Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Освітньо-наукова  програма «Cоціальна робота»

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр, соціальна робота 

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

Профіль програми

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про соціальні проблеми й підходами до їх вирішення, опановують методи надання дорадчої і консультативну допомоги окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів, вивчають методи збору й аналізу соціальної інформації, здобувають знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати  соціальних досліджень, відповідно до вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (серед них – розвиток професійних концепцій у соціальній роботі, соціальні інновації, соціальна політика, соціальне проектування, порівняльна соціальна політика, технологія проведення тренінгу тощо). Успішне завершення програми передбачає здобуття поглиблених фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати професійні завдання у галузі  cоціального забезпечення та соціальної роботи.

Програма підготовки складається зї:
– нормативні навчальні дисципліни та практика(65 кредитів ЄКТС, 1950 год.);
– вибіркові навчальні дисципліни та практика (35 кредитів ЄКТС, 1050 год.);
– атестація (20 кредитів ЄКТС, 600 год.;  атестація передбачає захист магістерської роботи перед екзаменаційною комісією).

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • історія соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах, сучасні теорії соціальної роботи;
 • знання та критичне осмислення сучасних теорій соціальної роботи розуміння принципів їхнього застосування для аналізу соціальних феноменів, ситуацій клієнтів;
 • поглиблене знання й розуміння соціальних проблем, соціальної структури й процесів  на рівні суспільства та громади;
 • знання соціальних аспектів розвитку громад, розробки й оцінки соціальних проектів, особливостей консультування клієнтів, інноваційних підходів до надання послуг клієнтам;
 • поглиблене знання й розуміння принципів організації та проведення наукового дослідження, методології та методів збору й аналізу соціальної інформації;
 • знання теоретико-методологічних засад і ключових результатів досліджень в галузі соціальної політики, актуальних соціальних проблем та підходів до їх розв’язання.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі організації надання допомоги та підтримки людям із вразливих груп;
 • розуміння етичних принципів надання допомоги клієнтам та етичних дилем, що виникають в процесі роботи із клієнтами та можливостей їх розв’язання;
 • планування та впровадження програм допомоги клієнтам, включаючи кризове втручання та направлення до закладів, які надають фінансову та юридичну  допомогу, помешкання, медичне лікування та інші послуги;
 • вміння розробити стратегію та детальний план дослідження, поширення  результатів дослідження та їх застосування в практичній соціальній роботі;
 • поглиблене володіння кількісними та якісними методами збору й аналізу соціальної інформації, зокрема за допомогою сучасних інформаційних технологій;
 • вміння працювати в мережі та формувати ефективні робочі стосунки між індивідами, агенціями, ресурсами громади, волонтерами та іншими професіоналами.

3. Практичні навички з предметної області

 • вміння провести інтерв’ю із клієнтом, здійснювати оцінку потреб клієнтів, складати план догляду та впроваджувати його разом із клієнтами;
 • вміння оцінити критичні стани та ризики, які можуть виникати у клієнтів та надати відповідну допомогу;
 • навички допомоги клієнтам розвинути необхідні вміння та навички, а також забезпечення  доступу до відповідних ресурсів та служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, пов’язані з безробіттям, злиднями, інвалідністю, залежністю, кримінальною або девіантною поведінкою, подружніми та іншими проблемами;
 • вміння зібрати й проаналізувати кількісну та якісну соціальну інформацію;
 • вміння підготувати аналітичні, дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі соціальної роботи,  соціального забезпечення та соціальної політики;
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення для ведення професійних записів та аналізу даних в дослідженнях.

4. Загальні уміння та навички

 • вміння працювати з клієнтами, застосовувати  відповідні способи спілкування та налагодження стосунків;
 • вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;
 • навички критичного мислення, оцінка ефективності втручань та програм шляхом моніторингу та звітів щодо досягнень і успіхів клієнтів;
 • навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
 • навички самонавчання,  самоорганізації,  управління часом;
 • навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами (за вибором студента, також іншими однією-двома іноземними мовами);
 • навички проведення супервізії, вміння працювати в команді.

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускники програми підготовлені до виконання роботи, спрямованої на надання дорадчої і консультативної  допомогу окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів. Вони допомагають клієнтам розвинути необхідні вміння та навички, а також забезпечують  доступ до відповідних ресурсів та служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, що виникають в складних життєвих обставинах. Вони можуть працювати в науково-дослідницьких організаціях, що займаються вивченням соціальних проблем, державних установах, що займаються плануванням та розробкою програм підтримки соціально незахищених груп населення.

Доступ до подальшого навчання

Магістр соціальної роботи може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю «Соціологія».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна.

Завідувач кафедри

Бойко Оксана Михайлівна
Д-р філософії (PhD) з соціальної роботи, к.пед.н., MSWдоцент, зав. кафедрою Школи соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця Національного університету "Києво-Могилянська академія"