Повідомлення

Факультет економічних наук

Освітньо-наукова  програма "Економіка"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр економіки 

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування
Немає. зарахування проводиться на загальних умовах вступу


Спеціальні ( умови) положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає. зарахування проводиться на загальних умовах вступу


Профіль програми

Магістерська програма з економіки побудована за зразком модерного європейського «сендвічевого» формату, в якому фундаментальна теоретична підготовка поєднується з прикладними спеціалізаціями, що дає змогу ефективніше узгодити набуття відповідної кваліфікації із сучасними потребами практики. Студент програми має право комбінувати нормативний навчальний цикл спеціальності (major) з  обраною спеціалізацією (minor) та з іншими вибірковими дисциплінами. З обраної спеціалізації студент готує та захищає магістерську кваліфікаційну роботу (диплом). Програма виконується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними владними установами, провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами. Магістерська програма має три спеціалізації (minor): «Економічна політика», «Інноваційна стратегія», «Поведінка споживача».

Термін навчання — 2 роки. Програма відповідає сучасним державним стандартам України та європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Її випускники здатні працювати на посадах: економіста-аналітика широкого профілю з дослідження макро- та мікроекономічних процесів для формування відповідної економічної політики, консультанта з ефективності підприємництва, маркетингу, інноваційної діяльності; економічного радника, консультанта та оглядача з економічних питань, наукового співробітника (економіка), викладача вищої економічної освіти (асистент), методиста з економічної освіти. Зміст і структура навчального плану програми передбачає і дає можливість її кооперування з магістерськими програмами європейських університетів для запровадження спільних магістерських програм.
Викладацький склад програми — це знані та авторитетні українські вчені, які є авторами підручників і навчальних посібників, що посідають провідне місце у вищій економічній освіті країни. Більшість викладачів програми проходили навчання та стажування у відомих світових науково-освітніх центрах: Інституті економічного розвитку Світового банку, тренінгових програмах Міжнародного валютного фонду, в Стенфордському, Гарвардському та Джорджа Вашингтона університетах США, університетах Великої Британії, Німеччини, Франції та ін.  Дев’ять викладачів програми мають науковий ступінь доктора наук та наукове звання професора, дванадцять викладачів є кандидатами наук та доцентами. Окремі дисципліни можуть викладатися англійською мовою.

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл нормативні навчальні дисципліни та практика – 65 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика - 35 кредитів, атестація - 20 кредитів.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області (необхідні для):

 • здійснення аналітичної діяльності в області економічної теорії;
 • розроблення програм економічного і соціального розвитку країни і окремих господарюючих суб'єктів;
 • практичного застосування висновків економічної теорії для забезпечення економічного розвитку України та окремих підприємств;
 • забезпечення міжнародної конкурентоздатності української економіки та ефективної роботи її підприємств в глобальному економічному просторі;
 • чіткого формулювання і переконливого обґрунтовування фахових аргументів на захист власної позиції;
 • уміння відстоювати свою позицію з принципових питань з адекватним сприйняттям критичних зауважень колег і здатністю враховувати ці зауваження у разі їх обґрунтованості, відповідним чином модифікуючи свою позицію;
 • консультування осіб, що приймають рішення в галузі соціально- економічного розвитку на мікро- і макрорівнях управління;
 • формування пропозицій щодо підвищення ефективності методів і інструментів державного регулювання економічної діяльності;
 • кваліфікованого професійного спілкування з іноземними колегами з питань економічної теорії і практики;
 • проведення наукових досліджень щодо узагальнення закономірностей  розвитку економічних процесів в Україні і світі

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність опановувати методи і зміст сучасних, зокрема новітніх досліджень і розробок українських і зарубіжних учених в галузі економічної теорії і практики;
 • уміння професійно аналізувати публікації у провідних українських і зарубіжних фахових журналах і виданнях у вибраній сфері спеціалізації;
 • здатність критично осмислювати підходи різних наукових шкіл і традицій і адаптувати їх до сучасного стану і актуальних завдань розвитку економіки України;
 • уміння прослідкувати витоки, логіку і основні напрями розвитку сучасних економічних теорій, полеміку різних економічних шкіл в широкому соціально-економічному контексті;
 • уміння критично оцінювати результати досліджень в межах різних парадигм економічної теорії, виявляти перспективні напрями, обґрунтовувати методологічну базу досліджень;
 • здатність науково обґрунтовувати актуальність, теоретичну і практичну значущість вибраної тематики наукових досліджень;
 • уміння проводити самостійні дослідження відповідно до розробленої програми з використанням сучасного науково-дослідного інструментарію, зокрема економіко-математичних методів аналізу;
 • спроможність узагальнювати результати самостійних досліджень у формі складання аналітичних звітів і оцінювати ці результати з погляду їх застосування для рекомендацій і оцінки практичних заходів у галузі економічної політики, а також для ухвалення стратегічних рішень на мікро- і макрорівнях;
 • уміння формулювати концепцію, економічнийзміст нормативно-правових актів органів державної влади різних рівнів;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в процесах управління економічною діяльністю підприємств;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання економічних задач;
 • уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти спеціального призначення;
 • уміння володіти методологічними прийомами наукових досліджень;
 • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

3. Практичні навички з предметної області

 • уміння обґрунтовувати вибір методики аналізу соціально-економічних процесів і розробляти методики розрахунку соціально-економічних показників з урахуванням поставленого завдання і характеру наявної інформації;
 • здатність брати участь у розробці економічних розділів народногосподарських програм соціально-економічного розвитку країни і регіонів, стратегічних планів розвитку галузей, господарських комплексів, підприємств і організацій;
 • уміння розробляти прогнози розвитку держави, регіонів, галузей, окремих ринків, споживчого попиту і пропозиції, зокрема з використанням сучасних програмних комплексів, інформаційних систем;
 • здатність розробляти концептуальні і практичні рекомендації щодо вдосконалення систем економічного регулювання, поєднуючи знання універсальних закономірностей з розумінням специфіки розвитку української економіки;
 • уміння виявляти і аналізувати стимулюючу дію різних договорів і розпоряджень, зокрема нормативно-правових документів на поведінку економічних агентів;
 • розробляти рекомендації для здійснення інституційних змін на мікро- і макрорівнях;
 • здатність розробляти варіанти управлінських рішень на макро- і мікрорівнях, спроможність обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності, національних інтересів і інституційних особливостей;
 • уміння використовувати свій науково-дослідний потенціал для експертних оцінок програм соціально-економічного розвитку і консультувати осіб, що ухвалюють управлінські рішення на державному рівні;
 • здатність проводити практичні заняття із загальноосвітніх дисциплін: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, інституційна економіка, історія економічних учень;
 • уміння застосовувати сучасні методи і методики викладання у вищих навчальних закладах, в системі бізнес-освіти і професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації) і України в цілому;
 • навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізування та прогнозування виробничого та фінансового розвитку підприємств;
 • навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізування та прогнозування розвитку економічної діяльності країни в цілому;
 • уміння використовувати існуючі інформаційні системи, зокрема статистичного моніторингу, та технології в економічному аналізі;
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного збору та обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння роботи в групах, в команді, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності магістра за спеціальністю “Економіка” є конкретні принципи, методи та інструменти економічного управління на державному рівні, в органах місцевого самоврядування, на галузевому рівні та в умовах функціонування окремих підприємств та організації, у тому числі міжнародних.

Доступ до подальшого навчання

Магістр економіки може продовжити навчання в університеті в аспірантурі за спеціальностями:

 • “Економічна теорія та історія економічної думки”;
 • “Світове господарство та міжнародні економічні відносини”.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів та успішний захист магістерської роботи.

Форма навчання

Денна

Керівник  магістерскої програми

Доктор економічних наук, професор Бажал Юрій Миколайович