Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Освітньо-наукова програма "Культурологія"

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр культурології 

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Абітурієнтами магістерської програми з культурології можуть бути бакалаври та спеціалісти з культури, бакалаври та спеціалісти з філософії, соціології, політології, філології, історії, мистецтвознавства.

Спеціальні вимоги до зарахування


Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.

Вимоги і положення до кваліфікації


Кваліфікація «магістр культурології» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку, розуміння основних теоретичних концепцій сучасної культурології, її найбільш впливових методів та підходів, вітчизняного та світового доробку в галузі теорії та історії культури; оперування навичками аналізу та інтерпретації текстового та візуального матеріалу.

Профіль програми


Магістерська навчальна програма, нормативний термін виконання якої 2 роки (згідно з листом 1/11-3341 від 29.05.07), орієнтована на здобуття спеціалізованих знань в галузі культурології, поглиблене вивчення теорії та історії світової та вітчизняної культури. Спеціалізація, яка здійснюється кафедрою  – теорія та історія культури.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Магістр культурології підготовлений як для продовження освіти в аспірантурі за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури», так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок.

Фахова компетентність
магістра культурології передбачає:

 • володіння ґрунтовними знаннями з дисциплін теоретико- та історико-культурного циклу;
 • володіння сукупністю спеціальних культурологічних дисциплін відповідно до обраної галузі;
 • чітке уявлення про місце культурології в системі гуманітарних дисциплін;
 • володіння науково обґрунтованими знаннями основних тенденцій і характеру культурних процесів минулого та сучасності на Сході та Заході;
 • вміння проводити науково-теоретичний аналіз необхідних стратегічних завдань з позицій шкіл, напрямків, теорій тощо, які конституюють основний корпус вітчизняної та західної культурології;
 • знати контекст, витоки, ґенезу та основні моменти розвитку культурологічної науки в світовій та українській науковій спільноті;
 • мати високий рівень риторичної та літературної культури (культури письма) для адекватної професійної саморепрезентації;
 • вільно володіти усною та письмовою англійською мовою;
 • вільно володіти усною та письмовою українською мовою.

Вивчення теоретичних дисциплін сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • вміння створити науковий проект та провести наукові дослідження конкретної проблеми;
 • здійснювати експертну оцінку культурної політики;
 • робити аналітичний огляд літератури з конкретної теми, вибіркове реферування з конкретною метою;
 • викладати культурологічні дисципліни у середніх та середніх спеціальних навчальних закладах, колегіумах гуманітарного профілю;
 • комплектувати, опрацьовувати та класифікувати музейні колекції, пам’ятки історії та культури.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка магістра культурології формує уміння та здатності для реалізації виконавських, консультативних, педагогічних, дослідницьких і комунікативних виробничих функцій.

Магістр культурології підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному  класифікатору  видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД): викладання культурологічних предметів практичної спрямованості (музеєзнавство, етнологія, керівництво практиками і т. ін.); викладання курсів історії світової культури у середніх закладах освіти; дослідницька діяльність у царині культурологічних наук; підготовка, редагування текстів книг, брошур, буклетів, журналів та інших періодичних видань.

Магістр культурології може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному класифікатору  професій ДК003-95:

2112.1 – викладач середнього закладу освіти;
1229.4 – завідувач практикою (виробничою, навчальною);
2442.1 – науковий співробітник;
2451.2 – редактор науковий;
2444.2 – редактор-перекладач.

Доступ до подальшого навчання

Магістр культурології підготовлений для вступу в аспірантуру за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури та споріднених спеціальностей».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Оцінювання знань студентів здійснюється у відповідності до «Положення  НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)


Нормативною формою державної атестації магістрів культурології є захист кваліфікаційної роботи на одержання звання магістра. Необхідною передумовою для допуску до захисту магістерської роботи має бути успішне опанування навчального плану маґістеріуму. До захисту магістерська робота подається з відгуками наукового керівника та одного рецензента.

Форма навчання


Денна, тривалість – 1 рік 10 місяців.

Керівник програми


Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри культурології НаУКМА Собуцький Михайло Анатолійович