Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА УКРАЇНСЬКА МОВА


Кваліфікація, що присвоюється


Бакалавр філології 

Освітній ступінь


Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації 

Бакалавр філології  підготовлений для роботи в освітній, науковій, видавничій та інших сферах державного сектору та бізнес-середовища. Бакалавр-філолог є фахівцем з питань мовознавства, володіє англійською та українською мовами, другою іноземною мовою (німецькою) та має необхідний рівень лінгвокраїнознавчої компетентності

Профіль програми

 

Програма призначена для підготовки фахівців з двох мов – англійської та української. Цикл нормативних дисциплін, спрямованих на практичне оволодіння англійською мовою та засвоєння теоретичних засад її функціювання, охоплює 79 кредитів ЄКТС (із 150), що становить 53% від усіх нормативних дисциплін. Цикл нормативних дисциплін, скерованих на засвоєння теоретичних засад структури й функціювання української мови, а також на опанування орфоепічних, орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних та стилістичних норм сучасної української літературної мови, охоплює 35 кредитів ЄКТС (із 150), що становить 23% від усіх нормативних дисциплін.

 

Мета навчальної програми – забезпечити ґрунтовну теоретичну й практичну підготовку фахівців з англійської та української мов – передбачає:

 • сформувати знання теоретичних основ загального мовознавства, усвідомлення мови як системи, розуміння всіх мовленнєвих явищ і процесів;
 • забезпечити опанування фонетичних, лексичних і граматичних особливостей сучасної англійської мови, специфіку функціювання різних мовних стилів;
 • задовольнити потребу практичного володіння навичками мовленнєвої діяльності англійською мовою – говоріння, сприймання на слух, читання й письма – на рівні C1/Advanced («досвідчений користувач») відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти (CEFR);
 • досягти усвідомлення структури сучасної української мови, специфіку функціювання мовних одиниць і категорій фонетичного, лексичного й граматичного рівнів;
 • домогтися дотримання всіх орфоепічних, орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних та стилістичних норм сучасної української літературної мови;
 • випрацювати вміння практично застосовувати набуті знання для аналізу й інтерпретації різноманітних мовних фактів;
 • уможливити опанування загальних засад методології наукової діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру в галузі філології.

 

Програма передбачає потребу практики (джерелозначої та мовної), уможливлює участь у міжнародних програмах з академічного обміну (наприклад, програми Erasmus+ для студентів), викладання англійською мовою певних нормативних та вибіркових дисциплін (наприклад, вступ до мовознавства, теоретична й практична граматики англійської мови, стилістика англійської мови, лексикологія англійської мови, зарубіжна література тощо).

 

Студенти програми мають можливість отримати додаткову спеціалізацію, здобути знання з інших галузей, опанувати третю мову (німецьку) та оволодіти низкою інших іноземних мов (польська, чеська, турецька тощо) шляхом вивчення дисциплін вільного вибору. 

Ключові результати навчання 

Бакалавр філології підготовлений як для продовження освіти на магістерських програмах, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім таких аналітичних і гуманітарних знань, умінь і навичок:

Знання:

 • знати організацію мовної системи, закони й особливості розвитку української мови, орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні, лексичні, граматичні й стилістичні норми сучасної української літературної мови;
 • знати особливості фонетичної, орфографічної, лексичної, граматичної, стилістичної, пунктуаційної побудови англійської мови;
 • мати словниковий запас з англійської мови, необхідний для володіння мовою на рівні C1/Advanced («досвідчений користувач») відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти (CEFR).

 

Розуміння:

 • набути практичні навички досліджувати, упорядковувати, аналізувати, оцінювати тенденції та закономірності наукових досліджень у сфері загального та спеціального мовознавства, зокрема – у сфері фонетики, граматики та лексики української та англійської мов;
 • спостерігати мовні явища, ідентифікувати їх, вкладати в наявні класифікаційні схеми, добирати відповідні дефініції;
 • обирати органічні для кожної з мов (української та англійської) граматичні конструкції для вираження відповідних понятійних категорій і досягнення потрібних комунікативних цілей.
 • визначати оптимальні шляхи перекладу безеквівалентної лексики в кожному окремому випадку.

 

 

Застосування:

 • спостерігати мовні явища й факти, інтерпретувати їх, обґрунтовувати принципи їхньої класифікації, описувати їх та робити відповідні висновки;
 • демонструвати здатність надання доступних і якісних лінгвістичних довідок;
 • застосовувати набуті теоретичні знання для пояснення суперечливих мовних фактів;
 • помічати та коригувати порушення мовних норм у текстах різних стилів і жанрів;
 • ефективно застосовувати здобуті знання й навички з англійської мови для успішної реалізації чотирьох різновидів мовленнєвої комунікації (слухання, говоріння, читання, письмо) на рівні C1/Advanced («досвідчений користувач») відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти (CEFR);
 • знаходити, збирати, перевіряти потрібну інформацію з метою подальшого застосування в професійній чи науковій діяльності.

 

Аналіз:

 • вміння вибирати, оцінювати, аргументувати, порівнювати надбання різних лінгвістичних концепцій.

 

Синтез:

 • вміння збирати, упорядковувати, поєднувати, класифікувати значні обсяги лінгвістичної інформації та мовних фактів з метою подальшого їх синтезу та формулювання обґрунтованих висновків.

 

Оцінювання:

 • практичні навички здійснення наукової аргументації на підставі оцінки результатів наукового дослідження.

 

Фахова компетентністьбакалавра філології передбачає:

 • здатність використовувати набуті знання та сучасні досягнення мовознавства в професійній діяльності;
 • здатність до наукової організації праці;
 • володіння сучасними світоглядно-методологічними підходами до студіювання відповідних мовних явищ і процесів;
 • уміння орієнтуватися в різноманітних лінгвістичних концепціях, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки у власних дослідженнях;
 • сформовані вміння й навички самостійно аналізувати наукові джерела, узагальнювати та критично оцінювати викладені в них теорії і робити власні висновки;
 • здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід крізь призму останніх досягнень лінгвістики;
 • здатність застосовувати чотири види мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо) завдяки достатньому обсягу знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії, пунктуації, стилістики та культури мовлення української та англійської мов;
 • здатність перекладати, реферувати та анотувати українською та англійською мовами тексти різних жанрів;
 • здатність застосовувати міжмовні еквіваленти та адекватно перекладати безеквівалентну лексику;
 • здатність використовувати в професійній діяльності довідкову літературу, словники, бази даних тощо.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • здатність знаходити потрібні джерела інформації в електронних каталогах бібліотек;
 • готувати і публічно представляти презентації з певних лінгвістичних проблем теоретичного чи практичного характеру;
 • мати навички наукових досліджень у галузі філології;
 • мати навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій;
 • здатність бути впевненим користувачем ПК, працювати з програмами MS Word, Еxel, PowerPoint тощо;
 • здатність здійснювати пошук інформації в інтернет-мережі та бібліотечних базах даних.

Професійні профілі випускників з прикладами 

Бакалавр-філолог може працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Доступ до подальшого навчання

Випускники Програми мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти в галузі філології.

Структура програми за циклами

 

 

 

 

Кредитів

Годин

 

Нормативні навчальні дисципліни та практика

150,0

4500,0

1.

Нормативні навчальні дисципліни 

144,0

4320

2.

Практика

6,0

180

 

Вибіркові навчальні дисципліни та практика

75,0

2250,0

1.

Дисципліни професійної та практичної підготовки

50,0

1500

2.

Дисципліни вільного вибору студента

25,0

750

 

Атестація

15,0

450

 

РАЗОМ

240,00

7200

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення НаУКМА«Про рейтингову систему оцінювання знань».

Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання) 

По завершенню четвертого року навчання за обраним фахом та після виконання студентами у повному обсязі навчального плану (240 кредитів ЄКТС) випускники проходять державну атестацію у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, яким перевіряється рівень набутих знань, умінь і навичок із володіння українською та англійською мовами, а також із лінгвістичних питань.

Форма навчання 

Денна, тривалість – 3 роки 10 місяців.

Завідувачі кафедр:


Ясакова Наталія Юріївна,  професор, доктор наук

Мазін Дмитро Михайлович, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської мови