Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

 Освітньо-наукова програма "Філософія"

 Кваліфікація, що присвоюється

Магістр філософії

Освітній ступінь

Магістр 

 Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

Спеціальні вимоги до зарахування

Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.

 Вимоги і положення до кваліфікації

Магістр за спеціальністю «Філософія» володіє системою поглядів на буття та сутність людини і світу й спроможний виконувати науково-дослідницькі, науково-організаційні, науково-видавничі, професійно-педагогічні, експертно-консультативні функції.
Кваліфікація «магістр філософії» передбачає: ґрунтовну гуманітарну підготовку; розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення місця культури в розвитку людства; глибоке знання історії філософії; обізнаність з актуальними проблемами сучасної філософської думки; здатність виокремлювати та аналізувати філософські та історико-філософські проблеми; оперування навичками аналізу та інтерпретації філософського тексту; володіння навичками викладацької та науково-дослідницької діяльності в галузі філософії; обізнаність із системою загальнолюдських цінностей та моральних норм і принципів професійної етики; вільне володіння державною мовою та знання іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосувати їх у професійній діяльності.

 Профіль програми

Магістерська програма за спеціальністю «Філософія», створена в НаУКМА у 1996 р., має спеціалізацію «Історія філософії» і реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання  загальногуманітарної, професійної і практичної складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному  процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 2 роки навчання й передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного і соціально-економічного спрямування в обсязі 120  кредитів ЄКТС.

Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з урахуванням і творчим використанням  досвіду іноземних освітніх інституцій. 

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають можливість опанувати сертифікатну програму за вибором; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.

 Ключові результати навчання

Магістр філософії підготовлений як для навчання в аспірантурі за філософськими спеціальностями та на PhD програмах філософського спрямування, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації  тощо), до виконання науково-дослідницьких, науково-організаційних, науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо).

 Фахова компетентність магістра філософії передбачає:

 • Розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі.
 • Знання основних етапів історії філософії та актуальних проблем сучасної філософської думки.
 • Знання історії вітчизняної філософії та її зв’язку зі світовою філософією та культурою
 • Навички науково-дослідницької діяльності в галузі філософії.
 • Навички викладання філософських дисциплін.
 • Здатність брати участь у науковій комунікації в межах філософської фахової спільноти.
 • Здатність читати спеціальну філософську літературу іноземними мовами
 • Навички здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань.
 •  Вміння доказово й обґрунтовано викладати результати філософського дослідження.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню низки практичних навичок і умінь магістрів філософії у царині наукової, видавничої, проектно-аналітичної та викладацької діяльності.

 Навички наукової діяльності:

 • знання історії світової та вітчизняної філософії у процесі аналізу філософських проблем;
 • володіння теоретичними засадами історико-філософських досліджень; здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження;
 • вміння здійснювати бібліографічний пошук, джерелознавчі студії, аналіз та інтерпретацію філософських і релігійних текстів;
 • виокремлення на підставі знання напрямів і течій сучасної філософії актуальних філософських проблем та здійснення їх аналізу;
 • використання новітніх інформаційних технологій (електронні ресурси, бази даних тощо) для підвищення фахової кваліфікації;
 • планування, організація і проведення наукових досліджень у галузі філософії та історії філософії;
 • навички та культура наукової дискусії;
 • публічні виступи (преса, радіо, телебачення) на філософські та історико-філософські теми, наукова комунікація в межах філософської спільноти;
 • фахова комунікація англійською мовою.

 Навички видавничої діяльності:

 • науковий супровід видань у галузі філософії та історії філософії;
 • науковий переклад іноземних філософських джерел українською мовою;
 • підготовка науково-популярних видань на філософські та історико-філософські теми;
 • підготовка довідкових видань з філософії та історії філософії, адресованих широкій аудиторії;
 • знання етичних і правових норм щодо чужої і своєї інтелектуальної власності.

 Навички викладацької діяльності:

 • підготовка та проведення лекційних і семінарських занять з філософських дисциплін у вищих навчальних закладах;
 • знання про сучасні методики проведення занять у практиці викладання філософських дисциплін;
 • розробка навчально-методичного забезпечення занять з філософських дисциплін;
 • використання сучасних інформаційних технологій у практиці викладання.

Навички проектної та аналітичної діяльності:

 • аналіз, оцінка і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань;
 • підготовка аналітичних матеріалів із суспільствознавчих і гуманітарних питань;
 • експертна оцінка гуманітарних проектів;
 • підготовка та управління реалізацією гуманітарних проектів.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка магістра філософії формує уміння та здібності для реалізації науково-дослідницьких, науково-організаційних, науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо), підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Академії наук, Міністерству культури та ін.


Магістр філософії підготовлений до здійснення таких різновидів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД):

дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;

дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

допоміжна діяльність у сфері освіти;

вища освіта;

діяльність громадських організацій;

державне управління загального характеру;

надання послуг перекладу.

 • Магістр філософії може виконувати такі види робіт та обіймати подібні посади, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003-2010:

  філософ;

  викладач вищого навчального закладу;

  молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія);

  науковий співробітник (філософія, історія, політологія);

  науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія);

  експерт із суспільно-політичних питань;

  консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях);

  редактор-перекладач;

  фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

  оглядач політичний.

Доступ до подальшого навчання

Магістр філософії підготовлений для подальшого навчання на PhD програмах філософського спрямування, а також володіє навичками постійного самостійного підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня. 

 Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (60 кредитів на навчальний рік повного навчання)

Таблиця 1 (Структура навчального плану: 120 кредитів ЄКТС) 

 

Кредити ЄКТС

Години

 

 

 

 

1.Нормативні навчальні дисципліни, з них:

65

 

1950

 

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

58

 

1740

 

1.2. Практика

7

 

210

 

2.Вибіркові навчальні дисципліни та практика

35

 

1050

 

2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки

25

 

750

 

2.2. Дисципліни вільного вибору студента

10

 

300

 

Атестація

20

 

600

 

Разом

120

 

3600

 

 Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».
Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на  першому занятті.

 Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації магістра філософії у НаУКМА здійснюється після завершення дворічного циклу навчання у формі захисту магістерської роботи.
Дипломна робота магістра за спеціальністю «Філософія» є самостійним дослідженням проблемного питання з історії вітчизняної та світової філософії, яке містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку наявних в історико-філософській науці підходів до вирішення досліджуваної проблеми.
Необхідними умовами допуску до атестації є опанування всіх дисциплін навчального плану; наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, що рекомендована до захисту науковим керівником; а також наявність зовнішньої фахової рецензії. 

Процедура захисту магістерської дипломної роботи відбувається на засіданні Екзаменаційної комісії.

 Форма навчання

Денна, тривалість – 1 рік  10 місяців.

 Гарант освітньо-наукової програми

Менжулін Вадим Ігорович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства