privat

Факультет правничих наук

Ярошенко Тетяна Олександрівна

кандидат історичних наук, доцент

 

yaroshenko

Контакти

телефон 463-70-67

e-пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

м. Київ, 04655, вул. Сковороди, 2, корп.5, к.309 

 

 

Автобіографія

укр

кандидат історичних наук, доцент


Віцепрезидент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА

 

Дата та місце народження: 2 червня 1963 р., м. Донецьк, Україна

 

 • Понад 25-річний досвід управлінської роботи як успішного менеджера (директор наукової бібліотеки, віцепрезидент НаУКМА).
 • Стажування в провідних американських університетах, зокрема в Єльському (Yale University, Ivy League); Колумбійському (Columbia University) – за програмою Fulbright Scholar, 2004-2005, 2010-2011; Університеті штату Флорида (Florida State University) – IREX UASP, 2017, програма з адміністрування університету.
 • Досвід навчання в бізнес-школі (KMBS, 7 модулів програми EMBA): чітке розуміння сучасних засад корпоративного управління та ключових бізнес-процесів.
 • Майже 10 років на посаді віцепрезидента університету (з інформатизації, 2006-2011, з наукової роботи та інформатизації, 2015 – дотепер) – системне бачення та можливості університетського управління комплексно.
 • Має державні нагороди та суспільні відзнаки: Відмінник освіти України, Заслужений працівник культури України, орден княгині Ольги ІІІ ступеня, Лідер науки України 2016. Web of Science Award, «Жінки України» (в номінації «Вища освіта України»), рейтингу «100 найвпливовіших жінок України» (журнал «Фокус») та багато інших.
 • Громадська та професійна активність: участь у багатьох професійних асоціаціях та товариствах – виконавчий директор ГО «ELibUkr: Електронна бібліотека України», БО «Українське Фулбрайтівське коло» (президент у 2013-2017, з 2017 – член правління), член експертних рад чи робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Українського інституту книги та ін.
 • Успішно поєднує управлінські та наукові якості, автор понад 100 публікацій з питань менеджменту е- ресурсів, наукової комунікації, відкритої науки та відкритого доступу тощо. Індекс Гірша за Google Scholar – 13. Керівник та учасник понад 30 проєктів за останні 20 років.

 

 • За період керівництва науковою бібліотекою НаУКМА – з січня 1995 до травня 2015 – бібліотека стала лідером із впровадження інформаційних технологій, швидкого та якісного розвитку колекції, створення ресурсів та сервісів, впровадження інновацій та запозичення найпередовішого міжнародного досвіду.
 • Керівник проєкту «ELibUkr: Електронна бібліотека України», що виконувався у 2008-2010 рр. в Україні за підтримки USAID, у процесі реалізації проєкту засновано Консорціум 36 університетських та академічних бібліотек.
 • Під керівництвом Служби віцепрезидента та за підтримки факультету інформатики НаУКМА було ініційовано та започатковано Центр електронної освіти, що, по суті, врятував навчання в університеті в період пандемії та формуватиме Могилянку як сучасний цифровий університет.
 • Було імплементовано міжнародну концепцію докторської освіти в НаУКМА, запроваджено ключові принципи третього циклу вищої освіти з реальним поєднанням науки й освіти, що сприяло розвитку наукової освіти та розбудові Докторської школи імені родини Юхименків НаУКМА.
 • Розвинено практику «Днів науки НаУКМА» не лише яккороткотермінового проєкту, але й низки наукових заходів НаУКМА впродовж року, що сприяло зміцненню наукової культури, дало змогу відкривати нові імена молодих талановитих дослідників, сприяти науковій реалізації співробітників університету, проводити міждисциплінарні дискусії з найгостріших проблем сьогодення.
 • Започатковано цілу низку премій та нагород на підтримку наукових досягнень співробітників і студентів університету, зокрема й із залученням донорської підтримки та підтримки меценатів: фонди «Наука», Івана Кіндрата, Мирослави Іванців, родини Юхименків, Фундації Лозинських, родини Зубків, премії за публікації в міжнародних впливових наукових виданнях та ін.
 • Сформовано політики підтримки наукових досліджень і наукових грантових проєктів, процедури адміністративного та фінансового супроводу проєктів.
 • Розвинено технологічний та інтелектуальний рівні інформатизації НаУКМА, зокрема через е-сервіси та вебзастосунки «Конкурс», «Запис на вибіркові дисципліни», «Система опитування», інституційний репозитарій eKMAIR, віртуальний музей, е-бібліотека тощо.

 

eng

Vice President for Research and IT (National University of Kyiv-Mohyla Academy)

 

PhD, History, Associate Professor

 

Date and place of birth: June 2, 1963, Donetsk, Ukraine

 

 • More than 25 years of managerial experience as a successful manager (director of the NaUKMA Scientific Library, Vice President of NaUKMA).
 • Scholarships at leading US universities, including Yale (Yale University, Ivy League); Columbia University - under the Fulbright Scholar program, 2004-2005, 2010- 2011; Florida State University - IREX UASP, 2017, University Administration Program.
 • Business School learning experience (KMBS, 7 EMBA modules): a clear understanding of modern corporate governance principles and key business processes.
 • Almost 10 years as Vice President of the University (Informatization, 2006- 2011, Research and Informatization, 2015 - present) - a systematic vision and the experience of university management.
 • State awards and public honors: Excellent Education of Ukraine, Honored Worker of Culture of Ukraine, Order of Princess Olga III degree, Leader of Science of Ukraine 2016. Web of Science Award, "Women of Ukraine" (in the nomination "Higher Education of Ukraine"), rating "100 most influential Women of Ukraine ”(Focus magazine) and many others.
 • Public and professional activity: participation in many professional associations and societies - Executive Director of the NGO "ELibUkr: Electronic Library of Ukraine", NGO "Ukrainian Fulbright Circle" (President in 2013-2017, since 2017 - Member of the Board), Member of expert councils or working groups in the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ministry of Culture of Ukraine, Ukrainian Book Institute, etc.
 • Successfully combines managerial and research qualities, author of more than 100 publications on e-resources management, scientific communication, open science and open access, etc. H-Index = 13 (as of Google Scholar). Leader and participant in more than 30 projects over the past 20 years.

 

 • During the period of management of the NaUKMA Scientific Library - from January 1995 to May 2015 - the library became a leader in the introduction of information technologies, rapid and high-quality collections development, creation of resources and services, innovation and borrowing of the best international experience.
 • Consortium of 36 Universities and Academic Libraries was established in the process of project implementation by the project "ELibUkr: Electronic Library of Ukraine", which was implemented in 2008-2010 in Ukraine with the support of USAID.
 • Under the leadership of the Vice President's Office and with the support of the Faculty of Informatics of NaUKMA, the Center for Electronic Education was initiated and launched, which essentially saved university studies during the 2020 pandemic, which figures NaUKMA as a modern digital university.
 • The international concept of doctoral education was implemented at NaUKMA, key principles of the third cycle of higher education with a real combination of science and education were introduced, which contributed to the development of the NaUKMA Iukhymenko Doctoral School.
 • The practice of "NaUKMA Science Days" has been developed not only as short-term project, but also as a number of annual scientific events in NaUKMA, which contributed to the strengthening of research culture, allowed to discover new names of young talented researchers, promote scientific implementation of university staff, conduct interdisciplinary discussions on the most relevant issues of today.
 • A number of prizes and awards have been launched to support the scientific achievements of the university staff and students, including donor support and patronage of the following foundations: Nauka Foundation, Ivan Kindrat, Myroslava Ivantsiv, the Iukhymenko family, the Lozynsky Foundation, the Zubkov family, and international awards for influential scientific publications.
 • Policies have been formed to support research grant projects, procedures for administrative and financial support of scholarly projects.
 • Technological and intellectual levels of NaUKMA informatization have been developed, in particular through eservices and web applications “Competition”, “Registration for selected disciplines”, “Survey System”, eKMAIR institutional repository, NaUKMA Virtual Museum, e-library, etc.

 

 

icon Автобіографія

Програма

СПІЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА ЛІДЕРСТВО ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ

 

Протягом своєї 405-річної інституційної історії Києво- Могилянська академія була і залишається одним з найважливіших системотворчих чинників української державності, національної освіти, науки і культури. Всі ці роки Могилянка і могилянці створювали та поширювали знання, вчили незалежно мислити та відповідально діяти, бути небайдужими і національно свідомими.

 

Академія завжди плекала європейські цінності та ідеали, долаючи різноманітні виклики. Вся історична спадщина нашого університету покладає на нас місію лідерства та інновацій, відстоювання могилянських цінностей і найкращих суспільних стандартів.

 

Тому цьогоріч, коли Києво-Могилянська академія стикнулася з принципово новими глобальними та внутрішніми проблемами та незабаром обиратиме нові стратегії розвитку на наступні 5 років, вкрай важливо обрати правильний шлях, який забезпечить наш успішний розвиток та конкурентоспроможність в Україні та світі.

 

Обиратимемо не лише достойного кандидата, але й дієву стратегію розвитку університету.

 

Нас єднають спільні цінності: свобода особистості, прагнення досконалості, креативність, нетерпимість до будь-яких проявів корупції, академічна доброчесність, національна свідомість, активна громадянська позиція.

 

Ми всі бачимо Могилянку як визнаний на світовому рівні університет з визначними науковими досягненнями та успішними випускниками; як сучасний цифровий університет, що виступає натхненником інновацій в Україні; як лідера суспільної думки – і це єднає всіх нас в бажанні разом рухатися вперед. Могилянські цінності виступають тими об’єднавчими чинниками, які є запорукою нашого спільного успіху та розвитку університету в майбутньому.

 

Саме тому ми базуємо нашу програму на спільних ціннісних орієнтирах та спільному баченні перспектив, адже розвиток університету можливий лише за умови злагоджених дій всієї громади, об’єднаної спільною візією університету.

 

Маємо розуміння спільних викликів та загроз, що постали перед університетом в останні роки. Можливо, не завжди співробітники університету отримували гідну підтримку університету чи мали можливість бути почутими, але якраз ваші думки щодо поточного стану розвитку університету ми поклали в основу нашої програми і вбачаємо їх реалізацію почесною і вкрай важливою місією.

 

Неодноразово Могилянка переживала непрості часи, але найціннішим її ресурсом завжди були прекрасні, професійні та відданні люди.

 

Тож, цінуємо кожного, об’єднуємося заради успіху!

 

icon Програма

Відео-запис он-лайн зустрічі

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна