Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

 Освітньо-наукова програма "Філософія"

 Категорія: Спеціальність 033 Філософія

Загальна інформація (титул програми)

Офіційна назва освітньої програми:

Філософія / Philosophy.

Назва програми (спеціалізації) затверджена Вченою радою НаУКМА:

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти. Галузь знань – 03 Гуманітарні науки. Спеціальність – 033 Філософія.

Тип диплома та обсяг програми:

Одиничний диплом, 1 рік 10 місяців, денна форма навчання (120.00 кредитів ЄКТС).

Кваліфікація:

Магістр філософії

Навчальний заклад:

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (National University of «Kyiv-Mohyla Academy»).

Акредитуюча організація:

Міністерство освіти та науки України.

Період акредитації:

01.07.2018 – 01.07.2023 (подовжено до 01.07.2024)

Рівень освіти:

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти та сьомому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій.

A. Мета освітньої програми

Мета програми – надання поглибленої фахової підготовки у галузі філософії, цілеспрямоване формування у студентів навичок науково-дослідної, науково-організаційної та професійно-педагогічної діяльності, а також на вдосконалення навичок самостійного критичного мислення, ораторської майстерності, творчої діяльності, здійснення академічних студій, а також високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, оволодіння різноманітними комунікаційними, аналітичними та консультативними навичками.

B. Характеристика програми

Магістерська програма з філософії була створена в НаУКМА у 1996 р. – першою в Україні. Вона зорієнтована на теоретичну та практичну підготовку молодих фахівців з філософії, які також володітимуть навичками роботи в суміжних галузях. Основний фокус програми – підготовка фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних задач дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері філософії, філософської освіти та гуманітаристики. Основу навчального плану складають ексклюзивні авторські нормативні і вибіркові дисципліни, які розроблені з урахуванням і творчим використанням новітнього зарубіжного досвіду і викладаються визнаними фахівцями зі складу кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА і низки інших провідних освітньо-наукових закладів України (Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Докладно вивчаючи історію філософії та актуальні філософські проблеми сучасності, студенти також мають можливість розширити освіту шляхом вивчення дисциплін інших спеціальностей, вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.

C. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

Випускник ОНП «Філософія» має право продовжити навчання за програмою третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) вищої освіти, а також здобувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих. Попри поглиблений спеціалізований характер та спрямованість на підготовку студентів до самостійної науково-дослідної, науково-організаційної та професійно-педагогічної діяльності в обраній галузі, зміст і мета магістерської програми НаУКМА з філософії не обмежується формуванням лише вузькофахових компетенцій викладача і дослідника філософії. Випускники підготовлені не тільки до викладання філософії та подальшого навчання на PhD-програмах за філософськими спеціальностями, а й до практичної діяльності ширшого спрямування, до виконання організаційних, видавничих, управлінських, експертно-консультативних, проектувально-аналітичних функцій у відповідних наукових та освітніх інституціях, фондах, громадських організаціях, видавництвах тощо.

Відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003:2010, магістр філософії НаУКМА може обіймати такі посади:

·                 2443.1 – молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія);

·                 2443.1 – науковий співробітник (філософія, історія, політологія);

·                 2443.1 – науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія);

·                 2443.2 – філософ;

·                 2443.2 – експерт із суспільно-політичних питань;

·                 2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях);

·                 2444.2 – редактор-перекладач;

·                 2447.2 – фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

·                 2451.2 – оглядач політичний.

D. Методика викладання

Навчальний процес ґрунтується на засадах студентоцентрованого особистісно- та практико-орієнтованого навчання, з використанням проблемного та компетентнісного підходів, інтеграції навчальної й наукової діяльності та забезпеченням принципу демократії, академічної свободи, а також вимог і критеріїв академічної доброчесності. Форми і методи організації освітнього процесу: аудиторні (лекції, семінарські та практичні заняття, консультації), позааудиторні (самостійна робота студентів). Основні методи навчання: методи проблемного, пошукового, дослідницького, навчання, технології проєктного та інтерактивно-комунікативного навчання. Поточний контроль: письмові контрольні роботи, усне опитування, есе, реферати, презентації індивідуальних та командних проєктів, навчально-наукові конференції, навчально-дослідницькі семінари. Підсумковий контроль: екзамени (письмові, усні, змішаної форми), заліки, захисти тез, захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Е. Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІНТ)

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері філософії та гуманітаристики.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК-1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК-2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК-4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК-5. Здатність спілкуватися з представниками інших, професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-7. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

СК-1. Здатність використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні та розв’язанні дослідницьких проблем.

СК-2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками.

СК-3. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й обґрунтовано викладати результати дослідження.

СК-4. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження.

СК-5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи аналізу та інтерпретації.

СК-6. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань.

СК-7. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу україноцентризму.

СК-8. Здатність викладати філософські дисципліни у закладах вищої освіти.

СК-9. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень у різних формах наукової комунікації.

F. Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН-1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і критично осмислювати актуальні проблеми сучасної філософської думки, розробляти їх в рамках власного філософського дослідження.

ПРН-2. Знати і використовувати фаховий словник та філософські засоби для донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

ПРН-3. Вміти реконструювати історичний поступ світової філософії, еволюцію філософських ідей і проблем.

ПРН-4. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до розв'язання задач і проблем.

ПРН-5. Використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософії та її застосуванням.

ПРН-6. Володіти українською та англійською мовами на рівні, необхідному для вільного фахового спілкування та здійснення наукової діяльності у сфері філософії як в Україні, так й закордоном.

ПРН-7.Критично осмислювати, аналізувати та оцінювати філософські тексти, застосовувати релевантні методи їх аналізу та інтерпретації.

ПРН-8. Розуміти зв'язки філософії з іншими напрямами філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками.

ПРН-9. Ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності.

ПРН-10.Брати участь у наукових дискусіях з філософії та міждисциплінарних проблем, обговореннях філософських питань з експертами з інших галузей знань.

ПРН-11.Аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, політичні, економічні та культурні процеси із застосуванням фахових знань та спеціалізованих навичок розв’язання складних задач філософії.

ПРН-12. Використовувати набуті знання в практиці європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу інтеграційних процесів.

ПРН-13.Розробляти і реалізовувати наукові та/або прикладні проекти у сфері філософії та з дотичних міждисциплінарних проблем.

ПРН-14. Приймати ефективні рішення з питань управління складною професійною та/або навчальною діяльністю у сфері філософії.

ПРН-15. Розробляти і викладати філософські дисципліни в закладах освіти.

ПРН-16. Планувати і виконувати наукові дослідження з філософії та дотичних питань, формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень в різних формах наукової комунікації.