Повідомлення

Факультет природничих наук

Освітньо-наукова програма "Фізика (Теоретична фізика)"


Кваліфікація, що присвоюється 


Магістр фізики та астрономії

Освітній ступінь


Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування 


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного) 


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми 


Студенти спеціальності “Фізика та астрономія” отримують необхідні знання:

 • для розуміння фізичних явищ і процесів на всіх структурних рівнях організації матерії – від мікросвіту до величин масштабів Всесвіту з метою дослідження нових властивостей і закономірностей та формування науково-природничих знань у відповідних галузях науки;
 • для побудови фізико-математичних теорій (моделей), що дозволяють пояснювати відомі та передбачати нові фізичні явища та процеси;
 • для роботи із сучасним фізичним устаткуванням для наукових досліджень, новими матеріалами та технологіями.

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: 32 кредити – нормативні навчальні дисципліни, 3 кредити – практика;  45 кредитів – вибіркові навчальні дисципліни професійної  та практичної підготовки та 10 кредитів - дисципліни вільного вибору студента в рамках програми НаУКМА;  атестація – 30 кредитів за результатами підготовки та захисту магістерської  роботи.

Ключові результати навчання 

1. Знання з предметної області

 • Володіння апаратом математичного аналізу, математичної фізики, теорії груп, диференціальної геометрії та математичного моделювання фізичних процесів.
 • Володіння фундаментальними законами взаємодії полів та частинок.
 • Володіння сучасним математичним апаратом квантової теорії та фізики конденсованого стану.
 • Теорія фазових переходів з точки зору принципів порушення симетрії при структуруванні матерії.
 • Якісне та кількісне уявлення про ієрархію та рівні організації матерії – від мікросвіту до величин масштабів Всесвіту.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Володіння декількома розділами сучасної математичної фізики та математики; володіння і вміння застосовувати апарат математичного аналізу, математичної фізики, теорії груп, диференціальної геометрії та математичного моделювання фізичних процесів.
 • Здатність робити та обґрунтовувати наукові висновки, давати професійні рекомендації, застосовувати знання для розв’язання сучасних фізико-математичних задач та освоєння сучасних напрямків теоретичної фізики.
 • Вміння будувати абстрактні моделі фізичних явищ і процесів, узагальнювати їх та віднаходити наслідки, які можна фізично інтерпретувати і спостерігати.

3. Практичні навички з предметної області

 • Вміння будувати математичні моделі спостережуваних явищ і процесів.
 • Вміння аналізувати результати експериментальних досліджень з точки зору фундаментальних фізичних законів та в межах існуючих теоретичних схем.
 • Вміння розв’язувати диференціальні та інтегральні рівняння машинними методами.
 • Вміння вести моніторинг наукової інформації за допомогою бібліотечних каталогів та баз даних міжнародних електронних бібліотек.
 • Здатність аналізувати і реферувати науково-технічну інформацію та публікувати результати наукових досліджень.
 • Володіння програмними засобами створення та редагування наукових текстів.
 • Вміння використовувати програмне забезпечення для обробки результатів фізичних досліджень.
 • Володіння інформацією про стан наукових досліджень заданого напрямку в споріднених лабораторіях та наукових центрах (в тому числі й закордонних).
 • Вміння бачити цілісність фізичної задачі. Широка ерудиція.

4. Загальні уміння та навички

 • Здатність діагностувати власні стани та почуття з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності.
 • Уміння визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне і безпечне виконання.
 • Здатність організовувати власну діяльність як складову колективної роботи.
 • Уміння формувати орієнтовний план власних дій в умовах виробничої або побутової діяльності на основі усвідомлення мети роботи та її структури.
 • Здатність в умовах виробничої діяльності проводити соціологічні дослідження.
 • Навички у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначати характеристики суспільної реальності.
 • Навички визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в політичному житті, отримані за результатами аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні об’єднання, програмних документів суспільних об’єднань, з використанням критеріїв класифікації суспільних об’єднань та рухів.
 • Уміння застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань в умовах вербальних ділових контактів з використанням засобів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних прийомів.

Професійні профілі випускників з прикладами 

Магістр фізики фахово підготовлений до роботи в науково-дослідних інститутах НАН України фізичного, фізико-математичного та біофізичного профілю, в установах МОНМС України, в установах та організаціях фізико-математичного та фізико-технічного спрямування. Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

 • "Науковий співробітник" (фізика, астрономія)
 • "Фізик"
 • "Викладач вищого навчального закладу"

і може обіймати первинні посади:

 • ·"Науковий співробітник";

 

 • ·"Старший викладач"(за умови виконання відповідного державного стандарту).

 

Доступ до подальшого навчання 
Магістр за спеціальністю “Фізика та астрономія” може продовжити навчання в університеті на третьому циклі вищої освіті як аспірант, або як учень програми PhD за спеціальністю.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску
 

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, захист магістерської роботи.

Форма навчання
 

Денна

Керівник магістерскої програми
 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент Бернацька Юлія Миколаївна