Повідомлення

Факультет економічних наук

Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр фінансів,банківської справи та страхування

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах всупу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах всупу.

Профіль програми

Магістерська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» логічно продовжує професійну підготовку фінансистів на якісно новому рівні, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти. Значна увага приділяється висвітленню новітніх напрямів у вітчизняній та зарубіжній фінансовій науці й практиці. Програма передбачає підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу з питань фінансового менеджменту, вмітимуть застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі фінансів. Традиційними є гостьові лекції. До викладання запрошуються провідні фахівці галузі, іноземні експерти. Програма реалізується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, західними аудиторськими компаніями, інвестиційними компаніями, провідними банківськими та бізнесовими структурами. Пріоритетом у роботі є поєднання наукових досліджень з на­вчальним процесом, впровадження новітніх технологій на­вчання.
Програма відповідає сучасним стандартам Міністерства освіти і науки України, так і європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Випускники програми отримують диплом магістра державного зразка про повну вищу освіту.
За версією журналу „Фокус” протягом останніх 2 років однією з найкращих бізнес-орієнтованих магістерських програм в Україні зі спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування ” визнається магістерська програма НаУКМА. Випускники магістерської програми отримують компетенції, які повністю відповідають сучасним вимогам працедавців: державних фінансових і фіскальних органів, фондів та інвестиційних компаній, фінансово-кредитних установ, а також інших суб’єктів фінансової інфраструктури.
Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика – 65; кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика - 35 кредитів;  атестація – 20 кредитів.

Ключові результати навчання

1.Знання з предметної області

 • управління формуванням, використанням і нарощенням капіталу підприємств;
 • менеджмент та оптимізація структури капіталу підприємства;
 • обґрунтування необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;
 • сучасні математичні методи і моделі оцінки фінансових інструментів, що є фундаментом фінансової теорії та практики;
 • концептуальні підходи до управління фінансовими ризиками та їх мінімізації – диверсифікація, страхування, хеджування тощо;
 • оцінка фінансових ризиків та застосування інструментів антикризового управління підприємством;
 • сучасна теорія корпоративних фінансів, її взаємозв’язок з практикою бізнесу та використання у прийнятті рішень;
 • методи оцінки бізнесу з метою прийняття стратегічних рішень та рішень з інвестування, а також визначення політики управління інвестиційним портфелем на підставі інвестиційних цілей та регуляторних обмежень;
 • аналіз інформації про стан фінансових ринків, його сегментів, інвестиційні властивості та характеристики фінансових інструментів;
 • фінансовий менеджмент банків та страхових компаній;
 • управління процесами формування та виконання бюджетів різних рівнів;
 • наукові дослідження у сфері удосконалення державного регулювання фінансової політики України та світу.

2.Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах управління фінансами підприємств, банків, страхових компаній тощо;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння доцільно застосовувати програмне забезпечення та інформаційні технології в науково-фінансовій роботі;
 • володіння методологічними прийомами наукових досліджень, вміння застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;
 • навички письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу;
 • навички роботи в команді над вирішенням завдань, пов’язаних з реальними випадками з управління фінансами підприємств, інвестиційних компаній тощо.

3.Практичні навички з предметної області

 • навички прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, застосування інструментів антикризового управління підприємством, підвищення добробуту його працівників і власників;
 • навички оцінки бізнесу та підготовки, аналізу і прийняття інвестиційних рішень у компанії;
 • навички аналізу, кількісної оцінки та моделювання ринкових фінансових ризиків;
 • навички проведення операцій з виконання бюджету держави та ефективного використання сучасних методів бюджетування на макрорівні;
 • навички дослідження державних фінансів як бази інформаційно-аналітичного забезпечення державного фінансового менеджменту;
 • навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку України;
 • уміння підготувати пропозиції щодо удосконалення фінансово-економічної діяльності України;
 • уміння використовувати математичні методи, інформаційні системи та технології у фінансах.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності магістра за спеціальністю “Фінанси і кредит” є конкретні засоби та інструменти державного управління та місцевого самоврядування, науково-дослідних установ та закладів освіти.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» може продовжити навчання в університеті в аспірантурі за спеціальностями:

 • “Економічна теорія та історія економічної думки”;
 • “Математичні методи та інформаційні технології в економіці”;
 • “Світове господарство та міжнародні економічні відносини”;
 • “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Логічним продовженням навчання в магістеріумі є також можливість долучення до третього рівня освіти – PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішний захист магістерської роботи.

Форма навчання

Денна

Керівник магістерскої програми

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Ірина Григорівна