Повідомлення

Факультет охорони здоров`я, соціальної роботи і психології

Освітня програма «Громадське здоров’я»

 

Кваліфікація, що присвоюється 


Бакалавр громадського здоров’я 


Освітній ступінь


Бакалавр

 

Спеціальні вимоги до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.


Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає. 

Профіль програми 

 

Громадське здоров'я - наука, яка спрямована на покращення здоров'я населення шляхом розробки та реалізації заходів щодо запобігання захворюванням, а також захисту та зміцнення здоров'я та добробуту населення. Освітня програма спрямована на підготовку фахівця,  який володіє низкою практичних навичок і знань, які можна застосувати в різних сферах пов’язаних зі збереженням, покращенням та захистом здоров'я окремих людей, громад і населення.

Освітня програма розроблена на основі компетенцій фахівців громадського здоров’я Асоціації шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER), даних аналізу бакалаврських програм з громадського здоров’я зарубіжних університетів та за консультативної підтримки партнерів проекту Еразмус + «Розбудова академічного потенціалу з глобального здоров’я у регіонах Східної Європи і Центральної Азії» (BACE).

В межах реалізації програми забезпечується тісна співпраця з головною експертною установою у сфері громадського здоров’я, органами державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства, центрами контролю та профілактики хвороб, науковими установами, закладами охоронами здоров’я, міжнародними організаціями, громадськими об'єднаннями і організаціями тощо.

Програма окрім фундаментальних наукових знань умінь та навичок, формує практичні компетентності за рахунок проходження виробничої практики в  установах і постачальниках послуг громадського здоров’я, громадських об'єднаннях і організаціях, міжнародних організаціях і представництвах тощо задля набуття практичних умінь та навичок з профілактики захворювань, зміцнення та захисту здоров’я населення, безпеки навколишнього середовища.

 

 

Програма підготовки складається з:

– нормативні навчальні дисципліни та практика (150 кредитів ЄКТС);

– вибіркові навчальні дисципліни та практика (75 кредитів ЄКТС);

– атестація (15 кредитів ЄКТС;  атестація передбачає  підготовку та публічний захист кваліфікаційної роботи та складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту).


Ключові результати навчання


1. Знання з предметної області

        історія громадського здоров'я в Україні та зарубіжних країнах, сучасні політики та стратегії громадського здоров'я;

        знання в оцінці демографічних та епідеміологічних показників здоров'я населення в Україні та у світі;

        знання пріоритетних проблем та потреб сфери громадського здоров’я;

        знання та критичне осмислення сучасних теорій громадського здоров'я, розуміння контексту міжсекторального підходу громадського здоров'я;

        поглиблене знання детермінанти здоров'я та розуміння їхнього впливу на здоров’я населення ;

        поглиблене знання заходів профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та їхню реалізації на практиці;

        поглиблене знання й розуміння принципів організації та проведення наукового дослідження, методології та методів збору й аналізу даних;

        знання теоретико-методологічних засад і ключових результатів досліджень у сфері громадського здоров'я, актуальних викликів та проблем для здоров'я та підходів до їх розв’язання.

 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

        здатність використовувати знання, уміння і практичні навички при організації та проведенні інтервенцій в охороні здоров'я;

        розуміння етичних принципів в охороні здоров'я, зокрема при проведенні наукових досліджень із залученням людини;

        вміння розробити стратегію та детальний план дослідження, поширення  результатів дослідження та їх застосування в практичній роботі у сфері громадського здоров'я;

        поглиблене володіння кількісними та якісними методами збору й аналізу соціальної інформації, зокрема за допомогою сучасних інформаційних технологій;

        вміння працювати в мережі та формувати ефективні робочі стосунки між індивідами, агенціями, ресурсами громади, волонтерами та іншими професіоналами.

 

3. Практичні навички з предметної області

·          Володіти категоріальним та методологічним апаратом сфери громадського здоров’я, використовувати відповідні методи та інструменти у професійній діяльності.

·          Критично осмислювати факти, аналізувати та узагальнювати інформацію у професійній сфері.

·          Приймати ефективні рішення з урахуванням цілей, ресурсів, законодавчих обмежень.

·          Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово з професійних питань.

·          Знати та застосовувати основні методи підтримки здорового способу життя та рухової активності.

·          Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, бази даних, інформаційно-комунікаційні технології для розв’язання складних задач у сфері громадського здоров’я.

·          Використовувати теорії та методи соціальних наук, сучасні методи статистики, наук про здоров’я для визначення впливу різних детермінант на здоров’я населення.

·          Збирати, оцінювати та аналізувати дані щодо громадського здоров’я, зокрема, результати лабораторних досліджень, демографічні та епідеміологічні показники та здійснювати епіднагляд.

·          Планувати і здійснювати прикладні дослідження у сфері громадського здоров’я, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки. 

·          Планувати та здійснювати заходи з попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних та інших загроз для здоров’я і безпеки населення.

·          Розуміти принципи розробки та впровадження, планувати та здійснювати заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, а також заходи спрямовані на захист та зміцнення здоров’я населення.

·          Розуміти принципи розробки та використовувати у професійній діяльності системи моніторингу і оцінки ефективності інтервенцій, програм та політик в громадському здоров’ї.

·          Брати участь у розробці стратегій, політик та заходів з громадського здоров’я, здійснювати ефективну комунікацію у сфері громадського здоров’я з використанням різних каналів та технік комунікації з метою донесення ідей, рішень та власного досвіду до фахівців і нефахівців.

·          Оцінювати ефективність програм і послуг сфери громадського здоров’я,спрямованих на поліпшення здоров’я населення. 

 

4. Загальні уміння та навички

        вміння працювати в команді, застосовувати  відповідні способи спілкування та налагодження стосунків;

        вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;

        навички критичного мислення, оцінка ефективності втручань та програм шляхом моніторингу та звітів щодо досягнень і успіхів клієнтів;

        навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;

        навички самонавчання,  самоорганізації,  управління часом;

        навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами (за вибором студента, також іншими однією-двома іноземними мовами);

        навички проведення супервізії, фасилітації та адвокації.

 

Професійні профілі випускників з прикладами 


Випускник освітньої програми «Громадське здоров’я» підготовлений до роботи на різних посадах у  сфері охорони здоров’я, промоцій здоров’я, міжнародного розвитку, некомерційних та інших організацій у сфері громадського здоров’я.

Випускники можуть працювати на посадах за професіями у сфері охорони здоров'я за ДК 003:2010 код 2225.2, підклас «Професіонали в галузі медико-профілактичної справи», професійне угруповання «Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи», а саме «Фахівець з громадського здоров’я» та «Фахівець з довкілля та здоров’я», а також

Розділ 2 Професіонали

2122 Професіонали в галузі статистики

2122.2 Професіонали-статистики

2212 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

2212.2 Епідеміолог

2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи

2351.2 Консультант з питань здорового способу життя

 


Доступ до подальшого навчання

 

Бакалавр громадського здоров’я може продовжити навчання в українських та зарубіжних університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Громадське здоров’я».

Набуття додаткових кваліфікацій в системі безперервного професійного розвитку.


Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань». 


Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту. 


Форма навчання


Денна. 

Завідувач кафедри 


Юрочко Тетяна Петрівна

Доцент, к.н.держ.упр., зав. кафедрою Школи охорони здоров'я  Національного університету "Києво-Могилянська академія"