Повідомлення

Факультет інформатики

Освітня програма «Прикладна математика»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр прикладної математики 

Освітній ступінь
Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, інформального)

Немє, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Фахівці даного напрямку призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика: нормативні навчальні дисципліни – 144 кредитів, практика – 6 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика: дисципліни професійної та практичної підготовки – 59 кредитів, дисципліни вільного вибору студента – 25 кредитів;  атестація - 6 кредитів.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • Дискретної математики
 • Математичного аналізу
 • Функціонального аналізу
 • Диференціальних рівнянь
 • Комп’ютерної алгебри
 • Аналізу даних
 • Чисельних методів
 • Методів оптимізації
 • Теорії керування
 • Системного аналізу та теорії прийняття рішень
 • Програмування
 • Програмного забезпечення ЕОМ
 • Системного програмування
 • Комп’ютерних мереж
 • Баз даних та інформаційних систем
 • Теорії ймовірності та математичної статистики
 • Теорії кодування інформації
 • Обчислювальної геометрії
 • Криптології
 • Фінансової математики

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в галузі інформаційних технологій;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання прикладних задач;
 • уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти.

3. Практичні навички з предметної області

 • здатність розробляти математичні моделі об’єктів і процесів, які комп’ютеризуються;
 • володіння сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження;
 • здатність використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації на базі нових інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
 • володіти методами статистичного моделювання та прогнозування, виконувати оцінювання вихідних даних;
 • уміння розробляти математичні моделі у вигляді систем диференційних рівнянь, використовувати методи розв’язання диференційних рівнянь;
 • уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення комп’ютерів;
 • уміння вибрати раціональні алгоритми вирішення математичних задач оптимізації та оптимального керування;
 • уміння ставити конкретну прикладну задачу, знаходити найкращі рішення за допомогою методів прийняття рішень;
 • уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств та фірм, включаючи проектування комп’ютерних мереж, альтернативні варіанти комп’ютеризованих систем з оцінкою необхідних ресурсів на їх реалізацію;
 • володіти сучасними методами проектування програм та програмних комплексів, розробляти оптимальні рішення щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій;
 • уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань розробки комп’ютерних програмних систем.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність професійної діяльності;
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного збору та обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності бакалавра за спеціальністю «Прикладна математика» є: математичне моделювання, розробка алгоритмів, проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних програмних засобів .

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр прикладної математики може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями «Системний аналіз» та «Прикладна математика».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений кваліфікаційний екзамен.

Форма навчання

Денна

Завідувач кафедри
Олійник Богдана Віталіївна, доктор фізико-математичних наук, професор.