Повідомлення

Факультет економічних наук

Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Освітній ступінь: Магістр

 

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл нормативні навчальні дисципліни та практика – 65 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни- 35 кредитів, атестація - 20 кредитів. 

Магістерська програма у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснює підготовку висококваліфікованих фінансових аналітиків нового покоління, які мають глибоку теоретичну й методологічну базу у сфері фінансів, банківської справи та страхування; здатні вирішувати нестандартні завдання, приймати науково обґрунтовані фінансові рішення; генерувати оригінальні й ефективні ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати сучасний інструментарій прийняття фінансових рішень.

Програма орієнтується на сучасні наукові дослідження та досягнення у сфері фінансів, банківської справи та страхування на макро- та мікроекономічному рівнях, враховує специфіку управління фінансами організацій, банківських установ та страхових компаній з урахуванням вимог динамічного середовища ведення бізнесу на національному та міжнародному ринках.

Особливості та відмінності освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

·         Використання в навчальному процесі інтерактивних методів, професійно-ситуаційного моделювання, проектно-орієнтованного навчання та принципів Liberal Art Education;

·         реалізація особистісного потенціалу студента з найвищими загальнолюдськими цінностями розвитку його творчих (креативних) здібностей, гуманізму;

·         підготовка компетентних фахівців, спроможних задовольняти потреби особи і суспільства, забезпечувати конкурентоспроможність випускників НаУКМА на національному та міжнародному ринках праці;

·         сертифікація Міжнародної інституції CFA (Chartered Financial Analyst) щодо відповідності навчального процесу магістерської програми світовим стандартам якості;

·         активна участь у міжнародних програмах мобільності з можливістю перезарахування відповідних дисциплін;

·         особливий наголос в процесі навчання на магістерській програмі робиться на академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА;

·         викладання окремих дисциплін англійською мовою; змістовна частина ключових дисциплін навчального плану адаптована до програм відповідних дисциплін в зарубіжних університетах-партнерах

 

Перелік компетентностей випускника

 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

 

Загальні компетентності: 

·         Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

·         Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності.

·         Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

·         Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

·         Здатність приймати обґрунтовані рішення.

·         Навички міжособистісної взаємодії (здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти, працювати в групах)

·         Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

·         Здатність працювати в міжнародному контексті.

·         Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

·         Здатність генерувати нові ідеї.

·         Здатність працювати автономно та проявляти лідерські навички.

·         Здатність розробляти проекти та управляти ними.

·         Здатність до використання економіко-математичного інструментарію, сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

·         Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

·         Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

·         Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

·         Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

·         Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

·         Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

·         Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

·         Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

·         Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

·         Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень.

·         Здатність аналізувати фінансову і монетарну політику та обґрунтовувати напрями їх удосконалення.

·         Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту.

·

Магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» може продовжувати навчання на третьому освітньому рівні за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та на інших суміжних спеціальностях.

 

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів та успішний захист магістерської роботи.

 

 Форма навчання

Денна

 Гарант магістерської програми

 Доктор економічних наук, професор  Лук`яненко І. Г.