. Idealism in Ukrainian Politics and the 2007 Political Crisis,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 • “Introducing the Doctorate Program in Ukraine,” presented at the European Law Faculty Association Annual Meeting, Hamburg, Germany, February 28 – March 1, 2008.
 • “Some Aspects of Introducing Ph.D. Programs in Ukraine,” presented at the International Conference “Implementation of the European Higher Education Area (Third Cycle) in Ukraine,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and TEMPUS Program, Kyiv, Ukraine, November 15-16, 2007.
 • “Problems of Democratic Consolidation in Ukraine,” presented at the International Workshop “Consolidated Democracy: Prospects for Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and Konrad Adenauer Stiftung, Kyiv, Ukraine, October 29, 2007.
 • “Electoral Laws and Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Quality of Elections: Ukraine and International Standards of Democratic Elections,” Council of Europe and Central Electoral Commission of Ukraine, Kyiv, Ukraine, September 13-14, 2007.
 • “The Right to Assembly and the Orange Revolution,” presented at the International Conference “Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstrations,” Central European University, Budapest, Hungary, June 1-2, 2007.
 • Chair and Discussant, Conference “Electoral and Referendum Laws in Ukraine: Theory and Practice,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, April 2007.
 • “External Pressure and Politics in Ukraine before and after the Orange Revolution,“ presented at the International Conference “External Pressure and Political Processes in the CIS,” Center for International Studies and Research (CERI - Sciences Po), Paris, France, 19-20 October 2006.
 • “Transition to Proportional Elections: Legal Framework and Effect on Political Parties,” presented at the International Conference “Beyond Recognition: Ukraine after 2006 Parliament Elections,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Kyiv, Ukraine, 6-7 October, 2006.
 • “The 2006 Parliamentary Elections to the Rada and Institutionalization of the Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Comparative Institutional Transformations and Institutional Design in the Post-Soviet Region,” Yerevan State University, Yerevan, Armenia, 11 – 13 May 2006.
 • “Developing European Legal Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy,” presented at the International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
 • Chair and Discussant, “Best Cases: European Studies at Ukrainian Universities,” International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
 • “The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 • “Institutionalization of Party Systems in the Post-Soviet Nations,” presented at the seminar of the Ukrainian School of Political Studies, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 • “The Institution of Procuracy in Ukraine and the Rule of Law,” presented at the International Conference “The Rule of Law: Theory and Practice,” organized by the Organization for Security and Co-operation in Europe and Kyiv-Mohyla Law School, Kyiv, Ukraine, December 2005.
 • “Comparative Aspects of Legal Writing Programs at US and Ukrainian Universities,” presented at the Bi-Annual Conference on Legal Writing, National University of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine, October 2005.
 • “Ukraine at the Crossroads: Implications of ‘the Orange Revolution,’” presented at the State University of New York at Oswego, April 2005, and at the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, February 2005.
 • “The Fourth Branch of Government: A Case Study of the Procuracy in Post-Soviet Ukraine,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2005.
 • “Political Institutionalization of Party Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2004.
 • Chair and Discussant, Comparative Politics Panel, Pennsylvania Political Science Association Annual Meeting, Harrisburg, April 2001.
 • “Executive-Legislative Arrangements and Party Systems in the Post-Soviet Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Washington, D.C., August-September 2000.
 • “Political Consequences of Electoral Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Atlanta, September 1999.
 • “Strategic Voting, Political Institutionalization, and Electoral Disproportionality in Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Boston, September 1998.
 • “Autonomy and Institutionalization of Party Systems in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” paper presented at the 1997 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, November 1997.
 • “Political Values in Russian Transitional Society” (with Sheri Frost), paper presented at the 1996 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Boston, November 1996.

 • Editor-in-Chief, Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal
 • Member, Law of Ukraine
 • Member, National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies
 • Member, Elections and Democracy

 • “Merited Lawyer of Ukraine,” National Decoration awarded by President of Ukraine for professional achievements, 2015
 • Recognition Award to Co-author of the Law of Ukraine on High Education, Ministry of Education and Science of Ukraine and Parliamentary Committee of Education and Science, 2014
 • Excellence Award, Kyiv City Government, 2013
 • Choice Outstanding Academic Title Award, 2011 for Political Parties and Democracy, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010
 • Founding Member and Professor, Jean Monnet Center of Excellence in European Studies (awarded by the European Commission), National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2011
 • St. Petro Mohyla Medal, National University of “Kyiv-Mohyla Academy” highest honors for outstanding achievements, 2010
 • Petro Mohyla Award for the Best Publication in Social Sciences published in the three previous years, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2008
 • Excellence Award, Minister of Education and Science of Ukraine, 2007
 • Higher Education Support Program Scholarship, Open Society Foundations, 2006-2012
 • Thoburn Foundation Award for Innovation and Excellence in Teaching, Allegheny College, 2003
 • Faculty Excellence Award, Allegheny College Panhellenic Council, 2001
 • Ph.D. Pass with Distinction, Department of Political Science, Syracuse University, 1998
 • Syracuse University Fellow, 1996-1997, 1997-1998
 • Law and Society Association Fellowship, Summer Institute “Democracy and Democratization” for junior faculty and advanced graduate students, University of California, Berkeley, August 1996
 •  Maxwell Teaching Fellow, Syracuse University, 1995-1997
 • Roscoe Martin Research Fellowship, Syracuse University, 1995
 • Pass with Honours, Qualifying Examinations, Political Science, Syracuse University, 1995
 • Rotary International, Gift-of-Life Project, Humanitarian Recognition Award for “Service Above Self”, Syracuse, NY, 1994
 • “Diploma with Honors” for Outstanding Performance in the Program of Study, Kyiv National University, Ukraine, 1984

icon Andriy A. Meleshevych (CV)

 

Програма

Пріоритети діяльності на посаді президента НаУКМА

 

Програма базується на:

 • Стратегії розвитку НаУКМА на 2015-2025 рр.
 • Візії Могилянки як:
  • університету, який є носієм ДНК України та зберігає національний дух;
  • університету, котрий формує особистість – високоосвічену, національно свідому та небайдужу;
  • університету, у якому дослідження та новітні наукові розробки покладені в основу навчального процесу;
  • університету, у якому освіту здобувають чесно, а рішення приймаються прозоро;
  • організації, в якій панують повага і увага до кожного.
 • Вірі в те, що запорукою здоров'я та життєздатності університету як організації є співпраця викладачів, студентів і співробітників для досягнення спільної мети, включно в умовах он-лайн навчання та спілкування.
 • Усвідомленні, що конкуренція за найкращих викладачів і студентів є глобальною.
 • Розумінні того, що он-лайн навчання не може замінити очне навчання, але (а) водночас сьогодні у прискорені темпи воно стало невід’ємною складовою світової університетської освіти, (б) що така форма навчання має позитивні і негативні наслідки, серед останніх - певне ослаблення зв‘язків між здобувачами освіти та їхніми університетами та (в) для мінімізації таких наслідків необхідна розробка системи відповідних внутрішньо університетських заходів та комунікацій для збереження генетичного коду та особливого духу університету.

 • Визнанні, що в умовах пандемії спільнота НаУКМА потребує максимально можливого соціального захисту та захисту трудових прав, покращення умов праці, підвищення надбавок та інших виплат, в першу чергу для спеціалістів кафедр, деканатів та співробітників інших «адміністративних» підрозділів НаУКМА, а також реально працюючої, прозорої та зрозумілої системи підтримки.

 • П’ятирічному досвіді роботи на посаді президента НаУКМА.

 

icon Програма

 

Відео-запис он-лайн зустрічі

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна