Повідомлення

Факультет економічних наук

Освітньо-наукова  програма "Економіка"

Факультет економічних наук

Освітньо-наукова  програма "Економіка"

 

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр економіки

Освітній ступінь: Магістр

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл нормативні навчальні дисципліни та практика – 65 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика - 35 кредитів, атестація - 20 кредитів. 

Магістерська програма «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» (Economics) здійснює підготовку фахівців, які здатні вести поглиблений економічний аналіз та здійснювати наукову роботу в сфері економіки, вміти використовувати отримані результати на практиці. Програма надає знання з предметної області, які формують у випускника здатність здійснення аналітичної діяльності в сфері  економіки, розроблення програм економічного і соціального розвитку країни, регіонів та окремих господарюючих суб'єктів, практичного застосування теоретичних узагальнень для забезпечення економічного розвитку України, її регіонів та окремих підприємств, посилення міжнародної конкурентоздатності української економіки та її господарюючих суб’єктів у глобальному економічному просторі, формулювання і переконливого обґрунтовування фахових аргументів на захист власної позиції, уміння відстоювати свою позицію з принципових питань з адекватним сприйняттям критичних зауважень колег і здатністю враховувати ці зауваження у разі їх обґрунтованості, відповідним чином модифікуючи свою позицію, здатність консультування осіб, що приймають рішення в галузі соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівнях управління, формування пропозицій щодо підвищення ефективності методів і інструментів державного регулювання економічної діяльності, здатність професійного спілкування з іноземними колегами з економічних питань теорії і практики, проведення аналітичних та наукових досліджень щодо узагальнення закономірностей  розвитку економічних процесів в Україні та світі.

На магістерській програмі «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» в НаУКМА вивчаютьсучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, економічний інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної соціально-економічної політики та економіки на рівні суб’єктів господарювання. На цій базі відбувається підготовка фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними економічними знаннями і прикладними компетентностями. Випускники здатні вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня.

Програма надає студентам можливості для опанування загальнонаукових та специфічних методів пізнання і дослідження, оволодіння математичними, статистичними, нормативними та якісними методами економічного аналізу, знайомить з соціологічними та експертними методами оцінювання соціально-економічних процесів. Результатами навчання є володіння методами економіко-математичного моделювання та прогнозування, методами дослідницької діяльності та презентації своїх розробок. Для проведення освітньо-наукової діяльності програма надає студентам необхідні інформаційно-комунікаційні технології та спеціальне програмне забезпечення.

Перелік компетентностей випускника

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах невизначеності.

 Загальні компетентності

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність, інноваційність).

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в команді.

Здатність розробляти та управляти проєктами.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність проводити  дослідження на відповідному рівні.

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

Здатність до професійної комунікаціїв сфері економіки англійською мовою.

Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.

Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.

Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. 

Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

Здатність планувати, проводити та публічно презентувати результати наукових досліджень.

Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закладах вищої освіти.

Здатність самостійно здобувати нові знання, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.

Здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди соціально-економічного розвитку та застосовувати їх для формування нових моделей економічних систем та процесів у науковій роботі.

 Програмні результати навчання

 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

Дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

Розробляти сценарії та стратегії розвитку соціально-економічних систем.

Планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження, робити обґрунтовані висновки за результатами досліджень, презентувати результати, аргументувати свою думку.

Здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти, розробляти навчально-методичні матеріали.

Використовувати сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.

Формулювати нові гіпотези та наукові проблеми у сфері економіки, пропонувати належні підходи та методи їх перевірки.

 Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

 Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів та успішний захист магістерської роботи.

 Форма навчання

Денна

 

Гарант магістерскої програми:

Шевченко Олена Олександрівна, доцент, кандидат економічних наук