studii

 

 

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Михайлюк Г. О. Право Європейського Союзу з комерційних позначень : монографія / Г. О. Михайлюк ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України. – [Вид. 2-ге, перероб. і доповн.] – Київ : [НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України], 2017. – 328 с.
 • Антонович М. М. Відповідальність за порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права в умовах гібридної війни / Мирослава Антонович // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини : Liber Amicorum до 60-річчя професора Всеволода Всеволодовича Мицика : [монографія] / за ред. : О. В. Задорожнього, О. Р. Поєдинок. – Київ ; Одесса : Фенікс, 2016. – С. 673–689. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11619
 • Petrov R. EU Values in Integration-Oriented Agreements with Ukraine, Moldova and Georgia'/ Petrov R. // The European Neighbourhood Policy-Values and Principles / ed. S. Poli. – 2016. – P. 99–112.
 • Petrov R. Implementation of Association Agreements Between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia : Legal and Constitutional Challenges / Petrov R. // Political and Legal Perspectives of the EU Eastern Partnership Policy / ed. : Tanel Kerikmäe, Archil Chochia. – P. 153–165.
 • Petrov R. What Does the Association Agreement Mean for Ukraine, the EU and its Member States? A Legal Appraisal / Roman Petrov // Het eerste raadgevend referendum. Het EU-Oekraїne Associatieakkoord. – 2016. – P. 71–88.
 • Оцінка процесів забезпечення якості правничої освіти на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка : звіт із рекомендаціями з вдосконалення внутрішньої політики забезпечення якості правничої освіти : [пер. з англ.] / підгот.: Ділейн Свенсон, Фінлей Янґ, Мирослава Антонович, Оксана Сироїд ; USAID, Проект "Справедливе правосуддя". – [Б. м. : б. в, 2014]. – 45 с.
 • Legal education quality assessment of the Law Faculty at Lviv Ivan Franko National University : report with recommendations on legal education quality assurance policy development / Delaine Swenson, Finlay Young, Myroslava Antonovych, Oksana Syroid ; USAID, Fair Justice Project. – [S. l. : s. n., 2014]. – 45 p.
 • Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 357, [1] с. - Включ. бібліогр. посилання. - Автори зазначені на 357-й с.
 • Проценко Д. В. Огляд підходів до регулювання нових конвергентних аудіовізуальних засобів масової інформації : міжнародний досвід / Д. Проценко, Д. Тупчієнко. - К. : [б. в.], 2012. - 110 с.
 • Василенко В.А. Українська незалежна державність як історична закономірність // Здобуття незалежності України 1991: Історія проголошення, документи, свідчення): Монографія. – У 2-х т. – Т. 1. – Житомир: «Рута», 2011. – С. 30-63.
 • Василенко В.А. Грудневий референдум як найвища форма легітимізації української державної незалежності // Здобуття незалежності України 1991: Історія проголошення, документи, свідчення): Монографія. – У 2-х т. – Т. 2. – Житомир: «Рута», 2011. – С. 55-70.
 • Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 роки) / [Коліушко І.Б., Александрова Н.В., Курінний О.В. … та ін. ; за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка] ; Центр політико-правових реформ. – К.: Конус-Ю, 2011. – 726 с.
 • Курінний О.В. Розділ 1. Політико-правова сфера: вся влада – в одні руки! // Нова влада: виклики модернізації / Відп. ред. розд. І. Коліушко– К.: К.І.С., 2011. – 260 с. – С. 16–22
 • Антонович М. Переднє слово. Українське Фулбрайтівське товариство в розбудові громадянського суспільства в Україні (до 10-річчя з дня створення) // Україна і світ: прагнення змін: Монографія / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с. (с. 9-12)
 • Законопроектування / О. Л. Копиленко, О. В. Богачова, О. В. Зайчук, Н. В.Артикуца... та ін.; за ред. : О. Л. Копиленка, О. В. Богачової. Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.: Реферат, 2010. – 176 с.
 • Проценко Д. В. Про медіацію або як швидко вирішити конфлікт не звертаючись до суду / Бурдак В… Проценко Д. за заг.ред.. Г.Єременко. – К.: Ника Центр, 2010. – 80 с.
 • Антонович М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду // Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні: Монографія / Відп. ред. Мирослава Антонович. – К.: Дух і літера, 2009. – 496 с. (с. 41-58)
 • Костенко О.М. Кримінальне покарання в системі засобів протидії злочинності // Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні: Том 5: Правова система України: історія, стан та перспективи. У п'яти томах. – Харків, 2009. –840 с. (у співавторстві) (с. 171-195).
 • Костенко О.М. Концепціяч прав людини як об'єкту кримінально-правової охорони// Протидія порушенням прав людини засобами кримінальної юстиції: Монографія. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2009. – 170 с. (у співавторстві) (с. 4-20)
 • Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2007-2008 роки) [Електронний ресурс] / [Коліушко І.Б., Александрова Н.В., Курінний О.В. … та ін. ; за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка] ; Центр політико-правових реформ. – К. : [Конус-Ю], 2009. – 584 с.
 • Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу : моногр. / О.М. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 349 с.
 • Костенко О.М. Проблеми № 1 сучасної цивілізації : (в українському контексті) : моногр. / О.М. Костенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси : [б.в.], 2008. – 112 с.
 • Антонович М.М. Міжнародне право захисту прав людини : зшитки матеріалів : [зшитки] / М.М. Антонович. – К. : Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2007. – 177 с.
 • Антонович М.М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини : теорія і практика / М.М. Антонович. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 382 с.
 • Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми: Моногр. / В.С. Бігун, В.П. Горбатенко, Л.А. Луць та ін.; Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України. – К.: Юрид. думка, 2006. – 332с.
 • Бігун В.С. Юридична професія та освіта: досвід США у порівняльній перспективі: основи американської юридичної професії та освіти, організація діяльності працівників у США, юридична освіта в Україні та США: порівняльний аналіз. – К.: [Б.в], 2006. – 267с.
 • Михайличенко Б.В.Очерки экологической патологии. Обзор: Диоксин-опасный для здоровья человека техногенный фактор внешней среды. – К. : МИЦ "Мединформ", 2006. – С. 128-142.
 • Михайличенко Б.В. Чернобыльская катастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых заболеваний. – К.: МИЦ "Мединформ", 2006. – С. 46-86.
 • Варфоломеєва Т.В. Експертизи у судовій практиці / Київ. НДІ судових експертиз; Акад. адвокатури України; Ред. В.Г. Гончаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - Розд. 1, 2, 3. - С. 4-47.
 • Антонович М.М. Захист інтересів держави в Міжнародному Суді ООН: Зшитки. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 134с.
 • Костенко О.М., Котюк І.І. Кримінальне, кримінально-процесульне та кримінально-виконавче законодавство України: Ґендерна експертиза: Монографія. - К.: Логос, 2004. - 128с.
 • Паламарчук Л.П. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / Акад. правових наук України; Науково-дослідний центр правової інформатики; Ред.: М.Я. Швець, Р.А. Калюжний. - Ужгород: ІВА, 2003. - 239с.
 • Паламарчук Л.П. Правова інформатика: Монографія / Акад. правових наук України, НДЦПІ, ІВА; Ред.: М.Я. Швець, Р.А. Калюжний. - Ужгород: ІВА, 2003. - 165с.
 • Паламарчук Л.П. Правовий механізм захисту персональних даних / Акад. правових наук України, НДЦПІ. - К.: Парламентське вид-во, 2003. - 123с.
 • Legal education quality assessment of the Law Faculty at the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University : report with recommendations on legal education quality assurance policy development / Thomas H. Speedy Rice, Finlay Young, Myroslava Antonovych, Olena Ovcharenko, USAID, Fair Justice Project. - [S. l. : s. n., 2015]. - 82 p.

Підручники, навчальні посібники

 • Антонович М.М. Міжнародне право: Навч. посібник з грифом МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с. (24 д.а.)
 • Курс лекцій з питань законотворчості: Навчальний посібник / О. Л. Копиленко, О. В. Богачова, О. В. Зайчук, І. С. Терлецька, Н. М. Оніщенко, М. П. Недюха, В. І. Муравйов, В. М. Алексеєв, Н. В. Артикуца та ін.; За ред. О. Л. Копиленка, О. В. Богачової. – К.: «МП Леся», 2011. – 456 с.
 • Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник / [Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б., Курінний О.В., Стоян В.О., Тимощук В.П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В.П. – К.: СПД Москаленко О.М., 2010. – 440 с.
 • Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник, Видання 2-ге, доповнене і доопрацьоване / [Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б., Курінний О.В., Стоян В.О., Тимощук В.П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В.П. – К.: СПД Москаленко О.М., 2011. – 432 с.
 • Антонович М.М. Права людини // Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з грифом МОН України / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє вид., оновлене і доповнене. – Львів: Астролябія, 2009. – 832 с.
 • Костенко О.М. Социальный натурализм как методологический принцип сравнительного правоведения и юридической глобалистики. Открытая лекция. - Киев, Симферополь: Изд. «Логос», 2008. – 28 с.
 • Князевич Р.П. Конституційне право зарубіжних країн: навчально-методичний посібник. - К.: Пульсари, 2008. – 36 с.
 • Михайличенко Б.В. ECTS - інформаційний пакет Національного медичного університету імені О. Богомольця. 2007/2008. - К.: Медицина, 2008. - 111 с.
 • Антонович М.М. Міжнародне право захисту прав людини : зшитки матеріалів : [зшитки] / М.М. Антонович. – К. : Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2007. – 177 с.
 • Артикуца Н.В. Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти: Бібліографічний покажчик (1995-2006) / Укл. Н. В. Артикуца, О. М. Клоченок, Т. О. Ліщук; НаУКМА. — К.: "Стилос", 2007. — 616 с. (31,7 д. а.)
 • Костенко О.М. Кримінологічна віктимологія: Навч. посіб. /За заг. ред. О.М. Джужі. – К.: Атіка, 2006. – 351с.
 • Артикуца Н.В. Інновації у вищій освіті: Бібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр інноваційних методик правничої освіти; Укл. Н.В. Артикуца. - К.: Стилос, 2005. - 202с.
 • Кримінальне право України. Особлива частина: Практикум для студ та викл. вищих навч. закл. / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчик та ін. - К.: Азимут-Україна, 2005. - 384с.
 • Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., змін і доп. - К: Стилос, 2004. - 277 с. - (Сер. "Правнича лінгвістика").
 • Основи ринкової економіки: Навч. посіб. / Н.А. Берлач, Ю.О. Тараненко, Б.Б. Гарін та ін. - К.: Ред.-вид. центр Нац. акад. внутрішніх справ України, 2004. - 347с.
 • Михайличенко Б.В. Судова стоматологія: Підручник. - К.: МП "Леся", 2004. - 351с.
 • Михайличенко Б.В. Судова медицина та психіатрія: Метод. посіб. для правників. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 35с.
 • Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 307с.
 • Журбелюк Г.В. Історія держави і права: Навч.-метод. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 72с.
 • Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / О.М. Костенко, О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв та ін.; Нац. академія внутрішніх справ України. - К.: Атака, 2003. - 399с.

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Антонович М. М. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії / Антонович М. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 67–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12447
 • Берлач Н. А. Сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. А. Берлач, С. П. Филь // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 20–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13352
 • Михайлюк Г. О. Методологія досліджень становлення інституту комерційних позначень у праві Європейського Союзу / Михайлюк Г. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 75–80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12426
 • Михайлюк Г. О. Право інтелектуальної власності та інформаційні технології / Михайлюк Г. О. // Часопис Цивілістики. – 2017. – Вип. 26. – С. 65–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13350
 • Петров Р. А. Особливості транспозиції “acquis” ЄС у правову систему України в процесі імплементації Угоди між Україною та ЄС про асоціацію та Угоди про енергетичне співтовариство / Петров Р. А. // Lex portus : юридичний науковий журнал. – 2017. – № 1 (3). – С. 22–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13351

 

Матеріали конференцій

 • Антонович М. М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз / М. М. Антонович // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932–1933 років в Україні : втрати української нації» (Київ, 4 жовтня 2016 року) / [упоряд. Юлія Коцур ; ред. Леся Гасиджак]. – Київ, 2017. – С. 133–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13189
 • Василенко В. А. Емпіричні і класичні підходи у підрахунку демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932–1933 років / Володимир Василенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932-1933 років в Україні : втрати української нації" (Київ, 4 жовтня 2016 року) / [упоряд. Юлія Коцур ; ред. Леся Гасиджак]. – Київ, 2017. – С. 47–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13155
 • Михайлюк Г. О. Особливості правового регулювання комерційних найменувань у скандинавських країнах ЄС / Михайлюк Г. О. // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики : збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 жовтня 2017 року / за ред. В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 156–160. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13305
 • Михайлюк Г. О. Принцип пропорційності у європейській юридичній методології / Михайлюк Г. О. // Nastolení moderní vědy : Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická conference, 22–30 září 2017 r. – Praha : Education and Science, 2017. – Vol. 3 : History, Právní věda, Ekonomika, Hudba a život. – S. 51–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13353
 • Михайлюк Г. О. Legal Analysis of Judicial Reform in Ukraine / Михайлюк Г. О. // Scientific Horizons – 2017 : Materials of the XIII International scientific and practical Conference, Sheffield, September 30 – October 7, 2017. – Sheffield : Science and Education LTD, 2017. – Vol. 4 : Law, Economic science. – P. 115–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13482
 • Krakhmalova K. The Principle of Subsidiarity in Providing for the Administrative-Legal Status of the internally Displaced Persons in Ukraine / Kateryna Krakhmalova // Political and legal doctrines in theoretical and practical terms regarding contemporary challenges / ed. by Bohdan Halczak [et al.]. – Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, 2017. – P. 175–182. – (Acta Iuridica Lebusana ; vol. 5).

 

Інше

 • Василенко В. А. Декларація про державний суверенітет України – ключовий фактор відновлення її незалежної державності / Володимир Василенко // 25 років : заповіти незалежності України / О. В. Савченко, Л. Г. Лук’яненко, І. Ф. Драч, В. С. Брюховецький, І. О. Заєць, В. М. Пилипчук, В. А. Василенко. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – С. 131–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11961
 • Krakhmalova K. The Principle of Subsidiarity in Providing for the Administrative-Legal Status of the internally Displaced Persons in Ukraine / Kateryna Krakhmalova // Political and legal doctrines in theoretical and practical terms regarding contemporary challenges / ed. by Bohdan Halczak [et al.]. – Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, 2017. – P. 176–183. – (Acta Iuridica Lebusana ; vol. 5).
 • Михайлюк Г. О. Судова практика ЄС у сфері IT: окремі категорії справ / [Михайлюк Г. О.] // IT-право: теорія та практика : навчальний посібник / за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2017. – Розділ 16. – С. 388–409.
 • Mykhaylyuk H. O. Prevention of Unlawful Trademark Use through the Internet: Best European Practices / [Mykhaylyuk H. O.] // Information security and IT law in conditions of integration processes : collective monograph / ed. O. Kharytonova, E. Kharytonov. – Riga : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017. – Part 1, section 5. – P. 54–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13354
 • Petrov R. Verfassungsrechtliche Fragen hinsichtlich der Umsetzung der Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine, Moldawien und Georgien / [Roman Petrov] // Recht und Realität / hrsg. Stefan Lorenzmeier, Hans-Peter Folz. – 2017. – P. 361–377. http://dx.doi.org/10.5771/9783845275406-361
 • Право Європейського Союзу [електронний ресурс] : підручник / відп. ред. Петров Р. А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Вид. 7-ме, змін. і доп. – Київ : Істина, 2017. – 384 с. http://elib.ukma.lan/LOC/Books/pidruchnyk%20_Pravo%20YeS_vydannya_7_2017.pdf
 • Post-Soviet Constitutions and Challenges of Regional Integration : Adapting to European and Eurasian Integration Projects / ed. Roman Petrov, Peter Van Elsuwege – London : Routledge, 2017. – 232 p.

2016

Статті

 • Костенко О. М. Яким «каменем» зневажили «будівничі» вітчизняної антикорупційної політики? / Олександр Костенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. – 2016. – № 3–4. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11458
 • Костенко О. М. Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів : основні тези / Костенко О. М., Бусол О. Ю. // Публiчне право. – 2016. – № 2 (22). – С. 143–151. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11615
 • Крахмальова К. О. Організаційне забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні / Крахмальова К. О. // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал. – 2016. – № 2 (16). – С. 13–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11613
 • Крахмальова К. О. Правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні / Крахмальова К. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 2, т. 2. – Серія "Юридичні науки". – С. 43–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11614
 • Krakhmalova K. Zakaz dyskryminacji przy realizacji przez osoby wewnętrznie przesiedlone ich praw i wolności na Ukrainie / Krakhmalova K. // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – Vol. 1 (1). – P. 109–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11617
 • Михайлюк Г. О. Дотримання права та правомочність заборони власниками комерційних позначень / Михайлюк Г. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 111–115. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9856
 • Petrov R. On Similarities and Differences of the European Union and Eurasian Economic Union Legal Orders : Is There the 'Eurasian Economic Union Acquis'? / Roman Petrov, Paul Kalinichenko // Legal issues of economics integration. – 2016. – Vol. 43 (3). – P. 295–307. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11616

 

Матеріали конференцій

 • Антонович М. М. Застосування міжнародних норм з прав людини в судовій практиці США / Антонович М. М. // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього : збірник матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції, Львів, 12–13 квітня 2016 року. – 2016. – С. 81–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11620

 

Інше

 • Антонович М. М. Голодомор 1932–1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації / Мирослава Антонович // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 74–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12244
 • Антонович М. М. Підтримка впровадження судової реформи в Україні : моніторинг рішень Верховного Суду України у світлі висновків Європейського суду з прав людини у справах "Бочан" ( № 2) та "Яременко" (№ 2) / Мирослава Антонович. – Київ : [б. в.], 2016. – 15 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11621
 • Артикуца Н. В. Актуальні завдання української юридичної термінографії у світлі євроінтеграційних перспектив / Н. В. Артикуца // Українська мова в юриспруденції : стан, проблеми, перспективи : матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 30 листопада 2016 року), присвячено Дню української писемності та мови. - Київ, 2016. - Ч. 1. - С. 19-23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11220
 • Василенко В. А. Методологія правової оцінки Голодомору 1932–1933 рр. в Україні як злочину геноциду / Володимир Василенко // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 13–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12243
 • Крахмальова К. О. Голодомор 1932–1933 років в Україні та питання відповідальності іноземних компаній / Катерина Крахмальова // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 188–204. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12246
 • Курінний О. В. Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932–1933 років / Олексій Курінний // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – 2016. – С. 161–172. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12245

2015

У виданнях НаУКМА

 • Антонович М. М. Право на гуманітарну допомогу під час збройного конфлікту і відповідальність за його порушення згідно з міжнародним правом / Антонович М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 93-97.
 • Курінний О. В. Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII - до середини ХІХ ст. : тяглість та остаточна ліквідація / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 60-63.
 • Петров Р. А. Транспозиція "acquis" ЄС у правову систему України в Угоді між Україною та ЄС про асоціацію / Петров Р. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 81-85.
 • Черненко З. С. Права та обов’язки медичних працівників під час збройних конфліктів / Черненко З. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 109-114.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Крахмальова К. О. Проблема визначення поняття «внутрішньо переміщені особи» в юридичній науці / К. О. Крахмальова // Держава і право : зб. наук. пр. Серія : Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юридична думка, 2015. - Вип. 67. - С. 137-145.
 • Петров Р. А. Конституційні аспекти імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією / Р. Петров // Право України. - 2015. - № 8. - С. 33-41.
 • PetrovR. Association Agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia : Legal and Constitutional Challenges of Implementation / Roman Petrov // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. - 2015. - Вип. 36. - С. 15-24.
 • Черненко З. С. Вплив міжнародних організацій на національні системи охорони здоров'я / З. С. Черненко // Європейські перспективи : наук. журн. - 2015. - № 1. - С. 200-206.

В інших виданнях України

 • Артикуца Н. В. Мова права в системі фахово-лінгвістичної підготовки правників і нормопроектувальників / Н. В. Артикуца // Юридична техніка : доктринальні основи та проблеми викладання : тези доп. та повідомл. учасників наук.-практ. конф., м. Харків, 30 вер. - 1 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Івано-Франк. ун-т права ім. короля Д. Галицького. - Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2015. - С. 135-138.
 • Крахмальова К. О. Юридичні факти в системі правового регулювання статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні / Крахмальова К. О. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VII Міжнарод. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України. - Київ : [б. в.], 2015. - Вип. 7. - С. 99-101.
 • Крахмальова К. О. До питання про адміністративно-правовий статус «внутрішньо переміщених осіб» в Україні / Крахмальова К. О. ; наук. кер. Кисіль Л. Є. // «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-19 верес. 2015 р.). - Харків : Асоціація аспірантів-юристів, 2015. - С. 23-26.
 • Шипілов Л. М. УССД: конституційно-правові аспекти / Леонтій Шипілов // І і ІІ Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерів. читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р., Київ - Івано-Франківськ / НДІ українознавства, Незалеж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. дослідж." ; [упоряд. Т. Бойко, Ю. Сиротюк]. - Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. - С. 147-162.
 • Шипілов Л. М. Обмеження застави за корупційні злочини : огляд законодавчих ініціатив / Леонтій Шипілов // VIII Тодиківські читання : Конституція як основа розвитку правової системи : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (2-3 жовт. 2015 р.) / [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого] ; [за заг. ред. А. П. Гетьмана]. - Харків : Права людини, 2015.

В іноземних виданнях

 • Petrov R. The Principle of Good Neighbourliness and the European Neighbourhood Policy / Roman Petrov // Good neighbourliness in the European legal context / Dimitry Kochenov, Elena Basheska. - 2015. - P. 289-305.
 • Petrov R. Constitutional Challenges for the Implementation of Association Agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia / Roman Petrov // European Public Law. - 2015. - Vol. 21, Issue 2.- P. 241-253.
 • Petrov R. Applying the European Union's "Energy Acquis" in Eastern Neighbouring Countries : the Cases of Ukraine and Moldova / Petrov R. // The Energy Community: A New Energy Governance System. - Cambridge, UK : Intersentia Press, 2015. - P. 483-500.
 • Petrov R. Transposing the European Union Acquis into the Legal Systems of Third Countries / [Petrov R.] // The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approach. - [London : Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015]. - P. 386-408.
 • Petrov R. Chapter 13. The Principle of Good Neighbourliness and the European Neighbourhood Policy / Roman Petrov // Good Neighbourliness in the European Legal Context. - [Leiden : Brill, 2015]. - P. 289-305.
 • Petrov R. Chapter 2. Energy Trends in Europe and EU External Policy / Roman Petrov // World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim. - [London : Imperial College Press, 2015]. - P. 25-36.

Інше

 • Antonovych M.Legal Accountability for the Holodomor-Genocide of 1932–1933 (Great Famine) in Ukraine [Electronic resourse] / Myroslava Antonovych // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - Electronic data. - 2015. - № 1. - P. 159-176. - Mode of access: World Wide Web. - http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/52663/48706 (viewed on April 19, 2016). - Title from the screen.
 • Адміністративні послуги : стан і перспективи реформування : збірник матеріалів / [Тимощук В. П., Добрянська Н. Л., Курінний О. В. та ін. ; за ред. В. П. Тимощука, О. В. Курінного] ; Центр політико-правових реформ. - Київ : [Москаленко О. М.], 2015. - 428 с.
 • Petrov R. The EU-Ukraine Association Agreement [Electronic resourse] : A New Legal Instrument of Integration Without Membership? / Roman Petrov, Guillaume Van der Loo, Peter Van Elsuwege // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - Electronic data. - 2015. - № 1. - P. 1-19. - Mode of access: World Wide Web. - http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/52678/48729 (viewed on April 19, 2016). - Title from the screen.

 

2014

У виданнях НаУКМА

 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації / Мирослава Антонович // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 74-94.
 • Василенко В. А. Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду / Володимир Василенко // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 13-73.
 • Журбелюк Г. В. Заподіяння розумових розладів під час Голодомору 1932-1933 років в Україні як елемент злочину геноциду / Галина Журбелюк // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 120-136.
 • Журбелюк Г. В. Розвиток ідей правозахисту життя і гідності людини в українському суспільстві кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. / Журбелюк Г. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 27-30.
 • Крахмальова К. О. Голодомор 1932-1933 років в Україні та питання відповідальності іноземних компаній / Катерина Крахмальова // Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 188-204.
 • Курінний О. В. Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932-1933 років / Олексій Курінний // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – Вид. 3-тє, доповн. – С. 161-172.
 • Михайлюк Г. О. Правова природа реалізації права на комерційні позначення у світлі забезпечення захисту їх правовласників / Михайлюк Г. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 77-81.
 • Непийвода В. П. Економічні засади міжнародного довкільного права / Непийвода В. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 59-63.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Михайлюк О. А. Переосмислення конституційно-правового статусу Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції / О. А. Михайлюк, Г. О. Михайлюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 1 (січень). – С. 63-69.
 • Михайлюк Г. О. Шляхи імплементації стандартів щодо прав інтелектуальної власності, зокрема права комерційних позначень, в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Г. О. Михайлюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 7 (липень). – С. 78-84.

В інших виданнях України

 • Антонович М. М. 1.1.3. Обов’язок покарання за злочини проти людяності в Україні (щодо активістів Майдану) згідно з міжнародним правом / [Антонович Мирослава Михайлівна] // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / [Антонович М. М., Бобін Б. В., ... Василенко, В. А. та ін. ; упоряд., ред. Задорожній О. В. ; рец. Петров Р. А. та ін.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : [К.І.С.], 2014. – С. 44-58.
 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: проблема міжнародного визнання / Антонович М. М. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць присвячений 180-й річниці Київського університету та 70-літтю Інституту міжнародних відносин. – 2014. – Вип. 121, ч. 1. – С. 126-135.
 • Василенко В. А. 3.7.1. Збройна агресія Росії проти України : реалії та правова модель відповідальності держави-агресора / [Василенко Володимир Андрійович] // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / [Антонович М. М., Бобін Б. В., ... Василенко, В. А. та ін. ; упоряд., ред. Задорожній О. В. ; рец. Петров Р. А. та ін.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : [К.І.С.], 2014. – С. 887-902.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Коли президент стає загрозою національній безпеці" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувалися Роман Малко, Ганна Трегуб // Український Тиждень. – 2014. – № 4. – С. 16-17.
 • Василенко В. А. Порядок без демократії – це диктатура / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 7. – С. 6-9.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Злочини проти людяності не мають терміну давності" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувалася Ганна Трегуб // Український Тиждень. – 2014. – № 8. – С. 14-15.
 • Василенко В. А. На скамье подсудимых : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / Елена Струк // Фокус. – 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 20.
 • Василенко В. А. Про відмінність тероризму від збройної агресії / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 10. – С. 6-7.
 • Василенко В. А. Чи є в Україні міністр оборони / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 11. – С. 5.
 • Василенко В. А. Агресія Росії : генеза, мета, способи протидії та правові наслідки / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 12. – С. 6-10.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Щоб Україна стала суверенною державою, а її незалежний статус визнав увесь світ, було потрібно позбутись ядерної зброї" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувався Роман Малко // Український Тиждень. – 2014. – № 15. – С. 6-9.
 • Василенко В. А. Компромісна поступка чи замах на конституційний лад? / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 19. – С. 22-25.
 • Василенко В. А. Володимир Василенко: "Наша незалежність – це не примха долі, а закономірність" : [інтерв’ю з правознавцем-міжнародником, проф. НаУКМА Володимиром Василенком] / спілкувався Богдан Буткевич // Український Тиждень. – 2014. – № 34. – С. 10-13.
 • Василенко В. А. Війна 2014 року: спроба системного аналізу / Володимир Василенко // Український Тиждень. – 2014. – № 42. – С. 27.
 • Василенко В. А. Російсько-українська війна 2014 року : причини, перебіг та політико-правові оцінки / [Володимир Василенко] // Український Тиждень. – 2014. – № 42. – С. 28-42.
 • Василенко В. А. Геополітичний та національний вимір мовної ситуації в Україні / Володимир Василенко // Мовні права в сучасному світі : збірник наукових праць / [відп. ред. Б. М. Ажнюк] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. бюро лінгвістичних експертиз НАН України. – Ужгород : [Наумченко Н. В.], 2014. – С. 46-57.
 • Михайлюк Г. О. Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору шляхом реформування вітчизняного законодавства про право комерційних позначень : частина І – доктринальний підхід / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 1. – С. 36-40.
 • Михайлюк Г. О. Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору шляхом реформування вітчизняного законодавства про право комерційних позначень : частина ІI – практичні проблеми / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 2. – С. 70-73.
 • Михайлюк Г. О. Генеза та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (ХІІ – ХХ століття) / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 3. – С. 77-82.
 • Михайлюк Г. О. Становлення інституту комерційних позначень у цивілістичній законодавчій концепції ХХ – ХХІ століття / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 4. – С. 54-58.
 • Михайлюк Г. О. Проблема термінологічної визначеності категорії "комерційне позначення" / Галина Михайлюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 5. – С. 52-56.

В іноземних виданнях

 • Antonovych M. Maria Popova. Politicized Justice in Emerging Democracies: A Study of Courts in Russia and Ukraine. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 197 pp. : [book review] / Myroslava Antonovych // East/West: Journal of Ukrainian Studies. – 2014. – Vol. 1, N. 1. – P. 98-100.

Інше

 • Задорожній О. В. Генеза міжнародної правосуб'єктності України : монографія / Задорожній О. В. ; [рец. Буроменський М. В., Василенко В. А.] ; Укр. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнарод. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнарод. права. – Київ : К.І.С., 2014. – 687 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). –  Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Micтить покажчик.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Антонович М. М. Обов'язок покарання за злочин геноциду: судова практика держав / Антонович М. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 133-137.
 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації / Мирослава Антонович // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013.- С. 74-94.
 • Антонович М. М. Судова практика держав щодо застосування міжнародно-правових актів з прав людини / Антонович М. М. // Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection : до 75-ліття Володимира Василенка / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - [К. : Києво-Могилянська академія, 2013].- С. 48-57.
 • Артикуца Н. В. Найдавніші терміни українського права: етимологічні реконструкції та семантичні спостереження / Артикуца Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 38-44.
 • Артикуца Н. В. Лінгвістичний інструментарій законотворчості / Артикуца Н. В. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 3-7.
 • Василенко В. А. Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду / Володимир Василенко // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013.- С. 13-73.
 • Василенко В. А. Основні тенденції розвитку міжнародного права прав людини (загальний огляд) / Василенко В. А. // Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection : до 75-ліття Володимира Василенка / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - [К. : Києво-Могилянська академія, 2013].- С. 13-36.
 • Журбелюк Г. В. Інформаційно-рекламна діяльність і медичні послуги в Україні: історико-порівняльний аналіз / Журбелюк Г. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 138-141.
 • Журбелюк Г. В. Заподіяння розумових розладів під час Голодомору 1932-1933 років в Україні як елемент злочину геноциду / Галина Журбелюк // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013.- С. 120-136.
 • Климович О. В. Європейські стандарти: доведення у справах, пов'язаних з виборчим процесом в Україні / Климович О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 78-82.
 • Курінний О. В. Англосаксонська модель (традиція) реалізації права націй на самовизначення / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 70-72.
 • Курінний О. В. Українська спільнота Північного Кавказу як об’єкт Голодомору 1932-1933 років / Олексій Курінний // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013.- С. 161-172.
 • Непийвода В. П. Підсумки конференції ООН з підтримного розвитку як основа для подальшого поступу міжнародного довкільного права / Непийвода В. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 92-95.
 • Проценко Д. В. Захист права на свободу вираження в мережі Інтернет: міжнародні тенденції та українські реалії / Проценко Д. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 57-64.
 • Черненко З. С. Термінологічні проблеми сучасного медичного права та законодавства / Черненко З. С. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 167-169.
 • Черненко З. С. Репродуктивні права згідно з позицією Європейського суду з прав людини / Черненко З. С. // Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection : до 75-ліття Володимира Василенка / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - [К. : Києво-Могилянська академія, 2013].- С. 122-129.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як геноцид української нації : суб’єктивна сторона злочину / Мирослава Антонович // Мандрівець. - 2013.- № 6. - С. 4-7.
 • Василенко В. А. Кваліфікація Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Київ від 13 січня 2013 р. / Володимир Василенко // Мандрівець. - 2013.- № 6. - С. 7-9.

В інших виданнях України

 • Антонович М. М. Голодомор 1932–1933 років в Україні як геноцид української нації : суб’єктивна сторона злочину / М. М. Антонович // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 20-21 листопада 2013 р. / Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; [редкол.: М. Антонович та ін.]. - К. : [б. в.], 2013.- С. 173-178.
 • Василенко В. А. Війна проти української мови : спецоперація для "остаточного вирішення українського питання" / Володимир Василенко // Український Тиждень. - 2013.- № 23. - С. 14-15.
 • Василенко В. А. Геноцид 1932-1933 років з погляду права / Володимир Василенко // Український Тиждень. - 2013.- № 47. - С. 22-25.
 • Василенко В. А. Геополітичний та національний виміри мовної ситуації в Україні / В. А. Василенко // Мовознавство. - 2013.- № 5. - С. 19-27.
 • Василенко В. А. Кваліфікація Голодомору 1932–1933 рр. в Україні як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2013 р. / В. А. Василенко // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 20-21 листопада 2013 р. / Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; [редкол.: М. Антонович та ін.]. - К. : [б. в.], 2013.- С. 193-198.
 • Журбелюк Г. В. Методика історико-правових досліджень проблеми голоду 1921–1923 рр. в Україні : розвінчання міфів / Г. В. Журбелюк // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 20-21 листопада 2013 р. / Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; [редкол.: М. Антонович та ін.]. - К. : [б. в.], 2013.- С. 51-58.
 • Журбелюк Г. В. "Руська Правда": біля витоків ідеї верховенства права / Журбелюк Галина Володимирівна // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013].- С. 388-402.
 • Проценко Д. В. Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах / Діана Проценко // Юридичний журнал. - 2013.- № 6-7. - С. 102-107.
 • Черненко З. С. Професійне самоврядування як гарантія якості медичної допомоги / Черненко З. С. // Захист прав медичних і фармацевтичних працівників як запорука захищеності прав пацієнтів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2013 р., Київ, Україна / Акад. адвокатури України. - К. : [б. в.], 2013.- С. 100-101.
 • Черненко З. С. Оцінка ідеї медичного кодексу в світлі захисту прав медичних працівників та пацієнтів / Черненко З. С. // Захист прав медичних і фармацевтичних працівників як запорука захищеності прав пацієнтів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2013 р., Київ, Україна / Акад. адвокатури України. - К. : [б. в.], 2013.- С. 98-99.
 • Черненко З. С. Професійне самоврядування як гарантія якості медичної допомоги / Черненко З. С. // П’ятий національний конгрес з біоетики, 23-25 верес. 2013 р., Київ, Україна / НАНУ, Нац. акад. мед. наук України, Мін-во охорони здоров’я України. - К. : [б. в.], 2013.- С. 183-184.
 • Черненко З. С. Інформована згода як декларативне право пацієнта в Україні / З. С. Черненко // П’ятий національний конгрес з біоетики, 23-25 верес. 2013 р., Київ, Україна / НАНУ, Нац. акад. мед. наук України, Мін-во охорони здоров’я України. - К. : [б. в.], 2013.- С. 192.

Інше

 • Сучасні механізми захисту прав людини = Modern mechanisms for human rights protection / [за ред. Мирослави Антонович, Всеволода Мицика] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 171 с. - Включ. бібліогр. - До 75-ліття професора, доктора юридичних наук, Надзвичайного і Повноважного Посла України, заслуженого юриста України Володимира Василенка.
 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013. - 275 с. - Включ. бібліогр.
 • Ініціатива Партнерство Відкритий Уряд [Електронний ресурс] : громадська оцінка першого року впровадження в Україні / [Олег Конотопцев, Максим Лациба, ... Олексій Курінний та ін. ; за заг. ред. Олексія Хмари] ; Transparency International Україна, Укр. незалежний центр політ. досліджень, Івано-Франків. відділення Ін-ту політ. освіти. - [Б. м. : б. в.], 2013. - 34 с. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана (переглянуто 27.05.2014).

2012

У виданнях НаУКМА

 • Артикуца Н. В. Методичний інструментарій юридичного термінознавства / Артикуца Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 53-59.
 • Артикуца Н. В. Мовні критерії якості закону / Артикуца Н. В. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 3-11.
 • Журбелюк Г. В. Правова аргументація в судочинстві України : до історії становлення / Журбелюк Г. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 22-25.
 • Курінний О. В. Право на самовизначення (сецесію) в національних законодавствах Узбекистану й Молдови як пострадянських держав / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 149-152.
 • Проценко Д. В. Розвиток законодавства України у сфері регулювання діяльності ЗМІ / Проценко Д. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 88-93.
 • Черненко З. С. Правове підґрунтя телеконсультування та теледіагностики в Україні / Черненко З. С., Панів Н. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 97-99.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Артикуца Н. В. Обговорення мовно-термінологічних проблем сучасного українського законодавства / Н. Артикуца, І. Семак // Право України. - 2012. - № 3-4. - С. 541-546.

В інших виданнях України

 • Антонович М. М. Застосування Конвенції ООН про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього в судовій практиці держав / Антонович Мирослава Михайлівна // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 черв. 2012 р. / Севастопол. ін-т банківської справи Укр. акад. банківської справи Нац. банку України. - Севастополь : [КП СІБС], 2012. - С. 3-5.
 • Василенко В. А. "Голодомор відбувся, бо Україна не була вільною і нею керував маріонетковий уряд" : [інтерв'ю з проф. Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" Володимиром Василенком] / Ольга Богачевська // Країна. - 2012. - № 45. - С. 26-27.
 • Василенко В. А. Підписаний Литвином мовний законопроект як продукт правового шахрайства / Володимир Василенко // Універсум. - 2012. - № 9-10. - С. 24.
 • Журбелюк Г. В. Сучасна вища освіта України : до проблеми вивчення правової ментальності свого народу / Журбелюк Галина Володимирівна // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 26-28 січня 2012 р. / Крим. ін-т бізнесу ; Ун-т економіки та упр. ; Центр розв. освіти, науки та інновацій ; [редкол. Тарасов В. І., Трофимова В. В., Сініца Д. А.]. - Сімферополь ; Ялта : [Крим. ін-т бізнесу, 2012]. - С. 170-173.
 • Курінний О. В. Асиміляція й розкол русинів-українців Словаччини у контексті нівелювання прав української національної меншини / Олексій Курінний // Розбудова держави. - 2012. - №1. – С. 154-170.
 • Гревцова Р. Ю. Міжнародне медичне право: поштовх для досліджень / Р. Ю. Гревцова, З. С. Черненко // Адвокат. - 2012. - № 3. - С. 11-14.

Інше

 • Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Юридична думка, 2012. - 1017, [2] с. - Автори зазначені на 1018-1019-й с. - Автори : Артикуца Н. В., Азаров Д. С., Савенко М. Д., Костенко О. М., Варфоломеєва Т. В. та ін.
 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року / редкол.: Мелешевич А.А., Артикуца Н.В., Галаган В.І., Ханик-Посполітак Р.Ю.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет правничих наук. - [Київ] : НаУКМА, 2012]. - 188 с. - Включ. бібліогр. посилання.

2011

 • Антонович М.М. Елементи злочину геноциду в Голодоморі 1932-1933 років згідно з Римським Статутом Міжнародного карного суду // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116: Юридичні науки. – К.: Вид.-поліграф. центр НаУКМА, 2011. – С. 47-51 (0,4 др.арк.)
 • Антонович М.М. Кваліфікація злочину Голодомору 1932-1933 років згідно з міжнародним правом // Геноцид України у ХХ столітті. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. за вип. М. Фіцуляк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут літературознавчих студій Львівського національного університету імені Івана Франка, Простір-М, 2010. – С. 127–139 (0,75 др. арк.) (вийшло друком у 2011 р.)
 • Антонович Мирослава. Голодомор як геноцид: Трагедія українського селянства лягає в канву західних оцінок явища геноциду // Український тиждень. – № 15 (180). – 15-21 квітня 2011 р. – С. 42-43.
 • Артикуца Н.В. Термінологічні аспекти першої кодифікації українського права / Н. В. Артикуца // Наукові записки НаУКМА. – Юридичні науки. – Т. 116. – К.: Вид.-поліграф. центр НаУКМА, 2011. – С. 55-60. (0,5 д. а.)
 • Артикуца Н.В. Науково-методичні аспекти лінгвістичної експертизи законопроектів/ Н. В. Артикуца // MegaLing'2011 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Доповіді Міжнародної наукової конференції. Весняна сесія. 12-16 травня 2011 р., Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарева. Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. – Сімферополь: ТНУ ім. В. І. Вернадського. – С. 113-114.
 • Артикуца Н.В. Праця термінолога: суспільна цінність і суспільна відповідальність / Н. В. Артикуца// Берегиня української термінології: До 75-річчя з дня народження професора Людмили Олександрівни Симоненко; Автор вступної статті Н. В. Артикуца / НАН України; Комітет наукової термінології; Бібліографія вчених України. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 5-9.
 • Артикуца Н.В. Про нові напрями і форми фахової підготовки правників у контексті євроінтеграційних процесів / Н. В. Артикуца // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 листопада 2011 року, Київ) / МОНУ; АПНУ, КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т вищої освіти АПНУ. – К.: Ін-т вищої освіти АПНУ, 2011. – 9 с.
 • Артикуца Н.В. Складові успішної презентації законопроекту / Н. В. Артикуца // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови, присвяченої Дню української писемності та мови (м. Київ, 4 листопада 2011 р.). – Київ: НАВСУ, 2011. – С. 23-24.
 • Артикуца Н.В. Юридико-лінгвістичні параметри якості нормативно-правових текстів / Н. В. Артикуца // MegaLing'2011 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Доповіді Міжнародної наукової конференції. Весняна сесія. 12-16 травня 2011 р., Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарева. Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. – Сімферополь: ТНУ ім. В. І. Вернадського. – С. 111-112.
 • Артикуца Н.В. Якість закону як соціальна цінність/ Н. В. Артикуца// Людина і закон: публічно-правовий вимір: Зб. наук. праць: (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIІ Прибузькі юридичні читання», Миколаїв, 25-26 листопада 2011 року) / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України; Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія», Європейська організація публічного права. – С. 28-30.
 • Василенко В. Суд іде… Касетний скандал: геополітичний і національний виміри // День. – 2011. – №№ 155-159.
 • Журбелюк Г.В. Проблеми ментального впливу на вирішення задач національно-державного розвитку українства / Г.В.Журбелюк // Україна: шляхи формування державно – національної цілісності та утвердження духовної основи української цивілізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції у 2-х ч. — Ужгород: Карпатський університет імені Августина Волошина, 2011. — Ч. 1. — С. 114–127.
 • Журбелюк Г.В. Кваліфікація голодомору 1932 – 1933 р. в Україні у контексті Статуту Міжнародного карного суду / Г.В.Журбелюк // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116: Юридичні науки. – К.: Вид.-поліграф. центр НаУКМА, 2011. – С. 51-55 (0, 4 др. арк.)
 • Костенко О. Наукове відкриття в суспільно-гуманітарних науках і правознавстві: теоретичні та прикладні проблеми /О. Костенко, А. Нерсесян // Віче, 2011. - № 14.- С.7-10.
 • Костенко А.Н. Что есть право? Об основах «натуралистической» юриспруденции в свете социального натурализма // Право Украины. – 2011. - №4. – С.160-170 (російськомовне видання).
 • Kostenko O. What is Law? On the Fundamentals of "Naturalistic" Jurisprudence in Light of Social Naturalism // Law of Ukaine. – 2011. - №1. – P. 129-137 (англомовне видання українського журналу «Право України»).
 • Костенко О.М. Юридична освіта і правове виховання як засоби забезпечення правопорядку (щодо юридичної освіти і правового виховання «соціально-натуралістського» типу) // Право України. – 2011. - №8. – С.187-195.
 • Костенко О.М. Чи є соціальне природним? Проблема №1 сучасного світогляду // Трибуна. – 2011. - №5-6, 7-8. – С.36-39.
 • Костенко А.Н. Уголовный кодекс как инструмент для злоупотреблений (критика позитивизма в уголовной юстиции) // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань. Тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 23-24 вересня 2011 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – С. 214-218.
 • Костенко О. Чому народ стає жертвою своїх «слуг»? // газ. День, 1 вер. 2011 р.
 • Костенко Александр. Превращение закона в "дышло" – путь к правовому хаосу // Українська правда. - 10 серпня 2011 // http://www.pravda.com.ua/articles/2011/08/10/6477909/
 • Черненко З.С. Щодо реалізації прав медичних працівників» // Другий Всеукраїнський Конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю 14-15 квітня 2011 року, Київ: Збірник тез доповідей/ Упор. к.ю.н. Гревцова Р.Ю., д.м.н. Степаненко А.В. – Київ: Видавництво «КІМ», 2011 – С. 105.
 • Тимошук В.П., Курінний О.В. Новий закон про державну службу: новели та проблеми // Юридичний вісник України. – 4-10.02.2012. – № 5 (866) – С. 4-5.
 • Курінний О. Асиміляція й деформація ідентичності русинів-українців Карпат – як чинник нівелювання прав української національної меншини (корінного народу) // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Вип. 26. Українці в прикордонних областях Карпат: проблеми акультурації, асиміляції, ідентифікації. Матеріали міжнародної наукової конференції, Свидник, 17 – 18 червня 2011 р. / Голов. ред. та упоряд. Мирослав Сополига. – Свидник: Tlačiareň svidnícka, 2011. – С. 120–137.
 • Крахмальова К.О. Правова природа та типологія американських корпорацій // Наукові записки.Т. 116 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. - К.: ВПЦ НаУКМА, 2011. - С. 74-77.
 • Курінний О.В. Мовне законодавство України: чинна проблематика й можливі шляхи подолання суперечностей // Розбудова держави. – 2011. – №1-2. – С. 43-60.
 • Курінний О.В. Реалізація національними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій системі України // Наукові записки НаУКМА. Том 116, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2011. – 109 с. – С. 44–47.
 • Черненко З.С. Щодо реалізації прав медичних працівників» // Другий Всеукраїнський Конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю 14-15 квітня 2011 року, Київ: Збірник тез доповідей/ Упор. к.ю.н. Гревцова Р.Ю., д.м.н. Степаненко А.В. – Київ: Видавництво «КІМ», 2011 – С. 105.
 • AntonovychM. The 2010-2011 Academic Year through the Eyes of the Ukrainian Fulbright Association Council Members (2010-2011 академічний рік очима членів Ради Українського Фулбрайтівського товариства) / М.М. Антонович // Fulbright Ukraine Annual Report: 2010-2011. – 2011. – С. 52-53.
 • Myroslava Antonovych The 1932-1933 Holodomor within the context of the Soviet Genocide in Ukraine // http://academicwebfolio.org/web/mma/item/-/osi/u390527?aver=1.0
 • Kostenko A.N. Social naturalism as a methodological principle of comparative law and legal globalistics (theory of "naturalistic jurisprudenc") // Foundations of comparative law. Methods and typologies. Edited by W.E.Batler. - Wildy, Simmonds and Hill Publishing. - London. – 2011. – P. 234 – 254.

2010

 • Антонович М.М. Проблема заперечення злочину Голодомору в Україні та інших злочинів геноцидів ХХ-ХХІ століть / М.М. Антонович // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103: Юридичні науки. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 21-24.
 • Антонович М.М. Співвідношення міжнародних і національних механізмів забезпечення прав людини / М.М. Антонович // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упорядник О.В. Кресін. – Київ: Логос, 2010. – С. 211 - 213.
 • Антонович М.М. Що ж насправді сказала Рада Європи про Голодомор в Україні? / М.М. Антонович // Універсум. – 2010. – № 5-6.
 • Антонович М.М. Місія Українського Фулбрайтівського товариства – соборність України / М.М. Антонович // Фулбрайтівський щорічник: 2009-2010. – 2010. – С. 50-51.
 • Артикуца Н.В. Інноваційні форми навчально-виховної діяльності: досвід НаУКМА/ Н. В. Артикуца// Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали Х Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (30 квітня - 10 травня 2010 р., м. Севастополь). – Харків, 2010. – 2 с. (Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна). (0,1 д.а.) – С. 236-237.
 • Артикуца Н.В. Науково-теоретичні та методичні аспекти вивчення української правничої термінології в європейському контексті / Н. В. Артикуца //Генезис публічного права: від становлення до сучасності: Зб. наук. праць: (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VI Прибузькі юридичні читання», Миколаїв, 26-27 листопада 2010 року) / Миколаївський навчальний центр; Центр Європейського публічного права Одеської національної юридичної академії. – С. 387-388.
 • Артыкуца Н.В. Об эффективной модели формирования лингвистической компетентности юристов/ Н. В. Артыкуца // Юрислингвистика – 10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: Межвуз. сборник научных трудов / под ред. Н. Д. Голева и Т. В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2010. – С. 272-276. http://siberia-еxpert.com/index/jurislingvistika_10/0-61
 • Артикуца Н.В. Стильова стратифікація правничої мови/ Н. В. Артикуца // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей VІ Міжвузівської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування дер­жавної мови, присвяченої Дню української писемності та мови (м. Київ, 5 листопада 2010 р.). – Київ: НАВСУ, 2010. – С. 28-29.
 • Артикуца Н.В. Тексти давніх пам'яток права як джерело для порівняльно-історичних реконструкцій терміносистем/ Н. В. Артикуца // Наукові записки НаУКМА. – Юридичні науки. – Т. 103. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 29-35.
 • Артикуца Н.В. Теоретичні та методологічні засади юридичного термінознавства/ Н. В. Артикуца // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 23 (62). – № 2. – Ч. 2. – Симферополь: Издание Таврического национального университета им. Вернадского, 2010. – С. 443-449.
 • Артикуца Н.В. Термінологічна компетентність правника у світлі європейських вимог / Н. Артикуца // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2010 року) / Відп. за вип. Поляков І. І. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпедрержвидав», 2010. – С. 45-46.
 • Артикуца Н.В. Формування та перспективи розвитку юридичної лінгвістики/Н. В. Артикуца // Генезис публічного права: від становлення до сучасності: Зб. наук. праць: (Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «VI Прибузькі юридичні читання», Миколаїв, 26-27 листопада 2010 р.) / Миколаївський навч. центр; Центр Європейського публічного права Одеськ. нац. юрид. академії. – С. 16-18.
 • Василенко В. Українська незалежна державність як історична закономірність // День. – 2010, серпень. № 151, 152, 153; 156; 157, 160.
 • Журбелюк Г.В. Вірменський геноцид 1915 р. і голодомор в Україні 1932-1933 р. у контексті міжнародно-правового визнання / Г.В.Журбелюк // Наукові записки НаУКМА. — Т. 103. Юридичні науки. — К.: Видавничий дім «КМ Aкадемия», 2010. — С. 25-29.
 • Журбелюк Г.В. До проблеми витоків захисту прав людини у контексті дії основоположних принципів права ( Києво - руська доба розвитку) / Г.В.Журбелюк // Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вимір: Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 19-20 березня 2010 р. — Донецьк, 2010. — С.74-79.
 • Журбелюк Г.В. Формування системи правосуддя як складової правової держави у контексті першої кодифікації права Малоросії / Г.В.Журбелюк // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи. Матеріали ХП Всеукраїнської наук. – практ. конф., 9-10 квітня 2010 р. – Тернопіль, 2010. – С. 24-29.
 • Журбелюк Г.В., Антонів Р. Розвиток ідей місцевого самоврядування в історичних паралелях / Г.В.Журбелюк., Антонів Р. // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів. Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф, 28 квітня 2010 р. — Ч.1. — Запоріжжя, 2010. — С. 10-12.
 • Журбелюк Г.В. Проблеми ментального впливу на вирішення задач національно - державного розвитку українства / Г.В.Журбелюк // Україна: Шляхи формування державно-національної цілісності суспільства та утвердження духовної основи української цивілізації: Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., 21-23 жовтня 2010 р. — Ужгород, 2010.
 • Костенко О.М.Модернізація протидії корупційній злочинності у світлі концепції «активної юстиції» / О.М. Костенко // Правова політика України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 19-20 лютого 2010 р. Том 1. – 2010. – С.32-36.
 • Костенко О.М.Про кримінальну відповідальність у світлі соціально-натуралістичної теорії права / О.М. Костенко // Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики: Альманах права. – Київ, 2010. – С.16-19.
 • Костенко О.М. Про модернізацію протидії корупційній злочинності в Україні (концепція «активної юстиції» у протидії корупції) / О.М. Костенко // Держава і право. Щорічник наукових праць. Вип. 21. – Київ, 2010. – С.330-335.
 • Костенко О.М. Роль суспільних наук у розв'язанні проблем реформування країни / О.М. Костенко // Вісник Національної академії наук України. – 2010. - №5. – С.28-33.
 • Костенко О.М.О концепции «активной юстиции» в противодействии преступности / О.М. Костенко // Актуальні проблеми держави і права. Вип.54. – Одеса, 2010. – С.271-276.
 • Костенко О.М. Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення категорій прав і обов'язків людини у світлі соціально-натуралістичної концепції права) / О.М. Костенко // Вісник національної академії прокуратури України. – 2010. – №2. – С.13-18 (у співавторстві).
 • Костенко О.М. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму/ О.М. Костенко // Право України. – 2010. - № 4. – С.83-92.
 • Костенко О.М.Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) / О.М. Костенко // Право України. – 2010. - №9. – С.31-40.
 • Костенко О.М. Про підвищення ролі суспільних наук у модернізації України/ О.М. Костенко // Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2010. - № 13. – С.63-65.
 • Костенко О.М. Про «натуралістичну» педагогіку як антикримінальний чинник (у світлі соціального натуралізму) / О.М. Костенко // Wspolczesne strategie i wyzwanie edukacyjne. (Видання Хелмського наукового товариства, Польща). – 2010. – С.131-141.
 • Костенко А.Н. Концепция преступления и наказания в свете социального натурализма / О.М. Костенко // Преступление и наказание: теоретическое моделирование, законодательное закрепление, правоприменительная практика: материалы Международной научно-практической конференции (25-27 июня 2010 г.): в 3 т. – Т.2. Наказание: принуждение, справедливость, целесообразность. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2010. – С.151-155.
 • Костенко А.Н. Натуралистическая» юриспруденция – прогрессивная основа национального и международного правопорядка (12 тезисов к дискуссии о метаморфозе юриспруденции) / О.М. Костенко // Вопросы правоведения. Всероссийский научно-теоретический журнал – 2010. - №2(6). – С.10-23.
 • Курінний О.В. Голодомор 1932-1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид української спільноти регіону та засіб ліквідації суб'єкта колективних прав людини // Геноцид України у ХХ столітті. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. за вип.. М. Фіцуляк. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут літературознавчих студій Львівського національного університету імені Івана Франка, Простір-М, 2010. – 448 с. – С. 198 – 204.
 • Курінний О.В. Збереження храмів України як запорука її духовного відродження // Forum International. – 30.09.2010. – №18.
 • Курінний О.В. Кримські татари та українці Польщі – корінні народи та суб'єкти самовизначення // Наукові записки НаУКМА. Том 103, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2010. – 126 с. – С. 69–71.
 • Курінний О. Співвідношення основних типів праворозуміння на прикладі захисту прав меншин і принципу самовизначення // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : Статті учасників Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 3-5 грудня 2010 року). − Львів: Галицький друкар, 2010. − 696 с. – С. 325 – 344.
 • Непийвода, Василь.Роль міжнародного довкільного права в утвердженні підтримного розвитку щодо лісів // Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького… – К.: Обрії. – 2010. – С. 77 – 83.
 • Непийвода, Василь. Українські терміни на означення англомовних понять "sustainable development" та "sustainability" // Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки. Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки". Київ, 12 листопада 2010 р. / Національна академія наук України – К.: Наукова думка. – 2010. № 3. – С. 134 – 139.
 • Antonovych M. Legal Aspects of the 1932-1933 Holodomor: Ukrainian and Russian Approaches / М.М. Антонович // The Ukrainian Quarterly: A Journal of Ukrainian and International Affairs. – 2009 (issued in 2010). – P. 332-343.

2009

 • Антонович М.М. Юридична відповідальність за Голодомор 1932-1933 років в Україні згідно з міжнародним і національним правом // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 21-25.
 • Антонович М.М. Застосування міжнародних актів з прав людини в судовій практиці держав: порівняльний аналіз / М.М. Антонович // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – С. 639-642.
 • Антонович М.М. Імплементація міжнародних норм щодо політичних прав і свобод у законодавство України / М.М. Антонович // Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола, 2009. – С. 10-12.
 • Антонович М.М. Українське Фулбрайтівське товариство в дії: з погляду 10 років / М.М. Антонович // Фулбрайтівський щорічник. – 2009.
 • Артикуца Н.В. Актуальні проблеми перекладу юридичних текстів / Н. Артикуца // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: Збірник наукових праць. – Ч. 1. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2009 року). – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпедрержвидав», 2009. – С. 51-55.
 • Артикуца Н.В. Актуальні проблеми юридичного термінознавства у контексті євроінтеграційних процесів і перспектив / Н. В. Артикуца // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей V Міжвуз. наук.-практ. конф. з проблем розвитку та функціонування державної мови, присв. Дню укр. писемності та мови (м. Київ, 6 лист. 2009 р.). – Київ: НАВСУ, 2009. – С. 40-41.
 • Артикуца Н.В. Актуальні теоретичні та прикладні проблеми юридичної лінгвістики/ Н. В. Артикуца // Сьогодення українського мовного середовища: збірник наукових праць; за ред. С. Я. Єрмоленко і Г. В. Онкович. – Вип. 2. – К.: ІВО АПН України, 2009. – С. 6-14.
 • Артикуца Н.В. Законодавчі терміни та їх визначення / Н. В. Артикуца // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К.: [Пульсари], 2009. – С. 39-44.
 • Артикуца Н.В. Інноваційна модель фахово-мовної підготовки правників в Україні / Н. В. Артикуца // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. "Филология. Социальные коммуникации". – Симферополь : Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2009. – Т. 22 (61), № 1. – С. 546-550.
 • Артикуца Н.В. Інноваційна модель фахово-мовної підготовки правників: досвід НаУКМА / Н. Артикуца // Ukrajinistika – minulost, pritomnost, budoucnost: Sbornik vedeckych praci. – Masarykova Universzita v Brne. — Brno, 2009. (Україністика — минуле, сучасне, майбутнє: Зб. наук. пр. Університет імені Масарика у Брно, 2009). – C. 28-37.
 • Артикуца Н.В. Інноваційні методики навчання та їхні роль у розвитку креативних та творчих здібностей студентів / Н. В. Артикуца // Креативність і творчість: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка»: Тем. вип. 1: (І-й Міжнарод. наук. конгрес (28-29 травн. 2009 р., Київ) / Відп. ред. І. П. Маноха. – К.: Гнозис, 2009. – С. 258-264.
 • Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова / Н. В. Артикуца // Наукові записки Луганського національного університету: Серія «Філологічні науки»: Збірник наукових праць. – Випуск VIII: Пред'явлення світу в гуманітарних дискурсах ХХІ століття» / Луганськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Науковий ін-т прямої демократії (Цюрих – Женева, Швейцарія). – Т. 2. – Луганськ: Вид-во державн. закладу «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 23-35.
 • Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова/ Н. В. Артикуца// Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В. О. Зайчука. – Вип. 1. – К.: Ін-т законодавства України, 2009. – С. 134-146.
 • Артикуца Н.В. Лінгводидактичні аспекти формування термінологічної компетентності правників на рівні європейських вимог/ Н. В. Артикуца // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Матер. ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. (26-28 листопада 2009 р., Київ) / МОНУ; АПНУ, КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т вищої освіти АПНУ ). – К.: Ін-т вищої освіти АПНУ, 2009. – С. 4-13.
 • Артикуца Н.В. Мова законодавства та лінгвістичні параметри її якості/ Н. В. Артикуца // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В. О. Зайчука. – Вип. 1. – К.: Ін-т законодавства України, 2009. – С. 51-55.
 • Артикуца Н.В. Мова законодавства та лінгвістичні параметри її якості / Н. Артикуца // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. – Ч. 1. Матер. І Міжнарод. наук.-практ. конф. (24 квітня 2009 р.). – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпедрержвидав», 2009. – С. 67-71.
 • Артикуца Н.В. Науково-теоретичні і методичні аспекти вивчення української правничої термінології в європейському контексті / Н. В. Артикуца // Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. «V Прибузькі юридичні читання» (27-28 лист. 2009 р., Миколаїв) / Миколаївський навчальний центр ОНЮА // nikolaevonua.far.ru – 3 с.
 • Артыкуца Н.В. Об эффективной модели формирования лингвистической компетентности юристов/ Н. В. Артыкуца // Юрислингвистика – 10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: Межвуз. сборник научных трудов / под ред. Н. Д. Голева и Т. В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2010. – С. 272-276. http://siberia-еxpert.com/index/jurislingvistika_10/0-61 (Об эффективной модели формирования лингвистической компетентности юристов / Н. В. Артыкуца // ІІ Международная научно-практическая конференция «Юрислингвистика и лингвоконфликтология: теоретические и прикладные аспекты» // http://conference.kemsu.ru/conf/ligv_09/index.htm 2009.– 6 с.
 • Артикуца Н.В. Спецкурс «Українська юридична термінологія в європейському контексті» та методика його викладання / Н. В. Артикуца // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – С. 163-165.
 • Артикуца Н.В. Українська правнича термінологія в європейському контексті: науково-теоретичні та навчально-методичні аспекти / Н. В. Артикуца // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Випуск 20. – Кам'янець-Подільський: «Аксіома», 2009. – С. 32-37.
 • Артикуца Н.В. Українська правнича термінологія в європейському контексті: проблеми і перспективи вивчення / Н. В. Артикуца // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / МОНУ; НАНУ; Ін-т української мови; Комітет наукової термінології. – Вип. VIII / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 286-289.
 • Артикуца Н.В. Функціональні різновиди мови права / Н. В. Артикуца // Мова і культура. (науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. IV (129) / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – С. 222-229.
 • Герасимов Р.О. Актуальні проблеми законотворення у сфері судоустрою і судочинства в Україні / Р.О. Герасимов // Матеріали експертного семінару спільного проекту Ради Європи і Європейської комісії «Прозорість та ефективність судової системи України: Реформування законодавства України про судоустрій» 05.06.2009 р. – Київ: Представництво Ради Європи в Україні, 2009. – С. 73-77.
 • Журбелюк Г.В. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні : до проблеми визначення політичної відповідальності // Материали за V международна научна практична конференция "Бъдещи изследования – 2009", 17-25 февруари 2009 / ред. Милко Тодоров Петков. – София : Бял ГРАД-БГ, 2009. – Т. 4 : Икономики. Държавна администрация. Закон. – С. 55-60.
 • Журбелюк Г.В. До проблеми визначення юридичної відповідальності за вчинення в Україні Голодомору 1932-1933 рр. : історико-правові аспекти // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 17-20.
 • Журбелюк Г.В. Орликова Конституція і вияви ментальності українства (до 300-ї річниці першої української Конституції) // Київ. старовина. – 2009. – № 3. – С. 38-49.
 • Журбелюк Г.В., Ляшенко А. Г. Статут 1529 года в контексте концепции верховенства права // Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года – падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму (да 480-годдзя прыняцця) : зб. навук. арт. / Беларускі дзяржаўны універсітэт, Юрыдычны факультэт, Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права. – Мінск : РІВШ, 2009. – С. 53-57.
 • Журбелюк Г.В. Статут 1529 р. у контексті концепції верховенства права / Г.В. Журбелюк // Зб. наук. праць Білоруського держуніверситету до 480-ї річниці Першого Литовського Статуту. – Мінськ, 2009. – С.61 – 67.
 • Костенко О.М. Концепція модернізації кримінології у світлі соціального натуралізму (про основи «натуралістичної» кримінології) / О.М. Костенко // Право України. – 2009. - №7. – С.31-39.
 • Костенко О.М. Як вийти на шлях соціального прогресу (10 тез до дискусії щодо антикризової реформи соціальних наук) / О.М. Костенко // Вісник Національної академії наук України. – 2009. - №1. – С.68-76.
 • Костенко О.М. Корупція в Україні у світлі політичної кримінології / О.М. Костенко // Політичний менеджмент. – 2009. - № 1. – С.49-55.
 • Костенко О.М. Соціальна культура громадян – найкращий антикризовий засіб / О.М. Костенко // Економічний часопис – ХХI. – 2009. - №7-8. – С.17-21.
 • Костенко О.М. Як подолати зловживання правами / О.М. Костенко // Віче. – 2009. - №4. – С.28-30.
 • Костенко О.М. Вперед – до Природи! Апологія натуралізму / О.М. Костенко // Світогляд. – 2009. – С.34-38
 • Костенко О.М. Культурна революція – найкращий антикризовий засіб / О.М. Костенко // Політичний менеджмент. – 2009. - №5(38). – С. 3-8.
 • Костенко О.М. Роль университетов в процветании народов (в контексте конвергенции социальных и несоциальных наук и глобализации образовании) / О.М. Костенко // Міжнародна науково-практична коференція «Ольвійський форум-2009: стратегії України в геополітичному просторі». 11-14 червня 2009 р., Ялта. Тези. Том 2. – С. 50-53.
 • Костенко А.Н. Кодекс законов природного права – основа для глобализации юридического образования (в контексте его «болонизации») / О.М. Костенко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей. – К.: Логос, 2009. – С.151-155.
 • Костенко А.Н. Социальный натурализм мировоззрение социального прогресса (к дискуссии по вопросу «Является ли социальное природным?») / О.М. Костенко // Современные достижения в науке и образованиии. Сборник трудов III Международной научной конференции. 16-23 сентября 2009 г., г. Тель-Авив (Израиль). – 2009. – С.121-124
 • Костенко О.М. Про конвергенцію соціальних і несоціальних («природничих») наук / О.М. Костенко // Наука – 2009. Теоретичні і прикладні дослідження. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 23-24 квітня 2009 р., м.Черкаси. – Черкаси, 2009. – С.101-102.
 • Костенко А.Н. Социальный натурализм как методологический принцип юридической глобалистики / О.М. Костенко // Право и политика. Научный юридический журнал. – 2009. - №5. – С.958-963. (Науковий журнал. Російська Федерація, Москва).
 • Костенко А.Н. Социальный натурализм — основа антикризисного мировоззрения/ О.М. Костенко // Философия и культура. – 2009. - №4. – С.234-239 (0, 3 др. арк. – Ф.) (Науковий журнал. Російська Федерація, Москва).
 • Курінний О. Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства // Магістеріум. Вип. 37, Мовознавчі студії / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Аграр Медіа Груп, 2009. – 104 с. – С. 54-64.
 • Курінний О.В. Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства // Вибори та демократія. – 2009. – № 3. – С. 67-72.
 • Скалецька З.С. Співвідношення права на охорону здоров'я та права на медичну допомогу / З.С. Скалецька // Наукові записки НаУКМА. – 2009. – Т. 90: Юридичні науки. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 91-93
 • Скалецька З.С. Щодо правових питань застосування плацебо в світлі реалізації прав пацієнтів / З.С. Скалецька // Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 26-27 березня 2009 р. Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2009. - С. 484-487
 • Скалецька З.С. Досвід зарубіжних країн щодо впровадження медичного страхування: аналіз помилок / З.С. Скалецька //Охорона здоров'я України. - 2009.- № 2 (34). - с. 152-153
 • Скалецька З.С. Реалізація та захист прав пацієнтів в умовах інформатизації охорони здоров'я / З.С. Скалецька //Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоровя: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права) "Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоровя" (23-24 квітня 2009 р., Львів)/ Упор. к.ю.н., доц. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. - Львів: ЛОБФ "Медицина і право", 2009. - С. 249-255
 • Проценко Д.В.Юристу бути медіатором: потрібно? Корисно? Доцільно?/ Д.В. Проценко// Юр.газета – 2009 р.- №22 (202) - С. 12-13.
 • АнтоновичМ.М. Accountability for Human Rights Violations by Soviet and Other Communist Regimes and the Position of the Council of Europe // Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe / ed. by Larissa M.L. Zaleska Onyshkevych and Maria G. Rewakowicz. – Armonk, New York ; London, England : M. E. Sharpe, 2009. – P. 121-138.
 • АнтоновичМ.М. Legal Sources of the Ukrainian Genocide of 1932-1933 // Голодомор 1932-1933 років в Україні : причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 25-26 верес. 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [відп. ред. І. Р. Юхновський]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 437-447.
 • KostenkoA.N. "Naturalisticka" jurisprudence jako zaklad pokrokoveho pravniho poradku (dvanact tezi k diskusi o metamorfozach jurisprudence) / О.М. Костенко // Pravnik. – 2009. - №9 (148). – S.984-992

2007

 • Антонович М.М. Міжнародна система захисту прав людини : крізь призму України / М.М. Антонович // Право України. – 2007. – № 3. – С. 37–41.
 • Антонович М.М. Співвідношення понять "народ" і "нація" в національному та міжнародному праві: в контексті українського націєтворення / М.М. Антонович // Той, хто відродив Могилянку: зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 494–502.
 • Артикуца Н.В. Инновационная научно-образовательная среда в университете : проблемы формирования и управления / Н. В. Артыкуца // Управление высшими учебными заведениями в свете реализации приоритетного национального проекта "Образование" : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 3-5 дек. 2007 года, г. Пенза / под общ. ред. д. экон. наук проф. С. Д. Резника ; МОН РФ ... [та ін.]. – Пенза, 2007. – С. 346-347.
 • Артикуца Н.В. Юридична термінологія / Н.В. Артикуца // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 979.
 • Варфоломеєва Т.В. В адвокатурі переможе здоровий глузд чи амбіції? / Т.В. Варфоломеєва // Адвокат. – 2007. – № 1. – С. 25–28.
 • Варфоломеєва Т.В. Захисник / Т.В. Варфоломеєва // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 289-290.
 • Варфоломеєва Т.В. Погасла зірка: [некролог] / Т.В. Варфоломеєва, О.Л. Жуковська // Адвокат. – 2007. – № 1. – С. 35–36.
 • Журбелюк Г.В. Історико-правові іспекти формування політичної ментальності українства / Г.В. Журбелюк // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 60–65.
 • Журбелюк Г.В. Сторінки розвитку політико-правової культури України / Галина Журбелюк // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 44–58.
 • Костенко О.М. Актуальні проблеми реформування судової системи в Україні / О.М. Костенко // Юрид. журн. – 2007. – № 6. – С. 77–79.
 • Костенко О.М. Вбивство / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 68.
 • Костенко О.М. Відповідальність кримінальна / О.М. Костенко / Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 103.
 • Костенко О.М. Віктимологія / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 115.
 • Костенко О.М. Давність притягнення до кримінальної відповідальності / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 145.
 • Костенко О.М. Доведення до самогубства / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 195-196.
 • Костенко О.М. Жертва злочину / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 253.
 • Костенко О.М. Завідомо неправдиве показання / О.М. Костенко / Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 261.
 • Костенко О.М. Залишення в небезпеці / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 278.
 • Костенко О.М. Заручник / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 283.
 • Костенко О.М. Захист суспільної моралі / О.М. Костенко, А.В. Ландіна // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 290.
 • Костенко О.М. Зґвалтування / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 304.
 • Костенко О.М .Зловживання владою або службовим становищем / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 308.
 • Костенко О.М.Зловживання правом / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 308.
 • Костенко О. М. Злочин / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 308.
 • Костенко О.М.Злочинець / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 308.
 • Костенко О.М. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 309.
 • Костенко О.М. Злочини проти волі, честі і гідності особи / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 311.
 • Костенко О.М. Злочини проти життя і здоров'я особи / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 313.
 • Костенко О.М. Злочини проти основ національної безпеки / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 314.
 • Костенко О.М. Злочини проти правосуддя / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 314.
 • Костенко О.М. Злочини проти трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 314-315.
 • Костенко О.М. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 317.
 • Костенко О.М. Злочинна поведінка / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 317.
 • Костенко О.М.Злочинність / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 317.
 • Костенко О.М. Контрабанда / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 396.
 • Костенко О.М. Масові заворушення / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 438.
 • Костенко О.М. Невідворотність покарання / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 508.
 • Костенко О.М. Незаконне заволодіння транспортним засобом / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 515.
 • Костенко О.М. Незаконне проведення дослідів над людиною / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 516.
 • Костенко О.М.Незаконні дії / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С.
 • Костенко О.М. Ненадання допомоги / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 522.
 • Костенко О.М. Обмеження волі / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 546.
 • Костенко О.М. Посягання на життя працівника правохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 665-666.
 • Костенко О.М. Ризики у праві / О.М. Костенко, В.П. Нагребельний // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 776-777.
 • Костенко О.М. Соціальна культура громадян – національна ідея України / О.М. Костенко // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 120–124.
 • Костенко О.М. Терористична група (організація) / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 883.
 • Костенко О.М. Транснаціональна злочинність / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 900.
 • Костенко О.М. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 913.
 • Костенко О.М. Універсальний натуралізм – підґрунтя наукової культури нового типу / О.М. Костенко // Вісн. НАН України. – 2007. – № 10. – С. 37–43.
 • Костенко О.М. Ухилення від покарання / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 930.
 • Костенко О.М. Фальсифікація / О.М. Костенко, Ю.Я. Касяненко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 935-936.
 • Костенко О.М. Фізичний примус / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 937-938.
 • Костенко О.М. Цинізм / О.М. Костенко // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 962.
 • Костенко О.М. Яка культура, таке й життя : новий погляд на тему національної ідеї / О.М. Костенко // Віче. – 2007. – № 5–6. – С. 62–63.
 • Шмарьова Т.О. Деякі питання правого регулювання діяльності ЗМІ : законодавче забезпечення та судова практика / Тетяна Шмарьова // Укр. право. – 2007. – № 1. – С. 151–161.
 • Шмарьова Т.О. Робота над помилками / Тетяна Шмарьова // Журналіст України. – 2007. – № 12. – С. 40–42.
 • Шмарьова Т.О. Чи знаємо ми, що таке КСВ? / Тетяна Шмарьова // Журналіст України. – 2007. – № 7. – С. 19–20.

2006

 • Антонович М.М.Межі мовного компромісу // Критика. – 2006. – Ч. 9. – С. 9.
 • Антонович М.М. Право на свободу та особисту безпеку за міжнародно-правовими актами та національним законодавством України // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 75-78.
 • Антонович М.М. The Emergence of State Polity and National Aspirations in Ukraine – Two Coins or Two Sides of One Coin? // The Ukrainian Quarterly. – 2006. – Vol. LXII, N. 2. – P. 205-215.
 • Артикуца Н.В. Инновационно-образовательный центр в структуре современного университета // Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования: Материали II междунар. науч.-метод. конф., г. Пенза, 28-30 марта 2006 г. / М-во образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию. Пензен. гос. ун-т архитектуры и строительства. – Пенза, 2006. – Ч. 1. – С. 14-20.
 • Артикуца Н.В.Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти // Вища освіта України Додаток 3. – Т. 2: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Ін-т вищої освіти АПН України; Гол. ред. В. Андрущенко; Відп. ред. І. Маноха. – К.: Вид-во "Гнозис", 2006. – С. 24-32.
 • Артикуца Н.В. Правотворчість і мова // Молодь у юридичній науці: Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених "П'яті осінні юридичні читання", м. Хмельницький, 27-28 жовт. 2006 р. – Хмельницький, 2006. – Ч. 1: Загальнотеоретичні та історичні правові науки". – С. 7-10.
 • Артикуца Н.В. Управление инновациями в университете // Организационные, экономические и социальные проблемы управления высшим учебным заведением: Сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф., г. Пенза, 28-29 марта 2006 г. / М-во образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию. Пензен. гос. ун-т архитектуры и строительства. – Пенза, 2006. – С. 5-9.
 • Бігун В.С. Антропологія права: предмет, система, методологія, статус та функції // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Матеріали Першого всеукр. "круглого столу". – Л.: Край, 2006. – С. 43-58.
 • Бігун В.С. Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку"// Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 176-179.
 • Бігун В.С. Людський вимір права і політики: осмислення сучасного українського досвіду // The 2004-2006 Ukrainian Revolution and the Conflict of Various Types of Legitimacy // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ-Харків, 9-12 листоп. 2005 р. / За ред. акад. НАН України, акад. АПрН України В.Я. Тація. – Х.: Право, 2006. – С. 255-258.
 • Бігун В.С. Філософія права в Україні (1990-2005): наукознавчий огляд здобутків і перспектив розвитку // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 46-51.
 • Бігун В.С. Філософія права та порівняльне правознавство // Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2006. – С. 102-132.
 • Журбелюк Г.В. До проблем ментальності і цілісності українства // Наукові записки Вінницького державного педуніверситету. Сер.: Історія. – Вип. ХІ. – 2006. – С. 29-31.
 • Журбелюк Г.В. Проблема трансформації інституту права власності в умовах переходу України до ринку: історико-правові аспекти // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 59-65.
 • Костенко О.М. Конституція і ідеологія: проблема співвідношення // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 26 черв. 2006 р. / НАН України. Ін-т держави і права ім. Корецького, Акад. правових наук України. К., 2006. – С. 87-93.
 • Костенко О.М. Концепция политического права с позиции социального натурализма // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ-Харків, 9-12 листоп. 2005 р. / За ред. акад. НАН України, акад. АПрН України В.Я. Тація. – Х.: Право, 2006. – С. 163-169.
 • Костенко О.М. Людський фактор у праві: дослідження з позиції соціального натуралізму // Вісн. Акад. правових наук України. – 2006. – № 3. – С. 81-91.
 • Костенко О.М. Необережність при застосуванні закону: "біла пляма" в праві? // Юрид. журн. – 2006. – № 5. – С. 75-76.
 • Костенко О.М. Новая уголовно-правовая доктрина и политика // Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Донецьк, 17-18 листоп. 2006 р. / М-во внутрішніх справ України, Донец. юрид ін-т. – Донецьк, 2006 – С. 28-33.
 • Костенко О.М. Політика і протидія злочинності // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матеріали наук.-теорет. семінару, м. Івано-Франківськ, 12-13 трав. 2006 р. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 6-7.
 • Костенко О.М. Проблеми антропогенності права з позиції соціального натуралізму // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми перспективи): Матеріали всеукр. круглого столу, м. Львів, 16-17 верес. 2005 р. – Л.: Край, 2006 – С. 202-213.
 • Костенко О.М. Соціальний натуралізм – ідеологічна основа культурної революції XXI століття // Універсум. – 2006. – № 9-10. – С. 4-7.
 • Костенко О.М. Соціальний натуралізм – світогляд майбутнього // Вісн. НАН України. – 2006. – № 10. – С. 33-38.
 • Костенко О.М. Тероризм (кримінологічні та кримінально-правові аспекти) // Кримінальне право України. – 2006. – № 2. – С. 3-9.
 • Костенко О.М. Яка культура, таке й життя: Новий погляд на тему національної ідеї // Віче. – 2007. – № 5-6. – С. 62-63.
 • Михайличенко Б.В. Куратор як активний учасник кредитно-модульного навчання // Матеріали навч.-метод. конф. "Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір" / ТДМУ. – Т.: Укрмедкнига, 2006. – С. 201-202.
 • Михайличенко Б.В.Очерки экологической патологии. Обзор: Диоксин-опасный для здоровья человека техногенный фактор внешней среды. – К. : МИЦ "Мединформ", 2006. – С. 128-142.
 • Михайличенко Б.В. Чернобыльская катастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых заболеваний. – К.: МИЦ "Мединформ", 2006. – С. 46-86.
 • Мокрицька І.Я. Правовий захист неповнолітніх потерпілих за нормами міжнародного права // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 174-177.
 • Мокрицька І.Я. Проблеми судового розгляду справ про злочини неповнолітніх //Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 берез.-1 квіт. 2006 р. / Акад. внутрішніх справ. – О., 2006. – С. 115-121.
 • Норми закону і правила професійної етики, Або пропонуємо третейський суд / Поради дає медіа-юрист Т. Шмарьова // Журналіст України. – 2006. – 10. – С. 42-43.

2005

 • Антонович М.М. Еволюція поняття прав людини // Право України. - 2005. - № 12. - С. 16-21.
 • Антонович М.М. Еволюція поняття прав людини та проблема їх класифікації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 45: Політичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 9-16.
 • Антонович М.М. Люстрація як один із шляхів боротьби з корупцією // Агора. Україна-15 років незалежності. - К.: Стилос, 2005. - Вип. 2. - С. 138-140.
 • Антонович М.М. Міжнародне гуманітарне право в контексті міжнародних прав людини // Укр. часопис міжнар. права. - 2005. - № 4. - С. 84-87.
 • Антонович М.М. Моніторингова система ООН за виконанням договірних зобов'язань: з досвіду України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 8-15.
 • Артикуца Н.В. Інноваційна модель вищої освіти у НАУКМА // Сучасні технології підготовки фахівців в умовах подальшого розвитку вищої освіти України: Матеріали міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, 27-28 жовт. 2005 р. / Північно-Східний центр Транспортної акад. України; Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Х.: ХНАДУ, 2005. - С. 22-23.
 • Артикуца Н.В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лаб. "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 3-26.
 • Артикуца Н.В. Основи вчення про юридичний термін і юридичну термінологію // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Київ. нац. екон. ун-т; НАН України. Ін-т укр. мови. Комітет наук. термінології. - К.: КНЕУ, 2005. - Вип. VI. - С. 84-89.
 • Артикуца Н.В. Слід сприяти формуванню творчих якостей майбутніх правників / Інтерв'ю взяв Євген Підлісний // Укр. юрист. - 2005. - № 8 (32). - С. 67-69.
 • Бігун В.С. Антропо-етнічна парадигма // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 28.
 • Бігун В.С. Антропологізація юридичної науки / В.С. Бігун, П.М. Рабинович // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 28-29.
 • Бігун В.С. Антропологічний підхід // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 29.
 • Бігун В.С. Антропологія, аксіологія та соціологія права. До питання про праворозуміння // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 4. - С. 23-32.
 • Бігун В.С. Антропологія права // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 29-30.
 • Бігун В.С. Індивід, особа, особистість (людинорозуміння і право) // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 360-361.
 • Бігун В.С. Методика викладання права: традиції та інновації // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лаб. "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 39-60.
 • Бігун В.С. Неправове та правове законодавство: філософсько-правові аспекти // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. матеріалів міжвуз. наук. конф., м. Косів, 24-29 січ. 2005 р. - К.: Київ. ун-т права НАН України, 2005. - Вип. VI. - С. 31-37.
 • Бігун В.С. Проблематика "людина в праві" у працях сучасних німецьких дослідників філософії права // Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10 т. / Нац. акад. внутрішніх справ України; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Акад. правових наук України; Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Акад. упр. м-ва внутрішніх справ Російської Федерації; Відп. ред.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. - Т. 2: Право людини у контексті поліцейської діяльності. - С. 915-917.
 • Бігун В.С. Юридична наука і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів ФРН та України: порівняльний аналіз принципових підходів // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 3. - С. 176-183.
 • Бігун В.С. Юридична освіта: хто і за що платить? // Юрид. журн. - 2005. - № 5. - С. 130-135.
 • Журбелюк Г.В. Державотворення Київської Русі: інноваційні підходи щодо методики викладання у вищому закладі освіти // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лаб. "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 39-60.
 • Журбелюк Г.В. До проблеми кодифікації українського права (короткий аналітичний огляд історії) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 33-38.
 • Клименко А.Р. Щодо деяких аспектів практичного застосування рейтингової 100-бальної системи оцінювання знань у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Ф-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лаб. "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 71-79.
 • Костенко О.М. Актуальне дослідження феномена бандитизму / О.М. Костенко, О.О. Кваша // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 2. - С. 164-167. - Рец. на кн.: Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія. - Х.: Регіон-інформ, 2004. - 212с.
 • Костенко О.М. Зловживання кримінальним законом і Конституція // Вісн. Конституційного Суду України. - 2005. - № 2. - С. 86-89.
 • Костенко О.М. Зловживання кримінальним законом: поняття і шляхи протидії // Право України. - 2005. - № 8. - С. 72-75.
 • Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина в Україні: перспективи розвитку // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 4. - С. 180-183.
 • Костенко О.М. Людський фактор у праві (дослідження з позиції соціального натуралізму) // Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - № 3. - С. 20-30.
 • Костенко О.М. Основне питання правознавства і кримінології з позиції соціального натуралізму // Антологія української юридичної думки: У 10 т. - Т. 10: Юридична наука незалежної України / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид. дім "Юрид. кн.", 2005. - С. 658-675.
 • Костенко О.М. Природні і людські фактори у праві (дослідження з позиції соціального натуралізму) // Вісн. НАН України. - 2005. - № 8. - С. 25-35.
 • Костенко А.Н. Проблема соотношения частного и публичного права с позиции социального натурализма // Публичное, корпоративное, личное право: проблемы конфликтности и перспективы консенсуальности: Материалы V междунар. науч.-теор. конф., г. Санкт-Петербург, 2-3 дек. 2005 г. - С.Пб, 2005. - С. 34-38.
 • Костенко О.М. Соціальна культура громадян основа нової України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 38-41.
 • Костенко О.М. Феномен "помаранчевої революції" у світлі політичної кримінології // Віче. - 2005. - № 1. - С. 6-7.
 • Костенко О.М. Феномен права у світлі соціального натуралізму // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 2. - С. 3-11.
 • Костенко О.М. Щодо розвитку кримінально-правової доктрини в Україні // Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан і перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 30 верес. - 1 жовт. 2005 р. - Івано-Франківськ, 2005 - С. 9-12.
 • Костенко О.М. Як нам декриміналізувати державу? // Віче. - 2005. - № 7-8. - С. 107-109.
 • Мокрицька І.Я. Ювенальна юстиція: правовий захист дітей // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 56-61.

2004

 • Антонович М.М. Виборче право в Україні та проблема його відповідності міжнародним стандартам // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 31: Політичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 42-46.
 • Антонович М.М. Застосування міжнародних актів з прав людини в судовій практиці держав // Укр. право. - 2004. - Ч. 1. - С. 164-171.
 • Антонович М.М. Імплементація Міжнародного пакту про громадянські та політичні права в Україні: крізь призму Комітету ООН з прав людини // Право України. - 2004. - № 8. - С. 33-36.
 • Антонович М.М. Імплементація Міжнародного пакту про громадянські та політичні права в Україні: крізь призму Комітету ООН з прав людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіон. наук.-практ. конф., м. Львів, 5-6 лют. 2004 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Юрид. ф-т. - Л., 2004. - С. 10-11.
 • Антонович М.М. Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти // Право України. - 2004. - № 6. - С. 9-12.
 • Антонович М.М. Право на особисту безпеку за національним законодавством та міжнародно-правовими актами // Національна безпека України: Конф. укр. випускників програм наук. стажування у США, м. Чернігів, 16-19 верес. 2004 р. / Ін-т Кеннана. Київ. проект. - К.: Стилос, 2004. - С. 69-80.
 • Антонович М.М. Розвиток ідеї прав людини як складової правової культури в Україні // Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. - К.: Вид-во "ПАРАПАН", 2004. - С. 35-42.
 • Антонович М.М. Універсальність прав людини : проблеми визначення і тлумачення // Часопис Київ. ун-ту права. - 2004. - № 4. - С. 46-52.
 • Инновации в сфере высшего образования // Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования: Матеріали междунар. науч.-метод. конф., г. Пенза, 21-23 апр. 2004 г. / Н.В. Артикуца, В.М. Сущенко. - Пенза, 2004. - Ч. 1. - С. 9-14.
 • Артикуца Н.В. Мова права та її вивчення студентами юридичних спеціальностей у вищих навчальних закладах України // Культура народов Причерноморья. - 2004. - Т. 2, № 49. - С. 155-157.
 • Артикуца Н.В. Юридична лінгвістика // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. Енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 472.
 • Артикуца Н.В. Юридична мова // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 472.
 • Артикуца Н.В., Усенко І.Б. Юридична термінологія // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 476-478.
 • Артикуца Н.В. Юридичний термін // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 482-483.
 • Журбелюк Г.В. Особливості спадкування в українській системі світобачення: історико-правові аспекти // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 38-47.
 • Костенко О.М. Залишення в небезпеці // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 613-614.
 • Костенко О.М. Захист суспільної моралі / О.М. Костенко, А.В. Ландіна // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 615-616.
 • Костенко О.М. Зловживання правом // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 618.
 • Костенко О.М. Концепція "винної причинності" у складах злочинів проти особи // Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи: Матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22-23 квіт. 2004 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності Акад. правових наук України. - К.; Х.: Юрінком Інтер, 2004. - С. 20-24.
 • Костенко О.М. Криза правосуддя? Що робити? // Віче. - 2004. - № 8. - С. 21-24.
 • Костенко О.М. Кримінальний кодекс і доктрина // Право України. - 2004. - № 7. - С. 43-47.
 • Костенко О.М. Кримінальний кодекс України 2001 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 633-634.
 • Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина та коментарі до Кримінального кодексу України // Часопис Київ. ун-ту права. - 2004. - № 3. - С. 52-56.
 • Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина України (проблеми розвитку) // Наук. зап. Харків. економіко-правового ун-ту. - 2004. - № 1. - С. 47-52.
 • Костенко О.М. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів // Політологічний енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Укр. асоціація політологів; Ред.: Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко. - 2-ге вид, доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - С. 483.
 • Костенко О.М. Попович Володимир Михайлович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 660.
 • Костенко О.М. Проблеми кримінального права та кримінальної юстиції // Правова держава. Спец. вип. - К., 2004. - С. 135-168.
 • Костенко О.М., Кваша О.О. Розвиток кримінально-правових ідей в Україні з кінця XVIII до початку XX століття // Антологія української юридичної думки в 10 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - Т.7: Кримінальне право. Кримінальний процес. - К.: ВД "Юрид. кн.", 2004. - С. 8-46.
 • Костенко О.М. Соціальна культура громадян - основа громадянського суспільства // Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії: Матеріали методологічного семінару, м. Київ, 27 січ. 2004 р. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2004. - С. 49-50.
 • Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип юриспруденції і кримінології // Вісн. Акад. правових наук України. - 2004. - № 4. - С. 133-145.
 • Костенко О.М., Касяненко Ю.Я. Таганцев Микола Степанович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 8-9.
 • Костенко О.М. Тард Габріель де // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 20-21.
 • Костенко О.М. Терористична група (організація) // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 50.
 • Костенко О.М. Транснаціональна злочинна організація // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 116.
 • Костенко О.М. Транснаціональна злочинність // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 116-117.
 • Костенко О.М. Туляков В'ячеслав Олексійович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 154.
 • Костенко О.М. Уголовный кодекс Украины: Ґендерные аспекты // Международный опыт государственного обеспечения равенства женщин и мужчин: Матеріали междунар. конф., Украина, г. Киев, 30 июня - 1 июля 2003 г. / Ліга жінок-виборців України "50х50"; Міжнародний фонд "Відродження". - К., 2004. - С. 181-187.
 • Костенко О.М. Угон або Захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 172.
 • Костенко О.М. Умисел // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 207-208.
 • Костенко О.М. Ухилення від покарання // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 236.
 • Костенко О.М. Фальсифікація засобів вимірювання // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 249-250.
 • Костенко О.М. Феррі Енріко // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 267-268.
 • Костенко О.М. Фізичний примус // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 270-271.
 • Костенко О.М. Фрейд Зігмунд // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 310-311.
 • Костенко О.М. Цинізм // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 376.
 • Костенко О.М., Касяненко Ю.Я. Чангулі Гліб Іванович / Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 385.
 • Костенко О.М., Калюжний Р.А. Шакун Василь Іванович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 422.
 • Костенко О.М., Касяненко Ю.Я. Шаргородський Михайло Давидович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 424.
 • Мокрицька І.Я. Проблеми повноти, всебічності й об'єктивності судового розгляду справ про злочини неповнолітніх // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 63-67.
 • Паламарчук Л.П. Використання спеціальних знань у розслідуванні незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж // Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - № 5. - С. 86-92.
 • Паламарчук Л.П. Комп'ютерна інформація як предмет злочинного посягання // Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - № 2-3. - С. 81-90.
 • Паламарчук Л.П. Криміналістична характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж // П-во, госп-во і право. - 2004. - № 8. - С. 150-153.
 • Паламарчук Л.П. Криміналістична характеристика осіб, які скоюють злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж // Бюл. М-ва юстиції України. - 2004. - № 8. - С. 100-106.
 • Шмарьова Т.О. Інформаційний імунітет: законодавче врегулювання і практика // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 100-103.
 • Antonovych M. From a Dream to the Streets of Kyiv // The Washington Post Commentary B: Outlook. - 2004. - 5th, Dec. - P. 1, 5.

2003

 • Антонович М.М. Законодавство України щодо прав національних меншин у світлі міжнародно-правових стандартів // Україна - проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство: Конф. укр. випускників програм наук. стажування у США, 18-21 верес., 2003р. / Ін-т Кеннана. - К.: Стилос, 2003. - С. 45-49.
 • Антонович М.М. Застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США: порівняльний аспект // Укр. часопис міжнар. права. - 2003. - № 3. - С. 40-46.
 • Антонович М.М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан // Право України. - 2003. - № 12. - С. 75-79.
 • Антонович М.М. Система навчальних курсів з прав людини: український та міжнародний досвід // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 114-116.
 • Антонович М.М. Співвідношення понять "народ" і "нація" у національному та міжнародному праві // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наук. стажування у США, м. Ялта, 12-15 верес. 2002 р. / Kennan Institute; Woodrow Wilson International Center for Scholars. - К.: Стилос, 2003. - С. 56-63.
 • Артикуца Н.В. Актуальні проблеми удосконалення мовної підготовки правознавців // Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії: Матеріали IV щоріч. міжнар. наук.-практ конф., м. Вінниця, 22-24 трав. 2003р. / Вінниц. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. - Вінниця, 2003. - С. 11-15.
 • Артикуца Н.В. Мова і правова культура // Мова і культура: Наук. видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: Вид. дім Дмитра Бурого, 2003. - Т.8., Вип. 6. - С. 192-215.
 • Артикуца Н.В. Мовно-термінологічна компетентність у професіограмі правника // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2003. - Вип. 5. - С. 23-29.
 • Артикуца Н.В. Опанування правничої лінгвістики в юридичному вищому навчальному закладі: інноваційні методики // Правознавча лінгвістика: історія, теорія, практика, м. Київ, 23-24 квіт. 2003р. / Акад. адвокатури України. - К., 2003. - С. (у друці).
 • Артикуца Н.В. Правнича лінгвістика у системі сучасної мовної освіти правників // Комунікативна компетентність і їх зв'язки із громадськістю: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 15-16 трав. 2003р. / Львів. ін-т внутрішніх справ при нац. акад. внутрішніх справ України. - Л., 2003. - С. 133-136.
 • Артикуца Н.В. Удосконалення лінгвістичної підготовки правознавців у вищій школі: досвід і перспективи // Право і лінгвістика: Матеріали міжнар. наук.-практ конф., м. Сімферополь, 18-21 верес. 2003р. / Крим. юрид. ін-т. - Сімф., 2003. - Ч. 2. - С. 166-174.
 • Журбелюк Г.В. Кримінальне покарання як комплексна проблема: деякі історико-правові аспекти // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 56-66.
 • Журбелюк Г.В. Політичне реформування (з історії національного позитивного досвіду). // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч.: Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 230-233.
 • Костенко О.М. Європейська освіта - виклик часу // Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина), 16-18 жовт. 2002 р. / Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права; НАН України. Ін-т держави і права ім. Корецького; Братиславський екон. ун-т; Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманітарних досліджень НАН України. - Ужгород, 2003. - С. 12-13.
 • Костенко О.М. Європейська юридична освіта (концептуальний підхід) // Часопис Київ. ун-ту права. - 2003. - № 1. - С. 75-79.
 • Костенко О.М. Значення принципу соціального натуралізму для юриспруденції і кримінології // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства та принцип його застосування: Зб. тез. доп. регіон. круглого столу, 21-22 лют. 2003 р. - Хмельницький, 2003. - С. 10-17.
 • Костенко О.М. Коррупция как проблема политической криминологии // Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність =Liability of Public Officials for Corruption: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого; Харків. центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Ун-том у Вашингтоні; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. - Х., 2003. - С. 130-133.
 • Костенко О.М. Корупція як проблема політичної кримінології // Правова держава: Щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 386-389.
 • Костенко О.М. Принцип соціального натуралізму та цього значення для юриспруденції і кримінології // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. права. - 2003. - № 1 (5). - С. 129-134.
 • Костенко О.М. Про реформу судів, або Яким має бути "судове дерево" в Україні? // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. - К., 2003. - Вип. 3. - С. 9-11.
 • Майдан І.Г. Основні етапи розвитку українсько-іранських відносин (1992 - 2002 рр.) // Наук. вісн. Дипломатичної акад. України. - К., 2003. - Вип. 8: Зовнішня політика та дипломатія: Витоки, традиції, новації. - С. 285-290.
 • Михайличенко Б.В., Видоборець С.В., Ніверковець А.А. Засоби навчання у підготовці лікарів // Інформаційні технології в охороні здоров'я та практичний медицині: Наук. пр. ІІІ конф. - К., 2003. - С. 107.
 • Михайличенко Б.В., Видоборець С.В. Клиническое значение определения общего, свободного и тромбоцитарного серотонина // Наука і соціальні проблеми суспільства: причина, фармація і біотехнологія: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. - Х., 2003. - Ч. ІІ. - С. 131.
 • Михайличенко Б.В., Хоменко І.М., Гайдуков С.М. Лекція в системі до дипломного та післядипломного навчання лікарів // Актуальні питання професійної підготовки лікарів: Матеріали навч.-метод. конф. IV медичного ф-ту нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - К., 2003. - С. 66-67.
 • Михайличенко Б.В. Перспективні методи дослідження вмісту серотоніну в біосубстратах // Наука і соціальні проблеми суспільства: причина, фармація і біотехнологія: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф - Х., 2003. - Ч. 2. - С. 131.
 • Михайличенко Б.В. Семінарські заняття в системі до дипломного та післядипломного навчання лікарів / Б.В. Михайличенко, І.М. Хоменко, С.М. Гайдукова та ін. // Актуальні питання професійної підготовки лікарів: Матеріали навч.-метод. конф. IV медичного фак-ту нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - К., 2003. - С. 77-79.
 • Михайличенко Б.В. Видоборець С.В., Ніверковець А.А. Соціалізація - один з головних чинників становлення особистості лікаря // Інформаційні технології в охороні здоров'я та практичний медицині: Наук. пр. ІІІ конф.- К., 2003. - С. 108-109.
 • Шмарьова Т.О. Ефективний захист права чи жорстокий позитивізм: який шлях обере українська система судочинства? // Юрид. журн. - 2003. - № 4. - С. 115-117.
 • Шмарьова Т.О., Полудьонний М.М. Право на висловлення оціночних суджень крізь призму захисту репутації // Юрид. журн. - 2003. - № 10. - С. 112-115.
 • Шмарьова Т.О. Information Law and Immunity - Trying to Reach Harmony // The Ukrainian Journal of Business Law. - 2003. - № 7 (July). - P. 24-25.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна