Повідомлення

Факультет природничих наук

Освітньо-наукова програма "Хімія"

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр хімії 

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу


Профіль програми


Студенти магістерської програми “Хімія” отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для підготовки проектної документації,  виконання виробничих функцій та типових задач діяльності підприємств в таких галузях як хімічна, нафтохімічна, газова, фармацевтична, мікробіологічна, аналітична, водопідготовка та водоочищення, приладобудування та багатьох інших, де широко застосовуються мембранні та сорбційні процеси та технології. Студенти отримують знання для володіння пошуком інформації за темою досліджень, вміння організації експериментальних досліджень в лабораторіях; для навичок використання сучасних методів комплексних наукових досліджень, ефективного використання науково-технічної літератури та виробничо-технічної та нормативно-правової документації. Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика – 65 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика – 35 кредитів;  атестація - 20 кредитів.

Ключові результати навчання:


1. Знання з предметної області

 • Базові знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.
 • Глибокі знання в області мембранних та сорбційних технологій.
 • Здатність аналізувати і реферувати науково-технічну інформацію та публікувати результати наукових досліджень.
 • Здатність розробити методику проведення експерименту для отримання оптимального результату, опрацювати результати досліду щодо достовірності отриманих результатів.
 • Володіння методами та методиками фізико-хімічного аналізу різноманітних об’єктів.
 • Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.
 • Уміння аналізувати напрямки вдосконалення мембранних та сорбційних технологій та обладнання для підвищення їх ефективності.
 • Уміння розробляти теоретичні та технологічні засади проектування, конструювання та експлуатації технологій і технічних засобів захисту водних ресурсів.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Уміння працювати з хімічними реактивами і матеріалами.
 • Навички планування досліджень, постановки задачі для ефективності проведення дослідів.
 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в хімічній галузі.
 • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач щодо хімічного аналізу.
 • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
 • Вміння використовувати новітні методи та технології обробки інформації, підготовки матеріалів та результатів лабораторних досліджень.
 • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 • Уміння забезпечити проведення повсякденної профілактики дії небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища при виконанні робочих процесів та забезпечення функціонування систем управління охороною праці на підприємствах.

3. Практичні навички з предметної області

 • Практика роботи в хімічній лабораторії.
 • Уміння зібрати лабораторну науково-дослідницьку установку для проведення певного дослідження, експерименту.
 • Вміння застосовувати контрольно-вимірювальні пристрої для вимірювання хімічного складу та контролю якості  продукції.
 • Вміння експлуатувати обладнання з фізико-хімічних методів аналізу.
 • Уміння застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для управління роботою вимірювального обладнання.
 • Вміння читати, коментувати та оцінювати різні технологічні схеми водоочищення та водопідготовки.
 • Вміння самостійно пропонувати варіанти технологічних схем очищення промислових стоків від різноманітних полютантів.
 • Вміння розраховувати матеріальний баланс технологічних схем, що включають мембранні модулі.
 • Оцінювання ефективності мембранних та сорбційних технологій та обладнання різноманітних природоохоронних процесів для захисту довкілля.
 • Проведення дослідження нових технологічних методів захисту довкілля для розробки та вибору технології і апаратури, що реалізує досліджуваний метод.
 • Навички обробки та оцінки результатів наукових досліджень і підготовки матеріалів до публікації.

4. Загальні уміння та навички

 • Здатність оцінити і прогнозувати культурні події та явища.
 • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
 • Здатність оцінити і прогнозувати соціальні події та явища.
 • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною українською мовою.
 • Здатність спілкуватися принаймні однією з іноземних мов.
 • Здатність засвоювати нові знання, в т.ч. екологічні, прогресивні технологічні, інноваційні.
 • Здатність приймати правильне рішення і вибрати стратегію діяльності.
 • Здатність до захисту своїх прав на базі норм чинного законодавства з демократичних принципів.
 • Активна участь у поліпшенні стану довкілля, забезпеченні здоров’я людини, якості та безпеки її життя і діяльності на підставі сталого розвитку людства.
 • Здатність прийняти демократично-правові рішення з врахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних виробничих та особистих інтересів.
 • Здатність дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі в суспільних та виробничих взаємовідносинах.
 • Уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом “Хімія” є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають завдання хімічного контролю та аналізу. Випускники можуть працювати у хiмiчних установах НАН України, галузевих науково-дослiдних інститутах, фірмах хiмiчного та суміжного профілю, установах державної влади, на пiдприємствах хiмiчної та сумiжних галузей, у санепiдемстанцiях, закладах екологiчної iнспекцiї i монiторингу, науково-технiчних пiдроздiлах державних органiв захисту правопорядку, на станцiях пiдготовки питної води i очищення стiчних вод.
Фахівець здатний виконувати таку роботу (за ДК 003-95):
Керівник виробничих підрозділів у промисловості.
Керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості.
Наукові співробітники, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями.
Викладач хімії.
Інші технічні фахівці в галузі хімічних наук та техніки.

Доступ до подальшого навчання

Магістр хімії може продовжити навчання в університетах та науково-дослідних інститутах за такими спеціальностями: “Мембранні технології”, “Колоїдна хімія”, “Фізична хімія”, “Хімія навколишнього середовища та екотехнологія” та ін.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська робота.

Форма навчання


Денна

Керівник магістерскої програми

Доктор технічних наук, професор Бурбан Анатолій Флавіанович