Повідомлення

Факультет охорони здоров`я, соціальної роботи і психології

Освітня програма «Cоціальна робота»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр.  соціальна робота

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

Профіль програми

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про соціальні проблеми, соціальні структури й процеси на рівні суспільства та громади, отримують      базові знання з історії соціальної роботи, вивчають етичні принципи соціальної роботи, її основні теорії та методів; навчаються надавати необхідну  інформацію та консультації окремим особам, сім’ям, доглядальникам та групам клієнтів, вивчають основні права клієнтів та способи  захисту прав людини та представництва інтересів клієнтів. Важливою складовою програми є вивчення підходів до оцінки потреб клієнтів, критеріїв визначення складних життєвих обставин для клієнта, основ дорадчої та консультативної допомоги окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям, розуміння та опанування основних принципів інтерв’ювання клієнтів, оцінки, складання планів втручання та їх перегляду, навчання базовим навичкам спілкування та  особливостям соціальної роботи з різними групами клієнтів.
Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати професійні завдання у галузі  cсоціального забезпечення та соціальної роботи.

Програма підготовки складається з 2 розділів та  атестації:
– нормативні дисципліни (131 кредит ЄКТС, 3930 год.);
– вибіркові дисципліни (78 кредитів ЄКТС, 2340 год.);
– практика (16 кредитів ЄКТС, 480 год.);
– атестація (15 кредитів ЄКТС, 450 год.;  атестація передбачає комплексний кваліфікаційний екзамен та  захист кваліфікаційної роботи перед Екзаменаційною комісією).

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • історія соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах, сучасні теорії соціальної роботи;
 • знання з психології особистості;
 • знання принципів спілкування, навчання та підтримки людей в складних життєвих обставинах;
 • базові знання особливостей індивідуального та групового консультування;
 • базові знання і навички управління персоналом;
 • знання основ соціальної політики та розробки соціальних програм та проектів;
 • знання й розуміння основних правових засад діяльності соціального працівника;
 • знання й розуміння соціальних проблем, соціальної структури й процесів  на рівні суспільства та громади;
 • знання соціальних аспектів розвитку громад, розробки й оцінки соціальних проектів, особливостей консультування клієнтів, інноваційних підходів до надання послуг клієнтам;
 • знання й розуміння принципів організації та проведення наукового дослідження, методології та методів збору й аналізу соціальної інформації; 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі організації надання допомоги та підтримки людям із вразливих груп;
 • розуміння психологічних особливостей людей в різному віці;
 • визначення культуральних особливостей індивідів, груп та громад та врахування їх в процесі роботи;
 • розуміння етичних принципів надання допомоги клієнтам та етичних дилем, що виникають в процесі роботи із клієнтами та можливостей їх розв’язання;
 • планування та впровадження програм допомоги клієнтам, включаючи кризове втручання та направлення до закладів, які надають фінансову та юридичну  допомогу, помешкання, медичне лікування та інші послуги;
 • вміння розробити стратегію та план дослідження, поширення  результатів дослідження та їх застосування в практичній соціальній роботі;
 • володіння кількісними та якісними методами збору й аналізу соціальної інформації, зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • вміння працювати в мережі та формувати ефективні робочі стосунки між індивідами, агенціями, ресурсами громади, волонтерами та іншими професіоналами.

3. Практичні навички з предметної області

 • вміння провести інтерв’ю із клієнтом, здійснювати оцінку потреб клієнтів, складати план догляду та впроваджувати його разом із клієнтами;
 • навички спілкування та розв’язання конфліктів:
 • вміння оцінити критичні стани та ризики, які можуть виникати у клієнтів, та надати відповідну допомогу; 
 • навички допомоги клієнтам розвинути необхідні вміння та навички, а також забезпечення доступу до відповідних ресурсів та служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, пов’язані з безробіттям, злиднями, інвалідністю, залежністю, кримінальною або девіантною поведінкою, подружніми та іншими проблемами;
 • навички збору необхідних документів для ведення справ клієнтів;
 • навички ведення та зберігання професійних записів;
 • вміння працювати в мережі та формувати ефективні робочі стосунки між індивідами, агенціями, ресурсами громади, волонтерами та іншими професіоналами.
 • вміння розуміти та застосовувати на практиці результати досліджень в галузі соціальної роботи,  соціального забезпечення та соціальної політики;
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення для ведення професійних записів та аналізу робочої інформації.

4. Загальні уміння та навички

 • вміння працювати з клієнтами, застосовувати  відповідні способи спілкування та налагодження стосунків;
 • вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;
 • навички критичного мислення, оцінка ефективності втручань та програм шляхом моніторингу та звітів щодо досягнень і успіхів клієнтів;  
 • навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
 • навички самонавчання,  самоорганізації,  управління часом;
 • навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами;
 • навички проведення супервізії, вміння працювати в команді.

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускники програми підготовлені до виконання роботи, спрямованої на надання дорадчої і консультативної  допомогу окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів. Вони допомагають клієнтам розвинути необхідні вміння та навички, а також забезпечують  доступ до відповідних ресурсів та служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, що виникають в складних життєвих обставинах. Вони можуть працювати в різного типу соціальних службах (як державних, так і громадських організаціях), діяльність котрих пов’язана із наданням соціальних послуг, в державних установах, що займаються забезпеченням соціальних послуг та наданням соціальної підтримки та допомоги соціально незахищеним групам населення, залучатися до плануванням та розробки відповідних програм підтримки, здійснювати управління їх окремих компонентів.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр соціальної роботи може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти  за спеціальністю «Соціальна робота».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішне складання комплексного кваліфікаційного іспиту та  успішний захист бакалаврської  кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна.

Завідувач кафедри

Бойко Оксана Михайлівна
Д-р філософії (PhD) з соціальної роботи, к.пед.н., MSWдоцент, зав. кафедрою Школи соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця Національного університету "Києво-Могилянська академія"